Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

0 YIL )NCE CUMHURiYET .LETLER CEMiYETi inlerde, Mffletler Ceminemli bir mcselenin halii »eşgul olmaktadır. Be!rîükümeti, Mılletler CernıKongolu çıplak bir kızı en bir tablo hediye etır.iş ;im Cemiyetin duvarına arır. Şimdi bu tablonun okalmasînı ist<?yen1erle dııı indirilmesini istiyenler •a bır tartışmadır başla Gazsteîerdeki fıkra yazarîugünlerde bu konuyu iste ve birbirleriyle çekişKİirler, ;ika hükümeti eğer res 1ULMACA !J)AN SAGA: Eski zamar.larda kullaişlemeli, önü kavuşmaz. i benzer kısa giysi. 2 müziginde durak işareti riimieme. 3 Tersi mosandal Elbisenin gögüs mda kurr.aşla astar arakonulan ve orasını kabaveya düz tutmaya yarasert bez. 4 Sayılı bİT snin soru üzerine söy'edik• Tersi gemilerde havalanayı sağlayan aygıt. 5 ;ek okul. 6 Büyük ba:ı tutmakta kullamlan, kü balık biçiminde, ucu iğkurşun parçası. 7 Kimbir terım Tersi sınavdan ir anlarmnda bir söz. 8 i buhar hale gelmesi için ken işlemi yao anlamına ı bir emir Bir renk. 9 >esiz asker Gemırdn kıyakm bir yerde demir ak durmssı. SİNEMALAR FLAS (44 08 35) Beş Dell SIjörler Les Charlots Grubu t N T A <W 01 66) Bar Piliç Bruce Watfon • R.İ ÎTAŞ (49 01 fi6) KürtaJ R.t ALE (44 35 95) Köçek MÜJAr Mahmut Hekimoğlu R. ARAY (44 16 56) Giilşah • Hül Koçyiğit Gülşan Soydan R. .ES (45 24 16) Zoro'nun Aşk :eleri • Johnny Dermay LinLove R.T »İNEPOP (44 24 22) Hep Bakimi Kalacaksın? Marie Lilahl Karin Schubert 3. hafLTNÎ MELEK (44 42 «9) A?kın Çeşidi Barbara Bouchet • l R.t şli \NKARA (S4 16 K) Kara B* Alex^locco R.t AS (47 63 15) Bar Püiçîerl ıruce Watfon R.î İNCİ (40 45 95) Köçek Mü]ı Ar Mahrrmt Hekimoğlu R. KENT (47 77 623 Aştan 69 Çei\ • Barbara Bouchet. R.İ KON'AK (4S 26 00) Beş Deli Sihşörler • Les Charlots Grubiı TIYATROLAR ALt POYRAZOGHI TTyATRO• ( « 56 52) Deliler Boşandı U azartesi hariç her gün 21.30 iumartesi, pazar 15.30 Istanbnl' a Bugün . Her gün 18.30, çaramba 15.30 pazartesi 21.30 ÇEVRE TİYATROSU (A. Erıillak • M. Serezli 25 01 75) îlemterefiş Pazartesi hariç her ece 21.30, pazar 15.00 (matine) >erşembe 21.30 (halk), salı, çaramba, perşembe (cğrenci indi DE^XET TtYATROSU (45 58 18) Midasın Kör Düğümü • Paartesi hariç her gece 20.30 TEATtK GELENBE TİYATIOSU Kadıköy Opera (30 08 21) ŞEHiR TiYATROLARI Lâfını Balla Kestlm Pazartesi hariç her gece 21.30, çarşamba FATİH (26 53 80) Anahtar Sa15.30 21.30, cumartesi, pazar hiplerl • Pazartesi, salı hariç her 18.30 21.30 gece 21.00, cumartesi, pazar 15.30 Daha önce de söylemiştim: «GÖrevi gereği bu köşe, ne tekıl 12. 10 1936 eleştirileri yüklenir, ne kişisel savunmalan öne a;ır. Cumhuriyet' in yazısız ilkelerine gönülden güvendiğım için de şimdiye değin VE KONGOLU KIZ nesnel bir gözlemcüikten uzaklaşümamıştır» (3 agustos 1975. Yarnın duvardan ındtrılmesinî issak Kafasıi. Onun için dergi teyenlen memriun etmeye kalSıyasi d u m m l a n unutturup sayfaiannda ~Öze çarpan ner çekısır da resp.ıı gerı ahrsa, o f bu k m n içi ile ugrasan Milletş:t yanılgıyı gazeter.in aynasvnda zaman ö eki tsraf kıyameti koler Cemiyetinin artık ne kadar büyütmemeye çahşmış. hangi paracagını açıkça ilân etmekciddi bir kuruluş olduğunu ve teclir. Bu davanır. halli içm bır nedenîe olursa olsun adımı ve ne gibi meselelerle uğraştıgını de komısynn kııru'iTiuştur. B'ı yazdıklarımı küçümseyen. k'şiîigördükten sonra Cemiyetin makomisyonun verecegi karar eğcr gimi ve eserlerimi eleştiren yahiyetini anlamakta sıkıntı çeresmtn kaidınliTiasını gerektırizılara karşı gerekîi ce ~p hakkıkilrr.ez sanırız. yorsa. iste o zaman mesele belm şimdilik benim kalemime ki Habeş meselesi gibi Lahey # Maliye Vekâletinde hazır bırakılmış görünen bu sütunAdalet Divanma kadar gıdelanan bir istatistiğe göre bu se lara yüklememeve Ö7en göstercektir Her r,e ohtrsa olsun Kon ne 4 ayda toplanan vergi tuta miştim. Söyleşi biçimi içinde yagolu kızm çıplak restnl Milletrınıa geçen senekinden 18 milzılarıma yansıyan günlük yaşantı ler Cemiyetinin hallir.e çalıştığı yon lira fazla olduğu anlasılizlenimleri dışında vapmak istebüyük meseleler arasma girmıştır. diğim: edebiyatımızm sorunlannı, değerli kişUerini, önemli olavlar.nı sergilernek. gerekli yıldönümlerini anmak. başarılı ürün!?rinden duydugum mutluluda bir neiıir. 4 Balkanlarda gu paylasrr.ak, fırsat buldukça bir bölgeııin adı. 5 Genişlik iyi aîınti'.ar vermekti. Dernek bj Bar.kalara yazıian ödeme emdikkat, «suya sabuna dokıınmari • Bir renk. 6 Tersi sabayan. temkinli. ne ss* ne solcu hm gün doğmadan az önceki ' kalemn olrnakmış. Örnegin bir hali Resim veya harfle yapı | cürnlesini vtıkarıya aktardıSrm lan işaret. 7 Bir yabancı bayarım. «is'.n ucu eelip kendimize. yan ısmi. 8 Parlatma Ter temp'.de bir yerlere dokumınca si bır filmin veya tiyatro oyurasıl celâlleşüebilecegini» (iösternunun seçkin davetliler önünde meye yararmış. Bizim «liberalizilk kez oynanınası. 9 Göreii mimjz. sın.Isal acıdan, toplumsal B;r göz rengi. konumda bakıldığında şasılacak DÜNKt BULMAC\N1N fazla bir ?ev» degılmiş. Benim. ÇÖZtMt: «bay liberalin. burnıı kanamamıs SOLDAN SAfiA: ve kanaması için de neden cılma1 Şempanze 2 Akait yan birinin» bütün amacı. örneAla 3 Risk Aral 4 Aınan YUKARIDAN AŞAĞIYA: gin bu kez de sıkıyönetim döne1 Avrupada IX. yüryıldan • nimA 5 Jilet fi n t Ka mini. 12 Mart sonrasını bir çeşit ortaçağın scnuna kadar sürrina 7 Eda tiA An 8 temize çıkarma.. » imiş. müş olan siyasi ve sosyal dülalhî niD 9 ^ ü namlA. Kendine Türkçe bir ad bulmalc zen. 2 Bir dış gücün etkisi YüKARIDAN AŞAGlYA: altında uzamak, kısalmak gibi 1 Şarapnel 2 Ekim î !: geregini bile duymayan 150 bin değişikliklere uğradıktan sonra dam 3 Masaj Ali 4 Pik J tirajlı yaym organında bir edeetkinin tesiri kalkıp aynı dunik 5 At Ladin 6 anerA j biyat dergisini hiç kaygi duymarumunu koruyan özelligi olan 7 zaritî nM 8 Elam • i dan suçladıgımı sanan b i r derei Cçunım. 3 Güney Amerika'snrııyor bana: «Nedir bu kayNail 9 Alabanda. paklık? Nedir bu örtbas etme çabası? Banka yayınlan arasında edebiyat tarihi adma söz yıgınları yaytnlayarak, sol okuyucuya seslenen bir gazetenin sayfalannRJ KRtSTAL (21 57 66) Beş Deli MELODt (64 13 14) Vahset TaSilâhşör Les Charlots R.T buru R.İ MARMARA (22 3» M) Beş DeÖZLEM (10 47 33) 1 Tamam li Süâhşor Les Charlots R.T mı Devam mı? Fasun Onal MURAT (24 «5 55) 1 KöçeKOrçun Sonat. 2 Bekâret Ke Müjde Ar Mahmut Hekimoğlu. meri • Tamer Yiğit Arzu Okay 2 Unutma Beni Serdar Gbk R. han SİTE (47 69 47) Kürtaj R.t PINAR (23 K 50) Keaban RoŞAN (40 67 92) Gülşah Hül rr.a'da Hülya Koçyigit Ediz ya Koçyiğit Gülşah Soydan R. Hun R. TAN"(48 07 40) 1 Don Juan RF.NR (21 15 25) Köçefc Müj Brigitta Bardot. 2 Çinli Dişi de Ar • Mahmut Hekimoğlu R. Pantoma Çhee Fon« R T SLR (23 67 12) 1 Don Kişot, 2 Zoro'nun A$k Geceleri • Beşiktaş Johnny Dermay MIST1K (46 15 141 1 KaîaŞA1AK (42 '.£5 İS) Aşkın 69 Çehari Yolculan. 2 Düşiiş • R.T şirii Barbara Bouchet • R.t YILDIZ (47 63 42) 1 BekâYILDIZ (21 11 37) Zoro'nun ret Kemeri Tamer Yiğit, 2 Açk Geceleri Johnny Dermay İki Esir Cüneyt Arkın Lmda Love R.T YUMtRCAK (40 23 27 > 1 Kadıköy TOBDER İstanbul Şubest TiGülşah • Hülya Koçyiğit, 2 AS (3« 1)0 50) KUrtaJ R.I. yatro Kolu, 1975 1976 mevsimiŞaşkın Damac Meral Zeren J?erj,ok. Brecht'in «Kuralla Aksaray **c f Dışîîve '«EvetTîr^nTeTle, BULVAR m 3S 7»> Göîçah • OCAK (36 37 71) Köçek Müj Hayır Diyenler» isimli iki oyunLa Hülya Koçyigit Gülşah Soydan de Ar MahmuT Hekimoğlu R. dün açmıştır. R. OPERA (3fi ()« 21) Tolrraaklan Türkiye'de devrimci tiyatronun, HAKAN (23 42 33) Gülşah • Sermet Serdengeçti • R. işçi sınıfmın ve emekçl halkuı REKS (36 01 12) Gülşah Hül devrimci mücadelesinin gelışnıe Hülya KoçyİKit • Gülşah Soydan ya Koçyitit Gülşah Soydan R. sinde etkin bir araç olduğunu R. SÜREYYA (38 06 82) Vahşet söyleyen Tiyatro Kolu ılgüileri, ÎPEK (22 2S 13) Köçek MUjhazırladıkları tüm oyunlarda ve de Ar Mahmut Hekimoğlu R. Taburu R.İ tiyatro ile ilgili tüm çalışmalann da bu noktayı daima hareket nok tası olarak kabul ettiklerini bildirrnişlerdir. TAŞAR TOSVN TtYATROSU: (raatine) TÖBDER İstanbul Şubesi TiUy... Ycsin Onl Nenesi Salı haGtLTEPE (64 27 71) DÜRÜn Ta yatro Kolu'nun yukarıda adı geriç her gün 21.30, çarşamba 15.30, Da Davul Pazartesi, salı hariç çen oyunlan, Dünyanın her yecumartesi, pazar 18.00 (matine) her gece 21.00, cumartesi, pazar rinde egemen sınıfların, işçi sınıBAKIRKOY SANAT TÎYAT15.30 (matine) fı ve emekçi haikı nasıl sömürROSU: Kova .Llsyon • PazarteKADIKÖY (36 31 21) Besleme • düklerini ve bu sömürüden k u r si. cuma hariç her gece 21.30. Pazartesi, salı hariç her gece tulma mücadelesinde hareket Pazar 15.00 18.30 (matine) 21.00, cumartesl, pazar 15.30 (manoktasınm ne olması gerektigini G. tİLKİİ G. ÖZCAN TİYATtine) vurgulamaktadır. ROSU (46 80 91) Klzlara Göz KuHARBİYE (40 77 20) GaUle lak Ol Paıartesi hariç her gePazartesi, salı hariç her gece ce 21.00. Cumartesi, pazar 16.00 21.00, cumartesi, pazar 1530 (ma(matine) tine) YENt KOMEDt (44 04 09 • BeÜSKÜDAR 33 03 ffj) H a t a n joğlu) Sabte Sofu Pazartesi, Pazartesi, salı hariç her gece salı hariç her gece 21.00. Cumar21.00, cumartesl, pazar 1530 (ma tesi, pazar 15.30 (matine) tine) miş bulurıuyor. demek^ir. Pıkra 1 yazarlarının bir kısniı davayı mızah açısmdan eie almtş, Fran sa hükümeti Lcon Bluımın ağzmdan Fransa'nın bir tezi olaTa's. kabul etiîuş. bir k.srm da Musolir.î'nin bu çıplak kıza bir fcsist gömleği giydirmek istediğini ileri sürmüs, sonunda icimisı de avret yerine bir asma yaprağı konulmasım teklif etmiş bulunmaktadır. Ve sorıun da deniyor ki: «Milletler Cemiyeri bar mdır'.' kahere midir? çıplaklar cemiyen midir?dir? çıpiaklar cemiyeti madır'.'s EKIM DÜKU1LÜK1I1.E,.. U Ğ R AK Şunlar ki güvends B:r ugrağa uğrarlar Aşk dükkânı anda Cân ile bâzâr olur. Şunlar ki ellennde Ne dinâr, ne yalvar Kalp akça isterler Bir güzel az&r olur. Şunlar ki kuytusunda Binâmn sorulsa Kim var, ne gördün Sessizlik mezar olur. Şunıar ki evvel Sağlam sallar ö l ü denizlerde Çcrçöp benzer olur. BEHÇET NECATtGIt (Vsrlık 817. eklm l?7S) Edebiyat Solıbetleri 1 23456789 Rauf »IUTLUAS da ssgari lise edebiyat öğretmenl bilgileriyle sütunlar doldurarak nereye kadar eider bu edebiyat eleştirrnenligi?» Ne jlumlu bir değerlendirme ne i e övsrü oldugu için bu niteierneleri büyük gazeteme, omın vüzbinlerce okuruna olduğu gibi sıınuyorum. Genellikle iki içter. özürç dayanınra: «Kusurum ola'oıür, kasrır yoktur», «Elimden geleni yapıyorum». Bu çabanın beni nereye kadar götürebilecegini ben de bilmiyorum. Ne diyor şair: «Şun lar ki e^el / Saglam sallar ' Ölü denizlerde / Çerçöp benzer olur.» Konuya çok kişi karıştı. Başlangıcı ise, kendi hikâye anlayışını belirlerken kendinden önceki değerlerin büyük bir böîümünü suçlamaya, hiçlemsye giden bir yazarın ölçüsüz yargılarıydı. Bu yanılgıyı olduğu yerde bı rakmak, go'rmezlikten gelmek, salt bir kışinin tutumu saymak olanagı vardı. İyi ki öyle yapmamışız. Ardmdan neler geldi ba kın. Benim, Vedat Günyol'un. Mehmet H. Doğan'm, Ferit Ed^ü'nün . rtikkati ve sözl'ri gereğince \akitli ve fceskin oldu1 ğu halde nedense ad . anılmadan geçiştiri'mek istenen Fethi Naci' nin bütün yazılan, «toplumcu düşünceyle gerçekçi toplumcu sanat anlayışına saldırı» biçiminde değerlendiriliyor şimdi. Kimlerce? Toplumcu düşüncenin de. geTçekçi • toplumcu sanatm da kendi tekellerinde bıılundugunu sananlarca. Çünkü örnegın Lîce olayı üzerine şu dizeleri düşürmek bir şiir zaferidir bazılannca: «Çok acılar çekilecek daha, çok / Yıkımlar. depremler. utançlar. / Sürecek bu ortaçag karanlıgı ' Türkiye sosyalist olana kadaT.» Şiirden aynı seyleri anlamadıSımız bellı Atao! Behramoğlu ile. BakaJım bir zaman sonra bangimiz, NecatiEil'in anlatngı dunıma düşecegiz: «Şunlar ki ellerinde Ne c .âr, ne yalvar / ? Kalp akça isterler / Bir güzel âzâr olur.» Beni küçümsemek, hatilsemek için ceşitli sıfatlar arayan biri'eriyle anımdaki anlaşmazlıgı belirtmek için bu kadarlık degınim y t e r . Mehmet H. DoganHa aynı çızgtdeyim: «îTırnsmalar sürecektiT. ıma dedikodu düze^nnde degil: sanat sorunlanmın açacak, çözecek düzeyde sürecektir. Ve sagnklı bir sanat ortamımn varatılması için kar'tulrtıaz olan 'IU tartıçmalann kısır bir çekişme olmadıgı. en azmdan, yaratılan sanat yapttları kadar RereV:li o'.du&u anlasüacaktır bir gün.» (Poiitika. 9 ekim de yer bulan edeebiyat çalışmalarının sevıncı vam SIM dergıîerin kapanıslarmdan duyduRüm hürunlpre bır ?ki kez Jokiınmiiştum. Son snvılar.r.a nad?.r 17.1«digim Yeni Dergi, Paoirüs. Yansıma, ""ürkive Pefterı. Köken, Dost. Veni Edebıvat. "îünümüzde Kitaolp.r az bos'.uk rmı varattılar? Cemal Sürcyya ?anki benim dü^inrelPrimi v^zmiş oJdu: «... Varlık gibi oturmuş, kurumlasmıs. Türk ^ili sibi bir kummun vaym org^nı olarak vaşama >la;ıag'. bulmuş kaç derSiyi saymazsak Türkiye'de srvn yanm viızvıl 'cinde ı,:kmiş dergilerin (vaklaşık olarak 2no\ hemen >ieisini 'ücük dsrgi tanıml cftrcpvesinde törmek gerekir. COysai son vanm nizvıi özpllikle dft 1340'lardan bu edebiyatımızdaki hetnen büriin öncü dovinimler kücük dergilerde «îörülmüstür .. Dereilerin, ö7ellikle küçük dergilerin en önemli sorunu dasıîîm sorumıdur. Bu sorun cözülmedikce Kü' çiil: dergiler büyük dağntıro ör ritlerinin kaldınldı&ı toz topral icinde ffiderek daha da göninme; olacaklardır. Çünkü yaym işindı dagıtım işlemi. vazmsk ve Has rnak islemlerinden daha örıeml: dir. Cmıtmamalı ki 15 sayıyr her 7aman da^ıtılsn sayının b< yüzdesinden ibaret nlacaktır.. (Poiitika. 2 ekim 1975). Ana sorun Bugünkü yazım icin d gıjm ^sıl konu buydu. Geçen s: yısında uygulanan baskı yüzii: den yaymım sürdüremems üzü tüsünü açıklavan vusaTria anıls derginin yayım dünyasından e silmemiş olmasma se'.'indiSi doĞTiıclur: kime çatarsa catsı de v?rd\r şuo v siz. Bu konuda Birikim'in v« sav.smda Can YUccl'ın de bir • 7Tsı bulunduSıınu duvdum. I den çıkamadıjŞrım sünlerde halkmdan o dergiyi bulup get melerini istedim. B.ılı;ndu's! çevrenin hiç bir kitapçısır rasttfimamışlar: elleri bos gei ler. tşte ana sorun? Derçrtler kıp duruyor ama kimler iç Nerede satılıyor, ne kadar s(i lüyor, harcanan bunca emeSe paraya karşm saglanan ne? .vapmalı? Bir dönemde tjvs sahnelerinin otuzdan \ukanya kışı gibi yanlıs bir çogalma var? Birlesmek, giiçlenmek. yımlanan çabalan y a v ı n o kalabalıklanna ulaştırmalt naklan yok mu? Diizenle diğim en az on beş dprginin nı sıra arayıp da bulamadı nice ömek var daha. «Frîpl: tın yeraltı haritası»nı o\uşt\ bv. dağınık küçük dergiler hangi ynl gerckli aslmda? Cx «biz kendimlzi yaomayi dü düklerinize göre ^lcer. b1c baskalan Mîi yaamtî bulun lanmıza göre». Acabft, uç bes bir araya gelip ivrı ayrı derj de kümeleşmenin getirdiği lış böbürlenmeler, gereksiı lıklar yok mu? Yıllar önce bu jrerpkserı dileğiml sövlemistim: «Ede gazeteden sürüldü artık. nefy ü hicre müebbed. bu ; mahkum muyuz?» Edebiyat. gasını yapacak bunun; p»ze İe birlikte olanaklan yitir görünen haftalık dergilerde bir yardım umut etmeyecek ce dar, sınırlı. yankısız ve : masız bir dünyada kendi ke yetecek; kısık sesliliğine t eğerek bir süre katrU I içinde bekleyip güçleneeek. lıfc gibi otuz iiçüncü, YeîJ Yeni Utuklar gibi on beştn lannı saglıkla dolduran ö' dergilerin yanına Yeni Der Siir Sanatı'nın. Soyut'un, dam'ın, Papirüs'ün ekle bundan. Edebiyat dergiler* şayacak; kitap biçiminde lacak. Gazete okuyueuların bölüğünU dergi okuru nali tirince de gazeteleşecek B ! biyat gazetesinin çıkışmı g için çok beklememeyi diliyı (Yeni tJfuklar 170, temmuı Nerdeyse cn yıl geçmiş s Taşayanlar •'aha kıdem ta lar; ama Yeni Dergi, Ye Şiir Sanatı, Yordam. Paı yok ortada. Yerlerine y daha yenileri. Ve ben hâU bir kiimelenmeyle perçekl< bilecek bir eaebiyat ga; bekleyip duruyorum. N küçük baslangıçlara gü< doğruysa. edebiyat ypnide telere sçiriyor gibi. Daha çı lerim. TÖBDER İstanbul Şubesi Tiyatro kolu yeni sezonu açtı İsa'nın Hayatı,, adlı filmin çekimine başlandı 9 MtLYON DOLAHA MALOLACAK OLAN FİLMDE ISA ROLÜNÜ R O B F J R T PO\VEL, MERYEM ROLÜNÜ Î S E OLÎVtA HUSSEY OYNÜYOR. Selâhattin KARADAĞ ROMA Ydaetmiş olduğu tarihi füimleriyle yalnız İtalya'da degil Dünyaca tanmmış olan îtalyan yönetmen Franco Zeüirellinin yönetmenligi altında tsa'nın Hayatı adlı filmin çevrilmesine F a s t a başlandı. İtalian R.AÎ.. îngıliz BBC ve Amerikan KBC televizyonlanmn ortak olarak linanse ettikteri bu lilmin çekimı 8 ay sürecek V3 öngörüşlere göre 9 milyon dolara mal olacaktır. t s a rölünde İngiliz aktör Robert Powel ve Meryem rolünde yine îngiliz Olivia Hussey'in o>Tiayacagı \m fümde. Orson Welles, Peter OToole ve Marcello Mastroiannı gibi birçok ünlü artisler de rol alıyor. Maddlen rolünde o>Tiaması öngörülen Elisabeth Taylor'un yerine ise son anda Amerikaü Ann Bancrott seçildi. Bu filmin hemen tamamı Fas ve Tunus'ta çevrilecek. Bu film de rol alan birçok aktörler. bu film için nonnal olarak almakta olduklan paradan çok daha az para alacaklar, hatta birçok artisler kontratlarım bile imzalamadan filmin çekimine iştirak etmeye başladılar. Fakat böyle önemli bir fîlmde rol almak, zaten en büyük ödüllerden birini cluşturm a k t a d ı r Titizlifi ile tanınan yönetmen Franco Zeffireüi, b u îilmin hanrlanması için t a m İki yıl çalışmalanm sürdürdüğünü söylüyor. Yönetmen Franco Zfffirelli, Olivia Husser'le b^raber. Meryem rolündekl YENt KOMEDt (44 04 09) Sahte Sofu Pazartesi, sah hariç her gece 21.00, cumartesl, pazar 15.30 (matine) ECZANELER BAKIRKOY: Merkez (Yeş. Köy), Altay (Cennet Mah.), N u r <Safraköy), Şükran (Esenler), Yeni (Kanaırat, Hürriyet (Şirinevler), Yıldıztepe (Bağcüar) BEŞtKTAŞ: Cihan, Emek, Aşan (Ortaköy), Cem (Bebek), Gül (4. Levent'ı BEYKOZ: Paşabahçe. BEYOGLU: Tezol, Ajnalıçeşme, Alyar.ak. EMtNÖNt: Yeni Cemberlitaş, Can (Süleymaniye), Lâleli Feray. E T t P : Başar, Büyük • Çiçek (Bayrampaşa), Yeni (Rami), Silâhtar. FATtH: Banş, Kemer, Esin (Haseki), önal (Çapa). özgün (Ko. Mu. Pa.), Doğan (Balat). G.O. PAŞA: Seyhan, Yeni Hürriyet (Küç. Köy) KADIKÖY: Keskin, Pelin, Kalyoncuoglu, Deva (Suadiye), Solâmiçeşme, Ördal (Cad. Bos.), Çetin (Fikirtepe). KARAKÖY: Bankalar. KASI>IPAŞA: Azim, Dilek (Ha1 lıcıoğlu) ı S.\RIYER: Güçlü, Emirgân. j Ş İ Ş U : Eda, Tepeüstü, Mithat! pasa, Gülbağ, Bengü (Hür. Mah.) | Çimen (Sanayi Mah.), Nesrin (Gültepe). ISKtîDAR: Üsküdar, ScUmiye, Nükhet, Hürriyet, Kuzguncuk, Ümraniye. Halim Kulaksız, renkli fotoğraf çahşmalarını sergiledi Gözaltına alınan İO DAST oyuncusu serbest bırakıldı ADAVA, (Cnnihuriyet Güney tlleri Bürosu) Bir süreden beri Adana'da bulunan ve bazı oyunlan polisçe engellenen «DAST» Devrimci Ankara Sanat Tiyatrosu oyuncularınm Önceki gece sahneye koydukları «Kurtuluş Savaşı» oyunu polis tarafından yanda kesilmiş ve 10 sanatçı göz aitına aUnmışlardır. önceki gece oyunlan yanda kesilen sanatçıları seyirciler otellerine kadar götürüp bırakmış Bncak, daha sonra 10 sanatçı polis tarafından otelden alınarak karakola götürülmüs ve sabaha kadar bekJetilmislerdir. Dün sabah Savcılığa gönderilen sanatçılar burada serbest bırakümoslardır. Adana Savcılığınca serbest bırakılan sanatçılar daha sonra bir basın toplanüsı yapmış ve polisin, ellerinde herhan?i bir belge olmadan oyunlarını yanda kestirdiklerini söylemls ve gerekçe olarak da polisin «bir komando baskını ihban alındıgını, oyuna devam edildiğı takdirde muhtemel bir baslcmda kendilerinl koruyaımy&caklanrn ve hatta oyunlanna devam ettikleri takdirde de oyunun sonunda sanatçüann iiçer beşer Emniyete götürüleceklerini» söylediklelini ileri sürmüş, iki sanatçıya karakolda dayak atıldığ^ı diğerlerinin ise hafcaretler gördüğünü söylemişlerdir. AVKAKA, (Cumhurtyet Bfirosu) Fotoğraf sanatçısı A. Halim Kulaksız, ikinci kişisel sergisini Ankara Devlet Güzel SanatUr Galerisinde açmıştır. Sanatçı, el liyedi parça renkli çalışmasım «Görüntüler 11» adı altında sergüemektedir. Halim Kulaksız'm «Görüntüler U» adını taşıyan renkli fotoğrai sergisi 14 ekime dek sürecektir. Dayak iddiası Sanatçılar, özel Aydın ve Murat Sayıner'in bizzat 1. Şub« Müdürii tarafmdan dövüldüğunü, iddia etmişlerdir. TELEVİZYON RADYC | Sabaha dek sürecek Telespor'da bugün dört iilm, iki tiyatro ve bir milli maç var Geçen yılın ilgi toplayan programlarından oirisi olan Telespor, bugün rekor bir süre ile yeniden yayma başlıyacaktır. Prog ramın sunucu ve yapımcıla rmda bir değişiklik yok. Geçen yılki kadrosunu ko ruyan Telespor, bugün 17' de başlıyacağı yayınmı ya rın sabah 07.00'ye kadar sürdürecek. Verilen bilgiye göre programda şu bölürrsler yer alıyor: 17.00 TELESEÇtM lî.40 DOLt DÎZGtN 18.40 TÜRKtYE ROMANTA SîtLLİ FtTBOL MAÇITelespor yayına 14 saatlik bir rekor süre ile Rirecek. Sunncular NIN NAKLEN YAYCfl yine Günes TeceUi ve Tamer Durukan. 20.00 HABERLER 20.30 SEÇtL HEPER'tN Telesporun bundan son(Reyhani ve şu sanatçılar KONSEKt raki akışını yöneticiler vegözükecekler. Melike De21.3* SARIPINAR 1914 remiyorlar. Çünkü 02. ZV mirağ. Hümeyra, Şakir ö 22.90 COLOMBO dan sonraki sürede sık ner Günhan, Aylâ Büsık seçitn sonuçları veyükataman, Devekuşu Ka• Yeni dizinin ilic bölümü) rileceği için program zabare Tiyatrosu ve tab'.ı 01.30 BİR FİLM man zaman kesilecek. AnPembe Panter ile çizgi kan 14 saat süre ile ekran başında olacaklar. Seçim sonuçlarıtu ilgi ile bekleyen seyircilerle birlikte.. TRTI 05.00 Açüış ve p r o g r a m 05.05 Türküler, şarkılar ve oyun havaları 06.00 Kısa haberler 06.02 Günaydın OP30 Bölgesel günaydın 07.00 Kısa haberler 07.02 Köye haberler 07.07 Bölgesel yayın 07.30 Haberler 07.40 Bölgesel yayın ( I ) 09.00 Kısa haberler 09.02 12.55 13.00 13.15 13.30 15.00 15.01 15.30 13.21) 19.00 19.30 20.15 20.45 20.50 Yedinci g ü n Radyo TV haberlerl Haberler Oyun h a v a l a n Bölgesel yayın Kısa haberler Türküler geçidi Spor magazin Bölgesel ya^in Haberler Bölgesel yayın T ü r k sanat müziği Tarihten janküar Çocuklar için 21.00 21.02 21.30 22.00 22.02 22.40 23.00 23.10 23.10 23.30 24.00 00.02 00.55 01.00 Kısa haberler Dinleyici istekleri' Spor dergisı Kısa haberler Dinleyici istekleri Klâsik batı müzigi Haberler 01.00 Bölgesel yayın Türk halk müziği Bizden ve Batıdan Kısa haberler Gece konseri Kısa haberler 05.00 Gece y a n s ı TRT lil 07.00 07.02 Ü8.00 09.00 10.30 11.00 11.30 12.30 13.0(1 13.30 14.30 15 00 1K.0O 16.30 17.0li 18.00 18.3» 19.00 2000 20.45 21.30 22 311 23.0*1 24.IKI 01.00 Açnış ve progran Güne başlarfcea Sabaiı konseri Müzik şölem Hazırlayan: Ümit Tunça* GUnün konseri Türk Halk Müzi, Omekler Müzik magazin Hazıriayan: Yüksel Çekı Ogle konseri Haftanın solistı Çagdaş T. Sanat Kazırlayan: Perıhan Ertaş Çaglar coyu mü Gençler için Solistler roplu Konser saatı Sızin tçm seçtikl Çaz müzıgı Bir aihüm Pazann plâklan Hazırlayan F. Gençosmanof Müzığe çağrı Barok müzık Taül secesı Ca? müziği Gerp konseri Gere ve müzik Program vp ı^aj | TRT II 08.00 09.00 09.30 10.00 11.00 11.30 12.15 13.00 13.15 13.30 Gün başhyor Sabah konseri İki solistten türküler Çocuğun dünyası Solistler geçidi Yeşil Ada Klâsik Türk M. Korosu Kaberler Çesitli müzik Kitaplar Dergiler ve Görüşler 14.00 Söz bu mesleğin 14.30 Her hafta bir ozan 15.00 İki solistten şarkılar 15.30 Opera ve Opereüerden Seçmeler 16.00 Oda müziği 16.30 Bir solistten türküler 16.45 Bir solistten şarkılar 17.00 Yaşanan tarih 17 30 tki solistten şarkılar 18.00 Orneklerle Dünya Edebiyatı 18.30 Çagdaş sanatçılar 20.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.45 22.00 22.30 23.15 23.30 23.35 24.00 Haberler Haftanın olayı Unutulmayan sesler Gönül telimiî) titretenler Türkçe sSzlü H. Müzik Ankara Radyosu Çokseslı Korosu Bmbır Dırek Haftanın plâhlan Bir romanımız var Haberler Solistler geçiuı Kapanış
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog