Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

ÖRT CUÎIHURİYET 12 Ekım 1975 ABDULCANBAZ TURHAN SELÇUK tüyük Jsturalar Şakir BALK1 17 Yeni blr Mimar Sinan yetışıyor'» lav Allah, bu Buvuizuma da büvük halt karıştırrmş Ya« aevam edıyordu «Buyuk camı mımarı Zeynel Bey, buyuk lennı bıiyuk bır cıdaıyet ıle açıkladı » ız bu kızgın kafalarla bır otobuse atlayıp dogru il'e gıttik. lujoıdu boyle " Buyu* Zurna gazetesmın onünde bır sür« * cLtc Haber gonderdık gazeteje «Yazı lşlen Muduni>le goek :stıyoru7. dave Once bızı kabul etmedı mudur, bu sefer agınp çagırmaya başlavınca bır hır çıkmasından mı korkre bızı ıçen aldılar Son derece sınırlerımız bozuktu Geş bır \aj gıbıjdık Sıyasetçı Alı Osmana dedık kı, ha>dı sen ÇOCUKLAR İNSAND1R YŞR AA Ali yaşamını anlatmak istiyordu, ona göre hayatı bir film olurduki... «Selim şımdı bugun ivl bir ış tutmuşsa, surlann ustune uzanmıştır, tam b'r <edı gıbı \aimytır taşların ustune II k guneşın aUuıda uyuyordur Övle bır yere \atınış, sakiannM~ar kı, onu orada ınsan olan goremez Bır ben gorurum Şımdı seni gorunce kaçmaga ksUar ben onu vakalarım Çırpmır sen gel bana yardım et, ama mç yuzund asma hep bojur.a gul kı azıcık korkusu geçsın nergelenın Çırpınmasma bakma, ovle zayıl ki çırpına çırpına joruluyor, bır daha uzan b r sure kenduıe ge'e mıjor, bırak^an da orada kalaka lıvor, kor^j'ian olse de kaçanu yor kalkıp » Surlara geldık Bır labahtı S*lım yoktu «Vav kopek». dedi Metln Ötede kovugun agzında bırısi uyuyordu Baktım uvuvan çocuğa, ben bunu tanıyordum. Metin «O senı tanıyor», dedl. Ben de «Tanır gıbl olujorum» dedlm. «Sırkecı'den», dedi Metın Kara çatık kaçlı, kınîmış yilülu bu on ıkı yaşındaki çocugu ıyıce çıkardım, Sabo nUQ arkada?ıydı Sabo bana Sırkecıde kım varsm sevdıgı »aydığı arkadajı tamştırmıştı Ama ben bunu Sırkecıde vagoniann ıçınd* uyur sanıvordum Demek yurdu yuvası burasıymış Metln bır tekme Indırdl uyuyana «Uyan lan» dedi. «Bak kım gelıyor, kım''» Çocuk ujanmadı, sağından soluna donerken ıyıce, derinden ınledı Metın onun yanına dız çokmuştu jiızu degıjnuştı, bır acıma halı alrruştı «Kardaş, Alı kardaş, bak bak, u>ar« hele bak anıadaşımız geldl» Sesınde azıcık 1 da alay vardı «Vay kopek vay » Nıye boyle arkadaşımız derken alay edıyordu Ben gerçekten onlann arkada?ı olamaz mıydım7 Olamazdım ya, Metın bilmıyor muydu bunu, bu cin gjbı gün gormüş Insan, bu yaşta bu koşullarda onlann arkadaşı olamayacağunı bilmez mıydı, belkı arkadaşım derken bıjnk altmdan gulumsemesl ondan öyle degıl m i ' «Alı, bak kardeş, Alım, çok mu yoruldun' Çok mu kovaladılar »enı'» Bana ddndü, «Bu Alıyl var ya herkes çok kovalar Nereye gıt»e Alıvı herkes kovalar Onun da buyu durmadan kovalanmak.» Bır ana yumuşaklığı, incelıgt, «ıcaklıfıyla Metın Aiıyl uvandırmaga çalışıjordj Dennden, saçlarını okşayaras Sonunda Alı doğruldu, şaşkm jozlerle kocaman kocaman baktı lkımıze de, bırden fırladı hemen, »ldı yatırdı, Metın arkasmdan koştu, yakaladı onu, surlann gedığınde. Bır şeyler soyledı kulagına Alı durgunladı. Yanyana bana dogru geldüer. Alı beni gorunce gulumsedı, başını onane egdı Sonra da ellnı uzaktan bana uzattı «Hoş geldm,» dedı. «Sabo gıttı memlekete» Sabo'nun gıttıgınl bılıyordum «Onunla çok uzun konuştun da bana hıç bır şey sormadm,» dedi Alı yakınarak «Sana da sorarım.s dedım «Sormalısın,» dedı Ah «Benım hayatım fılm olur ki, mıllet ağlamaktan donuna işer Hem de bır çok guier kı donuna ışer. Benım geçrmjımiıl »ormadığın *Lt AGRI D\ĞININ DtBİNDEKt BIR KÖYDEN 4 YIL ONCE DCŞMtJŞ IST1NBCL A, USAVM1Ş DONMAKT\X. ACLIKTAN D^YAKT^N ÇOK AÇLIK VARMIŞ KÖYLERİNDF KOYLEPJNDE BIR DE FERZENDE VARMIŞ O FERZFNDE KAÇMIŞ KOYDEN ISTANBUL'A ISTANBULTK FERZENDE KISMETtNt ARAMIŞ FERZENDEDIR BU, KISMETİNt BIR GÜN BULMUŞ 3 TA NE MAĞAZA AÇMIŞ, 7 KATLI APA.RTIMAN DIKMIŞ . Gıtmiş görmüş ki Ali Kaş çı Elmasını gormuş Onu ta edıyor kı, amanallah, dıllere d tan Işte o var ja, o mucevt tasmı Lodoscuıar bulmuşlar degerı butun Istanbula. taşı topragı, apartımanı, camısı, c mobılı vapurlanvla, adanılan değermış Onu bulan fıkara. kara oldufundan, o da\ rın ad lan da safça olduğundan ta değerını bılrrerrus bır kaşık la satmış onu Ahmak adam bılsın taş mı gormuş Denı daha neler neler varmış kı ler de neler Denız lodosla ca IIP var ne jok denızın al ustune getınnce çok taş atar kıyıya. çook eskı heykel çok tm para kı topla toplajabıldı kaaar Herkes zer.gın oln Kojde dıvoılarm ş ki bır Ferzende ıçın. Ferzende çok yun kaçınyormuş îrana Bır Irana on beş suru koyun sat lar, kaçak, baş çoban da Fer dejmış Koyun lan satmışlan kojun sahıbıyle Ferzende, ka Iran sınınndan Turkıje sını gelmışler. Ferzende orada mencecık adarmn kafasına kurşuna gelha ejlemış Adan rada olmermış Ferzende ad yıkamış. kefenlemış, oıaya ğa Çal<?ıran daglarına gomr Cebmdekı paralatı sajTBiş k' hazıne doluso para Ferzend* raları almış, sajmış ha sa\ Sdvmaktan jorulmuş Ferz( çok merhamete gelmış Çok hamete Belkı demış kendi dıne, bu adamın da çolugu ç gu var belkı de onlann bar başka paralan vok dpmlık sıtaraları bu para Eeee ne s.n şımdı Ferzende sen olsaı vaparsın, değıl mı, ınsan ne par' MerhametlJ, Ferzende gıbl re$ı jufka merhametlı bır ne yaoar, Ferzende ne yap paramn vansını kendıne mış yarısmı da demiş aliü türevım adamın evıre ^ poturmüş Istanbul'a. bul adamın evinı Kaısı çı karşısına . Ferzende, boyle le bız sınırdan geçerken caı malar kocanı oldürdüler deTiış AğlamaSa başlamış. ratur o da ağlamaga başlı Ikısi karşılıklı ajlamaga t mışlar Onlar aglaya durs) kapıdan bır kız sırmtş ki ay parçası gıbı Ferzende"nı lı tutulmuş Aglamavı deı muş, sızlamayı aa dıli rx rıa akmış kı. ne demezsın dındır, çok se^mış Ferzer Bovle adam bu deiırde bul mu kı, vanında vurulan ais varmı ioğunu alıp kaçmal rurken getırıp evıne kuruşı ruşuna teslım eden Çok d muş ağanın avradı Onu o evmde konuk evlemış Fer gıtmek ıstermış kadın da bugün de kal dıve valvar ona Her gun her giın hel pun de kal e\ırıi7de dıve kpn olan clmus fcve bır getırmış kadın bakmıs kl 7ende Ben. Ferzende Bev mış «ıllahın emn Pevgam kavlıvle kızımı sana nıkân \orum Olur denıs Fer* «nrat demiş kl, bu kadar mulku sarayı sagmanı kotü bır adam vıvecegıne gibi bır dogru adam \esın c Bak su gul rjarçası sıbi k kısa. baskasının kanı cıgeı para etmez bır hıpının ko gırecegıne senın gıbi bır parçasının ko\nuna eirsın koyde bır de bovle söylüj s Sıyasetçl: Ah bevefendi dlye söze bs<sladı Bmm Büyük Zurna'y» mız buvuktur Inan olun kı bız Uçedekı ımarıın sozlenne ;ızerız de vallahı ınanmazsmız. Buvuk Zuınanın yazdıklan kuşku duymayız Sızın muhterem gazeteni7den bunlan je^'errezdık bız Ne dpmek .Yenı bır Mımar Sınan yetışıAma bu Zevnel beyı ılerde ıvı tanıyacaıcsınız, mımar mı olmadıgını Oooohhh 3u dfdımızı jana yana anlatıjorduk içerı on kışıltk blr kaıc g rdı Onlann da vuzlerı asık mı asıktı Besbellı kı onlar ız'm gib vazılıp çızılenlere kızmışlardı Baktım kı bızaen \alanlar çoğaldı, ben konuşmaya başlad.m .Ne demek efendım, * «ev olur mu kı' Bu adam rriıma' fılan değıl Onun aklı baş=lere eıer Mımar Sıran ha"> Gule\ım ban' Buyuk bır caapacakn'iş H^DSI valan dolan Buvük mımarmış Mımar T \et «ı\ormu5 haa' Ben bu > buyuk mımar jetışıjormus» ı n ı bıtırdım bıtırmedım bogazıma bıri vapıştı .Senl uıuu henf senı' » dıyerek Ben yarım agi7İa Dıır hele arkadaş dedım sen sttzlenmi vanlış anladın . BdkMn bır başkası da Snasetçıve bagırıp çagırıjordu Yaou adamlar bızden iana degıller mıydı kı" Bız bektık bır araba riavak nvecegız, fazla uzun etmeden Bü/iurna can dısarı çıktık Dışansı da ana baba gunü gıbiydl. Arriım 7dan bagirıjorlardı Cam duşmanlanna bakn . Bı, re\e uŞradığımın şaşırdık . Sungulcnmız dusuk olarak ıl'de bir »üre dolaştılrtan »onr» jus bıılup ılc^e dondük Fız enesı aunvı dort gozle Buyuk Zuma'yı bekledık Neler rı\ordu «Solculara hadlenm bıldırdık1 • Bır de buyıik ta bır ılar «Camı Yapfrma Dcrneğı gazetemıze teşeı^kur ettı » Bızım yaptıfımu belli oldu aşağı yukarı bız baltayı ta?» nış ık mcger' Bızlenn gırtlaklarına Camı Yaptırma Dernejijenı u\e olantar sarılmıç i r de. BaTnıza neler gelmedi şu bır ikı gun ıçınde? Bu Ze\iıtl denılen adamı hangı kotu esen jel attı ılçemızeT a rıe clursa olsun onun ardına oırakınava nıyeth değılıı. ı bu ılçeden kovuncaya dek uğraşacağız Pılavdan donenın ığı Kinlsın Gün dogmadan neler dogarmış 7 Biz artık tum umutlanmızı onumuzdekı gunlerde yapılacak nı Yppnrma Demeğının kongresıne baglamıştık Gajrı dananm kuyruğu bır IKI gun ıçınde kopacaktı Hazırmız 'arnaı Camı Yaptırma Dernefımn «.ongresıne kaç gün dı kı"1 Bu Zeynel oeyı sahte bır davetıye ıle kongrey* dsvet •cektık Orda da her şevı bıtırecektık Mlavıp pullayıp ona bır •etıje gonderdık. Ben jandan da onu ilçeden nasıl atacağız planlan yapmay» >ladık Bır palavra vayıldı ılçeye «Cami Yaptırma Derneğınin ğan kongresı gerıye bırakıldı» Planımız az kalsm suja düordu Sonra ofrendık kı kongre ılan edndıği gun yapılacakj Eh kongre hazırlılclan dursun, durmasm bız ışımı^e gucüıze Bu Zeynel Bev msdemki Doktorun a\radı Amanda Zılklye' abavı jakmış bu Amanda ılçeden gıderse ask bu ya bu Zey1 de ardına takılıp gıderdı P.anımız buvdu Bız jaçlı başlı amlar karanlık basar basmaz Doktorun eimı :aşıama\a başjık Sabah olunca ofrendık, bız Doktorun evıni teçlaj'acağımıa rde \anp savcırın e^^nı bı* gu7el taşıamışı<c' Yok canım, b u vaptığımızı bılmıyorduk Yıne umudurnuzu derneğm yapacagı ıngreje bagladık. Ve bu t*şlama ışını de bırakıp bır kenara kıldık Sıyasetçl Alı Osman'ı Zeynel beye gonderdlk Aı sonra gelYuzu guluvordu Camı Yaptırma Derneğı kongresıne gelecekmış' dedl. Bu habere çok sevındık, eh bu Zevnel'ın de suvu ısındı dek Bu kongrede tum yaptiKİarını \uze vurmak üzre hazırlank derlenıp toparlandık Eee, ne yalan olsun kı dışlenmm bıme\e başladık Olan bıtenler bundan sonra gelıştı Bundan sonra Bekçı Ralazan Ffendı olarak daha da dıveceklerim olacaktır. Zeynel kaş goz arasında Camı Yaptırma Derneğını ele geçırı Ama nasıl oldu bu ıs 1 Dernek odacısı Saban Efendı çok Uzgündü Ben bu •^aça geldım omrumde bbvle bır adam görm»im Dumencının bın Bızı avanakça a\ladı neme lazım Bu yun karçvsmoa hep ^ ı r d ı k camm. Ferzende nln ıtısıisırmn sparimanı, hnl para«n, blr de karakasb karagozlu bır guzel a\radı \annış ki... Ali'ye Allah hiç öyle yol falan göstermemiş, Ali Istanbul'a düştü düşeli bin tane kısmetine gidecek yol denemiş... bir ağınma gıttı ki ulan dedım, kendı kendıme, bız ınsan değılmıyız de, Sabo insan da bız ınsan değıl 001712' Sabah Sabo, ak şam Sabo Sabo bılır, Sabo konuşur azıcık yankesıcılık etmış, dıye Yankesıcılık de neymıs yan Bızım kirımız daha mı aşagı Sabo'nun işmden îstanbul yankes ci dolu. Halbukı benım ışım Heheeeey » «Soyle bakalım, senın lşm neymış''» «Ben a m o n ı m » dedi Ali. «Neyı anyorsun1'» «Kısmetımi arıjorum Ben ne<îei bu kovuklarda. dağlarda dilaşıyorum bojle'3 CunKuleyım ki ben kısmetımı arıyorum Muzeda gordum tcı duşamde de gordum, kısmetımi anjorum» Bır şeyler var, Ali'de bır şeyler var derım sana Ben ne yapanm o kadar çocuk var kı k o nuştılacak, her bırısının macerası dıllere destan, hangısiru nasıl 7 yazayım «Kaç yaşmdasın''» «On ikı» On ıkı değıl yıız Mrml \n çmda Alı. Belkı de daha ÇOK jrasamıs 41i kısmetinl durmatUn dinlenm<vl«n arı>oıdu, denemeUik yol kalmamiflı.. yajı ortaya çıkıvor Alj, Ağrı Dagının dıbindeki bir kojden Dort yıl once duşmüş Istanbula Babası da var anası da Kardeşlerı de varmış kı sa yısız Kojun yuklu bir kamvon durmuş evlerının onune AU kamvona bınmış Usanmış da donmaktan açlıktan, dayaktan. Anasını babasını zar zor anımsıjor ja ıyıymışler Çok fıkaraymışlar, lyılık neye yarar kı. Çok açlık varmış koylennde Koylerinden bır Ferzende \armı$ Bu Ferzendemn de evlerınde on dort kardeşı varmış o Ferzende kaçmış kovden, Istanbula Istanbuı'da Fer 7ende kısmetını aramış Ferzendedır bu, kısmetını bır gun bulmuş Nasıl bulmuş, onu k'.mse bilmıyor. Ferzende Istanbulda uç tane mağaza açmış, bır tane yedı katlı kocaman apsrtıman dıktırmış. E\lenmıs, bır giızel avradı varmış kı, bır guzeeel, kara kaşlı kara gozîuymüş Uç tane otomobılı, bır tane de gemısı \ar mış denızde Çakıl taşı lcadar Konuştukça AH'nln da bankalarda parası varmı? Ferzende gelmış kove, AUah ona kısmetuıı vermış ya, o da Allaha borcunu odevecek, odemeden olmaz, bır ınsan bır ıyı lık gorunce hıç bır zaman yuk altında kalmamah. o da ko>a bır camı yaptırıp Allaha borcunu odemıs Ferzende daha genç yaşında dort kere de Hac ca gıtmış. Hacca gıtmış ama Ferzende namaz kılmasını, dua okumasuiı bılmısormuş. Bu tun kov bılıjor kı çoban oglu çoban Ferzende hıç dua okumasını bılmezmış, nereden oğrenecek lıkara O, Istanbulda kısmetını bulmuş. Alı de duşünmuş ulan bu kısmetını lstanbulda nasıl bulmuş, Allah getırıp de herhalde, al Ferzende bu senın kısmetındır dıje onüne kojmamış, değıl mı 7 Her halde Ferzendeje kısmetını bulacak bır yol gostermış. Alıye gelınce Allah Alıve hıç oyle yol falan gostermemış, Alı Istanbula duştu düşeli bin tane kısmetine pıdecek yol denemiş ama, bır turlu kısmetine ulaşamamış. Denıvor \\ı durmadan denıyor. Alı yankesiPilık den°mış belkı Ferzende de denemıştır. Ali, hır iizlık denemiş, Ferzendenin koydekı sulâlesı toptan yedıden yetmışe hırsız, Allah bılır ya, vebalı günahı boynuna, Ferzende kısmetını hırsızlıkta bulmuştur, onun ıçın de dua bılmeden dua edıyor onun ıçındır kı durmadan sabah akşam Hacca dıyor, onun ıçındır kı koye camı yaptırıjor Dıvorlar kı Ferzende çok zengın olacakmış daha Dıvorlar kı Ferzende bır de altın madeni bulmuş denızın kıyısında Dıvor lar kı her gece Ferzende ortalıktan ei a\ak çekılınce gıdermış madenıne bır avuç altın kopanr gelırmış oradan, her gece her ge ce Bır de Ali arajncılarla karşılaş mış yani Lodosçularla karşılaşmış Kumkapı. Samatya, Bakırköy Atakoy kıyılannda Bır Dursun Reıs varmış tam elli yıldır anyormuş Neyı anyormuş, nevi bulacakmış onu kımseye sovlemi yormuş Soylejınce buyusü bozu lurmuş da onun içın. •Dursun Reis dıyor ki, müzeve gıdın muzeye, Topkapı muzesme kl nevı aradıgımı goreceksıni7. Gıttık gorduk arkadaş Gıtük gor duk» Y A R I N : ALi'NiN HAZİNEL BOND A5\ TiFFANY JONES ZAMANI OAK>, UI?L MÜZIK OöLAN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog