Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

DUYURU Ankara PTT Egıtım Merkezmde 1976 yılmda teknlsyen yetıştırmek uzere açıiacak teknık kurslara suıavla TEKNİSYEN ADAYI ALINACAKT1R Sınava katılab.lmek ıçm : 1 Adayların erkek olması, 2 Endustn Meslek Usesı ve Teknısven Okulu elektrık veya elektronık bolumü mezunu olmak, 3 Askerhgını yapmış olması veya en az 1977 yüı O cak avına kadar askerlıkle ilışıgı olmaması, a) Askerlığıni vapmış olanlann 1 1 1947 tarthinden sonra doğmuş olması. b) AskerlıÇıni yapmamış olaniarın doğum tarıhlerının 1 1 1952 ıle 31 12 1957 arasında olması geresmektedır. lsteklıler . 1 Dıploma veya mezunı; et belgesl, 2 Nufus huvıyet cuzdanı, 3 4 adet vesıkalık fotograf, 4 *s*erlık terhn teekeresı veva teeıl belgesl 1 e asa1 (hda belırtılen PTT Bolge BaşmudurluMen Hersonel \mırliıderıne 2J İU 1975 gunü sa^t 17 Ou ve kadar başvurabılırler. PTT EGİTİM MLRKLZİ M Ü D C R L C G Ü PTT Bolze Başmudurlüklerl: Çankırı Dıyarbaiır Edırre Erzurum Istanbul İzmır Konya Kanr'un Snas Trabzon V a n (Basın 23394 8023) Özel banka, defne esansı üretimine ekonomiK olmadığı gerekçesiyle kredi vermeyi reddetti Yalçut KÜÇÜK Dr Saadettın Bılgıç'ın olduğu Defne Esansı Yatırım Projesme 23 mılyon lıralık teşvık belgesı ^erılmısken. ozel sektore aıt Turkıje Smaı Kallcınma Bankasî defne esansı uretımının ıhracatmı mumkun gormedıjı ve ıç pazarı bulunmadığı gerckçesnle defne esansı yatırımına kredı vermeyi reddetti Turkıye Sınai Kalkınma Bankası'nın konu ıle ılgılı olarak hazırlad'gı raDorda, me"cut \asalara gore defne \apraklannın orman ıcınde I P oıman hudutlarına 10 kılometre mesafede bu'ıınan lcov'^rın halkına aıt olduftu belırtılm°ktpdır T S KB raporıında defrıe esansı vatırım pıoıesnı ekonon^ık bulmamanın janırda «ham madderın v v < ğım oldu*u ko.lerde kov ortak mulkîvetınae bııH nmak uzere ımbıklı basıt unıtelenn kurulması x e aa\ lu aılelerın sıra ıle toplsdıklan defnelen bu ü nıte'erd»» ışlemelen buvık esan^ tes'slerıne kıvasla mam'üün da ha ucuza maled!lme"!inı ımkftn dahılıne sokabılır» denılmektedır özel sektör yatırımlannı dei teklemek ve bunlara kredı sse lamak içın kunılan Turkıve Sı nal Kalkınma Bankası, defne e sansı proıesı raponmu. Proje Müdılril Erg\in Sonme»'in Baş kanlıjmda Yuksek Muhendıs En gın Suher, MaVana Yuksek Mü hendısı Ahmet Cvgurmen. tk f ı satçı Emıne Cavuşojlu ve proıe analısM Ilhan Esen'den oîuşan be^ kışılık bır uzmanlar kunı lıma hazırlatmıstır. 2 7 197Î ta rıhını taşi"an raoor, 12 sajfa ve çe«ıtlı eklerden ibarettır Ra pnrda, Sınon Defne Sanavîi ve Ticaret Anonım Şırketı'nın kre dı istemı ele alınmakta, fakat defne sanayımin butunü ınn pa zar ve ıhnıcat olannkları ıle üretım janısı ınrelpnmektpdır Sırop Defne Sanayıı ve Tica ret Anomm Şırkptı vatınm ka pasıtesı Saadettın Bılsıç ve or taklanmn kurarajı ortaklıkt?n çok kuçuktur Ancak, bu kuçukluğe ragmen Turkne Sınai Kal kınma Bankası kurulacak fabrı kanm üreteceSı dcfne esansınm lç ve dış pazarda satılarnayacagını dolavısnla fabrıkanın dıi juk kapasıte ıle çalışmak zorunda kalacaftını açOclamaktadır Bu açıklama, Ssadettın Bıl gıç m tesısmın ae ekonomik ol mavaeağı sonucunu doturmaktadır Dr. Bilgiç ve ortaklarının aynı konudaki yatırımları teşvik tedbıri uygulamasmdan yararlandırılmıştı arasmda degıçtıği tahm:n edılmektedır Japonva ve Batı Alroan ya nın Ihtıyacı ure f ımı ongonı : en defne esansı mıktann.n uçte bırını mass edebıleceMır > > yag o!up lç tUkeHmi ço> lıdır Gıinevdogu Anadoiu Of ge sının zeytm uretılen voreiermde sabun yapım'nda soz konusu ka n vagdan bır mıktar kullanıld'^ı ogren'lmıstır Ancak, kalıtel' ol madıgj b'ld'nlpn bu sabunlann tukefmlerı bo'ge ıçınde ve kı sıtlı ^.almış'ır » Rapor ayrıca fıvaf vapısmı in ceîemekte ve dış ulkelerde «def ne esan«ı senretık o.arak üretıl mekte ve rabn defne esansının Sınai Kalkınma Bankası uzmanlan üretüecek maddenın ıhracat ve iç tüketim olanağı bulunmadığım bıldırdiler varısı fiyanna satılmaktadır» demektedır % 33 kapasite Tıiketimi yok Adana Af\on \nkara Bahkesır îç taleple ılgılı olaras da şu bı'eılere ver venlme«tpdır «Ülkemızde deîne esarsı lıretlmı ve tuke'ımı oİTiamı=rır Halk dılınde detne esansı olarak bı.ınen madde. defne mo\\asının preslenmes'\le elde ea f en katı Rapor. eKOiomiK ınre emevri şovle sonııçlandırmak'adır «Iıc* ^idı \andan ^aoı an ınre leme te«ı«T kaD?«ıre« nın azamı \uzde '5 ınm k ıl'arı a gostermi'tır Vuzde 3î 'le rp*ıs «âr ı olmı P'oıenın bsiksrmzca fınai'e e Bu «onuç daha bıhu<c bır va tırım olan Bılglç'ın teslsi için de geçerlıdıı. Bu konuda da Turkiye Sınai Kalkınma Banka«<nın raporu şu Tunrıye Sınai Kalkınma Ban sonuca varmaktadır kası raporunria defne konusunda oze! sektonm iatırım yanmfısı«Bfıîgcdek! defne vapraklanrın n n ^a'sal guciukleme de*ınıl işlenmesı icın orman kovlule'im e r e \e su bı sıler venlme^'enın pılp t^letmesı nitelıSınde, dır bınuk varnm Berektirmeven • Her ne kadar hammade po ımalatbanelpr seklınde Uretımda bulunmalan ve pazprlamavı da tansıvelı oroıe içın gereKlı h H Ll kooDerstıf «ekıindp d^sutleneroiî ton kııu vanragın ıkı katı sevısapnalan daha olumlu gbrülvesinde Ise de fiı miktar ham mektedır » maddenın temınının oldukça KUÇ olacağı tahmin edllmektedlr. Şoyie ki 6B31 sayılı orman kanununıın 37 maddesı, devlet ormanlanndan çıkanlan her nevi orman mah<îulierıni tavın edilacek mıntıka ve rrüddetleT içinde topianp çıkarma hakkmı dpvlet ormanlan ıçinde veya orman rıudutianna 10 kilomeira mp«safede bulunan krivlenn tialkına verrusfır Ha'kın rafbet etmemesı veva iş ffüçlennın kâfi selmemesı haUertnde bu mahsuller orman ıdaresınce istihsal olunup sarılır » Erkek Memur Alınacaktır Başmudurlu£umu7 Servıslennde boş ve boşalacak memur kadrolarının doldurulmasını fem nen 17 10 1975 gunü saat HOOde vapılacak sınavia kazanunlar arasmdan yeterı todar eleman aLnacaktır. Aşagıdakı şartlara haız olanlann sınava prebtlmelert lçin Nufus Cüzdanı dıploma as,llan ve oır adet lotografla bırlıkte en geç 16 101975 euntl mesaı bıtımıne kadar Gavrettepe Yıldız Posta Caddesı ndeJu Personel Servısımıze müracaatlan ılan olunur. Istanbul Telefon Başmüdürlüğü $ \ RT LA R : 1 Ortaokul, Lise veva Ticaret Lls*«1 m?runu otmak, 2 18 jaşından kuçuk 35 vaşmdan buvuk oımamak. (Tsvm tarıhmde ^5 vaşını do'durmuş bulunmamak) 3 «ıskerlıgnı sapmıs olmak 4 Herfangı Dır ogrenım turumu ıle ilışkısı bulunmarnak. N U I : Sanat Enstitüstl Meslek L'sesı, Tefcnfk Lıse M»zunlan içın kerdı me^leklerınde calıstınlmalarını teminen avnca cınav aolacagından bu sjıa\a ıstıraıt edpmeverek'Tdır. (Basın 238R2'8024') AKAR YAKIT ISTIKRA l FONU • OPEC 80 MILYON ULKELERıNıN HAM PETROL LIRABORÇLU FıYATLARINA YÜZDE 10 OLDUĞU İÇIN ZAM YAPMASINDAN PETROL FIYATINA SONRA. TURKİYE'DE BENZıN. YÜZDE 15 GAZYAĞI, MOTORıN ZAM BEKLENİYOR VE FUEL OıL ANKARA, (Cumhurivet Dış pıjasalardakı akar;,alcn fî>atlarının ıç (ı>atlara vansımasını onlemeıc amacıyla Kurul muş bulunan AkaryaKit IsMkrar Fonu'nun erıdıfı yerlı ve yabancı da*ıtım şırketlerının ndı geçen londan 80 mılyon lıra alacakh olduğıj, ancak bu mıktarın şirketlere odeneınedığl saptanmıştır. Ote yandan, yabancı dagıtım çirketlen, akarjatat turlenne gore tonda 1520 lira arasında degısen kârlan ile tonda 60 lira olan genel masraf paylarını artırmak içın ginşımde bulunmuslardır. tlgılıler, OPEC lllkelerinın hem petrol fıyatlanna yuzde 10 oranında ram yapm&larından »onra, Turkıye'de de benzın, gazyagı, motorın ve Fuel Oıl İle LPG gazı tıyatlarına zam yapümasının •kaçırulmaz» olduğunu bıldırmışlerdır Ha len çubat 1974'de belırlenen fiyatlardan satılan akaryakıtın, OPEC'ın son zammından önce de yıne Hazıne sübvansıyonu ıle tuketıciye iletıldığı açıklanmıştır tnn başına 25 lira, 5 nolu fufloı de 98 lıra. kalonfer yakıunda 8R lıra, mann dızelde 194 lıra zaar edılmektedır. tpraş Rafınerısınde üretılen € noİJ fuel oılde ton başına 36 lıra, 5 nolu fueloılde 114 lıra, mann • dıceld« 133 lıra, kalonfer vakıtında 108 lira zarar edıl mekte ve tüm bu rararlardan dolayı akansRit ıstvkr»T tonunj olumsıu bır bıç:md« etkllemektedır. Belırtılen zararlann ve ytizde on oranındakı son OPEX! lammının etkısıvle doğacak 1.5 müyar lıra dolayındakı açıgın kapatılabılmeat içın yuzde 15 oranında yenı bır zammm «kacınılma7» oiauğu uzmanlarca belirtilmektedır. Ege Üniversitesi 21. öğretim yılına yarın öğrencilerin de katılacağı bir kokteylle başlıyor Ege Üniversitesi vann 21 ogretım yılına başlıyacaK tır Unıversıte Rektorü Prof. Dr Necatı Akgün, ünıversıtenin açı lışı nedenıyle aynı günün akşamı Ada gazınosunda verılecek kokte\le. bütün oğretım uyelerl üe bırlıkte her fakulteden asistan bırer temsılcmln ve her »ınıftan bırer oğrenci temsılcısımn katılacaklannı soylemıştır. Dr. Necati Akgun, bütün lmkânlannı öğrencılerın yannlara daha tyi hazırlanmalan yolunda seferber etme çabası Içinde bulunduklarını sozlenne eklemiş • Bızım hazırlıklanmız öğrencHert mızın daha ıjri ve daha çok ögrenme arzusu ıçinde bulunmalan halınde boşa gntmemış oiacaktu» demıştır. Eec ünlversitesi Rekt«rü bu arada ner faKulte ve yuksek okulda on kayıt yaptırmakta olan oğrencılenn puanlannm yüksek tutuldugunu, bunun içın de kon tenjanlann doldurulması tçın venıden puan düşürme voluna gı dılmeveceftım acıklamıştır. (a a ) İLE LPG'YE ZAMMIN KACINILMAZ OLDUĞU BıLDıRiLiYOR • YABANCI DAĞITIM ŞıRKETLERi KÂR VE MASRAF PAYLARINI AHTTIRMA GiRiŞiMİNDE BULUNDU •+ • »•• • • • • •• • • • • • • • • » • » • •» » • • • • • » • • • • • • • • •• • TÜRKiYE MUHASEBE • Ankara'da Belediye otobüsleri çalışmaya başladı ANKARA 12 agustos 1975 tarihinden ben faalıyetleri durdurulan Ankara Beledıyesı otobuslerı dun sabahtan ıübaren çalışmaya baslamıştır. Belediye otobüsleri, Ankara Beledıyesı ışverenı ıle Uiaştş Sendikası arasındakı toplu ış sozleşmesı gonjşmelennın çıkrnaza gırmesi sebebıyle faaliyetlerını durdurmuş, otobüs ışçılen, sendıkanın aldığı grev karannı uygulamaya başlamışlardı. îki aya yakın bir zaman devam eden grev yuzunden Ankara' lılar taşıt bakımından buyuk sıkıntılar çekmlş, özellikle sabah ve akşamları dolmuş duraklannda saatlerce beklemek mecburl jetınde kalmışlardır. Anlaşmaya varılıp, gre^ uygulamasının kaldırılmasından sonra, çalışmaja başlavan otobusler, dün sabahtan ıtıbaren Ankaralllara genış bır refes aldırmıştır. UZMANLARI DERNEÛi Ayrıntılı araştırma Bapor, defne esaoai lthal edebüecek ÇbJltU ulkeler Ue ılpli »yruıtılı bır araştırmaya dayao, maktadır. Dış tacaret istatıstiklennde yapılan ıncelemede. yalnızca Japonya'nın defne esansı ıthal ettıfını ortaya fcoymuştur Bunun dışında raporda, şu bılgi venlmektedır: «AvTupa ülkelennin uçucu yağ lar tıcareti Ue iştıgal eden 30'a yakın fırmasıvla >aptığımız yazış malardan valnız Batı Almanya'nm ihtıyacı hakkında bilgı edınılmıst;r Bu ulkenin yıllık Ihtlyacının S00 ile 1000 küogram SINAV DUYURB6&Memleketimizde bosluğu hıssedilen muhasebe uzmanı ihtiyacını karşılamayı ve meslegt gellştırmeyı amaç edınen Turkıve Muhasebe Uzmanlan Dernegı'nın uzmanlık serttfıkası S'navı 1 aralık 1975 çarşamba gunü başlayacaıttır. 7 Katılms şartlan ve adaylarda aranan nıtelıkler sunlaroır a) tktısadi, tlcarl, mall alanlarda yüksek ögrenim gormtfş olmak, b> Yonetmelık şartlanna uygun olarak en az lld yıl muhasebe meslegınde stai yapmış bulunmak ve ybnetmeHkte beürtılen dıger şartlan haız bulunmak Sınavlara gırıs içın en son başvurma tarıhl 31. ekim. 1975 punüdür. lsteklılenn yazılı olarak müracaatlan n c a olunur. TUnel, îlkbeledıve Cad No: 5 KUçuk Tunel Ap. Dalre. 2 Beyoglu Istanbul Tel. 45 06 45 • • Yalçın Küçük'ün yurt dışına çıkamayacağı sınır kapılarına bildirildi ANKARA, BOrom) îçısleri Bakanhgı, kendısın* pasaport venlmeyen yazar Yalçm Kuçük ıle ılgılı olarak tum Havayollanna ve »mır kapılanna bır yazı gbndererek KUçük' ün hıçbır surette yurt dışına çı kamıvacagını bildırmiştir Aynı yazıda Yalçın Kuçuk'e «Snasal goruslerınden dolayı» pasaport ^ enlmedığı behrtılmektedır Öte y&ndan, Ankara Emnıyet Âmın 4 Şube Mudur Muavıni Bahtısen Sumer ımzasıyla ılgılılere bır yan yazüarak, yazar Yalçın KUçük'ten pasaport harcı olarak 250 lıra tahsıl edılmış olunduğu hatırlatılmış, kendısıne «Pasaport venlemedığınden dolayı mezkur paranın lade edılmesı» ıstenmıştır. Belırtılen yazı, Kuçuk'un istemı uzeruıe yazılmıştır. • îstlkrar fonu zararda Şu anda tukenmesının yanı sıra, 80 mılyon lira da zarara gırmiş bulunan AKarvakJt Istıkrar Fonunun, alman etcono mık kararlar sonucu •işlemeı» hale geldıgı bıldınlmektedır. Zararın nedeni uzmanlarca ıkl ana nedene bağlanmaktadır. t l kı sık sık sık yapılan para avarlamaları dıŞen na\lun masraf lanndaki artıştır. Edınılen bügıye gore, eyl'Jl 1V75 tarıhi ıtıbarıyle Alıağa rafınerisınce uretılen akarvakıt türlerinden, kalonfer yajcıtında ton başına 200 lıra, benzınde 68 lıra, gazyağında 112 lıra, rnotorinde 100 lira. 6 nolu fueloılde 115 llra. 5 nolu fuel oilde 200 lıra; marındızelde 260 lıra zarar edılmektedır. Başka bır dejnmle, bu mıktarlar kadar akaryalat istıkrar fonu olumsuz yonde çalışmaktadır. Aynı bıçımde Ataş Rafınerlstnde de Uretılen 6 nolu fueioılde | Ankara I asfaltındaki •• • • » • • • • » • • • • • • • • • • • • » • • •• • • • •• • • • • • • • • • • • trafik PTT ARAŞTIRMA LÂBORATUARI kazasında MÜDÜRLÜĞÜNDEN: 4 kişi öldü P. K. 508 Karaköy Istanbul Cumhuriyet 807T Kadın ve Erkek Eleman Alınacaktır Elektronik eıhazlar tm&ı eden Unitemizd« Tesisatçı Yar> dımcısı sadrolnrına atanarak boblnajcı kablajcı, lefıımcı ve montajcı flarak çaiıştırılmak Uzere kadın ve erkek eıeman alınacaktır. a) Ortaokul ilkokul vey» dengl okul mezunu, b> AsKerııSnni yapmış, c) İS yasını doldurmus, 30 vaşından gun almarrus, Isteklılenn. 20. ekım 1975 pazartesı gunü saat 09 «U'da yapılacak sınava cırmek İçın, Dılekç* Nuius cü?dam 'aslO Tarsıl bolgesi 'asU) ? adet totograt De en "eç 1 ckım 1975 cums pürıü «aat 17 on've kadar Dtn7 raniye Şıle yolo üzenndek! AWdürlU6umüz Personel «ervisıne şahsen müracaatla «Sınava Gınş Belgesı» almalan sarttır. Fazla bilgı içın Tel: 37 61 00 / 20 (Basın 23425'8017) İLAN Yedek Parça îmâl Ettirilecektir 1 Ford 3000 tipi traktörlerımize ait 10 000 adet su pompası lü 000 adet motor volanı ıle 10 000 adet kasnak ter*ibatı (komple) ımali ışi kapalı zarl usulü tekhf a 'nmak svıretıyle ıhale olunacaKtır 2 Parçalara ait ıhale dosyaları 200'er TL 'sı mukabılinde mue«;sesemız satmalma servısınden temın edılebılır. 3 Son teklıf verme tarıhı, 28 10 1975 gunü saat 12 OO'ye kadardır. 4 Ihale ıle ilgili geçid temınat telüıf tutannm % 7,5 nısbetındedır. 5 parçalar her giin mesai saatlerl dan:lınde müesses»m'zde gorulebılır. 6 Mue^sesemız 2490 savılı kanuna tabi olmavıp ihaievi yaoıp yapmamakta veva mılctar irıbar.yle fırmalar Brasında kısımlara bolmekte serbesttır. Tt'RKME ZiR*t DONATIM 4LE1I.KRİ VL MAKİNELERt frABRIKAI \RI MfFS«<ESESİ AD\P\ZAR1 Kâğıthane'de kurulu bulunan Kader Mensucat fabriiasmda ça lışan 300 ışçı, toplu sozleşmede bulanan sosyal yardımlan alama dıklan gerekçesiyle dun direnişe geçmıştır. Işçıler bayram oncesı ışverenle goruşerek sosyal yardımlarm odenmesıni ıstemışlerdır Işvercn bayramda odeyeceğını belırtmış, ancak bu sozuntı yenne getırmemış, ıddıaya gore de ortadan kay bolmustur. Işçıler bunun üzerıne dırenışe geçmışlerdır. Ikı vardıya halınde çalışan 300 isçı, Türk lş'e bağlı Tekstıl Sendıkası'na durumu bıldırmışlerdır Send'ka, ışoılmn dırenışmi desteklemış ve ışvereAtomîş Sendıkasıyla Plaktlfav Kımya Eiıdüstrısl A.Ş. ara ne gereken pro^estoyu da çekmışsında süren gorusmeler sonuçtır lanmış ve imzalanan toplu sözlesme ıle ışçılere ayda bınnci yıl 1700 2000 TL., ıkuıci yü da 960 TL ucret zammı sağlanmıştır. Ankara asfaltı Kozyatağı mevkıınde dun meydana gelen trafik kazasında dort kışı olmuş, ıkı kışı de yaralanmıştır. Istanbul'dan Ankara yonune gıtmekte olan «03 AS 516» plakalı o+obus ıle karşı yonden gelen «34 DE 456»» plakalı Mercedes marka hususı araba Kozjatağı PTT hastanesı onunde çarpışmış tır Kaza sonucu Mercedes marka arabada bulunan Salamon filozof, Selma Fılozof Izzet trael Kutenta \e ısmı tesbıt edıleme yen bır kadın olay yerınde derhal olmuştur. Bu arada olay yerınden yaya olarak geçmekte olan Feray Oda başı (191 ıle Ayfer Odabaşı (1S'> adlı ıkı kardeş de arabaların kendüerme çarpması somıcu hafıi şekılde varalanarak Havdaroasa Numune Hastanesme kaldınlmış tır. TÜRK OTOMOTİV ENDÜSTRİLERİ ANONİM ŞİRKETİ İDAHE MECLÎSİ BAŞKANLlGlNDAN Şırketımız hısaedarlan umumi heyetı fevkalâde olarak 11 Kasım 1975 sal! gunıi saat 16 30'da: aşagıda yazılı gundeml RÖrüsmek Uzere. Istanbul / Fındıklı, Fındıklı Han Kat: 3'dekl Sirket Merkennde toplanacagmdan sayın hıssedarlanmızın »eva eereklı vekiletnamevi naiz yetkılı temsılcilennın belırtılen gün ve s a a t » toplantıya teşrıflerı nca olunur. G C NDEM: 1 Şırke'ın odenmış sermayvsi kadar tahvil ıhracı. ACI BIR KAYIP Kıymetli büyıigümü2, babamız hayırsever ınsan, Ali ATMACA OSlu Ekrem 4TVJACA ı ı n t:eKia n Kader Mensucat'ta 300 işçi direnişe geçti Kı ekim 1975 cuma güntl Samsun'da Hakkın rar.metıne kavıışınuştur. Aziz naâşı 12 ekım 1975 pazar ffiinU ögle namazı ru müteakıp Samsun Büyük Camiınden kaldınlacaktır. AKraba. dost ve sevenlerine duyurulur BAŞSACLICI arkadaşımız Ekıem Almaca nın odbası aeger ınsan, Cumhuriyet 8<ı28 Atomîş, Plâktifay'da toplu sözleşme imzaladı BÜYÜK KAYBIMIZ Fılıbe eşrafından merhum Alı bey ile Fıkret Altınh'nın oğuUarı, Ayten Altınlı, tiulten Tunalı ve Nursen Ozkan'ın ağaoeylen, Sabahattın Tunalı ve Kâzım özkan'ın kayın bıraden, Gamze ve Kubılay Özkan ıle Salıh Tunalı'nın aajılan, Bedıa ve Sadı Bekter'ın damitları, Altınlı \rtunkal, Doğan, Yucel, Oba ve babar aılelerınm vegen ve kuzenlen, Dılek Altuılı'nın kıymetli esı Çajiatay ve tz Mtınlı nm sevgılı babalan, tstanbul Erkek Lısesı ve îktısat Fakuitesı mezunlaruıdan Iktısatçı ıyılık sever msan (Şişman Muhvin) Ali ATMACA »tf'Rt** \ « J MKN^I l'l \K1 10 İU lSTıf ruma gunu Samsun'da HdK^ın ranmet ne Kavıjş mustur Cenaze»1 12 1() 1H75 oazar eüm ^6IP namarını mute4Kic Samsun BuvUk Camımden ka dırııacaktır N5ü»evaffa\a Tannrtan rahmet xedplı aılesıne bassa£lı£ı dııpf acılann 1 Divlasirız (Basın. 24232,3018) Toplu sözleşme gereglnce »ftz leşmenın ımzaladığı tanhten ıtibaren 3 yıllık kıdemt olan vasıf sız bır ışçı asgari 4.000 TL. ajlık almaktadır. Aynca 15 yıl arası kıdemı olanlara 35 gunluk, 510 ^'1 arasındakılere 4i gunluk ve 10 Mİdan fazlası içın ıse 50 gur luk kıdem tazmınatı odenecektır Gene kıdemıne sore Vi~V> Run ucretli yıllık ızm ve pazar punlerı de 15 yevmıyehk ücret hakları saglanmıştır Sozlesmede ajrıca 7 nlını dolduran ber lşçının ıstedıjjı zaman aynlabılme sı ve her kıdem vılı içın de 21 cunluk tazmınat odenmesı karar la Behçet Kemal Çağlar Lisesi Müdürü'nün görevine iadesi istendi liırn Kenıam rti hi ,4 VEFAT Tes'kkülumüzde uzun \ıllar gemı kaptanliğı •» Ereğlı îş'etme Mudurlüğü goıevlennı basarı ıle yuruten değerh ınsan, Boğazıçı Behçet Kemal ÇajSlar Lısesı Muduru Ibrahım Aydın ın başka bır vere atanması, tepkıje vol açmıştır Bogazırı Behçet Kemal Çağlar Lısesı Okul Yardım Demeğı ve Okul Aı'e Bırlıği vonetıcılen, C ımnurbaskanı Fahn Konıturk e bır teigraf çekerek ıvı bır yonetıcı olan okvl mudurunun başka gor^ve atanması ıslemının durdurulmasını ıstemışlerdır. MUHSİN ALTINLI U Ekım 1975 gunü aniden vefat etmıştır Cenaze« 12 Eklrn 1975 Pazar gunu ıBu^anı ıkmdı na mazını muteakıb«n Fatıh Camiınden kaldınlaraK Kozlu gnda ebedı ıstıraha'gâhma te\dı ed lecektır. MevU rahmet eyleye. Kaptan Hüseyin SEYHUN 11 10 1975 gunu vefat etmıştır Kedrr'ı aılesıne dosHar.na ve meslektaşlanna bassaglığı d a c ı z Merhumun cenazesı n İU 197i sunu ogle namazmı takıben Sı=;lı Camiınden kaldırüarak ZınculiKuyu Asrı mezarlığına delnedılecektır D.B. UEMZ NAKLtTı\T T \ ş GENEL MÜDÜRLLĞÜ (Cumiiurıyet 3036) A l l C S t (Fatıh ReKlâm 1195) 8032
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog