Bugünden 1930'a 5,484,734 adet makaleKatalog


«
»

RESİM NEDİR? NınJ Tapüır, Nasü öfrenülı Yazaa: Cemal Bingol Bakanlığımızca yayımlanan bu eser «0 lira fıyatla yaymevlerımizde satılmaktadır. Devlet Kltaplan Müdürlüğü Sultanahmet Istanhul Satış Tel : 22 3S 03 umhuriyet 52. yıl, sayi: 18396 Kurucusu : TUNTJS NADİ 17 Ekim 1975 Cuma FELSEFE VE KÜLTÜR Hilmi YAVUZ Terlmler ve kavramlar sÖ7İü£3 ekienmtstir. FIYV11 • M ÜRA îsteme adresi • ÇAf.DAS VAYINLARI Cagatoglu Halhevi tsok No: 39/«. istanhuJ Bağımsızlar, hükümeti desteklemek ii için önemli ödünler istiyor Turhan ILGAZ ANKAR4, (Cumhuriyet Burosu) Sıyasal partı \e gruplarda, lî eknn sonuçlarının degerlendı rıldifcı ıçe donuk çalışmalar su rerken onumuzdekı gunlerın yofrun gelışmelerle dolu oıdugu anla^klmaktadır. Bır takım «Parlamento lçi operasyonlar»la kendını gostermesı beklenen bu gelışmeler ıçınde, parlamentodakı bağımsızlar gru bu etken bır rol oynamanm ha zırlıgı ıçındedır. Dun kendısıyle goruştuğıimuz, bağımsızlar grubu Başkanvekılı, Çankın Mllletvekı lı Mehmet Alı Arsan, Grup Baş kanı Bılgıç'ın, CHP'nın yer alacagı yenı hukumet seçeneklerını destekleyebıleceklen yolundakı demecını benımsedığını bıldınr ken, kuruluşunda sorumluluk al dıklan MC Htfkumetının nıçbır uygulamasında soz sahıbı olama dıklannı belırtmış, «Bır mesulı vetın ya ortaklığı olur, ya da olmaz îkısının ortasında bır du rum, savm Erbakan ın soyledıgı gıbı renksızlıktır» demiştır. 12 ekımden sonra, dıkkatlen toplayan ve yenı ıç gelışmelen merakla beklenen DP de ıse, bır belırsızhk egemendır Genel Baş kan Bozbeylı, siyasal olayların bundan sonra alacagı bıçjne go re davranışlannı ayarlayacaklan nı ı'ade etmıştır DP'de bugun Genel Idare Kurulu toplanacak tır Yarın da, Teşkılat MecJısı, tum ıl başkanlan ve partılı Dar lamenterlenn katılmasıyla toplanarak 12 eklm sonuçlarını ve sonuçların doguracağı siyasal ge lısmelen degerlendırecektır Parlamentodakı bağımsızlar grubu başkan vekili Mehmet Ah" Arsan, dunku goruşmemız si'a sında, partılerarası mılletvekih (Devamı Sa. 9, Sü 1 de) Seçim sonrasına ertelenen zamların yapılması için MC Hükümeti üzerindeki baskılar yoğunlaşıyor Nuri ÖZDENtZ, Çeşıtli sanayi mallarına ılışkın zam taleplennı seçımlere kadar ovalayan MC Hukümetıne, zamja rın en kısa zamanda gerçekleştınlmesı ıçın vapılan baskılar yoğunlas*rıaktadır Bj arada oncehkle traktor fıjatlarına ıstenen rammın gerçeklestınlecegi bğrenıhruştır Bu konuda üretıcı fırmalann istemi karşısmda Malije, Tıcaret ve Sanavı Bakanhkla n temsıicıle'ınden oluşan bır he vet, traktor fıyatlannın vüzde 15 oranında arttınlması yolunda ra porunıı hazırlamıştır Traktor zammını zam dosyası 6 avdır Fıvat Kontıol Komıtesın(Devamı Sa. 9 Sü 1 de) Yahya Demirel'in hayali mobilya ihracatmı yapan firmanın ihracattan 10 ay sonra kurulduğu saptandı Yahya Demirel'in devletten 20 milyon lira vergi iadesi almasım sağlayan 3 firmadan biri olan Comamar, ihracatı yaptığı belirtilen tarihten 10 ay sonra 14 ağustos 1975'te kuruldu 20 ağustosta da Cenevre Ticaret Siciline kayıt edilen firmanın sermayesi 50 bin frank olarak gösterildi. Comamar'ın tek yetkilisi ve kurucusu Cenevreli Avukat Beaverd görünüyor Comamar Cenevre de iki ay önce kuruldu CENEVRE (AVK.*) Bajba kan Suleyman Demirel'ın yeğe nı Yahya Demirel'tn, devletten 20 mılyon lira vergi ıadesı alma sını «ağlıvan mobılya ihracatmı vuruten uç fırrrmdan bırı ola rak adı geçen COMAMAR Şırketmın volsuzluk olayının kamuovuna yansımaiından sonra 14 agustos 1975 te kuruldugu sap tanmıştır Yahva Demirel'in 1974 yılının çeşitli tarihlerinde, Kıbns, ttalya, Isviçre ve Llbya gıbı ulkelere mobılya ihraç ettıgı ıddıa sıyla devletten 20 milyon liralık verpı Iadesı alması olavın da, ihracatı gerçekleştıren. an cak bır türlü varlıldarı saotana mayan üç firmadan COMAM"\R' ın, ıhracat tanhlennden hemen hemen bir vıl sonra 14 agustos 1'75'te kuruldugu ve 20 ağustos 1 5 5 tanhınde de Cenevre Tıca <7 ret siciline kayıt edildıgi ö^renılmiştir. «Hayali Mobılva thracatı» olayı nı îsvıçre'de izlejen ozel buronun elde ettığı bılgılere gore Şırket merkezı Cenevre olmak uzere 14 agustos 197Vte kurul muş, 20 ağustosta Cenevre Tıca ret siciline kavdedılmış, şirketın tek ımza yetkılısı ve kurucusu olarak da Rene Lucıen Beaı.erd gosterılmıştır. Söz konusu avu kat mobflya oiavi •}n«val"inda, yıne thracatı vuruten fırmalardan. Liechtensteın'dakı tntertradeımpıx'ın Cenevre'deki ış takıpçısi olarak aostenlmış ancak burosu olarak verilen « f Rue de Rl Rhone» adresınrtekı bınanm çoktap beri terkedılmış oldugu saptanmıstı Bu kez Comamar'ın Cenevre Tı caret sırıltne konulan adrest yi(Devamı >a. 9, »u. 3 ue) 5 Kemal Güven yeni dönemde Meclis Başkanhğına ada/hğını ko/mayacağını açıkladı ANKARA, (ANKA) Mıllet Mechsı Başkam Kemal Güven yenı parlarnento donemı ıçın baş kanlığa adayüğmı koymayacağını açıklarnış, «Sağlık durumum, bu onemlı gorevı soramluguna varasır bıçımde yapmamı onlu yor. Adaylığımı kesınlıkle koymayacagım» demiştır. Mıllet Mec lısı Başkanhğına, CHP Sıvas Mılletvekilı ve eski Bütçe Plan Karma Komısyonu Başkanı Ahmet Durakoglu'nun, Senato Baş kanlığina ise Dışışlen Bakanı Ih san Sabrı Çağlayangıl'ın aday ola caklan belırtılmektedır. AP çevrelerınde belıren bır eğı lime gore, Meclıs'te Mıllıyetçı Cephe'yı oluşturan partılenn san nalye sayısı çoğunlukta olduğun dan, Meclis Başkanlığına sağ par tılerden bır aday gostenlecektır Bu egılım gerçekleşırse parla mentoda, 1961 yüından ben uy (Devamı Sa. 9, Su 8 de) d'Estaing Brejnev görüşmesinin ikinci kez iptali değişik yorumlara yol açtı MOSKOV* Resmi bir zivaret ıçın Moskova'da bulunan Pransa Cumhurbaşkam Valery Gıscard d'Estaing ın Sovyetler Bırhğı Komunıst Partisı Genel Sekreteri Leonıd Brejnevie oncekı gun vapacağı goruşmenın bugune ertelerunesınden sonra, ıkı liderın varmki goruşmelennın de ıptal edıldığı bıldınlmektedır. Goruşmenın ıptalıne bır gerekçe gosterılmemıştır d'Esra mg, oncekı gunkü goruşmenın er telenmesi kararınm, ortaklasa ahndığını ve znaret programında bir deKişiklik olmayacağıra »çıklamıştır. Ancak Brejnev ve d'Estamg'ın yann vapacaklan goruşmenm ıptal edıldığı yolundakı haber ler çeşıtli yorumlara volaçmıştır Sıv asal gozlemcıler d Estaıng Brejnev görUşrne<!inın ıptalını üç nedene bağlamaktadırlar Bunlardan binncisi Brejnev'ın sağlık durumu ıkınnsı ısı uıke arasında behrgınleşen sıvasal gorüş avnlıklan, ve üçuncusıl Kremlın'de basgosteren bunalım dır. Ancak butun bu varsayımla rı gece'sız kılan etkenlerden de soz edı mektedır Bremev'ın sağîık durumu Mos kova da geçen kıştan beri soylentılere vol açmaktadır Ancak çarşamba gunu d'Estaing Brejnev goruşmesınden başka, ıkı tarafın vardımcılan arasında vapı'ması beklenen toplantılar da ıptal edılmıştır Bu arada bır î^ansız sozcu Frejnev ın hastalanmış olduğu goruşune pek ıhtımal vermemıstır Pans gazetelerı, goruşmenın iptalınm polıtık bır skandal oldugunu one sUrmektedırler Ba sında yer alan haberlere aore, d Estamg'in salı gtınıi yapılnn toplantıda Avrupa guvenlıgı ıle ılgılı Helsınki Konferansının ınsancıl sorunlannı çok açık bır şekılde one surmuş olması Fran sa nın NVTO sıyasetıne gıtgıde yaklaşır olması, ya da FYansız kabıne uyelennın Sovyetlere kar şı eleştınlennı sertleştırmış olmalan gıbı suasal goruş aynlık ları venı bır ıkılı goruşmeden kaçınılmasında rol oynamış olabılır Ve üçuncu şık olarak da Sov yet lıderlerının, Fransa sorunundan tamamen ayn bir iç bu nalım nedenıyle zaman kazan maK içm goruşmeyı erteledıklerı duşünulebılır Bununla bırlıkta ne Sovyet basınmda ne ıvi haber alabılecek çevrelerde bır ıç bunalıma ılışkın belırtı yoktur (aa. AP) Bağrmsızlar bilânço istiyor MALİYE BAKANI ERGENEKON, BU KEZ DE PARlS MUHABİRİMİZİN AYLIK ÜCRETİNİN TRANSFERİNI REDDETTI Malıye Bakanı Yılmaz Ergene kon, Turkıve'yı yakmdan ılgılendiren dış olayların ızlenmesı ıçm gereklı dovız talebırnızi geçenlerde reddettıkten sonra, bu kez de, gazetemızın kadrolu Parıs muhabınnm aylık Ucretının transferinı kabul etmedıgım bıldırmıştır. Malıye Bakanı Yılmaz Ergene kon'un Müsteşarı Sabahattın Al pat'm ımzasıvla gazetemıze gon derılen vazıda, Parıs muhabın mızın avlık ucretı olarak 1 1 ) 5K Pransız Frankı tutanndakı trans fer talebımizm ujgun gorulmedığı kaydedılmıştır Ojsa daha onceleri gazetemı zm bu konudakı taieplen uygun gorulmekte ve muhabırımizın Türkıve'de tahakkuk eden aylık ücretmm doviz olarak karşılıgının yurt dışma translen için gerekli izın verılmekteydı. Nıtekım, 12 hazıran 1974 günu yapmış olduğumuz başvuru sonunda Malıye Bakanlığı gereklı tznı vermıştı Malıye Bakanı a dma müdür Bedri Dılık imzasıy le 8 temmuz 1974 gun ve 59 3584074 sayılı yazıda «Muracaat uze nne vapılacak ışlem ıçın TC Merkez Bankası tdare Merkszıne gereklı bıldırımm yapıldığı» be lırtılmıştı. Malıve Bakan'ığının bu talimatı uzenne de Merkez Bankasmdan gazetemıze gondenlen yazıda şoyle demlmekteyda«Gazetenizin Parıs muhablri olarak gorevlendırılen kadrolu elemanlannızdan Kosta Daponte'nm Turkive'de tahakkuk eden ücretıne karşılık her ay FF l 500 nm bir yıl mlıddetle maaş olarak transfer edılmesının uygun goruldüğü hakkmdala Mallve Ba (Devamı Sa. 9 Sü 6 da) ANKARA, (Cnmhnriyet Bflrosn) Başbakan Suleyman Demırel, MSP Genel Başkanı Erbakan'm «Koalısyon protokolü yeniden gozden geçlrılecektır» bıçunın dekı sozune ılışkın vaptığı açık Fikret OTYAM lamada «O koaiısyonun kendı içındekı sorunlandır. Ana se bep ortada duruyor, tafsılâtta ANKARA Televızyon ekra farklılıklar varsa bız onlan du nını dolduran koca bır baş, De zeltırız. Ama tabıi basm yoluymırel'ın başı Saçı yoksa, DU, la degıl, kendı aramızda goru şur gıderınz» demıştır. elmde olan bır şey değıl eibe* te Ama ettığı soz, saç ve baş Cumhurbaşkam Koruturk lle ustune . Seçım sonucunu kaste yaptığı goruşmeden sonra Demıderek, «Saçlar dokulecek her<e rel, MC Hukumetının kuruluş sın onune» dedı. Evet o sıralar sebebı olan «Komunızmle mucaaa saçlar rakam olarak dokulu aele» unsurunun ortada bulunduvordu ak kagıtlar ustune Demı ğunu soylemış, bugun ıçın bır re! e gore, sonuçlar ya ıstıkrar sızhk getırecek ja da ıstıkrarı başka hukumet formulunun ge çerlı olmadığını belırterek, «Yapı ne de var hanı goturecek lamayan şey ler varsa yapılır Yam çoğunluğu kendısı alırsa ıs Daha m yapılması ıstenılen şev tıkrar gelecek, alamazsa o oldu gunu sandığı gidecek. Sonra dı ler varsa bundan ancak herkes yor ki, «Mıltetın kararına saygı memnun olur. Hukumet devam nra var » Bu nasü, nerae ne edecek. Onun için herkesm gü saygıymış boyle? CHP'yı de kas ven ıçınde olması lâzını Turkıtederek, «Mıllet gomınızme, soıa ye'de Hukumetsızlık acısını yuz vermez» buyurdu Eger CHP Turkıye tatmıştır. Koalısyonu (Devamı Sa. 9. Sü 4 de) meydana getaren partılenn koa lısyon protokolu hazırlanırken (Devamı Sa. 9, Su 7 de) Başkent Notları Demirei: "Bugün için bir başka hükümet formülü geçerli değiL «MİLLÎ GÖRÜŞı Izmir Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevsizlik kararı alması bekleniyor Hikmet ÇETtNKAYA İZMIR Anayasa Mahkemesinin Devlet GuvenlıK Mahkemelen Kuruluş ve Yanrılama üsullen Yasasını ıptal eden karanndan sonra Izmır Devlet Guvenlık Mahkemesı uvelennın bır vıllık yururluk süresını beklemeden ?o revsızlık karan alması beklenmektedır. Bu konuda kesm bır açıklama vapümamakla bırlıkte uvelerın çoğu Anayasa karannın uygulanması gereklılıgı uzennde durmaktadırlar Bunun vanı sıra halen Devlet Güvenlık Mahkemesınde yargılanan sanıkların avukatlan Devlet Güvenlik Mahkemesının eorevsizhk karan almasını ve dosvanın Izmır Agır Ceza Mahkemesıne Konderılrnesı ıstemınde bulunmuşlardır. Avukatlann bu istemi Devlet Gurenlık Mahkemesınce kabul edılerek dılekçelen isleme konultnuştur. (Devamı Sa » Su 1 de) Saç ve Baş • •• OLAYLARIN ARDINDAKİ tstanbul Teknık Ünıversıtesuıde dun olaylar çıkmış ve komandoların saldırısı sonucunda, ÎTÜ elektnk bolümu 3 sıntt ogrencılennden Ibrahım üzunsoy, Hakkı Ocakaçan, Murat Ulay, Ümıt Uzan ıle Inşaat bolumu 3 sınıf oğrencılerınden îsa Şen çeşıtli yerlermden, bıçak, zmcır ve sopalarla yaralanmışlardır Ancak olaydan sonra yakalanan veya gozaltına alınan olmamıştır. ITÜ oğrencıleri önceki gun okul anfısmde bır forum duzen lemışler okul ve oğrencı sorun larını goruşmuşlerdır Bunun u zenne komandolar da dun ılk ITU'de komandoların saldırısına uğrayan 5 öğrenci yaralandı dersın bı'ımınde oğrencılerı tek rar îorum yapmava zorlamışlar ve kabul etmeyenler uzenne bıçak, zıncır ve kasaturalarla sal dırarak beş ogrencıyi çeşıtli yer lermden yaralamışlardır Koman dolar daha sonra polısın Olay jenne, bır saat geç gelmesın den yararlanarak kaçmışlardır Olay, ÎTÜ Elektnk Bolumu kondorlannda meydana gelmış tır Ögrencıler saat 9 00'da başlayan ılk dersten çıkışlannda korıdorda bekleyen 1520 kışilık komando grubundan bır bolümu sımflara dalmışlar ve öğrencıîerı foruma gırmeğe zorlamışlardır. Sınıflardakı ogrencılerin, daha bır gun once forum duzenledıklermı ve bu foruma katılmaja caUannı bıldırmelerı uzenne de (Ucramı >a a, sö b da) Bu Köşeden "MÜFTERÎ., Altan ÖYMEN B GERÇEK 12 etdm secimlerinden sonra sıvasal partiler kendüerıne gure \orumlara vöneldıler. Bu davranısı dogsl savmak gereldr. Bır snasal partı; uvelerine, vandaşlanna, seçmenlerine ıyımserlık asıJamak isteyecek ve çevresııııie bırıken umutlan taze tutmak ıçın elınden geleni yapacaktır. Ne var ki ber seyin bir ölçusü vardır. Elle tutulur gerçekleri blr yana iterek sayıklar Ribi konuşan; avakta düş eorurcesme >orumlamalara elrişen siyasal parli onderlcrınin, ters bir oluşııra yarattıklan bllinmelidır. Savısal veva orantısal sonuçları belli bır secim vardır ortada; ve az buçuk toplama, çıkarma. carp ma, bölme bilen her vatandaş, Biraz Ciddiyet.. «onuçlara belll bir mantık açısından v aklaşmaktadır. Bunun vanısıra TRT nin kuçuk kurnazlıkları coze çarpmakladır. Televızvon, seçım sonuçlarını Cephe varanna bir gönınom içınde vermeje ozen sostermektedır. SozgeUşi Millet Meclisınde, 12 ekım seçunlerınden once ve sonra sandal>e dağılımından soz açtıfı halde. Senato'da aynı dafılımı vermekten dıkkatle kaçınnuktadır. Bu tur tniçuk manevTalan Cephe Hükumetmin TRT'sınden beklemek de doğal savılmabdır. Kuşkusnz basında çeşıtli partileri tutan, va da sağ ve sol yelpazede yerlerini bulan gazetelenn de kendilerine eore çabalannı tanık oluvoruz Bn ler, se^ımın savısal sonuçları arasuıda, işlerıne eelen a>rıntıları ön plana çıkarmava ozen ROSterivorlar. Ya da rakamlar kesbnınde ışlerine reldığı jıbl bılesımler yaparak tuttuklan sıvasal partının durumunu olduğundan daba irı gostermek i(in çalışıvorlar. Bfituo bunlar da doğal sartfmalıdır. Ama ustunde durulması gereken bir noktava parmak basmadan geçmemek Rerekı^or. (jlkede sivasal partıler ve \andaşları dışında, seçım sorunlarına ve konulanna bılimsel cıd• ** (Devamı Sa. 9. Sü 6 da) ABD'den satınalınan 24 Fantom uçağından ilk parti 6 tanesi Türkiye'ye getirildi ESKÎNEHİR (Haştnel tnnntepe bildmvorj Kıbns Barış Harekatmdan sonra konulan ambargo nedennle parası odendığı halde, Amerıka'nın teshm etmedığı 24 fantom uçağından 6 ta(Uevauu Sa a, isu 1 de) u iş gerçekten ganp biı ış halıne geldl Vahya Demırel, kendısını sa\unan Malıye Bakanı Yılmaz Ergenekon'u yalanlıyor Dun Hurnyet'e bır demeç vermış. Bız ne dedıvsek onlan dogru!.ıyor Ergenekon'un sovledıklenn'n ıse tamamen aksını soyluyor. Bakınız 1 Bız demıştık kı* Yahja Demirel'in mobılya ıhraç ettığım bıldırdığı uç fırmadan tntert'adeımpex. tsvıçre'de yoktur Bu adla kurulmuş bır fırma Lıechtensteın'dadır (12 temmuz 1974 ve daha sonrakı yavınlar ) Malıye Bakanı Ergenekon demıştı ki Fırmanın Isviçre'de ka yıtlı oldugu, kantonlann res mi vesikalan ıle ortava çıkmıştır Aksi ıddıalir yalandır tftıradır < 0 eylül 1975 1 gıinlü APHi basına açık basm toplantısı) Intertradeunpeı, bir Isvıçre fırması degıl, bır LJectıt«nsteın fırmasıdır (16 ekıra 1975 günku Hurnyet gazetesmdekı demecı) 2 Bl2 Etablıssement Mopar Fırması da Isvnçre'de yoktur. Bu ısımde Peter Rıtter adına kurulmuş bır firma, Lıechtensteın'da vardır. (12 temmuz ve daha sonra) Yümaz Ergenekon: Fırma tsvıçre'dedir. tsvıçre kayıtlannda vardır Aksi Iddıalar valandır, ıttıra dır Resmî makamlann belgeleri buradadır (bır de esprı yaparak ) ancak şımdı de tsvicre makamlannı «sah te belge» venyorsunuz dıye suçlamalanndan endişe ede nm <10 eylül ı Yahja Demlrel* Etablıssement Mopar Isviçre değıl. Lıechtens(Devamı Sa. 9. Sn 4 de) kı Dun Yahya Demlrel dedı MAKARiOS TÜRK TARAFININ SOMUT ÖNERi GETiRMESi HALiNDE TOPLUMLARARASI GÖRÜŞMELERİN BAŞLAYACAClNI SÖYLEDi • KARAMANLIS KIBRIS SO RUNU ÇÖZUMLENINCE, YUNANISTANTN, NATO' DAN ÇIKMA KAEARINDAN VAZGEÇEBILECEĞINI SÖY LEDİ. SPD lideri Brandt, Ecevit'le görüşmek üzere yıl sonuna kadar Türkiye'ye geleceğini açıkladı Yağmur ATSIZ bildiriyor BONN Federal Almanya'nm eskı Basbakanı ve SosyaJ Demokrat Parti (SPD) lıden Wüly Brandt, gazetemıze, CHP lıderi Bulent Ecevit ıle görüşmek Uzere bu yılın sonuna kadar Türkiye'ye gelmeyi umduğunu söylemıştir. Brandt aynca, kendi ziyaretmden cnce bu SPD nevetınin Ttirkıye'ye gelerek CHP üe SPD ara sında dngörtılen ışbirlığinln aynntılannı eörüşecegini açıkiamış tır. (l>e\araı Sa. 9, Sö 5 de) LEFKOŞE Kıbns Rum Toplumu Lıderi Başpıskopos Makarıos, Turk tarafının Kıbns sonınuna ılışkın somut önerıler getırmesi halınde, soo olarak Nevv Yorkta kesilmıs olan dördüncü donem toolumlar arası gftrüşmelenn venıden başlayabıleceglnı söylemıştir. Öte yandan, resmî bir zivaret Içın Pakistan'da bulunan Kıbns Türk Federe Devletı Başkanı Ra uf Denktaş. baskent Rawalpındi*de verdıgı demeçte. Kıbnsta tek çozttmfin iki bnlseit fedens yondan geçtıâını, Rum tarBlmın (Ucvauu ba », Sü 3 de)'
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog