Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

HtLMt TAVUZ'un F E L S E F E VE U L U S A L KÜLTÜR Kltabj çıktL İS TL ÇAÖDAŞ TAYINLARI Sok. No: 39tl îsttnbrfl Cumhuriyet 52. yıl, «ayı: 18382 Knructunı: TUNUS NADt 1 Ekim 1975 Çarşamba BUAY ÇIKAN VA ırvınx KITAPLARI A £ O £ CENGtZ D4ĞU: Korkunç Yülar 20 Llra CLAUUE BRLKLMZ: ^enı Bır So*yahzm .. „. ... ... 10 Ura CENGtZ AYTMATOV: Bır Yaz TurküsU öğretmen Duyşen ^. . ... 10 lira \UNUS EMRE: R Ura Haz. Abdülnaki Gölpııarlı .. Cafcalo|lu Yokuşn, No: 4!) 1ST\NBLL Radyoda seçim konuşmaları başladı, Ecevit: "CHP demokratik solcu bir partidir DP Genel Başkanı Bozbeyll, seçlmler den sonra blr bunalımın doğması hallnde hukümette görev alabileceklerlnl söyledl MHP Genel Başkan» Alpaslan Törkeş; Türkiye Ile Yunanistan'da kişl başına düşen millî geiirl kıyaslayarak «Durumumuz yüz kızartıcı» dedi Demirere göre solculuk komünistliğin kibar adı ANKARA, (CmnhıııW BOroıra) U Brim •eçlnüerina iltşkin radyo konuşmalan dün başlanu? tır îlk konusmalar 30 daklka olarak yapümı? T» nderier konuşmustur. AP G«nel Başlouu Demtrel, Oneeki gec« Ankar» Alhndafc ilçe»tnde «solcuhığur», komünistliğln kıbar adı» olduğurru ileri •urmuî, «Kıbns'm asıl m tek tahr&msm TBhmetM Mer* deree'tlr» derniştir Demlıel dün G'imüşhane T» Bayburtta konuşmustur. Demırel, Altındafda yaptıgı konuşmada şunlan sovlemıştır cBugün Turkiye ikıve bolünrrtt? tör Sıyaseten lkiye bolünmuşHlr. Solcular vardır, aşm solcu^r •ardır îkisintn ortası var mıdır, yok mudur bılmıvorum Solun, a$ın solun ötesi yoktur. A$.ın solcululc, iolculuk komflnlstHgın kıb»r adjdiT, Binaenaleyh, «ol culuk nerede başlar, nerede <turur bılınmez Bu bır y&maçtır Yaraaç kaymava başladı mı kayar gıdersırüz. Biz bunu 10 yıl ev\el soyledık Solculuğu çıkaran CHPdır CHP solculuğu çıknrmakla kalmadı, bu memleket'n çocuklarını mezhep böıüeüluğune ırk bölücülügüne goturmev» kalktı Bu memleketın çocukl&ura bmdOrmerecegte ÇoeuManmız, »ynı Allaha, avnı kitaba., Kur'anı Kenm'e inannuyor mu? öv.eyse b\ı memleketin çocukîannı boldtirmeyecegus Türkiye^'i, Kore'ye Vıetnam a, îspanyft"ya, Portekız'e çevırtraevecegız • Türkîye, uzun süredir Büyükelçi atamadiğı için Finlandiya ve Tunus, Elçilerini Ankara'ya göndermiyor ANKARA (Cnmhnrivpt Bflrosn) Ophe Hükümetının Buytıkelçı lerle ilgilı atamalar konıısunda, uzlaçmaya varamaması nedenıy le, Dışışleri Bakanlığı çalışmala n buyük ölçude aksamaktadır Bu arada uzun sUredır Buvukel çi atanamayan bazı lılkelerle, TUrkıye arasındakı ilışkıler de bır ölçüde goğııklaşmıştır. Cephe'nin AP lı Dışışlerl Ba(Oeramı Sa. 9, Sıi. 1 de) Amerikan kongresinin 184 milyon dolarlık askeri malzemeyi bugün serbest bırakması bekleniyor ANKAR*. (AVKA) ABD'den ulaşan haberlere gore Amerikan Temsılcıler Meclısı'nın, Turtav»' \e 5 şubat tan berı uygulanmaic ta olan sıîaiı ambargosunu bu gMrıirJ oturumunda kıstnen kal cnrma karan vermest söz konusudur ARD Başkanı Ford'un, bu konuda Turk hukumetine ekimın ikmci yansında Türkıyenın ba n «omut jestier yapması ş&rtıyla (Uevanu s». », S>u • ds) > Ege kıta sahanlığı konusunda müzakereden kaçman Yunanistan'a nota verdik ANK4RA, (CumhurİTet Bürosu) Türkıye hükumeti dun Tunanıstana >azılı bır nota vererek Yunan hukumetmi daha oncıcı go'uç bırlığme aykırı hareket ederek, 2o27 evlulde ıkı ulke temsılcılerı arasmda Pans'te vapılması öngorulen göruşmelenn ertelenmesıne sebebıyet vermek)« suçlamış ve Yunanıstan'ı en kıs» sürede «anlamlı muzakerelere» davet ederek ge'ışmeleraen dıkkatmı çekmiştır. Dısışlen Bakanl'ğı Genel Sekreterı Buyüıcelçı Şukru Elekdağ tarafından Yunanıstan'ın Ankaıa Buvukelçisi Dımjtn Kozmodopulos a venlen vazıh met'n daha sonra Dışışlen BakanlıÇı sözcüsu Semıh Akbıl taralından basına açıklanmıstır. Yamlan açıklama%ra pöre, Yunanıstana verılen yazıh nota bzetle şoyledır «Turk hukıımerl geleneksel slyasetme uvpm olarak, Fee denızı kıta sahanlığı ile ilgıli ıhtılâfın ikı ülıce arasında muzakere volu\la çonımlenmesı hvısusunöa muteadd.t onen erde bulunmuştur Turk hükunpetl ou konuda tek taraflı ta^arruflann eski sorunlan çozümlemek >ertne ıla\e yeni sorunlara yol açacagını dtışunmeKtedır Bu genel sıyasete ujgvm olarak Dışişleri Bakanh*ı 6 şubat 1915 tanh v» SÎGM StMD S~ (Devanu Sa. 9, bu. 5 de) MSP'li birader Btt seçimlerin kimsevl getirmemesıne rağmen kampanya (Devamı S*. 9, Su. 1 de) Dalokay idamları protesto için îspanya elçiliğini bir hatta belediye hizmetlerinden yoksun bıraktı A.VKARA, (Cumhuriyti Bfirean) Arütara Beledly» BB^knnı V»dnt Dalok&y, beş gencın kurçun» dîiiltn«sınl protesto «mact ö« blr hafta süreyls l»panya Büyükelçlliğtrü Beledly» hlsnetlertnden yoksım bıralnn«t» karar TermtşÜT. Ank&ralılu «dma bu protes to kar&naı kldıguu »öyleyen I>»lokay, »ynoi î«p«ny» Bü ytUcelçisine, be» gencin kurşuna dizümesinl isınayan bır mektup da göndermlştir. Dalok&y'ıu gönderdiji ooektup föyledir: «Dıkta yflnetimine tarşı çüttıklan, lnsan onuruna yaraşır bir toplınn düa»nme k&vuşmak yolunda çabştıklan İçin tutukla narak askeri mahkemelerce yar gılanan beş Ispanyol gencinin, çeşıtU ülkelerta tüm uvanlarma tarçın, tspanya yönetıcüerince kurşun» dizılerek öldürülmelerinin devnmcl başkent halkını yasa bofdııgunu bllmenizi isterim Dlkta yönerirrine başkaldtr . mış beç gencın oldürülmesi, dtin ı y»yı tehdit eden faşızme karşı mticadele veren, banş içınde ve insan onuruvla bagdaşan özgüı bir yaşaraı Bzieyen tüm ulkeler insanlannm olumsuı ve haklı teptalenyle karşılanmıştır. Demokratik özgürlüklerine sıkı sı kıva baglı tum Turk halta gıbi Ackara'da vaşavan vatandaşlarım da lspanvol yoneticılennin gozlenni tarpmadan işledıkleri bu ci naveti tüm insanlıga karşı işlen jnış bir suç Ravmaktadırlar. (Oev&mı Sa 8 Sü. S de) Ingiltere Kıbns'taki uçaklannı geri çekmeye başladı Folis re Mvcüıtın •oruştormam oiftyın Meolojik yanı olma dı^uu ortaya koydu; »oc*k komandoiaı oUjn UtiamH lçin f*«t»rUet LEFKOŞE Kıbn» Hüktlmetlnın bır sozcüsu, adada uslenmış îngılız \urucu kuvvetınden S uçak fılosunun Agratur ha\a Ussünden aynlarak Ingiltere i e Uondugunü doğrulamıştır Soz konusu 2 fılonun 32 «Vul can» bombardıman uçağır.dan oluşnığu, ayrıca ıki «lugh'nuıg» füosunun da gene Ingiltere de bır Usse nakledıldıKlerı sozcu taraIından bıldınlmıştır Öte yandan ı>ı haber alan t w kaynaktan edınılen bılgılere gore de denızainlara karşı savaşt^ çok yararlı «Schakleton» uçaklarmdân kurulu bır Iılo da Mal 3 adasmdaki bır usse göndenltmştıBu arada Ingıltere'run Kıbrıstakı ıkı ussunae bulunan avcı, taşunfl ve toombardıroan uçak larım gerı çekmesı, Lcndra'daki asken ve sıyası çevreıerce, Ingıl(Devamı Sa 9. s>u. i de) Jandarma Genel Komutanlığı tedbir almak için Ecevit'in gezt programını istedi AVK\R.\ (ANK^) ^ CHP G«nel Başkanı Bülent Ecevit e yurt geı leri sırasında yoneltılen «aldınlan yogunla?ması nede c h l e Jandarma Genel Komutan lıgı, Partı Genel Merkezini nra yarak Ecent'm gezl progranum sormuştur. Komutanl* programl» ügül isteğırun gerekçesınl «gerekh emmset tedbirleri almak» şek lındp bıldırmıştîr öte vandan A? G«nel Başkanı Dpmırel'ın APye karşı oldukla n Rerekçesıv'e çağırmadıgı ga. «etelerin terosılcılennl de bun dan «onrakı gezılerine çagıraca fcı beltrtümıştır. Demırel' n bu tutımvuna kar?m Malıve Bakatıı Ergenekon'un «Rejm düşm»m saydigı» gazetelere karşı tutumu sürmektedır Ancak Ergenekon'un havayı y\ı muşatmak amaciTİe önümüzdeki günlerde fra7et»cüere bır çay zl yafetl vereceğı lîade edümektedür. Öldürülen gencin katilinin komando olduğu saptandı T. \AMAK Komandolarm denetlmlndekl Edirnekspı 1 urdtında kalan ve kendH d« komando olan Etnln Yaman'ın vakın »rkada?! Ekrem SSjJüfü Sldflrdukten sonra firar ettljl açıklandı... Maliye Muhasebe TÜksek Okulunda bnceki akşam meydana gelen vs bır kişının o lümtoe yolaçan kanlı olayın, k o mandolar arasındaki kışısel anla^mazlık sonucu patlak v^rdıği, ideolouk bır yanı olmadıgı polıs ve savahkça yurutülen Hk hazır lık soruşturmasından elda edi len bılgüerle saptannuştır. Komandolann dene^imlndekl Edımekapı öğTencl Yurdunda kalan ve M&lıye YUksek Okulu öçüncü «nri öftrendri olan Ekrem Sögütün oldılrtilmesınden sonra komaTidolar vs onlan d«stekleyen baa kunıhv»lar, olayı ıstismar ettneye ç&lışarak Ekrem Soğut'un devnmciler tarafından oldüruldügü iddiasın} ortaya axmışlar, onceki akçam v» dün sabah baa göstenl«r duıerüemışlerdir. Cınayeti işleyen •• dah» «onra Cemberlitaştaki d*rshaney« g«lerek orada da bır kişlyı çekild» yaralayan Emln Turgut Yaman'ın avnı okulda iıçüncu sı nıt oğrencısi oldugu saDtanınıştır Aslen Konyaiı olan Emin Turgut Yaman Ue ölen Ekrem Sogut' ün ÇOR ıvı arkadaş olduklan gerek Sa\cüı*m ve gerekse Cına» yet Masası ıle Sıyasî Polısın or taklaşa yapttklan soruşturmalarla dogrulannuşttr. Cınayeti ışleven Emtn Turgut Ecevit, Ali Frazier boks maçını izleyeceği için, gezinin başlangıcı bir saat ertelendi ANKARA, (ANKA) S©Çİın kampanyasını gürdilrmek tteere bugun Amasya'ya gıdecek ol&n CHP Genel Başkanı BUlent Ece•rit Ue, bu gezide kendisJne eşhk edecek CHP heyetinin hareket saatı Ecevıt'in, televızyondan Mu hammed Ali Frazier maçını a lemek istemeal nedeniyle bir saat «rtelenmıştir. Bbylece GEPIÜert götürecek otobüs, önc«den karartaştırıldığı gıbi «aat 5 45'de dejü, e iS'd* bireket «decektir. (Devamı S». 9, S«L l dej llk Türk uçağı TC lll/r nisan ayında tecrübe uçuşuna başlayacak ANKAKA Hav» Kur»eü«i Komutanı Orgener»! Emin AlpXaya, ulusal savunma sanayiinin kurulması yönündeki glrişimlerin bir »onucu olarak Kayseri lk« mal Baiam Merkesrtnda ıllc TUrk uçagının yapüacağını açıklamıs ve «hanrlanan projeler göre, TC 111 h»«J ulaştırma uçağmm nlsan 1978 da tecrube uçuşlann* başlryabilecejıni> söylertüşUr. Muharip jet uçaklamun TUSAŞ, diğer tıp uçakların da H»v» Kuvvetleri bünyesinde y»pünvasuun kar*rlaştmldığını be(Denuut S». 9, Su. S de) /y GÖZLEM UĞUR MUMCU ÎTHAL EDiLECEK 55 BiN TASIT LÂSTîĞiNDEN 20 EiNi GELDi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Tıcaret Bakanlı|ı Mus'eşan A. Oktay Guner, dun vaptıgı açüdamada ıthaluıe karar verılen 55 bın lastıkten 20 bınınin ge^iğınl ve dagıürmna başlandığıru açılslarmştır. Müsteşann bu fconudaki deme d özetle şcjyledır «Pıyasacla son günlerde başgös teren kara taşraa araçları ıç ve dış lastığı sıkınt'ismı gıdermek arnacıvla, ithalâtma karar \erilen mu.ıt*lı{ markalı lâstıkler peyderney ç« a i), bu. b da ...Ve Hatta MaoistM 4f Gezi Notlan Bayburt'ta Demirel'i kocaman bir Ecevit portresi karşıladı Turgut GÜNGÖR GtîMÜŞHANE «Diiny» gW«»ek küçülüyor» jaı&n n* denîi dogrudur bılemeyis ama Decnırcl gıdersk sayıflıyor Bu birs* Hendi partüö içtndeta. uyumsuılu tea, \ÛMM DPyi t»m olarait d v fıt»m»yı»uıd»n, M n ı d* icuîdu 8*. >. 6İLJL4*) Turhan Selçuk Varcelli Karikatür Yarışmasında ödül kazandı îtalym'nm Varcelll çehrlnd» y» püan bir karikatür yançmasında, Turnan Selçuk ile Oğvız Mıkal ööül »Imışlardır. Gaıetemizin karikatüristl Tur han Selçuk, Varcelli Karikatür Yan^masında îtalya Turizm ve TBnıtma Bakanlığı ödülUnü k»y zanırken, Oğus Makal da, btr ttalyan eİTkaünta koydugu MUlü almıştır. îlk kes düzenlenen Varcelll Ka rlkatür Yarıçmasına 9 Avrup» til kesinden 92 sanatçı. 275 es«rle katılmıstır Yanşmay» Türkiye' den d« 2fi una.tçı karilntUr gön Partiierin radyo konuşmalarının bugünkü programı 19 35 19 45 MHP AU Tuat Eyüpoğlu 19 S» 20 00 CHP BUlent «c«vit tan 20 20 20 30 DP Faruk Sükan aO35 20 45 TBP Muatıi» Tlmltl » 4 0 21 00 AT lux*U JOJBS an 20 MST» R«C&I ÎSPANTA'NIN 4st«nbul SıtoTÖnettm esM komutanı anhşanlı Tttrttn p»1 şa, en sonunda baklayı ftgzmdan çıkardı Şu söyledüuerina bakın allaha^kına: Bızrm 12 Mart doneminde uyguladıgımus politlka halkın destegıni kazanma palitücası olmuştur. Yaptıklanmızı halk» dayanarak y&ptık Bunda da Mao'dan esinlendım . «Kontrgerilla paşast» ışl ryice azıtmış goruyorsunur, Mao'dan esmlenml? ve böylece eyleme geçmış Mao'nun balığı degıl, myu kazanın, duşüncesıyle hareket ettlm. Balığı, yani smarşisti tek yakalamaktansa, suyu vanl anarşısün ortamısı içüıde yaçanmaa hale getırme71 düşündüra ve uyguladun .. Paşay» gel paçay» P&3» harretieri balıgs ve tuy» dOşMln oldugu lçin Marmar» yolcu gemısinin baa Maocul»r tar&tından batınldığını üerl «Urerek, iîçilert »• ögreocllerl işkence masalanndan geçirtmiş ve uydunn* mıçlar yaratarak, lnsanlann hay&tını zindan etmeye ç&Uşmiftır. Bu olayın büHin saniKlan beraat edince de: Ben bUDİann cucsus oldukltnn» lnMunıyorjm^ diye cek taıdar da, işin ucunu kaçınvermlçtl. Kontrgerlllacı, özel teîebbüsçU, mılliyetçl. mukaddesatçı ve batta Maocu paşamız, bu aMıyla bin yıl yaşasa, btlün gibi yaıarçiıer takıroına eglence de çıkacak demekur. Kendisinl blr yerde görürsek: Bu aHm hepsl »izin ml? örye sonrmrna Berekiyor. Fakat bialer, Gazetecfler Sendntaa gftrt TUrün'a ısmarlanacak a n kanveye sahip olmadıgımızdan bu tür sorular sorma zevkınden de tnc vararlanamayacaSıı. nernalde. TUrÜs paşanıa burnundAn t ü Rldırmadıgı gunlerde, Uüde btr: (Denunı S». 9, Su. 1 de) SEÇİM 75 Omit GURTUNA GÜMÜŞHANE Yalçın DOGAN ELÂZIC lzlenimlennl anlaüyor. Busrvın 5 sayfamuda
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog