Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

*K *««* İ L T E K DERSANELERİ BEKlEMCHLEO 5KASIM SANAT ENSTITUIEPI 8KASIM TEVe HAZIBLfKTA Cumhuri 52. yıl, sayı: 18406 Knrueasu: FUNT7S NADf 27 Ekim 1975 fstanbul'un en Jsalabalık yeriennden biri olan Aksaray dun bombosiu.. V ÖLÜMSÜZ OYUN Oktay AKBAL ÎKİNCİ BASK1 FÎYATI: 15 URA îsteme adresi: ÇAGlMS ?AT1NIA CafaJoğlu, HaUtevİ Sok. No: 39/41, isU Sokağa çıkma yasağı son kez uygulandı [ Tunalıgil ve Erez'in olumu ıle sonuçlanan olayların failleri dün de bulunamadı GENEL NUFUS SAYIMI YAPILDI Cnmhnıivet Haber Merkeri 10 penei nufus sayırm dun tum yurtta yapılmışnr Bazı bolgeler de sayımın bttırılemedığı ıfade edılmıştır Sayıra nedenıyle 08 17 arasında sokaga çıkma yasağı uygulanmasına ragmen bu ışlem Istanbul'da 18 50 de sona ermıştır Yurtta olduğu gıbı Istanbul da da sajim olaysız ve sakın ?eçmi5tır Bu sure ıçerısınde polıse ıntıkal tek bır onemli olay oinıamıştır Bu arada 30 den fazla suçlu da sayım gununu Emnıyet Mudurlugu nezarethanesınde geçırmıştır Dun Istanbul'da 36 sı erkek, 23'u kız toplam 59 bebek dunyava gelmışnr Ambarlı'da meydana gelen arızadar nedenıyle Istanbul'un Wvux bır bolumu gunun çeşıtlı saatlerınde uzun sureler elektrıksız kalmıslardır. Bogaz Kopru sunde araçların geçışme ızm venlmemış ve araçlardakı vatanSohaga vıkraa yasağı oldujju için dün herfces en'n(It^d< Va sokakta daşlann sayımı burada yapılmı?Onlar da yukarda gnrulduğu fibi park sıralannds tır tlgüıler, araçlann sayımın saymı gununıi ve tabii sayilmadılar. bıttığı ılan edılınceye değin köp(Devamj Sa. 9, Sü 4 de) (Fotoğraf: Erdofan I Paris Büyükelçimiz ve şoförünün cenazeleri dün gece başkente getirildi. Bugün yapılacak resmf törenden sonra Erez Istanbul'da; Yener Ankara' toprağa verilecek. TunalıgıTin cenazesi ise yarın Istanbuf'da defnediiecek. CTJMHURÎYET HABER MERKEZÎ fViyana pofisi şüpheli 3 Yunanlmm ofayla ilgisi ofmadığını açıkladı fzlenimler "Doğanlar doğunca ölenler olunce kaydedilîyor, sayıma ne gerek var, Yalçm Istanbul'da nufus saytmının yağmurlu ve kapalı bır havaya rastlaması vatandaşlann .Voca bır pazar günunu> evde geçırmelc zorunluluklarına yardımcı oıöu. Yıne de dururndan yatan»n)ar vardı. Bır vatandaş sayım tokJnnda duşunduklenni şojle açık Iıyordu: cKardeştm bu manlekette dofanlar, dogar dogmaz kavdedılmıyor m u ' Ölenler de olur olmez kaydedilmıyor rnu? E bu kayıtlar bır yerda toplansa, her 5 yılda bır 35 mffinur bır tasnıf yapsa nufusumuz ortava çıkmaz mı? Ne gerek var bu kadar rnasrafa, zamana?» Buna karşıiık nufus saytmı 1çın harcanan 44 mıîvon kusur liranın bır pazar gununıi evdo geçiTnekle yapılacak tasarruflarla karşılanacağını ıleri surenler de \ardı Ince nesaplara merailı bır Istanbııllu vatandaş <Sadece Eoğazıçınde harcanan benzınden ta sarruf etmekle bu paranın yarıs» çıkar» aıye hesaplamıştı Bır de tunstler vBrdı durumla nndan yakınanlar arasında. Otel lenn gırış katlannda toplanmış, kendılenne eğlence arariar'ipn her 5 yılda bır yapıldığını bğren, dıklerı nufus savımmın öu vıls, hem de tam kendılenrun Turfc'(Devamı Sa. 9, Sü 6 da) Amerika ile ikili görüşmeler yarın başlayacak Türkiye'nin silah alma çabaları sürüyor ANKARA. (Cumhnriret BBroJiıı) Türk Amenkan görüşmelenne yann yeniden başianacaktır Bu arada Turkjye'nın sılâh alınu ıçuı çabaları sürmektedır. MSP Genel Başkanı r e Başbakan Yardımcısı Erbakan, ABD ıJe gorusmelenn başlamasına karşı olmadığuıı, ancak bunun için ban temel şart ve prensipler bulundugunu sdyleıtuşttr Bu arada bır demeç veren AP Genel Başkan Yardımcîsı YıJdınm MSP'nın Kıbns konusundata tutumunu elestırmıştır, Vıyana BuyuJce'çimız Oanış Tu nalıgıl ıle Pans Bııvilkelçımız tsjnaıl Erez ve maircın soföru Tahp Yener'ın *erihisçi!erce oldurulmesıne jlışkın soruşturma her 3kı başkentte d? Yt>£unlaştırılmt$, ancak her flo clayla ılgıli somut delıl ve bılgıler elde edılememişUr. Olayın kıırjlsrr» düzenlendıgi re neyı amaçlîdı^ı henüz kesın lik kazanmamışfır. Bu arada Parıs Bt'vılkelçımız îsmaıl Erez I'P *otor Talıp Yener'ın cenazefei dtm aksam An kara'va getinlm ^UT. Erez ve Yener'ın cenaze.en Pans'tekı Bourget asken havâalomnda du zenlenen asken bır torenle Tur k.ve'ye yollannn^tır Pans muhab'rjmîz Kosta Da ponte'nm cenaze torenı ve soruşturmayla tlgılı haoeri şoyledır: Fransa Dışışleri Bakanı Sauvag nargues, asken havaalanmda cenarelen ve Büyulcpıçılıgımiz temsılcilenni karşıiamıştır Askeri torende Cumhurbaşkanı Gıs card'ı temsıl eden tkf yaveı kordıplomatılî+en Pakistan manya, Norveç. tran ve fun tan BUvukelçıIeri ae haztr bt muşlardır, Torene Dl$ışlerl Bnkanlıfı toko! Şefi Angles de kBtılmış! Tabjtlar hava3iannda önce plâtforma konıumuç ve savgı (Devamı Sa » Sö 1 Türk Amerikan görüşmeleri Turkıye'nın onensi üzerine. mevcut ortak savunma tesıs ve faalıyetlenn tabı olacağı yenı ılke ve şartlan saptamak tızere 17 Temmuîda başlanan, ancak ambargonun devamı üzerine er t«Ienen Turk ve Amerikan hevetlen arasındakı resml goruşmeler yann Ankara'da ba$layacaktır, Dışışleri Bakanl:gı Genel Sekreterı Şukru Elekdağ başkanlığında bır heyet.n katılacafı toplantıda, Amenka nın Ankara Buyukelçısı Macornber ve bazı teknik uzmanlar da ABD'yi terasılen hazır bulunacikîardır. Kısmen Dışışleri Bakanlıgı ve kısmen Onelfcurmay Ba^kanlıgında surdurulecek olan goruçmelede ıkili îllşkıler Uaerlnde durulacak ve üslerm yenı statulerının saptanması. açılıp açılmavacağı j a da hangi şartlar altında yeniden t»zmete sokuiacağı tesbıt edılecektır. Dışıslen ıjgılilen THırklyenin ıkl lı ılışkıler konubunda kesm kararh olacagını ve muzi:ere)er Turtayenın yararlannı gozetecek bir anlaşmaya varmadan Wtirrr» yecefını one surmıişlerdn. Öte yıındBn. müzakerelerden ön<* ba n üslenn açüacagına daır ortaya konan goruşlenn degıştığı, bu durumda Turkıyenln daha karar lı adımlar atmasının şarr oldufu, bu nedenie muzakereler sonuçlan madan, üslenn aç^majacaŞı gö ruşü on plana çıkmaktadir. Amenkanm, ambargonun Jfi*(Dpvamı Sa. 9, Sü 3 de) Bu Köşeden Savunma Dönemi Altan ÖYMEN u al^akça dnayetlerl kımlerın ısieaığı, kımlenn riestekledığı daha kesınlıkle bellı olmadı Ama amaçları, Fğer bunlar bır arava gelen uç tane delının esen aegııse besbellı kı, Turkıye uzennde polıtık üaskı yapmaktır. Turkiye ijzermde polıtıfc baskı Konusu olarak da, akla herşeyden once Kıbrıs sorunu gelıyor. Eğer boyleyse, hesap tabıl şudur: Bır vandan Amerikan arabargosunun kaidırilma şartlarıyla Orfşunızın ustune ası lan Damokies kılıcı. Bır yandan ımllstiçrarası kuruluşlarda aîınan *e aiınacak: olan Rum yaclısı kararlann moral ve belka ıiende fıılı etkısi.. Ayrıca parasızlıl:.. Dovızsızlık. Yardunsızlıic. Bır de bunlann ustune sıjasî cınayetıer gelırse dxye duîunulmustür, TUrkıye'deU psıkolojık havav3 şu rutumun yerlesmesı kolaylasabılır. Carum bunlann hepsi Kıbns yuz\inden başunıza gelıyor , Bır an önce verelım taraa de, kurtulahm . İsraJİ'ın Arap topraklannı ışgahyie, Türkive'nm Kıb rıs mudahalesı arasında elbet hıçbir benzerlık yok. 1976 emekli çeklerı de asgari yapılması gerekli zam eklenmeden gönderıldı ANKARA, (Cumhariyet BSrosu) Alt sınır üzerınaen ayiık alan ve sayüarı 100 bmı geçpn emekli, dul ve yetımlenn avlıklarını 567 liradan 989 50 lıraya yukselten kanunun uyg'i!anitiasma Emekh Saodığı'nda henıız geçılemernış ve 1976 yılı çek'en e.skı aylık mıktarına srore hazırıanıp gondenlmıştır. Taban avlif aldıklan içm zaten zor Koşulisr aJtında yasamlarınt sıirdüren ve yurdumuzdakj tum empidı dul ve yetımlenn yaklışiit cıarak uçte bınnı oluşturan alt sınır emeklı]en, 1922 sayıl! knnunun uvgulanması ıçın Emakıı SandJğ: tarafından çok ivedı *\T kaıar aünamazsa, en az 23 yıl belrlemek zorunda kalacatlardır. Daha önce, 8 sayılı karamame ile 441 lıradan 5(14 lırava, 9 katsayı esasına gore de 567 lırava yukseltilen «aıt sınır» erreklı, dul ve yetım ayliıtlan, 1^2? sayılı kanun uyannca, 1 mmt 1975'den geçerlı olmak ü^ere 9tı9 Iıra 50 kuruşa çıkanlrmstır. Tüm emekli, dul ve yeymlerın de yeni esaslara gore intibakıannı içeren 1922 sayılı kaDunun taban aylık uyguiaması, çeşıtlı nedenlerle, Emekiı Sandığı taralından ele alınmıştır. Ujgulamanın gecıkmesi nedenıyle alt sırur emekli, dul ve ye tımlert yıl sonuna kadar 4220 lıradan yoksun kalacaklar, 1976 yıhnda da uygulamaja gidılmez se. yaklaşık 10 bın üra daba az para alacaklardır. Gecıkme nedenlen, teknık bazı zorunluluk, eldekı bınkımın tasfıyesı, ekım syı başırKia çeklerı. llgıli banka şubelennde bulundurrnalt zorunlugu bıçımınde gosterılıyorsa da, edmdjgımiz bilgıye gore, ger çek nedenıo bunlar olraaöığı an a/Jığa B îsraıl ne lnsansal, ne de hukuksal ba*lantısı olan Arap topraklanm empervalıst amaçlarla ısgal etm'stır. Turkıye, Kıbns'a oradakı kendı msanlannın, kendılennı Turkıye'ye baS:lamış, canlarmı Turkıye'ye emanet etrnıs msanlann kendı topraklannda insanca yasama hakkını korumak için ve roılletlerarası antlasmalardan dogan görevıni venne getirerek mudahale etnusür. Ama, elçılenmlzl dehler öldunnedıyse, şımdı bıze uj'gulanan metot, Israıl'e karşı uygulanan metoda benzemektedjr. İsraıl'e karşı seferber olanlar, once Arap genllalarıydı. Bunlar uçak kaçırarak, Munıh'te sporcu kaçırarak, bır bolümu olümle sonuçlanan pek çok eyleme ginştıler. tsraıl'e hiç bır yerde rahat veTmemeye çalıştılar. Haklı bir daranın peşmde yola çıktıküa n halde metotlan bakımın dan dunya kamuojtınun sempatısmı kazanamadılar. Aıtıa îsrailhJere vıllarca dunyayı zıadan ettüer. îsraıl'ın mjsılieraelenyle ken dı insanlanna da dünyamn zmdan oltnasmı goze ala /l>er*mı Sa ». Sö 4 dcı AP VE MSP LIDERLERI HÜKÜMETTEKİ ANLAŞMAZUK KONULARINDA GÖRÜŞME YAPACAK Tmgut GÜNGÖR AVK4RA (Cumhnriyet Bürosu) MSP'nın koalısyonun daba ivı işlemesını sağlamak ıçm ıç ve dış konularda septadıgı yenı koşullar bu lıafta ıçmde Erbakan ıle Dermrel'ın yapacagı gorusmede ele alınacaktır. MSP Genel Baskam ısteklerımn yenne getınlmesı ıçın AP Genel Başkanı ve Başbakan Suleyman Demırel ıle bır gorusme rapacak ve hangı konuiarda anlaçma olacagıru tar tısarak, boahsyonun devamında, daha lyı ıçlemesı Jçın nelere dıkkat edümesı gerektıgıru tartısacaktzr. nuçlarmın basarısızlıgını kısa zamanda kamuoyundan sılebıimek ıçın iç ve dıs tonularda yenı isteklerle ortaya çıkmıştır. AP lı bır bakan, MSP'nm açıkladıfı teblığdekı konularda ciddl olmadıgını bunlara karşı t.P'tan de bazı ıstekien bulundufunu soylemıştır. AP'lı yonencı özellıkie MSPli bakanlıklarda büyuk bır! «fcayırmanmn hukuro stirdüğunü ve ıstenılen atarnalann yapıldıgını, bunun açık bır ömefının de Sanayl ve Teknolojl Bakanlığı için ıstenen kadrolar olduğu nu bıldırmışur. K'ons konusu (Devaraı Sa. 9, Sü î de) Newsweek,, dergisi, Türkiye'nın Sovyet Rusya'dan 60 helikopter satın alacağmı bıldiriyor TORK ABD'de yayınlanan «Newsweek» dergısı, Turkıje'nın Sovyetler Bırlığmden 60 adet helikopter satın alacağı nı bıldırmıştır. Dergının bugün satışa çıkan lacak olan sajısında behrtjldığı ne gore, Türkıye ABD'nın uvgu ladığı sılâh ambargosuna karşı ulke guvenlıgını korumak amacıyla Sovyetler Bırlığının sılâh satış onensını kabul ederek. 60 Sovset yapısı helikopter satın alınması konusunda Moskova ıle bır anlasma yapılmıştır. Dergı. adı geçen helıkopterlerm nıtelığı ve satın alma ışlemı konusunda ayrıntılı bılgı vermemektedır «Newsweek» dergısınm one surdugu helikopter satın alma ışlemı haberının dosrulanması hahnde, Turkıye 15 NATO ulkesı ıçmde Sovyetler BırlıSmden ılk kez sılah satın alan ulke olacaktır. (Dı$ Haberler S«rvisi) Kıbrıs Türk Federe Devletme göçmen konutları yapımı için 95 milyon lira tahsis edildi ANKARA Ankars'dakf tı maslannı tamamıavan Kıbrı Türk Federe Devletı Cafısrm Rehabiütasyon ve Sosvaı fsle Bakanı tsmet Kotafc dün ııcav la LefkoşeVe drtnmusttlr. fser boga Havaalarunda harekermde! önce Anadolu Alansı muhabiri ne bilel veren Kotak Ktbnstf göcmen konutlannm onanm v < donatımı icin nazirlanan ö5 mil von iirs tmanndaltt Drotenir Türk hukumeti tarafından onay landıjını aciklamıştır. Ismet Kotak. «Nüfus alrtarması suretivle Kıbns'ır» koionıze edilmekte olduSu» rolundakl Yunan iddfalanna ıllsön bır « v ru üzerıne de sunlan söylemlstır: «Yıllarca fkincl sınıt vatanda? durumuna düsUrülüp ekonomik yetmezlige ftılen ve 1931 vılından ben adavi ferke zorlanan Kıbrıslı Türklenn ve ailelennJn «"v gun bir sekılde adava dönmeleri Idmsevı tpdırcn «"fmemelfdir. Bu. onlann en doSal ve vasal hakkıdır. Nftekim, I9S0tan son(Devarnı Sa *t. Sü * de) Baskent Notları Ankara'y» sıkı tutmak üstüne... Fîkret OTYAM Yahya Demirerin mobilya ihracatı konusunda yayın yapan gazetemiz aleyhine açtığı davalardan ilkine bugün başlanıyor AKKAR4, (4İVKA> Başbakan Demırel'ın yeğenı Yahya Demırel'ın hayalî mobilya ihracatı konusunda yaun yapan Cumhurıyet Gazetesı Sorumlu Yazııslen Mudurlenvle yazarlan nakkındakı davalann ılkıne bugun Ankara 8. Aslıve Hukuk Mahkemesjnde başîanacaktır. Yahya Demırel, 12 temmuz 1975 pünlü Cumhunyet Gazetesmde yayın)anan mobılva ıhracatı ile ılgıli haber dolavısıyle Yaznslen Mudıirleri Cetın Özbavrak ve Bulent Dıtanener'den 30ü bın lıra tazımnat ıstemektedir. Yahya Demırel, Cumnurıvet Gaıetesı Yazuşleri Mudürlerınden baska. yazar Altan Öymen ve ügur Mumcu ıle Tıcaret BakanJıgı eskı Musteşan Çeref Durugonul haklannda da tazmmat davalan açmıstır. Bılmdıgı e'.bı Yahya Demirel'ın avukat] dava dıiekce(Devauu S a y, bü b da) > GÜVENLİK ARAYANLAR Dr. Erdal ATABEK'in incelemesi Eu^un 4. sayfamızda baçladık, Geçen hafta içmde MSP Ge nel Idare Kurulu toplantısından sonra kamuojuna açıklanan MSP nın ist«Kİeri, AP Genel Baskanı OLAYLARIN Demırel'ı tedırgın ettnışür. DeARDINDAKİ mırel bu konu ıle ılgıiı olarak bır soru üzerıne, «Istekler varsa bunlar, gelınır, Bakanlar Kurulunda konuşulur. Bovle basma teblıgler vererek anlaşma olmaz» denuştır. AP Genel Başkanının bu açıklanaası tizenne MSP Genrldyede dün nüfus ssyımı nel Başkanı Erbakan, cuma geyapıldı. 1leri sürfUdüsöoe £Öceyarısı yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında Demırel ile re, filkemizde vaçayanînnn gonismek ıstedıgını bıldırmlştır, sarısı V> milyonu asınıstir. UttnÖJrenıldıgine gore. Demırel bov j a ölcüJerine göre ntifusumanın le bır gonişmemn bu hafta içın artı? hi2i çok yttksektfr. Bu tuzm de olabıiecegıni Erbakan'a soy anlamı, fiye adayı bulundııgtımıiı lemiştır. AP Genel Başkanı bu AET ülkeleri ile karşUaşhnldıarada Erbakan'a MSP'nra istek ğında orteya çıkar. I9S2 . 1972 d6lerınm neler oldugunun kendî neminde Ortafcpazar fiyeiettnln sıne yazılı olarak verilmesinı de nüfus artıs or»nian şSyledlr: bıldinmştir. Erbakan da isrekleAtmanya ytizde 03: Fr*ns» 9S, rinin hem basmda yer aldıgını, hem de koahsvon protokolünde Jtalya 0,6; Belçlka 8 j ; Hottanda jazı]ı bıılundu&unu, hatta uzun 12; Lâksemburg a,7; lujrlKer* suredır Bakanlar Kurulunda da 9.4: tzlaoda 8.6: Oanfnnrfea 11 Aroı dönemde blrim oür^tmtekrarlandıSını anlatmıstır. muz yfizde 24 oramnda jrtenıj[ Emekli Sand:gı bu kez, her bır hr. Yeni istekler emekli, dul ve yetım ıçın. Mü Bo bazb artıs, blzl üyeal bulundurler Kurulundan a>n Dır ınAP çevrelerınden edinılrn bıl(Oevamj s». » M 4 de) gıje eore MSP senato seçim so ANKARA Demîrel dlyor W, «Ankara"vı sıla tuttnamıa gerek. Ankara *vı sıkı tutar İstıkrarı sağ larsak, bürün Türöye'yJ stfcı tut> r»u$ sayilıra.» Pranco, çtemell ooHtikacı İse, ANKARA, (4VK4) tran Şabizırn Demirel de çaniUı politihı R«a Pehleu ile Şahbanu Fe karadır. Slyasai alana çıktıgınrah Pehlevi Cumhurbaşkanı Ko dan btı yana vürudüğü çizgl burutürk'un konıığu olarak yarın nu göstermedl mi? Ankara'ya geleceklerdir. Pehlevı' $u sıta tunılması çereken Annın baskenttelii temaslan sırasın kara'öa, yanl başkent Ankara'da da îran'ın, Turkıye'ye ucuz fıvat 1955'den iu <rvcm sü/fiUi yasanm. la ham petrol sağlaması yolunda baa seylere dr»«i. çok seyîera (Devamı Sa. 9, Sü 3 de) fD Sa. 9, Sü 7 de) îran Şahı Pehlevi Cumhuriyet Bayramı törenlerini izleyecek GERÇEK ÇoğaJan Nüfusun Getirdikleri duçumuz batı topluluğu arasırvia aynca slmgelemektedir. Keııllrşme re sanarilfjme sürecini v*sa yao bir ülberiz. Valnız nüfus;ınun çofalroasıvla kalraıvor Turlclve: arnı zamanrta kövlrıden kentlere dofru hı«lı bir r'icnn çatkantılaruıı da rası>or. Hızlı do^um artışı, vasaranlann (oplatnı içfnde genç kuşaklann oavu» vtikselttyor. Ve berabcrfnde s<syai re eknnomik »orunıan rta topluma taşıyor. Her renl rü. veni lş|rücQ fazlan tnpluraa «atılıyor. L'çünca bef vıJlık olanrtn verilen Mleiiere eör» Ber icne oluşan Is füciinBn ancak ysr.sı. n» vakin bölümünp venmli t$ oııInnabUmeKtedir. Bövlece ber yU yarım milyon insan gizil lşsl»Jrr ordusuna vszilmaktadır. Kenflesme ol«m$a eeiiştlkçe eizti Ijslrll Ün açık fjmfrlfee dfdıOsnıesl dnrsldır. Fatfrımlarm ve socucta 1$ nlanahlannın vplerslzlifi. b&nift snronlar olıi!5tnrmakt*»Jır. Simdipe dek bo «oronlar U ^fl> cönö dı«arıya fhraç etmekJe bafirietilmistfr. rabamn üikelerde btr milyon Türk çatısntaîcfatd'r. Bundan bövle hu kaoı daraldıjhn» dao ölkrmfrl Snemü prooironier Öte vandan uzmanlsr. TürHve* nfn dofal kamaklaruiın vfiz rnltyon nüfusu rabatcs besleyebile* • * * fDeraınr S« 9. SS 6 da> T rtr.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog