Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

KOLEJLERE HAZIRLANIYORUM llkokulu bitirerek kolej ve yabancı okullara g i r m e k isteyen küçüklere en iyi haber. KOLEJE HAZIRLANIYORUM Flatı : 155 TL. İsteme adresi POSTA KUTUSIT : 176İıtanbul umhuriyet 52. yıl, sayı: 18304 Kurunısu : YUNTJS NADÎ 15 Ekim 1975 Çarşamba î S TAN DEVLET VE p e r ş e m b e 21)30 a 18.3U fc< 1 SA7LA 1 rtesi 2»t 30 2») 30 RE: < r HT»1 YA <5A i DA'vî: 21 e k ı m salı 1R30 hale OFERA BALESul YMONDA. Millî Eğitimde yapılan atamalarda Bozkurtçu Ülkü Bir Derneği etkili oluyor Aykut SAĞANAK S.mi1yetçi Cephe HükümeUnln kuruiusundan bu yana Mılli Eğıtım Bajcanhgında surdurülen ogretmen kıyımı ve sureunler konusunda Cephe partüerl arasındakı etkı vansması, Cephenm Bozkurtçu ortagı MHP'nın paralehndekl bır orgut olan Ülkü • Bır Dernegi tarafından yayınlanan bir genelgede Turkıjedekı ilencı ve devrımci oârettnenlere baskı yapmak ve gencı gorustekı kjşılen orgutlemek amacıyla kurulan ve ozellıkle Mıliıyetçı Cephe Hukumetının kuruluşundan bu yana orgutunu buyuk olçude genışleten IHkü Bır Dernegımn Genel Baş karu Profesor Orhan Düzguneş'ın yayıniadıgı genelgede konu şu bl çımde acıklanmaktadır: «2 Dernegımız mumkün oldugu oranda taytnlerde mües sır olmaya payret gbstermektedır. Ancak takdir olunur la Mil11 Egitım Bakanlığı üzerinde tesır etmeye çalışan yalnız bız degilız. Bu yüzden her kademede bızım arzularınuz ıstikamerınde tayinler olmazsa, bu takdirde uyelenmizın feverana kapılmamalan, bızım çe\Telerın telkiruvle yapılmamış dahl olsa yeni elemanlarla ıyı munasebetler içme gırmelen, mahalli rnuessenyetımızın fazlalıgı bakımrndan zarundır..» (DeTsnu Sa. 9, Sü 7 de) i Ülkü Bir Genel Başkanının genelgesinde «Derneğin mümkün olduğu kadar tâyinlerde müessir olmaya çalıştığı, fakat Millî Eğitim Bakanlığı üzerinde tecir etmeye uğraşanların yalnız kendilerinin olmadığı» açıklanıyor Lice deprem bölşesinde bir Ingiliz firmasının inşa ettiği poliüretanlı 35 konut rüzgârdan yıkı ldı Ziya AKSOT DtTARBAKIR Llce deprem bolgesınde bır Ingılız firması tarafmdan İnşa edılen 50 poliüretanlı konuttan 35 tanesı yıkılmıştır. Onceki gun çıkan rüzgâr, polıüretanlı evlerın tavantennı uçur muş, duvarlarında ıse buyük na sar meydana getırmıştlr Yetkılı ler olajn dognılamıslar, en kısa zamanda yapılann onanraına bas lanacağını söylemişlerdir. Seçimlerden oy kaybı ile çıkan DP ve MSP'nin yönetim kadrolarında değişiklik, kopma bekleniyor AP ile birleşeceği belirtilen CGP'nin durumu, Dışişleri Bakanlığı veya Genel Başkan yardımcılığı isteyen Feyzioğlu'nun tutumuna bağlı. Siyasal çevrelerde 20 kişilik bir grubun MSP'den kopacağı. bazı bağımsızların da AP'ye geçecekleri ifade ediliyor. Sonuç, küçük partiler de tedirginlik yarattı ANKARA. (ANKAl 12 ekim seçımlennın sıyasl pertıler arasında venı dejışıklıkler varatacagı behrtılmektedır. Küçuk partılerde baslayan tedırgınliSın va nı sıra, bazı bağımsız mılletvekıllennın onümüzdekı yünlerde AP've geçecegı bıldırılmektedır. DP ıçınde ıkı goruş çarpışmaktadır. MSP'de ise hukıimetten cekılme egılımınde olanlarla kalmak ısteyenler arasında s^uplasmalann bajladığı, bu nedenle bir bolunmenın soz konusu olabılecegı sovlenmektedır. CGP'nin AP'ye kattlma karan. Feyzıoglu' nun AP'de alacafı göreve eore kesınlik kazanacaktır. Turhan FevaoSlu. Dışışlen BakanlıSı va da AP Genel Sekreterlıgı ıstemek tedir. MSP'deki kanşıklık MSP'nin. lıderuıın buvuk ıddi al»xma ragmen ovlannı arttirma rnası Genel Merttez çevresınde karamsarlık varatmıstır. Necmet fın Erbakan'a karsı seçim dönemınde naslavan t«okilenn oartı öreürtlnde de eenisledigi bıldınlmektedlr. Milll Selâmet Par tısı dısmdaki cevreler bu partide Korkut özal'ın baslataca£ı bır ısvan hareketi beklemektedır Korkut Ozal ve 20 kişilik bır grubun MSP'den istifa ederek AP've katılacafti sftylentneti Korkut özal ve arkadaslarının baSımsız kalmalan ve Demokratık Partıden bır gnıpla venl pazarlıklar vaparak Hükütnete katılmalan da mümkün eörülmektedır. OP'deki ikili görüş Demokratık Partidekı venılsrf havasmın daha büviik rio*V'ik(Devamı Sa. 9, Sü 3 de) İşin Özeti • • eçim soDUçlanm değerlendirme>e çalışırken özetle şöyle diyeceğiz: Kazançu çıkan CHP Ue APdir. Otekı partiler derece derece kayba uğramı;.lardır. îçlcrinde eriyip silinme noktasına yaklasanian vardır. AP \e CHP topladıklan oylan »îağı jtıkarı eşit olarak yakiafik yjutde on oranında •rtttrmaTI başarmışlsrdır. Bu sonuç kuskusuı cepbenin halk gözünde anlatnnu }itinneye başUmasından doğmuştur. Vitirmek deyimini belld de jerinde kulianmıyoruı. Egemen çevrelerln tonı lle sırf erken seçimlerden kaçınmak, vakit kazanmak Uzere jrapay bir giiç olarak kunüan cepbe>1 halk sanınz hiç bir zaman tutmamış, benlınsememişti. AP bu seçimlerde kazaodıği oy fazlastnın tümiinü cephe ortaklanndan toplamıstır. CHP Için de aynı şeyi soyliyeceğiz. Bu seçimlercie oy kullanmak hakkım elde eden «jenç kusağın büyük ölçüde CHP'yl destekJediğinl dü fünsek de (U desteklemistir) artao CHP oylannın daha çok 3973 fenel seçimlerinde sağ partUeıi tutmuş yurttasUra mlt olduğu ortadadır. Bu nıatematiksel sonuç blze ikl gerçeği gösteriyor. Birlncisi Türk seçmeninin yaşadığımız ko sullar altında çeşitli partilerden oluşan çok dilimli bir Parlamento yelpazesi yerine biri Iktidarda, ötetd muhaiefette tashca iki partinin oluştıırdufu bir vasama org&nını daha uygun bulduğudur. Bugünkıi sosyal ympunızı Böıönüne getirecek olursak sınıf çıkarlannın zengin fakir, topraklı • topraksız ay. nmından öteye pek gellşmediği, siyasal özgürlüklertn Um kullamlamadıçı bir ortamda halktaki bu eğiümi doğrn bulmamak elden gelmez. tkinci gerçek de, bir yandan din sömüriıcüluğiı etkisLnl plderek yitirirken, öte yandan komunizm öcusünün de artık korkutucu olmaktan çıkmaya basladığıdır. Son seçitn kampanyası boyunca MSP propaçandacüan yoğun bir din sömürüctUüğu yaptılar. Anayasamızın yasakladı ğı yöntemlere boi bol başvurarak, özellikie kırsal bölgelerde camileri, mescitleri birer partl ocafı halinde kullandılar, töbeler olsun, günaha girercesine Tannnın adını diinya işlerine kanştırdılar. Ama sonuç işte ortada. Saym Erbakan ne derse desin, umduklartnı bulamadılar. Komünlzm mnacısuıa gelince, bu bayatlamış, artık çakar almaz hale gelmis silâhı, başta sayın Demirel olmak üzere tum cephe liderlerl CHP üzerine sabah ak;>atn attüar durdular. Azımsanamavacak sayıda sağcı yazar, çizer takımı da onlan yürekten destekledi. Sonunda ne oldu'.' Komunızmin en büjuk düsmanı olmak sa\ı Ue AP listesinden seçune katüan ba?ımKIZ aday sayın Turün, CHP'li Prof. Istünel'e karşı IstanbuTd» ağır bir yeniigiye uğradı. Oyle bir yenilfi kj, ötcki partileri desteklemiş oian bütün seçmenler oylannı sayın bağımsız Turun'e verselerdl bile aradaki 235 binllk açığı kapatmak olanajh vine de bulunamayacaktı. Evet, venileme ve ara seçimleıi sonunda sağdan kopardıği oylarla CHP. Parlamentoda en KÜçlu partl olmak durumunu, daha da eüclendirnti; olarak korumaktadır. CHP'nin elde ettiği bu sonuç dah» başanlı olamaı mı Idi? Gazi Eğitim Enstitüsünden 11 öğretmen Ankara'daki ortaokullara atandı ANKARA. (ANKA) Gazi Eğıtım EnstıtusU cğretmenlennden oabın, Ankara'da çeşitli ortaokuilara öğretmen olaran atanmış ve kararnamelen kendılenne teblıg edılnuştir. Gaza Egıtım Enstıtusunde asistanlıktan gelen uzmanlaşmı; öğretım gorevlileri yenne, sadece Gazi Eğıtım Enstıtusu raezunu olanlar atanmaktadır. Bu arada ogrencıler, son atamalan ve okullarının dört yıldan uç yıla mdınlmesıni protesto etmışlerdır. Gazi Eğıtım Enstıtusunde orta okullara kararnamelen çıkanlardan bazıları askerde oldukları içın henüz teblıjj edılememiştır. Tayiru cıkan ogretmenier şunlardır: Pransızca bölümünden Talat Sayın, Cebeci Ortaokuluna, Fran sızca bolumünden Ayhan özgen, Cebeci Ortaokuluna. tngılızce bolüm sefi Kadrıye Pekçirin, Evlıya Çelebi Ortaokuluna, İngilız(Deraını Sa. 9, Sü 4 de) rBOZBEYLl: "AP, DEVLET VE HÜKÜMETİ BIR INGILIZ BASINI, ARADAGÖRENTOTALITER ANLAYIŞ IÇINDE., "AMBARGO KALKTI, SEÇİM YAPILDI; TÜRKIYE ARTIK Bozbcyli'nin sözleri KIBRIS TA TAVIZE YANAŞMALI,, DİYOR ANKARA, (ANKA> DP Genel Başkanı Ferruh Bozbeylı, dun duzenledıgı basın toplantısında, Turkıye de ıkı parlı yonetımıne donuldugunu, bu durumun ıkı kez yaşandığını ve sonuç larının bellı olduğunu belırterek, «CHP ve AP'ye du^en sorumluluk çok buyuktur» demıştır. • Tıf GENEL BAŞKAN1 BEHİCE BORAN, KITLELERİN eOLITIK BİLİNCI YÜKSELMEKTE, KÎTLELER SOLA K.A7MAKTADIR. BU GERIYE DOXUŞU OLMAYAN BIR GtUŞMEDlR» DED1 . TİP Genel Başkanı Behice Boran da, seçım sonuçları konusun da goruşlenni açıklarken, «Kıtlelerin polıtık bılmci yukselmekte, kitleler sola kaymaktadır. Bu gerıye donuşu olmayan bır ge tılerin hesaplannm incelenmesiUşmedır» şeklınde konusmuçtur. nı ıstemıştır. Bozbeyli AP'nın tek partl yönetımınde gorulen hükümet ıl« Bo7beyli, basın toplantısmda devletı bır arada gören totaliter AP ve CHP'nin seçımlerde çok buyuk paralar harcadıklarını, anla^sa sahıp oldugunu da öne partılenn malı kaynaklarının be surrnüstur. DP lideri buırünkü «»rtUrda îırü oldugunu söylemis, Anavasa Mahkemesı tarafından sıyasi par hüktimetin devam ettığınl, ancak Türkiye'nin iç ve dıs buyuk sorunlarla karşı karşıya bulundugunu belırterek. «Eğer mevcut hükümet, bu zorluklara cozum bulamazsa krız basl&r, biz gerekenı yapıp, fcuruiaoak hüktunet ıcmde ver almakfan gen kalmavacagız» demıştir. Fozbeylı, nıikumet ıçındekı gdrüs aynlıklarının ve knzin «kayıkçı kavgRsı» olmadığınm 8nlaşılraası halinde, yeni bır bunalımı onlemek için çalısacaW»nru (Dersmı Sa. 9, s â Tit) • <The Times». CHP'nin ilk genel seçimlerde seçimi kazanma olasılığına dikkati çekiyor ve Ecevit'in Kıbns'ta ne gibi ödün verilebileceğini hiç belirtmemiş olmasıru da, Demirel'in «temel güçlüğü> olarak niteliyor. LONDRA tngıliz basınt, TUrkiye'de pazar günü yapılan seçım lere ılişkın yorumlannda Kibns konusuna yer vermeye özel bır ıtına gostermektedir. Yorumlann ortak çizgıst. «ambargo kalktı. seçımler vapıldı. Turklye artık Kıbrıs'Uı tavize yanaçmalı> şeklindedır. •The Guardian» gazetesl yorumunda, .Ankara, Kıbns bunalımını anlamlı müzakereler lle çörtımlemevi arruluyorsa, bunun za manı ve brsatlan olgunlaîtı» demektedır. «The Times» İse yoramunda Türkıye"nın Kıbns sorununda •daha mâkul» bir tanr almasını engelleyıcı etkenlerin ortadan kalktığînı dne sürmektedir. The Guardian, gazetesl ise a*.' nın haberine gore, seçımleri vo rumlayan yazısıni vıne Kıbns (Devamı Sa, 9. Sö 4 de) ANAHTAR NERDE? SUYA DÜŞTÜ!.. SU NERDE? ÎNEK İÇTI'. INEK NERDE? DAGA KAÇTI'. DAO NERDE? YANDI, BITTI, KÜL OLDÜ! VAY BENiM KÖSE SAKALIM.. Tokat olayı iddianamesini hazırlayan Ankara DGM Savcısı ölümle tehdit edîldi Bu Köşeden AXKARA (Cumburiyet Bürosu) Ankara Devlet Güvenlık Mahke mesı savcılanndan Osman Nun Karateke, ölumle tehdit edumıştır. Savcı Karateke Kaysen'den gelen tehdit mektubunu, Tokat Olayları davası ile ılgılı iddıaname sını mahkemede okuduktan sonra almıştır. Kaysen'den yollanan, uzermde adres bulunmayan mektup, soruşturma açılması içın • Kayseri Savcüıgına göndenlmiştır. Devlet Güvenlık Mahkemesı Savcısı Osman Nun Karateke, To kat Olayları sorusturmasını vaptıktan sonra ıddıanamesınde MSPlı ve JAHP'lılerın TOBDER toplantısıru bastıklannı belırtmışti. Savoıya gondenlen tehdit mektubunda, MSP'ye çatmaması ı ıstenmekte, yoksa ortadan kal ] dınlacağı haber verılmektedır. Muş'ta 5 kadın donarak öldü MUŞ Kötü hava şartları Doğu Anadolu'yu etkisı altma almış, Muş'un Bulanık ilçesmde tıpıye yakalanan 5 kadın donarak ölmüş, 23 kişı de donmak uzere ıken kurtarılmıştır. Eulanık Kaymakamı Remzi Banaz'ın verdığı bügıye gore, bncekı akşam aluç toplamaya çıkan koylüler, yağan karm tıpiye donuşmesıyle mahsur kalmışlardır. Geceyı kar altında feçıren koylulerden Hedıye Bulanık, Gulser Dıs, Hunye Yılmaz, Adıle Kocabaş ve Fatma Ozturk donarak olmuşlerdır. Baygın vaziyette bulunan Sabahat Emırkulu Ue Gulpaşa Yılmaz ın durumlarının ağır olduğu bildinlmıştır. Kaymakam Remzı Banaz. 21 kışmın tedavılerımn ayakta yapıldığını soylenııştır. Ödenecek Fatura Altan ÖYMEN Taniklar yüzleştirildi Ankara Devlet Güvenlık Mahkemesinde dün Tokat Olayları davasının duruşmasında savunma tanıklarmdan ıkı kı$ınin ıladeıen bırbtnnı tutmaymca başkan ıkj tanığı da yüzleştırmıştır Sanık Atalay Karahan'ın avukatı ta rafından göstenlen ıkı tamktan Bulent Yıldırım, sanığın Tokat olaylanna karışmadığını, taçkınlık yapan kalabalığı yatıştırmak ıstedjğını «Bız şerenı bır milletin (Devamı Sa. 9, Sü 2 de) M «Fransız Solunun Ortak Hükümet Programı» adlı kitap beraat etti Konuk yayınlan tarafından geçen yıl yayımlanmış olan «Fran sız Solunun Ortak Hükümet Programı»nın Istanbul 1. ağır ce?a mahkemesmde gorülmekte olan davası öncekı gun beraatle sonuçlanmıştır. Hazırlık sorusrarması sırasm da bılırkışı seçılen Doç. Dr. Ero! Cıhan'ın kıtapta komünızm propagandası yapıldığı volunda kı rapora dayanüarak açılan da vanın onceıa çür.kü durusmabi sırasında Savcı. «Kıtabın Fransız vatar^a^mı ve solıımı kiD (Uevanıı S.a. i». > ü l de) > NADİR NAüt Sa. », Sü b da) utlak sayılan, oy oran larını, geçen seçımlerle karşılastırmasını bır yana bırakıp, ışı sadece «27 25» sayısıyla ldare etmeye çalışan Devekuşu kurnazları bır yana, herkes kabul edıyor kı, CHP, bu seçımlerle artık «Tek başma iktıdar»ın kapısını çaldığını kanıtlamıştır. CHP'nin, 1973 seçimlerinın yuzoe 33'luk temelınden başlajan gelışmesı, ılk sonuçlara gore yuzde 4344 cıvarına ulaşmıştır. Bu bıle, bır genel seçırn şartlan ıçınde ve seçım sıstemının en buvuk partıye sağladığı avantajm etkısıyle, CHPyı mutlak çogunluğun çok yakmına ulaştıracak bır orandır. ^numüzdekı donem İse. bu sonucun daha da gelıştırılmesı gereken bır donemdır. AP'nın başmua f>lduğu ve ortaklarının basını vedığı MC koahsyonu. Du Senato seçımıne Turk e'tonomısının l^aynaklaıını üovardaca har cayarak, bu kaynaklann yet roedığı yerde de bu hovardalıgı el keselennden yaparaK gelmıştır. Dış ödemeler dengemızdekı açık, Cumhurıyet tanhınde gorulmemış ölçüye (750 mılyon dolara) jukselmıştır. Yanı Türkıye'nm dışandan, en nayatı tabrıkalarını çahştırmak ıçm hammadde ıthalâtı yapacak dovızı bulması bıle artık buyuk bır sorun olmustur. Bu açığı narşılamak için «Dovıze çevrılebılır mevduat» adı alımda, dışandakı bankerleraen sadece «Bır yıl vade» Ue alman borçların mıktarı şımdıden 8 U mılyon U dolara yukselmıştir. Bunla rın vadesı 89 ay sonra gel meve oaşlayacaktır. Bundan sonrakl yıllık normal bdeme açıgını karşılamak İçın venı 750 rmlyon doiarlar bu) mak gprekirken bu vadesı eelmekte olan 80ü milyon rtnlara vakvn boıç nereden odenp^ektır'1 (De.amı Sa. 9. Sü 3 de) ÎYÖKD davasında avukatlar DGM'nin çalışmaya devam edemeyeceğini öne sürdüler tYÖKD davasının dünkü duruşmasında savunma avukatlan, 1J73 sayılı Devlet Güvenlık Man kemelerrnm kuruluş ve yargüama usullerı hakkındakı yasanın Anayasa Mahkemesince ıptal edıl mesıne değınerek, «Devlet Guvenlik Mahkemelennın çalışamıyacağını» bne sürmuslerdır. Savunma avukatlannden OThan Apaydın'm bu konuda yaptıfı konuşma. Mahkeme Başka nı Burhanettin Ertuğ tarafır" tutanağa geçırilmiştir. AvuRut Orhan Apaydın, şunlan şbylemiştir: • Devlet Güvenlik Mahkemeleri nın vasal dayanağı Anavasa Mah kemesinın kararından sonra ortadan kalkmıetir CiınKü. Anayasa vnızın 8. mad(i<:'.«ine gOT<>. ka (Uevamı sa. a, MI ı de) Yunan Hükümeti, Türkiye'yi Kıbrıs'ın nüfus yapısını değiştirmekle suçladı; «Guardian »a göre Ada'ya 30 bin Türk gönderildi (Dıs Hsberler Serrisi) ATtıNA Yunan Hukümetı Türkıye'yi, Kıbns'ın nüfus yapısını değiştirmekle suçlarken, Ingılız «The Guardian» gazetesı Kıbns Türk Federe Devleunm denetımı altmdakt bölgelere şlmdıye değın Anadolu'dan 15 bın kadar Türk'ün göndertlmls ol(Devamı Sa. 9, Sü 5 de) Fmdıklı polis noktası bir grup genç tarafından ateşe venldi, görevli bekçi başından yaralandı • OLAT SIRASINDA AKB\\K tLE İŞ BANKAS1 F1NDIKLI ŞUBELERİNE MOLOTOF KOKTEYLLERt ATILDI. Elli kişi kadar olduklan sanılan bir grup genç dün saat 14 30 sıralannda Fındıklı'dakı po lıs noktasını bır patlayıcı maddeyle yakmışlar, ıçınde görevll bekçi Ertuğrul Kızıltan'ı da ba.şuıa sert bir dsim vurarak varalamışlardır. Göstericl gençler aynca Akbank ile lş Bankasının Fındıklı Subeienne molotot kok teylleri atmışlardır. Gençler, olaydan sonra küçük gruplar nalinde olay yerinden kaçmışlardır. Olayda yaralandıktan sonra gençlerin elınden kaçarak çev(De*amj Sa 9. Sü 6 da) OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK V arsayalım M bir yurtU$ mahalle karakolundan sikâyetçidlr. Görevinl kötüve kullandıemı, yolsnzluk vaptığuıı, ?a da rü$vet »ediğinl ileri sürerek komisert Tetkili makamlara slkâ*et elmistir. Devlet bavatmda ve topium vasamında boyle seyler cok eörülür. HAFİFLİK... başka kapıya, senl dinlemivorum» nıu divecektir? Voksa devlet düzenlnin kosallaruıa uvup, eörevini verine eetirmeye mi çaUsacabtır? Olayı blraz daha büyötcUm. Bir eazete. eörevini vaparak Ba$bakanın bir vakını hakkındald volsuzluk olavını izledi ve eline geçen kanıtlar te belceleri vavınladı. Şimdi bu eazete Ue hükumetin bakanlıklan arasındaki iliskıler nasıl nlacaktir? Başbakan ve bakanlar. intikam duveulan ve öc alma ırüdülerine mi teslim olacaklar? Voksa muhalefet yapan eazeteye harsi devlet sorumlusu olduklannj onutmadan mı davranacaklar? Maliye Bakanı Yıimaz Ergenekon. Avrupa başkentlerinde Türkive'yi Usllendiren olavlan Izlemek İçin Cumhurivet'in istediei döviz talebln) reddetmlstir. Gazetemiz 2 afrnstns 1H75 tarlhlnX de IMallve Bakanlıcına basvurarak Paris Mııhahirimiz K. Daponte'nln Ortakpazar. Avrnpa Konsevi ve N*TO toplantılanm Izleyebilmesl lcin 600 dolartik dö*++• Sa. 9 S9 8 dal Şlmdl Tİne varsavalım ki 5ik&yetçi vurttasın evine bir bırsız rirdi. Bu. va da bir baska nedenle karakola hasvuran vıırttasa komlser ne divecektir? Acaba Intikam duveusuvla, va da öc alma erlllmivle da\ranın «Git
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog