Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

ISLAM FELSEFESİ HUm4 Ziya Û L K E K r n c l BASKI Dafrtm BATE? » O T O N KITAPCKATOA 52. yıl, sayı: 18403 umhuriy Kuraensn: TDNDS NADt Tunalıgil'ln oidürülmesi olayından sonra polısler Elçılık bıramıza, kımseyı sokmadılar KOLEJLERE HAZIRLAMYORVM llkokulu b i t i r e r e k kolej ve yabancı okullara g i r m e k isteyen küçüklere en iyi haber KOLEJE HAZIRLANIYORUM Flatı : 155 TL. Isteme adresi POSTA KUTUSU : 761 lıtanbul 24 Ekim 1975 Cuma katıllerı henüz yakalanamadı bılgı verdı VtTANA Büytftelçimis D»nl» TunalıgıH önceki güo makammda makınelı tüfekle taravarak olduren ve daha sonra fırar eden üç kışı henuz yakalanamamıştır. Avusturya Polısının ü'Jte çapında yürutmekte olduğu yogun arama faalıvetıne rağmen vakalanamayan katillerin, kımlıklen de saptanamamıstır. Avusturva Polıs yetkıHlerı katıllprın kımlıklerıne ılışkın olarak her Tunalıgirin hangl Wr Ipucu ele peçlretnedlklennı dun açıklamıştır. Cinayet ten sonra AvusturyB'da 14 supheiı Jcısi polıs taratmdan gozaitma alındıktan sonra dtln Viyana da Büyukelçüık mensuplanyla yüzleştinlmışlerdır Ancak görgü tanıklan, süpheli kışı Kimlikleri saptanamayan katillerin bu kez de EOKAB mensubu Ticaret Bakanlığı oldukları iddia edildi eski Avusturya Hükümeti Büyükelçimiz müsteşarı Tunalıgil'in katilleriyle ilgili ipucu Durugönül vereceklere 85.000 lira ödül vadetti "Hayali mobilya ihracı,, konusunda Demirel: Solcu olup da Marksçı olmayanları biz de beğenmeyiz ISPART4 Başbakan Sülevman Demirel, çeşltli ılçe ve koylerde yapüğı konusmalarda orman, dağ ve sahıl köylüsunün sorunlan ile solculuk üzennde durarak, bu konulara ilişkın goruşlerını açıklamışür Demirel, Turkiye'de bir sol belâsının çıkanldığmı mılletm ikı> e bblundugünu soyleımş, «Marks olmadan sol olmaz» demıştir. Demlrel, Isparta'ds vaptığı ko nusmada sol tızerine dusüncelerıni so\le acıklanıstır «rür<ne've DU sol oeiâ^ı çıkardılar mılletı ıkne bolduler, solculann fcoruvnculufcunu % e temsılcılığm) de CHP vapıyor. CHP eskiden ortanm solunda olduğunu sövlerdi Sımdt açikça sol divor, Demokratık bol dıvor. Ama komünizme karsı oldugunu sojlemn'or tktıdara gelınce fıkır ozgtirlüklennl eenışlereceklsnni srtvlüvor Nevmıs Türkıve' de olmayan fıkır ozgürlugu ışte mevdan çık me\dara eogsünli gere gere konus CHP bılivor kı komünizmı AP bu memlekete getlrtmez Telâşı de bu yuzden. Sonra bir şev söMeve(Devamı Sa 9. Sü 6 da) önder GÜRMAN bildimor lerin baskını gerçckleştıren üç kıçı olmadıklannı açıklayınca serbest bırakılmışlardır Avusturya Içışlerı Baıcanlığı, katillerin ele geçırılmesı Kin ınu cu vereceklere 10O bın Avusturya Şılını fYaklaşık 85 bın TLi odul vadetmıştır Ancak Buyukelçı Tu nahgil'i bldurenlerin Avusturya'dan kaçmış olması olasnl'gı gıttiKçe güç xazanmaktadır Ot« yandan, yapılan otopsi sonucunda, Büvükelçı Danıs Tunalıgıl ın yuzune yakmdan domız mılımetrelık makınelı tabancav la üç el ates edıldığı belli ol mustur Sol kulagın hemen Ustunden pıren bır kurşun, beyni dagıtarak olume ^olaçmıştır Dı ger ıki kurşun ise elçınm çene sı ıle üst dudagıru parçalamış tır Polıs uzmanlan katillerin ka çarken olay yerıne Dirak'ıkları îkı makınalı tufekten oırının ts rail yapısı «Uzı», dığermın ise, (Dcvmmı Ss. 9, Sü 7 de) ANKAJIA (CumhUTİyet Bîlrosa» Başbakan Demirel ın yegeni Yanya Demirel'ın hayali jıobıha ihracı ıle 2ü miljonluk vergı iade sı alması olayma Ankara Savcnı ğı el koymuş, sonışturmavı vuruten Ankara Savcı Yarduncılarından Ahmet Tercümanoğlu djn olayı ılk kez ortaja çıkaran Ticaret Bakanlığı eski MUsteşan Sc(Devanu Sa. 9, Su 5 de) Çozumu GüçBir Cinayet iyasal amaçlarta Irurulmus gizli orgutlere çajı| mızd» tıkca rasHanmaktadır. Bunlar, düşman belledlklerl dtvlet! normal yollardan al> edemeyeteklerinl bılirler. Bildıkler! içın da butün guçlerıyln onun basına surekli dert açmayı is edinırlar. Ortalığa dehjet salarak kendl davaları lehlne dunyada bir kamuoyu yaratabilecekleri dujuncejıne «aplanmıs lardır. Uçak kaçıranlar. Istedikleri mılyonlar varilmezse uçağı tçındeki yolcularla bırllkia bombalayıp havaya uçuracaklarını ilan ederler. Dlplomat kaçırırlar, tutuklu arkadasları serbest bırakılmazsa dıplomatı öldureceklerinl bıldirirler. Boylece başı derde giren devletler klml zaman masum insanların hayatını kurtarmak İçın saldırganların ısteğlne boyun eğmek gcreğınl duyarlar. Klml zaman iş pazarlığa dökülur, çok kez dc saldırıyı düzenleyenlerin moraf çöküntuye uğramaları uzerlna anlaşm» ila sonuçlanır. Bununla birlikte ıkl tarafın da sonuna kadar direndlğl ve ara yerd« suçsuz Insanların hayatlarından oldu$u gorulmektedlr. : Başbakan Demirel ekonominin i i i yönetimini Sosyalist Kültür Derneği kurucusu Adnan Başer Kafaoğlu'na devretti 27 Mayıs'tan sonra kurulan Sosyalist Kültür Demeğl'nın onde gelen kışılennden ve şımdi GATT nezdınde ortaelçl olarak gorev yapan Adnan Başer Kafaoğlu, Cephe Hükumetı Başkanı Demırel'ın ozel danısmanı olarak Başbakanlıkta çahşmaktadır. Adnan Başer Kafaoğlu'nun yüzde 3520 çevreslndekı devalüasyon lle 1976 yılı program \e butçesı üzerınde çaüşmalar yaptıgı bUdırümektedır. MC Hükumeü zamanmda Basbakanlık musteşarlıkian, fıılen uçe çıkanlmıştır. Basbakanlık Musteşaıı ve yıne Basbakanlık Devlet Planlama Teskılâtı Musteşarlığından sonra Adnan Ba şer Kafaoglu, ekonomıyle ilgılı fuli bır Musteşar olarak Başba kanlıkta' gorev yapmaktadır. Kafaoğlu'nun Genel Tarıfe ve Tıcaret Anlaşması örgtıtü (GATT) nezdındeki Malıye Bakanlığı tem sılcuigl devam etmektedır Fakat Ortaelçı Kafaoğlu, Türklye' de bulunduğu son aylar içınde Maliye Bakanlığı yerıne Başbakanlıkta gorev yapmakta'] r 27 Mavıs'tan sonra kurulan Sosyalist Kültur Dernegı'nın onde gelen kışılertnden bınsı olan Adnan Başer, şu anda, Cephe Hü kumetı Başkanı Demırerın en yakın ekonomık ışlerle ilgılı yar dımcısı durumuna gelmıştır. Adnan Başer Kafaoğlu'nun baş kanlıga gelmesıyle, Devlet Planlama Teskılâtı'nın dığer bakan lıklara gonderdığı resmt yazıla rın bır bolumunun çıkış yeri değışmiştır. Şımdıye kadar DPT Koordınasyon Dairesı tarafından dıger bakanlıklara gonderılen ya zıların bır bolümu artık başba kanlıkta yazılmaktadır MC Hükumetı, çeşıtll neden lerle değıştırmedıği DPT yoneti c^lenyle ilgılı sorunlann bır bolumunü çozmek lçm yeni yollar gelıştırmektedır Bunlardan bınsı 1976 butçesının temel dengelerının Malıye Bakanlığı'nda ha zırlanmasıdır. Yasalara gore ozellıkle makro dengelerın Plan lama Teşkılâtı'nda hasrlanması (Devanu S». 9, Sü S de) MSP önerileri içinde Demireri en çok Kıbrıs'a ilişkin olanı tedirgin etti Turhan ILGAZ ANKARA, (CumhurİTet Bürosu) MSP'nln Kıbns konusunda belirttıği goruşlerin dışmda soalısyonun işlerlıği açısından vonelttıği dıger bnerilertn AP tarafmdan ciddıye alınmadıgı bıldınlmektedir AP'de. parti Tettalüeri. MSP lsteklerinın hukümetı ilgtlendiren bır sorun oldugunu belırterek, bunlarla llgill açıklamaUrda bulunmaktan kaçanmakta tsrarlar karşısında İse, Paşbakan Demırel gıbi, Erbakan'm rjartısinden (Devanu Sa 9, SÜ 1 de) N * danli haklı elursa olıun, bu çesit teror gtrisimleriyle bir ulusal davanm kazanıldığına, ya da dunya kamuoyunda olumlu bir hava yaratıldığına simdiye dek rastlanmamtstır. Tersina, uçak kaçırmalar, sabotajlar, adam rahin alıp oldurmeler her zaman ve her yerde nefretle karşılanmi}, savunulduğu söylenen davayı golgelemeklen bajka bir sofltıç vermemistlr. Bunun böylece bilınmeslne rağmen teror hareketlerının halâ surup gıtmesıni bir dereceye kadar anlamak mumkundur. Çaresızlık ıçınde kalan gızlı orgut uyeleri kendilerinı tutamıyor, akıl dısı cehset girışımlerinden vazgeçemiyorlar, diyebıliriz. Ama önceki gün Viyana Buyukelcımızin hayalına mal olan feci cınayeti nasıl fzah edecegız? Şu satırları yazdığımız sırada olay henuz aydınlanmamıs olmakla birlikte bunun kışısel nedenlere dayalı adi bir cinayet olmadığı meydandadır. Uç sılahlı adam, Buyukelçılık kapısında nobet tutan polıs memurunun gozleri onünde buyuk bir soğukkanlılıkla ıçeri gınyor, Elçilık kaptcısını korkutarak telefon baglantısınf kesıyor, »ekrelcrı de notralıze et•ıkten sonra Içlerinden bıri Buyukelçinın yandakı burosuna geçıyor, elındekl otomatik sılâhı atesliyor, dıplomaiımızı masası başında öiduruyor. Cınayeti uç yıl once Los Angeles de konsolomuzu ve yardımcısını vuran manyak, vaşlı Ermenl'nın durumuna benzetmek olanagını da bulamıyoruz. Saldırıyı p'anlayanlar en az uç klşıdlr Bun lar Buyukelçılığin girdısınl çıktısını, orada gorevlı olanların sayısını ve çalısma duzenlerıni bılmektedırler. Planı iyi hazırlamiflar, başarı lle uygulamışlar. sonra da geldiklert gibi soğukkanlılıkla Avusturyalı polısın göıu önunde çekip gitmıslerdlr. Siyasal bir klsillği bulunmayan, mesleğıne yurekten bağlı kendc hallnde bir dlplomat olarak ta nınan rahmeth Danıs Tunalıgıl In bu bıçımde haince oldurulmesının Nobel Edebiyat ödülü Italyan şairi Eugenio Montale'ye verildi STOCKHOLM 1975 Nobel Edebiyat ödülunü, 79 va>Ttaakı Italyan ozan Eugenio Mjatale'm kazandığı bıldırilmıştır. 15 uyeli Nobel Seçıci Kıırulu Italyan ozanına, «Insani degerle n, buyuk bir sanatçı duynrJiğıyla ve her türlü nayalden uzak bır yaşam goruşu ıçınde aiiiatugm dan» Nobel ödülunün verudjgını açıklamıştır. Nobel ödülunün verllmeye baş landığı 1901 yılından bu yana Montale, 5 Nobel Edebivat bdu lunu alan Italyan sanatçıs.dıı Eugenio Montale, en lyı japıtlarını eleştırmenlere ^ore, 1920 1930 yılları arasuıda »er.Tilştir (Devanu ha. 9, Su 6 da) Lice'de poliüretanlı 5 konut daha rüzgârdan yıkıldı DtYARBAKIR Bır lngıliz firması tarafından Lice'de ınşa edılen 50 konuttan 35'i yıkılmıstır. Geçtığımız cuma gıinü çıkan fırtınadan sonra hasar goren 5 ev daha vıkılarak bovlece yıkılan konut sayısı 40'a ulaşmıştır. insaatçı tngüız fırması nm yetkihlerinden bıri LlceYıin eteğmde bulunduğu Şıro dağının güneymden esen şıddetli ruzgârın konutlan yıktığını açıklamıştır Yetkılı, konutlann ı.'O kg agırhgında ve en çok Uç kışıyi barındırabılecek yapıda olduklarını, yangına karşı dayanıksız ancak soğuğu da fletmediklerinı, ıstendıgi an 4 kışı trafındaa taşınarak başka bır yere götürülebıleceklenrı soylemıştır. Konutların aış bolumünde kullanılan kımyasal maddenın Insan sağlığı üzerindekı etkenlıginın ne durumda olduğunu bilmedıklerinl, yıkılan konutlann onarv larak 90'a tamamlandıktan sonra ısteyen kdylülere ıhtıyaç durumuna gore dagıtılacağım açıklajan tngılızler. kış bastırmadan işlenni bıtıreceklennı sozlerıne ekleraişlerdir. (Fotojrraf: Ziva Aksoy) Gezi izlenimleri: Gazi Eğitim'de derse girmek isteyenlere polis engel oldu GÖZLEM UÛUR MUMCU "Ben Başbakan'ım,, Turgut GÜNGÖR ISPARTA Demlrel, dogdugu kent lsparta'va 1971 vılında kı 12 Mart Muhtırasından sonra ilk kez Paşbakan olarak eirdı Bu sıfata ventden sahıp oldugunu vursulamak tstercesıne vol boyunca durdugu üer verde Başbakan oldugunu telcrarladı. (Devanu Sa. 9, Su 2 de) Ankara Notları Askerî Yargıtay, «Kara Kuvvetlen Devrimci Subayîar Orgütü» davasında verilen mahkumiyet kararını bozdu ANKARA, (ANKA) 12 Mart donemınde «Kara Kuvvetlen Dev rımcı Subayıar Orputu» adıyla büınen davadakı mahkumiyet ka rarı Askeri Yargıtav 3 Daıresın ce esastan bozulmustur. Vıka ra Sıkıvonetım Korautanheı 3 Nolu Askeri Mahkemesınde, 28 ocak 1975 gunu sonuclanan dava da tamamı subav olan 33 sanık Turk Ceza Kanununun 141 ve Askerî Ceza Kanununun 148 b maddelerını ınlal suclarından 7 5 • 12 yıl arasında de&ışen hapıs cezalarına çarptınlmış'a«*ı. Sanıklar ve avukatlarının kararı temyiz etmelerı uzerine, ca va Yargıtaya ıntıkal etmıştır. As keri Yargıtav 3 Dairesı Dosvayı ıncelemış ve 21 ekım 1975 eu nu ovbırlıâıvle verdıgı kararda «Sanıkların 141 madd"de belırti len suçtan mahkum edılmeleri nı delıl vetersıziıei nedenıvle» vasasa askın bulmu^tur Hak larında bozma karan venlen *& (Devanu Sa. 9, Sü 6 da/ Eğri Oturup Doğru Konuşmak.. S Ufak Tefek Şeyler... Mustafa EKMEKÇi Tılmaz bey, Planlamada çalı şırken, gunlerden Ramazan oncesı mı neydı9 Arkadaşına sordu: Yahu Necaü. bana bır akıl versene. Ne gibı? Varın Ramazan oruç tuta yım mı tutmavayım mı9 Ulsenm %ar, canım tuç de oruç Uxv mak ısremıyor Vallahı sen Planlamacısm bir plancı gibı dusunmelısın. Oruç tutmazsan saglıâını korumuş olacaksın Oruc tutmakla elde edeceklenn kendıru tedası e'tır (Devanu Sa 9. S0 4 de) eçlm yorgunluğu geçtıkten sonra, partiler lç bünyelerlne donerek bazı değerlendırıneter yaparlar. Bu değerlendırmeden sonra, gelecek seçlmlere yonelık bazı onerıler konujulur, biıtakım ilkeler saptantr. Bu değerlendırmeler ozellıkle CHP lçm son derece önemlidır. Turkiye'de demokraslnin gelışıml, CHP'nın tek basına iktldara gelmesıne baglıdır. Ulkemızde sağ oylar azalmaktadır. Azalan sağ oyların bır kesımı CHP ye akmaktadır CHP dışındakı solun buyük bır bolumu, sogukkanlı değerlendirmeler yaparak, bu seçımlerde, CHP yı desteklemıstır Seçım sandıklarında, CHP dışmdakı solun azımsanmayacak oyu vardır. Bugunku gorünumle, CHP bır bırıkımın mlrascındır... 12 Mart Muhtırası, CHP yi ikıye bolmus. bır kısım CHP IIler, fasızmın siyasal kadrolarnı oluştururken, Ecevit ın Itderliğındekı bazı CHP'lıler de «Sunay Tağmaç Erim» uçlusunde rengını ve kisllığıni bulan cara rejim»e varguçteriyle kar}i çıkmışlardır. Ecevıfın bu haklı ve bılınçli tavrı, Turkiye'de, demokrasi aşamasında, çok onemlı bır kılometre tası dikmıştır. Oıkllen bu kılometre tası, zaman zaman, 12 Mart döneminde derec* derece sorumlulukiarı olan asker sıvil yonetldierıne part) kapılarını açmakla yara almışlır. Fakal, genel bir değerlendirma yapılırsa, Turkiye'de tsosyal demokratı akımın etkıll ve guçlu bir llderın surukleyici gucüyle. giınden gune gelıstiğl soylenebılır. Fakal, gdrülen odur kl, CHPnin Siekt ySneticllerl EcevIMn ANKARA, (Cumbnriyet Bârosn) Komandolarm işgalinde olan Gazı Eğıtım Enstıtusu'nde dun topluca derslere girmek ısteyen oğrencılere, bu kez de «Olay çıkacagı» gerekçesıyle polısler tarafından engel olunmuştur. Bu arada ana bınada bır de patlama olmustur Içtnde beş bblüm bulunan ana binayı işgal etmış bulunan komandolarm baskılan nedenıyle derslere gıremıyen öğrencıler, dun otrul bahçesınde bır basın toplantısı duzenleyerek, toplu halde derslere gıreceklerini açıklamışlardır. Bundan sonra toplu halde ana bınava yürüyen og rencılerl, bu kez de pohsler dur durmuşlar, komandolar da bma mn tcapüarını tçenden kapatmış lardır. Ana binaya yürüven oğ rencilert polısler coplamışlardır. Komandolar yüzunden 7 bın kadar ögrenci 13 ekım günUnde& bu jara okuia girememektedir ler Bu arada 20 ekım gunU poUslerce gerekçesız olarak Emnı yete götürulen Yuksei Şen adlı devruncı oğrencıye de ışkence (Devanu Ss. 9, Sü 6 da) SANAYiCiLER FiYAT KONTROL KOMiTESiNiN KALDIRILMASINI İSTEDİLER Istanbul'da Sanayi Odalan Blr lığı Başkanı Sakıp Sabancı başkanlıgında toplsnan Sanavi Oda lan ortak vonetim kurullan toplantısında OçvfizU aşkın mamule vapılacak olan zammı karara bağlamıyan 'P'vat Knntrnl Komı(Dctamj , o0 7 dc) ı CEPHE... NADtR NADt (Devanu Sa. V, S>u b da) (Devanu 7 S*vfaoa>
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog