Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

ÎSTANBUL DEVLET OPERA ve BALESİ 20 Pazartesı 2U 3ü Konser GEORGİ BADEV (KE1HN RESİTALÎ) P1\A\ODA HLL1A S4YD\M 21 Salı 18 30 Bale RAYMOND* 2o Cumartesı ÎOOJ Operet ÇARDAŞFLRSTİN Basın 24705 8225 umhuriyel 52. yıl, sayı: 18398 Kunıcusu : TUNUS NADt 19 Fkim 1975 Pazar TEKZÎPTtB KÖKLÜ BÎR FEN EĞÎTtMÎ tLE TEYE HA7IRIAMA DFVRELER 18 EKtM BEKLEMELj 23 EKÎH Beranf fstanbol TeU 27 40 92 Karadeniz Bakır ihaie Işletmesinde " Komisyonunun karşı kararına 63 mil/onluk rağmen metreküp kazı işi fiyatı 40 lira olarak haberinîz belirlenen kazı îşi yalana f iyat ve ihalesi ile Enerji müsteniddir Bakanının Saynı Gazetenizin 2151975 tarihlı nüshasının sahıfe 1 Sütun 1 ve 2 dekı «Karadeniz Bakır İş letmesmde 63 Mjlyonluk kazı ışı 115 Mılyon Lrava ihale edildı» başhğı altında ANKA ajansına atfen şahsımla ılgıli olarak verdıgınız haber tamamiyle yalandır Üstelık yanlış'ığı iddia edılen blr muameleye adınn kan?tırraak sureüyle iftıra atmaya matuftur. Nıjetı belli blr sjansın yalan haberını hıçbır tahkıke gerek gormeden, sız de dahil, sadeca ıkı gazete (CUMHURÎYET, PO LÎTIKA) kuUanmıştır Karadeniz Bakır îşletmeleri Bakanlıgıma bağlı bir îktısadı Devlet Teşekkulu olan Etıbank ın da ıştıraianın bulunduğu bır ozel sektor kuruluşudur Bu nı*« hğı ıle tam idan re malı ozerk lığı haızdır Yanl her turlu mü teahhıt seçımi ve ihaleler kendı organlarınca ve tam vetkı ıle lcra edilır Bu itıbarla kurulma ya çalışılan ıhşki, tamamiyle k o tU nıvete dayalı bır ıftıradır Muteahhıt Sa>nn Nafız YÜREK 1İ nm eski bır iş arkadaşım ol duğu da tumuyle yalandır Cun Irü bütun me";lek hayatım boyun ca DSÎ'de Devlet Memura olarak çalıştım Hıçbır serbest t« şebbüs veya muteahhıtle Iş or taklığım olmamıştır Yaklaşan seçımler dolayıslyle sol, her turlü gayrı sOHalu usul leri denemektedir Hesabmıız a ] çık, alnımız akhr TUrk vatan daşının ncdanı mttfteri ve yalan cılara gereken cevabı verecektır Solun oyununa gelmeyeceğız Kı •a bır sürs gonra yalancı re müfterller bajhmsı» vargı organı önünde hesap T«rec«kler dlr Bu tekzıbimin a?m sahlft ve stitunlarda yayınlanmasını rlca | ederım. 8»lahatÖn KILIÇ Enerji ve Tabil Kaynaklar Bakanı B4SIN TASASI r MN 19 MADDESt GEREGtVCE BAKANIV TEKZtP T*ZISI^4 BUGtîX CEVAP VER ME OLAN AGEMIZ TOK TUR. B ü NEDEVLE GE REKLt AÇIKLAMALARI TAR1N YAPABtLECEGlMlZt t«TJYTJCCLARnWIZ4 Doğubeyazıtta Kıbrıs'ta ödün isteyen Ford ve Kissinger'in bazı Türkiye'ye birer mesaj gönderdiği bildiriliyor LEFKOŞE ABD Başkanı sajda ayrıca Turkiye'nın Kıb Rum goçmenlenn evlenne geri Anadolu Ajansı'nın Lefkoşe' dükkânların Ford un Başbakan Süleyman rıs konusunda somut onerılerle donmelennı saflanıası durumundekı Rum basınına da>anarak Demırel'e, Dışışlerı Bakanı Kıs ıerdıgı habere gore mesajda, banşçı gırışımlennın beklendı da ABDye, Kjbnsta üs venlecesmger m de Dışışlen Bakanı Çağ ğı yolunda Makarios, Amenkan ğı de ıfade edilmektedır Amerıkan sılah ambargosunun güvenlik lavangıle bırer mesaj gondere kısmen kaldırümasından ve seÖte yandan Kıbns Rum Top Dısıçlen Bakanı Kıssınger'e' so* rek Kıbns sorununun çozum çımlerın yapılmasuıdan sonra, lumu hderı Makarıos un, ABD ye vermıştır. lenmesı ıçın gereklı gınşımlerde Turkıye'nın Kıbrıs sorunu uze Ada'da askeri üs vaadettığı one kuvvetlerince bulunulmasuu istedıği bıldırü nnde bazı gırışımlerde bulunma sürulmuştür. Kıbns'taki Turk lıktefkoşe'de yayınlanan hafta«Eleftheriotıs» gazetesinın mektedır. sı gerektığı belırtılmıştır Me bırlıklerının gen çekılmesıni ve (Devamı Ss. 9, Sn 2 de) aranması sırasında olaylar çıkti; 7 kişi yaralandı Işadamları CHPAP koalisyonu istiyor Hikmet ÇETLNKATA dışında CHP'nın kaülmasıvla blr koalısjon hukıimetıne gıdılmesi lstendıfı, bunun gerçekleşmeme«i halnde Mılli Koalısyon Hukümetının kurulup erken seçıme başvurulması goruşü bne sürülraıiştur. Bu arada 5zellıkle bir CHPAP koalisyonu uzensde duruldugu ilgisî yoktur. is, Nafiz Yürekli'ye verildi DOGUBETAZIT Agn nın Doğubeyazıt ilçesinde dun kaçak eşva sattıklan one sılrulen mağazlann güvenlık kuv vetlen tarafından aranmak ıs tenmesi olajlara volaçmış, çıkan çatısma sırasında 3 ti ağır <Devamı Sa. 9, Sfi 1 de) tZMlR, (Cumhuriyet Ege Bfl. rosu) Turkjye Sanajıcı ve İş Adamlan Dernegının oncekı giin ve dun Ege Bolgesi Sanavı Odasmda yaptıklan toplannda, ÜİKenın sosjoekonomık sorunlarının ele alındığı, ışçı ve ışveren ılışküen uzeruıde duruldugu bugunku koşullar içinde MSP belırgınlık kazaomıştır Çuiturova'U sanayıd ve İş adamlannın icatılmadığı foplantıda, fcımı kor«jşmacılar CHP Genel Başkanı löülent Eteevıfı sert dılle elestımutsler bıivuk kentler de sürduHıien iscı rtırp"'«ı*>Hni (Deounı Sa 9, bü 2 de) Diktaya Dikkat! eçimler gelip prçtigine RÖre ulkemizdekı sışasal genlımm hıç değilse bir sure durulmasını beklemek hakkunızdı. Kamaovunu etlolemek amatjile Jıattalarca birbirlen hakkında sovlenmedik soz bırakroayan profes\onel ve amalor tıun polltikscüar, Jdml zaman ejleme donaşeo kavgalaruu bir y&na atmalı, seçım sonaçlannı degerlendirmek sonra da geleeeğe dönuk poUtikalarını saptamsk yoluna flrmtlıvdiler. Bunun vapılacagın» dalr henur ortada bir işaret Rörmüvoruz. Gorduğamüz, seçimden kazançLı da kavıplı da çıknuş olsa her partinın kendl ustunlügunu kamuovuna kabul etttrmek janşını surdurdukleridir. Oısa boşun» vakit yitirmek ve ozellikle gençlıgı kışkırtmaktan başka bir işe yaramayacağa benzemektedır bu vans. NiteMm geçen pazardan bu yana kımi fakültelerde, yuksek okullarda, ogrenci ynrtlarmda, öteden beri surup gıden çatışmaların arkau hâlâ alırunış değildlr. Gerçi evleme dönuşen gençlik olariarımn bıze ozgu bir davranış obnadığı bilinmektedır. Düşunce re anlatım özgurluğünun en genis ölçuierle uvrulandığı ulkclerde, Pransa'da, Italya'da, Almanya'da da gençlerin arada bir duşunceyi bir yana iterek kaba kvrvete baş vurduklan, sille tokat birbirlerine girdlkleri, yasa dışı devinimlerle oraya buray» saldırdıklan gorulmektedır Ne denli genış bir ozgurluk ortamında yaşasa da kurulu duzene baş kaldırmak bevesi çagınuz gençlıgınin bir bfilumunu aşıniıga itmefctedlr. Komunlstlerden daha solda, faştstlerden daha sagda grnpcuklar orada burada toplum duzeninl lorla degiştırmeve yonelik girifimierden sakuunamaktadırlar. Ne \ar kı Batı ulkelerinde devletın guvenlık kuvvetleri yasa dışı evlemlere karşı yan tutmaksızm a\nı ışlemı uyçulamakta, aşırı denılen skımların kurulu duzeni ra^ından çıkarmasııu onlemektcdır. Devlet gaçlerinın bu çabasma nıuhalefette bulunan sijasal partiler de rardımcı olmakta, genellikle yasa dışı evlemlen desteklemekten kaçınınaktadırlar. lazık kı, durura bizde Battda u\^ulanaıun tam tersi bir gorunum gostermeKtedır. Cephe Hukuraetını oluşturaa kuçuk partılerden bıri komando adını \erdjgımız bır bolum gençüği ulkemızde kurmavı amaçladıçı faşıst rejımı zorla gerçekleştırraek uzere sık sık harekete geçırmekte, ozgurluk ortamının gelışmesı ugruna çaba harca>an kımier, hangı kurnluşlar, orırutler \arsa onlaruı ustune saldırtarak toplum huzurunu bozmava c?lışmaktadjr. Ve yine ne \azık kı Cephe Hukumeti bu >asa dışı davranışları hoşgonı ıle karsılamakta, van tutmaması gereken gmenlik kuv%etlcrını saldırganlardan yana kullanmak cabasını surdurmektedır Bu koşullar altında son seçımlerın dogru durust vapılabılmış olma&mı her «evden once Turk halkının olgunluguna %e sag du>us»una borçlu bulundııeumu7U unulmamalıvu Ilerıcı \e Ataturkçu Turk gençlısı bu çer<,egı ı\ı değerlendırmeli, bundan bo\le de fasıstierın o^ununa gelmemeye dıkkat etrueddır Dikta he\eslisı faşıstler butun çabalarına ragmen son seçımlerde Turk hal kından lauk oldukları dersı almışUr Parlaıncnto\a bir kı$ı bıle sokamamı^lardır Deıtıokratık voııtemlerle hiç bır zaman iktıdar olama\acakiarının kesın bıbncı Hıiırie bunların gıttikce azıtmaiirı beklcnebılır ÜJkkat' THY uçaklarına kayıtlara geçmeden iazla yük alınıyor Türk Hava Yollarırun resmt kavıtlarda gostermeden uçakla ra fazıa bagaj yuideyerek uçuş ve jr ı guvenlığını tehlıkeje sok'u . saptanmıstır Bu tehlıkelı durum en belirgm bıçımde THY'nm Hannover'den kalkan uçaklarında gorulmüstur Hannover'den 29 ağustos ile 13 Avkut SAĞANAK erlül tarihleri arasında kalkan sekız THY uçagmda uçaş kayıt larında gosterılmejen 501 ıle 3300 kılogram arasında degışen fazla bagaj yuklend ğı ortaya çıkarılmıştır. Soz koTj«!u fazla bagailar u çak kajrlarına geçınlmedıg n aen. uçagın kaptanının bu fazlalıktan haben olmamakta ve u çuş sırasında kaptan bıldığınden daha agır yuklü olan uçakla ya pacagı vonlendiımevi re uçağın dengesm l ontroı edemez duruma duşmektedır llgılıler, uçaklann ağırlık düzenlemesı ve bu duzenlemeye ılışkın kayıtlann uçağın kaptanına mutlaka bıldırılmesi alışkanlıgının dunva sıvıl havacılı (Devamı Sa 6, Su. 7 de) Korutürk'ün gezisinden izlenimler ERBAKAN DEMIREL'İN AÇIKLAMALARI İÇİN "HİÇBİR ŞEYE ZAM YAPMAYACAĞIZ DİYEN, HATA ETMIŞ OLUR,, DEDÎ • MSP Genel idare Kurulu'nda bugun, Erbakan'ın Kıbns'ta «Tul federasyonu» onensi ve savunulacak dış polıtıka :1e hukumetın devamı koşullan konulan karara bağlanacak takım tedbırler almak ıstıvorsak, bır taraftan dığerıne geçmek içın pesaport gostenlmesı esasını getırmelıyız demıştır (Uevamı » ı ı s a 1 de) "Liceliler eskiden nakliyeci idi; motorlu taşıt gelince kaçakçılığa başladı,, İnşaat Mühendîsleri Odası da hiçbir üyesinin ODTÜ'de görev almamaya çağırdı ANKARA, (Cumhnrivet Bfirosn) ODTU sorunuyla ilgılı bır açut lama yapan inşaat Muhendıslerı Odası, uyelerını bu unıversıtede gorev almamaya çagırmışür. «Bız İnşaat Mühendîsleri Odası olarak kıyıma uğramış bir çok üyemızın bulunması ve bundan sonra da boyle olaylarla karşı karşıya kalabıleceklen düşuncesı ıçınde tum ujelenmızı ODTü'de gorev almamaya çağınjoruz» de nılen açıklamada, 12 Mart sonrası donenunde bırçok yeteneklı ogretım gorevhsının ışıne son \eren mute\ellı heyetımn şımdı ogretım gorevlısı bulma sıkıntısı çekmekte oldugu, bunun ıçm gazetelere ardı ardına ılanlar ver dıgme dikkat çekılmekte, ogren cılenn haksız ışlem ve baskılar karşısında aylardır dırendıklen hatırlatılmakta \e şoyle denılmektedır • Amerıkan omeklerıne benze tılerek, bır mutevellı hejetçe ıda re edılmeye kalkışılan ODTÜ de KI 9000 ogrencırun bıriıkte gosterdıklerı ornek dayanışma, ozerkbkten soz etmejen ve ozerk unıversıte olamayacağını savunanlara ozerk olmajan bir üni \ersıtedekı o|rencılenn topyekun ozerklık ozlemlenni gostermesi açısmdan çok onemhdır. Egıtım \e ogrenımın ozgur bır orUmda gelışıp ooj atacagını an la'arrajan katı dısıplm uygulayı cılıgı ancaK Ortaçağ fıkır yapısına u\ar Dısıplın sorununu on plana alan ODTO yonetıcılen, iımöı bundan donuş jaDmış gorunmekte ve kamuyu yanıitmak > tadırlar > 1 Cumhurbaşkanı Koruturk Uce'de bir mutıtarın dkprcm aonrası aünan tedbirierle Ugill elestirilerinl dlnliyor. TEKZÎPTIR Cumhuriyet gazetesi, Polathdaki toprak işgalleri konusunda yalan yazmıştır. Beylıkköpru'dekl 8 100 dekarlık tapu, Sıvnlıısar Aslıye Hukuk Mahkemesı nın 29 9 1947 tanh ve 1947/282 esas ve 1947 78 karar sajılı ve Temyız Mahkemesınm evvelce ıttıhaz ettıgı bozma kararına uygun olarak ıttıhaz ettığı ılanuna gore munsım adına verılmıştır. Halen 8100 dekar muh*evalı tapuya, 32 hıssedar, hıssesi nısbetınde malık ve zıllıyettır Anc&k, tapulama sırasmda, hazıne ıtırazı nedenı ıle tapulama mahkemesınde dava devam etmektedır Hıçbır zaman hazane arazısme tecavtızıimuz yoktur. Aynca başta muhtar olmak uzere pek çok kısi bakkında idari men kararımız da mevcuttur. Sayın gazetenız, olayı tahkık etmeden peşın hukümlerle jazmıştır Bu durum ıse, ağır başlı zannettığımız gazetenızın tutumunu açıkça ortaya koymaktadır Hazıne arazdsıni sürenler, ga Ankara Notları: GÖZLEM UGUR MUMCU Ögretmenlere Sevgüerle.. Partizanlık örnekleri.. Mustafa EKMEKÇI Çağdağ Sahne ojTinculannın oynadıkları «Yusul ıle Menofıs» oyununun ılk gecesınde ne kadar eşe dosta rastladım, sevındım. Kmlanlar, surülenler, ışlerınden edılenler içerı gırıp çıkanlar, oradavdılar desem jerı Nazım Hikmet ın «Yusur ıle Menofıs» ını seyre geleııler, arada Cumhur başkanı Koruturk'un son açıklamasını tartışıyorlardı Cumiıurbaşkanı Sayın Korutürk, kendl adını kullanarak çıkar sağlamak ıstıyenlere, tırsat venlmemesınl ıstıjordu Kım kullanmış saym Cumhurbaşkanının adını, kım çıkar sağlamak ıstemış? Buralan karanlıktı ya, tlerl suruldugune gore, Sayın Koruturk un boyle bır açıklama ile yetmmesı yeterü değıldi Çünkü Sayın Koruturk, sadece kendısınden değıl cepheyı olusturan partüerin rum bu bıçım ejlem (Uevauu ba. V, &u « de) AVKARA (%NKA) Turkiye'run Kıbns ve Amenkan uslen konusunda dış polıtıkasını goruşmek uzere pazartesı gunu toplanacağı bıldırılen Mılli Guvenlık Kurulu ve Bakanlar Kurulu toplantılarmdan once MSP ( Genel Başkanı Necmettın Erbakan partisının goruşlennı açıkFikret OTYAM lamıştır Bugun toplanacağı açıklanan, MSP Gene! İdare Kurulunda da goruşulup karara bağlanacak oÎM uçak dolusu vetkılı ve il lan venı MSP goruşune gore. Kıb gılı Etımesgut Asken Havaala ns sorununun çozumu ıçın «Tul nından Dıyarbakıra dogru hava Federasyon. onerılmıştır landıgı zaman, venlen sozde ne Bu >enı onerıde belırtildığme denlı duruldugunu, durulacağını, yaralann zamanında sanhp sa gore ıkı bolgede ıkı idare, bu ıdareler arasmda federe devlet (Devamı Sa. 6, Sü. 4 de) yapısı olacak ancak federe devletın bakanlan olmayıp Turk ve Rum kesımlennın eşıt sa\nda temsıl edıleceklen bır meclıs bulunacaktır Federe de\letın başkanınm her >ıl değışecegı ve yonetımle ilgılı bır fonksıyonunda da bulunmayacagı belırtılen MSP onensme gore ikı toplum kendı kararlarmı kendılen alacaklardır Bır arada alacaklan karar ıse orneğın caddelere do kulecek asfaltın nereye kadar «etenız» beyanat veren muhtar ıle resımlerını elı sopalı olarak bır devlet nereden sonra dığer verdıgınız iasüerdir. Muhtar, 500 devlet tarafından yapılacağı ıle dekar cıvarında hazıne arazısını sınırh olacaktır ekıp bıçmekte ve hazıneye kırk Taviz ve üsler para dahı odememektedır. Mutecavızler, traktor ve toprak sahıKıbns ın yuzde altmışının (Deramj Sa. 9, S0 I de) Rumlara bırakılmasınm bu>iılr bır âlıcenaplık oldugunu soyle yen Erbakan «Omorfo, Mago' B»SIN TASASIVTN 19. sa ve Maraş bolgelernle ılgıh fal MADDESt TEKZİBE AY ' vızlenn konuşulmasına bıle tasoyteM GCN CEVAP VERME hammullen olmadığmı» OLANAGlNl OKTADAN mıştır Erbakan, MSP'nm multeci soKALDIRM.4KT4DIR. BU NEDEVLE 1LK4RDAKİ runu dıye bir sorun da kabul et I TEKZtPLE ILGtLl A medığını açıklamış ve «Rumlar ÇIKLAMALARIMIZI ÎA o vapıda bır mıllettır kı, igne RIN ÎAPABİLECEGtZ. ucu kadar yer bıraksan homşunun evını gelıp ışgal ederler Onun içın bız burada kesın'bır Kasımda rnaaş ve ücretleri ödeyemeyecek durumda olduklarını açıklayan Isvan Hükümetten yardım ıstedi îstanbul Beledıve Başkanı Ahmet Ihvan dun duzenledıgı basın toplantısında, kasım ayında maaş ve ücretlerı odıjemıjeceklerını açıklamış ve «Hukumetın Îstanbul kentını boyle bır durumda bırakmaya devam etmıjeceğıne guvenıyorum» demıştır. Isvan, Îstanbul Beledıyesının başka hıçbır beledıve ıle karşılaştınlamayacak ozellıklere sahıp oldugunu belırtmış ve ozetle şoyle konuşmuştur «Îstanbul Beledıyesının içında bulundugu parasal bunalım Beledı>e Gelırlen Yasası ıle personel gıderlennı etkıleven yasa ve kararnameler sonucu olarak ortaya çıkmıştır Beledıje yonetımımız jenı personel almadığına, (Devamı Sa 6, Su. 6da) Mlimızde Milli Eğıtün Bakanlıgı dosyalan arasında buw^ lunan bazı ılgınç belgeler var Bu beigelerden, Turkıje' de devnmcı ogretmenler uzennde yogunlastırılan baskıların n telıklermı anlamak da kolaylasmaktadır. Bu belgelerden bazılarını ınceleyelım bırlıkte Onumuzdekı ük belge, 2181975 tarıhli «Mıllet Meclısl özel> başlıklı Kağıda c\azım Baş> adı yazümış Içel bagımsız mılletvelulı şojle dıyor. Eğıtım Mudürluğune solcu olan Hacı Dalkıran yerine, kazada çok sevılen, Musa Baş'ın tajınını rıca edenm . Nazım Baş, DP'den Parlamentoja gırdıkten sonra, partısıvle ters duşerek Mıllryetçı Cephe ıktıdannı destekle\erek adırdan çok soz ettıren •mılhietçı toplumcu» bır mJletvekılıdır DP'ye gore Nazım Baş DP den rıkarılmıştır ve bağımsız mılletvetahdır Oysa, üç dort gun once, Nazım Raş ın Demokratık Parü mılletvekılı oiarak, DP'nln MHP ıle bırleşmesı gerektıgi jolunda bır demecını okumuştuk Musa Baş, Nazım Baş'ın nesl olur, onu simdılik biiemıyoruz Dosyamızdan blr belge daha çekelım 7 . (De>amı Sa 8, Sfi 7 de) SÜLEYMAN BEY ZAM YAPMIYACAĞIM!. >ADIR NAüt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog