Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

İ( MECBURUK BİZ DAĞA, YOKSA ÖLDÜRÜRLER BlZl, SORUNLAR Eğlendirenlerin Sosyal Güvenliği Selâhattin TURLA ' SCKTYAL HI2METLER AK/UDEMtSÎ ÖĞRETIM UYESI entın gobeğınde kenMın n cnıl cavı] kav naştığı \erlerde kooa \apuar gorursunuz sabahlara dek, kapısrrKİa tepesınde « Gazınosu Otel, Bar r'avron Dıskotek» >azan ışıkh reklamlar adam Loyu yazılar vanıp 6oner sıra sıra sanatçı ı*ım lerı afışe edflır Öael otolann en pahaiısı taK st araçlannın bıle en cafcaflısı bu vapılann onune park etmıştır Kımınırı karanhkta ası lıp sab&hüeyın kakiınİBn «nıustehçen» de\ımı nın dahı yüzunu al al edecek poz poz sanatçı resımlerjnın sergılendığı seyyar vıtrırlen va*dır Krrmmn kst Kat yenn aHına ınen dara^iK, los merdıvenlen kıminın de patronunun boşlanmıjacağı Jı,an kuşu bıle sansure tabı tu tan ve gögUslenne «Burava \asalar gıremez» vaftasmı rabaîıiila asabılecpğınız. asJc su's'h, ın kıyım kapıcılan adamlan katoadayıları bu lunur Bu kwıtlmın fter AHahtn gunü gozıl onun<tekı <lıç goranumdur JJedense acıü bıcüı djç fonımiımm paketledıfr yurekter acısı iç japı n buralarda kımlerın, hsngi koşullar alrında, tıasıl çalısttklarmı hiç merak etmejnısız dır Ifte bu yazamızda. pck çogurnuz s'cacık va takiarında mısıl mıjıl u>urken. gecenm en vor SJn saaüeıınde eğlence hızmetı ureten ınsan larımızın sosyal guvenlıgınden bansedece*ız Bu ınsanlar kı. $una buyiiü sanatçı bıına muzık ustadı onlara da sef garson barmen, ».onjmatrıs garson. komı, veslıver srçı b ıla 51İ.ÇS. beitçı v s dejju^ız vıllar bovu havranlıkj* seyreciip zevkten dort koşe olmuşjz Oa. bır kez o uylculu bakı^iarın ardında hangı so nınlarm ya'tıgmı, hangı kaygulann bu ze\* e nekçıieıtru c&mndan bezdırdıgını duş"unmemı şizcur İMİe Hoş duşunseic de ne olacaktı <t*ısu neoek o denlı kısıeei sorunlanmız varo r kı VoHİar der kı Bır hızmet akdıne ctavsnarak oır vev» bırkaç ışveren tarafından çal stı nlanlar sıgnrtalı sayi'urlar (506 SSK. 2 U d ) Yıne Yasalar Hırmet akdı ovle bır bafıtrjr kı onunla emekçı bellı **ja beilı oima'an oır zıunarıcia hırmet gormeyı. ış sahıbı r^e or« bır ucret vetmeyi yukumierur deme^tr'iır ıBK 3 n M M ) I^reren, «jortalı ç»lıştırma% a başlarsa en icç bır «» ıçmde, ışyenrü ve çalıştırdıgı sıgor talılan SOEV^I Sıgortaiar Kunımu Teşkılâtına bddirmek zorundedır d:ve de açitt seçık belır tılmıjtir ^50S SSK 8 ve » Madler) Bıldırmezse adamı asarlar nu' havır topu topu 200 hradan 5000 lirava kadar afır para cezasına hukmolunur, evellalah bunun da çeşıt u <hlmenleri yaratıhr Eh vasalan bır gtlzelce vapmışız, ondan sonra da van gehp keyfımıze bakrruşız G«rçekten bu konularda yurürlukteki yasaIanmtzda oyle hukumler vardır kı ekonomısi gehşmış ve 5 mılyon yabancı ışçx\e ekmek ve ren şu Batı Ülkelenmn Sosval Gu\enlik Yasa larında bıle boylesıne sıkı hukumlere rıstgelmek olanak dışıdır Bojlece, hıç olmazsa jasal 5önden B«tı ülkelerl sosyal guvcnlık çızgısıne ulasmışız, artık rahatlıkla kıvanıp ogunebılecegız 102 sajılı Mılletleransı Sosysl Güvenhk Sozleştnesın» de ımza koymu? btr Ulkeyız Her zaman mevzuat coksen dıye yırtınır dururduk, boylec* bu dovunme aracımız da elden gıtmi» olmaktadır Ne yapsm Sigorta îderesı? Her ışyeri h«r pavyon, bÂr, gazıno, eğlence jeri kapısma Bir ntort* polı*!, mgoıt* mulenıçı, sıgorta gardıyam mı Itoysun V'oksa çantalt siforta mu/ettişleri, jece ya nlan, o dar, karartılmış merdıvenlerden lnıp, ıpı ymlruzcB patronun elınde bulunan verli fılm kjnuau belilıların arasından lurulerek, sık sık baskınlar, teüışler mı duzenlesmler . Zaten toplumumzu adam etmek için o den lı çeşıtli kollufumm var ıu, bır de «Sıgorta zap njesı», «rergı saptıyesı» v s neden olmasm îdare, 1974 yılı Çahşm» Raporu ve Bilançosunda işverenlertn Sosyal SifortaJar Kurumuna olan borçlannın neden kolaylıkla tahsıl edılemedıSını anlatırken 7* sayfasınd» bu konuya da öeğmıruş ve bakmız ne dem^tır. «Lokanta bar ve pavyonlardan olan ala eaklanmızı da bır bolumü tahsıl «orluju ve lmk&nsızhfı üe karşı kar&ıya kalmaktadır Sadec« Istanbul ve Ankara Şubelerımınn, lokan ta bar va pavvonlaröan 19M dos3adnn 8 942 115 51 Ura pnm alacağı mevcuttur Ttim çube,enmiîin sadec« 1974 yılı alacagı ıse, 3547 dosTftdan SJ74 900 08 lıra tutmak^adır Bu durumdakı işyerlennln bınalan kendılerıne ait olmkması, menkul eçyasının pek u bir b o lumunun haczınln mÜmkUn olması ve sık sık •1 d«ti»tlrmeleri sebeblyle, tahsılat, fevlulaoe lorluk gostermektedır» Bu vanıp yakılmadan şunu anlıvoruz ta, «eglendirenler» dejımı il« kcmu aldığtmıı bu çalı^anlann, Sosyal Sıgortalar Kurumuna sadece »uresı içınde bıldırilmesı tescilı osjıl, bunların stgorta pnmlerının odenmesj de bır sorun otmaktadır. Ovs« bu gune deit sıgorta kaçakçılığınm çeşıth modellennl okumus veya duymtışurdur. Tuzluca ve Jirki Aşireti olayı Röportaj: Talçm DOĞAN K Sıgortah bır ay tarn çalıştığı halde 10 veya 15 gun çalıştı gosterıp az pnm ve vergı odenmesı Gerçekt* vüksek ucretler odendıgı halde sîgorta bordrolannda asgar! ücret ürerın den (1.200 lıra) gosterılıp sıgorta prıml ve \ergı matrafıını kılçultmek, Sıgorta bordrolanna gerçekten çalı$an larla hıç ılgısı olmajan munajyel Isımlen kajdPtmek ınavlon ^ıgortali) gıbı vs Nıtekım bu kaçaklardan agzı \anm15 Jda re, ayni raporun 30 sajf8smda «Prımlere esas olan ışçı ucretİTi ış akdıne gore sısortahva odenen gunlUA haftaKk veva avhk esas uc retlerden başka kıdem devam ve ıstıhsale bağlı prnıler, fazla mesaı ucretlen şnbı ode melen 'bünit olarak; ^tiva etmektedır. Aynı menfaat'erle kanunı ıkraim eler, doğum ve olum vardımlan, çocuk zamian gıbı sosjal maksattarla odenen paralar ile azami gunluk > ücretın üstündeta Ucretler prlm ma ^a^ına da hü değildır Yapılan tetldklerlmlzde. bfîhassa sosyal sıgorta prımlennden gelir ve malî denge ver gısınden kaçınmak ıçm aynı ve sosval jardm mgksadnle odenetı ücretlere agırlık verildıgı bır gerçekti' Eu tutum ışçı enmızın sosjal Eüvenhk yardımlannm düşuk olarak sonuçlan masmı etkılejen bır uygulamadır Dıger u'kel«rde pnme esas olan üeretlerle pvnı ve sosyal vardımları da ıçme alan ucretler arasında fark azaltılmıs ve hatta kalmaını^tır Bu konj ucret polıtıkası ve sosyal ItUFenhk açı^ından ^ıgortalılar lehıne halledıl mesı lazım gelen başhca konulardan bınsl olarak ortada durmaktadır» dıye yakınmakta dır Eglenoe verlennde çaİLsanîann afızlan var dllleri yoktur O tantana ıle sunulan sanatçıların, korkunç rıesap pu«ulalafı ıle rnasadan masaya koşuşan garsonların patronlar karşısındaKı durumlannı ıç'enlıkle korsusuzca anıa*abı lenler olmadıkça sorun daha uzun yıHar hasır altı edılmekter. ılerne gıdemıyecektir Bugun çevrek vuzvılı aşkm uvgu!amada ıdare veterlı kapsarn genıMığını sağlavamadı, «cartcurt»Ia sosyal sıgortayı i~\eren idrakıne, MCdanırıa yerlesUrernedı ise şakaM bırakarak, bu konu üzerınde denn d"rın duşunmemız ge rekır Sosyal Sıgortacılık demek, koca koca apartımanlar, hanlar, hastaneler, dıildcanlar, smemalar, bınalar uışa etmek, her yıl mılyonlarca lıralık araç, gereç, ılaç mubayaaları vapmaic, bogaz koprusu satm almak, okullarda oğrencı okutmak, ılaç fabrıaklan Kurmak defıl, oncelılde temel gore\T, odevn olan Sosval Sıgortalann Anayasamızuı 48 maddesınde emrolunan ılke dogrultusunda, herkese tanınmasuıı sağlamaktır Kaçmaktan kovalamaya vakit bulamayan bir ıdareden daha fazlasını beklemenın yerinde olmayacağı kanısma katılmamak eİd* dJK flU> Jandarma subayı karakolda olayı anlatıyordu: «Müsademeye girdik o gün Tuzluca'da. Uç gündür uyuyamıyorum, hep gözlerimin önünde. Onlardan da ölen çok o!du...» Sivillerden ölenlerin cesedi dağa kaçırıldı «Kışı biz ha bu daglarda geçırırık keko» dedı karlı dorukları gostererek «B'i kımık kl, dov'et babo baksın bıze can' Ne edem, ben gıdem, köroglu gıde » Soluklandı bır \ol « Gide aSiret, çolluk çoccuk boydan ha dağ'ara» Vasırlı ellerıvle sıvaz ladı üç gıinluk sakalını. Kemıklı parmaklannda kocaman altın bir vüzuk guneste parladı Sank dolamış ba$ma Sol omuzuna ^arknor bır ııcu Çızgılı mın tan ustunde beyaz yunden bır hırka Kostesh saane bırlıkte f Po uru çızmesının içınde kayboluyor •Eskerhk e*tık biz yenı» dıye surdjrdu Konuşmasını Se<; nde bir dırenç 1ar Bellı kı ınat «MecbumV biz dağa Yo^a ol dururler bızı Komaziar bızi bı ?e» Gozlerı parlak «Devlet » dedı ıçını cektı uzun urun «Ko mando getırmış top getırrnis Dıvarbakır dan bize Bizi kırdı ramadı kendi içırnııde şlmdi ge 1 r kendı kırar» Bejtulşebap jandarma karako Iunda bır subav sıgarasından bır duman çektl Oturdufu sandal venin listıinde duvara vaslandı «Müsademeye ırirdık o giın Tuz luca'da Üç gündür uyuvamıvo,IMm. bep eözlenmln önünde» <Jorieri parlak «Onlâr ,#" to* '4çfttf çekti uzun uzun «Öhlardan da ölen çok oldu Ama daga kaçırdılar ölülerini» «Onlar» JırM asiretidlr «DöV Iet» Jandarmadır Doguda denge •onlarla dovlet» arasuıdadır DoSnda denge duyarlıdır Duyarlıdır, vıllardır bozulmamıştır yıne de «Onlar dövlete» karsı gelmemıslerdır yıllardır Çatısmamıs lardır kıyasıya 28 eylül 1975 günu HakkAri'de teleksler çahşmaya basladı Ga zetelere yıllardır vermediklerl turde bır haber geçiyorlardı «Hakkân'nm Beytülsebap il çesıne bağlı Tuzluca kövünde Jirki asıreti reısi Ahmet Adıva man Ile altı jandarma çatısma sonucu bldürüldüler Alınan bıl gıve gore, oldünilen aşıret reisi komşu köyun kavaklarmı kesmis, bunun üzerıne o koyun muh tarı aşıret reısl Ahmet Adıya man'ı Beytülşebap kaymakamına şıkâvet etmıştir Sıkâyetten sonra 18 jandarma ile köye giden savcı ile Ahmet Adıyaman arasuıda tartışma çıkmış, ileri süruldügUne gore, tartısma sırasında savcı ıle aşiret reisl bırbirlerıni tokatlamıstır. O anda jandarmalardan biri heyecanlanarak tüıegınt ateşlemış ve ağanın olumune yol açmıştır Babasının oldugünü gdren reisin oglu da, elındekı tufekle altı jandarmayı tarayarak o2dUrmüştur. Savcı olavdan sonra Beytfllşebap a donmustur Olayın sonışturması sürdünılmektedır». solda sıradaglar, aman dağlar Beytülşebap sozcuk olarak «gençlenn evı» anlamına gelıyor Jırki asire*i ve dığer akraba aşıretler ıste bu vörede konaklıvor lar bu bolgeyı ev edınmışler ken dılerıne Irak smınna değın onlara alt boylar pajlasmış HakKa n, \e Günevıni, Doğııdan Batna G^rdan Manhuran, Jırki Şidan Hacan Mehmet Pıran Zevkan ve Heiıstan bovlandır Hacan bovu Irak da jerleşıktır Savdıgınız bo>lar ıçınae en Şerefhan boj J \a da irtık ahşılmış devımıvle Şerefhar a^re tı Başkale ve çevresmde jasar lar Bıraz Jırkıler'den soz etsek Bu saydığım bojlar ıçtnde en vurucu olanlar Jırkı aşireti dır Hepsının gozü pektır. Sız hangı aşırettensınız' Jır kıler le bır bağlantınız Guldu avukat Yok hajır ( ) aşıretınde nım Ana vazmajın Jırkılerı sordunuz Vuruculjklan vanmda, konuksev erlıklen ıle bılinirler onlar Karajollanndan bır mühendıs Jırkı aşıretıne on onbeş kadar kov baghdır Ama. dıgerlerınden tarklı olarak a^ıretm başmda ıkı aga vardı Bın Hacı Oter Aga, dığen oldurulen Ah met \ga Ikı ağa vardı ya soz yıne de Anmet Aga dan geçerdı Olağan degıl herhalde iki ağalı bır aşıret Hıç degıl Jırkıler sert bır aşırettır Buralarda ço& guçla t rler Onun ıçm ae guçlenru kırmak ısteven guçler vardır Ne gıbı' Sovletmejın sımdı benı Hepımızın bıldığı guçler ışte Iç ten ve dıstan oeslenen g'jçler Amenkasına, CIA sına varana ka dar Bolmek ı^terler Jırküerı O KOVLL'LER, OLAVLAROAN SONR4 TUZLUCA'YI TERKİDİY0R1AB O yöreli bir avukat aldı: Aslmda Jırkl aşıret degıl, bojdur Hertos asıretının bojla rından bın Hertoş aşireti nın bir kısmı Irak'da bır kısmı Turkıje'de yaşar Taa Osmanlı donemınden kalmadır bunlar Osmanlılar donemuıde Turkıje' nın Irak ve Surrve sınırlarının korunması Hertoş aMretıne verıl mıştır Aşıret onbır bova avnlır Bunlar Izdinan Alan, Şerefhan nun içlndlr, aşlrette fld baş yaratmışlardır Bırbırlerıre duşurf mek ıçın aşıre üyelermı Ahmet Aga'nın olduruluşu ıle bır ilgısı olabılir mı, bu anlattıklarınızın' Aşireti bolemedller. Ağayı oldurttuler Oldjrttuler m}">. \oredekı tum ırmaklar Zap a aktı Taştı Zap. Bastı etrafını Ça\'an oldu gumbur gumbur Kopuk kopuk sa dırdı, dur durak aınlemeder Uç gun çınladı yer goK Kajaları sojîtü yerınden Obaları ettı yerınden Sonunda bır rrıl bıraktı peşınde Ben dive>ım bır metre, sen de ıkı metre Bır mıl bıraktı San. Bır çar mu b'raktı Smsi. YARIN: BARZANi'NiN ÇABALARI KIRALIK Dort yatak odalı, genfş salonlu kalorıferH bahçeli ev. £sentepe, Yazarlar Sokak No 27 Telefon S« 41 12 Saat 10 00 15 00 ara«çı Cumhunyet R02» doganavcıoglu millî Kıbrıs ve silâh ambargosu sorunlarını aydınlatan anahtar kitap Antiemperyalist açıdan Rum ve Ermeni Sorunu ve Türkiye'nin dünyadaki yerl Tekın Yajınevı • Ankara Caddesı No 51 Istanbul (Cumhuriyet: 8030) Çahştırdığı kişılenn jerlne, lşverenfn hısım \e akrabalannın sıgorta idaresine bıldlrılmesı. ö .r ışçl, memur, esnaf bıltçeslnın blr tuUnnın bır gecede /aturs edıîdıgi vıskilenn, şamp&ityaların su gıbı aktıgı eğlence verlerinde her turlü sosyal ve mesleki tehlıkeler karsısında hayatlan pahasına emek sarieden bu ınsanların bırkaç kurusluk sigorta pnmınden r „,, rtın"i"n bovi»r»e ^neın olma yı tezgâhlayan Isverenlerin artık günümüı toplumunda j e n olmamaiıdır. Bu zıhnıyetteki tşverenlere, başanlı ts adamı, becenkli mütesebbıs, kurnaz organizatör, dirayetli yöneticl dıyememeliyız Alkol ve eğlence gevseklığınln davet ettlğl her turlü tehlıkeden her an zarar gorebılecek durumdaki bu çahsanlann sosyal gilvenlıgini hıçe veya hafıfe almak. en azından insanlık dışı llkel bır davranıstır Bu yüzden sağlanan kârlarla ne denli luks arabalarda, uçaklarda, konforlu vıllalarda mucevherler içınde, paha lı dıs gezılerde yaşanırsa yasanılsın, ne toplum ıçıne, ne de Tann onüne yıiz akı ıle çıkmak olanağı sağlanamaz Ancak, bundan da korkmayanlara diyecek sozümüz yoktur. öte yandan, seyir (temâsâ) sanatını vatandaşın evıne kadar getıren televlzyonun yayginlasmasmdan sonra dahl, eflence Isyerlerine müsteri toplayabüen bu emekçılerin, mesleklennde en seçkın kısıler oldugunu eklemeye de gerek yoktur sanırım. Bır ses sanatçısı da hastalanabılir, doftum vapabılır malul kalabılır, yaslarur, dlur. özellıkle bunlarda is kazasma uğrama olasılığı pek çok mesleklerden daha yüksektir. Seylrclnin, dinleylcinln, bir kadeh lçM mahmurlugu içinde bütün bu kaygılara sajır oldugu görusünü ileri sürmek, corunu halletmez Her çareyl yasadan, ner denetlmi idareden beklemek ahşkanlığından sıynlarak., ışveren sendıka ve meslelc kuruluşlsrımn da ise el atması, uyjar sosyal guvenlilc bıltncıne ulasamamış patronlan uyarması z«manı çoktan pelr^ « bı! mmaktadır Hele Bağ Kur sayesınde, Malullük, Yaşlılik '" rtlılm hal erınde Sosyal Sıgort» nlmetlerlnden kendısi de yararlanmaya baslamı» bulunan işverenın, 1975 Turkıve'sınde, yanmda çalıştırdığı kimselerl, Sosyal Sıgorta açısmdan tekne altına gizlemesl, akls, mantığa, vicdana yakışan bir somürü bıçlmi değıldlr Istanbul Devlet Mühendishk ve Mimarlık Akademisi Başkanlığından 1975 1*76 ogretım yılında tstanbul Devlet Mıihendıs iık ve Mımarlık Akademisi ve bu Akademıye baglı Gala tasaray, I?ık Kadıkoy, Vatan MühendısliK Yuksek O'tul larma gırmeye hak kazanan ogrencılerın kesın kayıtları yapılmış, bazı Bölumlerde kontenjanlar dolmamıştır Kontenjan açıtmm kapatılması için aşağıda belırtılen asgan puanlann uzennde puana sahıp olan ve kendılerıne unıversıtelerarası ogrencı Seçme ve Yerleştırme Mer kezınce bır yer gostenlmemış bulunan oSrencıler arasırda puan sıralamasına gore ogrencı alınacaktır Ön kayıt 13 14 Ekım 1975 tarıhlerınde ve sabah 9 0011 30 ve dğleden sonra 13 30 16 30 saatlerı arasında kesın kayıt 15 17 Ekım 1975 tanhlennde sabah 9 001130 6? leden sonra 13 30 • 16 30 saatlen arasında Akademirruz Ogrencı îşleri, kayıt burosunda yapılacaktır ÖN KAUDA ESAS ALINACAK O M L TLRÜ LISE Alınacak Fen Ofr Puanı Sayısı 476 527 436 486 460 933 475.290 4542^9 430 710 442 108 459 249 450 399 451489 470 459 460 505 452 418 458 940 449 708 442 869 454 021 453 370 444 903 460 550 15 4 6 7 fi 6 11 3 7 5 4 8 5 10 5 8 8 2 S 7 ENSTITTT Asfari Almacak Fen ÖÇr. Puanı Savısı 436 377 412 803 431997 443 8Sfi 44fl 404 417 489 427 712 452 077 426 448 421118 450 023 420 099 429 362 438101 426(564 417 237 421677 433 658 419.210 439 019 1 4 1 2 0 3 0 2 2 3 1 0 0 Istanbul Üniversitesi ist. Tıp Fakültesi Florence Nıghtingale Hemşirelik Yüksek Okulu Müdürlüğünden: 1975 Ünıversıtelerarası seçme sınavn sonucuna gör« Florence V'ıghtmgale Hemşırelık Yuksek Okulu ön kayıtlarını yaptırmış olanlardan 4lu 000 Fen puanına kadar olan. ların 20 Ekım 1975 saat 17 00'ye kadar kesın kayıtlanm japtırmalan eereklıdır. tlgılılere duyurulur. (Basm 24531) 8021 Bir dizi sorular... Kımlerdır bu Jırkı aşireti' öldürülen ağa kımdır? Kavaklan neden kestırmıstir1' Savcı neden kove gıtmıstır 18 jandarma ile'' Savcı ıle ağa arasında neden tar tısma çıkmış, tartışmada neden tokatlamıslardır? Ağayı öldüren jandarma neden heyecanlanarak ateş etmıştır' Altı jandarma 61mus, dığerlen ne olmuştur' Savcı tekrar Beytülsebap'a nasıl donmuştür' Olayın sorusturması nasıl vurutulmektedır' Bır dızi sonı bellrdt itk anda, daha haben okur okumaz. Yofcsa, yoksa olayın başka yonlen mi vardır, bilinrneyen îste, bunun ıçin uçafa bındik. Uçaktan ındık, arabaja bındılc. Arabadan ındık, ata bındık Uç yuzyıl gerı gıttık. Ankara'dan kalktık, Beytülsebap'a vardık Aman, Ankara nasü yerdır. Başkenttır Aman, Beytülşebap nasü jerdır llçedır. Aman, Tuz luca nasıl yerdır. Kojdur Halk hakkma başkenttır. Hallc hakkına ılçedır. Halk hakkına krtydur. Anayasanın her rnaddesınde, her satınnda vazıldığı gıbı buyak bu\uk buyuklenmızın her zaman sövledıklerl gıbı, herşey halk adına dpğıl mıdır, Turkıje Cumhurıyeti smırlan içinde Edırne'd^n Bevtülşebap'a defin herşey halk adına vapılmamakta mıdır'. Devletm aldıgı uyguladıgı kararlar halk adına değil midir hep? GtRECEĞÎ BOLÜM 1.DM.MA GCNDUZ ELEKTRtK » HAKAD » INŞ\AT » MIMARLIK G E C E ELEKTRtK » HAKAD. » INŞA 4T » MAKÎNA f RÖMARLTK GALATASARAY M Y O. İNŞAAT MAKÎNA KIMYA IŞIK M Y O ELEKTRİK MAKÎNA KADIKOY M M Y O ELEKTRtK ÎNŞAAT MİMAKLIK VATAN M Y O ELEKTRtK ÎNŞAAT MAKÎNA İLÂN Mersın Arpaçsakarlar Pansıyonlu Cumhuriyet Ortaoku lu yurt dısında çaiışan isçUertrrüzirj çocuklannı, Mllll Efjtım hedanenne göre, temel eğıtime kavuşturraaıs Için «yatıll » Pansironlu okul. haline getirılmlştır. KAYIT ŞARTLARJ 1 T.C. vatandası olmak 2 Gırecegı okuı ve sınıf için gerekll şartlan taşımak. 1 Temel Eğıtlm L kademe îlKokullar Yonetmeliğine: T»m«l Egıöm n. kademe: lise ve Ortaokullar YOueU melıgıne göre) I Anne »eya babası yahut her iklsl veya vaslal yurt dısıada işçi olarak çaüşıyor bulunmak. (Bu durum Türk lesml makamlanndan ahnacak belgelerlo tevsik edılir.) Fasla mUracaat olduğu takdlrde, alınabtlecefc ögrencüer, su önceliklere göre seçüerek tesbit edllecektlr. 1 Annesl ve babası yurt dısında rjulunerı çocuklar. 8 Annesi yurt dısında,, babası TUridye'de oiaa 9octıkl«r. > Babası yurt dısında, annesl Türöye'de bulunan cuklar. MÜBACAAT l E R t VE ŞEKLİ: Veü yanut vasl şu belgeierî ekleyerek, doğrudan. Msr. sin Arpaçsakarlar Yatıü Panslyonlu Temel Egitlm Okulu MudürlüjHl ÎÇEL TÜRKTYE, adresir» dllekçe Us müracaat edecektlr 1 NUfus hüviyet cürdanı veya tasdlkll suretl, I Çocugun ötrenlm durumunu göstertr belge, (Yurt dısında ofcuyan çocufelann öğrenira durumlan, yönetmelıgınde gösterilen esaslara Röre tesbit edüecekürj ' Anne baba veya vasislnin yurt dısında lççl olarak OlıstıgTTU r* tercih sebeblnl göstertr belge. Bu beigelerle mOracaat flk Rapt lçindir Okul MUdtlria» fünce «an edlleeek kesin ögrencl listestnde aeu geçen ögreneiıerin kesln kayıtlarımn yapılreası ve okuîa kabulü, raö« UlıkJa tlglli yıllık (r««Jarierln 1/3'Unün, gösterüecefc hesaba vatırılrnış olmasiyle mümkündUr. » 1 Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına ACI KAYBIMIZ Merhum Ismaıl Hakka Be vın ve Zeynep Hanımm oğlu, Selma Balaban m sevplı eşı, Murat ve Bünyat'ın babalan merhume Fe'hunde Turanbek ıle Ferıha BaIaban'ın kardeşı, Ismaıl Turanbek ın dayısı, Sermet Fetgen nın kayınbıraderı, Izzet Fetgen nın enıstesı, Hav darpasa Askerî Kastanesı dahılıye klırufı şefiığınden emeklı Kasunpaşa Denız Hastanesı eskı dahılıye mutehassısı, 1M1 mezunu, Dr. Albav 2 2 1 3 1 2 ASKERÎ ÖĞRENCİ ALINACAKTIR 1 19751978 öğrenım yılında Haoett«pe Onlversitesl Tıp Fakültesı. A 0 lip takültesı; l ü Jlp Paküliesı {Cev rahpasa Çapa); O D T Ü Mühendlsli* Pauültesl Elektrtk • Elektrenvk, Malcına ve tnsaıt BolUmlerlnden pTogramci v e btstem Analızcl (Master sevlyKinde) vetıstlrtlmeK Uzere; 1T Ü Makma Fakllltesl Dç«Jc Bölürcü; fclefctn* KaJtüJMSi Elektrtk Elektroaik bolumünün öütün •ınıflannclan Hava Kuvvetleri KooıutanJıfı adına Askert öjjrend almacaktır 3 MUracaatlann kabultl devamlı olup, asafıda bellrttlen on şartlan haıs olan adaylann Hava Kuvvetien Komutanlı^ına lANKAHAl »• Deniz FairUlte ve YUksek Okullar AsKeH ÖSrencl K lıgına (Kasımpasa tSTANBUL) Hava Sınıı 8ubayiıgına dlleko* »• / *«T« $ahMn ba* vurma> lan gerekmekiedır a) Türk vatandası olmak b) 197M»78 öSreniro yılında linei sınıfs kesln kaydıaı yaptırmı» olmak veva dana Ust sırınaraa bulunmak, e) l'inel sınü Iç4n an fatla 20 yaçında olmak dl Atktri re flrtl okultardan çıkanlmamı» olmak e) Rarhanm bır mtiecMseye karsı meebun ruonetl* yıikümlU bulunmamak. 3 Daha eents btlgi lçln Hava Kuvvetleri Komutanlıfına (ANKARA) müracaat edllecelctir. (Basın. 24295/8018) (Basın 24499) 8023 |iııııııııııııııııınınMii!mmmtni'iiııııımiHinımıımıııi!iııınııııııımiBiffliııııııtııııııımımıınııiHifflnm ( Istanbul PTT Bölge | | Başmüdürlüğü'nden ( | | 5 = § 5 İ = İ 1 reknısyeo yeusanime* Ozera lj.10975 günU aaat («JO'da tstaobul Slrked'detd BilyUk Posune btnaa EUr> tın saionunüa rapüaoafc tınavla reknisyen Okulu t ı E» düstn Mesiea Usesf (Sanat Bnstıtüsu) Elektronik Elektrf» meeunlBn aünacalttır. a Adaylann (JoJurD tariBlennın 1J 19S3 Ue «1.131SS7 arasuida bulurunası asSerllSıru rapmıs olanlano 1.11947 tarihlndeo soora dogtnu$ oLraalan scrttır 1 MtlracaaUanB B10197» Maî 17JW"T» kadar rspı> | 1 = = = S FARUK BALABAN 1110 1975 cumartesı gunü Hakkm rahmetme kavuşmuştur Aîiz na'sı 13 101975 pazartesı gunu oğlevin Haydarpasa Askerî Hastanesmden ahnarak Kadıkoy Osmanaga Camıınde kılınacak oğle namazından sonra Ana doluhısarı'ndaki ebedt ıkametgâhına tevdı edıleoektır. Tanrı rahmet eylesın E|l ve çocuklan * Hakkârı den verjen haber de | adı geçen Tuzlu>.a Koyü, Beytül 3 Jirkiler'e doğru bir yol gider Cumhunyet 8035 şebap ılçesıne atla tkı saat çeker Bazen sağda, bazen solda Unlü rılliUIIUUUlUUIliUlUİIIIIUUUUUUllUUIİIUUIIUlUIUUUllUlUIIUIUUIIUII'UIUıM^ıUlinill.lIlllllllllllllll^ Zap Su>u. Bazen sağda, bazen (Basın 20914/8020) 4 r»mamjavıcı Dllpı altraiı tstiyenlerlo BasrnOdOrHlk Personel Amlrupnat reya PTT Mtrkea MUdurlUkl»rtne tnUracaatian duyurulur. 1 = i § İ (Basın: 24390/8016)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog