Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

FELSEFE VE KÜLTÜR Hilml YAVUZ Terftnler re kavramUır sAzlBgfl eMemnfsttr. FtTATÎ : 18 LÎRA îsteme adresı • ÇAClMS Y4YIM.*KI Cağalnğlu HalKevi Mık No: »'41 IstanhuJ Cumhuriyet 52. yıl, sa\ı: 18399 Kurtıcusu : VUNÜS NADİ 20 Ekim 1975 Pazartesi m!k sonınlar ve Kıbns başta olmak uzere bazı dış konularda MSP'nm sıkıştırmalanna karşı jenı bır «Cephe» oiuşturma amacındadır. Demırel bundan İM gün önoe, bazı sagcı polı'ıkacılarla, AP 'çın de kendısıre çok yakın par'amenterlerın katıldığı yemekte, bu amacın! açıga rurmuşrur AP 1 1 den dun de îstanbul'da eskı Cumhurbaşlarından Celal Bayar la bır goraşme vaprmş, bu aada eskı Demokrat'ların, partısıne katılması dolayısıyle düzenlenen torende bır konuşma yaparak, MSP dışındaki sapa vönehk yeni (Devamı Sa. 9, Sö 1 de) TÜRK EDEBIYATI AHMET KABAKLI Uçuncü baskılannı vanan bu »thteşenı Edeoıyar tanhı vaJnız. %^ PK i Sirheci tVlANBUL'daıf^v Ödemeiı ıstenıleOıii'^v^. Cumhunyet 825$ AP'de "Üç renkli,, yeni bir strateji saptandı Demirel: 'Seçim çalışmasına hemen başlıyoruz, (Cumhurlyet Hsber Merkeıi) ^P Genei Başkam ve Başbakan S üeyman Demirel, dün tstanbul'cia esîti Demokratların part'sıne ıca*ılmr.sı dolavısi'.Ie japtıfiı konuşmada, seçım çaljşmalanna derhal başlayacaklannı «oyleiıışt'r Öte yandan Ankara Büromueun haberine göre Demirel'in koalısyon ortagı MSP'den gelecek ıstekleri karşüamak üzere jeni bır strateji oluşturmaya çahştığı bıldırılmektedır. 12 Ekım seçımlennden sonra kendını oldukça rahatlamış ve güçlenmıs hısseden Demirel. bununla birlikte bzellıkle çeşitli ekono 65 milyonluk kazı işi 115 milyona ihale edildi Karadeniz Bakır İşletmesinde ' 63 milyonluk Enerji Bakanmm yalanladığı Karadenız Bakır Işletmelermdekı ihale haberının doğruluğu belgelere dayalıdır EnerJ) ve Tabı) Ka\naklar Bakanı Selârtatnn Kılıç ın aun«ü gazetemize tekzıp gondererek yalanladığı Karaden^z Bakır Isletmelen'nde 2 mılyon metrekuD toprak hafnyatının yaanrümasına ılişkın ANKA Aiansı tarafından verılen naber kesınlıkle dofrudur ve belgelere davalıdir Buna gore, Karadenız Bakır t^le'melen'noe 2 mıl\on meTekıİD toprak hafnyatının, pnasa fıvatı olarak 63 mılvon lırava vapılabilecefı ınale kom.svonunfa kararlastinlmışken, bu Iş 115 mjljon üraya ıhaie edılm.ştır thale komlsvonu. metreküp malıvetın 41 lıra b kuruş olduO gunu en ince detavlanna kadar hesaptaıi'ktaD sonra ihaleve fcatılan teklıflerın en dusu*u o'an metrekup hafrıvatın 5h 50 lıralık teklıfın «Haddı lajıgında olmadısinı* Kararlaştırmış DU na ragmen tflare Meclıss'nde Daniş Knper'ın konuşma<!indan sonra ihale Nafız YU'eklı f.rmasma 56 5 lıradan vaDilm.sur. Bovlece ihaie komj"!vonu kararına gore ı^letme h3 mılvon 1 1 ra ihale bPdelı odevecekken 115 (De\amı Sa ». Sa 4 de) Erbakan, İsraiTle ilişkilerin kesilmesini ve FKÖ'nün Türkiye'de büro açmasına olanak sağlanmasım istedi MSP Genel Başkanı, töm Iç ve dış sorunların bugün toplanacak Millî Güvenlik Kurulunda görüşüleceğini açıkladı «MSP, herhangl blr toprak tavlzlne taraftar değildir. Türk şehirleri olan Omorfo, Maraş ve Magosa'nın terki düşünülemez» MSP HÜKÜMETE BİLDİRİ VERECEK ANTCARA (ANKA) MSP*n*a dtln toplanan Genel îdar» Kurulunda, partınln dı? polltik görüşlen. hükumeta sunulmai üzere bıldıri halıne getnilmişttr. MSP Genel Başkam Necroetttn Erbakan, bu bıldiriyi basın mensupia nna açıklarken. TUrldye'nln lsraıl'le tüm ilişkilerinl keataasl T» yansıtan T« hükilmete verUecek deral Devletinln kurulması lçin Kıbns Federe Turk Devietı ehnolan bıldınsi şovledir: «(T) MSP Kıbns konusunun nl den gelen azamı gayreti o goster hai çozume bağlanmasında her mıştir. Rumlann uyuşmaz tutum h?ngı bır topak tavızıne taraf ları ve Kıbrıs'ın valnız Rumlarca tar deŞıldir. Türk şehlrlert olan temsılıne devamda ısrarlan haOmorfo Maraş ve Magosa'nın t«r hnde Federe Kıbns Turk Devletının bagımsız Kıbns Turk Dev kı duşünülemez. Bildlrl letl olarak ilânının zaruretıne uıa MSP*ntn dı» polltik fOrtlşlerlnl (R Blr yrldan beri Kıbns Jfc nıyoruz. (3) Fılıstin Kurtulus Teşkılltının birçok Batüı ülkelerde olduğu gibi Türkıye'de de bır buro kurmalannda fayda göruyoruz (T) Muslüman ulkelerle münase betlenmmn sözde bı^akıima^p fıılen gelıştınlmesıne ve fsraıne (Oevamı Sa. 9, Slı 6 da) A.NKARA, (AJVKA) Bağım ympüJüan 13üü görüşm» sırasın aan, toplantıya îçel DP Mllletsızlar grubu 23 ekim perşembs da Bllgiç'ln AP*re katılma ko vekıll Nazım Baş'ın da katılagunu toplanarak seçün «onrB nusunda olumlu konuşmadıgı cagını belirtrniş. «Böylece gnrp sında ortaya çıkan durumu de belirtılmekteclir. MSP ve DP çev disipllni içındekJ 14 arkadaçığerlendırecekler ve hükümetin relertnln de Mlllet Meclisl ve mız toplanarak, bagımsızlann ıcraatında sorumlu olup olm» Senato Başkanlannın seçıminde polıtika pazarlannın transfer 4t dığım saptayacaklardır. Bagıra eskiden bert uygulanan centil metaı olmadıklarını lspat edesızlara göre, hükümet protouo men anlaşması geregince, en cegız» demiştir. Arsan »öyl« lunun yeniden gBzden geçlril çok sandalyesl olan partlden demıştir: mesı ve AP'den Senatör olan seçümes) fikıinlo agırhk basö«Bağımsızlar AP, MSP ve OGP kadar hUkUınetin devamında sox GUmrtık ve Tekel Bakanı Orhan gı ÖSreniîmiştir. öztrak'm «Derhal Bakanlık kolönümüzdeld hafta lçinda ya sahıbidir Bunun dj?aıda hıç tugunu terketmesl» gerekmelt pılacak bagırasızlar toplantıa bır söz ve davranış içinde olaBagımsızlar renkslzliktedır Bu arsda SsdetOn Bılgig konusunda ANKA muhablrinln mayız ile AP Genel Başkam SUlevman •orulannı cevaplandıran Grup ten kurtulacaktır. Bİ2 huzursu» (Devamı Sa. 9, SO 3 de) Demırel"ın özei yemek dışında Başkan Vekfll Mehmet Aü ArPlllsttn Knrtulus örgütüne, TürJdye btirosunu açması lçın olanak saglanması gerektiğlnl »öyle rniştlr. MSP bıldirisınde, partinın Kıbns konusunda toprak tavızdne taraftar olmadığı da tekrarlaa mıştır. Enerji ve Tabll Kavnaklar Bakanı SeJâhattin Kılıç'ın tek> dbkun yajanlandığı dunkıi gazetemlzln Inıpuru Bağımsızlar 23 ekîmde toplanıyor, Arsan: "Renksizlikten kurtulacağız,, AP Liderî ABD baskısı altında Kıbns için hiçbir şey yapamayız,, Nafiz Yürekli fırmasınm teklif ettığı fıyatı fazla buian ihale komisyonu kararınm fotokopisı Z< ri.fi» Tjreicll î i n u ı m n 14 T*KBU« 1975 tarJiU ytuaaı 11» nriXgX ?fi.n ("/•) Vık fi.atxn haddl l s o c ı u l a olup Qi«n<n^iBi Q«nel BlfiOr3ı.k Vnlcammn 15.7.1975 tarihll olurlan gtnglae» lnoaUatK Usera yenl<*«n toplaBan kcadsyorjnur, eon flntın < a ;irit»tl«lz<l» £1111 2 değerler kvllvulırak y«j>ıl»n beeap aonucu bulunaa kası ftatı va h&leo y»pılsatta olas fl&tlsra nmıran çok jtflOMk Dtrnn rujcarıda a^Klanan seb«pl«rl« Fclls THrsill n t i t n ı n ı ı maa fl olan 55.^0 n/K5 flatıc hadrtl îa^ı/lınıle olastUSı k&rarl«stualja( T» Germ ı'a.l)ri'.L lı^anj'rıa o nyma ar» £QTSI lnrt «11 t ll ' ^ , ' Cevap hakkının kötüye kulianılması önlenmelidir ORHAN APATDIN DünW Cumhuriyette mahkeme kararlan gereginco yayınlanan (Tekzlp) yazılan, oevap hak kının kdtUve kullanılmasmm tıpik örneklenni oluşturmaktadırlar. Benzerlerl gıderek oogalan bu ömekler Anayasal bır hakkuı Anayasa'ya aykın bır yasa hükmune dayamlarak kötüye kullarulmasırıın ör.lenmesinl, ivedl bir sorun durumuna getirmektedır. Düzeltme ve cevap hakta. Anayasamızın 27. maddesinde duzenlenmektedir. Madde aytıen çoyledır «Dılzeltme vt cevap hakkı, ancak Msılerin haysıyet ve sereflerıne dolcaııulması veya kendllenyle Ugili gerçeğe aykın yayınlar yapılması hallennde tanınır ve kanunla düzenlenir. Dılzeltme ve cevap yavınlanmazsa, yayınlanınasınîn gerekıp gerekmedigine hıvkim tarafmdan karar venlsr..» Maddenm açık yazurur.dan anlaşıldığına göre, cevap ve düzeltme hakkı ancak iki koşulun gerçekleşmesl durumunda kullanılabilecektır. Yazının kışılenn haysıyet ve şereflenne dokunması veya kendilenyle ilgıli gerçeğe avkın bulunması. Yayının ilgılılenn menfaatlertni bozması ise, cevap hakkının kullanılmasına olanak veremez. Gerçeklenn vayınlanmasında çok Kez ügilı kışiJenn çıkarlarınıa bozulması dogaldır ömefin (Devamı Sa. 9, Sü 1 de) Başbakan Demirel, Istanbul Belediyesine yardım etmeyeceğini açıkladı AP Genel Başkam re Başbakan Sulevrnan D»nırel, îstanbul Beledı>es:r..n ha.<umetten mall yardım .stemıjle ılgıL olarak, «HUkümet b:r r.uruşu kimseye verernez» demiştır. Dun sabah Istanbul'a gelen ve Viiâvette ılin sorunlan konusunda bilgi alan Demirel, bu arada gazetecüertn çeşıtli sonılanru yarutJamıştır B:r gazetecinin, «îstanbul Beledıvesı, memurlanmn Kasım ajl.k!annı ödeyemeyecek duruma geimiş, devlet yardımı yapüacak mı'» gorusu üzenne Demi'el, şunlan söylemiştır «Bütçenin durumu ortadadır. B m\ var gelır 140 müyar Ura, B glder bulınmaktadır Bu tıaranm j <Devanu Sa. 9. Su 3 de) KAMULAŞTIRMAYA ILIŞKIN YÖNETMELİK, TOPRAK SAHIPLERİ YARARINA DEĞIŞTIRILDİ Talçm DOĞAN ANKARA, (Cnrobnrtrel Bftroan) Toprak refonnu uvgulamaaında en önemll yönetmelikJerden bıri olan ve «reformun tuderlnl bellrleyicl» olarak nitelendlrllen «topragın verlmJU olarak ve doğmdan dogruya lşletüip laleUlmedığmin saptanması nakkında yönetmelik, Cephe HUkumetl ntn Toprak ve Tanm Refonnu Müsteşarlıgı tarafından deglştlrl lerek, toprak satüplertoe buyUk blr ödtln verilmiş, gerek kamulaftınlacak; gerekse topraksıs köylüye dağiblacak toprak miktannıa düsfMilmesine yol açılmıştır. Sözti edllen yönetmelüc önceld gtlnlril Resml Gazetede ya yırrüanarak yürtlrlüğe ginniştlr. reformu yas&sınm 6. muüdesi t . bu kanunda gösterilen ıstisnalar saklı kalmak Uzere, topragıru dogrudan dofruy», lşletmeyerek klraya veya ortağ» verenler, topragını lşlemiyor veym 19letraiyor aayıür. Bu maddeye lli*kin bususlar yönetmelıiüe beürlenlr» demefctedir. Yasanın 26. mad desi de «Topragmı dogrudan dogruya işletmeyenlerin topraJdanrun tamamen kamulaştınlro&aım» Ongörmektedlr. Tasaoın S. maddesinde bellrölen «Toprağın verirall olarak ve dogrudan dogruya lşletilip işletünaedigının saptanması bakkında yönetmelik» 16 fcasım 1974 tarihinde resml gazetede yayımlanarak yürurlüğe girmiştir. Bu yönetmellgin 4. maddesinin (C) bendinde «Arannln Isletümesi sırasmda ekim dlklmden UrünUn elde edllmesine kadar Uretime, madd! olanaklarına ek olarak bilgl, beceri ve emegi lla katkıda (Deramt Sa. 9, Sö « da) • ECEVİT, «HAREKETSÎZ POLÎTİKAYI TASVİP ETMtYORUM. DEDt ANKARA, (ANKA) AP Onel Başkam Demırel v» CHP Genel Başkam Ecevıt, seçimlerden önce TÎME'a verdıkleri cevaplar bu haftakl Yankı dergisinde yer almıştır. Başbakan Demirel, seçımlerden hemen sonra Amerikan ambargosu ve Kıbns konusunu ele alacaklarım belırtmiş, «Amenka'nın baskısı altında Kıbns için hıçbir şey yapamaJTUB» demistir. CHP Liderl lse, «Hareketsi» bir politîkayı tasvip etmiyorum, biı lşbaşmdayken Ttlrk halkı daha aktif ve daha haysiyetll. etkili bir Ttlrkiye gordüi çeklinde konuşmuştur. ERGENEKON'UN, HAYALİ MOBILYA HABERİNE ILIŞKIN TEKZIP TALEBINI MAHKEME REDDETTI 12 temmuz 1975 tarihll sayımızda «Yahya Demırel hayall bır fırmava vaptıgı ıhracattan 2 mılU yon vergı ladesı sağladı» baylıklı haberımıze Maliye Bakanı Doç. Dr Yılmaz Ergenekon taralından gonderilen tekzıbe vaptıgııruz itırazı IstanbuJ Dokuzuneu Aslıye Ceza Mahkemesı Hakıml Orhan ErtugruJ kabul etmişttr Kararda Malıve Bakanının Yahya Demirel'in suçsuziugunu ılen suremıvprpŞi belirtılmektedır. Malıve Bakanı Yılmaz Er?enekon, 12 temmuz 1975 tarıhınde Razetemızde «Yafiva Demırel hayalj bir fırmaya vaptıgı ıhracat^ tan 20 mılyon vergi iadesı saSladı» başlıgıvla vavınlanan haberimlre, Ankara 4 Sulh Ceza Mahkemesınden (Tekzıp 1975/19 sayı ve 17 9 1975^ tarihie aid'gı karara ılışkın oJarak bu tekzıp yollamıştır. Mal.ve Bakaru ErgeneKon"un tekzıbıne Îstanbul Dokuzuneu Aslıve Ceza Mahkemesj nezdmde yaptıgımız ıtıraz, mahkemece ın celenmış ve Malıve Bananının Yahya Demirel'in suçsuzluSunu ilen surereic tekzın gonderemıveceîıne karar verılerek. Anl«ra 4 Sulh Ceza MahRemesınce verılen «Tekzıbın neşn karanonın kaldınlması vonunde kabul edJ mıstır. Adı gecen haoerde Başbakan Sulei'man DemıreJ'ın tegenı olan Yahva Demirel'in. aslında var olmavan fırmalara navalî bır oı çımde mobtlva ihraç etmış sıbi gorünerek 20 mılron liralik ver(Devamı Sa. 9. Sü 7 de) Demirel AP G«nel Başkanı ve Başbakan Süleyraaa Deırrirelin TIME muhabirinin »orulanna verd gl ce(Devamı Sa. 9, Su 8 de) Bakanın tekzîbi soru yöneltti: «Cumhuriyet'ten hoşnut değil misiniz?» CHP'li Tüzün gazetemize döviz vermeyen Maliye Bakam'na Polatlfdaki hazine arazisine ilişkin haberin tekzibi için mahkemeler çelişik karar veriyor Dünktl Cumhuriyette 14 agustos 1975 tarihll sayısmda yayımlanan «Polatlı'da köylüler ağalann kullandıŞı hazine arazlslnın bir kısmını lşgal etti. başlıklı habenmize ilıskin tekzip yanlanndan blri daha mahkeme fea ran gereSınce vayımlanmıştır Haberin konusunu oluşruran olayla ilgili çok sayıda Idşi vardır. Bunlann hepsinln avnı ko çünde olayı kendl yönlertnden nuda kendi vönlerinden cevap cevaplandırmışlar ve bu cevaphaklannl kullanmalan dcnı lar gazetemizde yayunlanmıstır. munda. gazetemizın, uzun sure Bu nedenle cevap hakkının köhabenn çıktıgı sütunlan cevap tUye kullanılmasının önlenmesi vazılarına avırması gibi haksıı gerekçesiyie yaptıgımız ltirazlar ve okuvuculan rahatsa eden dan bfri Îstanbul 7. Asllye Ceza blr durum ortaya çıkmaktadır Mahk«nesi Kakimi Sabahaftln Ovsa kl, llalll kışilerden bazılan Akdag tarafından kabul edilmts difer kişileri de kapsaysc&k bi ve Polatlı Sulh Ceza Mahkemesi nln (Yayımiama Kararı) îstanbul 7. Asllye Ceza Mahkemesınin 1975/114, 1975/116 sayılı ve 30 I. 1975 tanhli karanvla kaldırümı«:tır Karar avnen sövledlr: «îstanbul'da münteşir Curahunyet Gazetesinm 14 8 1976 tanhli nüshasında «Polatlı'da koy luler agalann fcullandıgı Ha(Devamı ga 9. S9 8 de) DP: «Hükümet her türlü kanun dışı gelişmeleri kamçılayan bir tutum içindedir» Cephe Hükümetine baglı, Toprak ve Tanm Reformu MÜsteşar lıgı «Topragın verlmll olarak ve dogrudan dogruya lsletlllp lşletil medlfinln saptanması hakkında» bir yönetmelü rayımlayarak, ay m konuda ve aynı lsimde 16 ka sun 1974 tarlhlnde yayımlanmıa olan yönetmeligi yUrürlükten kal dınruştır. Yeni vönetmellgin geçerll olmasıyla birllkte, toprak 1NK.\RA, (Cnmhnriyet BOrosiı) reforrnu uyguiamasuun «toprak Demokratik Parti Teşkilat sahiplerine önemll ölçüde odün mecltsmln ve on saat süren top vertcJ bir nitelfk kazandigı» bildl lantısından sonra dün bır bıldi rilmektedir. tleri sürüldügüne göri yayınlayarak, «Bugun Türki re, yent vönetmeligin uygulanma ye'de vatandaşa ve devlete sı sonucu, kamulaştınlacak ve cıddıyetle sahıp çıkan blr hükü topraksız köyltiy* dağıtılacak top met yoktur» denılmış, hüküme rak raiktan azalrnaktadır. Uygu tın «Her turltl vasa dış; gelisme lamanın ytirörüldügü Urta'da 25lcrı kamçı'avan bır tutura 1 30 bın aileyl topraklandıracak lt« ;ımie» bulundıiînı one sürülerek, dar toprak bulundugu çok once• Ttırk devletınn Cumhunvet den açıkîandıgı halde, yeni yöanhının ei bunalıml' donemle netmelıkle retormdan vararlana nrri°n bırmı yaşadıg;» belırtıl j c«k atle savısının S bln doıayına (Devaraı Sa. !), Su i de) l yurürlüktekl toprak ve tsnm CHP îstanbul Mllletvekill Meön Tüzün, Maljye Bakanı Yümaz Ergenekon"un cevarjlandırması lsteğl ile Mı^let Meclısı Başkanlıgma yazılı soru önergesl vererek, Cumhuriyet jfazetesinin dış muhablrlerl tçin döviz transferlerinin neden yapılmadıgıru sormustur. (Devsmı S». », Sü 2 de) Sanayicilere göre Türk İş'in uygulamaları, felsef esiyle çelişiyor ANKARA, (ANKA) Sanayld »ylarda ve özellikle aon günJerler, l^çJ kesimindeld sendika eni de hür demokratik düzenı z«deleyicl, sendlkal ftzgurlüklerle lasyoDunun lşçl Ucretlerlrtde bagdasmayan bir ortama itildiasın arü» Isteklerlne sebep olğinl, Isverenler olarak UzüntU dugunu ve «on aylarda hiçblr Ue gdrmekteyiz» denilroektedir. toplu ls sözleşmestnln grevslı Raporun ana hatlan sonuçlanmadıfını, bu durum un önlenmesi gerektlgıni savunmuş «Işçl lşveren llîskllennın salardır Ankara Sanayi Odası t& nayıe etkJlerl» adıru taşıyan rafından hazırlanan raporda raporda, önce Tt'.rk'ye'rtekı sen«Işçi • Işveren ilişkilerinin, son dlkal gelişmelerin tanhçe=lnden söz açümakta ve hukuk yönünden ortaya çıkan geüşmeler anlatılmaktadır. Raporda Türk lş yönetlcllertnin konuşmalan ve uygulamalan Ue Türk ls, felsefesi arasıcda çelişklier oldugu öne sürülerek, Türklye'de gittikce artan sendiRa savTîinın olumsuz e'Mlert «zet'enmekte ve şdyle demlmektedır: «Aoaba isçl «endikalannın üye lerinln aidatiannı ksnunl blr lorunluk olarak Isverenler toplayıp da lşçl sendlkalanrm vermeseler de, cer üye kendl seadıkasıns kendl götürOp yatırsa, bu kurulus enflasyoau olur mu?» laşan sendika yöneöcilerinln yer lerln) korumai amac ra niyetieri Ue temsll ettüüeıi gruba genl? vaatlerde Duluamayı tr> runlu hale getlrdıkleri Uerl sürülerek, «Bu hedefe dönük vaat ler İçin ise davanak noktası tıep lşverenin Sesesl olmuştur» decilmektedir. Raporda, 1975 yılınd» uygulanan grevlerde ıse yeni bir gelişmenin ortaya çıktıgına deginılerek, «Bi'hassa son günlerd» sendıkaiararası olumsuz ve a ^ n rekabet sebebıyle, hemen nemsn hiçbir toplu pazarlık grevSİ2 sonuçlanmamaktadır llglU sendika sonuçta lşverenin sag ladıgı venl hakiara raa oisa dahi, sırt rakip send^kanın greve bıle gıtmeden (cabu) ettl şeklindeki yıpratıcı propagandasmdan çekmdlfti tçln, grev uygulanmaktadın) denmektedlr. «îşveren kesesinden» Sanayicllertn raporunda, sen dlkalann, öncelert, gtlçlenmek için, daha sonra da bürokrat
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog