Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

Felsefe ve Ulusal Kültür ffilml YAVUZ ferimler v» kavramlar •Azifttfl eklenjnlstir. FTYATI: 15 LİRA îsteraa ad'esi : ÇAftDASJ YAY1NLARI ağalofhı, Halkevi Sok. No: 39/41, Istanbol Cumhuri 52. yıl, sayı: 18402 Kurucnsu: YUNTJS NADt LEP BEKt.EVELn.ER 3KASIM S4NAT ENSTITULERI 8KA5IM 23 Ekun 1975 Perşembe Silâhlı kişiler Elçimizi makinalı tüfekle taradı «Ermenistan Kurtuluş Örgütü» adına telefon ettiğini bildiren bir şahıs, cinayeti kendilerinin işlediğini öne sürerken, 3 silâhlı saldırganın Kıbrıslı Rum veya Yunanlı olabilecekleri de bildiriliyor Viyana Elçimiz Daniş Tunalıgil öldürüldü öldurülen Viyana Büyükelçimls Tanalıgfl.. Olaydan lonra Avusturya polisi. ElçUik blnası çevresinde genis gü\enlik tedblrleri alnııştır. VtYANA Viyana Büyükelçtuz Danış Tunalıgil, dun buyukçüık bınasım basan silâhlı uç ışı tarafından matanalı tufekle urularak oldurulmuştür Kımklerı saptanamavan, ancak bıının Türkçe bıldıgi one surülen aldırganlann Ermenl asıllı olukian bildırflmektedir. Olayla ilgıu olarak dün Assocıated Press Ajansı'run Neu. York burosuna telefon eden bır kışı, Turk Buvukelçısınm, «Ermenıstan Kurtulu? Örgutusnce oldu rüldüğunü ve kendısımn de bu drgüte üye oldufcunu ıddıa et rmştır. Ancak cinayetın, Kıbrıslı BAŞBAKAN: "BANA VERİLEN BlLGİLERE GÖRE KATİLLERDEN ÎKİSt YAKALANDI,, ISP*RTA Başbakan Demırel, Viyana Buvukelçrnız Danış Tunalıgıl ın olumu ıle ılgılı oîarak yaptığı açıklamada, olaydan buyuk uruntu duyduğunu sojlemış, hukümetin geregını yapacagını bildırmıştır. Demırel, Isoarta'da kendısıne üetılen bılgüere dayanarak basm mensuplarına şunlan soylemıştır «Bugun saat 12 rivannda VIyana'da sefaretımıze silâhlı 3 kışınm girerek kapıcınm ellerini bağladıklannı, sekreten tehdıt ettıklerını, Buyukelçınm odasma girerek kendısıne Turkçe, «Sen sefır mısın'» diye hıtap ettıkten sonra uç kurşunla Danış Tunalıgıl'ı gorev basında şehıt ettık lennı ogrenmış bulunuyorum. Şu anda bu kısılenn künükleri hak kında bılgımız yok. Ikısınm yakalanmış olduğu. öana verılen bil gıler arasında. Olayı elım bir olav olarak talâkkl »dtyorum Denn uzuntıi ıle karşılıyorum Go rev başında sehıt düşen Büyuk elçı Danış Tunaügıl"e Tanndan (Devamı Sa. 9, Su 3 de) Önder GÜRMAN bildiriyor Rum veva Yunanlı feşıler tarafından ışlenrmş olabüecefcı de olasılıklar arasındadır Viyana polısı, şupheli gordugu 14 kışıyı gozaltına almıs, ancak kimlikleri konusunda hıçbir açıklamada bulunmamıştır Dun saat 14 sıralarında kımlıklen beürlenemeyen uç kışı Türkıye'nın Vıyana'dakı Büyuk elcılıgıne gırerek, ılk karsıla? tıkları kapıcı Kadır Abay ıle eşım sılahla tehdıt etmışlerdır Bu sırada kapıeı çocugunu bahane eaerek gıtmek ıstedıgını bıldinn re silâhlı kışılerden bın Turkçe olarak «Sonra» deınış ve kapıcınra bu hareketını engellemıştır Kımlıklen meçhul şahıslar da ha sonra buyukelçılıkte karşılaştıklan Ersın Ilerkın, Sehm VI mazoğlu, Naran Duman ve Gd ner Ergul'u de sılâh tehdıdı}le Bayukelçı Sekretennın odasın da enterne etmışlerdır Saldırganların bu sırada odada bulunan Avusturyalı sekretere «Sesı(Devamı S». 9, Sü 1 de) TÜTÜN ÎHRACATINDAN BU YIL 20 FİRMA 900 MİLYON LÎRA Ford yönetimi, Türkiye ile müzakerelerin ABD üslerinin açılmasıyla sonuçlanacağı umudunda ATtNA Dışişleri Bakanı îhsan Sabri Çaglayangıl, Turkıye'nın Vunanıstan ıle askıda buiunan sorunlannın banşçı yollardan çözümune taraftar oldugunu açıktamıştır. Çağlayangll ayrıca, Ege hava korıdorunun denetmü sonmunun ciddı bır rutelık k«zandıgım belırtımş, bu dunım* da Yunanıstan'ın hava denetlmtni sürekli olarak Turkıye'nın aley hlne kullanmasmın yolaçtıjını soylemıştır. Ote yandan Başkan Pord yonetimının, Turkıye ıle gelecek natta ıçınde başlayacak olan goruş melerın Amenkan üslerinin yenıden îaalıyete geçmesıyle sonuçianacağından umutlu olduğu bıldınlmıştır. Amenkan Dışlşlerl Bakaniığı •bzcusü John Trattner, goruşmelenn gelecek hafta Ankara'da başlavacagını açıklarken, ABDyl Ankara Büyükelcısi Wülıam B. Macomber'ın temsu edeceglni soylemıştır. Amenkan Dışışleri Bakanlıgl sozcüsü, rtırk Dışışlerl Bakanı Çağlayangıl ın toplumlararası go ruşmelen Turk Huklimetının destekleyeceğine ılışkm açıklamasına da değınerek şoyle demıştır. «Kıbns'a ilışkın müzakerelenn Kuwetlerinın Gırit'e yığınak yap erken bır tarıhte başlaması ar tığtnı büdırmıstır aa'nın narwnne göre. gazete, zusunu blz de paylaşıyoruz. Bızım goruş\im\iî de odur kı, ta Atına muhabırıne dayanarak varaflar ancak kendıleri dogrudan vınladığı bır haberde son gungoruşmeler yoluyla banşçı bır lerde Yunan Hava Kuvvetlennm urun menzüli uçus olanagına saçozume ulaşabılırler » Makanos'un hderlıgındekl Or hıp savaş uçaklannı Gınt'tekl todoks Kılısesmın parasıyla va hava üssüne sevkettığını bıldiryınlanan «Apoyevmatinl» adında mışUr. Gazetcye göre, Yunan hü(De\amı Sa. 9, Sü 5 de) kı Rumca gazete Yunan H % a a KÂR EDECEK Hitmet ÇETiNKAYA aldıklan 65 milyon M!o resml venlere gore 52 lıra 50 kuruşa (3,5 dolar) satacaklan, tum ısleme gıderlerlyle bırlıkte (kılo basına 750 kuruş) kışl başına da 15 lira kir ederek 975 milyon lira gelir gaglayacaklan anlaşılmaktadır. Tekel Genel Müdürlügunün dı? pıyasalardan edındiğl izlenım ve ihracatçılann genel kamlannın bu yü tutün değenıninn 3,5 dolann altında olmayacagı yolundadır. Tutünlenınıze istek hayll lazladır ve «d rakıp ulke olan Yunanistan ile Bulgsristan ve Yugoslavya'ya yonelmek eskı yıllara oranla düşüktür Bu nedenle Tekel, Şark tutün üıracat değerimlzi 3,5 dolardan saptayacaktır. Amenkalı alıcüann lîadelerine göre Bu yıl Turtoye'ye donuk tUtün alımı yapılacagı, ozellıkle Almanya, Pransa, Italya ve Ingıltere gıbı alıcı Ulkelenn sımdı den 3 5 dolar üzerlnden baglantı içm basvunılan bulundugu bıldırümektedır. Kiml tüccariann bu değer Uzerinden bağlantı vap tıkları bnümuzdetd günlerde de Fransa ve Almanya"ya 3,5 dolardan ihracat yapacaklan açıklan mıştır. İZMİR Tütün Oıracatçılannın Merkea Bankası'ndan aldıklan 1 mılyar 250 mllyon lıralık kredl olanağı ve dış kaynaklardan sağladıkları finansmanla, ortalama 30 hradaa Ureticıden MEYAK kesintilerinin faizi ile geri ödenmesi için Danıştay'da dava açıldı Yalçın DOĞAN ANKARA, (Cnmhnrlyet Bürosn) «Devletın memur aleyhıne sebepsız zengınleşmesıne» yol aç tıgı gerefcçesıyle. MEYAK kesıntılen ujgulamasma son verılme sı amacıyla Danıştayda yurut menın durdurulması ıçın dava açılmış ve kesmtılenn faırt İle bırlıkte gert odenmesı ısteminde buluDUlmuştur. (Devamı S*. 9, Sü 8 de) Büyükelçi Gökmen, Ortadoğu Konferansında Türkiye'nin Enerji Ajansı üyeliğini önce eleştirdi, sonra da sözlerini yalanladı Nuri ÖZDENiZ Istanbul'da sürdürulen Ortadogu Işbırlıgı Konferansının ıkın cı gününüe yapılan konuşmaların ağırhk noktası bır bakıma Uluslararası Enerji Ajansı ve Turkıye'nın üyelıgl ıdı. Daha, doğrusu bu agırlıgı yaratan bır anlamda Dışışlerı Bakanlığı E konomık ve Sosyal Işler Genel Muduru Büyukelçı Oguz Gokmen'ın konuşrnasmda yer alan bır paragraîtı. Konleransı ııleyen tüm gazetecıler, bu sozlen büyuk bır çabuklukla kaleme alıp, gazetelerıne yazdırdıkları haberlerde flâş olarak vermışlerdı. TRTde oncekı günkü saat 13 haber bultenınde bu sozler dığer gazetecüe ruı not ettıklerı bıçımde vayınlan dı Gazetecılerın notlannda yer alan bu sozler şovleydı. «OECD» (Ekonomık Işbirlıgı ve Kalkınma Örgutu) ve Enern Ajansına uve olmamız daha çok sanayıleşmış ulkeler saluıda se sımızi yukseltmemıze vol açmış, buna karşüık pelışmekte olao ulkeler toplulugunda sesının faz la çıkmasını engellemıştır.» Ortadogu ulkelermın temsılcı lerı onunde Dışışlerı Bakanlığı nın en yetkılı kışısırun ağzından çıkan bu sozJer, Turkıye'nın OE CD \e Enerji Aıansına olan ujelıgının eleştırisı nıtelığındeydı llgmç bularak Büyukelçı Gok men'le bu konuyu ozel olarak (Devanu Sa. 9, Su 4 de) İzmir eski 1. Sorgu Hâkimi Vedat Altuna uyuşmazlık mahkemesinin kurulmasını ve Gomel Davasının örtbas edümesinin önlenmesıni istedi Gomel davası adıyla bılınen zejtınjağ skandalı davasının soruşturmasını yapan ve haîen Or du Sorgu YarRiçhgı gorevınde buJunan Iznıır Eskı 1. Sorgu Yargıcı Vedat Altuna dun duzenledıgı basm toplantısmda. 1971 Anayasasmın 142 ve muvakkat 7. maddelennde icabui edılen uyuşmazlık mahkemelerının gecıkmeden kurulmasını ve üavanın zaman asımına ugrayarak ortbas edılmesının önlenmesıni ıstemıştır. Aituna ayrıca tum ılgılılen bu da\ayıa ılgılı olarak açık ouıruma da çagırmış. İddıalannı (Devanu Sa. 9, Sü 7 de) Şam konsolosumuz Polat Erol da makamında karnından bıçaklandı ANKMIA. (Cumhuriyet Bfirocu) Turkıye'nın Şam Konsolosu Po lat Erol, oncekl gua Konsolosluk makamrnda çalısırken bır Şamlı tarafından kamıridan bıçaklanmıştır. Dısışlen ılgılılerl olaym nedeni hakkında bır açıklama yapmamı? lardır. Olay hakkında tamamlayıcı bllgı ıstenmış, Konsolosumu zun sağlık durumunun ıyıje gıttıgı de ıfade edılmıştır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası verilmiyor Ortakpazar temsilcisine, Brüksel'de ikâmet izni 20 firmaya 900 milyon Ege TÜUsn ihracatçıİEn Btrllgı 1975 yülığına gore 1974 Unl nünde Tekel'ın ortalama fıyatı 28 lıra, tuccaruı ise 30 liradır. Tekel Genel Mudurlügü'nün lş leme deferı çizelgelerinde İse (Devanu Sa. 9, Su " de) Demirel, «Kendilerini solcu ilân edenlerle milliyetçiler saflaşıyor» dedi ISPARTA AP Genel Başkanı Igparta Mılletvekılı Başbakan SJleyman Demırel, bazı incelemelerde bulunmak üzere geldı&ı memleketi Isparta'da japtıgı konuşmada, Türkiye nın çok partı 11 hayata gelmesiyle mılletın se »1nin çıktıgını, bu sesten «tstek ve dınamiüm» doğduğunu behrt mış hükumetlenn sık stk degı^ meETru eleşttrerek «Dort senede yedl hukümetin değıjmış olması sevinılecek bir ıj degiMir» de mi»ur. (Deramı Sa. », Sft a de) LEFKOSE Belçıka Hı^'îmet:, Kıbns Rum vonetımının olum suz propagandasımn etkısıyle Kıbns Turk Ticaret Odasının Avrupa Ekonomık Toplulugu Ticaret Odalan Daımı Konferansı nezdındekı Temsılcısı Tansel Fıkn ye ikâmet rnusaadesı vermekte guçluiî çıkarmıştır Belçıka hukumetının bu davramşı Kıbrıs Turk Ticaret kesımınde tepkı varatmış Kıbrıs Turk Tıcaret Oda(Devamı Sa. 9, Sü 3 de) OLAYLARIN OĞLZ GÖKMEN Israil'in BM'den çıkanlmasına Tfirkive olarak imza atıp, sonra da tevil edilmesüıe benzeyen yeni bir olayın kahramanı mı? GERÇEK Y aşadığunız toplum politikava ojlesıne sarümış bulunuyor kl. politika dışuıı^a hlç bir olay lâvık olduğu ılgiyi çekemıyor. Buna sevlnmek mJ, yerinmek mi eereklr, bılemiyoruz. Eğer ber tar olayların nedenlert arasuıds politika bulundufuna Ueri surersek, beltd bir olçude yasadıgımız frunlerin açıkJamasina vaklaşmış oluruz Ama rine de trafık kurallannm bile seçirn politlkasına gore urgulandjgı bir Ulke olmaktan kiartulamavu. Ölenler ve Kalaniar Gerçekten ıJe »eçim gflnlerlne doğru ulkemlzde her bakundın bir gevşeme ba$gostermekt«dir. Denetiznler askjva ahnmakU, tra fik kurallanna aykın davTananla ra göz yumulmakta, gecekondu yapunlarına yeşil ı?ık vakılnıak. ta, belediye ve devlet yasaklanm çıçncjenier görmezUkten gelinmektedlr. Bu oy derteme strateJisinin gereğidir. Ama devlet ve belediye çarkiarında sörülen bu avarlamalar Işio ciddivetlnl de n fıra indinnekte, üıkemiz koylerlyle kentleriyle büyük karayollanyla bir kanunsuzluk sergısı nıtellğine doomektedir Daha dun Çoram'da îehir mevdantnda 1 için bekleyen ka$ labalığa dalan kamyon 23 tdşiji aldurmü?, en aşağı bir o kada> rının yaralanmasına neden olmuştur. Bir şehir içinde bu tar karala^a ancak trafik kurallanna kantsizlı£tnriorueundarastlanabihr. ölum, hem karavella*** (Drrmmj S» 8 Sfl 3 de) Ün'.ü ingiliz tarihçisi Toynbee 86 yaşında öldü U)NT>R.* Ünlü îngıllz tanhçısı Arnold Tovnbee, dUn 86 ya sında ıken olmüştur. Ondort av once bır kalp kn«ı geçırmış olan Toynbee, Vork'dakı evınde o za mandan beri ledavı altında bulunuyordu. J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog