Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

Yaymlan ISLAM FELSEFESİ HHmJ Ziy# OLKEN 1 Tnci BASKI Oafrfım BATTS PÖTUN KITAPOIAROA umhuriyet 52. yı], savı: 18393 Kurueusu: YTTNTJS NADt 14 Ekim 1975 Sah Utanhul'da seçime katılms oranı ' • 50 olmnjtur. Oranın 1973 seçimJerUa RÖre duşüklügim&n seçmen kutüklerinin retersizlıginden ıleri geldı^l bclırtfimlştir. Foto£rafta; ovunu kullanan bir vatandaj gorulüyor. H. FETHi GÖZLER örnekleriyle Temel Kompozlsvon 2o Lira Türkçe ve Edebıyat BUgılert Kaynak Kitap I n . III. 30 Lira BUyük Devımler Sözlüfü 25 Lira Yunustan Bugüne TUrfc Şllri 30 Lira Atssözlert ve Seçılmis GUzel Sözle» 10 Lıra tVKtl KP VE AK* ktTHBFYTEKİ CHP'nin oy oranı yüzde 44'e yükseldi 16'SI AP, 5'i CHP, 4'0 BAGlMSIZ VE BiRER DE DP, CGP VE MHP'YE MENSUP 28 SENATÖRUN YASAMA GÖREVLERi SONA ERDi. AP LISTESiNDEN SEÇiME GIREN C G P l i ORHAN ÖZTRAK ILE SAMi TURAN, SENATOYA GiRDiLER. 6 ESKI DP'L! YENîDEN PARLAMENTOYA GiRERKEN, ESKi DENiZ KUVVETLERi KOMUTANI KAYACAN, KAYBEDENLER ARASINDA YER ALDl. • AP 27, CHP 25, MSP 2 senatörlük kazandı (Cıımlıurfvet Haber Merfcerf) Parar gıınü yapılan seçimler »onucuncia AP 27 CHP 25 MSP 2 Senatortuk kazanmışlardır Altı mıllenekili ara seçlmtoden 5'iıu AP, l'lnl CHP almışUrfada milletvekıllifi MÇİmi AP Te CHP arasmda çok çeMşmeli geçmı?, aonuç bu nedenle geç alınmıştır öncelerl CHP'U adayın önde gıttıgı belirtılirken, son sandıkJardaki oylar sonucu •tkilemi» ve AP adayı 672 oy (ar kı Ue parlamentova gtfrmeyi b«sarmiftır Senato Kçimlennde AP r* CHP'nm oylan artaıkeB, DP t» MSP'nın oranlarında gerilems ol dugu gorülmliştUr MHP oyların da ıse bınde liüc bir artış olmu? tur CHP'nin profesor adayianndan Prof Dr Kenan Bulutoglu Samsıın dan, Prof Zınnur Rollas Balıkeslr'den Senatörlük, Prol A. GUndü» ökçün de EsHşehlrMen mılletvekımgi ıçin yeterli oyu sağlayamamıslardır. Ankara'dan Prof Ugur Alacakaptan lle Kav scn'der Kıbns Koordlnasyon Komıtesl eskı başkanı, Büyükelçi Ziya Muezzinoğlu Senator olmuşlardır Deniü Kuvvetierl eski komutam Kemal Kayacan ise, S O oyO0 la Trabzon'dan seçılememlştir AP Ustelennde ver alan eski Demokrat Partılılerden Sıtkı Yır calı (Balıkesır • Senato), Sebati Ataman (ZonguJdak Malletvekılı> Baha Akşıt 'Denızh Senato) Havrettın Erkmen fGiresun Senato) ve Ibrahim Kirazoglu fKarseri Senato) ve ^hf Benderlıoğlu (Ankara Senato) Palamentoya gırmışlerdır Cephe hukümetlnm dort bakanı da seçımlerden başanlı çık nuşlardır. Dışışleri Bakanı lhsan Sabri Çağlayangil Bursadan, Tunzm ve Tanıtma Bakanı (Deraıru Sa. 9, Sfi 4 de) Ecevit ve Dernirel ilk seçimde iktidar olacakların CHP Genel Başkanı AP'nin her turlü zorbalığa basvurmasına rağmen umutlarını gerçekleştıremediğini belirtti ANKARA, (Cnmhnriyet BBrosn) Cumhurlyet Senatosu venueme, Cumhunvet Senatosu v« mılletvekıli ara seçimlennın Kesınleşmesınden sonra dün bner demeç veren CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit ıle AP lıderl Başbakan Süleyman Demırel, ük scçimde ikrtdar oiacaklanm söylemışlerdır Ecevıt'in demeci CHP Genel Başkanı Bülent Ece vit seçim sonuclanyla tlgili olarak verdijfi demeçte c k partlîi demokrstlk reilme eirişten ou yana en vuksek ov oranına CHP nm yeni tutumuyla bu seçımıerde ertşHÇini sövlemis .CHP'nln en vuksek oyu alan Dartl durumunu surdurdüfu ve 1973'e görs. eticünU büytik fllçüde arttırdıgj şimdiden kesinJikle belll olmustur» demlstir (Devarm Ss. 9, SD 1 de) TİP: "TÜRÜN'ÜN OY DÜZEYİ EMEKÇİ HALKIN FAŞİZM KARŞISINDAKİ KARARLILIĞININ GÖSTERGESIDİR,, Türkiye îşçi Parüsl (TİP) tmrafmdan yapılan bır açıklama* da, leçim sonuçlan, işçı sınıfının, emekçi halkuı demokratıkleşme yolunda attıklan önemll bır adım olarak nıtelendırümış ye cözellıkle ışçılerın oturdugu bolgelerde alınan seçim sonuçlan türlü tertıplere ragmen AP ve MCye ağır bır darbe ındlnldıgini göstermektedır» denılmıştır. Sonucun, Istanbullu ışçılerın emekçüerin «konomtk, dernokrs tık haklannı yokedenlere, ışaizlığe ve açlığa mahkum edenlere bır cevabı oldugu belırtUen açıklamada özetle şoyle denılmiçtır «Sonuç 12 Mart uygulamalannın s o r u m l u l a r ı n a , bılyUk germaye ve Amenkancı çevrelere venlen unutul maz bır derstır Büvük sermayenın faşizm özlemlertni Uade eden Turün ve AP'nın Istanbul' da aldjgı oylar lşçi ve emekçi halkın taşlzm karşısındald karar lılı&ımn ıfadesıdır » Açıklamada beltrtüen lşçi eemtlenndeki »eçım aonuçlan lse şoyledir: Şışli Gültepe semtlnde, 1969 seçımlerınde AP oylann % 49 "unu aldıgı haJde bu seçimde MC nın başı olarak % 32 "ye, Bevkoz Paşabançe'de 1969'da % 46'dan 1975'de % 33'e, Beşıktaş Nısbetıye'de 1969'da % 25'den 1975'de % 25'e, Eyüp Ahbeykoy'de 1969'de % 43'den 1975'de % 28'e, Eyüp Sagmalcüar'da % 43'den 1875 de % 28'e. Kartal Pendikte 1969'da % 54 den 1975'de % 38'e, Kartal Çavuşoğlu'nda 1969'da % 54'den 1975'de % 26'ya düş müştur. Ergenekon MC ile işbirliği yapmazlarsa özel bankaları devletleştireceğini söyledi MC HUktlmetinin Maliya B»kanı îılmaz Ergenekon"un TUrklye'dekl bıltün bankalann en üst düzeydekl »öneticllerl Ue yapüfl bir toplantıda bankacılardan MC Hükümetı Ue ışbırlıgl yapmalannı, aksl takdırde öîel bankalan devletleştlreceklerini söyledlgı ötrenlimlştlr Elde edilen bügilere göre. toplantıya katılan özel banka yönetlcUert MC Hüklimetlnin MaUye Bakanı Ergenekon "tın btı teh dıtlerinden endışelenmemışlerdır Malıye Bakanı Yılmaı Erg» nekon'un eylıll ayının son gtınlerlnde bütün bankalann vönetıcılenyle çlzll blr topiann vaptıftı öfrenılmıstır Bankalar Bırlıgl'nde yapılan bu toplantıvt» özel ve kamu Dankalanyla Mer keı Bankası'nın üst duzevdesl yönetldlen katılmıştır. fopian Yalçın KÜÇÜK tı gUndemsiz yapılmı; y« Malt ve Bakanı Ergenekon"un urun ve sınırli bır konuşmasından lba ret kalmıstır Elde edUen bilRllere fjöre MC Hükümetmın Malıve Pakanı bu toplantıda özel banka vönetlcilerinden nükUmetle ışbirlisi vap malannı tstemlştlr Mallye Ba kanı. IsbirH&lnln nasıl yapılacagını r« nelen ıçermea eerektıginl bellrttnlştir Soraut olarak özel bankalan Merkez Ban kası na istaUstık bılgılen vermemekle suçlamıştır breenekon, bu bilgılerin gelmeraesl (le hukümetın banka slstemındekl gehşmelen Izleyemedıgıni Uen sürmüştür. Yılmaz Krgenekon, bankacılara bundan sonra daha yakın bir lşblrlği lçlne glrmele rlni önermiî, aksi takdlrde hükUmetlnin özel bankalan devletleştlrme yoluna eıdecegınl söy lemışür. II Gözdağı Tılmas Ergenekon"un bu sözlerl, çeşltlı degerlendlrmelera vol açmıştır Bunlardan birlsine gore artık Merkez Bankası özel bankalan ve dolavısıyla kredi (Devami Ss. 9. Sn 8 de) Ankara Notları: Seçim gecesinde akla gelenler.. Mustafa EKMEKÇI Televızyon muhabırı Esen Ünür, Süleyman Bpje sordu Ovunuzu ılk ne laman kul landuıız? 1946 seçralennde Taas o zamandanben Su ej man Bev soruya kirşı lıs venrken vuziine dıkkat ettıra hafıfçe kızarinş mıvdı? Bır ıCVnkara Notlan»nda Süle,man Beyri 1946'larda öyle sıyasal büınç ıçınde fılan btr genç olmadığını vazmıstıra Isparta'rta Demokrat Partıvı kuranlara neden yardımcı olmadı genç SJlevraan dıye' Şımdı nerden bilelim, Sülevman Bevın taaa o zaman\aTdan ge'en eskı demokrathğını'' Seçmen kartını saklamış mıdır' Esen Unur sorsaydı örneğın Mason musunuz, degil misinız? Kolay dpgıl, bazi somıara avdınlık yarutlar almak doğrusu onun belgesi de vasak vaymlar arasmda Süleyrnan Bey, televtzyonda konuşurken pek «sempatıır» defcildi glbi eelıyor oana (Uevdmı !>a a, S u 3 dt> Kızerkek ayırımını kınayan Darüşşafaka öğrencileri, boykot yapıyor » eldm'de yenl ders yılına baş lavan Darüşşafaka Lısesı'nde okul ıdaresımn bu yü aldığı bazı kararlan protesto eden 300 oğren ci dunden ıtıbaren derslere gırm<>nıışlerdır 730 kışüık mevcudu olan okul da, Orta m ve Lıse oğrencılerinın boykota katıldıgını söyleyen öğrencıler, aynca fıkırleri yüzün den 5 arkadaşlarınm okuldan atılmasını da protesto ettiklerini açıklamışlardır. Alınan bilgıye göre, Darüşşafaka Lısesı'nde kız oğrencüerle, erkek oğrencılerin dersler dışın da bir arada olmalan kesmlıkle (Devanu Sa. 9, Sfi 2 de) ANKARA OLAYLARI İLE ÎLGÎLİ OLARAK DGM'DE 30 KİŞt TUTUKLANDI ANKARA (Cumhurivet Burosu) Devlet Guvenlik Mahkemesınde Maltepe olaylan ile ugıli olarak sorpulan yapılan 45 kışıden 30'u tutuklanıu^, 15*1 ise serbest bırakılmıştır Tutuklananlar ceraevine Botürülmüşlerdır. Sorgulan yapılan sanıklar ara smda öğrencıler, doktorlar ve çeşıtli meslek sahipleri de var dır. îlerl süruldıigüne göre polis olaylardan sonra Maltepe'de bulunan Gölbaşı sinemasından çıkan bazı seyircfleri de yaka layarak emniyete götürTnüşttlr Sorgulan vamlan 45 kişinin ildsi kızdır Sanıklar arasmda po lislerin bulunmadıgı bildlrilml*tir. öte yandan, olay Devlet Oüvenlık Mahkemesıne gelmezden once sanıklardan bazılanna Era nıyet'te lskence yapıldiğı, bazı sanıklann srrtlanna copla vuru» dugu, ilert sürülmustür. Serbest bırakılan samklardan blri. Era niyette tfadesi alımrken btr polisln yanında durarak, ttyagını çığnedı&ıni soylemiştir Sanıklar hakkında Devlet GUvenlik Mahkemesi Yasasının 9/TD fıkrasına gore. soruşturma açıl dığı bıldinlmıştir. Bu madde devlet gü\enlığıni ileilendıren konuda «Toplu izrar» ve «Polıse karşı gelme» suçlannı kapsa makta ve altı ay napıs cezasını öneormektedir. Devlet Guvenlik Mabk<"np«'nre scugjlan >apılanlardan turo>j.a Asiltürk AP ile CHP, vatandaşı ikili tercihle karşı karşıya bıraktı,, dedi ANKARA MSH Genel Sekreteri ve tçişlen Bakanı O*uznan Aslltürk kısmi senato seçtmleri sonuçlan ile ll?ıli olarak verdigi demeçte «Solcu va llberal parttlertn kamoan'va^T şıddetlendirdıklenni, bunu AP ve CHP'nin btlerek vaptıklannı, vatandaşı bövlece İkili blr tercıhle karsı karsmı bırakarak secmenlerin dikkatlnln bu iki Dartive çekılme«ınp neden oldıık lannı» söviemmir AsUHirk, • Buna raSmen MSP'nln ovlarında blr artış bekledıkîerinl ve şahsen kendi«;lrun <sonuctan mem nun olduSunu» ifade etmıstır MSP Genel Baskan Yard'n^'sı Fehmı Cumalıoglu da MSP'nın nan 30 samğın adlan şöyledir1 ov kavbuun olmadığını, vıne llker AkkuUular, Vahit Kılıç üçuncu partı dunımunda olduk Dervış Saml Mutevellızade Ta cettin Şerbetçıoğlu, Alı ^>•krs ı larım belırterek AP'nin nr «e(Devamı Sa. 9. Sü 7 de) (Devanu Sa, 9, Sü 4 de) I GÖZLEM UĞUR MUMCU Sol ovlar artıyor... OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK 2? Mavıs 1960'ta, Turklye'nfn çok partLU rejiml, bfr askeri mudahale Ue keslntive uframiftı. Ba olavdan sonra eerçckle$en Ilk seçünlerde, CHP karşısındatd sivasal fcesimln çeşftll partilerde temsU edildlği eörüldu. Demokrat Partl'nln lld mirasçılan savtlan Adalet ve Yenl Türkive Partilerl vanında Osman Bnlukbaşı'nm Millet Partl8i de hatırı savtlır bir Srcfit olarak «Ivasal ra$antunızdakl yerlnl aldı %e var kl 1%5'de vamlan re Tarih Yinelenmez nel seçiınlerde, bo psrçalsnma ortadan kalktı. Yenl Tflrkive Partisl eridl, Adalet Psrtisi tek basına Iktldan kurabilecek ölçüde oy topladı. Türtdve siyasal reılml Ikd bflrfik partinin vurguiadığı bir çorünfime yine ka> vuştn. 12 Mart 1973 askeri müdahaleslnden once Adalet Partisi çatlamıj, Uemokratlk Parti knrulmuştu. Bunalımlı blr dSnemln urunü olan bn çatlama \Z Mart askeri mfidahalesivle der1nle$tt. 1973 «ecimlerinde OP Ue MSP' nln tuturu kanattan kopardıfı o\lar AHvi busbutun ktçuittü. ()v oranı vu2de £V a duşen Adalet Partısı sivasal velpszede blrıncl ve en huruk parti olroak nıttlıeıni vitirdı Ama r»75 seçımlerinde dnrnmunu düzeltmrk volnnda önemU adımlar almış eörunen AP Ue buvuren C HP rurkive sira^al vaşantısına venırten ikJ bovıjk parti ilişkf^fnin eremen olacafı kanısını cuçlendırmektedirler. MADRID'DE ÖLMEK... Ali SîRMEN Franco faşizminin öyküsü 10. SAYFADA S •*• S» 9 sa 4 de) eçim konusunda UZUD uzadıya degerlendirmeler vapmadan ben sıze sonucu soyleyeyun Ülkede sol oviaruj savısı artmıştır CHP gerek oy oranı gerekse sandaıye sayısını çogaltmış ve yapılacak Uk genel seçunlerde tek başına nünumet feunna olasılıgını şimdiden behriemiştiT AP kendı açısından blr ölçüde kazançlı cıkmıştır Demlrerıri miilivetçl cepne çadırlannı kurarken tasariadığı gellşme gerçekleşmiş ve AP iktidar olma olanaklanndan da yararlanarak ov oranıni artırmıstır Aneak ov oranındald bu artış 1P73 senei seçimierine göredir AP Senato Uçte Dlr vemleme seçfmierinden önce sanibı oulundugu sandalvelerin dftrrte bırini kavbetmiştır CHP lse. Senatodaki sandalve savısını seçim öncesine göre Uç katına çıkdrmıştır Türkiye'de sol, yasa dışı baskılara, acımasız ışken(Devamı 5. sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog