Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

ÜNİVJERSİTEYE GİRİŞ İÇİN MATEMATİK Çözümlü, açıklamal, t e s t tatbfJcatlr, gerçek bir öğreticr. Bugüne kadar yazılan sahasının en iyi kitabıdır. Böyök cilt. v Flatı î 140 TL. ödemelî fsfeyînk. POSTA KUTÜSU : 761îstanbtd 52. yıl, sayı: 18408 umhuri Kurucusu: YTJNUS NADİ 29 Ekim 1975 Çarşamba ISTANBUL DEVLET OPERA ve BALESI 30 1 2 3 ekün perşembe 20 30 opera TURANDOT kasım cumartesi 20 30 bale RAYMONDA kasım pazar 15 00 operet CKRDASFÜRSTfN kasım pazartesi 2» 30 konser VERDA ERMAN (PtYANO RESÎTALİ) 4 kasım salı 18 'J0 opera TURANDOT (Basin 24705) 8478 Liderler mesajlar yaymladılar: "Cumhuriyete yönelen tehlikelerin teminatı milletimizin beraberligidir,, (CDMHURÎYET HABER MERKEZt) Cumhuriyetımizin 52 kurulus yıldonllmü nederuyle dün çeşıth mesajlar yayınlanmıştır Cumhunvet Senatosu Baskanı Tekln Anburun, Cumhunyet'in 52 yıldönümU nedenlyle Cumhurbaskanı Fahri Koruturk ile Başbak&n Süleyman Demırel ve Genelkurmay Ba$kanı Orgene'al Semın Sancar'a bırer kutlama mesajı gondermıştır. (Devanu Sa. B, Sü. 4 de) Üslerin geleceğine ilişkin ikili görüşmeler başladı; Türk heyetinin raporu Amerikalılara verildi • TURK VE AMERİKAN YETLERI ARASINT3AKI RUŞMELERIN DÜNKÜ LUMÜ BtR SAATTE MAMLANDI. HE GÖBOTA KUTLU OLSUN NADİR NADİ n btfyOk bayremimmn 51. yıldBnumünO kuiladıg'ımız bugun |u satırları yaurken kendi kendlmc 10. yıl marşını mırıldanıyor v« dusünuyorum. cÇıktık açık alınla on yılda hcr savaştan / On yılda en b»« milyen genç yarattık her yaştan.. / Başta butun dunyanın saydığı Baj komutan / Demır ağlarla örduk Anayurdu dort bıştan » Yıl 1933. Aradan 42 yıl geçm!?. 0 gun değan çoeuklar bugOn koca koca adamlar, milletvekiti, senatör, bakan, gencral Anayasa Mahkemesl Uyesı, profeıör, doktor, avukat, gazeteei, romancı, falan fılan; kıucası ulkeyi yöneten, ulka yönetlmindt soz sahıbi olan kufağın çocukları. Şimdl bunlar 10. yıl marsında dile getlrllen a goğus kabarlıcı heyecanı yurcklerınde duyabiliyorlar mı? 1933*de 15 mllyenduk, bugün 40 milyonu bulmakla ovunüyoruz. Acaba 15 milyen nufuslu Türkiya Cumhuriyetinin dunyada kazandıgı laygınlı$ı bugun 40 mllyomımuzla «urdurebiliyor muyuz'.. Zonguldak'ta grizu patlaması sonucu 6 işçi öldü, 7 işçi de yaralandı • Zonguldak Valisi ölenlerin ocak içinde değil daha once çıkan yangmı sondurmek uzere olay yerınde bulunan ışçıler olduğunu bıldırdı. ZONGLTDAK (HaTii IVLlTURK bUdirljor) Ereglı Ko murlerı Işletmesı Karadon bolge sı Acılık ocağında dun meydana gelen grızu patlaması sonucu 8 ışçı yanarak olmuş, 5'ı agır ol mak uzere 7 ışçı de yaralanmış tır Zonguldak VaLsı patlama sı rasında, ocağın kapalı olduğunu olen ışçılerın ıse, ocakta bır sü re once mejdana gelen vangınla ılgılı onlemler almak ıçın olav >ennde bulunduldannı soylemış tır Ögrenildığme pore grızu pa* laması dün saat 19 3i sıralannda meydana gelmıştır Bır sare on ce Karadon uretım bolgesınm Acılık ocağında >angm çıkmış ancak bunun çamurla sıvanmaıc suretı\le sondurulmesme çslışıl mışsa da başarı sağlanamamıştır Bunun uzerıne dun betondan baraj yapma ışlemıne geçılmış ve ocakta üretım durmuştur Dun saat 19 30 sıralannda ıçer de ışçı bulunmadığı bır sırada ocakda şıddetlı bır gnzu patlama sı olmuş \e onlemler almak ıçm ocak dışmc'a bulunan ışçılerden 6 sı vanarak can vermıştır. Bu ara da ışçılerden 7 >ı de \ aralanarak Zonguidak Sos\al bıgortalar KJrıımu Hastanesı ne kaldırutnı^lardır kısıden kıml'klerı saptanabılcnle1', (Devamı Sa 9 Su 8 de) Grıru patlaması sonucu olen 6 (DerBinj S*. f, Sfl S de) Cumhuriyetin 52. yıldönümünü kutluyoruz (Cnmhorlrrt Hsber Merkeri) Cumhunyetımızm kuruluşunun 52 yüdonumu dün saat 12'den ıti baren tfım yurtta, yurt dışır.daki elçılıklerimızde ve Kıbm Federe Türk Devletinde kutlanmaya baş lanmıştır Ankaradald ilk tören 12'de 21 pare top atışı ile başlamıştır. Ulus ve Kızılay'daki Zafer Anıt larına çeşıtlı kuruluşlar tarafından çelenkler konulmuş ve bu arada saygı dunışunda btılunulmuştur. Askeri bandolann da ka tıldıgı bu törenler AnkaraJılar U rafıncten sevgi ve ügı ile tejenmiştir. Hipodromda düzerüenecek olan geçit toreninde Hava Kuvvetlerlnın bujuk bır gosterisı olacak, Bınncı Ku\Tet Komutanı Korgpneral Tahsm Şahınkayanın dortlu koluyla başlayacak hava goste rilerlne dokuzlu 10 fılo katılacak tır tran Şahı İle Şahbanu"mm da lzleyeceklerl torende bu uçaklar 20'şer sanlye arayla alçaR uçuş yapacaklar. a>nca9adet C47 uça ğından paraşutçuler gosten atla>ı şı yapacak. ulaştırma uçaklan da 90 kışılık paraşut bolıiğunun ındınlm«sını gosterecektır. Hava Kuvretlen Komutanlıjı yelkılıle ri bunun «Ful gösteri> oldııfunu bıldırmektedırler. Öte yandan Anayasa Mahkemesı dışındakı yuksek yargı organ ları başkanlan, protokolda gerekh duzeltmeler yapılmadığı t:erekçesıyle bugun Anıt Kabır ve Hıpodromdakl Cumhunyet Bayramı torenlenne katılmıyacaklardır. Yarfitar Başkam Cevdet Mente^ (Uevamı Sa. a, &iı J de) AVKARA, (Cnmhnriyet Bdrosn) Türkıye'dekı Amenkan Uslerinın durumuna ele alan Turk Amenkan ıkıh goruşmelen. dun sabah yenıden başlamıs ve bır saatlık bır çahşmadan sonra 6 kasuna ertelenmıstır. Dışışleri Bakanhğı Genel Sekreten Büyukelçı Şukrü Elekdağ ile ABD Büyukelçısl Wılham Ma comber'm beyet başkanlan ola rak katıldıklan dunktı toolantı da her ıki tarafm karşılıklı ola rak ısteklerını kapsayan bırer jazılı metni bırbırlerıne verdıklen ogrenılmıştır. Genel Sekreter Şükru Elekdağ"ın Suudî Arabıstan'a yapacağı gezı nedenıyle toplantı 6 kasıma ertelenmıştır. Ye^kıhler bu süre içınde metın ler uzer'nde çalışma vapma IA manı bulunacağım da oelırtmışlerdır Dun sabah saat 8 30'da başla yıp bır saat sur°n goruşmeden sonra Dışışleri Bakanlığı Enformasyon Genel MUdurluğu şu açüclamayi yapnııştır: «Dışiîleri Bakanlığı Genel Sek reten Büyukelçı ŞükrU Elekdag (Uevamı S>a. «, Sfl. 4 de; TunalıgıTin katillerince kullanıldığı sanılan üç şarjör Büyükelçilik arkasındaki bir evın bahçesinde bulundu (Cumhurijet Haber Merkeri) Avusturya Polısı 22 Ekım günu gorevı başında oldurulen Vıyaııa Buyukelçımız Danış Tunalıgıl ın katıllennce kullanıldığı sanılan uç şarjor bulmuştur. Şarjorlenn, Turkıye Buyukelçılığı bınası arkasmdakı bır evm bahçesinde yaprakların toplanması sırasmda bulunduğunu belırten polıs. bunların suıkastten sonra bahçeje atılmış olabıleceğını soylemıştır Şarjorlerden bınnm makınalı tabancaya aıt olduğu bıldınlmektedır Avusturja Polısl olavla ılgıh olarak daha ayrıntılı bıl?ı verebılecek durunıda olmadığmı bıldırmıştır. Bu arada a a'nın haberıne gore Buvukelçılenraıze karşı duzenlenen suıkastlann, «EKAS» adlı Kıbrıs Rum Örgutunce vapıldıgma ılışkın olasılık guç kazanmaktadır Viyana Büvukelçımızın MUsteşan Ülkü Başsoy, Tunaliffil'uı katıllennm tamlıklerının saptanamadıgını belırtmıs ve Büyükelçılik personell icin Avusturva oolisımn almıs oldu&u etıvenlık: tedbırlenni sürdürdügUml acıkla mıştır Ülkü Başsoy bir sorumuz u z e m e makınalı tabancalı (Devamı Sa. a, Sü 1 de) İRAN ŞAHI VE EŞİ ASKERÎ TÖRENLE KARŞILANDI; BAŞKENTTE OLAĞANÜSTÜ GÜVENLIK TEDBİRLERİ ALINDI AVKARV (Cumhurivet Bfirosn) Iran Şahı Rıza Pehlevı ve eşı Şahbanu resmî bır zıyaret ıçın Cumhur'oaşkanı Pahn Koruturk' un konuğu olarak dun Ankara'ya gelmışlerdır îran Şahının yurdamuza ge'ışı nedenı\le Ankarada gorulmemış guvenlık onlemleri alınmıştır. tran Şahı Pehlevı bugun Cumhunyet Bayramı torenlenne katüacak, resmi goruşme ıse yarın yapıla caktır. Iran Şahını taşıyan uçak dün saa^ 1130'da Esenboga Havaalanına ınmıştır. Şah Pehlevı' nın ozel uçağı Turk semalarına gırınce once Hava Kuvvetlenne bağlı bır F100 fılosu Kayser.' den ıtıbaren de Fantom uçaklan kendısıne eşlık etmışlerdır. Iran'ın Ankara Büyukelçısl Cemşıt Ganp uçaga girerek Şaha «Hoş geldınız» demış, daha sonra Şah \e eşı uçaktan ınmışler, kendılerını merdıvenlerın başında Cumhurbaşkanı Fahrl Koruturk ile eşı Emel Koruturk kar şılamışlardır. Ikı ulkenın marşlan, top atışlannın yapıldığı sırada dınlenıldıkten sonra Şah toren bırlığını denetlemıştır. Iran Şahı ve eşı daha sonra kendılennı karşılamaya gelen Senato Başkanı Tekm Anburun, Mecüs Başkanı Kemal Guven, Baş bakan Süleyman Demırel, Genelkurmay Baş kanı Orgeneral Sem^h Sancar. Ana Muhalefet Partısı Genel Başkanı Bülent Ecevıt Anayasa Mahkemesı Başkanı Kanı Vrana Başbakan yardımcılan, Mılli Savunma ve Içişlerı Bakanı, Kuv(Devamı Sa. 9, Sü 7 de) Genelkurmay 2. Başkanı ile Hava Kuvvetlerij Komutanı Sovyetler Birliğine davet edildi ALPKAYA SOVYETLERDEN HELİKOPTER ALINMADIĞINI AÇIKLADI; ABD TURKİYE'NİN RUSYA'DAN SİLÂH ALMASINA KARŞI ANKARA, (CnmhnrİTei Bürosu) Genelkurmay îkıncı Başkanının Sovyetler Bırlığı tarafından resmî bır zayaret ıçın Moskovaya davet edıldığı ogrenılmıştır. Öte yandan, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Emın Alpkava, Sovyetler Bırlığınden helıkopter alınmadığını scylemıştır. Bu arada ABD Dışışlen Ba kanlıgı dun bır açıklama yaparak, «TUrkıye'nın Sovyetler Bır Ümit GÜRTUNA lığınden askeri malzeme almama sının tercıh edılecegını» bıldırmıştır ABD Dışışleri Bakanlığı sozcusu Anderson dunku açıklamasmda, Turkıye nın Sovyetler Bırlığınden 60 heliKopter alacagma ılışkın haberlerın dogru olup olmadıgını henuz bılmedıklerını de belırtmlşfir AP ajansının habeııne gore, Anderson bu gelışmeden oturu Kongre'yı de eleştırmıştır Öğrenıldıgıne gore, bundan bır jnl kadar once Orgeneral Adnan Ersoz'un Genelkurmav İkmcJ Başkanlığı sırasında Sovyetler Bırlıği, Ankara Buyukelçılığı yetkılıleri aracılığıyla Ersoz u ülkelenne resmen davet etmıştır. Sovyetler'ın davet gerekçesı olarak, «Şımdıye kadar Turkıve dışındakı tum NATO üyesı ulkelenn Sovyetler Bırlığıne askerl heye'lcı gonderdıklerı ve olurrlu goruşmelenn yapüdığı» gosterılmıştır. Orgeneral Adnan Ersoz'un (Oevamı &a. st, isa. 6 da) Franco'nun bir ara komadan çıkıp kızı ve damadı ile görüştüğü bildıriliyor MADRtT Üstus*/» geçırd'gı kalp ıcrizlennın ardından gtin lerdır lcomada olan îspanva Dev le' Başkanı General Franco'nun safchK dıırumunun dün sabah birar i've do6nı e.Ttıg! belır tılmıs, ancak fasst dıktatorü redavi eden rioktorlar Franco'nun her an ölebıleceginl açıkla m'şlardır. General Franco'nun saglık du rumuvla fltrili olaralc vavmlanan son bılltende, 82 yaîindaki dık tatorün ölmesınm «saat meselesı» oldtığu belirtılmpktedir. Dün sabaha dofrj bır ara komadan çıkan Geieral Franco'nun. kızı ve damadıila goruştüğü bne sü rülmektedır. Bu arada Dc]et Baskarunm olum doseğınde bulunınası nedenıyle Ispanya'da devlete aıt i«lerin 12 gundür tıiınüyle dur duğu bıIdmİTiektedır lspan>a' da vururluktekı vasalara gore hjkümetın görüştuÇU konulann karara bağlanabflmesı ıçın. öeı f«ıerin Resml Gazere'de yavan U n «t;ct O»vi«» Ba»H«nı 'Hayali Mobilya Davaları,,nm ikincisinde, davacı delil gösterebilmek için mehil istedi CUMHURrYET'İN ELLÎ IKÎNCI YILI KUTLÜ OLSUN!... ANKARA, fCumlınriyet Börosn) Mobilya jolsuzlugu olayı yayını nedenıyle Yahya Demırei tarafından gazetenuz aleyhıne açılan davalann ıkıncısı olan 300 bın lıralık tazmınat davasma dun Ankara 10"uncu Aslıve Hukuk Mahkemesı'nde başlanmıstır. Cumhunyet Gazetesı avuka^ lan, vanında Yahva Demırel e aıt vekaletname bulunmayan avukat TugTul Toklucu'nun bu davayı açamıyacagını bıldırmışler ve davanm reddmi istemıslerdır. Dun saat 11 Ofl'de başlavan durusmsva Altan fVmen ile Oımhurıyet Gazetesı Yazı Işlerı Muduru Bulent Dıkmener'ın avukatlan Emın Deger ile Bevhan Gursoy gelmişler. ancak Yahva Demırel'ın avukatı olduğunu bıldiren Tugrul Toklucu gelrremlstır. Daha once duruşma saatı 14.00 olarak saDtanmıs bulundugj Rerekçesıyle yargıç, avukata ha> ber eöndenlmesını ve duruşma nın rapılmasını kararlaştırmıştır Tugrul Toklucu. saat 11 40'da duruşmaya Eelmış. Bulent Dıkmener ile Altan övmen'ın avu katlan Emın DeSer ile Bevhan Gursov mahkpmeve bır dılekce vererelc, Tugrul Toklucu'nun Yahva Demırel'ın avukatı olduguna ilişkin belgevi veremedi ftini. b'i nedenle davanm reddı eprektıgmi ıfade etmı«lerdır. A vukatlar bu hu"?usu Yaiffitav «' incl Hııkuk Daıre<!i'nin bır ka ranna davanarak i^temı«ler «Da va acıldıfcı takdirde ehlıvet \6 nünden davanın reddı perekır» demıjlerdir Avukat Tu*rul Tok lucu. vareıca. «Ben vekâlptnamevi eetır*rim. dava reddedılmesın» dlverek eeleoek durusmava. kadar vekaletnameyi eettrece*ını bıldirmfş. varsıc da Yahva DPmirei'ın avukatına relecpk du rusmava kadar süre tanırmsnr Bulent Dıkmener"in avukatı Emın Deger. Tugrul Toklucu'nun 1 cevap vazısmda konuvu so sag tartışmasi haline sokmak ıstedı kme de^ınerek, ozetle sunlan soylemıştır: * Davacı vekjlJ, davanın esası na delılierle karsılık verecek verde uzun uzun sol safi tartıs masına emnıştır Burası sol sae tarnsmasınm ven deSıldır Bu nunla acaba «Sol olmasavdı ou volsuzluklar ortava çıkmazdı» (Ueracaı a». ». öü 1 üe) Yeni bir iddia Sanayi Odaları da MC'nin demir ithal uygulamalarına karşı çıktı îstanbul ve Ankara Sanayi Odalan yetkılılerı demlr ve çelık ürunleri konusunda dnümuzdekl gunlerde gereklı tedbırler alırunazsa yenıden sıkıntılı gıinlerın başlayacağuıı bıldırmışler ve Eregll Demır Çelık Fabrikalan T ^ Ş temsilcılen İle bırlıkte Sanayi ve Teknoloii Bakan lığına yazdıklan bır yazıda, ııEsnek bir ithal vergisi sisteminln» konulmasmı dnermışlerdır. Sanayi ve Teknolojı Bakanlığuıa gonderılen ortaK yazıda. demtr ithal lısansı talebine ilıçkin mtlracaatlann, Sanayi Odalan araoılığı ile Ereğli Demır Çelık Fabrikasma yapılması ve buradan alınacak belgelere dayanarak dört aylık ıhttyaçların tahsıse baglanması istenmiştir. Îstanbul ve Ankara Sanayi Odaları yetkılıleri İle Ereğli Demir Çelık Fabnkası temsılcilerlnm Sanavi ve Teknoloii Ba kanlıgına yazdıklan yazıda yer alan, demir re çellk ıtiıaline ve «1 Ereğli fiyatlan Ue İthal mahyetlerı arasındakı farkın kaldmlması içın, esnek bir ithai vergısl sıstemının konulması su retıyle, iç ve dış fıyatlann aynı Viyana Büyükelçimiz Tunalıgıl Istanbul'da toprağa verıldı Gorevi başında Wr sufkast netıcesınde vurulan Viyana Büvukelçımız Danış Tunalıgıl dün Istanbul'da duzenlenen askerî ve dıni bır törenle toprağa verümıştır Öncekl eun Ankara'da duzenlenen törenden sonra Istanbul'a getınlen ve Haydarpaşa Nıimune Hastanesine konan Büyukelçı Tunalısıl'ın tabutu dün saat 13'te hastaneden alınmıştır. Asberı torenle eller Uzennde 100 metre taşınan ve sonra cenaze aracına konan Tunalıçıl'ın tabu(Devamı Sa. 9, Su. 6 da) ÎLKÖĞRETMEN LİSELERİ ÖĞRENCiLERİ HAKLARI VERiLMEZSE DiRENECEKLER lZI\ltR, (Cumiiuıivet Eçe Burosu) Butun TUrkıye'ae sayıları 90 olan ilk ögretmen usplenndekı seksenbm ogrencl hak arama dırenışıne baslayacatttır. tlkoğretmen Hsesi meron'arının ogretmen olma tıakiMnnın alınması ve tkj vıllık ÖCrenıme ts bt EgiMm Enetinilertne ı*ı»n »t tf»ıtın>niıın pLAYLARFN ARDINDAKİ sevıyeye getınlmesınin faydalı olacafı gorüşundeyız. 2 Arzettıgımız husus, bir hukumet tasarruf ve hUkumet terchme bağlı oldufundan, ver gl konulmpıçı bahi' mevnıu olma (Devaraı Sa. 9, Sü 1 de) GERÇEK Cephe hükümeti ile îstanbul ?44 milyon llradır. Önümüzdekl yıllarda kuşkusuz bu sayı artacaktır. Çunkü hayat pahalılanmaktadır. Toplu sözlejmeler, otekı kurumlarda olduğu gibi Istanbul Beledlyeslnde de ücretleri artıracak, memurlarn yapılan zamlar maaşlan yuk»elt*cektlr. Belediyenln 944 milyon llra tufan m j j ş ve ücretleri uzerine yatayla saplanmıs transfer harcamalarını koymak gerekir. Mesken gecekondu fonu llltr Bsnkası aldatı. Emekli Sandığı ödemelerl, muhtaç asker ailelerine yardım gibl gider kalemlerinden Beledıye vazgeçemez. Bunlar toplam 217 mflyon llra tutmaktadır. Bclediye drgirtunun yakıl, Itfaiye, yedek parça, lâstik, mezarlıklar giderleri gibi vazgecilmez matraflan da yılda 131 milyona ulasmaktadır. Demck ki, Belediyenln hlç bir ley yapntadan hıç bır hiımet gormeden q\d*r • **• (Dramı S*. I. Sü 1 de) (D*vuu St. 9, ülVüa Oaırün W stanbul hılkı, kent hizmetlerlI nin iyi gorulmemesınden yakınmaktadır. Ottden btri değışmez bu durum... Gazeleler tr» ııra halkın fikayetlerıni dllc getirmek bakımından Belediyeyl ele alırlar. Ama !$l«rin nasıl duzeleceğinc İlişkin bir reçete konamaz ortaya.. Acaba Istanbul'un dertlerl naııl gfderlleccktir? Istanbul B(l*dıyesindt bugbn 17 547 kı;l çshjmiktıdır. Bunltrın Wi yılı r n ı i | , üerıt va alderltri BAĞIMSIZ RIZA POLAT CHP'YE GiRDi ANKARA (("umhıırivet Rürora) Agn Ba&ırnsız Mılıetvekılı Rıza Polat. dün torenie CHP've Kirmıstır CXÎP Mılletveki!) olarak Parlamentova eıren Polat nunaan bır sure önee oartısınden ıstıta efmış'ı Polat'ın CHPve gırıs bıldİTCesl Gene! Başkan Bulent Ecevit tarafından Irn78irfnmıst>r (Uevamı ba. ». bu. 4 de) (Devanu Sa. 9, S6. 6 da)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog