Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

LiSEYAROIMCI DERSKİTAPIARI • Fh&NilZCA YİTOIVICl Lıse I II III behsrl 10 »FHANSIZC4 TUÎMÇE DCMMLER SÖZLUGÜ C ItlP SO M«l«mıtlt< Ojr Hslıl BUDtK * C E 3 S COZLMLJ OR03LMER L 9* II V.rdımcı 10 Ooç Pr N . v ı . t OCAL »UZUY GEOVEIRI COZUVLU P R O B L E M L E F » IISC I I . 10 *ANİL!T|K GEOMETRİ ÇOZLMLU P"»OB L n e l l l . 10 »MOOERN GEOMETRİ C Ö Z U " i L U P f î O B I I C I t 1 7 5 0 1 »TAS4R GEOMETRİ Llselll Y«rdımcı(V Zehır 5 H.l I Efdoflan CENOlZ ••DİVAN ŞİIRI ANTOLOJİSI Açıkl.m.lı Notlu 2J K I T Â P C I U P D A ARANMASI ÖDEMELI GÖNDERILIR S pr ş Me <ez • KULTUR KİTABEVİ Ankar. C.« 82, Sirk.aİST J umhuriy 52. yıl, sayı: 18390 Kurucusu: rUNUS NADI 11 Ekim 1975 Cumartesi «merkez kAUübırfeR Bgıümile UftîYERSÎTE VI HAMÂİİ derreler (ıse son 11 ekım beklptnefi 16 ekim beyazıl ıstanbu! tel 2740 92 dersanesi CHP Genel Başkanı dün Taksim Cumhuriyet Alanında konuştu • «Hitlerle birlikte savaşta düşmana karşı uygulanmağa başlayan insanlık ve ahlâk dışı yöntemler, şimdi Türkiye'de halka karşı uygulanmak isteniyor» Başbakan Süleyman Demirel CHP lideri Bülent Ecevit'i Castro ve Allende'ye benzeterek suçladı Mehmet MERCAN AP Genel Başkanı ve Başbakan Suleyman Demirel, Bursa ve Adana'da yaptıgı konuşmalarda, CHP ve Genel Paskanı Pulent Ecevıt'e eleştırılerını daha da sertleştırmıs, • CHP Genel Baykanı bugun bır fıkrın lıderı değıl, solun maşasıdır. Allende ve Castro taklıtçısi olan bu zat, Türk demokrasısının başına buyuk bır derttir» demıştır. Her şeyl Ue büvük bir TMrklye kurmak için mej'danlarda olduğunu, büyuk Turkıye hamlesmin Demokrat Partmm ta kendısı olan Adalet Partısıne Demokrat Partıden intıkal ettıgml (Deramı S». 9, Sd 7 de) Ecevit: Faşist eğilimliler yenilgiye uğradı,, CHP Genel Başkanı Bülent Ecevıt dun oğleden sonra Istanbul'da Taksim Cumhunyet Alanmda kalabalık bır vatandaş top İJİuguna karşı yaptığı konuşmada, «Faşist egılımlıler yenılgı>e ugradılar» demıştır. Ecevit, konuşmasmda şunlan sovlemıştır «Üç buçuK »y önce bu alanda' konuşurxen, Türkiye'de faşist egllımli kışıler olabılır, ama Türkiye'de faşızm olmayacaktır. Bu onurlu halk, bu kendıne saygılı halk, faşist egılımh sahte millıyetçilere boyun egmeyeeektır, demiştım. GerçeîTten, daha seçım gunü gelmeden. uç buçuk ayda, fa şıst efıhmlıler yerulgrye uğTadı lar Halka ve halkla bütünleşen deUete yemldıler. Yaz aylan boyunca, TUrlt halkı, 7orbalık karşısında yılmayacagını, evıne kapanıp, sıyaset ala nını bır a\uç faşıste bırajjmıya cağını gosterdı. Koylusuyle kentlısiyle, kadınıyla erkeğıyle, gencıyle, çocuguyla halk, faşist lerın zorbalıkları ve sorumsuzlu gu karşısında kendmı devle'e de demokrasıve de sıper ettı Cum hurıyet Halk Partısıne saldırılar duzenleyenlerın, toplantılarımızı engellemege kalkışanlann cur'e bEi kırdı Bırçok kuruluşlar da yılgmlık göstermeden aklın gereginl vap tılar Kışkırtmalara kapılmadan, faşist tuzaklanna duşmeden, demokrasıyı ve devletı konıdnlar (Devamı Sa. 9, Sü 4 de) ECEVIT'I İZLEMEK ÎÇİN TAKSİM ALANINL. ON BÎNLERCE KlŞt DOLDURMTJŞTU » (Fotoğraf: Ergun ÇAGATAY) Öztrak'tan tahsis alan Ç. E. K. Baskanının evindeki yabancı malın değeri 3,5 milyon lira TOKAT 12 ekim pazar güAykut SAĞANAK nü yapüacak olan Senato seçımlerinde Tekırdag AP lıstesınden Senator adayı gösterilen CGP1İ Gumruk ve Tekel Bakanı Orhan kftnı Peym»n Akçan ve eşı Ruhl Bu arada Ruhl ve Pevmar> AfcOztrak'ın emrı>le yüzbınlerce Akçan'a Tokat Çocuk Esırgeme çan Çıftçı, gaze'emızde »ıstesı knstal aviae tası ve deferli dan Kurumu adına 550 bin adet krıs yayınlanan eşyalan, aradan 10 tel tahsısı yapılan Tokat Çocuk tâl avıze taşı ıle onbınlerce met gun geçtıkten sonra ÇEK Genel Esırgeme Kurumu ve CGP îl re, mılyonlarca lıra değerınde Merkezı'ne teslım etmışler, faBaşkanı Peyman Akçan'm evin dantelı tahsis ettırmesırun gaze kat Genel Merkezın yaptırdığı de yapılan polıs araştırmasında temızde yayınlanmasından sonra analızden sonra soz konusu krıs ele geçen yabancı kokenlı eşva Tokat Cumiıunvet Savcılığı, evde tailenn sahte oldufu saptanmışlann, 3,5 milyon lıra değennde arama yaptırmış ve bujuk olçu tı. olduğu saptanmıştır. de kaçak olduğu saptanan eşva Yargılanıyor Gumruk ve Tekel Bakanı Or ıle ıkı adet hıç kullanılmamış han Öztrak'm Tokat CGP tl Baş tabanca ele geçırılmıştır. Tokat CGP ll Başkanı Peyman Akçan'm eşi Ruhi Akçan, e\inde yapılan aramada kaçak olduğu samanan eşvaların ele geçırılme sınden sonra tutuklanmış ve erınde kaçak eşya ve ateşli silahlar bulundurmak suçundan mahkemtye venlmışti. Tokat Cumhunyet Savcılığı' nın, ÇEK Genel Merkez Yonetım Kurulu uyesl olan Ruhı Akçan 'ın evmde ele geçırılen yaban cı kokenlı eşyalar uzerınde yaptırdığı bılırkışı ıncelemesınde, bunlann 3 milyon 496 bın hra değennde olduğu saptanmıştır (Devamı Sa. 9, Su 1 de) Maliye Bakanı, gazetemizin, ülkemiz için önemli dış toplantıları izlemek amacıyle istediği 600 dolarlık dövizi vermedi CUMHURtYET HABER MERKEZİ a p yağdmrken; Avrupa başkentlerınde olay takip etmek içm yap tığımız seyahat dovızı taleplerını reddermeye başlamıştır. Maliye Bakanı Ergeuekon'un Musteşan Sabahaddın Alpat'ın ımzasıyla gonderılen >"azıda, «Talebımızın kabulüne ırckân gorülmedığı» bıldınlmıştır. Gazetemız, 28 ağustos 1975 tarıhınde Maliye Bakanlığı'na yazı İı bır talepte bulunarak, Parıs muhabınmız Kosta Daponte'nm, geçen eylul ayı ıçmde Bruksel'de toplanmış olan Ortakpazar ve NATO toplantılan ıle, yıne geçenlerde toplantılan bıten Strasburg'taki Avrupa Konseyı gorüşmelerım ızleyebılmesi içm 600 do larlık dovız tahsısi ıstemıştir. (Devamı Sa 9, Sü 3 de) Başbakan Demırel'e yakınlığıyle bılınen Cephe Hukümetının Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon, devletm malıyesı ve Yahya Demırel'ın hayali mobılva ıhracatı ıle ılgılı yayınlanmıza seçım anfesınde tekzıp üstune tek Geziden izlenimler Mitingden izlenimler I( Isvan bir dahaki mıtinge kadar bu alanı genişletsin,, 54 senatör ve 6 milletvekilini seçmek için Türkiye'deki seçmenlerin yarısı yarın sandık başına gidecek Cumhuriyet Haber Cumhunyet Senatosu üçte Dir yenıleme seçımleri ıle Senato VP Mıllet Meclısı ara seçımlerin'n yapılacağı 27 ilde yarın, Türkıvede kayıtlı seçmenlenn yarısından fazlası sandık başına gidecek~JT Türkiye'de 1973 seçım sonuçlanna gore, kayıtlı 16 milyon 798 s<sçmenden 8 milyon 768 bmi (yüzde 53) 54 senator ıle 6 milletvekılinın seçıleceği ıllerde bulunmaktadu Ytıksek Seçım Kunıluna. sandık seçmen lıstelennde ve secmen kartlannda bazı yanlışlar ya pıldığı ve bır kısım seçmeniere bırden fazla seçmen kartı gondenldığı yolunda başvurmalar olmuştur Bunun üzenne bır açzKlama yapan Yıiksek Seçım K.jrulu «Seçımlenn temel hukumlen ve seçmen kutüklen hakteındakı 298 sayılı kanunun 30 maddesınde bır seçmenın, blrden çok seçmen kütıiğune ve sandık MÇmen hstesıne yazılamıyacagı ve bırden fazla oy kuilanamıvacagı hükmunun yer aldığını ve seçmenlerın aynı sandıkta veya ay»ı ayn sandıklarda bırden fazla ov kııUanmalannın vasaJdandıgiıiı» hatırlatmıştır. Açıklamada, ayn aynı kanunun 160 maddesınde bır sandıkta oy verdıkten sonra oaşka sandıkta da oy vermeye teş^b bus eden veya oy veren seçmeıın 6 aydan 2 yia kadar hapıs ve 25u lıradan 1000 lıraya kadar para c» zasıyla cezalandınlacağının büdı rüdığı belırtılmektedır. Yarınkl seçımler dolsyısıyîe bugun saat 18'den, 12 ekim ajssa mı saat 17'ye kadar her turlu Dro paganda yasaklanmaktadır. B'j sure ıçınde sıyasi partıler yazı ve ozel ışaretlennı ıhtıva eden bt7 rak ve flâmalan taşıt araçlannd» bulunduramayacaklar kışıler pazubent veya rozet gıbi herhar.^ı bır partıye mensup olduklan.iı gostenr ışaretler takamıyacakl&dır. Bu gıbl vasaklara uymayanlar hakkında kanunî ışlem vapü» caktır. (Devamı Sa. 9, Sü 3 de) \ thsan Onur Selâhattin Güler Nuri Özdeniz Deniz Som. Taksim alanı dun tarıhi gunlerınden bırını daha yaşadı Aian ve ardındakı Inonu parkı tumuyle dolmuş sığmayan halk Istıklâl Caddesınden konuşmaları ız (Devamı Sa. 9, Sü 6 da) Cephe Hükümeti seçim öncesi yeni bir tek ders sınav hakkı daha tamdı A.VK^RA, (Cumhurivet Bürosu) Cephe Hukumetı Mıllî Eğıtim Bakanı seçımlere bır gun kala jenı bır tek ders smav hakkı ta mmıştır. Bakanlıktan dün akşam uzen yapılan acıkJamada ozetle şoyle denümıştır: «Ortaokullar ıle lıse ve dengi (Devamı Sa. 9, Su 4 de) Bursa'da yasalara aykırı olarak yapılan AP mitinginde Bayar da konuştu Feridun EVRENOSOĞLU BIRSA AtatUrk alanında toplantı sırası dun, MHP'de ıdı. AP ıse, şehre 10 kılometre uzakta bulunan HUrnvet Alanında yapacaktı toplantısını. Hurnyet Alanı da en az Atatürk Alanı kadar, adam aürdı ama o kadar adamı oralara taşıvabılmpk inem (Devamı Sa. 9, Sü 2 de) 4 Bu Köşeden Yarın İçin.. Altan ÖYMEN Yarın bizden CHP'nin karşısında oy lsteyenler, sadece MC partılen degıldır. Bunlarla bıriıkte hırsızlık da oy ıstıyor.. VurgunculuK oy ıstiyor.. Kaçakçılık oy ıstıyor. Mafyacılık oy Istıyor. Yalancıhk oy istıyor. Ve işkencedlık oy isüyor. Katıllık oy istıyor. Cellâtlık oy istıyor. Yanl çocuklanmıza, konuşulacak çağa geldıkleri andan itıbaren <Sakın yapma . Yanına vaklaşma» deyıp durduğumuz ve yaparlarsa bedbaht olacagımız ne kadar kotülıik varsa, MC bayrağı arkasmda bır araja çelmış, bunlar ov ıstiyor. Bunlan, bır koalisvonun gorev bolumunü yapmış p bı tek tek temsıl eden ki$ıler de ortalıkta.. Bazısı meydan kursulerine çıkıyor. Bazısı bıraz geride duruyor. Ama gorunüvor. Kendısini genden de gösteriyor.. Hırsızlıgı. adında ve soy adında somutlaştıranlan btHyoruz. Vurfrunculuk. Kaçakçılık . Bunlar içtn de, olsa olsa «Şu mu daha tvi temsıl eder bu mu'» tartısması vaoılabilır Mafvacılıkta Ise sampivonluk, artık belgelenn altındaki Imzalarla boy gösteriyor. Yalancılık konusunda teşhısi, yıllar önce bır eski Devlet Başkanı koyrnuştu. Şımdi kendısi de aynı kervandadır. Ama söyledıklen hatırlardadır. îşkencecılıkKaUUik. Cellâtlık.. Bunlann bayragını kımlenn taşıdığmı. taşıyanlar zaten kendileri söylüyorlar. lftlharla Ve mıllivetçilık yaftası altında. Mılleti sevdıklerinden böyle yapıyorlarmış.. Anlaşılan o mılletin insanlannı, zıncire bağlayrp elektrikten, o sevgınm sar'ası içlnde geçırdıler.. Ve sadece Ttırkıye'deki degil, lspanya'dakı idamlara bile yetışıp alkış tutan ellen, sevgıden kuvvet alıyor. Kavramlann bu kadar tersıne çevrilıp politika mevdanına sürülebüdıği, bu kadar pervasızca, bu kadar ısrarla sürülebildigi bir başka medenl ülke var mıdır. bılmiyorura. Yureklerlne ve «soylannm soplannın» yüreklenne sevgının zerresl ugramamış kımselertn mıllet ve vatan sevgismin havarisı diye ortava çıkabtlmelert . Yalancılann herkesın lkt fcere ikinın «Irtrt edişl kadar göY(Devamı 7. Sayfada) Ankara Notları: «ÎŞKENCE KÖŞKÜNDE BİR AY» iı KONTRGERILLA KÖŞKÜ,,NE GIRDİK Unutulmaması gereken şeyler... Mustafa EKIVIEKÇi îşkencecl Mchmct Pekşen. Ankara'dakı yüruyuşte «Bagımsız Turkıje» dı>e bagınnca kendını ışkenceci polıslenn kollannda buldu. Önce gozaltına alındı, ış kence gordü. Sonra cezaevıre kondu. Mehmet eski bır pohs memuruydu. 12 Mart donemınde ışkenceleri tzlemıs, ne ızlemesı (Devamı Sa. 9, Sü 1 de) Anlatan: Talat Turhan Yazan : Şükran Ketenci Bugun 10. sayfada 16 Fantom ay sonuna kadar Türkıye'ye gelecek ANKAR\, (Cumhuriyet Bürosu) Ambargo nedenıyle parası oden dığı halde Turkıye'ye teslım edılmeyen 24 Pantom uçağmdan 16' sınm, gereklı ışlemlerı zamanında tamamlanması halmde ay so nuna kadar Turkıye'ye teslım edı leceğı ogrenılrnıştır. Gerı kalan uçaklar ıle askerl malzemenın de yılbaşından once Turkıje'je tes hmı beklenmektedır Fantom uçaklarımn teslimı ıcin Turk pılotlan onumuzdekı eunlerde ABD've gıderek 8'erlık fılo!ar halınde Fantomları Turkı j e j e get'receklerdır (Devamı Sa. 9, Sü 3 de) Ankara'da AP'lilerle MSP'liler arasında çıkan olayda 5 kişı yaralandı AVKARA. (4NK*) Ankara caddelennde surdurulen yazı yazma savaşi nedeniyle oncekı gece sılâhlı çatısma olmuş, beş kişı çeşıth jerlennden jaralanmış; olaya MSP ve AP Mılletvekıllennın Isımlen de kanşmış tır. Öncekı gun sabaha karşı AP, MSP \e MHP'li gençler, başla rında bazı mılletvekıllen olduğu halde Ankara caddelenne va zı yazmaya başlamışlardır APHI ve MSP'U gençler yazı yazma sı rasında kavgaya tutuşmuşlar, olay sırasında süâhlar konuş mus MSP'ıi Mımarlık oğrencısi Hahl Gul (21) ıle, AP'h Ekrem Kutulcu Ünal Yurdoğlu, Ero! Yılmaz ve kımlıği saptanamayan bır kişı daha çeşıtlı yerlerınden ^aralanarak Numune Hs'anes. ne kaldırılnıışlardır Olayla llgıli olarak AP ve MSP Mılletveküleri bırbırlennı suçlavarak sılahlan kendılerı nın kullanmadıgını. karşı tara fın ateş açtıgım ilen surmus lerdır. MSP Manısa Mılletvekıli Gundtız Sevilgen, olayı AP'lılenn çıkarttığını lddıa ederek, AP Mılletvekıllen Ahmet Çakmak ve Oğuz Aygun un MSP İı gençlere tabanca ıle ateş açtığını ılen surmuş, «Bjnu avnen yazınız AP'nın taktığı Yahudı taktığıdır Hem gençlenmızı vu rurlar, hem de k«ndı kendilerını vurdu'ar» derler» demıştır Adalet Partısı Bolu Mılletvekılı Mufıt Bayraktar Ise olavı MSP'l'lerın çıkartı gını 1leri su rerek şunları soylemıştır «Bız vuzü aşkm arkadaş. vazı jazmak lçln vola çıktık, benım vanımda Mustafa Karan ve AP Gençlık Kollan Genpl Bas (Devamı Sa 9, Su 3 de) Tuzluca Olayı Yalçın DOĞAN'ın RÖPORTAJI Bugünkü radyo konuşmaları 16 V) 16 40 TBP Mustafa Tımısı 16 45 16 55 AP: Suleyman Demırel. 17 00 17 10 MHP Alpaslan Turkeş. 17 15 17 25 CHP: Bülent Ecevit 17 30 17 40 MSP: Necmettin Erbakan. 17 45 17.55 DP. Fernıh BozbejU. Yarın beşınci sayfamızda
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog