Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

vet, sevgın omırıanm; DUJTJK Kentıenmızm yöresinde «seçim peeekondulan» oldugu gibı, güzel ormanlarımızda •seçün yangınlan» oluyor bu haftalarda. Bunu radyolar söylüyor, televizyon gösteriyor. gazeteler kanıksadı, ya kısaca haber veriyor, ya da hıç vermiyor: Ülkemizin yalnız güney bölgesinde Eylül'de 55. yangın başlamıs. Yurt yeşilliğini önce bir cehennem. sonra kara bir örtü durumuna getiren bu yangınlar sıklaştıkça sıklaştı. Bu satırlar 12 ekimde, yani seçim giinü yayımlanacak. Korkanm o gtine dek yukandaki 55 rakamı daha da çogalmasın. Çünkü seçim yangınlandır, güzel yurdumuzu çoraklaştıran, çölleştıren bu yangınlar. E OLAYLAR VE GÖRÜŞLER SEÇİM YANGINLARI Hıfzı Veldet VELİDEDEOĞLU ran küihanbeyine öfke ile bakınca, beriki: «Niçin öyle sert bakıyorsunuz Hoca Efendi; benim bunda bir suçum yok. Yarım saat önce camide yalnız haynn degii. şerrin de Tanndan geleceğini siz söylemediniz mi? Bu iş Tanrıdan oldu. der demez, kavuğunu başma geçıren Hoca yanttı yapıştırmış: Tanrıdan olmasına Tanndan. Ama hangi nâbekân görevlendirmiş diye bakıyorum.» Son günlerde radyo ve televizyonda söylenenleri dinlerken ya da kimi gazeteleri okurken nedense yukarıki fıkra sık sık hatırıma gelıyor ve acaba bu vatanı batırmağa memur edilenler mi var? diye düşünüyorum kendi kendime. Doğal olarak. Tann tarafından değil, iç ve dış kimi Türk düşmanı gliçler tarafmdan... Vatanseverlerin görevi, bu gibi "görevlendirilmişılerin yüzlerindekı kara maskeyi birer birer çekip indirmek ve onlann vatanı batırma çabalarını etkisiz kılmak olmalıdır. karsa, bu gibi orman suçlulan hakkında genel af yasası çıkarılamaması idi. Çünkü profesyonsl orman tahripçileri eskı DP dönemınde orman suçları için zaman zaman af yasası çıkarılmasına alışkın olduklarından, ormandan tarla açma ya da ormanlık yerleri turunçgiller (narenciye) bahçelerine dönüştürme eylemini korkusuzca sürdürüyorlardı. îşte Anayasa hazırlanırken onun içıne altı fıkradan oluşan 131'inci madde bu nedenle konuidu. Madde «Ormanların korunması ve geliştirilmesi» başlıgını taşıyordu. Bu altı fıkradan en önemlileri şunlardı: Beşinci fıkra : «Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirüir ve bu yerlerde baska çeşit tanm ve hayvancılık yapılamaz.» Altıncı fıkranm ilk cümlesi: «Orman suçları için genel af çıkarılamaz.. Altıncı fıkranır. son cümlesi: «Ormanlann tahribine yol açacak siyasi propaganda yapılamaz.» Çok güzel ve kesin kurallardı bunlar. Eğer uygulansalardı tabii. Gelgelelim, oy avcısı politikacı hiç durur mu? 1969 seçimlerinde bütUn partiler seçim bildirgelerinı orman suçlarının affedileceglne ilişkin vaatlerle doldurdular. Amaç, orman köylülerinden oy toplamaktı Nitekim AP, 1969 seçimlerini kazanmca, ilk işlennden birisi, 17.4.1970 gün ve 1255 sayılı yasa ile Anayasanm yukanya aktardıgım kurallarından kimismi değiştinnek oldu ve ne yazıJc ki. CHP de bu olumsuz degıştirmeye oy vererek 12 Mart 1371 faşizminin Anayasaya dokunmasına yol açmıs oldu. 1970 değisikliğınden sonra besind fıkra ?u biçimi aldı: «AiMyasamn yflrârlöfe slrditi tarihten önce bllim ve fen baknnından orman nltelljfinl tam olarak kaybetml; olan tarla, baf. me>ıalık, zeytinllk gibi çeşitll Unm alanlannda veya hayvancıllkta kullanılmasmda frarar bulunan lopraklar (...) dı$ında orman suırlannda hiçbir daraltma yaptlamaı. Yanan ormanların yerind» îigisizliğimiz Gözlerimizin önünde, parça parça bir vatan yanıyor, kimsenin, özellikle po.litikacılann umurunda değil. «Ağaç nasıl olsa yine yetişir. hele biz şimdi Parlamentoda birkaç koltuk fazla kazanahm diye düşünüyorlardır zahir. Oysa çok iyi büirler bir tek ağacın kaç yılda yetiştiğini ve yanan onbinlerce dönüm ormanda kaç yüzbin ağacın yok olduğunu. Bunu bilmesine bilirler ama yürekleri yanmaz. Çünku .vatan. sadece iğreti bir sözcük olarak dudaklarında sallanır onlann. Kutsal bir kavram olarak yürekierinde yer etmemıştir. Etmiş olsaydı orman yangınlarını önleme konu sunda çoktan söz ve eylern birligi içinde bulunurlardı. Sanki daha yıllarca öncesinden orman tahribatma yeşil ışık yakmak konusunda üstü kapah bir anlaşmaya varmışlardır aralannda. Göriinüşteki nedenı de, orman bölgelerinde yerleşmiş VOKSUI köylüyü korumak. Bu köylü, ormanda tarla açmayıp da ne yapsınmış: Ne ile geçinsinmiş! Bu bir ekonomik ve sosyal sorunmuş. Namuslu bir devlet yönetiminde çaresi bulunmayacak ekonomik ve sosyal sorun tanımıyorum ben. Ama vatan çölleşirse işte bunun çaresi bulunmaz ve geleeek kuşaklar lânet eder bizlere. Yeşili olmayan bir vatanda uygarhk olmaz çünkü. Seçilen Zaman ve Anayasa Bu yazıya «Seçim Yangınlan» başlığını boşuna koymadım. Çünkü kimi vatandaşlar, hep seçim zamanlarında ve rüzgârlı havalarda çıkarıyor bu yangınlsn. Rüzgârh havada daha geniş alanlan kaplayan yangın daha çok toprak açıyor ve seçim zamanlarında polıtikacılar, adaylar, partiler daha hoşgörülü, hayır, daha da aldınssız oluyorlar da ondan. 27 Mayıs Anayasasınm hazırlanmasmda, kannca kararınca, katkısı olan bir yurttas olarak bunu aşağıda aynı yasa ile kannlayacagım: Ülkemizde gerek balta, gerek yangın, gerek kara keçi yüziinden meydana gelen orman tahribatı o kerteye vardı ki. bunu önlemek için 27 Mayıs Anayasasına tızun bir madde koymak zorıınlugu doğdu. Güdülen amaç, ormanlık yerlerin özel mülkiyete geçmemesi, yanan ve kaybolan orman alanlannın tanm toprağma veya bahçeye dönüstürülmeyip oralarda yine orman yetiştirilmesi, orman köylülerinin kalkındınlması ve bütün bu tedbirlere rağmen ormanı, her ne suretle olursa olsun. tahrip edenler çı Görevlendirilenler Kimi politikaeılar sanki bu vatanı bahrmakla görevlendirilmiş görünümündeler. Konuşmalan nyle, davranışlan öyle, vurdumduymazlıklan öyle. Birçok kimse şu fıkrayı bilir ama, belki bilmeyenler vardır diye anlatıyorum: Hoca Nasrettin bir yaz günü camideki vaazuıı «Her ne gelirse Tanndan gelir. Hayır da. şer de hep ondandır. diyerek bitirmiş. Cemaat dağılınca zembilir.i omuzlayarak yiyecek, meyva ve sebze ahşverisme çıkan Hocayı, o gün her nasılsa camıye gelen bir külhanbeyi gizlice izlemiş ve ıssız bir arka sokakta koşarak tam Hocanın çıktıgı sokağın köşesinde onu göğüsleyip yere düşürmüş ve sonra boynunu büküp. elpençe divan durarak orada beklemiş. Yerden kalkan ve zembilinden ye re saçılan sebze ve meyveleri toplayan Hoca, sessizce ve masum bir tanr takınarak öylece du •it tanrn ve hayvancılık yapılamaı.» Göriilüyor ki, bu fıkrada «orman yerinde yine onnın retiçtirillr. ilkesi güya alıkonulmakla birlikte, fıkramn başına eklenen bir surü Istisn» ile bu ilkenın temeli yı k edildi. Çünkü bu ekleme, geniş yoruma ve suıistimale pefe elverişli bir durum yarattı. Altıncı fıkramn birincl cümlesindekl: • Orman suçlan için genel af çıkarılamaz. kurall Anayayasadan büsbütün çıkanldı. Bu çıkarmanın resmi gerekçesini de olduğu gibi aşağıya aktarayun: «On vıliık ııyeulamada. hiç bir fayıla sağlamadığı anlasılan ve çenel af çıkarılmasını enjtelleyen ibarenin metinden çıkarılması icap ettiği 58röşü 1969 seçimlerinde siyasi partilerce eenellikle beyan edilmi^tir. Orman suçlannı genel af dışuıda bırakan Anavasa hükmünün kaldırılmasıyle or manların tahribine yol açılarajh tarzındaki iddialarda isabet hıılıııımadığı aşikârdır.» Bir bu gerekcedeki. orman suçları İçin, «genel af çıkarılmasını engelleyen ibarenin metinden çıkarılması icabettiği Köriişü 1969 seçimlenııde siyasi partilerce genell'kle beyan edilmiştir» tümcesini okuyunuz. bir de dönüp Anayasanın bugünkü 131. maddesinin en sonunda sadece bir korkuluk gibi kalan •Ormanların tahribine yol acan hiç bir siyasi propaganda yapılamaz» kuralına bakınız. O zaman yukanda •Politikacıların or man konusunda ne denli aldırışsız oîduklarını Anayasa ile kanıtla5"acağım« demekliğimin nedenini çok iyi anlarsınız. Ormanların tahribine yol açan siyasi propa»?.ndanın yapıldıgını yukarıdaki gerekçe açıkça gösteriyor. Zaren Türk demokrasisinde. sosyal kökenleri birbirinın tıpkısı olan partiler 1946 yıhndan beri sandalye uğruna. biri nesnel, öbürü finsel olmak üzere iki önemli konuda bol bol ödün »erdiler: Ririncisi orman. ıklncisi layiklik. Ker ikisı de ülkenin zaranr.a olan bu ödünleri kimi partiler hâlâ bugıin de vermekte de\am ediyorlar ve görünüşe göre blr süre daha edecekler: Bu konulan bütün çıplaklıgiyle 1942 yıhndan beri bu sütunlarda yazar dururum. BOyük yetklliler arasında bir sldıranına rastlamadım bugüne dek. Yalntz ülkücü ormancılar destekledi benl. Ama onlann da önüne politika. sağırlasrnış bürokrasi ve ne >azık kl kimi yerlerde Adliye engelleri çıkıyor ve sonra ormar.lar yanıyor, yanıyor. Artık çölleşme tehlikesinin çanlan çalıyor. Ülkenin türlü yörelerinde ormanın nasıl yok olduğunu kendi gözlerimle, bir ömtlr boyu irledim ve izlemekteyim. Gerekli önlemleri almanın ve bu konuda bütün vurttaşiarı ur^armanın zamanı geldi ve korkarım geçiyor. Çünkü ormana politika karışınca, vatan çölleşiyor. Uyanahm gayri! Yanan ağaç değil. yanan orman değll. yanan vatan ve de onunla birlikte, onun için çarpan yüreklerimirdir. yenı onnuı yBiı^vınur »e uu jnıcıut u^»« v Bir Truva Atı Bzel diziler »eyTedecekrniçlz televlıyonda bu yıl... Oazeleler boyle yazıyorlar. Amerika'da, Fransa'da, tngiltere'de yapılan dirileri TRT hesahına satın almak serçl bir marifet deeildir; ama. olayı blr de Türk seyircisi açısından inceleyin. Köy kahvesinden apartmana, gecekondııdan lüks viHaya dek her vanıla milvonlarca insan bu dilileri soluk soluğa Izliyor. Batıcla gerçekten yaman ustalann diizenledikleıi diınvaca tutulmuş diziler. olağanfistü bir çarpıcılıkla, odalarımıza, saloıılarınııza. yaşantımıza eiriyor. Kaysısiilar, Tallısert, Bnnanza. Uzay Yolıı. Doktorlar, Kaçak, İnsan Avcısı, Arsen Liipen, Küçük Kadınlar vb. ger. çekten olağanüstü bir ustalıkla oluşturnlmuş ürünlerdlr. Bu dizilerdeki devinim ve gerilim; yalnıı bizde değil: tüm diinyada her sımrtan ve her yaştan yüz mılyonları ekranların karşısında tıiıhlar; kimi zaman uzayın tizinde, kimi zaman insan ruhunun jerilinıterinde ilfinç çatışmalan serjiler; p^şinden sürükler KÖtürür •eylrcllert... G Acaba nerelere tütürür? lşte sorumuı budur. Güzel dizilerden. futbol maçlarından, spor karşıla?malarından, harif müzikten, operetlerden ve incir çekirdeği doldurmaz oyunlardan oluşan bir televizyonda. arasıra mevlit de oknttuk mu, milyonların afyon kııtusunu icat etmiş oluruz. Ne var ki bu keşfin öviincü bize düşmcı. Çoğu sömürü düzeninde televizyonun işlevi nedir? Bir çamaşır makinesidir televizyon; ki içinde kirliler değil. insan beyni yıkanır. 1975 Türkiye'sinde televiıyonun görevi budnr. Televizyon yayın şebekeslni Türkiyc de kurmak İçin knşkmuz Devlet büyuk yatınm yapnuş, dövlz ödemiştlr. Bu dojh»! «lyılabllir. Ama televiıyoo piyasasmı böylece knran nevletin; ahcılar pazarını çok uluslu kumpanyaların yerU uzantUarına daha kısa deyişle büyiik yabancı tekellere açmastna ne demeli? Kısa sürede raHyonlarcm ieleTlıyon »lıcısı. dış pnardan çok yüksek fiyatla halkımız* satılmıştır. Düpedüz aömürfidfir bu. Televizyon şebekesi böylece kurulduktan ve çapb blr yayın çiicü nitelieinde ueiiştikten sonra televizyon reklamlan başlamıştır. Bu reklâmlar. deterjan, şampuan. çorap. kolonya, kokıı ve her çe$it tüketim eşyası üzerine sejirciyi bombardunana tutmakta; yoksuJ ülkenin ckonomisinl tüketim yolunda pompalamaktadır. Hir de buniann üstüne. yahancı kapltalizmln felsefesine çöre örülmüş ithal malı va>nnlan koydunuz mu; Türkiye televizvonunun yapısı elle tutulur biçlmde ortaya çıkar. OeneblUr M: Peki ne yapmalı? Televizyon bugiin yoksul halktn da tek efleıtcesldir; elinden mi alalırn? Yok canım... Televizyon bir silâhtır tabanca fibl; hanfi amaçla kıülanılırsa o yolda hizmet eder. En olumsuz sorundan bir televizyon sebrkesinin trpkilerinden. nlumlu tirünler çıkahilir ortaya. Sömürsecilik bile durRun, ilkel toplumlan sllkeledici için ters taraftan yararlı savılahilir. Türkive'deki televizyon, (terçl Türkiye'ye sömürü diizeninin Truva Atı gibi tirmiş: ve tüketim ckonomisinin bir silâhı olmuştur: ama varın halhçı blr iktidarın elinde alm teri dSreninin cüvfncKİ nlteli£ine erişecektfr. Hem televizyonun önemini gercğinden çok da büyütmemeli. Kakınız. 1975 Senato »eçimlerine MC telerizyoouyla tirdi Türkiye... Bunun sonuçları ne olacak seçimler Bslüne? Hep birlikte yarın sabah ofreneceğiz. &^tid. • SEÇİM VAR.. OKTAY AKBAL Evet Hayır GÜNÜN KİTAPLARI Yaşam Yayınlarının Sosyal Bir Araştırması 1975 kadınlar yılı dolayısiyle Sayın TURHAN SELÇUK'un Cumhuriyet Gazetesinde yayımlanan Abdülcanbaz çizgi romanınm Kadın Erkek ilişkilerinin bir bölümünü içeren TÜRK t'SLXÜ BOŞANAMAMA bir kitapçık haUnde basılmıçtır. Bir anket çalışmasına asıl olmak üzere lsteyen» bedava gönderilecektir. Dr. Haydar DÖIEN P.K. 60, Beyoglu Istanbul ugtir. Türkiye'nin bir çok ilinde seçim var. Haftalardır bunun heyecamm yaşadık biriıkte. Parti lıderleri her yanı dolaştılar, toplantılar yaptılar, söylevler söylediler. Radyoda seçıme katılan altı partinın sözcülerini dinledik. Gazetelerde ıncelemeler, tahminler çıktı. Yazarlar kendi eğilimlerine göre düşüncelerini, görüşlerini yazdılar. 1973d9 yapılan ıki genel seçimlerin daha öncekilerin sonuçlanna bakılarak önceden blr şeyler çıkartümak istendi. Her parti kendınin güçlu lduguna, seçmenin kendisini tutacağına inanarak çaba harcadı... B SOSYALIST • SOL OYLAR VE CHP Mehmet Âli 'Aybar Yaşar Kemal YOL •; A Şimdi hepsi geride kaldı. Yeni bir seçim sabahındayız heptmiz. Daha doğrusu Türkiye'nin 27 ilinde yaşayan yurttaslar... Genel bir seçim değil bu, Senato'nun üçte biri yenileniyor, bir de açık bulunan yerlerdeki senato ve milletvekillikîerl :çın seçim yapıhyor. Ankara, tstanbul, Adana, Balıkesir, Bursa, Eskişehir. Konya, Sakarya, Trabzon, Afyon, Diyarbakır vb. ıllerin seçmenleri bu pazar sabahında yurttaşlık görevini yapacaklar. Seçmen kartlannı alıp sandılc başına gidecekler, altı partinin ortak oy listesini alıp birini mühürleyecekler. Sanırım bilınçli seçmenierin hepsi nereye, kime oy vereceklerini çoktan karariaştırmıştır. Sandık başında onu mu, bunu mu? diye zaman geçirecek değiller. Türk ulusu kendisine yapılan bütün etkilere, seslenmelere açıktır, ama sonunda neye, kime oy verilmesi, hangi yöne gidilmesl gerektigini o kararlastıracaktır. En sağlam, en şaşmaz bir ölçtiyle... Senato ve milletvekili seçimlerinin yapıldığı bu 27 il'e ait bazı sonuçları hatırlatmak yerinde olacak... Bu yirmi yedi il'ce 1973 seçimlerüıde partilerin aldıklan oylar şöyle: CHP 1.983 bir; AP 1.712 bin; MSP 664 bin; DP 649 bin; MHP 188 bin; CGP 251 bin, TBP ve bağımsızlar 185 bin. . Oy oranı da şöyle: CHP yüzde 35.7, AP 30, MSP 11.5, DP 11.6, TBP ve bağımsızlar 3.3... Bilıyoruz, böyle ölçüler bir anlam taşımaz. Ulusumua günden güne bilinçieniyor, aydınlanıyor, iyiyi kötüyü, yararlıyı yararsızı daha iyi, daha başarılı bır tutumla ayırmasını biliyor. Yeni kuşaklar yetişmiştir, genç seçmenler son iki yılda etkinliklerini arttırmışlardır. Büjiik küçük partilerimizi destekleyen yığınlar ağırlıklarını değişik kefelere koymaya başlamışlardır. Sonuçları önceden kesinlikle görmek, bilmek olanaksızdır. Ekim 1973'te Türk seçmeni önceden tahmin edilmeyecek kadar olgun bir tablo yaratmıştır. Bu kez de aynı başanyı niye gostermesin? Ferruh Doğan'm geçen günkü karikatürünü hatırhyorum. Elinde oy pusulasıyle yürüyen bir yurttaş sağdan soldan, önden arkadan gelen seslere çağrılara kulak asmadan üerliyor amaca doğru. . «Boşuna uğraşıyorsunuz, ben yolumu biliyorum. diyerek... Gerile diyenler, koş diyenler, sağa diyenler, sola diyenler, dur dij'enler, titre diyenler karşıya, öne, arkaya diyenler inançh bir seçraen yığını karşısında buz üstüne yazı yazanlara döneceklerdir. Halk halkın sağduyusu bu seçimde bir kez daha gücünü gösterecektır. Türkiye'nin hangi yönde yürümesi, ilerlemesi gerektıği dosta düşmana karşı kanıtlanacaktır. Geceyarısından sonra alınacak ilk sonuçlardan itibaren halk bıiıncinin bu smavdan tam bir başarıyle çıktıgını göreceğiz... Şimdi sabah... Türkiye'nin yirmi yedi ilindeki seçmen yurttaşları kutsal bir görev bekliyor. Bu j'urdun gerçek sahiplerı bızleriz, bu ülkenin hangi yönü tutması gerektiğtne biz karar veririz. kimi istiyoruz. neyi özlüyoruz, kimden hoşlanmıyoruz, nelerden kaçınıyoruz, bütün bunları ancak biz gösteririz, inar.cıyle yapacağız bu görevi... Türkiye'nin mutlu yarınları bııgün verilecek oylarımızla kurulacak... Hepimizin sorumluluğuyla, elbirliği, işbirliği, gönül birliğiyle... EKiM SAYISI ÇIKTI B u s ay ı d a . ^ Sosyalizmi •"•• ••••••••••••••+»•••••••»»•»•»••••••••••• • SOLUN İŞİ • DÎSK'ÎN YENÎ YÖNETÎMÎ Kerem Can Yurdunu satanların ve halkına ihanet edenlerin belgesel kitabı: O JE KOZA ! OC L KITAPLAR i 16 f T ' • 12 MART KARANLIĞININ YANSIDIĞI BtR ANAYASA Ayata Begensel Galip M. Ataç • DÜNDEN BUGÜNE • KlTAP VE BROŞÜR YASAĞI Av. Ismet Erderaoğlu DEMIR ÖKÇE JACK LONDON 2. bastmı çıktı.. 20 Lira Türkçesi: Şemsa tlkin ODA YAYINLARI P.K. 57 ISTANBUL IŞBIRLİKÇİLER Milton Dank ANA GORKi Türkçesl: Zaven Biberyaa 30. Lira ODA YAYINLARI • Aynca: Ayın Olayları ve SP Programı • TÜRKÎYE DAGITIM: ÎSTANBUL DAGITIM • Cağaloglu Yokuşu, Kemaliye Han No: 14/4 Tek, tek Isteme ve her türlü yazışma : Alaykoskü Cad. Sıdık« Batu 1? Hanı Ko: 13, Kat: 3/303 Cağaloglu ÎSTAKBOL Karikatiir: TONGtÇ YAŞAR flLTIN KİTAPLAR TlTINEVt X 442 sayfa, 30 lira TK. 57 ISTANBUL ANALIZ Ruhi Olaylar ve Ölümden Sonrası Doğu ve Batıda inanç araştırmalan • • •• • • » bilim vc sosyalizm yayınları prof. dr. rasim adasal normal ve anormal cinsiyet ve evlilik DORUK KİTAP VE YAYIMEVI Z a f e r Ç a r . Y.Ş&hir/Ank. BEHZAT AY'ın Romanı Yazan: SfNAN ONBULAK Ruhun varlıgı, önsezi. tal ve rüya. ölülerle caniılar arasındaia fiktr alıs Tertsi, Rufal dervişlerinln eösteriien Yoglzm ve takinzm. dua. Beddua mucize sihir büvü runıarın fotofrafı, yeniden dünyaya gelenler, Aliaiı ve din, ölüjnden sonra. t|uney H UCREM dagıtım w odSnrelı ıstenu sciresı GUNEY FİLM VAYINLARı SAKIZAĞACI CAD ?/' BEYOĞLUISTAN8UI U 100 TL DiLEK YAYINEVİ Genel ve lzmlr Oağtımı: FERUAJS BUZRLRT :.••• " . İ W N.HRISTOZOVt* hENlfİ • * Surgun Özellikle 1965 yıhndan sonra siyasal ve yazınsal yaşamımızda çok sozü edilen öğretmen kıyımmm yazılan ilk belgesel romanıdır. CREM CREM GERCEK • > YAYINEVİ selâhattin hilâv i FELSEFE1 £L KİTABI; p k 655 ıstanbul duisinde sıınar ORTAOKULLAR İÇL\ PRATiK İNGİLİZCE DiLBiLGîSi VE SORU ÇÖZÜMLERi 10 TL. îsteme Adresı: P.K. 199 Ak»ar»y Htanbul Toplu istiîklprde ".a 30 ın dınm yapılır. KARL MARX VE DOKTRÎN't ]5 00 TSANKOV'ÜN KANLI FAŞİZMt '. 15.00 VİET.MAM HALK SAVAŞIMN* ZAFERİ 1000 ÇAĞDAŞIMIZ KARL MARX 1500 KOMÜNIST MANİFESTO DAVASI 10.00 DEVLET VE JHTİLÂL DAVASI 1000 GÖLGELER ORDUSU 17.50 PROLETARYA DEVRİMt VE DÖ.VEK KAUTSKY 15.00 YAŞASLV HALK SAVAŞLVIK ZAFERt 10.00 DIYALEKTİK VE TARİHİ MATERYALİZM 5 00 PEKİ.V MOSKOVA ÇATIŞMASI 1000 DVS KÖLEYDİK BL'GÜN HALKIZ • ]2 50 MARX VE RİLİM 750 İslanhul Izmir dağıtımı: GED.V Ankara dağıtımı : Ankara Daeı':m Turkıye dağı'ımı : BİLIM. VE SO.SYALİZM YAY1NLART Ataç bokak, No : 3 :», Yenışrhr Ar.kara S KARANLIKUR BİTERKEN Belim Sabft Salman Gerçek yaşamdan slınan ilginç olaylar bir kitapta birleşti KISIR LEKE Dil devrimine ve onun evrimlerine tümüyle bağlı olan genç bir Türk yazan MOŞE GROSMAN Bu kitabı mu'laka okuyunuz. Ödemeli isteme adresi: Karaköy Sair Ziya Paşa Cad No. 24/4 İSTANBUL SF SA YAYINLAR! AKSARAY Genel dagıtım: Tekin Ya>inevl Ankara Cad. 51 ÎSTANBUL SANAT ENSTiTÜSÜ MEZUNU ELEMANLAR ARANIYOR Gebze'dekı fabrikamız İçin askerlıginı vapmıs azam' in yasında makine. motor, tesviyp. elektrik Kismı mezunu eıemanlar aranıyor. tlgilenenierın Ciebze Dll tskelest triucak mevkiirrieki lzocam faorikası personeJ sefliğınp müraraatları nca oiunuı. Cıımhuriver H
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog