Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

KOLEUERE HAZIRLANIYOHUM llkokulu bitirerekkolej ve yabancı okulfara girmek isteyen küçüklere en 1yi haber. KOLEJE HAZIRLANfYORUM Flatı : 155 TL. İsteme adresl POSTA KUTÜSU : 176 îttanbol umhuriyet 52. yü, sayı: 18400 Kurucusu : rüNTJS NAOİ 21 Ekim 1975 SaU TÜRK EDEBİYATI AHMET KABAKLI Oçüncfl baskıiannı vapan bu munteşem Edebiyat tarthi vainız: PJL t Slrkeci tSTANBUL'daa ödemeli istenılebılir MSPbildirisinde'BukoalisyonuMSP'nin hizmet yapma Enerji imkânından mahrum kalması için kurmadık, deniliyorBakanının "Özel Hükümet programmda yer alan ba«Bu koalisyonda milletçe beklenen sektör zı konuların yerine getirilmediği hizmetleri yapmak suretiyle ortak partilerin hepsinin millet nezdinde açıklanan MSP Genel Idare Kurulu kuruiuşu,, başarı kazanmasını temin etmek bildirisinde koalisyonun devamı için esastır» onbir koşul öne sürüldü dediği Karadeniz Bakır'da sermayenin yüzde 54'ü devJete ait MSP ortaklığa devam koşullarını açıkladı MSP Genel îdare Kurulunun bu konudakı bıldınsınde, «Bu koalısvonun MSP mn hizmet vapma ımkanından mahrum bırakılması, gellszne hıaının muı için kurulmadifi» belirtılroıstır Bıldırıde «Bu koalisyonda, tnıl letçe beklenen hizmetleri vapmak suretıvle, ortak parHlenn hepsinin, mıllet nezdinde başan kazanmasını temın etmek esas tır» demlmıs koalısvon ve huicu met progrnmmda yer aldıfcı hal de yerıne getınlmedıpı one suru len konuJan kapsayan «koalısyona devam» sartlan söyle sıralanmıjtır. (T) Maarif, ahlâkl ve manerî temellere ıstınat ettınlmelı mufredat programlarının mılll kul nire uymayan kısunları degısti nlmelıdır. © Devlet Sanayl ve Yatınm BanJcası sılratle kurulraah, kanunun amır bulundjgu sermaje bankaya tahsıs edılmelıdır. Ford, Kıbrıs'tagelişme Milli olmazsa Güvenlik Kurulu, ambargonun Hükümete izlenecek yeniden konması tutum hakkında olasılığını tavsiyede f bulundu Türkiye ye Türkiye'nin peşin toprak ödünü ile müzakere masasına oturmayacağı öne sürülüyor iletti ANK\R*. (Cumhnrivpt Burn«n1 Dışışlerı Bakanlığı yetkılılennden öğrenıldıgıne gore ABD Bü yukelçisi Mocamber, Dışışlerı Bakam fhsan Sabri Çaglayangıl'ı zıjaretı sırasmda, Baçkan Ford'un bazı kuşkulannı Tılrk Huktl metıne iletmtştır. Buna eore Başkan Ford Kıbns ıçın mılzakerelere başlanmasınm zamanıntn ujgun oldugunu iki üç aylık bır donemde gelışme kaydedılmedıgi taklrde Konpre'nin Turlme VP >enıden sıiâtı amDargosu Kovabılecegınden kuşku duvmaktadu. Ote randan Mıllı Guvenlık Kurulu dun yaptıfcı toplantıda son gellşmelpri görtışerek İzlenecek tutum hakında Hükümete tavsıvede bulunmuçtur tngiltere'de vapnlanan «The Economlst. derRtsi İse ABD ile Ortakuazar'dan baskılaî sonucunda Türkive'nin Kıbns'a ilişkin olarak sıirdtiregeldiSi fcaa tutumunu degiştirmek «orunda fcalacağını «ne <UrmüstÜr. AVKARA, (Cnmlıtıriyet Burosu) Mılll Selâmet Partısınln, Mıllivetçı Cephe Hukumeti ortakhgına devam etmesı için, Genel Idare Kurulu toplantısında saptanan koşullar, dun kamuoyuna açıklanmıştır. (5) Motor sanayll otomotlv a ANKARV (AVKA) Karadelanında aktarma organlan sa niz Bakır tşletmelennde pıyanayıı takım tezgahları sanayıı sa degerı 6i tnıljon lıra olan ka\e dıâer agır sanayı jatırımları zı ıhalesının, komıs\on karanhızia Kerçekleştınlmelı, bunla na ragnnen 115 mılvon lıraya bır rın kuruluşuyla ılgılı kararname ozel şırkete bırakılması belgeler ınızalan tamamlanmalıdır le ortava cıktıktan sonra, Enern T Sanavı Bakanlıjı içm tsteBakanı Kılıç »n bu kuruluşun Ba ] nen \enı kadrolar derhal tahsıs kanlıgı ile ilıskısı olmadıgını be edıimelıdır lırtmesıne karsın kuruhısun \"Jz (S) Sumerbank, MKE T^ırkne de 54 hısses mn devlete ait oldu(Devamı Sa. 9, Sü 3 de) (Deıanu Sa. 9, Su 2 de» Ecevit: "DemirePin son Istanbul konuşması, milleti düşman kamplara bölme çabasınm açık bir örneğidir,, genel seçimlerde salt çogun7uğu alarak iktıdar olabilmesi umudu, 12 Ekim'den •onn gtlçlen j znıstır» demlçür. | Ecevit, AP'nin bunu farkettigi içın, ülke içm tehlıkeli, sorumsuaca davranıslarını daha da ilen gbtürme egilimiode oldugunu bildırmıs, ıktidar partısının ekonorai alanında da, rtlkeüm mallan ve tüketım endüstnsi ıt> halâtına hız veren tehlıkeli bır polıtıka izlediğini söyleınıştır. Açılı? bolümU basına açık tutulan toplantıda, 12 Ekım sonuç! larıyle, bundan sonra beklenebılecek olası siyasal gelişmelenn degerlendınleceğınl bellrten CH P Genel Bajkanı, kontıamasiBda şunlan soylemiştir: «Demokratik solun oylan artar; CHP guçleoırken, sagdaki oylann bır olçude bırleşse büe eridığınl farkeden AP'nin, ülke için tehlıkeli sorumsuz davranışını daha ılen gotürme egılıminde olduğu gorulmektedır. AP, Demokratik Solla Komünızmi ka&tlı olarak bırbınne kanştırmaktadır. Türkıye'de bıiyük bır Komtinizm teh iıkesl vannış gıbi bır hava yaratarak milleti düşman kamplara bolmeye, ANKARA, (Cumhnriyei Bttrosu) raşmaktadjr. cepheleştirmeye ug AP, MSP'nın son Genel Idare Sayrn Demirel'ın dtta Istanbul' Kurulu toplantısı ardından, ko da yaptıgı konuşma bu çabanm alısyonun ışlerlığzyle ılgıü olarak açık bır orneğıdlr. Oysa, her ül kendısıne dış polıtıka sorunlann kede olduğu gibi, Türkıye'de de, da jonelttığı ıstekler konusunda Demokratıfc Solun guçlenmesı henuz bir açıklama japmaktan oranında Komünızm tehlıkesi zakaçmmaktadır Partı yonetıcıler* yıflamaktacbr ve zayıflıyacaktır bu suskunluğu, MSP ısteklerımn Demokratik: rejımde Komiimzmın ancak Demokratılc Sol ataınkendılenne «resmen» bıldırılme mış olmasıyla açıldamaktadırlar. la yenılebüeceğı, artık çağımızDun bu konuda goruşlenne da bir bılımsel gerçek olarak ka başvurduğumuz AP Genel Baş bul edılmelrtedir. Sayın Deraırel, komünizm tehkan Yardımcısı Necmettın Cev hen, «Bu teklıfler bıze resmen lıkesım şışınp gözlerde buyütıntıkal etmedı Gazete haberlerı meyı, sağa oylan keodl pertısınde toplıyabümelc ve partısını ne aavanarak bır karşılıkta bu lunmak, or'aklaramza karşı na guçlendırebılnıek içm tek ve son zık bir davramş olmaz.» dermş çare olarak şorrnektedır. Bu zıh nıyetteld bir pBrtuun, kotnüniîtır mı bır cıddî tehlıke gıbi, bır Cevhen, MSP onenlerini gaze umacı gıbi gosterebümek amatelerden oğrendılclenni sojie cıyla bırtakım tertıplere gırışmış kendılerıne resmen bıldml mesınden veya sol goruntulü batnedığıne ısaret etmış, «Henüz zı şıddet eylemlenne yeşıl ışık (Deıamı Sa 9, Sü 4 de) j'akmasından büe kaygı duyulabı<De\amı Sa. 9, Su 6 d») AVKARA (Ctnnhnriyet Bfirosn) CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, dün parbsısın Merkez Yonetım Kurulu toplantısını >çı$ konusmasında, seçım s o nuçlannı degerlendanrken, «Sağdaki ovlar bir blçude bırlesse bıle erimektedır. CHP'nın ıllc APMSP ÇEKİŞMESİ FİYAT KONTROL KOMİTESİNİN YENI ZAMLAR İÇİN KARAR VERMESINI GECİKTİRDİ ZAM İSTENEN TıCARi VE SINAı ÜRÜNLER HAKKINDA FıYAT KONTROL KOMıTESl KARARINI ANCAK 15 GÜN SONRA VEREBİLECEK Zam istenen ticari ve sınal U rünler hakkında fijat kontrol komıtesi tarafından ancak ononbeş gun «onra tcarar verilebıleceğı oğTenılmıştir. Açıklamanın bu kadar geclkmesı ıkt ana nedene bağlanmak tadır Bunlardan ılki AP ile MSP kanadı camlardan yana bir tutum takımrken AP ıçınde zam lan bir stire daha erteleme egı lıml belirmıstır Ancak. bu erteleme eğılunının, zam1 an fıyat kontrol komıtesi ıteerıne yıkmak isteğinden dogduÇu da varilen bilgıler arasmdadır. Sözlü mesaj öte yandan Dışlşleri Bakanlığı sdzcüsü Semib Akbü, ABD'nın Ankara Büyükelçısl Macomber'm geçen Çarsarnba ırJnü Diîljleri Bakanı ve Ba$bakana yaptıgı ziyarette Baçkan Ford'tan «yaaalJ» tnesaj getirmedJğınl soylemlştlr. (Devamı Sa. 9. Sü 4 de) CUMHURİYET BÜROSü) Talu döneminde Iruruîan fivat kontrol komıtesmın artan zam istemlen fcarşısında, ış hacmmın ^ofunlaLşması, Cephe koahsyononca incelenmıj ve bır alt komıte kurulması kararla?tmimış tır Edinilen bilgıve gbre, asıl korruteye baglı olarak çalıjacak olan bu alt komı'e, zamları ekonomlk açıdan inceleyeeek ve 6ir raporla durunıu lıyat kontrol kosunacakttr. Zamlann ancak unonbeş pün ıçmde belli olması. bu nedene baglanmak'adır Alt komitenm kurulması hajnrlıklan başlamış ve ilk anda «Alt komıteye Tıca ret Bskanlığından 3, Maliye Ba kanlıgından 4 uıman atanmıstır. Maliye Bakanlıgından atanan 4 ıızmandan ikısmın besap uzmanı olduğu bild;nlmektedır. B« lirtilen lkl Bakanlığın yanı sıra, Sanayi Bakanîığından da sayısı henüz saptanmavan uzmamann komıteve katılacağı kesinhfc kazanmıştır. Adı geçen alt komite kuruîmadan önce, Sanavl Bakanlıgında aynı göreri kUçılk çapta \ilrtıter) bjr bınm bulunmakta, ancak veterli görülmemekteydı. Gerek AP MSP anlaşmazlığı, gereıcse alt komitenm fcurulma haîirlıklarından dolayı, zamlann açıklanmasının gecikecegi bıldiril mektedır Kurulan alt komitenm ise, «Sürekli gorev yapacagı» belırOlmiştir. AP, MSP'nin henüz lıerhangi bir istek bildirmediğini öne siirdü Otuzaltı yıldır gerçekleşmeyen Pendik tersanesi ihalesine bu kez de müfettişler el koydu • EN SON İHALESİ YAPILAN KUHU HAVUZ İNSAAT1 SO2LEŞMESÎ tMZALANAMADAN YOLSUZLUK İDDÎALARJ ÜZERÎNE DÜRDURULDU, GENEL MÜDÜR NEZtH NEYZt tSE İKALEDE BÜYÜK Î.NDİR1M SAĞLANDIÜINI ÖNE SÜRDÜ. Bayındırlık Bakanlığı Basımevini gece basan polis, direnişçi 20 işçiyi gözaltına aldı ANKARA, (Cumhuriret Bürosa) Bayındırlık Bakanlığına bağlı Basımevınde 7 kışinın ışınden çıkanlmasını protesto ederek dırenışe geçen basımevı işçılerının hareketı dıin gece toplum pohsının baskını ile kınlmış, grev yerınde bulunan 20 ışçi gözaltına alınmıştır Bayındırlık Bakanlığı Basımevınde çahsmakta olan işçılerden 7'si bundan bır sıire once Bakanlık yetkilılen tarafından ış ten çıkarılmıştır. tşten çıkanlan 7 kışı, «Bakana gelen bır mektubun basında \ayınlanmasından sorumlu» tutulmaktadır Arkadaşlannm kantlanmayan bır gerekçe ile işten atılmalan karşısında basımevınde çalışan dığer işçıler olavı protesto e*mek ve arl:. daşlannm venıden işe almmalannı sağlamak amacıvla dırenışe ^eçıtıışlerdir. Basımevı işçılerının dırenîsınin 11 gıinünde polıs Bakanlık onünde grev vapan ısçılenn çadırlartnı sokmüs pankartlannı yırtmış (De%amı Sa. 9, Sü 4 de) Şükran KETENCi Ilk Istimlâklerin 1936 yılmda başlatıldıfı Pendik Tersanesj inşaatı, çeşıtlı yolsuzluk ıddıalan, proje ve goruş degışıklıklerı yuzunden 36 yıldır gerçekieştinlememektedır. Son olarak ıha lesl yapılan kuru havtız inşaatı sozleşmesı, yolsuzluk iddlalan üzenne imzalanmadan durdurulmuş, olaya ülaşurma Bafcanlığı mufettışlen el koymuştur. îlgılı meslek odalannın ve ıhaJeye katılan dığer fımıaların kamuoyuna yaptıklan açıklamalarda, ıhalede usulsüz olarak yeniden fıyat indınmi istendjğinde, ıhaleyı alan fırmanm bırım fıyatlardan sadece °« 4, metrajlar dan 'o 40 ındirun yapmasının usulsuz ve aldatıcı olduğu, boyle bır anlaşmanın devletı cıddi zarara sokacagı öne sürulmüstur. Bunun üzerine Denlzcilık Bankası sozleşmenın Dlaştırma Bakanlığınca da lmzalanmasını ls temış, Bakanlık sozleşmenın im zalanması sorumiulugunun Denucılık Bankasına aıt olacağı (Devamı Sa. 9, Su 1 de) Ekonumik ve Sosval Etüdler Konferans Hejetinin duzenledıği ve Urtadofu ulkeleri arasinda ekonomik isbirUğl oUnaklaruun reliştiriünesinl amaçlayan beş gün sureli fconferans dun başladı. Ortadoğu Ekonomik İşbirliği Konieransı çalışmalarına başladı Ekonomik ve Sosyal Ettkller Konferans Heyetince duzenlenen «Ortadoğu Ekonomik İşbirliği Konferansı» açılış oturumunda Başbakan Suleyman Demırel adına bır konuşma yapan Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon, Ortadogu'da ekonomik ışbırügı ıçın büjuk olanaklar doğdugunu behrtnıış ve bu ulkelerle ılışfcüerın daha da gehştırüerek ortak yararlara dayalı genış bır işbırlığıne gınşıleceğını soylemıştır. Bu Köşeden • Kuveyt Maliye Bakanı, yabancı serraayeye geniş olanaklar sağlanması gerektığinî sa.vundu... Başbakan Demirel, Ortadoğu Ekonomık İşbirliği Konferansına gonderdığı başarı mesajında, «Iktısadî Işbırlığıni yanlış yorum lamak ve sıyasî nuîuz ile kanştırmak ha*asma duşulmemelıdır. îktisadt Işbirlığinin hedefl, mfl letlerın bırbırı uzerınde sıyasi ustunluk tesıs etmesı değıldır, bırbırlennın kalkonmasını kolay la^tırmaktır» demıştır. Ortadoğu tükelermın kalkınma çaoası ıçınde olduklannı belirten Başbakan Demırel, Ortadoğu' nun kalkınmış memleketler sevıyesıne ulaşmak ıçın onemli fırsatlara erıştığıne ışaret etnoiş, bu fırsatların ıyi değerlendınleceğınl umduğunu ifade etmıştır. Başbakan Demırel, Turkıve'nın hedefunn, sı\ası ve ekonomik ıstıkrar ıçınde buyume oldugunu da kaydetmış, «Turluye ılen menıleketlenn ulaştıgı sevlyeye erışmek ıçın her imkân ve fırsattan tajdalanmaya ve buttin kaynaklannı seferber etmeye ka rarlıdır» demıştır. Daha sonra bir konuşma yapan Kuveyt Malıve Bakanı Abdurrahman Salım AlAttıyq, yabancı sermave Uzerinde dunnuş, Turkıye ve Irrn dahıl tüm Ortadofu Ulkelerinm yabanoı sermajeve daha genls olanaklar sağlamasmı istemıştlr. (Oevamı Sa. 8, Su 3 de) SEVIYE Altan ÖYMEN nsan babasının çiftlığinı jönetıyorsa, o çıftlıkten gelen gelın ıste dığ] Rib7 tıarcayabılir Çıt^ lık arazısl tçınde çahşan Ahmet e selamındakl saygj dozunu be5enıvordur «Al şu bin Iıravı o? ium, gule gule narca» dı\e bahşiş verebılır. Metımet'e ise tazıvordur bahşı? vermek söyle dursun asmaianndan bir sallcırn U rüm kopanp vemeyi Diîe yasaiclavabilir Hos simdi dftlik sahipierinln akıllılan oöyle öe japmıyorlar. Çalıştırdüclan kJmseier arasında adaleti mümkün oidufıı kadar sa§lamaya çalı$ıvorlar KJ nu zursuzluk cıkmasın.. Verim düşmesin. Maııye Bakanı Yılmaz ErBBnekon"ıın vönettıgi ver tse babasının çiftliSi de«il1 dır Turkive Cumhuriyeti nin bir Irunıluşudur.. O kuruluşun hazinesindeld t>a İ Gazete ve gazetecilere döviz tahsisi konusunda Maliye Bakamna soru yöneltiidi 4\KAR%, (Cumhuriyet Bürosa) CHP Iznur Mılletvekılı ve Mer :ez Yonetım Kurulu Cvesı Ke nal Önder, Mahye Bakanı Yılnaz Ergenekon a bır onerge >oıelterek, 1 mart 1975 ten bu jaıa hangı gazete ve gazetecılere lovız tahsısı vapüdıgını sormuş ur Önder Bakanın da vazılı olaak ceiaplamasmı ıstedıgı oneresınde, bu tahsıslena hangi e ekçelerle yapüdığmı da sor aaktadır. . OLAYLARIN AKDINDAKİ GERÇEK ephfleşme deTiniml, kfiçük partilerin zaranna bir yolda Uerlemektedır. Başlanpçts küçfik partıler. iktidarın olanaklanndan yararlanmak hevesıvle Cephelesmeje katüjnışlardı. Ba hesaba ffbre ıktidar ortaği olmak seçmen çevrelennae saygınlık ve etkınlık yaratacak, vandaşlarının bazı istemlerine karşıbk vermek içm gerekli yetkileıi kuçuk partı\e sağlayacaktı. Ne var ki Cephele&me ile aıradan ve uormal bir koalisyonu bırbirinden ayirmak Reregini kucuk partiler goremediler. Çun ÇanJar Kimin için Çalıyor? kâ Cepheleşmenln nlteli|i, birbirlne yakın partilerin ortaklıgını da alarak, Ideolojik ve>a organlk bir bütunleşrnenin ko^uUaruıı kapsıvordo. Bir fıldr ve evlem butuniuğu içındekı bu yaklaşımda Ophe'nin liderı AP Genel Başkanı oloyordo. Bo>le bir durnmda seçmen yurttaşrı Cephe'nin buyuk partisine kayması ve birikimin AP'ye yaraması kadar doğal bir sonuç olamazdı. Nitelcuu bu sonuç, 12 ettm seçımterinde beUrginlesmiştir. Bir koalisyon için berhsngi bir siyasal partinin bafımsızlı|ını koruması olasıdır. Ama bir Opbe'nin Ideolojık butnnleşmesi içinde bulunan slyasal partıler, ya cninde sonunda en buyük parti>le organık bıçlmde kaynaşırtar, ya da tabanlarım buyuk partiye kaptırarak once guçlerinı, sonra varlıklarını vıtirirler Bu sdreç belki CGP. MHP gıbı partiler için onemli değildir Çunku MHP, vırrucu ve «aldırgan gençlik orcötlerıne tlavanmaktadır ve halk kitlesınden uzaktır. CGP ise, varhk nedenini yitirmiş ••• (Devamı Sa. 9, Sü 6 da) C Özel Sektörün imal ettiği biralara yüzde 20 zam yapıldı İZMİR özel sektöre alt iki fabnka, bira fıyatlarına dün yuzde 20 oranında zam vapnuşlardır. Bakkal ve bayilere 210 mınıstan verilen kıiçük boy blra 250 kuruş, 350 kuruştan verilen büyuk boy bira ise 400 kurusa yükseltilmiştir. Bira fabrikalan ügilileri, flyat artıslannın vlıkselen tnaliyetlere parale! olarak vapıldıgını sHylenuslerdır (Uetamı Sa. 9, Sü Z de) ralar ve Kontroiündeki dövızler de çiltiıgındekl ırgatların değıl, tUmüvle Türkıve Cumiiurıvetl vatandsslannın alın terindpn olusmuştur Bunlaruı stmd! eeçıcı olarak ona emanet edılmesmın nedenı Ounian, vasalara ekonomik ilkelere ve adalet ilketprine RÖre irulianması içinölr. Yılmaz brgeneKon'dan sık soz etmek benlm lc'n can sıkıa olmava başladı, ama ne yapalım ö . bos durmuvor. Gazetelerde ner 6ün venl bir manfettnl okuyoruz. tnsanı. adını anmava zorluvor Simd) oe demektlr bu Bakanın Cumhunvet Gazotesinın Pans ınuhabiri Kosta Daponîe'ye baska kentlerdefti uluslararası toplantılan tzleme» İçin Ihtiyocj olan 6U0 dolarlık dttvt? vermeyi reddetmesJ Bunıınla da kfllmamafl. Orrun avlık (Devamı Sa. 9, S0 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog