Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

KOIEJIERE HAZIRIAMYORVM ilkokulu bıtirerekkalej ve yabancı okullara girmek tsteyen küçükiere en tyı haber. KOLEJE HAZIRUANtYORUM Flatı : 155 TL. İsteme adresl POSTA KUTUSU : 176tttanbul umhuri 52. yıl, sayr. 18392 Kurtıeusa: YUNT3S NADt sızEçantanızdakî ORO Dezenfektan ChakuofOtobtet 0R0 İlaclan t«K:264453 TÜRÜNISTANBULDA HEZ1METE UĞRADI Cephe Senatoda mutlak çoğunluğu kaybetti Senato seçımlerınden sonr* AP »e ortakl»n CumT hur>et Ser.atesu ndakı mutlak çoğunluğu kfl.ybet m$tır CHP, Tabu Senatorler ve Kontenjan Senatorlennm 10 u, AP ıle Cephevı oluş^uran partılerın toplamından faz^a clmak'acUr Ba halde CHP ve Tabıı Senatorlerle Kon tenjan Een&torlermden 10 unun ıstemedıkleri bır yasa tasarısmm Senatodan geçmesı guçleşecektır Sena'o seçımlerınden once AP'nın Senatoda 83 san c daliesı \ı rken bunun 33 ü seçıme gıtmıştır AP J& t nator ı,ıkarsa büe 8 sandalyeyı kftvbetrmş durumdîclıCHPrıirt seçunlerden 6nceki sandalye s&yısı 45 di CHP (jîayrı Mumcuoğlu ıle mrlıUet 8 senatorle SPÇ' me sitmii 25 aldıgı kesınleştıgıne göre Sen»toda<i san dalyt» savsırv 82 ye çıkarmıştır MSP'run Senatoda 3 Sensdorü va^dı Hiçbsri seçma fitmemışıır Seç^m sonuçlanna gore 2 Senatorlugu ga rsntılemtsi nedenıyle, MSP nm Senatoda 4, sandaı »«i clao«)rtır. (Devamı S». 9, Su 4 d«) Ilk sonuç CHP: 25 AP: 24 MSP CHP t l Merke*lıün onu MJ» bab« gunune döndU dun fece Senato «eçtmlertnde tfta twmen kesinlık ksusantnayan sonuç lara gore, CHP buyıik bır basarı gostermış ve seçıme giren 8 Senatorune karşı 25 Senatörlü&tt garanülemıştır 33 Senatörle seçıme katılan AP Ise, 24 Senato üvehgi saglayabılmıştır MS?'nm de bır SenatöTİüğü garantiled^i seçımletde dort üyeltgin daSıhmı henuz belU olmamıştır Seçımler sonunda Cumhurtyet SeMt Senator kalmatmş, MHP'nta S«nator sayısı bıre, CGP'ninkl de bese duşroüstur. Altı mılletvetalltgi içm yapılan ara seçunlertade de AP üç. CHP 1W üye\* kaannııştiT Bır üyeligin de ortada olduju bildı nlmiştır MC hukümettndeM bakanUrrt!<n APİİ Ihsan Sabrt Çağla'/an»ıl Buısa'dan, Tunzm ve Taouma 54 SENATÖRLÜK iÇiN YAPILAN ÜÇTE BiR YENiLEME SEÇiMLERiNDE DORT SENATÖRLÜK ORTADA. SENATODA DP'Li SENATÖR KALMAD1 MiLLETVEKiLl SEÇiMiNDE DE AP 3, CHP 2 MiLLETVEKiLl ÇIKARD1. BiR MiLLETVEKiü »ÇiN DE ÇEKiŞiüYOR. OY KULLANMAK iÇiN SANDIK BAŞINA GiDEN ÇOK SAYIDA SEÇMEN YURTTAŞ ADLARINl SEÇiM LiSTELERiNDE BULAMAD1. BAZl SEÇMENLERiN VE SOL EGi LiMU ÖGRENCiLERiN KAStTLl OLARAK YAZILMADIKLARİ iDDıA EDıLıYOR. Seçimlerde görülmemiş karışıklıklar oldu, birçok seçmen oy kullanamadı İSTANBUL HABER SERVİSİ Sensto üçte btr jrenileme, Senato »ra ve mületvekılı ara seçımınde tum >urtta bugüne değın gorulmemış kanşıklıklar ve yan lıjlıklar olmuş, çok savıda seç men saatlerce oy kullanacağı sandığı ararken, bir kısmı 3a oy kullanmadan jçerı donmüştur Seçım sandıklarmdan yapüan tnceleme çok sayıda seçmen kar tırun sahiplerine ulaşmadıgıra *d ve soyadlannda yaygın bıçımde yanhşlıklar bulunduğunu ve jçeç rnış yülarda oy kuUanrrus, adres degiştirmemiş pes çok eaytda sa; menin lıstelerde adlan bulunama dıgı için oy kunanamadıklarvnı or taya koytnuştur. Listelerde adlan bulunanıayanlann çoğunlugunun geçen seçlm lerde CHP"ye vuksek oranda oy çıkan sandıklarda gorülmesi bazı fcuşkulara yol açmış, eski seçmen kartlan ıle oy kullanmak isteven Istanbullular ile sandık görevlıleri arasrnda sık sık sert tartışmalar olmuştur Sandık başlarında görevU rce Istanbul'da seçım listelert ile ilgılı en yogun yanlışlıklar Batarkoy ilçesinde gonilmüştur özellıkle Yeşılyurt Onaokulunda bulunan seçım sandıklannda oy kullanmasj gereken çok sayıda seçmenın oy kullanamadıklan öne surülmUştUr Geçeo seçimde CHP'ye çok yüksek oranda oy çıkmış bulunan bu okuldaki sandtklarda, oy kullanması gereken muhtar Nedım Dundar ve bır kısım ihtıvar heyeti üyeleri bıle ana listede ısımleri bulunamadığından oy k\ülanamamışlardır. öt« yandan, ftgrenci yurtlannda bulunan seçım sandıklanndan da, sol e p i m l l bgTencilenn kasıtlı olarak llstelere alınmadıgı ve oy kullanamadıklan yolunda yoğun şıkâyetter vapılmıstır. Ömegtn 800 Bğrencisi olan Çemberlıtaş Kız öfrencl Yur«Junda, 314 kişillk olan seçmen listesinde blrçoğunun mezun olan ogrenci ve sag eğılımn olduklan bılinen öğrencıler olduklan, sol egıUmlılerm ıse hste dışı kaldıklan ve oy kullanamadıklan one sürülmUştıir. Ogrencüer lısteler bamrlandıgı sırada tatıl nedeni Ile Istanbul'murlar bftylesine yaysm Mr y»nUşlıgın bugüne kadar tuç oir & e çımde görulmedıgım \e çok tor durumda kaldıklannı açıklarken, CHP1İ görevliler ÇOK buyuk çap ta seçmetJennin oy kullanamad. gıru yanhşlıklann sadece seçmer kartlannda olrnaması vüzunde; lamanında yapılan ittrazların d bir sonuç vermedigini öne süı müşlerdır. Seçmen karttannın ya yanl adlarla, ya bazı kışilere bırd< tazla kart gondenlmesi bıçün! de dağıtılması yanında seçm kartı alamıyan bır fcısım Isti bullular, hangi listelerde adls nın bulunabilecegini bilemed lerınden, sokak sokak seçım dıklarmı dolaşmak zorunda 1 mışlardır. Aynca yollara da, seçim dık numaralan ile, sandıkl bulunduklan yerieTi göst işaretler konulmadığından, menın oy kullanacağı ması zorlaşmıştır. Okuldakl bütün sandıkia radıklan tsalde tsımlennl mıvan Yeşüyurtlu seçm pek çok apartamanın hatta gui Sıpanıoğlu caddesınde gu Ribi birçok sokaklann hemen tümü ile oy kulls dıklanndan yakınrmşlar, önee durumu fark edlp mnda itiraa etrni? pek < kadaşımız var Ancak bu lara ragmen yine IHteler tılmedl 1015 senedır a % de oy kullanan tnsanlî unutulabılır ve nasü bu bır yanlışlık olabüır'1» konuşmuşlardır. da bulunamadıklanm, rinde ise kendılenne lı. tenlmedigınl kasıüı şı Dirafcüdüdannı iddla dır ö t e yandan, Göztepe vuzlar ve Kızıltoprak < oy sandıklan oaşına g lıler, listelerde isunler mamışlaniır Vatanda onceki seçim sırasında lanna tazla oy vertlen da oy kullanacaklanr nın APIıler taralında dıgını ustelertn tan ğıştirıldıgıni de tddıa dır. (Devamı Sa CüMHtTRtTET HABER MERKEZt Bakanı LUttü Tokoglu KOCMİI1den, Orman Bakanı furan Ka panlı Ankara'dan, GUmrük ve Tekel Bakanı Orhan öztrak TekiTdağ'dan seçımlen tausanrnışlardır Ankara Valisl ömeT Nad Botkurt, Antaıra Sıtayonetim Mahk» mesi Başlauu Ali EİTMdi, DemokmUardan Sıtîsı Trırca'ı, Sebati Ataman ve Baîıa Akşıt de, AP lıstelennden Senatoya. gırnvş lerdır CHP Trabıon lls'esmm itonci strasında bulunan Kemal Kayacan, Senatör olamamıştır. CHP den Senator olanlar arasın ö» Kay»*Tfden Zly» Mtiesziııoglu ile Ank»r»'tl»n Prot Ufcur Al»caltaptan da bulunmaktadır CHP Genel Merkezfnde, seçim gonuçlannı bır «Oy patlama'i» oiarak. nıtelennuştır Seç.m sonuçlan gelmeye başladıktan sonra dün gece CHP Genel Merkrcl onünde toplanan l«üabalık «Bs»bakan Ecevıt halkçı Ecevi*» dl ye bağırmıstır • ADANA'da dort senatrtrtü ğttn llsislnl CHP Kamrtfleır.tç du nımdKdır CHP'mn Sen»tor\\ıtU garantı olan adaylan Hayri Oner üe Kemal Sanftrahımoglu dur AP den de Senatbr Mehmet Unaldı, üyelığını korumuşturr. Bır Senatörlügün CHP ile AP arasmda paylaşılması beklenmektedır • AFTON'da tiç »enatbrlük(Ueramı S». 9, Su 1 de) ANKARA OLAYININ BEYAZ SAÇLI TAHRtKÇİSt BULUNAMADI, ECEVİT: "HALKIN ÜZERİNE PANZERLERÎ SÜRDÜLER,, DEDİ ANKARA, (Curahuriyet Bürosu) CHP Genel Başkanı BOlent Ecevıt, seçım sonuçları belU degıUen TRT muhabınnın çeçıtlı sorulannı janıtlamış bu arada Ankara'da onceks gun. meydana gelen olaylara degınerek, «Halkın uzenne panzerlerın surdürüldugunu» soylemıstır Ote yandan Ankara'daki olavlan bejaz saçlı bır şahsm tahnk etngı büdınîmektedır. Olaya Devlet Guvenlık Mahkemesi el koynıuştur. Propagandası kanlı olan seçimlergenellikle sakin bir şekilde geçti Cnmhurivet Haber Merke«i Propagandası kanlı olan seçım ler genelUkle sakin bır hava ıçvn de geçtmş, ancak bazı illenmiîde meydana gelen oteylar sırasuı da yaralananlar olmuştur îstanbul Topkapı'da oy kullan ma nedenıyle ıki ogrenci yurduna mensup bgrencıler ar&stnda, arbede çıktnıştır Ogremldiğıne gore, Topkapı Ortaokulu'nda bu lunan 516 munaralı sandikta oylannı kullanan Bltlis ögrenci Yurdu ögrencüeri, kendılen yeri ne oy lcullaııınak isteyen ve komandoların egemen bulttnduklan TTateon Ogrenci Yuıduna mensup ögTencüerm »aldınsına ugramışlardır Saat 16 20 sıralarm da mejdans gelen olaylar sırasm da Hukuk Fakülte*t oğreneıîenn den ve Bitlıs Ogretiıci YurduTvda kalan 21 yaşındaki Necdet Ozde mir, gögüs, kalça n bacaguıdan, Bitlıs Yurdu lççılerınden 24 yaşın dan İkisi yenn« 07 kullanrmşlaT daki Benan Bakkal da kulak ar dır Bunun üzenne Bıtlis Yurdu kasvndan bıçakla yaralanmışlar ogrencüen, Mecıdıye Karakoludır Yme Bıtlis Ogrenci YurdJ na dururnu bıldinnışler ve müda mustahdemlennden Koroğlu A hale edümesını ıstemışlerdir. Bu kın da, kafasından ustura yarast arada sandık başma toplum 00almıştır Yaralılar Capa Hast&re hsı gondenlmış ve bır başkasının verıne oy kullanmak isteyen sıne kaldınlmışlardır Gorgü tanıklannın Uadelertne ve Trabzon Yurdu oğrenost o\gore, Trabzon Yurdunda kalan dugu büdırıien ancak adı açiKkomandolardan ikisi BıtUs Oft lanmayan ogrenci polis taraiın(Devamı Sa. 9, Sü 4 de) renci Yurdunda oy kullananlar Muhtar bile unutulmuş Seçım gününde Ankara'dan izlenimler Bu Köşeden Bır Açıklama Altan ÖYMEN Eccvit'in sözleri Ecevit: "Hükümet sorununa hatk çözüm buluyor,, ANKAR\ (%NKA> CHP Genel Başkaru Bulen1 Ecevit, dun gece saat 0 2Ude CHP Genel Mer kezme geîmış basuı tnensuplan na gehşen seçım sonuçlan ıle ıl güı olarak «Türk halkı hukumet sorurmnu en oluralu ve sa|lfeh çozume ulaştıracaktır» demıştır Ha'tan se\gı gosterüenvle Ge nel Merkeze gıren CHP Uden şoyle konuşmuştur «Şu ana kadar gelen haberlere gore CHPnın oy oranmda bu >uk artış otmaktadır CHP Kar =.i,riavu partüerden dordunvn, CHP Lıden, olaylarla ılgıU olarak şunlan soylemıştır: «Aıüaşüan Türkıyede hururdan, huzursuzluk duyan ve ortalığm mutlaka kanşmasuvı iste>ea b a a çevreler var Bunlar Ankara'da bıznn Tandoğan Alanındakı mıtırvgimizden sonra seçım kampanyasınuı son saa.tlermde hıç yoktan bır olay yarattılar Ve mıtingden nortnal bır şekılde daiılmakta olan halkın ustune panzerlen surdurduler Ateş açtırdüar Birçok kımselenn yaralanmasına vol actüar » Demokratık bır devlette huzur •e gii\enlıgın halkın r e polıs.n v bırbırıne karşılıklı guven du>masıyla hattâ halk • polıs bu^unleşmesıyİP «aaiananılecepiı belvr (Devamı Sa 9, Sü 1 de) Listede admı bulamayan Anayasa Mahkemesı üyesı oyunu kullanamadı Mustala EKMEKÇi AVKAR4 Tandogan Alanm dakı toplantı CHP nm değü ds APnın olsa>dı, kalabalık Msltepe den geçerken torjlum pohsı ka labahgı durduracak, ola>lar .a ratacak mıvdı? CHP alevhme «sloganlar sovle\enlen kursun ıag muruna tutacak mıydı'' Önce varu'lantnası gereken so rulardan bın bu KP nın a\m gun Numune Hastanesı onunde kı alanda mıtıngı \ardı H?rkes esprı vapıvor ş»kala$i70rdu Sulevrnan be\ başını cırlemek ıstedıfeı ıcun kalabalık olmamıs Başbug'cuların da mıtinsü '.•ardı Kurtuluş Aianmda onda aa bırkaç VUÎ komando. o kadar CHP toplantısının 150 bını 8îkın olusu. toplantiM i2leven\enn serçettten kararh oluşları ^P' lılen de AP \anhsi komando polıslen de çıleden cıkarmıs olmalı. Tandogan Kuılav arası. ıki kılometre %ar voktur Olaylan Uledıkten sonra a\nı %oldan \u rııve vuruye selen KaHhalıSın arasındavdım Büvuk bır er'ip vü ruverek araçla gelme olanaö vok çunkü Kızıiav a geldıhten «nnra arkadan e^len gnıbun votutmak içın bır neden olmalı Çıleden çıkan bır cephe ıktidan ıle polısının yapmıyacagı >ok dememış mııdam' Bız. Oile bır polıs anlayışını (Devamı Sa. 9. Sü 3 de) Yurtlarda kayırma Y ahya DemlreHs Yumaz Ergenekon'dan baza somut sorular sordugumu ve bunlan bırkaç defa tekrarladıgımı. bu sü tunu ızleyen sayın okuyu cular hatırlayacaklar. Bu sonılara ne sayın Derrarel den (Yahya) ne de sayın Ergenekon dan cevap geldı öncekl gun lse bir gezi donüşünde roasamda Malı ye Bakanlığı Tettı$ Kurulu Başkanı savın Orhan Guven ın bır roektubunu buldum Sayın Guven, konurmn bu sorvılnrdan yatoıı bmyle, kendi durumuyla ilgılı olan bolümu rıakkin da btr açıklama vapıyor, Ötekı sonıîarla tlgıiı açık lama vapmais îAten kendi gorev aianmda olmadıSı ıçın bövlec* bas^alan sıbt kraldan cok kralci vs da Yahva'dan çok Yafıvacı olmadığını gosterrnış bulunujor c Amerikan Subay Lokali kîmliğî bilinmeyen kişiler tarafından bombaiandı nın Çankaya semtmde buiur\<*n ""''*ırn ^orulaTa f 1 ras», 539, 3 4 Karadenis Ereğlısı, 5 Liman kayıüan», 6 Teltis Kurulu atamalan', 7 Tıcaret Müşavır ve Ataşelen atamalan'', B Musteşann Dıvarbakır'a nakll, 9 Bunun adı tarafsız tahkikat mı') Yahva DemıreHe bırlıkte Yüma» Ergenekon'dan da cevap beklemeye devam ederek, Teftıs Kurulu savın Ba«kanı Orhan Güven'm açıklamasını avnen vavınlıyorutTT «Malıye Teftış Kurulu Başkanınm açıklaması » Cumhunyet Gazetesınin 28 eylül 1915 gun ve 18379 sayılı nusnasının 1 saiulesmde fErgeneRon btr bro«üt va\nnlarar«k mobılva volsur lu^unu erastıran müîettisın «ara rapor» verd\Sın) açısrtdı) buşlıgı altında AN'KA Aiansına atfen ısmimden de bahis edilmek suretıvle ravınlanan habeT ve Cumhurivet Ga«e>P"îin1n 28 evlül l*»"5 tnıihli nüshasmda \ iahtf<»de yer *«'«n «B'Î kftspders» «*ı (t>ev«mı 1 »aytada) OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Bir Tertip mi patlafe veren kanlı oiavlann ü» tunde durmadan eeçmek tlatuıgı yoktar. Ankara'tia Tandoğan rutydanında CHP"nln cumartes» «unü yapılaD son mHinpnnJen «agılan halkın üstöne oolis birlltUeri ates açmıs kan dokülma$târ O »aatiertlpn bu rana gelen veştttt haberlerde aoUsin halh Ûzenne ateş Bcma^ının npdenlert Hir tjSrift svdmlanamamıştiT Varala «an vjırtiaşlar ar»«ı>nda çeşH\> »tvaüal eerilimde olanlar hatla polltika tir blchlr Ugisi ttulunmavanlar da vardır. Pollsin kalabalık üstune sılahlannı 6 açması çok i&n b davnnısbr Hele lü çtro karnDanvası b Uk IrnvvetlerinJn t Ile dün başkenrtel rasuıda bir tavasl; da ola* bflsbütün mektedtr Seçim kampant nartolu tlletini da haletet parti<a (k (Devamı 1975 seçlmlerl. seçlm yapttm»yan yurt botReleıinı de kapsamına alan vaypn bir beyecaD içinde »aşandı Tüm Turdun bir Reael »eçlm hasasına gırtnesivle doğan geri* limde çatı«malann heskltu»Hjmesırd ve bazı olavlann çıtonasmı btr dereceye kadar doga! «aTroah »erekir. Yalnız biıtle dei^l e«nellikle dunvamn çojro ulkeflnde ItBılenebUpn hir olusumdnt bo Sımdi seçlmlertn eeTçeklestneti ve «nnuçlann alınmasıvla «rtlltnln düçmesl de beklenebtHt. Ne var tci, son e&n
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog