Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

UISJİVERSİTEVe H A Z I O L I K T A T E K OERSANELERİ mr'de 3 syn çub II D O N 6 M L E B 6EKt.EM&.lie<t: 5KASJM ONSlNlF 8KASIM SANAIENSTmjL6RfS<ASlM .fclfceyier&arutharı katJTef 238TÎ 1 Kk17aBW27'feltTm Cumhurı 52. yıl, sayı: 18404 Kurucusu: TÜNTJS NADİ 25 Ekim 1975 Cumartesi Dı«işl»n Bakanı thsan Sabrl Çağlayangil de «Türknere karşı tevcıh edılm'ş sivası bır taarruz karşısındayız Bunun kaynagını mu'laka bulacagız» demıştır Cumhurbaşkanı Koruhırk menftır suıkastten sorra Dısışlen Bakanı Çağla>angu ıle Ismaıl Erez uı eşıne bırer mesaj gonderereıc tazıvetlennı budırmıştır Başbakan Sulevman Demırel, Erez ın öldunılnaesmı Isparta nm Yalvaç ılçesınde konuşjrken ogrenmıştır Gezısım vanda keserek Başkente donen Demırel metıfur olayı kmarken şunlan soylemıştır •Pans Büvükelçımız Ismaıl Erez ın yıne alçakça blr tertipie şehıt edıldıgı ogrenılrnışhr Bu ınsanhk dışı canıjane evlemlenn, masum şehıtlenrmzın şahsmda Turk mılletını ve devletm' hedef aidıgı aşıkardır Turıt makanılar ılgılı de.let \e kuruluşlarla ışbırlığı halınde bu menfur cma>eüerm sebep \e faıüerınm tesbıtme çalışmaktadır Aynca olaylann tekeirrvrunu onlemek amacıyla alınabılecek butun tedbırler uzermde hukumetçe de dum.maktadır Bu canıjane hareketlenn arkasnda har.gı orgüüerın bulinduğu hakkmda henuz kesın bır b.lgımız yoktur. Bu hunharca cınaj,etlerın laülerı kım olursa olsun ve nerede buhınursa bulunsun, atka EDEB1YAT1 AHMET KABAKLI OçünctJ öaaioiannı rapan wı nmntesem Edeblyat tarini vJUnuc r n t S1r*eet tS ödemeli ıstenllebüıı 'Cinayetler Türk devletini hedef almıştır55 (CVMHVRtYET BtROSU) Vıvana Büvükeîçiiış Tunahgıl ın ardmdan Fransa Hukumetı nezdmdekı Bünız Ismaıl Erez m kımlıklen belırlenemejen saldırganlar an bır su kast sonucu oldurulmesı \urtta tepkıyle karşır Cumhurbaşkam Ba<şbakan ve sıyası partı genel başverdıklerı demeçlerde ulusca duvulan uzuntuyu dıle getırve olayın nsan'iıc ariına utanç verıcı olduğunu belıTtmışBasbakan Sule\man Demırel Pans Buvukelçımız Erezın al>ır tertıple şehıt edıldıgını bıldınrken <Bu eylemlenn Türk u \e rrulletını hedef aldıgının âşıkar olduğunu» soylemıştır lanndakılerle birlikte Türk mıllett ve devletınln pençcsinden fcurtulamıvacaktır» Dışışlen Bakanı lhsan Sabn Çağlajangıl de dün suıkastle ilgilı olarak Cumhurbaşkanı Koruturk e bılgı verdıkten sonra gazetecüerle konuşurken, olayın sefarete 400 metre mesatede meydana geldıgını, uç blucınlı şahsın. Îsmaıl Erez ın otomobılıne ateş açtığırın oftrenıîdığını behrtetek, «Bır zıncırleme var Turkıye'ye karşı te\cıh edılmi'5 s^asî bır taarnız karşısındavız Bunun kaynağını bulacağız, behemahal bulmahyu» demıçtır Çağlayangil yaban(Oevamı Sa. 9, Sü 1 de) Erez'in yaşam öyküsü Ismaıl Erez 1919 vılında stanbul da dogmuştur Ga atasarav Lısesınden son • SBF vı bıtıren Erez, Dış a şlermde meslek memur a iavlığı sına\ını kazanarak 1944 te genel sekreter hk kalemınde gorev yapmış, askerlık gorevını tamamladıktan sonra yurt aışında çeşıtlı gorevlerde bulunmuştur 1959 da Bır leşmış Mılletler nezdınde Turkıve daımı delegehgınde orta ve 1960 da Bü(Devamı S*. 8. Su 3 de) fayükelçi ile şoförünü nakam arabasında nakinalı ile tarayan catillerin, EOKAB menSubu Dİdukları öne süıüldü insanUk difi einayetten M lonr» çekücn foto|ra/U, nukun »rmbMinda Ereıie blrlUrt» (ldörtUea yoför Yenerin oesedl FRANSA ELÇİMİZ EREZ DE DtîN PARİS'TE ÖLDÜRÜLDÜ MJIİB (Cmnhnıiyet) TUrMının Vıyana Büvukelçırt Danış unalıgıl ın çarşamba gvinu kım gi bılınmeyen saldırganlar t»ıfından öldunllmesınden sonr», u kez de Pans Buyükelçunız Isıaıl Erez dün, yıne kımlığı bınmeyen kışıler tarafından oldü Ulmuştur. Avusturya BuyükelçıOglndekl bir davptt«n ddnmken, TUrk Buyükelçılıtin* 350 • 4 8 Ö metre Uîakııktakı trafığın yogun oldugu bır kavjakt» suıkasta kurban gıden Buyukelçı Erez ın »olöru T»lıp Yener de, aynı saldırganlann kurîunlanna hedef olarak can Ternuştır Düntol ol&y lan şu gelişmeler lüetniştir. • Avrupa'nın îkl önemli kentınde 48 saat aravla Ikı TUrk Buyukelçısının oldurülmest büyuk tepm ujandırmıştır • Avusturya Haber AJansın» (APA) dün Vıyanadan tclelon eden bır kışı, Buvtikelçı Ere? ı Kıbnstakı EOKAB tedhış or gutunUn oldürdugunü one surT« «BOKA B bır kex dah» Pans te darbeyı ındırdı Ya^asın Kıbrıs » dıye bagırmıjtır • Buyukelçı Erez ıle şoförünün katledılmcsmden bnce Büyukelçılığe yapılan ıhbarda Bu yukeîçüığın havaya uçurulacagı ve elçılik men&uplannırı oldüru leceğı bıldmlrnıştır Ancak polıs yaptıjfı aramRda bir se mıştır • Avrup» başkentlerindeki Türk Büyukelçilıklen buhınduklan ülkelenn güvenlik orgütlerine başvurarak gerekli ko ruma tedbırlennın alınmasıru ıstemıslerdır • 2 4 Kasım günlen TUrklyeyl resmen zıysret edecek olan Fransa Dı$ı$len Bakanı Jean Sa uvagnargues, Türk Büyukelçılık \etkılılerıyle goniştükten sonra, Erez'in naaşuu morgta zıyaret et mış ve suçluların en kısa zaman da yakalanarak adalete teslım edılmelerı ıçm her tvirlü çabanın Sa. 9. Sü 1 de) Tunalıgil'in katil zanlısı olarak Viyana polisinin tutuklama emri çıkarttığı üç Yunanlı Atina'da serbest bırakıldı önder GÜRMAN Mldiriyor Türkıye'nın Vıvana Büyukelçısı Danış Tunalıgıl'ı oldürenlerle ılgılı bazı ıpuçlan ele geçırilmış, bu arada bır Vı>"a na roahkemesı, Yunan uyruklu uç kışı hakkında tutuklama belgesl çıkarmıştır Ancak, Yunanıs tan'a donen bu uç kışıyı Atına pohsı sorgulan sonunda suçsuz bularak serbest bırakmıjtır Viyana pohsıne dun başvuran bır otelcı, Buyukelçt Tunalıgıli oldurduklerı ılen sürulen üç Yunanlınm resımlennı TV'den teşhıs ettığım belırterek bunlann adlannı vermış ve kullandıklan otomobılm de Atına plakalı «3 A 4930» Toyoto marka oldugunu sojlemıştır Atma polısı de, bu otomobılm Atuıa'nın Vıronos mahallesinde oturan bır Yunanlı tüccara aıt olduğunu açıklamıştır Bu arada Tunalıgil'in oldürülmesınde kullanıldığı sanılan tabanca da, Buyukelçüık karşısmdaa bır Sarayın bahçesınde bulunmuştur Buyukelçı TunalıgıHe ilgılı ılk somut ıpuçlannm ele geçınldıği öun akşam Avusturya radyosu ıle haber ajanslan taralından bü dınlmıstır Bu haberlerde, polıs yetkılüennın Vıyana'dakı bır otelın personehnm su.ka«tı duzenleyenlerı TV de gostenlen resımlerden tanıdığı büdınlmektedır Otel peTsonelmın polıse verdl ğı bılgıve gore Yunan pasapor tj taşıdıgı ore surulen uç kış otel defterıne Denız Çakonas Teadoro Lukıdıs ve Panayotı Yormas adlanvla kaydedılmışleı dır Bu uç kışımn otelde 19 ıle 2 ekım tarıhlen arasmda kaldıklaı n1 sovleien otel tıer^onelı bunl. rın TunaMzü m oldurulmesı sır smda katıllerce Xuîlanılan ve g rıde bırakılan çanta1an taşıdıkl rını da bıldımnşlerdır Otel personelı uç kışıji tems Tesımlerınden te«hıs ederke r bunlar'n to^d y e ı otomobıl Atma plaValı 3 A 4930 Tojo marca olduğunu da soylemışt Bu kışı'er daha sonra oteld aj rümışlardıı(Devamı Sa. 9 Su 8 d Suikast haberi Paris'ten başkente ulaşınca Dışişleri bir anda karıştı timit GÜRTÜNA ANKABA Saat 1615. DışUlenrın en ust katındakı telsız bolumu NATO delegasyonunun telsırınden geçılen bır açık telprafla bırbırıne gırıyor. Makına (Deramı Sa. 9, Su 4 de) EREZ, DÜN SABAH ISTESELER BENİ ŞIMDİ ŞURACIKTA, YA DA SOKAKTA ÖLDÜREBIÜRLER, DEMIŞTİ Kosta DAPONTE bfldiriyor P\RIS Tahhsiz îsmaıl Erez'le son kez dun sabah konuşmuştuk Vıyana'dakı olaydan sonra bem Pans'te alınacak gü venlık tedbırlerı, hem de Fransa Dışışlen Bakamnm Türkıyeys yapacagı zıyaret hakkında ken dısınden bügı soracaktık Erez, Vıyana'da oldurulen mes lekdaşı Danış Tunalıgıl hakkın da «Mazlum ve melek gıbı bır adamdı» dedıkten sonra «Pans te de guvenlık tedbırlennın aUnma « ıçın ılgılı Pransız makamlan nezdınde mutad gınşinılerde bu lunduk» dıyecektı. Ancak, Îsmaıl Erez, Elçi Mü» t»5»r Kamuran Tuzel ıle daha once bu konuda yaptığı konuşmalarda bu tur guvenliK tedbır leîinın pratıK faydasına inanmadığını da gızlemeyecektı Erez «Bu gıbi tedbırler aslında hıç bır ışe yaramaî.« dıyordu «Benı bu gun oldürmek ısteseler şımdı şu racıkta, va da sokakta da oldu rebüırler » dıye ekleyecektı (Devanu Sa. 9, Su 5 de) Türkiye'nin Şam konsolos yardımcısı Polafı yaralayanm Türk olduğıı açıklandı Bl.\XKELÇtLtĞt OIAYL* HIÇBtR SVRt'iELt YLBTT\ŞIN ILGlSt OIAUDIGIN1 BtU DtRDI ANKARA (Camharivet Burosu» Büyükelçunia lstnaU Erez, Fransa Başkanı d'Estaing ile birUkte.. Surıye'nın Ankara'dakı Bu\uk elçısı dun bîr açıklama vaparak, Türkıye'nın Sam Kon.solosu Erol Polatın bır Samlı taralmdan va ralandıjh solunda çıkan tıaberlerm dogru olmadıgını olasuı Kon solos Vardımcısı ile mr Tutk yurttası arasmda geçtıgıni ve hıç bır fcunyelımn olayla ilışıusı olmadıgını büdjrmıştır. Büyukelçüıgın acıklaması şöy tedır «ElçıUğımıze konu hakkında Şam'dakı vetkıli tnakamların \eı dıgı bılgıye gore. nadısemn Kon solos Yardımcısı ıle oır Türk \a tandaşı arasında geçtıSt anlaşıl mıştır. Hıçbvr Surivelı vatanda şm olayla ılgısi soktur Ote van dan Şam'dakı Türk Mısyon Şe fi Sunve makamlanna muteco, vız sahsı vakaladıklan ıçm te sekkur etmıştir » Sabancı: <cÜcret, kira, fiyat ve kârlar birlikte dondurulabilir,, Sanayl Odalan Birligl Bask&nı Sakıp Sabancı dün düzenledıgl basm toplantısında hükümet oeğışıklıklen ardında protesyonel idarecılenn svk sık görevlennden alınmalannı eleştirmış, Sanayi Odalan Birlijı olarak efcotıomının dengeye ulaşonlınası yolunda tek başına Ucretlerin dondurulması goruşune sanlmadıklarını belirterek «Belırll bir süre lçın kiralar, fıyatlar. kkı va Ucretlerin blrukta dondurulması düsünUlebüır» demısür. Ota yandan TUrk Sanaylcilert ve Is Adamlan Oernegi Başkanı F«yyaz Berker dün Dlr açuclama yaparak Dernegln Yuksek lstlsar» Konseytnd» tşçl Ucretlennin dondurulrnasuu savunâufu yolundakl öaberleıi yalanlamıştır Türklye Sanayl Odalan Blrligl Başkanı Sabancı, prenslp olarak Lfçilerln reJerandum nakkını da benımsediklerinl öne sürmüstür. Sanayi Odalan Birliği Başkanı aynca, halen bir deralüasyona gerek olmadıgını sötlerıne eklemiştır lstanbul'da önceld gün başlayan Sanayl Odalan Bırlıği aylık toplantısında ele alınan konulan »çıklaroak üıere dün bir basın .i .!„..„ R«hancı. Uretim T« yatjrun konulannın toplantıda ele ahndığını büdunuşur. Sabancı açıklamasında, 1973 yılından bu yana yapüan toplarn yaünnüann plân hedenenne yak laşuguu ancak nitelık olarak yeterli bulmadıklannı sbylemlş «Bundan boyle hammaddesı yurt lçınden karşılanan temel sana yıe onem verılmelıdır» demıştır Bu arada yabancı sermaye ola nakianndan yararlanılmasını sa vunan Sakıp Sabancı, yurt ıçın de kuçuk tasarruflarm yatırıma (Devanu S» 9 Sö 4 de) İSPANYA DEVLET BAŞKANI FRANCO'NUN KOMADA OLDUĞU BiLDiRîLiYOR M\DRID Üç gun uste ıkı kalp Krızı geçıren Isı va De\let Başkanı Gpner^i F co nun komada olduğu e.ld mektedır Saglık durumnnu' gırlaştığı resmen açıklanin şıst dıktatorun hayatından ı kesıldığı de gelen haberler sındadır General Franco nun sağl'k rumuvla ılgılı olarak yap lar rm açıklamada, 82 vaşındakı tatorde kalp vetmezlığı sapi gi belırtılmıs ve kendısimo doşeğınde olduğu bıldmlmı Franco'vu tedavl edeD do lardan Pozuelo Escudero C Farinas ve Pescador Del H nun ımzalannı raşıvan saglı 'enınde aynra vasıı dikta 'eçırdıği kalp knzlenndpn « Deviet Başkanı olarak por devam eöememesirıii soz I su olabllecegı helırtüTjıştır ha. v, bu Tunalıgıl ve Erez'in öldürülmesl lstanbul'da yapılan yürüyüşle protesto edildi Vryana Büyukelçlmiz Daniş Tunalıgıl'den sonra, Parls Büyükelçimiz Ismail Erez'in de menîur bır suikast sonucu ölduriılmesı, dun Istanbul'da bın Vasıhk bır topluluk tarafından yapılan vuriıyuşle protesto edıl miştır Gosterı sırasında her>ı»nm bır olavın çıkmaması için OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK D nnvuuo her yanında eok partill rejimlerl benlmsemiş ulkelerde gtçerti bir göreu vardır. tktidar ve monalefet, «eçira dönemlerinde çatışırlar; çok Mrt, kıncı, fgrıeleylci konujmalatl» blrMtlerinl yıpratmava calısır, seçmenlert kendl vanlanna eekmek İçin çahalarlar. Seçim bölmlerhd tarayarak Tspılan bo yansın somjçlan ov «andıfuıda belll oiduktan sonra, be> nlmvnlr. slndtrillr tktidar tle muhalefet. or anaHzlerinden kendllerine özrt dersleri ctk»r Demirerin Yanlışları mık İçin tttizllkle tncetemelere innşirler. Çatt^m» arhk bftraişttr; çau»ma doDcmi başlamıştır. Ovsa bizde bu (torencjin tersi Izlenivor Ba$bakan Süleyrnan Demirel seçim erteslnde aantd venl bir kampanya açmıstır. GezilerinJ ve koouşmalanru sürdünıyor. isparta Uce ve köylerlnde mltlntler. toplantılar vapıyor; O^tusle CHP'ne cahvor. Ovsa CHP susmuştur; öneml) <ç ve dıs sorunlar karsısınds «1yaaal Iktidann ne vapacağuu beklemektedır. Ülkede esenbk ve guvenlitın sorumlusu olan Başbakanın Jç polltika ortamını (tcrtinlestırecek bucumlan bıkmaksızın' yınelemesinin sebebı nedlr? ' Sornoun tarsılığini bulmak IOT oldujru tcıbt; t vnn Demirel' ; In konuşmalanna bah vermek { de zordur. Hatta bu konusma , larda tntarsiîlıklar. Wlti ve ' mantık hatalan cöze carpmak I tadır. Ssonçtlist Basbakan Ispar . *** (Devamı Ss. 9 Sü 6 da) MSP11 Adalet Bakanı Yshva Demtrenn mobılja olayına el koyuu Basın «Bindim erik daluıa.., Anda yedim üıümü.»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog