Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

ıı İspanya Komünist Partisi Genel Sekreterî, Der Spiegel,, dergisine görüşlerini açıkladı • «BATILI KALKINMIŞ ÜLKELERDE ANCAK DEMOKRATİK YOLLAR İLE VE ÖTEKi SOSYALİST GÜÇLERLE İŞBİRLİĞİ YAPILARAK SOSYALiZME ULAŞILACAĞI KANISINDAYIM» «KiŞiSEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN, PARLÂMENTONUN VE MUHALEFETİN KORUNMASI GEREĞİNE İNANIYORUZ> Ankrra Ankara Ajıkara Ankara Ankara Anka j Batı Almanya'da yayımlanan haftallk «DER SPİEGEL» dergisi, İspanya'cia faaüyetini yer altında sürdüren Komünist Parti'nin Genel Sekreteri Santiago Carillo ile göriiştü. İdamların ardından ülkedeki son gelişmeler, ordunun ülke politikasındaki rolü ve Ispanyol Komünist Partisi'nin ilkeleri gibi konuları içeren görüşmenin geniş bır özetini aşağıda bulacaksınız: SORU Sayın CariUo, son idamlan ve idamlaruı ardından süregelen olavları, sokaUlarda öldürülen insanian gözönünde bulunduracak olursak . İspanya' da demokratik bir rejimin hâlâ barışçı yollarla kurulabileceği lnancında mısınız? • CEVAP Tabii, eğer demok ratik güçler kendi aralarında bir birlik oluşturarak, bufünkü rejimin karşısma bir alternatif olarak çikabiiirlerse, İspanya'da demokratik bir rejim kurulabilir. SORU Ülkede süren canavarca baskı ve süreldi akan kanlar, sizin banşçı çizginizden sapmanıza neden olabilir mi? Bu durumda bazı llkelerinlzi dejristirmek zorunda kalabilir misiniz? • CEVAP Eğer Franco rejimi daha uzun yıllar baskı politikasını sürdürecek olursa, îspanya'da demokratik çözümlerin dışındaki yolların denenmesi ola aıdır. SORU Tani iç savas mı? • CEVAP Hayır. Ancak Franko gençîeri öldürmeye devam ederse, bu olayları protesto etmek üzere düzenlenen eylemler de şiddetlenecektir. Bu gelişmelerin sonunda Franco ve baskı rejimi çökebilir, ancak bu iç savaş demek olmaz. Ashnda Franco ülkede bir iç savaş ortamı j'aratmak istiyor. Ancak ben, îspanyol halkmın gerçek bir iç savaşı önleyebilecek kadar olgun ve bilinçli oldugu inancındayım. SORU İspanya"daki son olay Iar üzerine Batı Avrupa ülkelerindeki hükümetlerden gelen tep kileri, lspanva'nın içişlerine pereksiz yere kansmak olarak mı değerlendiriyorsunuz? • CEVAP Hayır, tam tersine ben bu protestoları, îspanyol Bayan Refika Sancar da kollarını sıvadı Silâhlı Kuvvetlerin fi) numaralı kadım saym Refika Sancar da yaz döneminde ara verilen sosyal çalışmalanna başladı hafta sonunda. Urduevi salonlarında bir çay verdi. Hava, Denız, Kara ve Jandarma Komutanlarmın eşlen. CHP ıktidarınm Savunma Bakanı Hasan Esat Işık'm eşi Ümit Işık ve MC Hükümetinin Savunma Bakanı Ferit Melen'in eşinin de bulundu&u çayda Silâhh Kuv\etler Yardımlaşma ve Dayanışma DemeSir.tn 1P751976 döneminde yapaoağı çalışmalar saptandı. Her ay bir çay, bir kermes, konser ya da benzer olaylar düzenlenecek ve riemeSin gelirine katkıda bulunulacak. Genel Sekreter CarUlo: «Demokratik çözümler dışındaki yollar da Franco rejiminin sürmesi halinde denenebilir» Bayan Sancar ve arkadaşlarmm başlıca amaçlarından biri de vaşhlar için yapacakları huzur evlerini bir an önce bitirmek, Gülhane Tıp Akademisinin bahçesinde bır huzur evinin temeli atıldı. Şimdi bir huzur evi de tstanbul'da Haydarpaşa hastanesmin bahçesinde yapılacak. Yaslı ve kimsesiz emekliler gelecek günlere huzurla bakabilecekler. Orduevindeki çayda kadınlar yıh da ihmal edilmedi. Enıse Arat ve Bayan Doğramacı kı«a konuşmalarla Avrupa izlenimlerini ve kadın yüının anlamını belirttiler. Çankaya Köşkü Şah'ı ağ rlamaya hazır Çankaya Köşkünün bahçesi bfr şantiye harasında.. Cumhurbaşkanının eşi Sayın tmel Korutürk bırçok saatını bu şantıvede ffecınyor. Konuklar Köskündeki onarımını yakırîdan izliyor. Bu onanmın bir ar önce bıtmesi için sabırsızlanıvor. Bıîiyorsunnz tran Sahı ve tmparatorice Farah ekimdp Ankara'ya geliyorlar Korutürkler konuklarırn bu koskie agırlavacaklar. Vaktivle Atatiirk'ün kızkarclpsi Makbule Atadan icin vapılmı? Pembe Kösk teüe'ien nrnaga deŞisıyor çimrii tçidısı Despembe bovnndıih ıcin Pembp Kösk denen bu komır lcübik mimarl!6ın:n çoK kötii çizpllerinl tssıvor Paskpntüipr Savın Emel Konıttirk'ün zarif ve sanatsevpr ki?iliŞ1 ile bu cizeileri veni bojiıtlara u!ast'rafa§ın' sfivlüynrlar. Aslında Pembe Kn^k'te ıkinrt onanm bu.. Cç jnl önce lnziltPre Kraliçest ElizabPth II, kocası Edinburg Dük'ü ve Veliaht Prer.ses Anne"in Ankara'va eeliıslerırdp ororokol snrevlüeri kara kara düsünmüs. nerpıip kalacaklan sorusuna takılmıslardı. Acele Ppmbe Köşk hazT"landı. ama İnRİ1İ7 Kralicesıni agırlavacak durumda degüdi doSrusu.. Prenses Anne bile sıgmadi htıraya. Dışişleri Bakanl!*ma haglı Kor'iklar Köskünde kaldı Atatürk'ün kızkarrtest ımın elhise sivmezmis anlaşılan Kraîiçe Eüznbeth II. uzur plbiselerml asarak dolan huiamaTiıstı kösktp Simıii bu eksiklikîer bsvan Korutürktin zevkli ellerivle tamamlanmış oluvor. Iran Szhıvle împar?.toriceyi karçılamak icin elçılikt? de hummalı bir çalısma var. Geçenlerde İran saravmın Protokoi Müdüril Hilrmtiz Garip Ankara'va geldi. serpkli hazirlıklan e«7den eeçirdl tran elcisi huTinlerde rpne^TP'rİp bfr knnf«ransta buhındugrundan maslahatgüzaı uğra^ıyor bu hazırlıklarla.. "FRANCO İKTİDARININ SÜRMESİ BÜYÜK PATLAMAYA YOLAÇAR,, halkımn bağımsızhğına kavuşabilmesi için bır yardım. bir destek olarak değerlendiriyorum. Bu tepkiler, ülkedeki olaylarm bir iç savaşa dönüşmesini engellemesi açısından da önemli. SORU Günün birinde İspanyol Hükümrtinde ıçörev alacak olursanız. bu vardımın karşılığını verecek misiniz? Avrupa tilkelerinin işbirliğine katkıda bulunacak mısınız? • CEVAP Tabii ki tspanya Avrupa ryı tamyacaktır. SORU Kapitalist Arrupa Ekonomik Toplulujju'nu da mı? • CEVAP Biz AET'ye en kısa süre içinde girmeliyiz ki, topluluk sosyalist olsun. SORU Prens Juan Carlos'un durumuna pelince... Gcneral Franco İle nzlaştıktan sonra helki de buna mecbur kalmış tır Juan Carlos'un hâlâ bir siyasal gelecejinin olacağı görüsünde misiniz? • CEVAP Hayır. Juan Carlos olanakları değeriendiremedı. Genç Prens, Franco türür.de bir kişüiğe sahip oldugunu gösterdi. Bu nedenle Franco çekildiği anda. o da ortadan kaybolmalı. SORU İlfce olarak tspanya'nın monarşi ile yönetilmesine karşı değil misiniz? • CEVAP Eger îspanyol halkı serbest seçimlerle monarşi yönünde karar alırsa, bu sistenıi ben de kabul ederim. SORL" General Franco'nun jröreyinden çekilmesindcn sonra. İspanya'da da ordu, Portekiz'deki fibi bir rol oynayabilir mi? • CEVAP Eğer Franco hemen çekilecek olursa hayır. Öt« yandan ordu. siviller tarafından yönetilen bir toplum düzenina peçişi kolaylaştırabüir. Ancalc Franoo daha bir yıl yaşayacaic olursa. ülkede büyük patiamalar meydana gelebilir. SORL' Portekiz ordusu, uzun yıllar süren somünte savafla rından edindiği deneyler nedeniyle demokratik çözümleri s*çti. Ancak Ispanyol ordusu böyle bir deneyden (teçmiş değil. • CEVAP îspanyol ordusu da buna karşıhk başka deneylerden geçti. Ordumuz General Franco'yu başa getirdi, ama Fran co orduyu aldattı. Bugün ordumuz. bazı Afrika ülkelerindeki ordulardan bile daha köril dor.atıîmış durumda. Bu dunım subayların muhalefetine yol açı yor. Franco orduyu hiç bir zaman cuşa karşı bir savunma aracı olarak görmedi. Franco orduyu, iç olaylarda kullanmak için ve bir polis örgütü olarak gö'düğünden dolayı. orduyu tabanca ve makineli tüfekle donatmakla yetindi. SORl' Saym Carillo. Franro CeHIdikten sonra tspanya Kf» münist Partisf iktidan ülkedeki demokratik (rüçierle paylaşmaya hazır mı? • CEVAP Partimiz, ülkede seçimlerin yapılması için kurulan bir geçici hükümette görev almafa hazırdır. Ü'keyi seçimlftre hazırlayacak olan hükümette, Juan Carlos'un monarsistleri TS toprak ağalan ve büyük sermaye çevreleri tarafmdan temsil edüen liberal sağcılann dışmda tüm siyasal güçlerle işbirligl yapmağa hazınz. SORU tktidan gelecek oInrsanız izlcyeceçiniz yol, Porte. kix Komünist Partisi'nln paralelinde ml olur? • CEVAP Italyan ve Îspanyol Komünist Partileri Ulkede sosyalizmin demokratik yollarla kurulması Rörüşünü benimsemişlerdir. Batılı kalkınmıs ülkelerde ancak demokratik yollarla ve diğer sosyalist güçlerle sosyalizme ulasılabileoeği inancındayız. Kişisel hak ve özgürlüklerin. parlamentonun ve muhalefetin korunması gerektiğıne inanıyoruz. SORU Bu •öylediklerinlı. îspanyol Komünist Partisi'nin proleteryanın diktatörlüğü ve tek partinin e«emenlifi llkeslnden vazgeçtiği anlamına mı geliyor? • CEVAP Evet. Bu dedikleriniz partimizin son programının can alıcı noktası zaten. SORU O halde partiniz, sos yalistlerden hangi noktalarda ay nlıyor? • CEVAP Îspanyol sosyalistleriyle partimiz arasmda buyük farklıiıklar yok. SORU Bugün ulkenizde »eçimler yapılacak olsa. Komünist Parti'nin oy oranı ne olurdu? • CEVAP Etkinliğimiz, Sos yalist İşçi Partisi'nin tahmin ettiği kadar az olmazdı kuşkusuz. Ancak belirli çevrelerin ürktüğü derecede buyük de olmazdı. (Dış Haberler Servisi) Ne memur olabiliyor, ne de emekli Karadeniz Bakır îşlermeleri Genel Müdürü Mehmet Erdemir. görevinden almdığından bu yana ne memur olabüdi, ne de emekli.. Dolaşıyor. danışıyor, araştınyor.. Ama MC tçinde ne dinleyen var, ne ilgilenen, ne de konuşan.. Mehmet Erdemir. 25 yıl Türk bürokrasisinin İçinde yer almıstı. Üstelik, bugünkü üst düzeyde görünenlerin makamlannda bulunmuş, çeşifü kuruluşlann üst kademelerirıde basamak • basamak yükselmiştir. Süreklı olarak da Enerji ve Tpbii ı Ka\ naklar Bakanlığinda çalışmisti. Mademki Karadeniz Bakır'daki işine son verildi. normal olarak Eneriı Pakanlıöıncia görevlendirilmelidir degil mi'' Ne gezer! Şımdi Enerji Bakanlığı kendisine iş vermiyor. Erdemir. «Bu durumda emekli olmaktan b8«ka çıkar yol yok» diyerek, emekli olmak istedi. Ama bu da mümkün kılınmak istenmiyor. Yani Erdemir ne memtir ne de emekli olabiliyor. Ancak. kendısine Bakanlıktan bunnn için birüıci derecede bir görev verilmesi lâzımdı. Senatör Sezai Okan, kalblni yenileyecek Milli Birlik Grubu Uyplerinrien ?enatflr Sezst Okan. 2? Mayıs !S6i eecesl vüregım onaya Koymus bir kurmav Ama poütikanın lcinde eecen yıüara ka'bı dnyanmariı. k^İD aSnlanna ııSradı son vıllarda. Sezai Okan. nastalı*ı da thtiiSlcl vöntemlerle eıdermeK. uza\np eiden agnlardan bıçakla kurtulmak Iftivor Kalo cerrahisındeki fîelismelerden sonra amplfvat olmaya karar verdi, Merlts açıldıfi 7aman kalbini vpnileverPk selereic senatoya. 27 Mavisçilar bu karan s'kı<;!adılar. Bu dönem hızli bir savas vereceğe benzerler... Bayan CihanSedat'a göre, gösteri yaparak kadm hakkı elde edilemez Yaz bir tekzip daha, okkalı olsun... Son zamanlarda fekîip mekanizmasi «labildigine işletiliyor. Gazetecıler, mobilya davasına el atıyor. Belgeler. yazışma fotokopüeri. raporlar ve özel dosyalardan tarıh numaraları vererek. durumu kamuoyuna açıklıyor. Pat. yaz bir tekzip... «Usulsüzlük yapıldığı iddia edilen konu usulüne uygun yapılmıştır. Durumun aynı sayfa, ayr.i sütunlarda tekzibini...» Arkadan, bir kuruluşta ihale konusunu inceleyen gazeteci. gene yazışmalara. komisyon karanna davanilarak 52 milyon liralık bir fazla ödeme yapıldığuıı yazıyor. Pat, yaz bir tekzip dah&... Tekzip tekzip üstüne... Ama, bu haberlerde adı Beçenîerden çok daha değişik ımzalar taşıyor bu tekzipler... Eskiden kamuoyu, Anadolu AJansı Genel Müdürü Atilla Onuk'un tekziplerine alışmıstı. Şimdi ise, Yılmaz Ergenekon bol miktarda tekzip yollama yanşına girdi. Mobilya mı? «Yaz bir tekzip daha, okkalı olsun.» îmza Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon'dan. sonışturma sürüyor mu? Bir tekzip daha Ergenekon'dan: «Ara rapora göre, usulüne uygun oldugu görülmüştür. Aynı sayfa, aynı sütunlarda, aynı puntolarla...» Neden anlatıyonız bunlan, biliyor musunuz? önceki giın, bir büyük gazetede bir haber çıktı... Başlıgı şöyle idi: «Alman Süddeutsche Zeitung gazetesinin yorumu: Karamanlis Demirel'i tercih ediyof.» Olacak iş mi yani... Bir sürü dedikodunun Usrüne sürülen bu çamur da ne? Ama ne fark eder, yarın öbür gün Maliye Bakaru Ereenekon basar tekzibi: «Karamanlis Demirel'i tercih etmemiştir. Aynı sayfa, aynı sütunda neşrini...» Havacılar karada rahat yol alamıyor Hava trafigir.e slışanlar karada rahat yol alamıyor. Hava Kuvn'etleri Genel Sekreteri Albay Bilge, Bayram tatilinde doedugu kent Çorum Î'Olunda bir trafik kazası geoirdi. Gülhane Tıp Akademisi kliniklerinde yattı bir kaç gün... Ankara Belediye Başkanı Dalokay ve bir TV oyunu Hafta içinrie televtzyonda eöstenlen bir oyun Dalokay'ı keyiflendirdl. «özpürlügün BedeH» adını taşıyan televizyon ovunu îspanvol sömürgecıli^ınin V'enezüella'da vaptıgı insanlık dısı tutumu anlatıyordu. Saâ basın bu konuda ne düsündü bilemeyiz ama, Ispanva'da bes eencin tdam edilmesini protesto etmek tsterken başı belâva eiren Ankara Belediye Başkanı Vedat Dalokav ovundan Son derece hosnuî kalmıstı. Gfizucuyla OJTJnu seyreden Dalokay dostlarına. «Acaba Nevzat Bey JspanyaVı yere batıran oyıına nasıl Izin »erdi?» dedi. Malum, Dalokay tspanya Elçilifinin elektrik ve suyunu kesmek istemis ve kıvamet kopmuştu. HAZIRLAYANLAR : MÜŞERREF HEKİMOĞLU SÜLEYMAN COŞKUN ÎSMET SOLAK Mısır Devlet Baskanl Sedat'ın esl Bayan Cihan Sedat (sagda), kadın haklan konııgunda «Kleopatra yöntemleri»nin kullanılm asmdan yana. Kın Noha'nın ise (solda) annesinln düşüncelerine katılıp katılmadığı bilinmiyor... Ülkesinde kadm haklannın önderliğini üstlenen Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ın eşi Cihan Sedat, «DER SPÎEGEL» dergisine kadınlann özgürlügü ve Mısır'da kadınların özgürlüğüne nasıl ulaşılacağı konusundaki görüşlerini açıkladı. Görüşmenin ilginç bölümlerini okurlanmıza sunuyoruz: SORU Dünyada kadın 6«friirlüfü hareketi konusnndaki görüşleriniz?.. # CEVAP 1975 Kadın Yıh nedeniyle Mexico City'de yapılan konferansta, dünyanm çeşitli ülkelerinde kadmlann, «kadın özgürlügü» kavramından çok farklı ve değişik anlamlar çıkardıklannı ve farklı şeyler istedikîerini saptad'.m. SORU Kadınlar arasmda dünya çapında bir dayanışmanın sajrlanamayacağı görüşünde misiniz? # CEVAP Çeşitli ülkelerin kadınlannm sorurdarı birbirinden çok farklı. Afrikalı ya da Asyalı kadının sorunları, Amerikalı, ya da Avrupalı kadınınkilerle karşılaştırılamaz bile. Bu nedenle kanımca sorunlan ortak olan ülkelerin kadınlan önce kendi aralannda toplanmalı ve diğer ülkelerin kadınlanyle hangi noktalarda birleşebileceklerini saptamalı. SORU Geçenlerde yaptıjhnız bir açıklamada, Arap kadınlan için batüı anlamda bir kadm özjrürlüğü istemediğinizi söylemiştiniz. îsteklerlniı Batıb kadınmkinden az mı, fazla mı? 0 CEVAP Ben her zaman aşınlığın karşısında olmuşumdur. Gelenek ve göreneklerimize ters düşmeden, Arap kadmının özgürlüğünü elde etmeüyiz. Bazı girişimlerde bulunurken çevremizdekileri ürkütmemeUyiz. Ben Amerika Dışişleri Bakanı Henry Kissinger gibi amacıma «adım adım» politika izleyerek ulaşmak karanndayım. Sloganım «yavaş fakat emin» adımlarla yüriimektir. SORU Baa örnekler verebüir mlsinlz? « CEVAP ömeğin. erkeklerin dikkatini çekmemek için daima uzun etekler, pantolon ve uzun kollu giysiler glyiyorum. Ayrıca kadırüann bu biçimda giyinmekle, çevrelerinde olumİu bir etki uyandıracaklan görüşündeyim. Yoksa bu davranışım, tutucu erkeklerin üzerirrıs saldırmalanndan korktuğumdar. değil. SORU Böylelikle her şeyin ycrlnde saymasını isteyenlere teslim olmnş olnıuyor musnnuz? # CEVAP Zamanın bizim 'Kadın özgürlüğünü pankartlar taşıyarak değil, kadınsı önsezimizi, çekiciliğimizi ve aklımızı kullanarak gerçekleştirmekten yanayız, •ıt yararımıza işlediği umudundayım. SORU Yanl savaşmak yerine umut etmek ve inanmak yolunu mu tercih ediyorsunuz? 0 CEVAP Bir bakıma evet. Kadmlarla erkekler arasındaki keskin sınırları ortadan kaldırmak istiyoruz. Ancak bunu yolIarda pankartlar taşıyarak değil de, kadınsı aklımız, çeklcilifimiz ve önsezimizi kullanarak ger çekleştirmekten yanayız. SORU Yanl Kleopatra'nın yöntemleriyle mi kadınlann özelde edeceksiniz? CEV.*P Akıllı bir kadın, erkeğine öncelik tanıyarak ve saygıda kusur etmeyerek pekâlâ bazı haklar elde edebilir. Erkege evin reisi oldugunu hissettirmek gerek. Bu bizim toplumumuzun geleneğidir. SORU Erkeğln evin reisl oldugunu kabul ettiğinlz siirece, Mısır'da kadın özgürlügü hareketi gerçekleşmeyecek demektir. • CEVAP Bu göriişünüze katılmıyorum. SORU Ulkenizde erkeklerin fçcmenlifi sürdükçe, çok doğal olan erkek kadın ilişkileri Arap ülkelerinde hiç bir zaman olağan sayılamayacak demektir. • CEVAP Genç kızların, evlilik öncesüıde erkeklerle ilişki kurmasına kesinlikle karşıyım. Kızımızın bir erkekle iliskisini düşünemiyorum bile. Ne kadar gelişmiş olursak olalım, kızlann evlendiklerinde bakir olmalan benim için vazgeçılmez bir koşuldur. Kadını cinsel yaşama sokmak, evin reisi olan erke ğin hakkı ve görevidir. (Dış haberler Servisi) Kıbns'ta Rauf Denktaş'ın Hderliğinde yeni bir parti kuruldu: Ulusal Birlik Partisi LEFKOŞE Bakanlar Kurulu üyelerinin tümü, Kurucu Mecli» üyelerinin 21'i ve çeşitli kesimlerden 8.341 kişi ile dün Ulusal Birlik Partisini resmen kuran Kıbns Türk Federe Devleti Başkanı Rauf Denktaş'ın başkanlığındaki partinin programı açıklanmıştır. Kjbns Türk Federe Devletinde Halkçı Parti ve Cumhuriyetçi Türk Partisinden sonra Ulusal Birlik Partisi, kurulan üçuncü parti olmaktadır. Kurulan yeni partinin temel ilkeleri anavatana bağlılık. Atatürk Qkelerine bağlılık, demokrasi. sosyal adalet, miUiyetçilik, layUslik. devrimcilik ve halkçıhktır. Sosyal düzende özgürlükçü demokrasi, iç güvenlik ve toplumsal banş esasîan teşkil etmektedir. Kalkınmayı demokratik pren sipler çerçevesinde kabul eden ve yönetecegini açıklayan Ulusal Birlik Partisi. her ttirlü dikta reiiminin karşısında olduaunu. sosyal düzende çalışma güvenliği. sosyal güvenlik ve sosyal adaletin başlıca unsurlan teşkil ettiğini bildirmiştir. Sosyal adaleti, karşıhklı sevgi ve saygıyı ve geniş halk Idtlelerinln çıkarlannı herşeyin üstünde tutacağını progTamında açıklayan Ulusal Birlik Partisi. devletçiliğin devlet îçin değil. tıalk için prensit.in' benimsemiş, kalkınmanm dar gelirli kitlelerin en bti yüğünü teşkil eden köylüden başlayarak işçiye ve tüm haıka yayılacak şekilde ele alınacağım açıklamışür. Rauf Denktas Parti projrramına «bağımsu devlet» ilkesi alındı GRİPTEN KORUNMAK İÇİN BOL BOL PORTAKAL, YESIL SALATA VE DOMATES YEMEK GEREKIYOR Fransa'da her yıl ortalama 4 milyon kişinin gribe yakalandığı ve 8 bin kişinin gripten öldüğü biidiriliyor Bu kış mevsimlnde grip hastalığınm çok yayp n olacağı tahmin edilmektedir. Ne var ki erken tedbir alınırsa gribm önüne geçilmesi artiK mümkün olmaktadır. Fransa'da normal olarak her yıl 4 milyon kiçl gribe yakalanmakta ve bu hastalıktan kurtulamayanların sayısı 8 bine ulaşmaktadır. Grip aynca başka hastalıklara da yol açmaktadır. Fransa'da grip yüzünden çeşitli hastalığa yakalananlan n sayısı ise 750 bindir. A virüsünün neden olduğu Yeni Zelanda gribi hemen hemen dünyanm her tarafında göriilmektedir. Halk arasında tskoç gribi olarak biltnen grip ise tngiltere, Hollanda, Italya ve tspanya'da daha sık görtilmefctedir. Hong Kong 5/72 B virüsünün yol açtığı ve halk arH?mda Hong Kong gribi olarak bılinen hastalık ise dünj'anın her yerinde görülmekte ve yeniden artış gösterdiği belirtilmektedir. Grip aşısında haklı bir üne kavuşmuş olan Parıs Pastör Enstitüsü i!e Lyon Merieux Enstitü»ü, her üç grip enfeksıyonuna itarşı çok etkill bir •şı geliitinnisür. Grip hastahğının tehlikeli olabileceği kişilerin mutlaka aşılanması gerekmektedır. 60 yaşını aşkın kımselerle, astım, verem, şeker ve bazı kalp hastalarının da aşılanması gerekir. Hamile kadınların gribe yakalanması İse, diğer hastalıklan \eya erken doğuma neden olabilmektedir. Bu aşılar gribe yakalanmadan Uç ay evvel yapıldığı takdirde çok iyl sonuçlar vermektedir. Bu bakımdan aşı İçin en uygun ayın eylül aldıgı saptanmıştır. Ne var ta aşının sağladığı bapışıklık uzun olmadığı için, aynl aşuıın her yıl uygulanması da gerekmelttedir. Gribin salgm oldugu dönemlerde portakal, yeşil salara ve domates gibi yiyeceklerin her gün ve bol olarak alınması yararlı olmaktadır. C vitaminl zengin olan bu sebze ve meyvalar. organlzmanın doğal savunmasını arttırmaktadır. Bu konudakl en son yenilik İse Belçika'da kullanılmaya başlayan bir aşı olmuştur. Bu aşı her 15 eünde bir buruna damlatılarak ujtrulanmaktacür. (Uıa Haberler Serrisl) Dış politika Rauf Denktaş'ın Ulusal Birlik Partisinin programımn dış politika ile ilgili kısmı özetle şöyledir: l Türk toplumunun ulusal güvenliği anavatandan ayn mütlâa edilemez. Kıbrıs Adasının bünyesinde kendi bölgesinde kendi idaresini oluşturmuş, federe devletini kurmuş bulunan. Türk toplumu, siyasi varlığınm bekâ.sını. can ve mal emnivetinf, ekonomik özgürlüğünün ve anayasal haklannın devamli surette korunmasını, Türkiye'nin earantisine baglı sörmekteyiz. 1878'den bu ^ n a Türk düşmanlıgına davanan bir sivaset gütmüş ve bunun bir sonucu olarak da 1960'da tmzaladıklan anlaşmalan derhal hükümsüz kıtmak tçin harekete eeçmiş olan Rum liderliğinin eelecpk İcin yapacaklan valdlere güvenemeyiz. Türkiye'nin garantisine dayanmayan bir anlaşmayı Türk toplumunun bekssı açısından tehlikeli buluruz. Kıbns Adası dahilinde Tiirk toplumunun styasi statüsfl her a<?dan Rumlannkine denk olacaktır. Siyasal eşitlik oafımsızlıtm idamesi açısından kaçınılmazdır. Bu eşitlikten fedakârhk bahis konusu olamaz. Türk toplumu siyasal eşitligini kommak. 20 vıllıfc fedakârlıklarla dolu çetin bir müeadele sorıifunda ve ancad nnavatanın vaktinde yapılmış bir müdahalesi ile kavuştugu iç huzuru. can ve mal emnivefini veniden rehltkeve sokmamak Adanm Yunanistan'a baglanmasını önlemek, mülî cıkarlara sahip çıkmak, eknnnmik rtzgürlüge sölse dîlşiirmemek ve uluslararası ilişkilerde Türk toplumunun tüm hak ve statüsünil ledelememek amacı 11e eerekM ertrrlfişil nalierde anavatanm r ' t destegine ma^har olarak tam bağımsızlığmı Uân e.frnelc baJücını mahluz tular.» (a.a.)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog