Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

CUNHAL: "SOL, ÜLKE YÖNETÎMİNDE DAHA FAZLA TEMSİL EDİLMELİ,, • Washington'da Başkan Ford ve Kissinger ile görüşen Portekiz Dışişleri Bakanı, yardım bnerisinin ABD'li yetkililerden geldiğüü söyledL • Yeni hükümete karşı gösterileri görüşmek üzere toplanan Devrim Konseyi, Azevedo hükümetini desteklediğini bir bildiriyle açıkladı. ABD Portekiz'e 80 milyon dolarlık yardım yapıyor LÎZBON Portekiz'de siyasal junalım ve yeni hükümete karii gösteriler sürerken, Amerika' ia Başkan Ford ve Dışişleri Bacanı Henry Kissinger ile görü•en Portekız Dışişleri Bakanı tfelo Antunes. ABD'nın ülkelerine 80 milyon dolarlık (1 milyar !00 milyon lira) yardım yapacağını açıklamıştır. Bu arada ülkedeki son çelişmeleri işörüşmek üzere toplanan Yüksek Devrim Konseyi. oır bildiri yayın'ayarak hükümeti desteklediğini açıklamış, Komünist Partisi lideri Alvaro Cunhal ise. solun ülke yönetimınde daha fazla temsil edilmesini gerekli gördügünü söylemiştir. Portekız Dışişlerı Bakanı Melo Antunes önceki gün \Vashington' da ABD Başkanı Ford ve Dışişleri Bakanı Henry Kissinger :1e pörüşmüştür. Görüşmenin ardın dan basına bir açıklama yapan Antur.es, Birleşik Amerika'nın bu yıl içinde Portekiz'e 80 milyon dolarlık yardım yapacağını srtylemiş ve bu yoldaki önennin Amerikalı yetküilerden geldiğini belirtmiştir. Melo Antunes. Amerika'nın yapacağı yardımın 35 milyon dolar lık bölümünün ekonomik vardım, diğer bir 3.5 milyon dolarlık [ bölümünün ise Angola'ı göçnienlere yardım olarak verileceğini söylemiştir. ABD yardımının geri kalan 10 müyon dolarlık bölümü ise. Luanda ile Lizbon arasında kurulacak hava köprüsünde kullanılacak olan «Boeing 747» uçaklanmn satm alınmasuıa ayrıiacaktır. tığı toplantı sonunds dün sabah yayımladığı kısa bir bildiriyle, Amiral Azevedo başkanlığmdaki hükümeti destekledigini yeniden açıklarmştır. Bildiride şöy le denilmektedir: «Devrim Konseyi, altıncı geçid hükümetl ve bu hükümetin siyasal bunalımı çözmek amacıyla harcadığı çabaları desteklediğini bir kez daha belirtir.» Devrim Konseyi üyeleri. Bakar.lar Kurulunun ülkedeki durumla ilgili açıklamalarını diniedikten sonra, sosyallzmin kuruluşu için zorunlu olan sükünet. düzen ve çalışmamn yeniden sağ j lanması için askerî makamların ve hükümetin harcadığı çaba J ları da onaylamışlardır. (Dış Haberler Serrisl) ! HAFIZ ESAT'IN SOVYETLERİ ZİYARETI İKI ULKE İLİŞKİLERİNIN GÜÇLENECEĞİ BÎÇİMÎNDE YORUMLANIYOR MOSKOVA Sina'ya gönderilecek Amerikah teknisyenler konusunun Kongre'de onaylandığı ve Mısır ile İsrail arasmda imzalanan ara anlaşmanın yürürlüğe Rirdiği günlerde, Suriye Devlet. Başkanı Ha£ız Esat Sovyetler Birliği'nl riyaret ederelt Sovyet yetkilileriyle göriişmüştür. Diplomatüc gözlemciler, Mısır'ın diğer Arap ülkelerini yalnız bırakarak. tek başına imzaladığı bu anlasma nedeniyle, tam Mısır ile Suriye arasındalci ilişküerin Rerginleştiği bir dönemde yapılan bu ziyareti, Sovyetler Birliği Suriye iliskilerinin yeniden degerlendirilme*i biçiminde yonımlamışlardır. Associated Press Ajansımn haberine göre Mısır ile Amerika arasmdaki ilişkilerin giiçlendiği bir dönemde, Suriye Devlet Başkanı Hafız Esat'ın Sovyetler Birliği'ni ziyaret etmesi. iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da Rüçlendirilmesi anlamını taşımaktadır. Dünyada Bugün Makarios ve Sovyetler ALI SiRMEN ıbns Türk Federe Devleti Başkanı Rauf Denktaş, Makarios'un Sovyetler Birligi ile yakınlaşmasından tedirgin olmuş görünüyor. Denktaş Sovyeüer'in Rumlara ekonomik yardım yapmasını da kınıyor. Kıbns Türk Federe Devleti Başkanı endlşelerinde haklıdır. Herhalde Malsaxlosrun Sovyetler'in artan desteğini saglaması, gerek Denktaş'ın gerek Antora'nın uluslararası alanaakı .yairuzügını yogunlaşaracak, durumunu daha da zayıflatacaJstır. Denktaş, Makarios*un bir ENOSİS yanlısı olduğunu söylerken de haklıdır ve Ada'daM Türklerin kaderinı Makarios'un eline bırakmak istemediftini belırtirken doğru ve yerinde bir noktaya parmak basmıştır. Bu durumda ortaya karışıK ve çelişik bir görUnüm çıkıyor. Sovyetler Birligı. nem taksime hem ENOSİS'e karşıdır. Ama, Moskova soyu bir ENOSİSci olan ve geçmişte ABD'nın Ada'da üsıer edinmesine göz yummuş bulunan Makarios'a yaklaşmakta, ona ekonomik yardım yapmakta' dır. Bu durum nasıl açıklanabilir? Kuşkusuz, böyle bir gelişmeyi anlamak için Sovyetler üe ABD'nın Kıbns sorunundaki durumuna DaKmak gerekir. ABD Kıbrıs'ta güçlüdür. Ankara'da Washington yanlısı bir hükümet işbaşındadır. Kıbns Tark Federj Devleti Başkanı Raul Denktaş'ın politiltasının ise Ankara'nın çizdıği yoldan bir müim bile aynlabllecegtni soylemek pek doğru olmasa gerek. Gerçi Denktas tek taraflı bağımsulık ilân edeceğini açıkladıgında, nemırel'i güç durumda bırakmıştır. Ama bu KTFD'nln başının Anfcara'nın çizgisi dışına düşmesı değil, MC iktidan yetkililerinin «Aman durumu idare et» demeleri üzerine, BM'de Makarios'u dengeleme» için Kendince tuttugu yoldur. MC ve Denktaş'ın ABD doğrultusundan çıkamayan politikalannın yanı sıra Yunanlstan'da Karamanlis re.iiminin ABD'ye kaia rutması lâita kalmakta, Atina'nın Amenkan çıkarları çizgısinden ayrılmayacağmı herkes bilmektedir. Bu durumda Sovyetlerin bunınlanmn dibınde gelisen ve büyük ölçüde kendi güvenliklerinı de ilgllendiren Kıbns sorununa bir köşeden katüabilmelen için Makarios'a yaklaşmaları şaşılacak bir davranış olmaktan çıkıyor. Evet, Makarios ENOSİS'cidir ve belki de Ortadoğü'nun sözüne en az güvenilir Hderidir. Ama Başpiskopos, fıiç değilse çogülcu bir rejimin başıdır ve Ankara'nın pllar sürmüş hatalarından yararlanaraK, kendini ilgili taraflar arasında, Ortadoğu ülkelerine Üçüncü Dünya ile Sosyalist Bloka en açık lider olarak göstermesmi bilmiştir. Ve Makarios zaman zaman genış nareket olanaklarına sahip bir lider görünüroünp büriinebi'.mektedir. Makarios'un Sovyetler Birligine yakmlaşması. sosvalist blokun desteğini sağiaması da Ankara'nın son yanlışlarının sonucudur. Sovyetler Birligı. Kıbns sorununun basından bu yana Türkiye ile ilışkilerinı bozacak davramşlardan Kaçmmıştır. 360 sayılı Güvenlik Konseyi Kararınm yumuşatılmasında büyük rolü olan Mosko\'a, yumuşatılmış metin karşısında bile çekımserlıgı yeg turmuştur. Birleşmiş Mılletler Genel Kurulu'nda ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Rumları ve Yunanlıları sevindiren Yunan yanlı Konusmasim yapar, Ada'daki büyük çoğünluğun, Rumlann ekonomik çıkarlarma ve onurlanna cevap rerebilecek Dir çi> zümden söz ederken, Gromiko sorunun ikı toplum arasmdaki görüşmelerle çözülebilecegini belirtıyordu. K CİN, AMERIKA'DAN GEÜSTİRİLMIS BILGİSAYARLAR ALMAK ISTIYOR WASHtNGTON Çin Halk Cumhuriyeti'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden geliştirilmiş bilgisayarlar sarın almak istediği bildirilmektedir. The Ne\v York Times gazetesinin haberine göre Çinli yetkililer, ABDden satm alınacak bilgisayarların, ülkenin savunma olanaklarının güçlendirilmesir.de ve petrol aramada kullanılacagını açıklamışlardır. Çınin bu isteği, COCOM adıyUluslararası Koordinasyon Ko rika'dan 10 tane Boeing 707 sala bilinen Uluslararası Koordinasyon Komitesinde incelenerek mitesi, çin Halk Cumhuriyeti' vaş uçağı satın almıştı. Çinli karara bağlanacaktır. 1949 yılın nin ABD'den satm almak istedi yerkililenn ıstemi üzerine bu uda kurulan COCOM'a tzlanda dı ği bilgisayarlann askeri amaçlar çaklar, yerden menzilli ve hedefi komısunu kontrol edileoilen füzelerle dona şındaki tüm NATO ülkelen ve için kullanılabilmesi Japonya üye bulunmaktadır. inceleyecektir. COCOM. ABD ya tılmışrı. pımı bilgisayarlann Çin de askeCOCOM yasalan uyarınca, örgü rî amaçlar için kullanılmasında Bu arada Çin'in Amerika Birte üye olan bir ülkenin sosyalist bir sakınca görmediği takdirde, leşik Devletleri'nden C141 tipi ülkelere stratejik malzeme sata satış işlemi kısa süre içinde ger Lockheed yük uçağı satm almak bilmesi için, bu alışverişi örgüt çekleşecektir. istediği de gelen haberler araüyesi diğer bütün ülkelerin onay Çin Halk Cumhuriyeti 1973 yı sındadır. laması gerekmektedir. lında COCOMHın onayıyla, Ame(Dış Haberler Sorvisi) îsrail öte yandan a.a.nın haberine göre İsrail Dışişleri Bakanlıjrı İsrail'in önceki gün ımzaladığı Sina kon'isundaki ara anlaşmanın maddeleriyle ilgili bir açıklama yayınlamıştır. İsrail Dışişleri Bakanlığımn açıkladığına göre, Sina'ya gönderilecek Aroerikalı teknisyenler, önceden kararlaştmldıgı gibi Sina'daki stratejik geçitler bölgesınde bulunan önceden haber verme ve gözlem merkerierinin 6'sından degil, 7'sinden sorumlu olacaklardır. Söz konusu merkezlerden 3" ünde ABD'li teknisyenler btzmt çalısacaklar, digerleri elektronik ve otomatik olacaktır. Mısır'ı temsil eden Amerikalı «Mobil Oil» şirketi teknisyenlerinin Ras Sudar petrol bölgesinden bugün nakledilmelerini 24 kasımda Ebu Rudeys'teki tekr.isyenlerin nakilleri izleyecektir. Ara anlaşmanın bir maddesinde belirtildiğine göre, bütUn i.şlemler, İsrail'in protokolü imzalamakta gecikmesinden etkilenilmeksizin öngörülen tarihlerde îspanya'nın dört büyük eyaletinde askerî bölge komutanları değiştirildi MADRtD Ispanya'mn dört büyük eyaletinde askerî bölge komutanlarınm değiştirildiği bildirilmektedir. Bü arada Amerikalı Senatör Frank Church, İspanyol yöneticilerinin B&sklara karşı uyguladıkları baskı yöntemlerini protcsto etmek amacıyla. ABDnin lspanya'ya yapmakta olduğu askeri yardımın kesilmesini ist«miştir. Ispanya Devlet Başkanı Gene| AMERİKALJ SENATÖB PRANK CHURCH. İSPANYOL YÖNETİCİLERİNİN BASKL1LARA KARŞI UYGULADIKLARI BASKI YÖNTEMLERİNt PROTESTO ETMEK AMACIYLA ABD'NtK İSPANYAYA YAPMAKTA OLDUĞU ASKERİ YARDIMIN KESİL.MESİNÎ ÎSTEDI. ral Franco ve Başbakan Arias Navarro başkanlığında bnceki gece toplanan Bakanlar Kurulu, ülkede «hükümete karşı giderek artan şiddet hareketlerine son vermek amacıyla». askeri kadrolarda bazı değişiklikler yapılma sını kararlaştırmıştır. Bu karann hemen ardmdan, idamlan pro testo amacıyla düzenlenen olaylann her geçen gün arttığı Mad , rıt. Barcelona ve Sevilla ej^alet j lerinin askerî bölge komutanla ı rının değiştirildiği açıklanmıştır. ] İspanyol hükümetinden bir yetki t li bu degişiklikleri, askeri kadrolarda başka değişikliklerin izleyecegini de belirimiş, ancak ahnan kararlann hafta başında sutuklan?" subaylarla bir Uişkisi bulunmadığmı öne sürmüştür. Bu arada Amerikah senatör Frank Church. Amerikan Kongre j si'nin İspanya'ya yapılmakta olan | askeri yardımı kesmesini istemış • ve bu yönde bir davranışın. Fran co hükümetini alaoağı kararlar j da büyük ölçüde etkileyebılecegini söylemiştir. Frank Church. Amerika ile îspanya arasmda üsler konusunda ön^eki hafta \"anlan anlaşmajn hatırlaünış ve Kongre'nin bu konuda alacağı ka rann bugünkü ortamda büyük önem taşıdığını belirtmiştir. Frank Church, Ispanya'ya yapılmakta olan askeri yardımın kes?l mesinin, Bask halkına yapılan baskıyı azaltabileceğini söylemiştir. Ote yandan îspanya Ticaret Bakanı Jose Luis Ceron. Siraku > 7.3. Fuarı'm açarken yaptığı ko ] nuşmada, Avrupa Ekonomik Top luluğu'nun îspanya ile görüşmeleri askıya aima karannm «Bir çok sonınıı kendüiğınden çözdüğünü» söylemiştir. İspanya Ticaret Bakanı, bu sözleriyle. Toplulukla yapılacak | tercih anlaşmasınm yenilenmesı : görüşmeleri sırasmda çıkabileceği kanısında bulunduğu sorunlara dolaylı olarak değinmiştir. Ticaret Bakanı, İspanya nın, anlaş madan bazı yararlar sağlama1 sınm yanında. İspanyol piyasasının geniş çapta dışarıya açü | masına yol açması olanağı da \ bulunduğunu bunun da mevcut! iktisadî koşullar altında ülkesi1 ni büyük güçlüklerie karşı karşı' ya bırakabileceğini belirtmiştir. • (Dış Haberler Servlsi) (tspanya Romünist Partisi Genel Sekreteri Santiago Carillo ile yapılan sörüşme 10. sayfamızdadır.) Alvaro Cunhal Bu arada Portekiz Komür.ist Partisi Genel Sekreteri Alvaro Cunhal, Lizbon yakınlanndaki Moscavidada düzenlenen bir mitingde yaptığı konuşmada, iükeyi içinde bulunduğu bunalımdan kunaTmanın tek yolunun, iktidar kademelerinde solun daha peniş çapta temsil edilmesi ve ilerici unsurlara karşı girişilen temizlik hareketine son verilmesi olduğunu söylemiştir. Alvaro Cunhal. Sosyal Demokrat egilimli Halkçı Demokrat Partinin hükümetten üzaklaştırü ması gerektiğine inandığmı belirterek, «Bizimki gibi devrimci bir partiyle. gericilerin hizmetindeki bir partinin uzlaşmalan olanaksızdır» demistir. Alvaro Cunhal. Sosyalist Partiyle ilgili olarak da. Sosyalist Partinin ülkede sağın ilerlemesin den sorumlu olduğunu söylemiş Ur. öte yandan Silâhlı Kuvvetler Devrim Konseyi önceki gece yap Kanserin 2000 yılına kadar kontrol altına alınabileceoi öne sürüldü 'I U Birleşik Aanerika'da doktor ve bilginler. kaa ların deaetînflne geçeöefctoe inan serin, 2.000 yılına vanlmadan ye dıklarıru '.ortaya çıkarrfOjftır. Yine aynı soruşturmada, 2.000 yınilecegi görüşündedirler. lmdan önce, körlerin «sun'i görüş>ten yararlanacaklan ileri Amerika'daki Mc G n w Hill sürülmektedir. şirketi, yeni buluşlar ve bunların uygulanması konusunda düMc Graw Hill şirketinin soraş zenlediği üçüncü soruşturma so turmasma katılan bilim adamnucunda, ayrıca, birçok bilim lanna göre, 1961 yUvndan iUbaadamının kalıtım nitelikleri ve ren, şüniterapi sayesinde habis yaştüık gibi alanlann da ir.san tumörlerin denetiminde büyük 2* bir basarı knzanılacektır. Kahseri önleyici ilâçlar 1985 yılına kadar ortaya çıkacak ve 1995 yılmdan önce kullanılmaya başla nacaktır. Doktorlar aynca 1995 yılında kanserin tedavi çaresmin bulunacağını tahmin etmektedirler. Ancak araştırmacılar, her çeşit kanserin tedavisi için gerekli ilâçların ancak 21. yüzyılda ortaya konabileceği görüşündedirler. savaştan önce olduğu «ribi îtalyan teknisyenlerce çalıştınlacaktır. (Dış Haberler Serrisi) ABD Türkiye'ye düşmanca bir davranışla silâh ambargosu ujgularken. Sovyetler ekonomik yardım yaoıvorlardı. Ankara'nui Sovyetler ile yakınlasrnada sayısız çıkarları vardı ve herşeyden önce uluslararası alanda bareket olanakları artacaktı. Ama Ankara, Washington doğrultusundan bir miiım bile ayrılmadı ve Makarios Sovyet yakınlaşmasının en büyük miman oldu. Denktaş, Moskova'nsn Başpiskopos ile yakın ilişkilerlnd°n rlolayî. ne Krsmlin'i. ne de Makarios'u suçlamalıdır. Çünkü bu gelişmenin baş miman Türkiye'dedir. PERMA SHARP Lübnan'da çarpışmaların hızı kesiliyor BEYRLT Lübnan'da toplumsal ve ekonomik neâerüerle Hıristiyanlarla Müslümanlar arasında süren çarpışmaların hızının azaldıgı görülmektedir. Hıristiyanlarla Müslümanlar arasında Suriyeli yöneticilerin arabuluculuğuyla gerçekleştirilen ateşkesin uygulanmasını Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat denetlemektedir. Başbakan Raşıd Kerami, Arafat ve Suriye Cumhurbaşkanı Hafız Esad ile yaptıgı göriişmelerde ne gibi yeni güvenlik tedbirleri kararlaştınldığını belirtmemekle birlikte, Şam'dan dönüşün de verdigi demeçte «En kötü dönemi arkada bırakmıs bulunuyorus» demistir. faa) MÜTERCİM ARANİYOR Şirketimizde görevlendirümek uzere| aşağıdaki vasıflara haiz mütercim aranmaktadır: # T ü r k ç e ve Ingilizca ditlerine tamamtyla vakıf otmak 0Turkçeden İngilizceye ve İngilizceden Türkçeys doğru, süratti ve noksansız tercüme yapabilmefc 0 A s g a r i Lisa ve terciharr Amerikan Koleji vey» Hıgh School mezunu olmak #Asketlık gotevini bitirmiş olmak ULTIMA Gcfçek pasianmaz çetiktendır suda ka'tsa bîie eaş'anmsz Kesicî yü*leri. eiektronik îşlemierie, platin/saf krom bitesimiyte kaplanmfştır. Ralıaî. yumuşak ve buguna kadar görmsdiğfn konfortu DİT tra$ saglar. Yalntz Türkıyeds cieğii, dünyada da bir venlük otan Ö2«l metat koruyucunün içindedir Ulttma. 'Febrikadan tras mak.ınarıtza R*SC. yuzteT'S Vakumlu bir ambalBj içinde sunulmustur. 8ir baska Uiîima yenti>ğt' D.ş eıkılerderi tintHİyle koruntrası ıctrV« ktlı kırk yaran bir katite kontrolundan sonra ulaş'r lize Uttima. Kenöini aşsr. bir r'tarıoo'r (Per d a . ününe ve ü2e duyciuğu Bütürt bu özoiiıkteriyla Ultim» bugüpe kactar tatmsdığ'nr? ra'natltkta, vumuşaklıkta, konforda bir tras sağlar stze. Nice nice sabahiar boyu... yaran Müracaatların şahsen Şlrketimiz Personel Müdürlüğüne yapılması rica olunur. hORTHERfî ELECTJÜC TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ALEMDAĞ CAD. ÜMRANİYE ÜSKÜDAR \ V E F A T Bur&alı Aziz Ulubz ve Zehra Uluöz'ün kızı, 20 yıl önce aynı gün vefat eden emekli albay Ahmet Muhtar Aytul"un eşı, Nectâ Toros ve Turhan Aytul'un sevgili anneleri, Kava Toros'un anneannesi ve Yalım Aytul'un babaannesi, meriram Ercüment Toros'un kayınvalidesi, Zahit Aydmoğlu, Nizamettın L'luöz, Xecmiye Tuncel, Saadet Pidecioğlu ve Sohavet Ermer'in kardeşleri. Tevfik Pidecioğlu, Sabri Tuncer ve Şemsi Ermer'in baldızı, Taylan. Cihan, Bağlan Pidecioğlu nun, Semra. İnci. Neşe, Gönül, Mehmet. Nilüfer, Semih Ermer'in teyzeleri, Selâhattin ve Mediha Sakarjalı, Şaban, Halize ve Ayten'in yecgeleri, (Radar Keklâm: 1040/8011) TÜRK ALMAN EĞiTiM MERKEZi BEDIA AYTUL 11 ekim 19T5 günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesı (bügün) 12 ekim 1975 pazar günü öğle namazmdan sonra Şişli Camii'cden kaidınlarak Feriköy mezarlığındaki ai'ıe kabristanına deînedilecektir. Allah rahmet eylesin. AtLESİ Almanca Dil Kıırsları 13.10.1575'ten itibaren her paisartesi günü yeni kurslar başlayacaktır. Başvurma : Alrnan Lisesi, Beyoğlu Tünelbaşı Tel: 44 20 40 Her pazartesi, salı, perşembe, cuma 1619 arası. saat MORAN: 1804 8013 UL.TİMA Bifl TRAS StCAĞîNİN KOBUYUCUSU BÎR ^RAŞ BICAĞ1NIN KENDISf KADAR ONEVıü ve r r e ^ e l f ctmı* 'nt&rasım ır z. b'.r l İ2iT Mt tımtım ot :n a>n hır UCÎE! alısımız, i^eîrrsmız deruMe M Pek ttitr, E V L, t T sevgili babanuz, Atabay îlâç Fabrîkası'run toymetU feurucusu, Omer Kemalettin Atabay'ın ebediyete tatikalinin sekizinci senesine Tastlayan 12 Eklm 1975 Pazar günü öğle namazını müteakip aziz rununa Ithat edilmek Uzere Osküdar Yeni Camıinde olrunacak mevlıdi şerife bütün akraba. dost ve din kardeşlerimiz davet olunur. AİLiSSt Tel • 4 0 1 3 ISLÂM CENAZE İSLERİ D()«Ar!Ulti'noyı > tek olarak de§«, 5 ocietlfk aıef kofuyucu«;nda tsieyınn Ç»pfok bıçak en ufalr docöedeo zed«Ien»f ve keskintiğir.den önemü ölçüde kaybedvı. KOT : Sttir mcsrneleler isletueye ai! eİFrsk Lzere >ur1 ic"th ytri iat, j ı r t lıs.nıltıı fnriı cesaü wl!li 6»ntn >tr »JtiaSt taıi Grafık Mava: 2826/8012
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog