Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

CNtVERSİTEYE GİRİŞ İÇİN MATEMATİK Çözümlü, açıktamal. test tatbîkatfı. gerçek bir öğretîcf. Bugune kadar yazılan sahasının en iyi kîtabıdır. Büyük cilt. FJatı : 1 4 0 TL. ödemell IsteylnFz. POSTA KUTUSU : 761tstanbul umhuriyet 52. yıl, sayı: 18397 Kurucusu: FÜNTJS NADİ 18 Ekün 1975 Cumartesi KÖKLÜ BÎH FEN ECTTtMt ÎLE TEYE HV/IRI.AMA. DEVRELER T.ÎSE S < 18 EKİM BEKLEMEtî 23 EKtM Bevant Islanbul Tel.: 27 40 92 dersanes Çağlayangil'in üslerin faaliyete geçirilmesine îran ilişkin ABD talebini reddettiği öne sürüldü lurkıye ye ABD lle Türkiye arasında yen! savunma anlaşması yapılmadan kirâ karşılığında, üslerin faaliyete geçirilmesi öneriliyory ABD Elçlsl Esenbel, Törk Amerlkan dostluğunun yeniden kurulması için ABD'nin Türkiye'yi Kıbrıs'ta sıkıştırmaması gerektiğini belirtti ABD, üslere ilişkin baskıyı arttırıyor (Dı? HabeHer SerrM) TUrîdye'de kjsmi tenato T» •ülletvekill ara seçünlerinin souçlanmasıyla bir!i!ct« gerek Kıb ıs konusunda, gerekse TUrldye'eki Amerikar. üslerin» ilişkin elismelerin hızlandığı lzlenmefc>dir. MC HükUmetinln Kıbns'a tsldn tavrmı artık bellrlemesl »manının geldlğl ve sorunun çölmü için ödtln vennesi gerektiyolunda özelllkl» ABD, NATO v Ortftkpasar ülkelerînden pslen baakılann yofunlaştıgı bildlrllmeKtedir. Bu arada arabargoDun tasmen d« olsa kaldınlmıs olmagım gerekçe göstererek ABD' nta, Türkiye'den faaliyeti durdurulmus olan Üslerin yeniden faaliyete geçiribnesl için talepte bulunduğu. ancak bu talebin uygun görUlmediğt batı bftsıntnda açıklanmıştır. ABD'nin Ankara Büyukelçlsl WHUam Maeombertn, geçtigtani» çsrşamba günü Dışi?leri Bakam İhsan Sabrt Çaglayangil'î slyaret ederek Amerikan üslerinin yeniden faaliyetine izin verilmesi yolunda hükümetfnin isteğinl llettigi, ancak Çağlayangll'in buna oîumsuz cevsp rerdiği bfldirflmiştir. Intemationsl Herald Tribune, Guardian ve Financial Times garetelerinde yeralan haberlere göre ABD, Ttlrlriye fle yenl blr sarunma anlaşmasının tamamlanmasmdan önce Amerikan üslerinin faaliyetine yeniden izin verilmesinden yanadu. Ancak diplomatik fcaynaklar, Dışişleri Bakam îhsan Sabri Çağlayaneil'in bu telebi redriettıginı. üslerin faaliyete eeçirilmesinin yeni savunma anJasmasımn vapıîmasindan ?onra mümkün olabileceğıni ABD'(Devamı Sa. 9 Sü 5 de) şartlı oJarafc bir miJyar dolar kredi veriyor, petrol konusunda anJaşma olmadı Ümit GÜHTUNA İlköğretim müfettişleri kadrosunda ÜlküBir önerilerine uygun kıyım başladı ANKARA, (Cumhurijet Börosu) MHP yanlısı ÜlküBır acündafcı Derneâın önerilerine uvffun olarak Milli Eğıtım Babanlıgı tlkftsretim Müfertıslen Ksdnlannda kıyım başlamıştır. Gelen haberlere göre, tasfive «dılmesı kararlastınlan 250 Ukfiîretirn müfettışı oevderpev bu pörev.erinden alınarak başka görevıeıe atanmaktadırlar. ÜiküBır'in. özellikle Milü EfiHm BakenhSı örgütüvle Jlgili amaçlarını ortava seren bel^eler. h8Urlarîacagj eıbı. gazetemizde ypr almıstı. Dernek Genel Başkanı Profesor Orhan Duzgunes ın ımzasıvla yavınlanmıs bir eenelgeve ver veren habenmızde. ÜlküBır'ın ilköğretim müfetfislen ile ileılı amacı da. genelaeden alınan lîadelerle acıklanmaktavdı. Haberımıze konu olan geneise sindekı bu tfadelenvle Dernek Genel Baskanı. örsütiıne. sunla n bıldırıvordu: « .. Öte vandan. bütün ilkftgretim kademesını ılgilendiren ilkögretım mütettis ligi müessesesinin kaldınlması rıususunda da çaiışmaianmız de vam etmektedir...» MHP vandaşı derneSin Istek ve baslnlanna paralel olarak. lik öSretim müfetti$liSi kadroların da kıyımın başladıgı ve ılk afiızda 250 müfettişin görevden alın»asuıa geçildiSt fK'renümistır. " Enerji Bakam, Başbakanu ifade ettiği gibi petrol ürünlerine zam yok,, dedi A.NKARA (Cumhnrivef Riir Enerii ve 'i'abu Kavnaklar kanı Selâhatfm Kılıç. «Hs UrUnlerine zam vok» demis Bakan dün verdıei vazıli meçte bu konuda şunJan s( mistlr: •OPEC ülkelert 1 eMm terihınden ItTharen tıam pf fıvatlarına vüzde on lam rnışlardır Bu zammın ÜIReı öe oetrnl (lrünlerine tnttkai < etmevecegı Mrrışmaian I sü rd ü rti I m e kf edi r Bazj ekonomik cevrelere seleve rek v«nlü bakarak 5 vaDilacagj tahmınınde bulunr tadırlar. Hüktimeffmiz petrol Ürön fivatı ile ekonomik »tabiliza! nun i]]$)tfein) çok tW tıUm*>\ (Devamı Aa 9 Sü 2 ANKARA. (Cnmbtırivet Biirnsn) Türk ve îran heyetleri arasında iiç gun süren görüşmeier s o nunda lki taraf arasında ekonomik ve teknık uşbsriiğinı jfehstır>iak için bır anlaşma imzalanmıstır. Ancak göıruşmelerde İran' rn Türkiye've vakın bir süre ıçm(Derarm Sa. 9. Sü 5 de) BAĞIMSIZLARLA CGP'LÎLERİN AP ÎÇİNDE BÜTÜNLEŞMESİNİ AMAÇLAYAN ÇALIŞMALAR VOĞUNLAŞTI uVKARA, (ANIU) eyrnan Demlrel, partlsine ılu Utihak İçin çalıjmaJannı tınlaştıntuş, »ralftnnda eski itikacılann da bulundugu 25 ınmış »iyasetçiye ttzel blr y»s vermiftlr. Yemette bağım/u tar frubu ba^kam Sadettin Bllgiç, Basbakan Yardımcısı Tur ban Peyzioğlu, Osman Böltikbaşı, Kemal Satır, Aydıs Menderes T« Nuretün öıdemir gibl tanınrru» polltikacılar bıüunmuşlardır. Bu arada, Sadettin Bilglç lle SUleyman Demirel başbaja blr görüşme yaprmslardır. Bagımsızlar Ue AP arasındaki MiUiyetçl Cephe Hüirilmetinin kuruluşu sırasında yapılan protokolün, Demirel tsrafından uygtılanmadjgı re yenl protokol düzenlenmeslnln sö» koousu oldugu bellrtilmektedir. öt» ysndan, bagımsızlar gıubu başkan yekill Mehmet All Arsan, dün Terdlği detneçte hültümetin icraatına ortax olacsk »ekilde gerekli görüşmelerin yapılaeağını • bağımsızların durumunun aydınlıga çıkacağını söylemişMr. Demirel, »on olarak aralannda Sadettin Bilgiç'in de bulundu(Deramı 8a, 9, Sü 6 da) NECMETTİN ERBAKAN "MSP'YE ÇENGEL ATAN KAPAKLANIR,, DEDİ ANKARA, (Cumhuriyet Bflrotm) MSP Genel Baskanı v» Ba»bakan Yardımcısı Necmettin firbakan, partisinın, ömegi Avrupa'da ve dünvadafcı Hıristıyan partileri niteliğinde oldugunu kaydetmiş, «Çengel atan kaoaiclanır. HUkümet proKramının uy(nılanmayan rnaddelerinin i?l«tılmesini isteyeceSiz» demistir. Erbakan geçen devrelerde MSP Turgut GÜNGÖR olmsdıftı için Hberal tihnivetin MSP'nın oyiarını aldıgını kavdet rniş, bir erken seçim olursa buna çok sevıneceklenni fakat vebalini ilzerlerir» almayacaklarını belirttnistir. Erbakan 'a < vttr.elttigimiz sorular ve cevapları şoyledır: Soru: Seçimler sonrası ahnan sonuçJar uzerıne genel kanı, ıki partiü demokrasive dojru bır oldufea biçiminde noktala n;yor. Bıınu nasü degerlendiriyorsunuz? Cevap: Batı demokrasılerinde partıler uzun vıllardan beri fikir ve ^ıhnivet partisi halindedirler. Türkıye'de MSP nin bir dava pertısı olarak kuruiması üzerine avnı vola dönmüştür. MSP. bız mılli goru5ü temsıl edıvoruz deyince diSer parti'.erde hnnffi zih(Uevamı Sa. », Sfl 1 de) Tokat'ta Tokat'ta çıkan «Tokat» eazetesının 4 ekım 19T5 tarihli sayı sında pftrevden alınan 8 ılköîre tim müfettışı ile ileili haber yer almaktadıı. Habere eöre. müieıtişlerden Nacı Moza. Sınop'un Bovabat Duragan Ortaokulu"na Ttirkçe oftretmeni olarak. ikt bucuk ay önce Hatav Mıllî Eiifim MUdUrU iken kıyıma agravarak Tokafa ilköSretim mülettıslıöne afanan Hüsevin KalkRn ^"? gat Cayıralan ortaokuluna Türkçe Ö2retmeru olarak. Nazrn' özdemir. Yozeat Osmanuasa Ortaokuluna Ttirkce öfretmenJ o!a rak. tsmail Bolavır Denizll S^Iarnl Gtlrüf Zonguldak. Mehmet Çakır Adana. Yusuf Gürsov Si vas Rehberlik ve Arastirma rrfT kezJerine. Yüksel Erbek de Zonsuldak Pilvoz OrtaoKuı T*1 1 < çe öfcretmenli*ine atanmıslardır aradeniz akır işvereni, şardan itirilen çilerle brikayı hştırmak :eyince dört otör yandı Cumhuriyet Haber Merkeri) radenız Bakır Işleımesınde,' ıJcal ozgürluğtin kısıtlanması '• ni ile 40ü ışçirun sürdürüulırenıs üçüncü ayıru dolduen, ışveren dışardan getndıçilerle labrikayı çalıştırmaK ' uş, ancak ışçilerm iü:manamış oiması nedenı iie ön, gün 4 motor yanmıştır. j jnkayı dışardan geıen ı*çf1 çalıştırma cabası bır sonuç eyınce Samsun Baiaı î#1 •sı yöneticilen DtSK'e Dtg adenİş Sendıkasına görüsagnsında bulunmusiardır. jK'e bağlı Madenlş Sendi a uye oldukJan için Kendi1 ı baskı yapıldıgıru fine sü ; Caradeniz Bakır îşletmesi [ rı bir erup arkadaslannın çıkarılması üzerıne direni;mışler, ışveren de dırenışi i ce göstererek tüm işçilerin son vermıştır. (Devamı Sa. 9, Sü î de) Vehbi Koç'un Başkanlığında toplanan iş adamfan ve sanayiciler hükümetten bir an önce ekonomik sorunlara eğilmesinl istediler İZMİR Türk U Adamlan ve Sanayicileri Derneği Yü&sek Istişare Kurulu iiyeleri. dün Ege bolgesı sanayi odasında Vehbi Koç'un başkanlığında bir toplan tı yapmışlardtr. Toplantıdan sonra yayımlanan bildiride, «Dileğimiz seçim havasından çıkan Ttirkiye'de bundan sonra. hükümetimizin ve parlamentomuzun birlik içinde (Ueranu Sa. », Sfl 4 de) Ecevit: MC, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş ölçüde baskı yapıyor ANKARA, (Cumirarlyet Bfirosn) CHP Genel Başkanı Btllent Ecevit, dün gece TV'de yayınlanan demecinde Cephe HUkümetinin Cumhuriyet tarihinde görülmemiş ölçüde partizanlık ve baskı yaptığmı söylemiştir. Bülent Ecevit, TV muhabirl*rinden Çetin Çeki'nin çeşitli sorulannı cevaplandınnış, konuşmasının bir yertnde Ankara'da 11 eklm günü olan Maltep* olaylanna deginerek şımlan söylemiçtir: «Ankara'da Tandoğan Alanındakl yasal toplanttmudan dağılan yurttaşlanmız hiçbir olay* n»den olucu davranıst» bulunmadıklan halde, iç giivenlik kuvvetlerinin ateşiyle, yogun ateşiyle karşılaşmışlardır. Böyle bir durum yalnız demokratilc ülkelerde değil, asgari uygariık ilkelerin» uyan herhangi bir Ulkede görülemiyecek bir durumdur. Hiçbir uygar Ulkede silâhsız bir halk topluluğurjun üstün« at«j açılmaa. Bir düşman devletin kuvvetleri bile böyle davranmaji. Ben bu davram? içine giren polisleri, polis küığındaki kimseleri asil Türk polisinden ayjnyorom...» Aynca Yozgat'ta da yedi İlk flftrerim müfprtisl ile (iç ögretmen. yine ÜllcuBir'in tstegi Ozerine görevlerinden uzaklastınlrnısiar ve baska illerde çeşitli ögretmen liklere \eva rphberlik merkeTîlerindeM uzmanlıklara atanmıslarANK.\RA, (Cumhuriyet Bürosu) dır. DP Genel Idare Kurulu. 12 TÖB DER'den alınan bilgiye ekım sonuçlaruıı ve bu sonuçlagore, Yozgaftak) tayımm kurrın ortaya çıkaracagı olası siyabanlan sunlardır: sal gelışmelen değerlendirmek tlkö^retim MUfettisi Mehmet üzere dün toplanmıştu:. ı Ede. Kavseri've tlkokul ögretmeGenel îdare Kurulu topland' ni olarak ntanmıstır. İlkrt§retim sında bır konuşrea yapan Genel ' Müfettisi ömer O p t ç ü Amasva Baskan Ferruh Bozbeyli, «12 ' Lises) Beden ESitim! nşretmenli ekim seçimlerinde sagcılar ve j gine verilmiştır. tlkn«retım W U milliyetçiler yenik düşmüştür. J fettisı Mus'afa DokTivrıou. Ama? Her yenılgi bir zafer kamçısıdır. ya'nm Gövnücck kasabası orratlk adım birbinmizi kazanmakokuJuna Tiirkçe Ciffretmpnı ofa tır» demistir. I rak göndprtimKtir Bundan wr (Oevanu 9a. 9. 50 l de) 1 (Devamı Sa. 9. Sü 3 de) Bozbeyli: "Safcılar ve m'lliyetçiler yenik düştü; ilk adım birbirimizî kazanmaktır »• Hükümet ekim ayında yapılacak konsorsiyum toplantısınm 1976 yıhna ertelenmesini istedi A.VKARA CAVKA) MilUv Ct Ceohe Hükümetı. cari ışie ler aengesj açıftnın 2 mıivar t lara vaklaşması üzerıne. deva asvon ve dıger ekonomik ıs': rar tedbırlenn bir an önce al ması vönünde dıs baskı ile fcı sılasmak endişesi ile fconsor yum'un ekim avı sonundaki t < lantısının 1976 bahanna ertele mesinı istemiştir. Ozrnanlar ı rahndan «ekonominin dışa »a lılıgının ölçüsünil» eösterdıji c lırtilen ve ana kalemleri itib nvle ıhracat ve ısçi drtvızi gelı len lle Uhalat çıderlermın e ründüŞti cari tslemler deuse açıgının evlül avı sonu ınbarı le 1.8 mıivar dolara trtastı^ı sa tanmıstır. Yapılan bPsaolsmala bu açıSın vıl sonuna kadar 1 mıivar dolan bularağinı ortav ko\inuştur Planlı dönemln ba laneıcından bu vana son 13 v Ü Yozgat'ta (Oevamı Sa. 9, SB î de Küçük ve büyük partiler Ecevit, cephe ortagı küçük partilenn seçimde aldıklan sonuçla ilgili olarak da şöyle demistir: (Devamı Sa. S, Sö 1 de) Demirerin Cevabı BAŞBAKAN SÜLETMAN DFMİREL, (U7.ETEMtZlN li EKtiVl lSnâ IAKİHLİ SAVIMVDA, ÜGUR MUMCli tM/ASIYLA VAYIM.AN1N «İSPARTA'LI SAİ)RAZAML.%it. BA^LJKLJ YAZ1YA BtR CEVAP VIEKTUBU GÖNDERMtŞTtR. BASBAKAN SÜLKYMAN DEMİREL*tN GÖNDERDtGt CEVAP MEKTl^UMJ AŞAĞ1UA Demirel, seçimden AP'nin en kârlı parti olarak çıktığını savundu ANKARA. (ANKA) Başbakan Biüeyman Demlrel, dün akşam televizyonda yaptıgı konuşmada, degişik bir hesap yapmış ve buna dayanarak, Adalet Partisi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi"ne oranla daha fazla oy aldığmı lddia etmişti". Demirel, seçim sonucumın AP' nin oy artısını açıkça gösterdigini öne sürmüş, «Elde edilen netice AP'nin büyük bir başansıdır» demistir. Başbakan Adalet Partisinin seçim sonunda aldîgı oyları CHP' nin önde olduğu b?zı illerdeki sonuçları hariç tutarak deferlendirmiş ve şunlan söylemiştir: «AP milletvekili seçirr.i yapılan 6 ilin, 5'ınde seçim kazanrmştır. Ve bu 6 ılin işt.ırak nisbetlenne bakılırsa. AP'nin bu illerde Sldıfı ov yüzde 49'un uzerındedlr, CHP'i'n •"!'?! ?v "r»nı (Detunı Ka. n «« « • • •» ftROINDAKİ GERÇEK DGM Ne Yapmah ? rîlmt? blr mahkemenln bafımsu olamıyacati (nışkusuzdur. Hele bu mahkemeoin göreviert slyasal nitelikte fUJlerl kapsıyorsa; olay büsbüriin çarpıcılık taşır. Bir mahketne düşunelim k). yarpıçları sivasa) iktldarca saptanıyor, ve Batı demokrasilerinde suç uyılmavan ffkir »uçlannı yarjrılıyor. Böyle blr konum, hem bufcukUD temel Ukelerine, hem demokratik prensiplere, hem Anayasamıza açtkça ters düşer. Ajıayasamız varcıçlann ba^vmsızlı^ını titlzlikte korujtn blr temtte haflanmıştır. Devlet Güvenllk Mahkemelerinln AnayMara aytardıfı konn•unda kamu vicdanuıda geçerU yargının yaıusıra. çeşitli hukuk adamlan ve DGM üyelerinden banlan da flkirlerini beUrtmişlerdir. Bu arada Anayasa Mahkrmest, Diyarbakır Devlet Gfivenlik Mahkemesinden eelen bir isteml Inceliyerek karsra baflamış, ve DGM'nin kıınılusunu sailayan 1773 sayılj Tasa'yi biçlm yonünden Iptal etmlştir. Anayasa Mahkemesl ayiu zamanda iptal karannın nvgulanması için 1 yükk süre tammıştır. (Deramı Sa. 9. Sfl 8 de) Hıfzı Veldet Velidedeoğlu • GÜNCELLlĞiNi HiÇ Y1TİRMEYEN, TOPLUMU YAKJN DAN İLGiLENDiREN BU KONUYU SiZLER iÇifl LNCELEDİ... hukuk sornnlan oldukç» rmaşık ve çaprasıkiır; huk biJginieri ve uzmanisn ılayca içinden çıkamazlsr; çöriişler ilerl süriilür; ır; duraksamalar oluşıır. ııkuk sorunlan ise apaçıkıkuk ösretimJ çörmemiş rttaşın bile anlayacağı ölıvdınlıktır. (Devlet Güvenllk MahkeI hukuk dünvamızın açık(nnularınrian blrldir Soi adamıo mantığı ve biile bu sonınn kolajca çöebülr. Tannclannı »eç•iyasal Iktidara yetkl ve Hiç bitmeyen sosyal sorun: BOŞANMA Bugün 7. sayfamızda «Cumiıuriyet gazetesinın 12 ekira 1975 tarthJi nüshasında Ugur Mumcu ınızası Ue «Isparta'lı Sadrazamlar» oaşlıklı bir yazı neşredilmıştir. Gazetenızın ve yazariannunn oenlmle fikir aynlığı tçerislnde olmanızı, bu sebepie de benı tahrip İçîn neı vasıtaya müracaat etmefc ıstemenlzt tartışmak ıstemıyorum. Ancak. tarüıı tahril ederek. eeçmiştekl hadiseiert tamamen defiştirerek beni tahrip için delil hallne getirmenizi bir sczin Lfadesl sayanm. Bu, asimda bana yönelttiSnlz hücumlann. güçsüzlügünü, yazariannızın da gnrmesi neticesinde tarihin dertnlütlennden birşeyler aramaya kaikmalanndan başka bir »ey deSıldir. Yüzlerce sene Once cereyan etml? hâdlselerle tnıgünün hâdiselerirJ ve tasilenm paraleUesUrerek neyl ispat et. sk mümkündtir b<lemlyorum. Bu mektubu yazarken, şahsımı «avunmak aklımdan geçmea. Niteklm, her gün gazetenizin her sahifesi bana hücunı Ue doludur. TUrk tarihinln tahrifine gönlüm raa olmadıgı için bu mektubu vaTayortrm. 824 sene ayakta kalmı? Osmanlı tmparatorluSunda vüzlerce kişi Sadrazamhk vapmısMr. Bunlardan da 5<)'ve vakm klsi oasınj rererek. Du görp\1 sona erdirmfşlerdır Hunlann teker teker tartışmasırj yapmak benim lşim deSıldır AnSa » Sü ] de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog