Bugünden 1930'a 5,384,766 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

TÜRKİTE Bınncı Buyük Mıllet Meclısı 50 YıldonümU NonttiB Cmm GÜLEKLI ONABAN Bagbakanlık Kultur Mustetarlıjınc» y«vımlanan bu eser, buyiık boy olup ncfU biı baskı ve bol redmleri ihtlva etmektedir Mahdut tayıda basllabllmıttlr Bakanhjtımız yayınevlennde ntifa arzadllen eserı mutlaka foninuz v» ahnakta acal* edinız. D*vl»t KltapUrı Mudürlfiftl . Snltuuüunet Istuıbul Tel. 22 38 «3 IV* Cumhuri 50. vıl, sayı: 17657 1 ^JPnder yayınları cep dızısı 7 ,*• oktay akbal 1 28 Eylül Cuma 1973 m istinye suları M S Sander Yayınları 1 0 I İ TcL Kurucusu: TUNUS NADÎ Telgraf v naektup idreri: Cumhunyet Istanbul Poıta Kututu: Istanbul No: 24S I t l t i o a l ı r s 224290 224296 224297 224298 22 43 » En düşük Bir CHP'li bıçaklandı, 20 yaralı var memur maa asgari işçi ücretinden az olmayacak E c e v i t konuşurken alana gelen 150200 kişilik bir grup, polis ve inzibatlar tarafından sürüldükleri sokaklardan mitinge katılanları ve CHP Liderini taş yağmuruna tuttu CHP flaması taşıyan otomobillerin de tahrip edildiği olaylar, askerî birliklerin müdahalesi ile önlenebildi: Bülent Ecevit kendisine atılan t a ş ı Demirel'e armağan edecek CHP'liler bıçaklanan genci kürsüye çıkarınca Ecevit; «Arkadaşlar bu arkadaşımızın kani; Süleyman Demirel'in de yaşatmak için uğraştığı demokrasi için dökülmüştür» dedi • MEMURLARIK İNTİBAKLARI ÎLE İLGÎLÎ KARARNAMENIN ESASLARI AÇIKLANDL BAZI HIZMET SÜRELERİ İNTİBAK SIRASINDA DIKKATE AUNIYOR. ust dereceye yukselebılme olanak Devlet memurlanna da U Ka lar da sağlanmaktadır Kararnamenin getırdiğı yenüık nununa gore tesbıt edılen asgari ler şoyledır ıççı ucretleruıden aşagı olmamak «1 Use mezunu olup da me uzere aylık verılecektır Yuksek ogrenımı olmayan ıntıbakı >apü murıyette ıken Mıllı Egıtım Ba kanlıgınca belge ıle belırtılen bir mış devlet mcmurlarının tavan derecelerının, kanuni bekleme su yıllık meslekî kurs gorenlere bir kademe ılerlemesı venlecektır relennı doldurduktan sonra, bir Ortaokul ve dengı mezunu olup da memunyette ıken bır üst oğrenım gorenlere de 1 kademe venlecektır 2 Lıse ve dengı okullar mezunlarından aralıksız 2 yıl mesleki kurs gorenlere 2 kademe yerine 1 derece venlecektır 3 Memurıvetı sırasında tah sıl durumu değışmış olanların ıntıbakında lehlerıne olması gereken bu durumun 2 savılı ka nun hukmunde kararnamede değerlendirilmesme engel teşkil eden hukum bu kararname ıle ANKAR* (CnmhnrİTet Buronı) lehte olarak değıştınlmıstır 4 Imam Hatıp Okulu ıkmci CHP Partı Meclısının 25 temdevre mezunlarından bazı linvan muz 1973 gunu toplantısınd» alı lara 12 nci dereceden baslamak nan kararın geregı olarak Mılli uzere memurıyete atama ımkanı Egıtım Tetnel Kanunu hakJund» saglanmı«tır açtığı davadan sonrı, (Devamı Sa. T, Sfc. 3 de) «Devlet Guvenlık Mahkemelerı AVKARA (Comhurlyet Burosa) ECEVİT ISPARTADA SALDIRIYA UĞRADI ISPARTA CHP Genel Başkanı Bulent Ecevıt'ın dun buradakı konuşması sırasında büytık olajlar çıkmıs, mıtıngi sabote etmek Istıyen bır grupla, Halk Partılıler kıyasıya dovüşmüsler dır. Kavga sırasında ve atılan taslarla tıer iki taraftan 20'ye yakın kışı muhtelıf yerlennden yaralanmıs, bır CHP'li genç, mütecavızler tarafından bıçaklan mış. CHP flaması taşıyan hemen butun otomobıller aynı şahıslar ca tahrip edılmıştir. Ilgılıler, polıs dışında a^ker tarafından onlenen olaylarda 7 kışının varalanarak hastanede te davı gorduğunü ve uç kışının gozaltına alındığım bıldırmışler dır Ecevit, buvuk guvenlık tedbırlerı arasmda daha sonra Burdur'a geçmiş, burada da olay çıkartmak ıstevenler olmuştur CHP Genel Başkanı, Isparta olay larını AP nin çıkarttığını sojleriLş «Bıze taşla sopayla saldırdı lar Bızım de Demırel gıbı kaça cağımızı sandılar Kaçmadık kaç mavacağız Bız ulkemızde kardeş ler duzenıne son vereceğız Kar deşlık duzenını kuracagız» demış tır Gıresunda bır aemeç veren AP Genel Başkanı Demırel ıse, ola\ın sıyası bır mahıyetı oldu ğunu sanmadığını sovlemıştır CHP Isparta mıtıng konvonm dakı bır otomob 1 de kamvonun (Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) NOTLAR I( üşak 1973,, Yılmaz GÜMÜŞBAŞ mek ve en bnemlısi Ecevit'i jildırmak Amaçlan buvdu belkl ama evdekı hesao çarşıva uymadı Ne mıtıng dagıldı, ne CHP'lılenn. ne de Ecevıt'ın gozu vıldı. Yanl kısacası kıralık 3 5 ozgurlük düsmanının duzenledı gı «Hııruç» harekefre katılanla rır vedıklen dayak vanlarma kâr kaldı Esas zararlı çıkan da bızzat Sulevman Demırel ve AP oldu CHP'lıler mılvonlar harcasalar kendı ıddıalarını haklı çıkaracak, boyle bır belge bulanıazlardı Bu belge dun Isparta da ortava çıktı Bu belge ozeur luk duşmanlarının vp anarsmın gerçek yaratıcılarının kımler olduğunu açıkça ortava koyuyor du Aslında bellı kı aunku olavın mızanseni gunl^rce once hazır (Devamı Sa 7 Sü 3 de) CHP: Anayasa iki dava MahkemesVnde daha açtı Kııruluı ve Yargılama Usullerı Hakkında Kaıun> ıle «Toplantı \e ı Gosten Yuruyuşu Hurrıyeü hak kında Kanun>da değış klık yapan kanunun bazı maddelermın iptalı ıçın hazırlanan dava dılekçelerını de Anayasa Mahkemesı Başkanhğına vermıştır Dava dılekçelerını Genel Sekre ter Orhan Eyuboğlu ımzalamıştır CHP Devlet Guv enhk Mahkeme lerı Kanununun 2, 5, 9, 13, 25 maddelerının, Toplantı ve Goste rı Yuruyus Hurnyetı hakkındakı kanunun ıse 7 10 11 \e 18 mad delerınm Ana\ asa va av kırı bu lunduğu gerekçesıjle jptaünı ıs temektedır Istanbul Üniversitesi Anayasa Mahkemesine bas vurdu GİRESLN AP Genel Başkanı Demırel, CHP Genel Baş kanı Ecevit ın bır gun once ko nuştugu Terme Unve, Per• şembe, Ordu Bulancak ve GıreBAİSE sun'da konuşmuştur Bu jerlerA I TAM RAI~IATQI7 Yazılar'ndan oturu venlen hapıs cezalannı Sağdekı konuşmalarını ki'a tutan BtRtNCİOĞLU MLIMIN HMnMIOI^ malcılar Cezaevınde çekmekte olan Gazetecı Ya Demırel Ordu'da konuşurken zar Çetın Altanın sağ gozunde gorme oranı onda altı azalmıştır Çetın Altan dun, bu nedenle janhalk arasından kendisine muda darmalar eşUğınde, Guraba Hastanesı Radjoterapı Klınıfıne getırılmış ve muavene edılmıstir Tuhalede bulunan bır dinlejıcı ıle tuklu jazar, bu arada hastahgm «makula dejeneransı» olduguna ve hapıste bulundugu sure için | tartısmış, bu arada bazı kışıler 19 Mılll Psıkıyatrı Norolojık Büımler Kongresınde, koy \e ge de hızla arttığını soylemıstır Çetın Altan ın tedavısı ıle ılgılenen Radyoterapı Kursusu Profesorletarafından telleri kesılen mıkro cekondudakı kı«üerın yaşam ko rınden Dr Reha Uzel de, bır selım tumor olavından kuşki'landıklarını belırtmıştır Muavenesınden fonrfan da vetennce yararlana sonra cezaevıne donen Yazar Çetın Altan'm baş \e goz fılmlerı de çekılmıştır şulları, Turk toplumunun çeşıtlı mamıştır Demırel, Gıresun da kesımınde alkohklık ve ıntıhar ı konu>!urken de bır grup genç durumları ıncelenmıştır «Ecevit Ecevit» dıje bağırmıstır Kongredekı, Mehmet Unal ın al I Demırel Ordu'da spor salonu kolıklerı ızleme çalışmasında, ul ( onunde konuşurken «Bu mıllet kemızde en çok ıçılen ıçkının yuz(Devamı Sa. 7, Su. 5 de) de 47 6 oranıyla rakı ve yuzde 22 oranıyla şarap oldugu belırtümış Istanbul Üruversıtesı Rektoru Guraruk ve Tekel Bakanlığı îsta Prof Dr Nazım Terzıoğlu dun tıstık ve Etud şubesınden alınan vaptığı açıklamada, Istanbul U NOTLAR: bılgıye gore de 1971 yılında 19 mıl nıv ersıtesı Senatosunun aldığı jon 788 bın lıtre rakı, 31 roılyon karar uvarınca Ünı\ ersıteler Ya 896 bın lıtre şarap tuketıldığı açık sasının iptalı ıçın bir dılekçe ıle ANK4RA DevGenç ve ŞaDevGenç davasında sanık avu kalktığını one surerek kaldınlAnavasa Mahkemesine baş vurul lanmıştır Bu duruma göre yılda ınsan başma tuketılen rakı mık fak (TIKP) davalarına dun An katları daha once venlmış olan masını talep etmışlerdır. Bu taduğunu sovlemıştır tan vaklaşık olarak bır lıtre ol kara 4 Kolordu Komutanlığı 1 savunma surelerının kısıtlanma lebın reddedılmesı üzerıne sanık Istanbul Unıversıtesj Rektoru roaktadır | ve 3 numaralı malıkemelerınde sma ılışkm karann Sıkıyonetım avukatları Mukerrem Erdoğan, Prof Dr Nazım Terzıoğlu, Unı kalktığı ıçın «savaş halının» de Turkaj Çelen, Doğan Tanver, Er (Devamı Sa. 7, Sü 4 de) i devam edılmıstir (Devamı Sa. 7, Sü. 2 de) dem Karaıl Boyacı, Kemal Yucel, Çetın Guner, Fehmı Cam ve Yılmaz Sel 1 numaralı Askerî Mahkeme Başkanlıgına «Savunma hakkının kısıtlandığı bır ortamda ve savunma hakkını sıÜmit GÜRTUNA sıtlayan bir mahkeme onunde savunma yapmanın anlamsızlığı nı ve gereksızlığmı» ılerı suren ORDU Karadenız bır yazı vermışler ve duruşma sa bır durgunlaşmış . Dalgalarmı lonunu terketmı^lerdır haflf hafıf kıyılara değdırtıp ne\*r olup tıttığını anlamak ıstıyor, 12 Mart rejimi anlaması da zor.. Her yerde poli Avukatlar Mahkeme Başkanlı t.kc var, karmakarışık Karadenız ğına verdıklerı, «talepname» de aekı ıllenn durumu. Sıyasılerın 19 ajdır suren, yuzlerce tanık (Devamı Sa 7 Sü 7 de) dınlenen, bmlerce belge tetkık edılen davada savunma surelen nın 10 dakıka ıle kısıtlanmasınîn kaygu uvandırdığinı ılerı surmus OLAYLARIN Bomba olavlan da\a<;ının dun ler ve şovle demışlerdır ARDINDAKt ku dunısmasmda mahkemepm «Turk sıyası tanhınde 12 Mart verdığı ara sırasında davanın 1 rejımı olarak tanımı yapılacak numaralı sanıgı emeklı Kurmsy olan bu donemde tarıhm akışı Yarbav Talat T\ırhan ın, avukatı tersıne çevrılmeve çalışılarak, es Hıdavpt Il^r'la konuşması nede (Devamı Sa. 7, Su. 6 da) nıvle gorevl tı«;tegmei tarafından duruşma salonundan çıkanlması, tartışmalara yol açmışamnoyumın butun dıkkatı ge256 sanıklı tır. çim propaganda gezılcnne çevrildiği için çazeteler basSanık nerede? davada Özkan. ka konulan ele almakta zorluk çekıvorlar. Bu nedenle ülkemizSANAYI SERGISI AÇILDI Verılen aradan sonra durusma de sessiz sedasız vapılan bir vı yoneten Hakım Yarbay Coş Fındıkzade konureye gereğince önem verilegıda vapı malzemeleri ve basım kun Dundar, görevli muhafız Us ne gelemedığini bellrtmi?, «DevCumhurıv etin 50 yıldonumu nedenıyle duzenlenen «Istanbul ışkolları uretımi 12 ekım cuma teğmen Adıl Vural'dan sanık Ta baskınını anlattı let ıdaremız, modern ekonomık ' î medı. Sanayı Sergısi» dun torenle aUluslararası Klasık Arkeoloji gunü Teknik Ünıverslte Taşkış lat Turhan'ın duruşmada nıçın devlet vonetımlnden uzaktır çılmıştır Kurdeleyi kesen Mıllı 256 sanıklı THKP ve Cephesı' Konfrresi, başkentte 32 devletten la bınasında açılacak bir sergı bulunmadığını sormuştur. GöSatın alma pucunu halkımıza Savunma Bakanı, sanavidekı 600 yanancı ve 100 Turk bılım yayamadık» demistir. de teşhır edllecektır lkınd ser revli muhafız Üsteğmen Adıl davasının dunku duruşmasında Vural, yargıca, sanık Talât Tur Zulfıkar Dıclelı ıle eşı Ayşe Dıc gelışmeden kıvanç du\ duğunu adamının katılmasıvla açıldı gi 26 ekım cuma gunune kadar han ın verılen arada avukatıv'.a İfade etrmstir Istanbul Sanavı Spor ve Sergl Sarayı'nda 9 eIzmır'de devam edivor. Cumlelı'yı evınde saklamaktan beş yıl açık kalacaktır Üçbuçuk mil coruşmek istedıitını görevlı Üs ıle onıkı yıl arası cezalandırılma hurbaskanı Odası Yonetim Kurulu Başkanı Fahrı Koruturk kim salı gunune dek surecek Ertuğrul Sov«;al da yaptığı kosergide makine, metal taşıt, e von lirava malolan her iki ser. t^fmon Fıkret Üstlındag ın mü sı ıstenen «anık HU«îevın Çeler/in açıs konusmasmda: giye giriş ucretı bir llra olıcak dshsle ettıgıni, avukatm dışan sorgusu tamamlanmıştır Kendlnuşmada, buvuk gelişmelere «Atatürk donemmde baslavan lektrık ısıtma ve soğutma daTiğmen 50 yıld? Turkiye'nin lındaki uretim yer almaktadır. ve sağlsnan gellr Tılrk Don.n» ! çıktığını ancak sanık Talât Tur suıe yap''=n fskencelerı dokuz (Devamı Sa. 7, Sü. 4 de; henuz bır sanayi toplumu hallAyrıea tekıtll, fiyım, klsıya, ma Vakfı'na verılecakttr. 1 (Devamı Sa. 7, Sü. 2 de) Gecekonduda yaşayanlar, köyde yaşayandan daha fazla sıkıntı çekiyor Demirel, Ordu'da mikrofon telleri koparıldığı için konuşmasını tamamlamadı CHP Genel Başkanı Bulent Ecevit ve ona umut bağlıvan halk kıtlelen dun Isparta'da, belkı de partı tarıhmın en buvuk meydan savaslarmdan bırmı kazandılar Bu «Savaş» sozcuğu nü lâf olsun dıve kullanmıvoruz Gerçekten de taşıyla, sopasnla bıçağıvla tarr bır mev dan muharebesıydı Sonuç 20' den fazla yaralı hasara uğramış %uzlerce CHP flamalı otomobıl ve en onemlısı olağanustu şart lardan sıvnlmanm çabası ıçınde bulunduğumuz şu gunlerde aemokrasıye açılan buvük vara Evet, bugun Isparta'da saat 13 u 35 geçe, 14 Ekım gunu va pılacak eenel seçımlere kan kanştı Insan kanı, kardeş kanı Ne ıstıyorlardı, amaçlan ney dı' CHPmn mıtmgıni dağıtmak, partılılere gozdagı ver Yıldırma çabası Hazırlanmıştı 1973 SEÇİMLERİ EŞİGİNDE 50. YILDA PARTİ LIDERLERİNIN EKONOMIK VE SOSYAL GÖRÜŞLERİ ARASTIRMA RÖPORTAJ GÜNAYDIN ERDOĞMUŞ İCEN BÖRTÜCENE DevGenç davasında savunma avukatlarımahkemeyi terketti Bomba olayları davasında görevli üsteğmen; durusma arası avukatıyle görüsen sanığı salondan çıkarınca tartısma çıktı Sesi kısılan Demirel'e doktorlar istirahat tavsiye etti Karikatürler: TURHAN SELÇUK tşsızler vardır Eğıtım olanaklanndan yoksun çocuklar vardır Yarınına ekonomık sosval hatta sıyasal guvence ıçınde bakamıyan 36 mılyon ınsan vaşar bu topraklarda Topraksız çıftçıler asgaıı ucret altında boğaz tokluğuna çalışanlar vardır Gelır dağılımı dengesızdır Sağlıksız bır kentlesme vardır «Gpcekondular kentlenn guzellığmı bozuyor» dıye uzulen.eı kentleruı kovleçmesınden yakınanlar vardır. PARTİLER BU SORUNLARA NE ÖLÇÜDE CEVAP VEREBILIYORLAR YARIN CUMHURİYET'TE GERÇEK Arkeoloji Kongresi kazıların başanlı sonuçlannn muzelerımızde hayranlıkla ızlen d'ğını, eskı eserlerımızi hem kendımız hem dun>a adma korudu ğumuzu» bildırdi Ayrıea «tskı eserlerın Turkıye'den kaçınlmasının önlenmesı konusunda Amenkalı ve Avrupalı arkeolog ve tarıhçılerin gosterdıkleri hassa sivetı sükranla anmavı borç b) Iınm Gerçekten bır eski eser topraktan ancak uzmanlar elıv le çıkarılmalı ve bulunduklan çevrede bırakılmaltdır» dedi. Sayın Korutürk'ün yabanrr <»vrelere bir Devlet Başkanı fl« lubu içinde raptıfı uvan rerindedır Cumhunvet'ın 4. savfasında bufun «ona eren «Bıırası Anadolu» vazı dınsınde de helırtıldığı tibi. Anadolu'dan cıkarılan cosu esld e«erlenn vaktıvle vabancı Olkelere ka'nrıldıSı ve vabancı müzelen siısİpdtF. acı bır eercektır Klhette bu nlavda. Osnranlı vnnetıminın husiık nlçude ihmalı ve kavn«ızlı£ vardır Yasadtğı topraklarda filız vermı? esld ırvgarlıkiara *ahıp çıkamıran bir toplum, çağdas uyearlık ••* (Devamı Sa 7. Sfl. 6 da) K
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog