Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

• Sahıbı CiLnhunjet Matbaacılık ve Gai° ecıhk 1 A Ş. adına .. „ rsAIJİR NAUt • Genel Yavın MLduru . . . OKTAY M RTBÖKE • Sorumlu Yazi Işien Mudünl BtLLNT Dtk\fENEW • Basan ve Yavan (tMHURÎYET Matbaactiık ve Gazetecılık T A > Cağaloğlu Halkevi Sok No "J 41 > B A S T > f 4RLÂK f ASASIN'A r» I ! K M U 1 1 D • V C T TAAHHÜT EDER. TELGRAi vc M.LKTUP adresı: ^ VrfUlvlrlUnl 111 UIMAVI • # BÜROLAR: Ankarm, Alaturk Bulvan Yenet \ o t . f c CÜMHUKİYE1 ISTANBUL Posta Kutusu Istanbul No Mti ^ Yeruşenır Tel,. 177477 255701 0 tZMÎR Halit Zıya Bulvarı No 65, Kat 3. Tel : 3UJU £470« • GÜNB7Y Telefoalar: 12 4a au 23 43 96 * tlleri Atattirk Cad. üğurlu PasaJ, T«t^ 14550 19731 22 42 97 22 42 »8 22 42 99 ABUNE ve IÜL\ AVLAH; U b 3 I Vurtıçi S U 27ü U5 45 4 iurtdışı KU 405 gfi «7 50 İ ttke gruplanna w ajhrlıftına gbre uçak farlo okuvucu tara/ından avrıca odenır Ba»ü« (MAKTU) „. . . .. 2 » v* 1 Sayta (Santımi) 6 U Ur» 5 l«j T A K V tM 4 5 ö Savia (Santimf) 12ü ölum Mevıd reşekkiıı '*> Santlml) *«• Ntşan Nıkih Erlenme Oogum J25 Yavın rtavai (KFLtMESÎ) 4Kaup (KELÎMESÎ) . ^. Guneş 7 Ofi Ak«am 18 35 \l Ojle 20 05 Ikındl 5 24 13IM1 ^61» iatsı Imsak A n a y a s a Mahkemesi, (Baştarafı 1 Savfada) Güvenlık ManKemesının Odşvu ması uzenre alınmıştır Deviet Güvenlık Mahkemelerrln Kaiaınlmasını Isteven CHP nin aeMŞı dava i!e öbür rraftk^melerden ss len daralar ıçın ayn Karat vsyınlanmıvacaktır Iptal karan J oya saısı 8 ovla alınmıştır tptâl edilen maddeler Anayasa Mahkemesi, ÛevlPt Güvenlık Mahkemelerı Yasasının bırlncı ve aitıncı raaddelennt ni çım yonunden ıptai etmıştır 81rıncı madde mahkemeıerın kurulusu lle Ugılı oldugundan mah keme ve*<î smı Kullanarak yasanın tümunü tptal etmıştır Iptal edilen bınncı madde söyledır Madde 1 Devletln Ulkesi ve mıllett ile butunlugü, nur demokratık duzen ve nıtelıklen Aravisa'da b»ürttien Cumrmrıvet alevhıne ısleren ve doğrudan dotruya deviet guvenlıgım ılgılendıren suçlara bakmakla gorevlı De\let Guienlık Mahkemeleı n.urulmu^tur AncaK. Sıkıyoneıım ve sa\a? haltne ılışkır hukumler saklıdır » Yasanın iptal edilen aitıncı maddesı de De\let Guvenlık Mahkemelerının başkan ve var gıçlar'rm aîamaları ıl«> 1 gıLdır. Nurculuk propa^anda<:ı yapmak suçundan sanık kı^ıier hak k'nda Duarbakır Dev'et Gu\en1 k Mahkemesıne da\ a açıldıfcı «ıreda De.let Gmenlık Mahkerresı Sa\c sı jasanın hıçırn \e es<is vonunden Ana^asa \a aj Mrıhğını ılen surmuş, da^ anın Anayasa Mahkemesıne goturul mesını ıstemıştır DıyarbaKir Devlet Guvenlık Mahkemesi, ıd dıavı cıddı bjlarak Devlet Gu \enlık Mahkemesi yasasının ıp talı ıç'n Anajasa Mahkemesıne başvurrruştur Dharbakır DGM başvurmuştu Biçım jonunden sakatlıklar Ana\ac;;a Mahkpme^ı ıtırazı bnce bıç'm ' onunaen ınce'ejıp ka rara baglamıştır Devlet Guvenhk Mahl emeler.nın bıçım yonlın den ıptahne vasa tassrısın'n Cum harıyet Scnatos'jnda goruşjıurken vapılan çtüzıığe aykırı oyla malar neden Ojmuştur ^navasa M?hkene=Tin ıpta! gerekçesmde bu konularda şoyle denilmekte d.«t'ıra7 korusu 1 ve 6 ır>adde k .raharınn Cumhurıjet Cenato tosunda goruşme açılmaksızm ojlanmış olması sorunu. Cumhurıvet Senato«u Gencl Kurulunda 1773 sajılı kanuna ılış kin tasarının tumıl uzcrındekı poruşrneler bıt;n]erek maddelere tfpçılme<;ı kabul edıldıkten sonra Adalet Partısı Cumhunvet Senatosu Grubu Başkaıu «Maddeler uzermdekı goruşmelerde yalnız degışıklık onergesı verılen mad delenn müzakere olunmasını, otekı maddelerın okunarak ova «'inulmasınııı onermış Başkan mersevı o\a kovmuş ve kabjl edıldıfını b'Idırmi«tır. înraz k o njsu 1 \e 6 maddrlere 1! $km dpgışıkl k onerg^sı bulunmadığm dan maddeler uzernde goruşme açıİTiaks'nn kabul edılmıstır ı"A\rı tu'anak dergıs: savfa 689 ve «91 692 > Vıayasarm 92 maddesınde ka nun a^arı \e teKİıfle'ımn «gonı şulmesıxnden soz eaılmektedır Kanun tasarı \e teklıflerı mad delerden oluşur Maddelerın uzerınde goru^ne açı mamıssa o ka nun '?<in ve\a teklıfı jonunden «Roru'=jlme» geregı verıne getı nlmıs savılmaz Nıtekım Cumh rnet Spnatosu ıç*uzugunde bJ dojrultuda kurallar yer almıstır. Içtuğuzun 69. maddesıne gore Ciimhurı;, er Senatosunun ılgılı komısyonlarınca ıncelendıkten sonra Genel Kurula gelen kanun tasarı ve teklıflerı ıkı kez goruşu erek sonuçlandınlırlar bu genel kuraldır Başka dejımle bır kez gorjşulme 48 maddede beîi'lenoıŞı uze'e nedılık karan nın sonucu olarak ışler Bır kez goruşme vontemınm bınncı goruşme\i değıl, ancak ıkınci goruşme>ı bır yana bıraktığında Bırınoı goru$me lçtuzuğun 71 74 maddelermde 1^ neı go ruşme ıse 75 maddede dazenlen mıştır Bu nadaeler n ıncelenme smden anlasılacağı uzere, bırın cı goruşmede tasarı \eja teklıfm tıımu uzermde ve naddelere seçılmesı kabul edılm sse butun maddeler uzerınae goruşme a<,ılması zcrunluaur îkıncı goruşmede ıse tumu uzennde ve degıs'ınlmelerı onenlmemış maddeler uzennde goruşme yapılamaz f Cumhurr et Sena osu Genel Kurulunda ıtıaz konusu 1 \e 6. maddeler bunu kapsayan tasanrın bır kez goruşulmesı kararİpstınldığı halde ve boyle bır da rjnıaa ıçtuzuğun bınncı poruşm » kuralla'ımn uvgulanması ge< reUlı îKen ta«arı ıkı go**umeye baglı ınııs \e îıîinrı goruşme japıl vomuş giDi urenrde değısık lık onergesı bulunTipdıgı ıçın gr>ruşme aç'İTiaksız'n ovlanıp kabal edılmıs*ır Bu tu'ura Cumn ırıjet Senatosu ıç tuzuğurun 73 7ı, \e do^jısıjla Anavasanın Q 2 ve 8S maddelerı ıle çelı^en ve 1773 sa> li kanunun 1 \e 6 maddelen'ın geçerlıgını etkıieverek b ctm jor.un^cn 'ptalı gere^ır o nem ve ?Sırlıkla bır ajKirılığı oYen gclmışken ş 1 vonun de RÇ klanınasında >arar gorulma? tur Anajasarın degışık 136 madde sırın bırırcı fıkıasında «Devl»t Guvenlık Mahkemelerı n.urulur> ve son fıkrasında da «Devlet Gu vcnhk Mahkemelerınm kuruluş ve ışlevışı «orev ve vetx»len \e vaıgılama u^ul.erı ı!e ılaılı dıg'r 1 ukumler kanunda gostenhr» vollu kurallar \er ainuştıı Anaya^3mn, ba o duzenleme lnçımı ıle Devlet Guvenlık Mah kpmelprınm kunılmarını on?or nugu tp fakat kurııluşun ejlem lı olarak vasaca vprıne geMrıl m=>«tnı ıstedıftı açık(;a ortadadır Başka bır devimle Devlet Gu venlık Mahkemelerı Anajasmın bu bujruğu geıeğı 1773 sajılı (Baştarafı 1. Savfada) >asa ıle kurulmuşlardır Öte van Aitıncı madae ıse bu özel sı dan Anavasada 5 er alan Kimı yasal mahkemelerde gorev ya kural'arın yasa maddelen ıçın pacaK yargıç ve savcılann atan de vme'enmesi onlara Anavasa ma usullerınl dJzenlemekted r kurallan nıtelığını de vermez Yasa hukmune jjore, Devlet Gu Bu açıklama'ar 1773 sayıh va venlık Mahkemelennde gorev >a sanın 1 ve b maddelerırın ıptal edı'emıvecegı jahut ıp'allerne pacak yarg'çlar Bakanlar Kunı lunca gosterılecek b.r mıslı adav yarar olmadıgı volundakı Dir du şıincevı de tutarsız ve dayanak arasından Yuksek Hak mler Ku rulunoa seçılecekti" Boylece Yu* sız kuar Bu nedenlerle ıtıraz konjsu sek Hak.mler Kurulanun yetk sı 1 ve 6 madde kurallan bıçım bıçımsel olmaktan oteye gıtme yonunden Anayasava avkınhğı mejfe esas atama yetkısl hukıi rrefe verlmektpd r dolayısıy^e ıptal edılmp'id r » DevİPt Guveriık Mahkemelerı Anavasa Mahkem»sı «Devlet nln kuruluşunu düzenleven t u hü Guvenlık Mahkemelerının bınn cı ve aitıncı maddelerınin bıçım kumler demokratık hııkuk devle5 önünden Anayasaya avkırılığı tı ilkelertne ve bu tlkeîeri beaçıkça saptandıjına ve bu nedenle lp nlmsev'n Anayasamıza ajkın bulunmakta ve Türklye' tall öngbrüldügüne gore esas yo nünden ^navasava aykırlık so nın taraf oldugu uluslara'ası soz leşme hükümlerıne de ters düsen nınu üzer nde av rıca durulma sına yer kalmamıştır • demekte, bı nıtelık tasımaktadır Anava^amızın 7 madde>=ıne gö şoyle devam etmekteaın «Devlet Guvenlık Mahkemelen re «Yargı yetkisl Turk mılleti mahkemelerre nın kunıluşuna ve bu kuruluş adır.a bafımsız kullanılır » Yargı organında go aa görev alicaklann atanmalan rev vapacak vargıç ve savrıların na daır vontemı ve kuralları be lırleyen 1773 saulı vasanm 1 ve atanmalarmda v urutme organı nın soz sahıbı o'maması, bağımS maddelerı hukumlerının ıpta lı sonucunda kuruluş ve atama sızlıgın «OPSUZ olmaz» guvence sıdır \navasamız n dıger bi'hukumlenvle sıkı sıkıva bağlı maddesı, hıç kımspnm kanunî bulunan ve başlı ba*ma uvgulan ma verı ve olasılıgı da ka'majan haKjnden ba^ka bır mercı onı.ne kanunun ötekl hukumlerının d° çıkanlmama^ını ongormckte ka nuni hakımden baska bır merci 44 sayılı vasanın 28 maddesı onılne çıkma sonurunu doguran uvannca ıptalı gerekmektedır vargı yetkıstne sahıp olağanüstü Şahap Anç Halıt Zarbun ve mercılenn kurulmasını yasaklaAbdullah Üner bu görüşe katıl maktadır. (m 32) mamışlardır . Devletımızın tarat olduSu ınAnayasa Mahkemesi karannın sonuç bolumunde ozetle şovle «san haklarını ve ana hurrıvetle rını korumaya daır Roma Soz denmektedır leşmesının 6 maddesı de ba «26 61973 gunlu 1773 savlı gımsız ve tarafsız mahkemeler kanunun ıtıraz konusu vapılan onunde jarjnlanmak hakkmı 6 maddesı uzennde Cı>mr«ıınvet Senatosu'nda goruşme açilmak 'Temel Hakları arasında sıv maktadır sızın ovlamava gıdılm»sınm ıç Deviet Guvenlık MahkemeİPrı tuzuğe ve dolavısnla Anavasa va Yasası'nın 1 ve b maddelerınin avkırı oldufu ve so?u gecen ku açı^ a rann bu nedenle bif m vbunden Anajasamızın vı<carıda ıptalıne bu ımdd'»rıın b rmrı GiSımız ılkelenne ve Roma Pız lesmesme avkırılıSı kesın bir \e ıkınci fıkraları vonjnden ^h gerçe^tır. Bu nedenle, mahke nıef Salıh Cebı nın ve madrienm meler ve CHP taraf'ndan Anatumu acısından da Sahap Arıc vasa Mahkpmesı ne bu maddele Jlısan Eferı.ş Halit Zarbun *b basvunılmust'ir dullah Uner, Hasan Gursel ve nn ıptalı ıçın Dun vavımlanan Iptal karan Nihat O. Akçakayalıoğlu'nun kar bunlardan Dnarb?kir Devlet Guşı ovlanvla ve oy çokluSu ıle venlık Mahkemesi nın basvuru 26 6 1975 gunlu 1771 savılı sunu sonuçlandırm «tır Annlî, kanurıun 1 ve 6 maddelenndekı vasanın par'amentoda gor ı~ul kuralların ıptallenne karar ve mesınde Anavasa kurillarına av rılmış olması nedenıvle avnı kın aavranılrra'=ı avkınlık so kanunun Ttık uvgulamft verı rununun esastan çozumune olakalmavpn o f eki maddelerının de nak bırakmaTiış ve bıçım vo22 4 1962 günlu 44 savıh ka nunden venlen ıptâl karannm nunun 28 maddesinın ıkfncı fık MİrurlüÇü Içın 1 yıllık süre ta r?sındakı vetkıve davanılarak ip nınmı$tır tallerlne Şahap Anç Halit Zar2 Anavavmıızın 152 mad bun ve Abdullah Üner m karşı desine göre, ılke olarak, Iptal o>larrjla ve oy çoklugu ıle edi>n hükumler gerekçell kaAnavasanın degısık 152 mad rarın Resmı Gazete'de vavınlandesının Uçuncu fık'ası uvannca dıjfı tanhte vururlükten kalkar. Iptal hUkrnılnün kararın Re^mı Ancak, gereken durumlarda, ıs Gazete'de yavınlandığı gUnden ttsnai olarak, Anayasa Mahkebaçlayarak bir vıl sonra vunır nest ıptal hükmünun yürjrltllüğe girmesine ovbırlıgıjle 6 ma ğe gırecegı tarıhı aynca kararyıs 1975 gilnünde karar venldı » laştırabılır. Karp oy yazılan Devlet Guvenlık Maiıkemel«rl Anavast MaMkemesı üveleçjn " Yasasının 1 ve 6 maddelerınin den Ş»H«T> AftÇ^Halıt Zarfitm*," iptalınde tamnan bır yıllık sıiIhsan Ecemıs Abdullah Üner, renın sonana vev« yenı yasanın Ahmet Koçak, Şekıp Çopuroglu, vürurluge jnrışıne kadar Devlet ıle Hasan GUrsel Anavasa MahGürenlık Mahkemelerı normal çalışmalanna devam edebilecek kemesmın ov çoklugu ıle alınan mıdır' Bu soruyu hukuk Ilke k«ranna «karsı OT» rermi«!er %e karsıov vaz'lan yazmışlardır. len ve Anavasa kovjcuaunun • mtcı vönünden olumlu olara* yanıtlamak olanak dışıdır Kurucu Mecllste ılgıli Anayasa maddestnln Korüsmelerınde (Baştarafı 1. Savfada) vapılan tartışmalarda yururluk Yaşlı başlı bir adam alevhıne Bır polısın bır mağazanm suresmın kısı hakları degıl bır yasanın ıptalı sonuonüncten sılfthla hedef alip ateş cunda kışi hakları vonunden 7.aettığını gordum dedı Bır gencı rarlı olabilecek boşluğun dolbasından vurdu. Herhalde dlmuş durulması amacıyla bu hllkmun tur kondu»u acikça belırtilmektedir Sonradan burodan hastanelere Gerçekten Temsılcıler Mec.ıSın telefon ederken anlaşılaı 3aşın de bir hükmün Anavasava avkıdan vurulan bır genç var . ~>aha nlıgı saptandıktan sonra vürür olmemış taa doıctor lukte kalmasının kışi hakları Havatmdan tazla umudumuz bmkımından tehllkeli olablleceei yok dedı ılen surulmüstur Bu eleş'ınle re karşı Anavasa Komısvonu soz Bır başka umutsuz gorunen yaralı, AP eskı mllletvekıllerln cusü vürurlük süresınm Anavasava avkırı olan vasanın vurttasden ZuhtU Pehlıvanlı Anlasıîan lara uygulanması içm de*ıl or msanlar hedef alınırken parti kayıtlanna bakmaya vakıt olma tava çıkan bosluga engel olmak Içın kondugunu, bundan ötürü mış vururluk suresı içınde o yasanın Daha kasıklarndan bacaklarmAnayasaya aykınlığının def'an dan kurşun yıyen bır çok kışi her zaman ilen surulebılecegını var sovlemistir. (Temsllciler Meclısi Boylece dün akşam Ankara'nın Tutanak Derrtsl. c. 4. s 221. 222, ortassnda kan gövdeyı gotürdü. 224 225) Niçin' Iptal karannın yayınlanmasmEcevıtı dmlemekten dönenler, evlerıne gıdıyorlardı Kızılay'da, dan sonra Devlet Güvenllk MaöÇankaya'da, Cebecı'de veya o von kemelerinln kuruluşunu düzenlerde oruruyorlarsa Gazı Mustafa leven vasanın (Yasa) olmak nltelı0 ortadan kalkmıştır GerKemal Buharı ndan başka hangı voldan gıdeceklerdı'' Onların onu çekten Anayasamınn 8. madJe sıne gbre. «Kanunlar Anayasava ne panzarlerle çıkıp panzer'eri avkın olamaz> Anayasaya aykın halkm uzerıne dofru surmenın lıgı saptanan bir yasa, yasa olbu arada bomba \e tabarca pat mak nıtelığini de kaybeder. latmanın nedenı ne olabılir Yasal bir dayanağı kalmayan Polıs Polısın ve toplum polısl nın çok buyuk bır bolumünlın bu Devlet Güvenlık Mahkemelerının, ışte hıç ılgısı yok Onlar herke olüm cezalan vermeye kadar use karşı tarafsız gorevlermı ye zanan yetkilerlnl de gözönüntie rıne getırmek hakkına sahlp ol rtıtarak. ilerido gıderilmesl olanaksız adalete ve hukuka avkın maktan başka bır şey duşur.mu du^umlann dnlenmesl lçln, esasiorlar Arra polısın ve toplum tan aykınlık def'ilennin ciddliigi polısınm ıçırde ve belkı dışında gerekçesıvle Anavasanın 151/1 BTia vakın'nda bırılerı var Bır maddesınde kendılenne tanınin îakım şefler var Bunlann ıse ıs (Ellerindeki davalan SPH bıralttedıgı taraf"!iz gorev falan degı! mai vetkılenni kullanma an *oPadece kargasalık Sadece toz n'nunun çözümü lçln tek rolduman dur. Kı o toz durranın a'asmda es kıden alışık oldukları marıfetlerı surdurebılsınler . Nıtekım, Ecevıt'ı dınlemekten c'onen ve bır süre once malum ışkencelerden geçmış olan bır (Bastarafı 1. Savfada) genç bana hevecanla mek İçin Makarıos a soz verdıgı 1 Onian gordum onlan ded one surulen ABD Dışışlerı Baka Benı falakava çekenlerden lkisını rı Kıssınger'ın aynca, yenl bır Hemen kaçtım Kıbrıs planı hazırladığı one süOlajdan hemen sonra karşılaş rulmuştur. tıgımızda nefes nefesejdı KiDrıs Rum kesımınde yayınla Bır «okağa saptı Ve koşa koşa nan ve Makanos vandaşı olmak uzaklaştı la tanman tEleftheros Laos. (Hur Halk» adlı gazetemn AP ajansında jeralan dunku haberın de, Kıssınger planına ozetle yer (Baştaraf) 1. Sayfada) venlmış ve haberın «çok yetkılı Çanakkale'de Petkım'e oagiı kavnaklar»dan alındığı one sunjl Plastık Fabnkasma atanan venı muştur. mudurün Petkım Genel Müdurıu Habere gore, Kıssınger Makan gunde ıç tıızmet semsmde demırbaş sorumlusu olarak gorev os a Nevv York goı asmesı sırasm vaptığı bıldmlmektedır. Yenı da şu hususlan gerçeklestirmeıî mudur Kartaltepe nın Petkım <1e ıçın olinden geleni yapmaja »oz vrmıstır. avnı zamanda odacıbaşı olarak çalıştıgı \e Dutun odacıların *en # Turkıve'dPki kismı seçimlpm dısme bağlı bulundugu oğremı farramlanınasından ikı halta son mi<;tır 4045 vaşlanrda olduiîu 1a Kıssınger. Lefkoşe 'Vtına ve b=lırtılen veni mUdürün bundan Ankara uçgenı arasında yogun kısa bır süre once Ankara Dıl bır «mekık dıjlomasısı» ujgula Tarıh Fakultesım bitırdığı veri m^' a başlavacaktır len bılgüer arasındadır. 9 Kıbns'ta çozume uiasmaıı Devlet Güvenük BUGÜNKÜ SEÇİMDE (BaşUrafı 1. Savfada) kadar her turlü propaganda jasalarca yasaklanmıştır Yine yasalar gereği, oy verme işlemm.n bitımıne dek, içıcı satışı ıçkılı 10 kantalarda müşterıje ıçkı verılmesı ve vasalann sılâh taşımala nna izin verdıgı gorevliler dışında sllâh taşınması da jasaktır Yüksek Seçım Kurulu, Senato üçte bir yen'leme seçımlerınm bır genel seçım nıtelıgl taşıdı^ı na ışaret ederek, bu yasaklann yalnız seçim vapılan 27 ılde değll tüm TÜrkive'de geçerlı olacagına karar vermıştır Afyon, Bursa, Dıyarbakır, Gires m, Gümushane, Konya Sakarya Trabzon, Tuncelı, Urfa, Uşak ve Zonguldak'ta seç^me gırmemektedır MHP de Tuncelıde seçıme ka tılmamaktadır. o4 senatorluk ve 6 milletvekıl lıgı ıçın altı partıden toplam 330 adav, «çımlere gırmektedır Ay rıca Ankara'da 4, Istanbul'da 1 kısi Senato üyeliğı için Eskışe hır'de 1 Zonguldak ta da 2 kışi mılletvekıllıgi ıçın bagımsız aday hklarını kovmuşlardır flrkadaşım (Baştarafı l. Savfada) Bunun üzerıne Emm Turgut Yaman bavramm bınncı gunu gızlendıği yere vaoılan bır bas kın sonucu îzmır PohSince va<a lanmış ve durum şfrevle Istan bul Asayıs Şubesı vetkılılerıne bıldırılmıştır Kaal zanlısı KOmando daha sonra oncekı sun polıs refakatınde Izmırden Is tanbul a gondenİTiıstır Savcı îskender Baııonu 'ara fından ıfaaesı alınan sanık Emın Turgut Yaman oldurdugu ıddıa edilen Ekrem So^ut ıle sınıf ar kadaşı olduğunu ve kendılenne arkadaşları tarafınaan «Koman do ve faşıst» dendıgmı anlatmıs tır Sanık olaj verınde olduj 1 nu ancak kendısının ateş etmedı jSını de one sürmus bu arada Oz demır Dersanesınde Nazım Um3r Usman'ı yaraladıgı suçlamasını reddederek «Ben orava gıtme dim» demıştir 1 Cinayet Masa"=ı gore hleri ha len hastanede tedavi altında bu lunan ve «Benı Emin Tursut Ya man vurdu» dıven Nazım Umar Usman ı, başma ge'ebılecek b r saldırıdan kurtarmak ıç n koru nıa polıslerını arttırmıstır Sanık Emln Turgut Yaman, daha sonra sevkedıldı*i 1 Sulh Ce za Mahkemesi tarafından tutuk lanarak cezaevine konulmuştur Polıs vetkıltlen cınavetın okul dakı sınav vanıtlannın Ekrem Sogut tarafından katıl zanlısına venlmemesı luenne veva arala rındakı bir kadın sorunu nedenıvle ışlendıgı volundakı gorüslenn kuvvet Kazandıg nı bıldır mışlerdır ^ncak gene de kesın nedenın vapılan soruşturmadan sonra anlasılacağı buna mgmen olayda lcesınlıkle ıdeolojık bır yon bulunmadıgı, adı blr cinayet olavı olrtugıı rte'irtllmiVir. GÖZLEM (Bastarari 1. Savfada) Dusunün ki koskoca Osmanlı tmparatorlugunun sadnazam suıız vani Ba«bakansımz Padışan, istedi ml. hemen oogazmız kesılıverıyor Ovsri. sımdı herhansi bır ulkede blr Başbakanın yargılanabılme«ı ıçın bmbır turlu voldan geçmek gerekıvor. 6nce, parlpmentorta çogunlnk bi'lunacak ve dnkunııl'nazlık *aldıniacak Sonıa b'r vaıce dıvana gidecek. Orada vargılams avlarca stırecek Demokrasinin nımetlen bunlar Ccir.oarh Halıi Pasa Patıh Sultan Mehmet'ın Sadrıataniı a Fakat padlsah tarafmdan oldurtuldu Gedık Ahmet Fatıh Sultan Mehmet'ın Ve7 r azamıvdı Fatıh'ın ojlu II Bfvazıt tarafından bovnıı vuruldu Sadriazam Koca Mustafp Paşa Kem?nkeş Kara Mustafa Pasa Tarhoncu \hmet F?sa r>a ce««tlı padısahlar tarafından boynu vurularak öldilru'?nierdendır Goruvorsunuz Osmanlı pad'şahlanna sadnazam olmanm n c,bır gıhence1!] yokmu<: Padısahlar tarafından bovunlan vurulan sadnazamlann cvku pr' gerçekten çok ılrnctır Bunlardan bazılan da, ru v \er almaktan otjru oldjrulmjslerdır Padışah III Meh met' , sadruızamı Hsdım Hasan Pasa Yemı«çı Hasan Pasa ve (II Osman'ın «adnazamı S lâhdar Bıvıklı Ali Paşa da, aldıkıan rusvet nedenıvle bırer bırer boyunları vurulmuştur Demokratıc hukuK devletınır vurürlükte olduçu herhang bır ulkede Başbukan hakkında ttirllı sovlentiler olsa hnlav mı ovle hemen bovnuntı vurma' Tsman'ı tarıhndp Isparalı üç sadnazam vardır Bıllrsınıı n=lkı Bunlardan nir ncısı .Hftlıt Hamid Pasa»dır 1736 yılınr. ispsrtR ılımızde dogan Halıt Hamid Pasa bazı yol Sı.Zı'jfcJar vapıp haksı? kazae sağladıfı eeıfkç«»sivle 1785 vı ı'aa kırkdokuz vasındavken bovnu nırularak öldUrülmustur O.mann tarıhının Ikınci lspartalı sadnazamı «Sevit Hacı \u» Paşaydı 1752 vılında tsparta'da doÇan Sevıt Hacı \u ?«sa Allahtan ve pevgamberden utanmadan kendlsine ve vaKinlanna devlet kesesınden ka7anç sağladıgı ıçin, padısahın emrıyle bovnu vurdurulmuştur I3partalı Üçünct) Sadnazam ıkı nemşertsl glbi, aynl suç.a bovnu vurularRf flldürülmuştur 1821) vılında Ispart*' da drgan Hu^evin Avnl Pasa ellı alfı vaşında Osraanlı îtnDaraMrluSunda sadrıazamken eörevın! kötüve kullanıp, devlet malına gö7 dıktiÇi için oadisah tarafından boynu vuru'arak öldürülmüstur I'parta'dan cık devletm basına gec padişahin vesirl, v<jnrl azamı ol, ondan sonra da, kendtnn ve vakınlanna haksr? Kazanç ^aglamaktan ottıru bovnun vurulsun'. Ne dfrsınız bu tıc lspartalı Sadnafamın övküsüne' BUttın tspartah Sadrıazamlar. devlet malına e! atarak lcendllerin^ ve vakınlanna haksız kazanc sağladıklan lçm bojrunJar \nıru\ar»y ölfiıirlllm(!$ Hpm rastlannva (jafcm si»' Ber> sı So t^partalı, hepsı de yolsuzluk yapmış Hepsının de boy nu vuruimus. Nevse ölen olür, kalan sağlar bızımdir. Siz kime oy verdlnlı bugün? . «B» bölgesi illeri Ankara'da ^t • Dışişleri Bakınlığı Yenıleme seçımı «B» bolgesi illerinde yapılmaktadır Bu iller 9,5 milyon seçmen ve bu illerin yenilenecek senatnrleri İle bağlı oldukları sıvasal Seçımlenn yapılacağı 27 ilde partiler şoyledır yaklasık olarak 9 milyon 593 Adana (4) Mehmet Nuri Adembın 823 seçmenin bulundugu oıl oğlu (AP). Muslıhıttm Yılmaz dınlmektedir Bu seçmenlerm Met« (CHP), Mukadder Öztekın oy kullanabılmesı Içın 36 b'n (Bagımsız), Mehmet Ünaldı (AP) 473 sandık hazırlanmıştır 1973 Afyon (3): Mehmet Kâzım Ka secımlerlnde kavıtlı 8 mıljon "12 raagaçlıoğlu (AP), \hmet Kara bm 798 seçmenden 6 mılvon 152 jıgıt (AP), Kemal Senooak (APı bin 0%'sı sandık başına gıtmiştı Arkara (7) Hıfzı Oguz Beka ta (CHP), Turgut Cebe (DP), Seçım yapılacak ilierden sn Turhan Kapanlı (AP), Yığtt Koçok seçmen Istanbul da bulunker (\P> Mansur Llusov (CGP maktadır Istanbııl'da 1 mıljon oldu) Mahmut Vural (bağım 914 bın 461 seçmen 6600 sandıkta oy kuharacaktır Istanbul u 1 nvl si7) Ismaıl Yetis (AP) Bırgöl <l\; Arit Hıkmet Vartyon 099 bın 428 seçmenle Ankara 623 bın 934 seçmenle de Konj i Barsa (!<• thsan Sabri Çağ ızlemektedır. layangıl (AP), Şeref Kayalar Tercihli oy AP> Cahıt Ortaç (AP), Saffet Lral (CHP). Seçmenler eğer ısterse boîgeleDenizlı (2) • Hdseyın Atmaca nndekı adavlardan bazılanr.a ter CHPi Ali Kemai Turgut (AP) cıhlı oy verebılecekıerdır Her ıl Dıvarbakır ı2) Selahattın Ciz de ne kaciar tercıhlı oy kullanırelioglu (CHP), Azmı Erdogan labıleceğı o> pusjlalarının uze (AP) rınde yazılı bulunmaktadır Seç men her adavın ısmının başında Elazıg (2) Celâl Ertu* (CH bulunan dıkaortgsnın ıçine (x) P), Salım Hazeropslı (CGP). ışaretı koyacaktır Eskisehlr (2i # Hasan Ergeçen (^P> ömer Ucuzal (AP) Oy sayımı Gıresun (2) Sabahattin Orhon (AP) îhsan Topaloglu (CHP) Seçımler bıttıkten sonra san Gtimüşhane (1) Abbas Cili dıklar yasa hukumlerı geregınce ra (AP) saat 1" den once açılamavaca< Kav^eri (3) HÜsnU Dikecll; 1 tır Oy verme suresı eÇtr saat (MHP», Huseyin Kalpaklıoglu 17 de hâla sırada bekleyen seç(*P), Sami Turan (CGP> ıren varsa sandık başkanı 'ara fından uzatılabılecektır Ov ver Kocjıelı (2) • Fatma HikmM î<men (ba|ımsız), Lutfl Tokotlu me ıslemı bıttlkten »onra iste(AP) venler sayım ve doküm lslemlerım ızleyebılecekleıdır Ov ver Mugla (2) îlvas Karagöz (AP), me ışleminın bittı»ıni sandık baş Haldun Menteşeoglu (AP> kanı >üksek sesle İNn edoce'< Nığde (2) Kudret Bavhan tır Avrıca oy vermenın bıttıgı (senatörluÇu dustü). HUseyın saat tutanak deftenne geçırıle Avnı Grtktıtrk (AP) cektır Sakarya ı2) O«man SalihoğSandıklar açıld'^tan sonra ov lu ( AP > Mu<5fafa Tığlı (AP) Tekırdag ( 2 ) 1 Hajrl Mumciılar sayılacak. seçmen kurukleoğlu (CHP) Cemal Tarlan (\P> rındekı oy kullanan kısı savısınTrabzon (3) • Ali Şakır Aganog dan fazla ıse kurul başkanı fazla olan zarflan gelış'guzel açma lu t W ömer LU*H Hocaoglu (AP), Reşat Zaloğlu (AP) dan tazlası kadar ımna edecek ve ondan sonra zarfların açımı Tuncelı (1) Aslan Bora (bana geçılecektır Spçım yasasna ğımsız öldll) Köre savım ve dokum ışlemı araÜrfa (2) tbrahim Halil Ballıksız yapılacaktır k'* ( \ P ) , Ha««n Oınl (AP) Usak ( 1 ) . Mehmet Faik AtaSeçım sonuçları, Türkiye Radyurt (^P) yo ve Televlzvonunon bütun ge ce bovunca yayınlavacagı ozel Ara seçimi bir profjramla dayurultcaktır Kesin seclm sonuçları bır hafîklsi ölüm (Ankara; Mansur ta içınde resmen açıklanacaktır tiusoy, Tunceli Aslan Bora> ( b rı de senatorlufunun Genel Partiler ve adaylar Kurul karanjla dusurulmesıvle boşaBugUnku seçimlere CHP. AP, (Niğde, Kudret Bayhan) lan 50 smatorlUk dışında drirt DP MSP, \ÎHP \e TBP katıl ılde de boş bulunan blrer Senamaktadır CGP, MP, TÎP ve dığer sol par to Uyeligi için ara seçimi vapılmaktadır Bu i'ler Istanbul tiler seçimlere gırmemişlerdır Ancak TBP de 27 ılden, Adana, Konya Samsun ve Balıkesır dır Istanbul'daki bır Uvelık, CHP Senatoru Avhan Peker ın 1 nısnn 1974 tarıh'ndekı olumuyle, Konva'dakı bır uvelık CGP Senato (Bastarafı 1 Savfada) TU Sedat Çumralı'nın 6 nısan 1974 deki ölUmiljle Samsun'da da bu gorüşünun butun ajnntıları bır Uvelık de yine CHP Senatrîru nı TJ. • 23 mayıs 1975'te Stras bourg'da yapılan oturumda ko Fevzi Geveci'nin 10 temmuz 1971 dekı olumuvle boşaîmiştır. Bamısvonun bjjıslne sunmuştu lıkesir'de ise I«tî4 vılında sure* llen surduğumuz «kabul edıl mezlık» sebeplerınden basta ge dolacagı için, Yüksek Seçim Kurulu kararıvla 1973'de bu tlde vslenı, «Kıbrıs Rum yonetımırun «ecimıne katı! meşru Kıbns hükümetl addedı pılan venileme mamış olan AP Semtfirfl Cema lemejeceçı ve bundan dolavı şı lettin lnkava*nın verl için «ra kajet ehlıyetlnı haız bulunmadı spcimi yapılmnktadır. ğı» ıdl. Komisyon karan aksl vönden gerçekleşınce. 30 mayıs Bunun dışında, bugün altı il 19"5 tarıhınde bır açık.ama ya de beşl ölüm bırt de istıfa neparak bu karar karsısındakl ru deniyle boşalmıs milletvekılhkletumıırnuzu ilân ettık ve Kıbrıs ri İçin ara seçimi vardır. MılRum jonetımini hıçbır şekılde letve'îili ara secmleri 18 şubat meşru Kıbrıs hukumetl olarak 1974'de ölm AP milletvekill Yatanımayacağımızı ve karşımıza VUB Acar'dan boşalan bır uvelık alamayacağımızı belirttik. Bu ıcın Amasva'da 13 ocak 1174' tutumumuz, Kıbrıs'takl gerçekle de ölen CHP M'lletvekiii Sad re dayandığı glbi, hukuk ilkele rettin Canga'dan bosaîan blr ü nyle de uvum halinde bulun velık ıçın Bursa'da. 23 mavıs maktadır. Zıra, bir ülkede mes 1975'de olen AP Mılletvekili îbru hükümetl klmin temsil ettlftl rahim Etem Güngör'den boşalan hususunda karar vermek yetki bı lıvelik için Eski^ehir'de, l% si, devletler hukukuna göre o arahk 1974'dt olen DP Mılletvekili ülke ile belirll bir konuda karsı Mehmet Bıyık'tan boşalan bır Ukarşıya gelen Ulkenin hükümeü velık <cın NıŞde'de 14 hazine aittir. n n 197^ de olen AP Mılletvekili Sadık Tekın Müftüoğlu'undan bo Eylül başında komlsyonun şa!an b ' r Uvelık ıcın Zongulkurdugu bır delegasvon Kıbns'a dak'ta ve 16 nısan 1975'de Cephe gıderek Lefkose'de Kıbrıs Rum Hüfctımetinin giıven ovlaması sılannın şahıtlenni dinlemistır. raMndaki tuturnıından sonra is Komısyonun, bir metin halinde tıfa eden CHP Milletvekıll Netoplayacağı bu sahadetlerl, g& catl Ak«ov'dan bosalan bir llvertişlerimiz alınmak Uzere, taralı lık İçin de Urfa'da vapılmakta mıza göndermeyl tasarladıgı an dır lasılmaktadır. Komısyonun bu Bu arada, CHP Ordu MÜletve nıtelıktekl belgeler hakkında be kılı Sait Erbil ıle CHP Trabzon lirll b'r süre lçırde mtltalâa ta Mılletvekili Mehmet Aslanturk lebınde bulunması da, takıp et seçımlerın başlangıç tarıhmden tigı mtıtad usulden baska blr sonra Oldüklerl için bu illerde şey değıldır » ara seçimi yapılmamaktadır. Poli^ sakladı Bu araaa Katıl ranıısı Emin Turgut Vaman bayramın bınn cı gunü yakalanmış olmaaına ragmen, ola» gereK Izmır polı s nce gerek Istanbul po.ısınce (tız lenmıs, ancak eazetecılenn olayı haber aimasından sonra dun olavı doğnılamışlardır Ilgılıleı bavcı Vardımcısı Is kender Barıonu'nun soruşturma yı vuruttuğunu zanlının sorgusu nun alınmasından sonra oasına açıklama yapılacağı behrtılmış tır. MITİNGDEN DÖNEN (Bastarafı 1. Sayfada) ta olan kalabalığa polısın «Dagılın» dedığı duyulmuş, buna halk «Zaten dağılıyonız» biçıminde karşıuk vermistir Nedenl bilinmeven bır biçımde kurulan polis bar'katmda halkla polis arasındakı tartışma bır süre sonra çatışmava donüsmüstür Polısin btr anda panzerlerden halkın üstüne su sıktıgı arkasından da ateş ettigı goulmUstUr Polisin kalaballga ateş etmesi bıiyük bir panik ya'a'mış Maltepe Camıi önünde arkadan gelenlerin birikmeslyle buvuven kalabalık arasında ezi lenler olmuştur. Bu arada polis panzerlerı altında kalan yurttaslar çesı^ı yerlerinden yaralanmıslardır Olav vermde bulunan kursunlsnn 9 mılımetre çapında Makina Kımva KndUstrisi yapımı oldueJ saptanmıştır Polısın su sıkmasında ve ateş etmesınden sonra kalabalık sokak aralarında kaçışmava başlamış tır Bu arada bir polis kursunu jle unıversıteli oldugu bildirilen b r gencın oldugu ılen surulmek tedır îsmınm «Yusuf» oldugu be Urtılen gencın olumü hakkında ne hastanelerden, ne de emnıyet vetkılilerinden herhangi bır bilgı almak mumkun olamamıştır Polısın bu davranışı karsısında halk'an bır kısım kışılerın olav yerınde bulunan arabaları tahrip etnklerı gorulmüştür Arabalara ve bazı dukkanlara taş ve sopaj la saldıran bır grubun, bu arada olay yennden ozel arabasıjla seç mekte olan eskı AP mılletvekillerınden Zühtü Pehlıvanlı'n'n agır jaralanmasına yolaçtıklan bıld rılmektedır Hastaneye kaldı rılan Pehlıvanlı'nın komaya gırdığı bıldırılmıştır muslardır Olaylarda yaralananlar Ankara NUmune Hastanesi ile Hacettepe Hastanesine kaldırılmıslardır Her iki hastane yetkililerinden alınan bilgilere göre, 50've yakın yaralı bulunmaktdır. Yaralıların yarısuun polisten, yarısının halktan oldugu belirtilmektedir Isimleri saptanabilen yarahlar sunlardır Hasan Bilgiç, Doğan Yıldınm (agır), Ahmet Yazıcı (agır), Turan Ergüder, Necip Kırmızıgül, Ahmet Yanmcı, Zühtü Penlivanh. öte yandan, olaylar sırasında 3 (azeteclnin polısce tartaklandığı ve ellerinden makınalarının alındığı belirtilmektedir. Tartaklanan, gazeteciler, HUrriyet gazetesinden BUlent Erandaç, Yeni Ortam Gazetesı nden Banş Kaşıkçı ve foto muhablrlerinden Ismaü Kaya'dır. Gazetecılenn çektıklerı fılmle re polıs el koymuş, Bulent Er andaç'ın makınasınm flaşını peri vermemıştır Pohslerin gazetecıleri tartaklarken «Vunan anarşıstlere» dedık lerı olavla karsılaşan gazetecılerce belırtilmiştır Emn \p f M duru gazetecılerden daha sonra dzur dılemış ve fo tograf makınalannın tazmin "dı lecejhm so>lemıştır Yarahlar öldUğünün dogrulanmamıs olrrmsına karşın oiaylara tanık olan vatandaslar, şu bilgıyi vermişlerdlr «Caminin onunde bir toplum polisi 'abancasını çekti ve 32 • 23 yaşlarındaki bır gencin kafasma ates etti Çocuk yere düştU Et rafında bulunan arkadaslan kafasından kan ak&n genci kırmızı renkîi bır araca bındirdiler. Arkadaşlarını hastaneye götürmek üzere arabaya T kişi daha bındı. Fakat araba 30 metre ilerde 4 00 lıı tarafından önü kesilerek durduruldu 1530 dakıka bekletıldı Ve yaralı genç kan kaybından ol dü. Biz gözümüzle sördük » TV'de akvaryumda Demirel görüntüsü Ankara dakı dünkü olaylardan sonra yUzlerce vatandaş gazetelere telefon etmişler ve olavlar hakkında bilgi ıstemişlerdir. TRT nin gerek 19'da gerekse 20 haberlermde olavlara ıhşkın en küçuk bir açıklaması olmamıştır. ' n cak dün akşam Ustlı saat I8'den ıtibaren seçım yasaklannın baslamış olmasına rağmen, Tele\ız jon 20 haberlermde once rkranda bir Rkvarvum gostermi?. bu görüntü sürerken akvaryum Tkasmda ^P Genel Başkanı Sülev man Demlre! in siluetl görülmüştür Olavlarla ilgih emnıvet kuvvetleri herhangi bir bilgi vennekten sureklı olarak kaçınmışlardır. Yurttaşlar anlatıyor Resmı yetkılılerce bır gencın Oy nasıl atılacak? (Bagtarafı 1. Sayfada) Seçmenin sandık seçmen listesmdekı adı bulunur Seçmen, sandık kurulu başkanından çıft muhurlu bır oy zarfı, yına çıft mühürlü bır bıleşık ov pusulası ve bir de üzerınde E I E 1 varsı bulunan bır muhru alarak dogruca kapalı oy verme yerıne gırer Oyunu sıvasi partılerden bınsl lehıne kullanmak ısteyen seçmen bırlesık oy pusulası uzennde oyunu vermeyi dıledıgı sıyasi partıye aynlmış bulunan boş yuvarlak ıçıne EVET muhurunlı basar EVET muhuru basMmamış oy pusulalan geçersızdır. Bırlesık oy pusulasında her slyasl partıye ayrılmış bulunan yerde yuvarlak ıçıne rastlama}an LVET muhüru basılmış oy pusulalan geçerlı sayılır. Ancak, bırlesık oy pusulası uzerıne basılmıs olmakla beıaıeı ıkı partının oy hanesme sırajet etmış bjlunan EVET muhürlu oy pusulalan nükumsuz bulundugvından seçmenlerın bu yone çok diıtkat etmeleri gerekir. Oy pusulalan katlandıgında EVET muhürunun, kâğıdın karşı taralına ız bırakması halinde bu çesıt oy pusulalan da geçerlı sayılır. Kızılay'da Saat 16'ya doğru başlayan olay lar 18 e kadar surmus, polıs ba rikatım yaranlar Kızılay a dogru vurumuşlerdır Kızılay da emnıvet kuvvetlerme ait panzerlerın butun koşelen tuttugu gorülmuş tür Halkın Kızılaya yurumesı uzenne çok sa>ıda toplum pohsı Kızılaya sevkedılmış, ve ou kez olaylar Kızılay Alanında surmıis tür Bu arada bır grubun «Bagımsız Turkıje» dıye bagırdığı duyiılmuş, başka bır grubun da Amerıkan Haberler Merkezının cam larını ve çerçevelerını kırdıklan görulmuştür Alanda kumelenen ve alanın değışiK jerlennde kd çük gruplar halinde bulunan hal ka polıs copla hucum etmışMr Bınlerce kışi gozlerı onunde 100 u askın vatandaşın polıslerce dövulerek goturuldugune tanık cl Tercihli oy Yasama meclıslert seçımlermde bırden fazla senatör ve mılletvekili seçumesı gereken seçİTi çevrelennde tercihli oy e«ası kftbu] edilmistlr. Bu çibi seçım çevrelerlnda seçmen bırlesık oy pusulası uzennde oyunu kullandıgı partının hstesinde yazıh bulunan adavlardan ıstedigi ki?üer hakkında tercıhını kullanabilir Seçmen tercıh hakkını kullanıp kullanmamakta serbestrır Ancak, tercıh hakkını kallanmak ısterse, bırleşik ov pusulalarının sıyasi partnerın o/el isaretlenııın vanı anıbleblerının ust kısmına çerçeve içire alınmış bulunan yEzıda gostenlen aday sayısı kadar tertıh ısaretı kullanmak zorundadır Çerçeve içınde behrtılen sayıdan az veva fazla tercıh ışaretı kullanılması halinde, tercih ışaretlerı geçersız sayıhr ve pusula tercıhsız oy pusuİHSi olarak işlem gorür Bııden çok senatdr veva mılletvekili seçılecek seçım çevresıne aıt bırlesık ov pjsulasında ver alan sıjası partıle rın lıstelerinde bulunan tum adav adlannın hizasına ter» cıhlı ov kullanmak ısteyen seçmenlerce tçerısinde ( x ) ışaretı konulabılecek Oüvuklukte birer dörtgen basılmıstır. Tercihli oy kullanmak ısteyen seçmen bu dörtgen ıçıne bır (x) işarett koyacaktır. Dörtsen dışma konulan ve hangı ısım hızasma kondugu bellı olmavan tercih işaretlerı de gecersızdir. Seçmen, ovunu bağımsız aday lehine kullanmak îsterse bırlıkte getırdıgı veya kapalı oy verme yerinde bulunan bagımsız adav lara an ov fnmılalarından sadece bir tanesını zarfa koyar Bağım=i7 adaylara aıt ov pusulası uzerınp (evet) muhrü basılması gerekmez Ov pusulasını zarta kovmp zarfı kapatan seçmen kanalı ov verme v'rinden cıkarak EVET muhrUnü sandık kurulu başkanına gerı verır Ov zarfını sandıga atar ve sandık seçmen lıstesindekı ad v# sovadmın hızasını im7alar tm?a atmasını bılmpven veya arıza sebebıvle ımza edecek durumda bulunmavan seçmen sol elinın baş parmagını basar Bovlece seçmen oyunu kullanmış olur. YENÎ KİSSİNGER PLANINA GÖRE engelleyecl bır etken olarak Turk ıç polıtıkasındakı o'umsuz durumun gerekçe olarak gosterıl mesı artık anlayışla karşılanmaja caktır. • Magosa ve Omorfo yerıden Rum yonetımıne ıade edılecektır • Turkıye'nın mudahalesı sonucu Kıbrıs Rum kesımının ugra dığı zararlar ABD tarafından tan zım edılecekti'• Sayılan 200 bin cıvannda olan Rum mültecıler Turklenn egemenlığı altındakı kesıme ge.ı doneceklerdır Bu gerı donüşte herhangi bır koşu! v.a da ısnsna tanınmavacaktır Kıbrıs'lı vurttaşlar adanın her yermde mulk edınme hakkına sahıp olacaklar dır. • Kıbrısiı ytırttaşlar ada ıçm de hareket etme O7gunugune tam olarak sahip olacaklardır. Makarıos vanlısı Elefthems LTOSI gazetesının dunku nabeımde, .Kıssınger Pianı. olaraK nıtelediğı bu önerilenn çerçeveSınde, Kıbns Rum ve Turk topluluKİarının adada venı ana>asal duzenı saptayacakları one surul mustur. Ovsa, bılmdıği gibi, Kıbns Turk Federe Devletı Başkanı Riut Denktaş daha oncekı ttun verdığı demeçte. Rum multecıle rın adada jerlerıne donmelennın mumkun olmadığını ve bunu ongoren Bırleşmış Mılletler Gensl Kurulunjn kasım 1174 tannli karannın Kıbns'ta bır çozume ar tijî temel teskil edemeyeceğıni açıklamıştı mıştır ABD KongTesınin sılâh amoargosanu «kısmen ve şartlı» da olsa kaldırd'ğma dıkkatı çe ken sıyasal gözlemcıler^ artık adım atma sırasınm Turkıvove geldıgmı one surmektedırler. Makarıos Niteklm, Kıbns Rum Toplumu lıderi Makarios da Bırleşmış Mılletler donusü Atına'da verdıği demeçte aynı konu uzennde durmuştur. Çıkmaza gırmış olan topiumlararası gorusmelenn yenıden başlayabılmesı için Turk larafının sorunu tum van larıyla kapsavan venı onerıler getırmesı gerektığını belırten Makanos, Türkıje'nın Kıbrıs ta odun vermemesı halinde ABD nın sılah ambargosunu venıden uvgulama'a sokacpğına ınandı gmı one sürmuşttır. Korntürk Seçim den sonra Otc vancian Hukumctın hugiın vapılacak olbn seçımlerdcn son ra Kıbns konusunda dalıa es nrk bır tavır alarafeı ve çozu mu kolmlaşfıracak odünler veıebılecegı teması cellıkle, (Rauf Denktaş ın îıderllğın'Je Kıbrıs Rum Vonetımı ıle Ka yenı kunılan «Ulusal Bırlık Par tısı»ne ılışkın haberımız 10 sayramanlıs Hukumetı <,evıelerın facla) den israiıa ışleruneje başlan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog