Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

Balkanlarda Bir Gerillacı HÜRRtYEI KAHRAMANl RESTIELI NÎYAZÎ BEYÎN ANILAR1 TakiD tartfiimıan en dıkkate deger olavlan vt eyleralen nürnyetır ılânı.. tsteme adresr CAftlM * YAYIM.AKI Cafslnfclu Halbevi Sok. Nn 3»»'4l Hunbnl 1 umhuriyet 52. yıl. sayı: 18395 Kurucusu : YUNUS NADt 16 Ekitn 1975 Perşembe 27 MAYISMN ROMANI \ Yazan: IVlüşerref HEKHV1OĞLÜ FÎYAT1 20. URA C4rtl»AS VAVINMR1 Cagaloğlu Halkevi Sok No: 39/41 I S I â N B UL Bakanlar Kurulu toplantısmda AP'nin seçimler sırasında partizanlık yaptığı iddialan tartışılacak AP Genel Başkan Yardımcısı Cevherî: «Kuvvetlendiklerini sananlar varsa, seçimi yenileme önergesi versinler» dedi Bilgiç ve üç arkadaşının AP'ye geçecekleri, diğer 10 bağımsızın ise ortak bir strateji saptayacakları bildiriliyor. MSP hükümete yeni öneriler getirecek AMARA. (ANKA) 12 ekim »enato yenıleıne seçımleri kesınlestıkten sonrakı gelışmeler ılgmç boyutlara ulaşmaktadır. AP çevrelennde behrtıldıgıne gore, MC Hukutnetının kuruluşu sırssında DP'den ayrılan mületvekıllen AP'ye doneceklerdır. Bu arada bır açıklama yapan AP Genel Başkan Yardımcısı Necmettın Cevheri kuvvetlendıklenRi sananların seçım yenileme önergesi vermelertai önenniştir. Ote jandan MSP'nın. daha once koalısyon protokolunde saptanan konuları Bakanlar Kurulu toplantısına gotureceğı belırtü mektedır KAYSERİ'DE BİR YOLCU OTOBÜSÜ UÇURUMA YUVARLANDI 19 ÖLÜ, 36 YARALI VAR KATSERt, (Mustafa Gfimüska>nak bildirİTor) Tomarza ilçesıne bağlı Ozluce kasabasına gıtmekte olan bır volcu otobu su, bncekı gece 3öü metrelık uçu ruma düşmuştur. Kaza sonucu 55 kış.mn bulundugu otobus'ekı yolculardan 19'u olmuş, 26'sı ağır olmak Uzere 36'sı da yaralan mıştır. Şahın Aslan'ın yonettığı 38 AD 157 plâkalı yolcu otobüsü Özluce kasabasına yolcu gotü rurlten, fazla hız yuzunden kasa baya 2 kıiomeTe kala bır vırajı alamavarak devnlmıştır 350 metrelık uçuruma duşen otobüste bulunan volculardan o lenler şuntardır: tshak üancı. Frttah Yıldız, Mehmet Yıldınm tbrahim iıl(Uevanu ba ». S»S 1 de) Türkiye'nin Ortak Pazar'a ihracatı üçte bir oranında azaldı Yalçın KÜÇtJK MC Hukumetı'nin görevde bulunduğu 1975 yılının bılmen donemıne aıt ıhracat ıstatıstıklerl, Turkıye'nın thraeatmda belırlı bır yon degıştırrne olduğunu gostermektedır. Ortakpazar'a yapılan ıhracat önemlı olçude azahrken dığer bolge ve Ulkelera yapılan ihracatta artışJar olmaktadır. Ancak Turkıye'nın ihracatı ıçınde Ortakpazar büyük bır ver tuttuğu ıçın eenel olarak thrarat azalmaktadır. Demırel baskanlıfmdald MC Hukumetı'nin tzledıgi polıtıka, Tıirkıye'nın ihracatmın azalmasına yol açmıştır 1975 vılınm İlk vedı ayı sonunda toplam Ihracat dolar olarak 953 mılvon dolardan 738 mllyon dolara lnmlstir. Bövlece ?eçen vıluı aynı dfinemme gore ihracat sehrlerl vüzde 23 oranında azalmıştır Turklye ihracatında b " genel (Devamı Sa. 9, Sü 1 de) AP'ye girecekler MC Hukümetının kuruluşu sırasında DP'den kopan mılletve kıllennın sırayla ve büyuk bır torenle AP'ye gıreceklen oğreral miştır, Seçıra bncesinde kısa aralıklarla yurutulen bu kampanyanın başanlı olduğunu belırten AP vonetıcılen botlece DP'den de yenı kopmalar olacağını sov lemektedırler. AP'nm Mıllet Meclısınde 193 sandalyeye yükselme vı amaç edındığı ve bo>lece de Mıllet Meclısı Başkanlığını elde etmeyı planladığı one surülmektedır. AP çevrelerınden belırtüdığıne göre, Mıll'yetçi Cephe Hukumetı' nın kurulması ıçın DP'den ayrılanlardan Mutlu Menderes \e Talat Asal'dan sonra Sadet'ın Bılgıç, Ata Bodur ve Nılufer Gursoj'un kısa sure ıçlnde AP' ve gireceğl gımler vakınlasmış tır. Ancak bu grup dığer bağımsızlan da ıkna etmek ıçın uğrasmaktadır. ANKA muhabimle konuşan bır AP vonetıcısı. «AP (Devanu Sa. 9. Sü 1 de) Demirerin temelini 2 ay önce attığı SEKAAkdeniz tesisleri inşaatı önceki gün ihaleye çıkarıtefr ANKARA, (ANKA) Başbakan Suleyman Demırel'ın ıkı ay kadar önce gosterlşlı bır torenle temelım attığı SEKA Akdenız tesisleri ınsaatı ışı ancak oncekı gün ıhaleye çıkanlmıştır. Resmî Gaaete'de yayınlanan ihale konusu, tesıslenn saha tanzım ve tesvıye işi ıle ıdare ve fabnka bınaları ınşaatlarını kapsamaktadır Ihale ile llgıli olarak venlen bılgıye gore, müteahhıt seçımı Î4 etamde japılacak ve tesıslenn ınşaatına da ancak bundan sonrakı bır tarıhte başlanabıîecektır. Senato'daki kararlarda kontenjan ve tabii senatörlerin oyları etkili olacak ANKARA, (ANKA) 12 ekım seçımlerınden sonra, Cumhurıyet Senatosunda durum, hem Mıllıyetçı Cephe, hem de CHP açısuıdan krıtık bır bıçımde dengelenmıştır. Bu donem bırleşımlerın de, Cumhurıyet Senatosundan çıkacak kararlan Mıllıyetçı Cephe, ya da CHP ıçınde olmayanlann oylan. $u ya da bu taraf lehıne etkıleyebılecektır. Soz konusa krıtık denge nederuyle ıktıdann bazı tasarüan Sena'o Genel Kurulunda takılabılecçgı gıbı, Senato Başkanı seçımı de. munalefetm engellemesıyle, uzun turlara donuşebüecektır. gelen konunun nitelığme göre, . durumu Mıllıyetçı Cephe. ya da ' munalefet lehıne gerçekleştırebılecektır. Kıbrıs ve ABD üsleriyle ilgili yeni statü Milli Güvenlik Kurulunda saptanacak ANKARA (ANKA) Kıbrıs sorununda atılacak adım ve \erılebılecek azamı ta%ız'n tesbıtı ıçın hukumefte ve Dışışlerı Bakanlığında çahşmalar başlamıştır Kıbns konusa ıle bırhkte ambargonun kısmen kaldırılmasından sonra, Turkıye'de faalıyetlen durdurulan Amerıkan uslerının yenı statulerının Mıllı Gu\enhk Kurulu tarafından saptanacagı. bundan sonra Bakanlar Kurulunca onaylanacağı bıldırılmektedır Kıbrıs konusunda merkezı hukumet jetkılerının TurKiye'mn ıstedığı gıbı tesbıtı halın de, venlebılecek azamı tavızın Maraş Bolgesı ve sınırda bazı duzeltmeler olabıleceğı kaydedılmıştır. Kongre karanndan sonra gerek usler. gerekse Kıbrıs konusunda herhangı bır gırışunde bulunmayı, seçım sonrasına bırakan Demırel Hukumetmın, onümuzdekı hafta toplanacak olan Mıllı Guverhk Kurulunda konu>u goruşeceğı ve toplantıda, Amerıka'ya karşı Turk hukümetının tavnnın tesbıt edıleceğı ılerı surulmektedır. Ancak. hukumetın MSP kana dmın Kıbns konusundakı «tavız verıîmesıne karşı» tutumunun, hukumet ıçınde cıddi endışe yarattığı bu nedenle Başbakan De mırel ın konuyu vuksek duzeyde \e asken sevıyede oluşturduktan sonra. Bakanlar Kurulunaa kabul ettırmeye çalışacağı kaydedılmektedır. MSP'nın seçım sonucunun acısını. AP'den çıkarmak ıçın takınacağı uyumsuz da\Tanışın, Başbakan Demirel tarafmdan ancak bu şekılde onleneceğı nne surulmektedır. (Devamı Sa. 9, Sü 7 de) Üçüncü grubun yapısı.. Cumhunvet Senatosunda durumu etkıleyecek CHP ve Mıllıyetçı Cephe dışındakı «uçuncu ! grup», genellıkle «taralsız» bır yapıya sahıp bulunmaktadır. Ancak, 19 tabıı uyeden 18'ının, bır ] leşım ve oylamalarda CHP paralelmde davrandıkları bılmmektedır Tabıi Senatorler arasında bulunan eskı Cumhurbaşkanı Cev det Sunay ıse, 18 arkadasının aksıne, çogunlukla sagcı partıler (Devamı Sa. 9, Sü 2 de) Senatoda tablo.. Ankara Notları: MSP'ye dıkkat.. Mustafa EKMEKÇi ANKARA Orhan Peker'ın sergısmden, Sovyet Elçılığındekı kokteyle gıttık. Her ıkısıne de, gelenler seçıra sonuçlarmı konuşuyorlardı. Sergıler, kokteyller bırcr pohtıka kıılısı olmaya baş(Devamı Sa. a, Sü 4 de) ı 12 ekım seçımlerınden sonra. Mıllıyetçı Cephe, Senatoda, AP 78, MSP 5, CGP 5 \e MHP de 1 sandalye olmak uzere, tonlam 89 sandalye elde etmıştır. Bu rakam, Senato genel sandalyp toplamı olan 184'ten çıkarıldıgında, Millıyetçi Cephe dışındakı sandalye sayısı 95 olmaktadır. Bu durum da, «ıstıkrarsız b:r tablo» olarak degerlendınlmpktedır Içme gınlecek yasama donemmde, Cumhurıyet Senatosunda alınacak kararlan, Millıyetçi Cephe ve CHP dışındakı ojlar, yani, tabıi senatorler ve kontenlan senatorlennın oyları etkıleyecektır. Bu oylar da, Senato'ya Sosyalist Parti Başkanı Aybar "Ulusal artık,, sistemine dönülmesini önerdi ANKARA, (Cumhuriyet Burosn) Sosyalist Partı Genel Başkanı Mehmet Alı Aybar, dun basına verdığı demeçte «12 ekım seçımlerının sonuçlan ıhtıyatla değerlendırılmelıdır. Aşırı sağın kazançlı çıkmadığı ve 1973'e gore, gerıledıgı gorulmektedır. Bu goz lemden solun zaferı anlamını çıkarmak ıse gerçegı yansıtmıyan bır zorlamadır» demıştır. Aybar, «Burjuva reumını sa\oınan ıkı partınm, ıktıdarda nobet değıştırmesı sonucunu doğuracak olan bu gıdışm mutlaka onlenmesı (Devamı Sa. 9, Sü 5 de) Askerî Yargıtay'ın af kapsamına sokmak istediğ Madanoğlu davası sanıkları mahkemenin beraat kararında ısrar etmesini istedıler Ataturk Kultür Sitesiııin yan;ın sırasında tumuyle yanan sahnesi yeniden lnşa edilijor.. Emnlyet sistemi yine aynı sistem, fakat en son yenilikleri taşıyor.. Turk Ceza Kanununun 171. maddesını ıtılâl etmek suçundan sar.ık Cemal Madanoğlu ve arkadaşları nakkında evaelte ve rılen beraat karannın Askeri Yar gıtav 4. Daıresınce bozulma sı uzerıne, bu bozma karan hak kında bır karar vermek uzere 12 Marftan sonıa kurulan Istanbul 2 Numaralı Sıkıyonetım Mah kemesı dun yeruden toplanmış tır. Tuğgeneral Tevfık özgur'un başkanlığmda kurulan, Yargıç Yargay Gunay Gençer'ın yonettığı ve yargıç Dpnız Bınbaşı Gultekın Turan'ın uje olduğu 2 Nu maralı Sıkıyonetım Mahkemesı 2 kasım 1974 gunku oturumu sonunda emeklı Korgeneral Cemal Madanoğlu ve 24 arkadaşı hakkında «Taın bır vıcdanî ve hu kukı kanaata ulaşıldığından beraatlerıne» karar vermıştı. Mah (Uevamı ha. y, ssn 4 de) Türkiye, Balkan paktına girmeyî kabul ediyor ANKARA, (ANKA) Yunanls tan Başbakam Karamanlıs ın kurulmasını onerdıği Balkan Paktma Türkıyemn de katılmayı &*bul ettıği bıldınlmektedtr. Ancak. Balkan ülkelerınce vapUan teklıl iazenne Türk hukü metmce hazırlanan cevapta. bu ulkelenn yenı meselelerden kaçınmalan ıstenecek ve bu ılkenm paktm. devamı ıçın şart olduğu kaydedılecektır Turkıye'nın. cevabında hal»n çozumu gerekll mevcut meseleıer varken, yenı surnişmelerden kaçınılması yolundakı dıkkatinın, dığer ülkelerce de olumlu karşı lanması beklenmektedır. Balkan Devletlerl. Karamanlıs' in paktm kurulması yolundam çağrısına karşı, Turklye'nın de bulunması halinde paktm lcurulmasını olumlu karşılavaeaklarım bıldırmişlerdı Dıplomatık çevreler Bıılgarıstan. Yugoslavya ve Romanya'nın Karamanlıs'tn ça* nsına karşı öne surduklerj ou koşulu. Turkıye olmadan Balkan ekonomık ışblrlıfi olmaz» şeklınde vorumlamaktadırlar. Türkıye'nın pakta katılma çaf rısına verecegı cevapta Balkan üjeleri arasındakı dostluğa ÇO'Î Sa. 9. Sfi 7 de) 109 milyona inşa edilen Kültür Sarayı 130 milyona onarılıyor Yalçm PEKŞEN Eskı adıvla Kultur Sarajı veni adıyla Ataturk Kultur Merkezı'nın onarım ınşaatmı vürüten Mımar Hajatı Tabanlıoğlu, «Sufen Ancak bu uğraşının bedell olaÇzı yanan, yoğurdu ufleyerek dukça yuksek. Daha once de ayer» atasozune ıvı bır ornek oçıklandığı gıbı onanmı ıçın 130 luşturujor. mılyon lıra harcanmış olacak . Bu masraflar arasında en büyuk Planlannı çızdığı ve hemen hemen meslek yaşamınm tamamını vererek inşa ettığı Kultur Sarayı'nın yanması uzenne şımdı oyle bır alarm ve guvenhk sıstemı yapmış kı, bu sistem yuzunden oyuncular sahnede sıgara bıle ıçemeyecekler. çunku sahnenın hemen ustunde bulunan bır otomatık alarm sıgara dumanından bıle etkılenecek olçude duyarh. Yıne sahnede hafıf bır sıcaklık oluşsa, ovunculann uzerıne tonlarla su boşalacak. Hayatl Tabanlıoğlu, 1973 yılı başmdan ben onarmava çalıştığı Ataturk Kultur Merkezı'mn aşağı vukan 1 yıl sonra hız mete gırebıleceğmi söyluyor. 20 kasım 1^70^6 çıkan vangın sonucu bujuk bır kısmı kullanılamaz duruma gelen bına aslmda mart avında bıtecek ama, 4 • 5 a\hk bır surenın de provalar ve ışletme duzenının kurulması içın geçecetiir.ı hesaplıyor. YENÎ GUVENLÎK StSTEMININ ÇOK DUYARLI OLDUĞü KULTUK SAKAYININ SAHNESINDE HAFİF BIR SICAKLIK, TONLARCA SUYUN OYÜKCULAR1N UZERINE BOSALMASINA YOL AÇACAK.. bolumü yurt dışından getınlen sahne tesısatı ve elektronık bolumler oluşturuj'or. Eskısınden pek farklı olmayan (Ucvsmı Sa ». s»n b da) GÖZLEM UĞUR MUMCU Olasıhklar Zincırı... eçım sonaçları uzerındeki deg'erlendırmeler bır gerçeği ıjıden ıyıye kanıtlamıştır: Sol. sağlıklı bıçımde gelışırken. sağ oylar. bu oranda gerılemektedır Sağ partılenn tumunun oylannda yuzde ona yakın bır azalma olmuş, burıa karşın. sol oylar, bu orana yakın olçude prtmıştır. Ada let Pamsfnın oy artışı, bır sag partınm cebmden çıkan ojların. bır oaşka sağ partıde toplanması demektıı. Sağ partılenn o>ları donmuştur. Temel sorun da şımdıhk budur . Sağcı partılenn donan ve bundan sonra da çozulup azalan oylarının ulkede yenı sı.vasal bunalıırüara yol açacağını sojlcmek, talcılık sayılmamalıdır. Demırel, Mıllıyetçı Cephe ıktıdarını Kurarak, Bozbeylı nm DP'sını bolmuş. Erbakan'ın MSPsını lyıce sarsmış ve Turkeş'sn komandolarını duzenm çırkın saldırganlan olarab ılen surup Feyzıoğlu'nun koçıınu, da kıratın mıdesıne uıdırerek, sağ partıler ıçınde AP yı guçlendırmıştır. Ancak sağ oylar gerılemış, sol ojlar artmıştır. Bu gelısım, egemen çevreler ıçın >ııç de ıç açıcı değıldır. Sağın gerılemesı ve solun gelıştnesı, bırtakım çevrelen, aemokrası dışı çözumJer aramaje yoneltebılır. 12 Mart'm tadını damaklarında duyan bazı etkılı ve yetkılıier tuttuklan köpnl başlannda, «Memleketı ıçme düstuğu uçurumdan kurtarmak» ve «komunızmı onlemek» gıbı ahşılagelen gereıtçeien kullanarak, bır darbe yolunu deneyebtlırler. Komşumuz Yunanıstan'da. 1967 darbesı, ıktıdara degıl, muhaletete karşı yapılmıştır Muhaıefettekı «Merkez Bırlığı Partısı», ülkede sol bınkıme sahıp çıkıp ıktıdara tırmanırken Albay Papadopulos'un tanklan bır secede Yunanıstan ı ısgal etmıs \e Yunan solunu, cezaevlerme \e ışkenceevlenne kapatmışUr. [De\amı 5. Sayfada) S CHP, 1946'dan bu yana ilk kez oylarını yüzde 40'ın üzerine çıkarırken, sağ partilerin oy kaybı sürüyor ANKARA. IANKV) 1973 seçımlerıne gore 19J5'de başan kazanmış gorunen Adalet Haıtısının kuçuk sag partılenn kajıplarından yuzde 7 5'lık bır kıs mmı kendı lehıne toparlayarnadı gı anlasılmıstır. 1973 seçımlennde, 1975'de seçım yapılan bolgelere gore. sağ partıler oyların yuz de 63 3'unu almışlardı. Oysa gene avnı sağ partıler 1975'te oyların ancak yuzde 55^'ını toplayabılmışlerdır CGP'nın de AP lehıne seçıme gırmedığı gozonune alındığında AP'nm sağ oylann buyuk bır kısmmın kavbına yolaçtığı açığa çıkmışMr Bu oylam bır kısmının CHP'ye gıttı^ı du(Ue\amı isa. 9, Su i de) 14 ilerici kuruluş Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görevlerine Hayali mobilya ihracatım ortaya çıkartan Durugönül: "Gereğinm yapılmaması telkinlenne itibar etmedim,, ANKARA, (Cumhurivet Bürosu) Hayali mobilya thracatı olayını ortaya çıkaran Ticaret Bakanlığı eskı Mıisteşan Serel Durugonül'uD evıne ateş ettığı öne surulen sanık Osman Muüu'nun yargıianmasma dun başlanmıştır. Duruşmada Hadesıne başvurtılan Durugonul, cMobıîya ıhracaü olayında gereğlnın yapılmaması konusundakı teüdnJere ıtıbar etmedim» demıştır. Başbakan Suleyman UemlreHn yegenl Yahva Demırelin hayali bır firmaya mobilya ıhrac ettıgınl ortaya çıkaran Ticaret Bakanlığı eskı Müsteşan Seref Durugönül'un evıne 2t> t^mmuz 1975 gecesi tabanca\la ateş edılmışti. Olavdan sonra vakalanan Osman Mutlu'ntın rtnruşmasına dun Ankara Mınm »>!iıvp Ceza (Oevdtnı Sa 9, Su 8 de) devam etmelerini eleştirdi Devlet Güvenlik Mahkemflennın ışleyışıni eleştıren 14 Uencı orgut, Anajasa Mahkemesı tara fmdan ıptahne karar venlen bu mahkemelerln bır yıl dana ışleyı şml sürdürmelennl kınamışlardır. Bu konuda dun ortak bır açıklama vapan 14 orgut, v^salara aykın kurulduğu saptanan Dev let Güvenlik Mahkemeleri kararlannın da yasal olamıyacağını lleri sürmüşlerdir. Yapılan ortak açıklamada DGM kuruluş ve uygulama vasasınm bıçim yönunden Ana%asa Mahke mesınce ıptal edıid'gi anrsk ortaya çıkan ooşiugun doltuıuitna(Ue.iiıu Sd a, 3u b da) Farklar ve benzerlikler Yenı bına Ue eskı Kultur Merkezı arasında en büvuk farkm tahtadan kısımların azaltılışı olduğunu belırten mımar her yen betonlaştırılan bınatia sadece favanlar. salondakı dfko r lar ve koltuk vanlarının tahtadan vapıldıSını so'luyor Sımdı \a"ilan her şpvm rt'r \angm o!asıh*ı Karşısında pn az zararın ortaja çılcnr.ası ıcın. 12 MART 12 EKİ31
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog