Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

:ulu bitirerek kolej ve ya2 okuliara girmek iste1 küçüklere en iyi haber. <OLEJE HAZIRLANIYORUM latı : 155 TL. Isteme adresi >TA KUTUSU : 761 lıtanbul KOIEUERE HAZIRIANIYORVM Cumhur 52. yıl, sayı: 18405 Kunıcusu: YUNTJS NADİ 26 Ekim 1975 Pazar isıanuuı br Opera ve Balesi 37 eana pazartesl 20.30 fconser Oseat Caceres (Gitar Resitalı) 28 efcün s«lı 1830 operet Çardasttirson 30 ekirn perşembe 2UJO opera Turandot 1 sasırn cumar*esi 2050 baie Raymonda 2 kasun pazar 15 00 operet ÇardaştursUn (Basin 241U5/84151 LÇILERIMIZI OLDÜRENLER HENUZ YAKALANAMADI Karanlık Niyetler NADİR NADİ aşbakan Demlrel do{ru sSylüyor'. Vıyana'da v« ham«n arkaıtndan Parıs t« Buyukalçılcrimizt karşı l}l«n«n ftci cınayatlerin hedefl »adaca ve sadec* Turk Dcvletldir, Turkıye Cjmhuriyetidır. Henuz kesin olarak bılinmanekU birtıkte saldıraanların bır orgut* bağlı bulundukları ku$cutuzdur. Bunlar »oğukk«nlı klralık katıller midır, yokta gozu jonmuş fedailer mldır, her halda öğr«flece$iz. Şimdllık uzerınde durulması gereken noktalardan blri }u : Turkıye Cumhuriyetint hedtf alan bu iğranc Mİdınların iki ktırbanla sona er«eğını *anmamalıdır. Dıj 1«mıildl«rimız! pantğ* kaplırıp ftlc» uğrattnayı, \% goremaz hale dufurmeyl taıarladığı anlafilan bu orgutün zıncirleme cinayctlcrı »ürdurüp gıtmesi slaııtığmı gotdan uzak tultnamalıyıı. Dun Vlyana'da, bugun Parıı ta Buyuk»lçll»nmul kahpec» yere teren kurfunlar yarm ba$ka ycrlerd* da tenuılcilerlmızın, hatta onların yanında goravlı alt der«c«li mcrnurlartmıun uttun* boşaltılabllir. Bu varsayımı unulmayarak gcrekll onlcmlerl ona ger« vakıt gaçirmsdtn almalıyız. Yalnız temtll «dllmekte bulunduğumuz ulkelcrin giıvenlik kuvvatlerlna guvenmanin yctarli olımayacajı (DeTBinı S». », Stt 4 de) Fransız polisi, Paris'te gözaltma aldığı Rum, Ermeni ve Kürt asıllı 14 kişiyi, sorguları sonunda serbest bıraktı EOKAB ile tedhişçi Ermeni örgutlerinin suikastleri gerçekleştirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duıulduğu bildiriliyor Vıyana Elçımtıden sonr« Paris nçimiı de oldürüldü Basın Dışişieri eski bakanlarmdan Hasan Esat Işık, cinayetlerin altmda Rumlarm bulunabileceğini söyledi Suikastlere ilişkin soruşturma sürüyor T A ZI SIZ Parls ve Vlyan» munablrleriız Kosta Daponte ile Önder Irman'ın büdırdlklenne gore, •ansa ve Avusturya'da ıki buıkelçımınn katülenrun yakajımalan ya d& yakalanmalanı sağlayabılecek nıtelikte ıpuçırımn ele geçınlebümesi içln yoğun blr arama ve soruşturma îaalıyetı sürdurulmektedir. Parıs muhabınmız Kosta Dapon te, Fransız pohsınin dun sabah. Rum, Ermeni ve Kürt asıllı 14 kısıyı gozaltına aldıgını, ancak bun ların sorgulannın yapılmasmdan sonra serbest bırakıldıklannı bıl dırmıştır. Aynı bılgılere gore, po Elçilerimizi korumak için güçlü tedbirler almması isteniyor lann korunması \ç\n a.itnara'k tedbirler konusunrta v&sa çıkarmaga gerek bulunmadıgmı nıVkümetin olan&klan tle bunu sajlavacaguu bıldırmislerdir. (Cuınhuriyet Haber Mcrkeri) lls dUn sabah geneUıkle sıyasi raültecı olao. kısüenn «vlenne baskınlar duzenlemiştir Ancak, bu baslcınlarda Parıs Büyükelçı mic tsmall Erer'ın öldürillmesi olayına ışık tutacak hıç bır ipucuna, sılfth ya da belgeye nstlkrmıamıstır. ÇeşitU evlere dün sabah yapılan baskınlarda 50 Fransız pohsmın gorev aldığı açıklanmıştır Fransız pohsıne, Karşı Casushık örgutüyle Uluslararas. Polıs Bırhğı (Interpol) de yardım etntektedır. Bu arada Fransa tçışlerı Baksrüığı sbzcUsü de yaptı2ı bır açüdamada kesın blr ıpu KATILLER EREZ'İN GÜNLÜK PROGRAMI HAKKINDA AYRINTILI BİLGİLER ALMIŞTI Kosta »APONTE PARİS Büyükelçilik dünyanın en tehlıkeU mesleklerınden bıri oldu. Son yülarda büyükelçıler ya rehın alınıyor. ya da profesyonel gangsterier gıbı çalışan tedhışçüer tarafından oldurülüyor Bır Fransız meslekdaşımızm da dedığı gıbı, «Tedhışçüer nereden gelırse gelsın, ybntemlerl Ue kapılan dıplomasıye kapatmakta, bunun yenne poüs romanlanna ozgıj olaylar dızısıne neden olmaktadırlar » Fransız yönetıcilenni de, pohsını de adarn akıllı şaşırtmış \e tedırgın etmişe benzeyen Turkıye'nın Parıs Büyükelçısi Ismaıl Erez ile şotorünün leci bvr şekılde oldlirülmesıyle sonuçlanan hafta sonunâaki sıyasal cınajeüe ılgılı soruşturmalar gızlılık içmde yurutulürker, yetkıüler, Vıyana ile Panstekı bu cmajetler arasında bır ilışki kurmaktan kendılerıni aiamıyorlar. (Camhnrivet Habrr Merkezl) Vıyana BUyukelçımtî Danış Tunahgıl'den sonra Paris Büyukintikam komandolan elçımıs tsmaıl Erez'ın dt şehıt Oteyandan, Btfyukelçımiz Is edılmesl büyuk tepıaJtte yol açmaıl Erez ile makam şoförü Ta mış. çesıtll Kuruluslar, sıyasi par hp Yener'ın suıkaste kurban gıt ttler ve yönetıcilen olayı kınavayırüamışlardır. Okleri 24 ekim cuma günü Fa yan bildıriler (Devamı Sa. «, S9 1 de) Bu arada Ba*an'ar Kurulunun da vurt dışındald rür» diplotmatlarını TUTk oollslertyle koruro« karan aldığı e>frenllmlstir Aync* Yurunvkt»n Oı«t*l<ri Bakanı Dımitnos Bitsiof da Dı$işlerı Bakanı CaftlavansrU'e bır bassağügı telgraîı jfbnnpnnlsUr. cu ele geçınlemedığini mek zorunda kalmıştır. Bitsios başsağkğı diîedi öte vandan, Anadolu AJansı'nın Atına Haber Aiansına dayanarak bildlrdigine Eore. Yuna» nıstan Dı^Jsieri Bakanı Dimıtrio» Bitsios d» CaSlavannl'e jtbnderdıgı bassaglıftı mesayında Tıirkive'nin Vıyana ve P»rts BüyUkelçılerınln bldurülmesmden duySa. 9, S4 1 de) Tedbirler arttmlıyor üncekı gece sabaha kadar süren BaKanlar Kurulu toplanusma uzun sUredlr İlk kes MSP11 bakanlann da katüflıklan nörUU roüs Ta Ud büyükelcımızln 61dürülmesl İle UgiU olarak Kelen haberler deSerlendirtlmistir. Bu konuda murisbirtmlze btr açıklama yapan blr kabine üyesl, «Henüz bir teshls konabilmi? degıl, ol&yın nlteHgl ortava çıksın, bir teshts konsun bakalım» demekle vetinmistlr Bir baska kabine Uyest de, yenı baa bllgılerta alındıjtuu ve Çekoslovakya' da vakalanan Uc laşinln Ataısturya Emntyetlne teslim edıldifeml bildirmıstir. Kabine üvelert genelhkle dı$ Ulkelerdek) korumanın KOlay olmadıStını ilerl sTİrmtişler ve bu tür olavlann dısanda eörev vaomayı RüÇlestırdjğmı belırtmıslerdır Öte vanaan RonuşıuSumuz kabine üyeleri flısandaia cDplomat Cenazesi dün Ankara'ya getirilen Tunalıgil salı günü Istanbul'da toprağa verilecek ANKARA, (Cumhuıiyet BSTOSH) Vıyana'da oldurtüen BUyukelçl Danış TunalıgU'ın cenazesi, dua Avusturja Hava Yollarına bafU ozel bır uçakla Ankara'ya geünlmıştır. Esenboğa Hava Alsrondaki kar şılamada, Başbakan Süleyman Demırel, Deylet Bakanı SeyO Oaturk, Dısıslen Bakanı Ibsan Sabri Çağlayangıl, Dlaştırma Bakanı Nahıt Menteşe, Avusturya' nın Ankara BUyılkelçısi, eski bakarüardan ve Cento Genel SeKreteri Halük Bayulken, eski Mıllî Savunma Bakanı Hasan Esat Işık Ue bırçok Buyukelçı ve Dışış len Bakanlıgı memurlan nazır bulunmuşlardır Merhum Buyukelçinin Inzıbat erien taratından uçaktan alınar cenazesı bır ambuıânsa konarat alanda bazır bulunanlann önün üen agır agır geçinlmlşur. Çağ layangıl'ın bu sırada Buyükeiç Tunalıgıl'ın eşı Feryal Tunalıpıl'ıı koluna gırerek Kendısını tesıtij ettigı gorulrnuştur. Ambuiânsu onunde yurüyen bir protokol rn muru da, Avusturva Cumnurbaş kanı run Danış Tunalıgil'e \erd« Avusturya'nın en ouyuk nışanır tasımıştır. Esenboğa ile sehır merke: arasındaki yoı boyunca bındin mış jandarrca boluklertnın o lem alınalan dıkkatı çekrnistiı Merhurn Büyılkelçi içın yar Dışışlen BaKanlıgı onunde d zenlenecek tdrenden sonra oen zesı Istanbul'a goturulerek Ss gunu Karacaahmette toprağa v nlecektır (Devamı Sa. 9, Sü 2 d Vll™ Ocaklan Mensuplan dun duzeıüedıkler! mitinjdfn sonra blr de ybrnynş yaptılar ve A>asofva Muzesinde Kuran okuvarah do> ettfler. MltioR ve yürijrus boyunca da ellertnde bnvnk Tnrk bayrakluı bolundoğa halde «azınlıkUr dışarı» şeklinde sloçanlar banniılaı. Fotojralta Ülku Ocaklüann dflnlcu gost«rislnl goruyorsunuı. (Fotoğraf. ALl ALAKIÎŞ) Ankara Notları Ölüm döşeğindeki Franco'ya ailesinin de katılmasıyla son dinsel hîzmetler yapıldı (Dış Haberler Servist) MADRIT Dort gun içınde Ustuste uç kalp lcrızı geçıren Lspanya Devlet BaşKanı General Franco'nun olmek uzere oldugu \e faşıst dıktatore kendı İstegı uzerıne, aılesının de katıldığı son dinsel ruzmeüerın yapüdığı bıldırılmektedır Kendısinı surekîi olarak denetım altında tutan doktorlar, yaş h dıktatörun ardı ardına komaja gırıp çıktığmı ve en fazla üç gunluk omrü kaldığmı resraen açıklamışİBrdır. Madnt'tekı resmi çevreler, faşıst dıktatorun olmesı hahnde üç gıinluk bır ulusal yas ilan edıleceğını ve belh baçlı Avru pa ülkelerının Devlet Baskanlarırun îspanya'ya geleb'lmelen ne olanak saglamak ıçın cenazemn bu yas suresının sonunda kaldmlacagırsı açıklamışlardır (Uevamı a>a u, s>u i de) Viyanave Paris Büyükelçimizin öldürülmesi protesto edildi GÖZLEM UĞUR MUMCU BU HÜKÜMET, İSTIFA ETMEÜDİR Mustafa EKMEKÇi Profesyonel tedhişçiler Paris te ^e hattâ başkentın dısında yuzlerce pohsın kaüldığl sonışrurmalar Kıbrıslı Rum, Ermeni ve Turk orgutleri çevrelerınde de genış alanda yönetılırken, gozlemcüerın bırîeştiklen nokta Vıyana'da olduğu gıbi, Pans'teki siyasal cınayetm katıllerinın de, kuskusuz bzel eğıtıtn gormus eğıtılrnış, profesyonel tedhişçiler olduğu merkesandedır. Ancak Yakın Doğu veva başka ulkelerdta tedhış orgutlermde eğıUm gormuş ya da özel okulıardan geçmış kısılenn bu kadar plsnh, hesaplı ve soğukkanh hareket edeceklennl ha tırlatanlar ıse, Parıs'tekı anayete degınerek buradakı katülenn buyukelçı Ismaıl Erez'ın günluk progrftmmı ve zayaretlennı de dakıkası dakıkasına bılecek kadar amntılı bılgiler elde etmış olduklarına dıkkatı çekıyorlar. Soruşturma yetkılılerinın o zellıkle bu konu uzerınde tıtı*lıkle durduklan kuşkusuz. Bu arada Fransız resmi çeyrelerındekı içten ılgı ve yakınlığa rağmen Fransız basın. radyo ve televızyonunun çoğunlugunda görulen hafıflık hayret uvandınyor Sıyassl cınayevlerm Frmenı orgutleri tarafından ışleneoılecegı varsavımı uzennde durmak bahanesı>le de\amlı (Devamı b» V, Su 5 de) ) Cinayetlerin ardından... tvana Büyükelçimizdm sonra, Paris Bövfikflçlmlı tsmavl Erez onceden planlanmış bir suika*tle fllöurulmuştur Her ıkı cınavet »ra<nnrtakı benzeriıkler, Turkl. yc'nin örgutlu btr saldırı fcsrsısuıda ksldığıni «ostormektedır. Ele geçen ilk Ipuçlan, her Ud dnavetin de, Vunanhlar va da Kıbnslı Rumlar tarafından (»lendiıcint ortaya kovmaktadır. Bu ıpuçlan gerçeçl vansıtıvors» Kıbrıs sorununu birevsel terorlerle çöımeye çalısan blr çeteyle karşı karşıyjvız demekttr Bu çete kımden cuç alabUlr? IkJ buyukelçlmlze arka arkava düzenlenen »alkastlerin yaratacaği sonuçları ve bu sonu<,lann doeuracaiı »ivasal tppkilenn hesaplanması cerekmektedir Bu ctnavfticrın amacı belli olursa lıirklve bun? çnk sert tepki eA*terrcrk> tir. Bu tepktler ne M>nde Rellvhlllr ve ötelllkle tç polUİ* kada ne gibi sarcıntılara rol acahlllr* T«rk1>e'de. ban çevrner, bu clnavetkre kar^ı «nlsille* me» vapmavı dıisunebıtirlfr. Hu çıkaî toi dettMtT. tararası blçbic sorun, suikastlf clnayttle ve terhrle lemez, (Oe\amı S a 9. S u 7 del » » V Vivana Büyükelçımız Danış Tunalıgıl'den sonra Parıs BuyUkelçırruz Ismaıl Erez'in de bır suıkast sonucu oldurulmesı buyük çapta protestolara yol açmıstır Ikı elçımızın öldürülmetert üserıne dun Istanbul Emnıyec Mudurlüğunde bır toplantı yapılmış ve polîsteki tum ızlnler ıkıncı bır emre değın kaldınlarak alarma geçınlmıştır. Istarbul Emnıyet Müdunı Anl Yuksel Istanbul'da bulunan beş yuzun uzerındekı hassas noktada tum konsolosluk. azınlıklara aıt dernek, lokal ve onlarla ılguı tüm jerlerde esasen yıllardan ben poııs fcordonu bulunduruldugunu, bugun de buradakı kuvvetlenn bır kat arttırüdıgını belırtmıştır Bu arada ozellıkle de hava lımaru, Fener Rum Ortodoks Patnknanesı ve bır kısım konsolosluklann bnunde çok sıkı guvenlık tedbırlerı alınraıştır çıkanlmadığı takdirde, Boskurtların suçlulan kendı metodlarıy» la ortadan kaldıracaklaruu» beBulent Bevt lümse bövı* üzgün, lırtnuşlerdır. yıkılmış «örmsmvsü. Haberı duSabah saat 10 30'dan itıbaren yar duymaz Ülku Ocaklanna bağlı bğrencı Eyvan, aaoeTn çok penşan oler, kaldıklan surtlardan kollar lacak dedi. balınde Beyazıt'a doğru yüruyuErez, anne ^ratmdan akrabaşe geçmışler ve Beyant'ta top sı da olurdu ücevıt:n. sonra telanmıslardır Sayılan 2000'e yak letonla annesujı arauı, cnu tesellaşan vuruyUşçuler burada su lı ettı' rekli olarak «Yaşasın BozkurtYanvnds auljnan Hd£an Işık, lar», «Azınlıklar dışan» şeklinde söylıyecek soı ouıaaü}ortiu. Ebagırraışlardır. Zaman «atnan cent'm oeü b«wı a m ı s o iizünçeşıtlı ulkeler aleyhıne de gos tuden. tenler yapan üîku Ocakları men «Ben Pariste'yken » dlye başsuplan, ellerınde «Intıkamımız ladı konuşmas^.ıa Husan Işık, < Devamı Sa. 9, Sü 6 da) (Devamı Sa, 9, Sü 5 de) Sayım bugün yapılıyor ANKARA (Cnmhuriyet Bflroso) Türkıye'de bugün genel nülus sayımı yapüacaktır. Ntltus ayımı bıtinceye kadar gorevüler va sokaga çıkma tzni almış olanlann dışında kimse dısan çıkarnıyacaktır. Devlet tstatistik »Jnstitüstt yetkılileri bu sayımda nülusun 41 rmlyona ulaşacağını tahmin etmektedırler. Sayım sonunda yurt dışında çalışanların da kesın rakamı sap tanmış olacak, bu arada yurt dısından dönenlerin sayısı da behrlenebilecekür. Sorular arasında bulunan «SakatlıSı bulunup bulunmadıfeı. sorusu Ue Türkiye'de Uk kea sakat sayımı da yapılmıs olacaktır. Türkıye'de btr mllyona vakın sakat butundvıftu samlmaktadır. Sakatlann Kaptanmasından sonra dliencılıgin önıenmesi yolunda çaiışmalar vamlabUeceet beiırtılmektedir. Sorular arasmda sakatlarta tlsall somnun konulması CHP iktidan zamanında kararlaştırümı? ve gerçekleştınlmiştır. Bu nülus sayımında Uk kez sayım memurlanna para bdeneceRi açıklanmıştir. Sayrmm malî portea 41 mllyon 300 bın llradır. Sayım sırasında dogum, ölürn bastalık gıbi acıi durumlar tçin Berekll tedbtrler ahnmıs. semtter itibariyle nobetçı eczanelej bırakılmıstır. 1945 vılında 18 mılyon 790 bin (Devarai Sa a Sü 4 de Dünkü miting tstanbul Ülkü Ocaklan Vıyana \e Pans Buyukelçılerimızm oiaurulmelerını protesto ıçın Beyazıt ta bır rruting duzenleraısler ve mitınge katılanlar daha sonra Ayasofya Muzesme gtrerek ezan ve Kur'an okumuşlar, Uukıtmetter. Ayasotya'nın tekrar carrı halıne getırilmesinı ıstemışlerdır 8 J arada mitınsne konuşfın Uıtev1 Ora^lan sönetuı letı >Olayın sorumluları oıtpya
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog