Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makale



Katalog


«
»

Türkler için îngilizce An English Course For Turks Yarduncı îngilizce Ders Kitabı Orta 1. Ort» EL Öğretmen Ali Rıza Unal, ortaofcul öğrencılennın îngilizce derslennı hazırlarken kendılenne bu>uk kolaylık ve faydalar sağlavacak, vanlannda bır oğretmen varmıs kadar yararlı olacak bu kıtaplan hazırlarnıştır. 12 50'şer kuruştur Yazann tngılızce Turkçe ve Türkçe lngılızce sozlukleri de 30'ar hradır ÎMCILÂP ve \K\ KtTABEVLERt Cumhuriye 52. yıl, sayı: 18401 Kuracusu: YTTNUS NADİ 22 Ekim 1975 Çarşamba v ISTANBUL VLET OPERA BALESİ sah sl 20 3U Operet çardaşfürstin îesı 20 30 konser Oscar Caceres (Gıtar Resıtalı) 18.3U operet Çardaşfürstın (Basın 24705/8306) Adalet Bakanlığı, Karadeniz Bakır'daki ihale yolsuzluğu için soruşturmaya başlandığını açtkladı Bakanlığın açıklamasında Yahya Demirel'in mobilya ihracına ilişkin gerekli delillerin toplanmasına başlandığı bildiriliyor. Açıklamada, Karadeniz Bakır Işletmelerindeki yolsuzluk olayını Cumhuriyet Savcılığının ihbar kabul ederek işleme başladığı belirtildi. Hayali mobilya olayı için soruşturma açıldı Yaşar Nasıl Yaşar? u koaüsyon vasar mı, yaşamaz mı? 12 Ekim seP J çıraleri ertesınde soruru ^ ele alırken ist«r lstemez Azız Nesin'in unlü öykusünü anımsıyoruz: «Yaşar, ne yaşar ne >aşamaz!». Gerçekten, aylarca rören knlis pazarlıklan sonunda dort başlı cephe hukümetl kurulduğu zaman bız bunun uzun omurlu oiamavacağını duşünmus, düşuncemızt de burada belirtmıstik. Bugün arkada kalan aitı »shk hükumet çalışmalarnnn bllançosunu yapmava kallastığımızda bız ysrgunızda aldandıgınuzı pesinen kabul etmek gereünl chıyuyomz. Dur bakalun, altı »y nedir ki, dıyecekslnij. Ovle demeyiniz. tç poUtikada ortalifi kanştırmaktan başka bır şey yapmayan, buyuklu, kuçuklü detlet memıırlannı ballaç pamuğu gibi oradan oraya atan, Güvenlik Kuvvetlerinl yasa dışı eylemlere zorlayan, hangi parti hesabına işlediğt kestirUemez darma dağın bir partızanca tutumu yurt olçusunde yayan, dış politıkada bujune dek dut yemış hulbul mlsali sus pus oturan, ulkf ekonomısini ıflâsa doğru sunıkJeven ve batun bu olumsuz işleri vaparken kendl ortaklık yapısı içınde hır purden baş kaldıramayan bır koallsyonun yasadıgını soylemeye bizım riiiımlı varmıyor. Briyleslne bir sonucu onceden kestirememlştık. Bnndan oturu de cephe kurulurken, ileri sürdujumuı «koalısyonun uzun omürlü olamayacafı» hakkındaki du»uncemizde janıidığınnzı bufun lyice algılıyoruz. Bu açıdan bakınca 12 Ekim iomıçlartnın cephe ortakları arasımU doğurabileceği tedirpnlik havası, koalisyonun yaxpsını ne olçude etkiler, pek onemsemiyoruz. D»ha doğrusn, ulkemlzın her geçen çun afır zararlara uğradığı bır ortamda bu koallsyon ha \aşamış, ha \aşamamış, ne degişir, diye duşunuyoruz. Süleyman bev, MSP'nin ovun bozanlık edebılecegını hesaplajarak Parlamento japısı ıçmde APM guçlendırıci jenı onlemler arastırıvormuş. Gecen vıl par(alamaM başardıgı DP grııbundan bır bölum uselerı daha koparmak, bagımsız mılletvekulerını kendı safuıa cekmek, hatta MSP ıçınden adam kandırmak Tontemı ıle hem tehhkelı bır a*ak bagından kurtulmavı bern de gerektıgınde >enı bır koalıs;onu gerçekJeştırmevı tasarlı jormuş. Ulabılır Kuçuk taktık betaplarda isuleyman bey oldukça başanlıdır. Bunu büdıkleri ıçın de MSP jönetıcılen dıkkatü davranmaktadırlar. Bun lar AP ortaklıgınuı kendılenne ;arar saglamadıgını gormuşlerdır Ama varlıklarını guçlendırcbıimek ugruna da koabsyondan a\rılnidk ısternezler ürtaklık protokolunda yer aldığı gerckçesı ıle şundı bir takım koşullar ılerı suruyorlar. Mıllî tgıtım Bakanlığı, Diyanet Işlen Başkanlıgı, Basın iajın Lmum Mudurlugu onlara \erümelı, çeçıtli alaniarda toplamı mılyarlarca lıravı bulan yatınmlar yapılınaiı, buna karşüık vergiler orta hallı ve az geürlıler lehıne yenı baştan duzenlenmeli truış. Seçırnlerde kajba uğramış bır ortagın bu aşın \e duş urunu istekierme karşı Sulevman bey ne der? «Ha, e»et. yaparız. ederiz» dijerek bır avutraa polıUkasına mı baş \urur, yoksa MSP'den kurtulup yenı bir koaUsyoo formulunu gerçekleştirmenuı yollannı mı dener? Kanımızca AP sayın Genel Başkanı hangl seçenegi ele alırsa alsın bugunku koşullar altmda dunım degışmeyecek. bugune dek oldugn gibı orsa boca surup gıdecektır. >e \ar kl ulkemlz »orunl»nnın da fazla beklemeye tahammulu (IdereJı azalmaktadır AVKARA, (ANKA) Adalet Bakanlıgı, Başbakan Sülevman Demırel'in yefeni Yahya Demırel ve Karadenız Bakır îşletmalen'ndekl ıhale konusunda soruşturma açıldıgını açıklamıştır Ankara Savcılıgı'nm Ticaret Bakanlığından gereklı bilgıleri ıstedığı ve bu bılgılenn tetkikınden sonra Yahya Kemal Demırel ın ıladesınin alınacağı ve tamklann dlnlenecegl öğrenilmiştrr Adalet Bakanlığınca dün bu konuda vayınlanan bıldınde aynen şovle denılm:ştır«Basında son zamanlarda sık sık >er alan ban olaylar dolayı sıyla Adalet Bakanlıgırun basına açıklaması(î) Mülıjet gazetesınm 2 7 1975 Cumhurıyet gazetesının 14 7 1975 tanhli nüshalanndr, Yahya Demirel"in mobilya îhracatı dolayısıyla yapılan vajnm üzenne neşnvatı muteakıp Ankara Cumhu rıyet feavcılığınca soruşturma açıldığı; Bu sebeple, olayla llgıli otarak gereklı delülerin elde edılmesı ıçın ılgıli mercılere muzek kere yazıldığı, cevaplanna ınüzar oiundugu: Dıger taraftan, hadise hakkın(Devamı S». 9, Sfi 1 de) Ortadoğu ülkelerine yakınlaşma çabası içindeki Türkiye'nin Uluslararası Enerji Ajansına iii girişi eleştirildi Ekonomık ve Sosyal Etüdler Konferans Heyetınde duzenle nen «Ortadogu E^tonomık Işbırlı Sı Konferansı»nın dunku oturu munda Ortadoftu ulkelerıvle va kınlaşma çabası ıçmde bulunan Turtojerun Uluslararası Eneru Aiansına uye olması elestırılmıs tır Konferansın tkıncl gunü yapılan tartışmalar sırasmdakı ko(Devamı Sa. 9, Siı 1 de) ABD üslerinin faaliyeti Çağlayangil, için, ortaklaşa ABD ile üslere kullanım ve ilişkin görüşmelerin Türkiye'ye gelecek hafta başlayacağını açıkladı tazminat ödenmesi Kıbrıs'ta önce, federal ve federe şart koşulacak devletlerin yetkileri, sonra toprak sorununun ele alınması kararlaştırıldı Turgut GL'NGÖR ANK\R*, (Cumhurivet Burosu) Mılıi Guvenlik Kurulunun onceKi gun yapılan toplantısında, Kıbns sorununa %e Amenkan uslenne ılışkin olarak zaman geçınlmeksızm goruşmelere başlanması ıçın Bakanlar Kurulu'na ta\sıyede bulunulduğu oğrenümıştir Dış polıtıkadf. «açık TB aktıt» bır tutum ızlenmesı gerek tığının de yapılan tavsıveler arasmda olduğu belırtılmıştır. Nıtekra, Dısışlen Bakam thsan Sabri Çaglayangıl. dun yaptığı açıklamada, Türkıye'dekl Amerlkan uslenne ilişkin goruşmelerm başlaması ıç'n ABD*yo çağrıda bulunulduğunu açıklamış ve ilk temaslann önumüzdeki hafta ıçmde Ankara'da başlayacağını soylemıştır. Ca?lavançıl avnca, Kıbns'a ilıskın toplumlararası gorüşmelerde siyasl bır çbzüme ulaşmak ıçın sorunun her yonu ıle ele alınarak muzakere edılmesmın desteklenmesı ıçın Bakanlar Kum(Devamı S». 9, Sü 4 de) il BAKANAVERILEN GIZLİ RAPOR,, ÜZERİNE İLKÖĞRETİM MÜFETTIŞLERİ ÖĞRETMENUĞE NAKLEDILİYOR ANKARA CUMHURİYET BÜROSÜ okul müfettişi, llkokul öğretmen hklenne verılmışlerdır Bakana «gızli rapomu Bakanlık Teftış Kurulu Başkaru Bedrettin Alogan ıle sagcı bir gazetenın ya zarianndan Ali Rıza Alp verrmşlerdır Kaldınlmak istenen ılk j îstanbul'da 25 dakıfca süren okul mufettıçlennin sanlan ha len 1400 kadardır ve bunlar 170 sağanak ve îırtına hayatı felce ugratmıştır Istanbul ve çevrebın ılkokul ogTetmenini denetlesını kaplayan bulutlar bır anda mektedırler ortalığı karanhfa bogmuş bu Raporda neler var? arada îstanbul u besleven TEK' Bakanlık ma^alannda gızli tu ın Yıldıztepe \e Davutpaşa'daki Uı'up açıklanmayan rapora göre, ilkokul muîetUşlerl, «Vılâyet me munıa dunımuna getınlmekte köylerle Ugill olanlar da «gezl cı başogretmen» sayılarak, Oç yı! da bir kövlerdt* ınreleme vapma lan öngorulmektedı». Kurstan yetışen mutettışlenn ıse ılkokul ögTetmenlıklerine atanmalan ra porda tstenmektedır. tlkbgTetim mufettıslerinin ni telıklermin değıştınlerek kaldı nlmasından sonra, ıllere bakan ÇORLM Trafığe kapalı bir lık müfettışleri giderek denetana cadde üzerinde gıden keleme yapacaklardır. reste yuklü bır kamyon, sürucusunun dıreksıyon yonetımırj yıtırmesı sonucu iş aramak ü tlköğTetlm Müfettlşliğinin kaldırüması konusunda Mılıi Eğıtım Bakam Alı Naılı Erdera e venlen «gızli rapornun uygulanmasına geçılmıs, yüz kadar ılk Işık: "Ambargo çözümlenmeden üsler üzerinde geçerli bir anlaşmaya varılması düşünülemez,7 AJVKARA, (ANKA) Ecrrtt hükümetinuı Savunma Bakam CHP Bursa mılletvekıli Hasan Esat Işık, Mıllıyetçı Cephe huktlmetmın dış sorunlara gereken onemı vermedığmı, dış sorunlara ço7üm ararken, partılerarası rekabette zayıf duşmemeye ozen gosterdığını bellrterek «Kar&rlann sorumluluğunu üzenne alabılecek bır hukumetın bir an once ışbaşına gelmesi zorunludur» demıştır. Işık'ın demecl şoj ledlr«Bu tehlıkeli bir zihnlvettir. Hukümet ış başında k&knaya değıl Türldye'nın çıkarlannı korumaja dıkkat etmelidır. Türkivemiz, buaion, onemli birkaç tür sorun karşısmdadır. Bu *orunların bir kısmı Türklye"nın de içınd» bulunduğu ittıfakın (Devsmı Sa 9, Su 7 de) YAGIŞ VE RÜZGAR HASAR YAPTI hatlan devreden çıkarak kentın buvuk b.r bolumunün elektriksız kalmasına neden olmuştur 27 daıcıka kadar suren elektnk kesılmesı daha sonra da aralıkla surmuş bu nedenle ogleden sonra bırçok ışjen çalışmalannı tatıl etmek zorunda kalmışlardır. Sağanak halindeki yağmur nedenıyle de «ıddelerde seller olusmuş ve taşıtlann çahşmalan onemlı olçiıde aksamıştır Bu arada Samatya ve Kumkapı tren ıstasjonlannm alt kesımlen de suların istılasına uğramıştır 6t« yandan THY"nın îstanbul Izmir sefenni yapmakta olaD Boğazıçı volcu uçağı da havalandıktan az sonra başlayan tırtına nedenıyle Bergama uzerınden gerı donmek zorunda kalmıştır. Besni'de öğrencilerin saç kesmeye karşı direnişiyle başlayan olaytarda 3 kîşi yaralandı • ISTANBUL'DA KOMANDO SALDIRISINA UĞRAYAN T IKI OGREN Ct BIÇAK VE SOPAYLA YARALANDI İşçiler arasına dalan kamyon 22 kişinin ölümüne yolaçtı zere toplanan kalabalığa dalmış, 22 kışı enlerek can vermıştır Samsun \önünden gelen kereste yuklü 57 AD 685 plâkalı kam OLAYLARIN ARDINDAKİ (Cumhurivet Haber Merkezi) Adıyaman ın Besm ılçesı lıse ogrencılen arasmda çıkan ve 3 kışmın yaralanmasıyla sonuçla nan olavda 7 oğrencının gozaltı na almmasına karşı gırışılen dı renış >enı olavlara jol açmıştır Ogrenüdığıne gore, Besm Lı sestnde okul \onetımı, onceü gun oğrencılere sabah okula gelırken saçlannı belırlı kurallara gore kesmelennı bıldırmıştır Dun sabah okul bahçesmde topla nan oğrencılerın buyuk çoğunlu gu okul vonetımmın bu konuda baskı \apngını belırterek dersle (Devamı Sa. 9, Su 5 de) GERCEK C umhuriyet deTİetinln Irnnıluşundan bert. üzennde önemle ve titizlikle darnlan konulardan biıi sivasal nufuı ticaretidir lktidarda bulunan kişılenn ve vakınlannuı ber tfir volsuılucu duvarlı btr titizlikle izlenmiş, kovuştnnümnş: Rerekli vasal l«ı!emler duraksamadan rerine eetirilmiştir Bir Olumlu Adım belirjrln volsuzluk tddialarına blle omuz sılkmek sıyasal iktldarın tavanmdakl politikacılar için meslek niteli^ine eelmiîtır. Yolsuzluklan ortava çıkamn vuksek devlet memurlannı eorevlerinden uzaklaştırmak sormek ve olavuı ustune sünger cekmek ise doğal sanlmava başlanmıstır. Politika va^antımızda sağ ve sol avnmı l$e »vn bir renk katmıştır. Saîın mantığına göre. volsuzlak Iddialannı ortaya atanlar «olcular dır; bu l$l rejiml çüriitmek içH TaDmaktadırlar. Bunnn iclndir kl, saf cephe kenetlenmell, her ne bahasına olursa olsnn solun karşısına çatlamavan ve parçalanmavan bir durar cekmelidir. Bu mantiga bak vermek kn^kıısnz kolay olmavaeaktır. Bır kez demokratik rejimle reumin bünve>îini kemlren vol suzluk oiavlarmı özde? savmak vanlıştır Her rejimde volsuzluk lar olabilir. Yasa dı?ı olujumlan komsturmakla. rejtm zavıfla maz, vıpranmaz* rüçlenlr. Çün kü yapısmdaJd yolsuzluklan, ••• IDevamı Sa. 9, Sü b da) Maliye Bakam Ergenekon, döviz transfer talebimizin reddi için, «Muhabirin yapacağı takip bizi ilgilendirmez» dedi Malıye Bakam Doç. Dr, Yılmaz Lrgenekon, gazetemızın Parıs muhabırı Kosta Daponte' nın Turkıye'yı ilgllendıren önemlı yurt dışı bazı toplantıları Izlemesı ve Türklye'deki aylığının karşılığı olan miktann dönz olarak transîenne Uışkın istemlenmızin Bakanlıkç* reddedılmesi konusundaki sorulanmı n vanıtlamıj ve muhabiriırhz İçin dövız transfeıi Utemlertn aen yalnızcs Mrlrün reddedtldl (Devamı Sa. 9, Su 2 de) Hem tek partiU dönemde, hem de çok partil) dönemln ilk aşamalannda dunım börle Iken, 1960'lann «tonlanna dofnı aktl almaz bir kavtrtsizlık, yetfeüi ve sorumJu cevrelerl sarmıstır. En von Traiık Mıldürluğünce araçlann geçışme kapatılan 50la gır mıştir Bır sure sonra, aracın kımlığı saptanamayan şoforu. fazla hız yuzünden dıreksıyon yonetımmi yıtırmiş ve iş aramak üzere toplanan kalabahğın arasma dalmıştır Kaza sonucu 22 kışı hayatını kaybetmıştır Olenlerden kımlıklerı saptanabılenler ŞTinlardır Sahın Seker, Omer Yarış, Yasar Özdemır, Mehmet Kıhçoglu, Cuma Kalkan, Osman Coşkun, Bahattın Kılıç Mehmet Kılıçoğlj tsmaıl Guler, tbrahım Yel, Lütfı Mergen, Ali Dınç, Necatı Ancı, Kemal Hançerlı, Hüseyın Karagoz, tsmail Gevşek, Mehmet Dınçer. Mehmet Cataaloz, Osman Bekâr Kamjon soforü olaydan sonra yakalanmıştır Kazada varalananlardan klmlıklen saptanabılenler ise şunlardır: (Deramı Sa 9, Sü 7 de) GÖZLEM UĞUR MUMCU "Selamet,,.. Ankara Notları Kıyımevi izlenimleri... Mustafa EKMEKÇi Yümaz Guneyle goruştum pasar gnnu, sordum. Nasü, ıçerde baskı yapıyorlar mı? Sıze gore blz daha rabatız abı, âışarda sız daha buyuk basküar altındasınız. ızliyoruz.. Şakalaştık. Cezaevlert de llgmç değll mı' Şoyle çok değıl, bırkaç ırun lüğune nrse tnsan ıcerl.. Cezaevmde yatmak gerek ama. sızl o\ıe üç bes eunluğüne almazlar içerl. Dışan çikınt», cezaevi film lerl gorecek mıvız' (Devamı S», », Sü 7 de) MSP, Kıbns FKÖ ve tsrsU İçin önerılerde bulunacaS. Î A Z I S 1 Z hillrtimete (Basın) eçım üzenne japılan de6erlendırme!er, iismç yorum.ar'a suslenmevtedır Demırel ve ^P \anlısı basın tstanbul ılını tıesap dışı tutarak. toplama çıkarma ışlemmden sonra. Mıllıyetçıler güçlendl. Seçımı AP Kazandı îktidar yolu açıldı gıbı yorumlar vapmaktadırlar rurkıye'nın en buyuk kentmde ver»len oylan gbrmezHkteo geıeres nesap vapma^ hansı munenrtısın nesap cetvelınaen çıkar bunu büemevız amms seçım sonuc an ortadadır Sağda oyların tununde azalma olmjş sol 05 »ar sağludı bıçımde artmıştır AP'rın ov artısı sağ oartılenn kendı ıçıer.ndekı çekı^memn sonucudur DP oylan b.r olçüde APve kaymıştır AP'nın tek başarısı oudur . Demırel «Operasvon»u oır batnma akıliıca vürütmılştür DP'nsn parçalanmasını planUmıs ve bu taktıgmi adım adım uygutamıştır AP nın ten oaşına iKtıaara gelebılmesı ancak, DP ovlarının tumuyie alınmasına \e Dundan sonra MSP nın nKıliD dagılmasınd baâlıdır Pianuı ıkıncı halkası MSP üzennde donecektır MSP ulkede dınseı sağı oluşturmaKtadır rurkne'de demokrası vaşavacaksa bazı vurttaşlann ou nıtelılste ve ozde biT partıye oy vereceklerını de ^abul etmek gerekmeKtetür MSP'nın Dtr kısım vurttasian «uru<'psen bır bırikımı oldugu bılınerek degerlendırmelerın buna gore japılması varngı pavlannı da azaltacaktır MSP olgusunu kabul ederken bu par'ının ve yonetlcılerinın «ılencı» olduğunu ortava atmak oazı seçsın aydınlarıniiZin pek hoşlandıklan bır du^unce ıımnastı^ıdir. MSP gerıcı bır orgüttur Dusunce vasakiarına ıtarşı takındıgı tavır ıle de, gerıcı olduğu oranda çag dışıdır Oysa MSP'niD gelışmesı ancak. sınırsız düşünce ortamında mumkuB olabilir MSPnın mutor orotesorunaen ııaerı \e yonetıcı Sadrosu ounu göremeyecek kadar da mıyoptur 12 Mart 1971 tanhinden sonra Atatürkçuluk maskesıyle ortaya çıkan «Asker slvıl» yonetıcıler Aşın sag ve aşın sola karşıyız dıvere'î, solun tümünü ezmeve çalışırken «saâ» d ve sıdece Mılll Nızam PartisıniD kapatılmasını yeterlı gormüşler başta Ülkü (Ocvamı Sa 9 Su 4 de) S
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog