Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

paulnizan BUYUK SOSYALİST ROMANCINIM TÜRKÇEDE İLK ESERI BILGİYAYINEVİ umhuriyet 52. jü, Myr 18583 kluuvUBuı " *İLKOKUL ÖÖREMCILERTNE YARDIMCI* OERS KİTAPLARI • ÇEVREMİZ ve İSTANBUL ÖSr. Kâzım Ö2CAN TL. Çavrayl tanıma Gnıtasi ıçın Kaynak kıtap Her jtçanln r«nktı harıtası verılnıştır 7 SO • PAOİŞAHLAR ALBUMÜKısa Osmanlı Tarıhı B cı »ınrf Sosyal Bılgılarl» Kaynak kıtap 25 • YENİ ALFABE Navın Karagor İ.Hamur 7 EO • OKUMA I cı sınıf Baki Kurtulu»T.Hamur7 50 • IML KILAVUZU Bakı Kurtuluş S • TÜHKÇE SÖZLÜK Bakı Kurtuluş 5 • AHLAK DERSLERI llk • Kurtulu» Y a y ı n ı ^ ^ B * • AHLAK DER3LEHİ llk BKurtulu» Vayniı 6 KİTAPÇILABDAN ARANMASI Rıca olunur TTTNUS NADİ 2 Ekim 1975 Perjembe KÖITIW KİFABEVI »nkar» Gad 62 Sirkecı iSTtNBUlJ CHP Başkanı, Cephe hükümetinî Ispanya'da beş mahkumun idamını kınamamakla suçladı «ABO Kongresl, ambargoyu kısmen kaldırırsa, dostluğun ve muttefikllğln değll, ancak tlcaret ahlâkının gereğlni yapmış olur» «Amerlkan Kongreslnde bazı öyelerin Türk seçimlerinl, Kongre kararı için erken olarak kullanmaya kalkışmalarını yadırgıyoruz» Ecevit Amerika'nın tutumunu eleştirdi AMASTA GHP Oem* Bftfkanı Btilent Ecevit, dün Amasya, Havza v» Kavak ilçelerinde yapbgı konusmalarda, Amerıka'nın tutumunu eleştirmiş, Türk iç po litıkasını, bütün haber alma ola nakîanna rağmen, hlçbir vakıt anla''amamış olan Amerikah dost lanmızın bu kormda daha dikkat 11 davranmalancı, bunun kendl menfaatleri ıcabı olduğunu habrlatmıştır. Zcevıt, cephe hükumun ldamını kınamamakla suçlarken. «Kendileri de Franko kadar suçludur» demlştır Mılletın getlrdiği bu anayssa nın değıl Demirel in değişeceğinl belirten Ecevit, «Hükümet. iuçta ortak. soygunda ortak» seklinde komışmuştur CHP 11den Ecevıt Amerikan arnbargosu konusunda şoyle ko nusmuştur: •Şa RT«!ardm AmerlkaB Koftfresinln ıllAta ambftrgoıuvl* tigili jrenl karan beklenlyor. Bu konu nun KongTede ^SrtisUlecefil nun» nın Türldye'de seçimlert nurt!»ması. bızim açımızdan, hıç bir c«ellik taşımaz. Türklye'de hiç blr partl, ülkemlzin tüvenliglyle llgili blr kararın alınış zunanını, iç potitika hesaplanyla tartıjma konusu yapma». •nutbr Bınnci«l, Tlirkiye'de kımse k o nuym İç polıtlka açısından bakmazken, Amerikan Kongreslnde, Derlet BaşKanına ynkın bılınen b«zı ü»elerln, Tılrk seçlmlertnl, Kongre karan için bır etıten olarak kuUanmağa kaîkışmaland'r Ostelik bu olay, ba?ka ülketerin lçışienne kansmayı Arne(Oeramı Sa 9 !»ü 1 de) jet uçaklarmın ikinci filosu, önümüzdeki günlerde geliyor Hayali Ambargo kalkarsa mobilya Yerden Amerikan ihraonı havaya atılan ortaya füze piyasasından alımı çıkaran İçin Ticaret alınacak Batı Almanya Bakanlığı eski ile silâhlar temasa müsteşarı geçildi. Durugönül yüzde 2 îtalya'dan alınmış Diyarbakır'a olan pahalıya gelecek suruidu F104S Ümit GÜRTÜNA AVK4H*, (CumhurİTet Büroro) Amerikan Kongresı"nın, 5 ?u battan berl Turkıye'ye uygulanmakta olan ambargoyu kısmen kaldırması ve bu arada TurJdrenın «erbest pıyasadan sılâh alrrasma lzin vermesi diırumunda pıyasadan alınacak askeri sılâh T« gereçlerln esfei flyatlara göre yiızde 2 oranında bır artış goste recegi vetkıliierce belırtılmlstir Yetkılıler, daha önce bedellerl öd»nmış fantom uçaklannm TUr kıve'ye derhal eetınlmesl durumunda Türkıye"nin hava gtlcünün (Devamı Sa. 9, Sü. 3 de; ANKARA, {Omnlrarlyet Yahya Demırerm hajai şırketlere mobilya lhracuıı ortaya çıkaran Tıcaret Bakanlığı eskl Musteşan Şeref Durugonu) Uijarbakır'a iürulmüştür. Mus'esarlıktan alındıktan sonra MUşavirlık gbrevlne verilen Duıugdnülil MUşavırllkta de bırakmıyarak Ankara dışına sürme ça hşmslan tamamlanmıs, Tlcaret Bakanı APTi Halll Başol, Durugînul'un Diva'baku Bblge Tıcaret MudürlüğUne nakline Uışkın karamameyl onavlanması lçm Çanfcaya'ya göndermıştır. Cumhurbaşkanı Korutürk fcsr&marre yı henüz Imzalamamış bııl'inmaK ta. Konıtürk'ün kararnamevi im zalavacagına da thtımal ve'ilme DEMÎREL: "SOL DERT GİDERİCİ DEĞÎL, IZDIRAP SÖMÜRÜCÜDÜR Targut GÜNGOR TTtABZO* AP Genel Baskanı Demirel, Trabzon'da «Mo loz Alanı» olarak adlandınlan yer de stganak yagmur altında konus tu ve «Solun dert gıderid defll, atırkp ffluıdltlcfl o!da|uMi> 6ne stlrdü. Bayburt r» GKtanUçhaoe'd* bek lenen ilglyl gOremeyen Demlrvl, Zlgana geçidınin Eirreainde karşılanmca blraı olsun rahatladı. Daha sonrakl kcnvoylan gCrun ce de ytizu gülmere baçladı An cak bu tebessümü, Trabzon'a gl rışte ba^layan sagannk yağmurla kayboldu. îl örgutü yönetıcilerinls uyansıns «Konuşmamın saatinl değiştıremerc Gider alana konusabüdiğim kadar konu»urum, dınlediklerl kadar dmlerler» dedı Nitekim, kursüye çıktj, hem de havaya "^ıi»n si l»h sesleri arasında. Demirel, şemsiyeleri altında kendisınl dınleyen seçmenleri «Kırata oy vermeye» ça$ırdı ve «MühürUnüzU kıratın bö8rüne bögrüne basınız» dedi AP Iıden, her zaman olduğu glbl ylne CHP'ye çatıyordu«Dertli yurttaşın ihmal edilmş re gerl kalmış büyuk kitlenln, 1? sizin, kımsesinn, yaşlmın, dar gelırlinln ııdırabını yureginde duymak ve bu acılan gldermeye cmnla başla çalışmak İçin rruliıyetçl olmak lâzımdır Solcu veya sosvallst, ızdırabı gidericl d»ğıl, gomurücudür (Deramı Sa, 9, Sü. » de) GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANDIĞI İDDİASİYLE DEMİREL İCİN MECLIS SORUSTURMASI ISTENDİ AVKARA Tokat CHP mmetwklll Orat Atüfan, Baab&kan Damlral bakkında, rCrerini kötüye kuUaodıtı g»reiç«aıyl« bakkmda UecUa ao rufturmaat açünıasını Utetnijttr. Atıİ0an, gafleteoıisâe jajıttlaBâS •• Başb^kKi Demlt'elts yçge nl Yahya Demirel'e hayall mobil ya thracab nedoniyl» T*rfi lad* • •atlandığı yolundald b*b»r »• 1 JddtalMi ParlsaMntoy» vansıtnuş mlreî'ln yeğenl Yahya Demlrel'ln ter aahibl bulunduğu Orman ÜrıinAtılgma, TBMM"n« verdigi aras leri İnşaat Malzemeleri Ithalât ve tırma OMTfertnd* föyl» demek îhracat Şirketınin son birbuçuk tedir: yıl içinde 27 mllyon Uralık ihra•Cumhurifet gMetednls 12 tem cat karşıUgı 20 railyon llra vergi muı 1175 gUnlü tAyvumn btrinoi iadesl sağladığı saptanroışUr. nvfannda «Yahya Demirel haYahya Demirel, 7/6270 sayılı ka yail bir flrmava rmptjjı ihracat rarname hükumlennden yararla tan X milroD vergi ladesl sagla narak, Llbya ve Italya'ya mobıl dı» b*slı{i altında çıkan bir ha 7* lhracatı karşUıfı olmak Uzere b«r ymmmndM, Basbakan De373 bın 394 Uralıi ihra cat yaptıgı bildırimlnde bulunarak 20 milron S30 bın 455 lıralılc vergı ladesıru cebıne indırmıstır Vergi iadesl oranındakı bu yük seklıgın karşısında kuşkuva düsen Tıcaret Bakanhgi yetkilıleri Yahya Demlrel'ın firmasına verılen tescıller konusunda Gümnik ve Tekel Bakanlığı 25 kasım 1974 ve 5 aralık 1975 tarlhlerinde 14683 ve 15180 sayı'ı yazılarla Ti caret Bakanlığı yetMUlerinl uyar mışlar, tekrar GUmrük ve Tekel Bakanlığuun 21.2.1975 ve 35602 sayılı yazısı İle konuyla llgıU incelemelerın tıtlzlikle yapıldıgı da bıldlrılnuştir. Ancak yeğen Demirel 40 mllvon vatandaşın ve tıiyü oitmemi| yetimln 20 milyon 500 kü«ur bin llrasmı cebine ındirdıgl yetmiyormus gıbi ikinci kez devletin malı denız kabılinden, ye(Deranu Sa. t) SU. 4 de) Bıllndığl glbl, Yahya Demirel olayı "nı gün ısığına çıkardıktan sonra Şeref DurugönUl'Un evine önce dinamit %rıimıs, daha sonra da kurşun sıtolmıstı Yahya Demireine ilgill vergi ladesl yolsuzlugunun soruşturma sının sürdUğünUn açıklanmasına rağmen, Şeref Durugönül'Un bügisıre bugüne kadar başvurulma mıştı. Şeref Durugönü'l'ün karamam» «1 Çankava'dfln imzalandıgı taKdırde, Şeref Dumgönlil, Danıstay'da iptâl dâvâsı açacak ve yürutmeoln durdurulmasını lstıyecektlr. Yasaiar» göre. blr memur amirl oldtıgu yere düsük kadro memurlugu İle atanamamaktadır. Danıştay'm da bu yoldakl kararlan, tpUl eden pek çok karan bulunmaktadır. Evine dinamit de atılmıştı Danıştay'a gidecek Muhasebe Yüksek Okulundaki cınayetle ilgilı soruşturma sürerken, katil zanlısı Emin Turgut aranıyor Beyazıt Maliye ve Muhasebe Yüksek Okulu'nda mejdana ge len olayın somşturması dun de surdurulmüştur Bu arada oldurulen aym okul uçuncu sınıf ogrenc sı Ekrem SoŞut'un cesedı üzennde yapılan otopsı sırasında kurşun yaralannın d^şında lkı de bıçak %arası saptanmıştır. Morg ılgılılen olum nedenımn ıç kanama oldugıınu. oldurucu darbenın kalp bolges'ne bıçaJc veva oeLcı bır aletle yapıldığıru sojlemışle'dır Yme aynı ılgılıler kurşun yaralanrun da İç kanarnava jolaçabılecetını, genış raooTjn daha sonra savcıl'ğa ve rıleceı^nı sozlerıne eklemışlerdır. Morg un otoosiden sonra savcılığa lenr.ş olduğu on bılgıde cma\ette hem tabanca hem de bıçajc kullanıldığmı ortaya kojmuştur Bu duruma gore, cına (De\amı Sa 9, Sn 6 da) IDAMLARI PROTESTO İÇİN MADRİD'İN ÇEŞİTLİ SEMTLERİNDE ÜÇ POLİS DAHA ÖLDÜRÜLDÜ Baabakan Navarro, batüı ülkelerl, îspanya'nın içışlenne kançmakla suçladı. (DIŞ HABERLER SERVİSt) MADRİD Franko rejımine karsı tepkıler surerken, Madnd hukumetının içte daha da sert bır tutuma gırdığı gorulmektedır. Nıtekım San Sebastıan kentmde Idam edılen gençler ıçın düzenlenen bır ayıru polıs dun son anda yasaklamıştır Katedraun çevresi kusatılmıs ve bınaya gınsçıkıs engellenmıstır. Polisin ayıne mUdahalesı, halkın şiddetli tepkısi ile karsılasmıs ve halk olayı şıddetle protesto etmıstır. Göstenye bınlerce kışırLn katıldıgı, polısm bırçok Mşıyi tutukladıgı oğrenilmişur. nm İç lşlerlne mfldahale etmekle» suçlarrustır. Navarro. ldamlardan sonra Madnd hüloimetının Batı Avrupa'daki protestolara karşı ilk resmı tepkist olarak ni telenen konuşmasında şoyle demıştır. «Batılı ülkeler HelslnM büdirl sınin daha murekkebi kuruma dan bu bUdınde öngörülen ükeleri çığnemeye başlamışlardır Helslnid bıldmsinde kabul edl Jen ükelerden bmsi, başka üUelenn ıç tşlenne kanşmamaktrr Oysa, Batılı ulkeler Madnd nuku metınl etkılemeye çabalamakta I ve îspanva'nın ıç lşlerıne karış maktadırlar » (Devanu Sa. 9, Sü. 2 de)l Istanhul Emnivet Murturlufane bıtijık olan iş\erinle kaçakç.ılık yaptığı lddıasıyla Artinik Ohsnvan, «45 yıldjr iyi komfulanük, ljtt bu olmadı» deriverdl yakalandıgında Emniyet Müdürlüğüne bitişik binada kaçakçılık yapan kadın yakalandı Mai! polls detektifierl Sirkeci' deki Emnıjet Müdurlugune bıtişık Kayseri handakı bır lsyenne yaptıkian baskın sonucu kaçak kurk, tarıhî eşya ve aynca 100 bin lıra değennde dovız bulmus tur. Baskın sırasında işyerının sahibi 65 yaçmdaki Artınık Ohanyan, Emniyet Müdürlügü İle «45 yüdır iyı komsuluk içinde» olduklannı soylermş, «îşte bu ı? oimadı'» demıştir. Gunde dort bın polisin girıp çıktıgı, yuzlerce polis aracrnm ge lıp geçtıği Mımar Kemalettın Caddesindeö Uf yerlne tuşkulu bazı kişilerln ginp çıktıgını gören Malî Şube GümrüK Grubu detektıfleri dun Saicüıktan aldılclan arama karan uyannca Artmiıc Ohanvan ın ışyerınl basarak kaçak eşyaya elkoymus lardır. rnevamı Sa 9 Sfl 4 de) Temsilciler Meclisi, ambargoyu bugün görüşecek; CIÂ'nın Samson darbesi için malî yardımda bulunduğu öne sürüldü (DIŞ H4BERLER SERVİSt) ABD Temsilciler Meclısırun Turkı>e"ye uvgulanan sılah ambargosunun kısmen kaldınlması konusundakı goruşmelerı bu sece japacagı bıldırılırken, BM Ge nel Kurulunda Kıbns kon\ısurun goruşülmesı sırasında, Ozel S j'ası Komıtede Turk \e Rıun (Uev<ınıı Sa. a, isu. X de) Gezi Notları Öldürulen polisler Ispanya'da dün Franko ıktidannın 39 yıldbnumu torenlerı düEenlenırken, başkent Madnd ın çeşıtlı semtlerınde 3 polıs vurularak öldurulmuştür tspanya'da polıs oldurduklen gerekçesıyle 5 kışının ıdam edılmesınden bu yana geçen dort gun içinde oldurülen polis sayısı boylece 4'ü bulmuştur. Kız kaçırma oy aşırma Engin KARADENiZ AMAST4 cDört yam&lı bır hukümet MC Yamalar sokulmeye başladı artık. Yamalan sokulen, d o ku'en bu hukumet, suçta ve scv gunda ortaktır jalruzca Seç'mden kaçtılar. 12 ekımde kafalannı mıllet ıradesıne çarpa'a^lar» «Maymun Davasısnı büır mi5İtuz? OyundaJd rahıp soylu po(Uevamı öa. tf, hü. 3 de) Demirel'in genelgesini yayınlayan TRT yetkilileri mahkemeye verildi ANK\RA, (CumhurİTet Bfirosu) Ankara Savcüığı, TRT Haber Merkezi yetkilıleri alejnine seçun kanununa muhalefettea dolavı 3'üncü Asliye Ceza Mankemesinde dava açmıstır. EaUrlanacağı gıbl; CHP, B*fbakan Süleyman Demirerin Taliliklere gönderdlğl bir genelgenin TRT tarafından venlmesınin seçim kanununa aykın olduğunu b«lirterek Yüksek Seçım Kuruluna basvurmu? ve bunun Userine Yüksek Seçim Kurulu kanuna aykın hareket edildigini •aptamtsa. Yüksek Seçim Kurulu'nun konuyu Ankara Savcılığına iletmesmden sonra savcılık da kanuna ayıurı hareket edıldığı gerek çesı>!e TRT Haber Merked MUdür vekıü Erdlnç Sağlam, Haberler Mudürü Tavyar Şafak \e haberin hazırlanmasmda çalışan diğer gorevliler haktanda 3 Asliye Ceza Mahkemesinde dava açmıstır. Seçtm kanunona muhalefetin altı ava kadar hapısle cezalandınlabıleceği yetkllilerce beürtılmıştır. Suçladı öta yandan lspanva Baîbakanı Anas Navarro salı gecesl televızyonda yaptığı konusmada tsran ya'dakl Idamlan kına'an Ban ülkelennı «hılekârlık ve îspanya SEÇIM 75 Yalçın Doğan DiYARBAKIR OLAYLARLN 'ARDINDAKİ GERÇEK B azı konuJar vardır, Konıışuldukça, tartısüdıkça, sakızlaşır, içmden çıkılamaz bır duruma gebr. ABD'nın Turtaye'ye uyeuladıeı ambarçro konusu aynı nıtehğp ulaşnuştır. Hele ımbarRonun kaldınlması yoluntUJd çabalann 12 ekım seçımJerinl de kapsaması ve amaçlaması, olumsuzlugu yoeunlaştırmaktadır. ABD'nin Turkjye've uysula«h|ı »mbarRonun onemll etkileri \e tepldleri oluşrauştur. btkfler, ABD'nin Tnrkive ile olan tllfMlerinin aTdınlanmastnı a«£la Ambargo Sorununda İkilem mıslardır. Tepkller toc sflâh barjosunun Törk dıs nı biçimlendlrroekte basb aracı olarak knüanılmasından doğmalrtadır. Bu etki ve tepkiler, kamuoyunu oylçsine sannıstır ki, cephe hütumeH bile gfvaaal felse/esiyle nynmlu manevra olanaklanm yltirmlstlr. 12 ekim «eçimlerlne dofru ABD'nin ailâh ambargonıını kaldırman konusaoda aiaca^i karar Türldye'de nanl csktır? lyte barada blr liilenı sfiı konusudnr: 1 Eğer ambargo kalkmazsa, ABD'nin Kıbns konusunda Turld?e yi baskı altında tutma kararınıo devamı sayılacaktır. Bu durumda Turk dıs poli(ı!casının yenl secenekler araması zorunJulnfu daha bellrgin blr oiçlntde ortava cıkacaktır. Dojpı Akdenizde Tfirklye'nln benlmseveceğl bır çStfim blçimlnl gerfekleştlrniekta AjnerikaDCil poütikanın ^ft••+ {Dmm 8*.I,8LI de) Turgut Güngör AMASYA izlenimlerini anlatıyor. Bugün 5. sayfamızda ANIL4R4, (Cumhnriyet Buro«) Anajasa Mahkemesi Başkanlığına dün uyelerden Başkanvekıii Kânl Vrana seçılmiştır Kanı Vrana kuruluşundan bu yana Ana19 35 19 45 CHP B Eeevlt yasa Mahkemesının altıncı baskanıdır. Anayasa Mahkemesl19 50 20 00 MSP A. R«mzi ne bugüne kadar Sunuhi Arsan, Hatıp LütH Akatlı, Ibrahim Senıl, Hak20 05 20 15 DP Hasan Korkkı Ketencıoğlu ve Muhıttın Taymazcan lan başkanlık yapmışlardır. 20 20 20 30 TBP Celll Gürkan Altıncı başkan Kânı Vrana 20 35 20 45 AP Feyzullah De1 ikinci turda salt çogunlukla b&şgerti 20 50 21.00 MHF Nec&U GU1 J kaa seçılmiştır. (Devanu S». ». Su I de) teldn Bugünkü radyo konuşmaları Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kâni Vrana seçildi Mallye Bakarn Yılmaz Ergenekon, kapkaç ticaret • slyaset lllşkl •ıne karsı olanlan cRejlm düşrnanı» olarak niteledi. Basın ERGENEKON DESTANI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog