Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

CumJıuriyet Minikler Futbol Turnuvası'nm adçekimi yapıldı 16 YAŞINDAN KÜÇÜK FUTBOLCULARIN YER ALDlGl 16 EKIBIN MÜCADELESİ CUMARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR. HABERİMIZ ÜZERİNE DÜN TEKRAR TURNUVAYA GIRMEK İÇİN BAŞVURMALAR OLDU. ANCAK, OLANAKSIZLIKLAR NEDENIYLE KENDILERİNE OLUMLU BİR KARŞILIK VERİLMEDİ. maç'ann prorramı sövledlr11 AĞUSTOS 1973 CCMARTESt GUNKÜ MAÇLAK 1100'de Kanarya Akınspor Yenıçehır Martıspor 16 00 da Bahçehevler Çamlık«por Ba=mspor 18 00 de Yıldızspor • Beşıktaj Denızkurtları I? AĞUSTOS 1*73 PAZAR GÜNKU MACLAB: 11 30'da Atlantıkspor Fatoh Y# pltekkespor 13 00 de Kuftep* Cerrahpaja Alıpa?aspor 14 30'da Incırlıspor Çunen=por 16 00 da Tek«ülspor Basınsı tesı 17 30'da Turkehspor Langa *por Cumhuriyet JUDO, TAEKWONDO VE KARATE ŞAMPIYONASI DUZENLEDI CUMHURIYET TURNUVASININ Cumhunyet Gazetesınin Mzenledığı Minikler Putbol Turnu vası bu hafta Cumartesı gunu Bakırkoy Incırlı sahasında baf. lıyacaktır. Bu turnuvaya 16 vaşından kü çuk futbolcular katüacaktır 16 tajcımın katılacağı turnu veya Istanbulun değısık semtle rınden ekıpler seçümıytır. An EVSAHIBÎ EKIBI tNCIRLISPOR cak dun turnuva haberinı gazetemızden oğrenen başka semt ta kımları tumuvaja gırmek içın başvurmuşlar, telefonla aravarak veja kendılen gazetemıze gelerek turnuvava kendılerınm de alınmasını ıstemıjlerdır Fa kat olanaksızlıklar nedenıv'e kendılenne olumlu bır karşılık A e rılememıştır Buna karşın BU turnuvanm sonunda bır bsşka turnuva düzenlemek ıçın de ber turlü olanaklanmızi kullanacagımızı açıklamak ıstenı ADÇEKİMİ Y%PILDI Cumartesı başlıyacak ve pazar gunu de devam edecek olan tur nuvanın programı ıçm kuluplerm vonetıcılerının de hazır bu lunduklan toplantıda adçekimi yapılmışfır Adçekımme gore Antalya'da Jübile maçında Beşiktaş başarısızdı yapılan Türkiye Pirat Birinciliğini Derebeyoğlu Sarı. Lâcivertlilerin go!Bu maçtan önce de söhÜnel ekibi lerini ilk yarıda Ibraretler karsılaştı ve Fehim, ikinci yarıda da nerbahçe, Beşiktaş'ı 42 kazandı F.Bahçenin Nedim'e armağani: 3 0 Osman ve Cemil attı yendi Balkan Gençler Baskeibol Bırincıliğinde Millî Takımımız Bulgaristan'ı 7941 yendi BETOVGRAD. (Bnlıarirtan) Balkan Gençler Ba^ketool Şam pnona^mın ilk maçında Genç Mıılı Takımımız Bulgarı^tan (B) takımını 7941 ^enmntır Karsılaçman.n ilk i&rısını takı mımız 37 20 g»lıp bitirmiftır. Ze\kh ve çekıçmeh geçen maçta, Gençlerımlz u«tun bır o >un çıkarmışlardır Ard ard» attıkları basketlerle Bulgarları çaşırtan takımımız u^tun o\un larını maçın sonuna kaaar sur durunce fark i apmıslardır Genç Mıllı Takım mız, bueun Yunanıstan ıle karşılaşacaktır. o YARIŞMANIN KOŞULLARI Gazeteniz CUMHURlYET 1973 ISTANBUL JUDO TAEKWONDO ve KARATE Şampiyonası düMnierruçtır Okullar, tüm kuruluşlar, kulüpler, doiolar, askerî guçler ve isteyen her sporcu bu Şampiyona^a girebilecek Koşullar Son yıllarda büyuk gehîmeler gosteren judo t«ekvıondo ve karate'nın daha ıvı tanıtılması sevılmesı ve sevdırilmesi amacıyla düzenledığımız bu Şampıyonanın koşullan şojledır • CUMHURİYET Garetesl «• Istaatoul Beden lertnyesı Bolge Mü dUrluŞunün bırlıkte dUTenlediyclert bu Şampıvona herkese açıitır. • Okullar, tum fcuruUşlar kulupler dojolar askerı guçler vs kış:<*l olaraK katılmak lsteyen her sporcuva açık olan bu Şampıyona Istanbul da Epor ve Sergı Sara ANTALTA Ttttfdye Pirat Şampıyonluğunu Mustafa Ünel Teoman Derebeyoglu ekıbı kazanmıştır Dün sona eren şampıyonada îıancıliğı Mumtaz Ünel • Fatih Ozdan, üçüncüKlğu de Mehmet Özer Fıkret Tan m ekiplen a!mı«lardır DtZENLEME BO7UKLUĞTJ Y\KIN~MALARA YOLAÇTI Pazar gunu başlayıp dun sona eren ş&mpiyona boyunca dü zenleme bozuklugu dıkkati çekmışttr özellıkle Hakem Kurulu gazetecılenn haber almalannda güçlufc çıkarmışlardır. Bu nedenle de gunü gününe sonuç alınamamıştır. AVRUPA GENÇLER MASATENİSİ BİRINCILIĞÎNDE TAKIMIMIZ 12: OLDU ATtNA Avrupa Gençler Ma*atenı<ı Birincıllğinde Genç Mlllı Takımımız 27 ülke arasında 12 olmuştur Genç Masatenısçilerlmız dun Yugoslavva ıle japtıkları karsılasmajı 54 k»y betmışlerdlr Avrupa Şampi>onluğunu flnalde Sovyetler Blrllğl'nı 52 yenen Isveç kazanmıştır B Almanya da uçuncu olmuştur. o Nedım, Saxı • LAcıvertlı forraayı son kez 13 dakıka gıydı ve sonra sahayı arkadaşlannm omuzlarında terkettı Fotopraf" (THA) : Dolmabahçe HAKFMLER Ömer Karadağ (4) İMnml H»nd«k («) N*bıl Okçııoglu (fi> FENEKBAHÇE: D«tcu (6) l ı muçın (6) (Sukru 5) Zıv» (7) Yılmaz (S) Alpa<slan (7) Ersov (7) Mustafa (6), (Ha luk 5) Cemil (7) Ibrahım (7), O'man (5) (Selahattın B) Nedım (10), (Cevher 5). BEStKTAŞ: Sabri (6) Ahmet (6) Nıko (6) Lutfu (6), Ze kerlia (6) Vedat (5) Mılıç (fi) Ahmet II (6) (Haluk 5) Mesut (5) Ntcmı (6), Sanh (6), (Suat 5) ymda üd gün süre Ile yapılacakOr • Yukanda adı geçen kuruluşlar bağh oldukları yerlerin antetli kagıtıan Ue CLMHURİYET GAZLTESÎ SPOR SERVİSI JTJDO 5AMPİYONAS1 Cagakıglu IstanbuJ adresıne bırer yazı gondermelen ve bu yazıların en geç 25 agustos 1973 tanhıne kadar elımiza geçmesı sarttır • Şampıyonava kışısel olarai gırmeyı arzulajanlar ıse doğrudan dogruya Istanbul Beden Terbıesi Bolgesı Judo Aıanlığına baçvuracalc ve doktor raporu fle DU fcsrşılaşmalara çırebılecektır • Orgaruzasvon Komıtesl ıle Şampı> onanm Teknıij Komıtesl ilende açıklanacaktır Teknik Komitenın Şampıyona ile ılgılı tekruk yonetmek*ı ıse onuıruzdelu gunlerde açıklanacaktır. Sadettin ATEŞ Olimpiyattan sonra en büyük spor gösterisi Moskova'da düzenlendi MOSKOVA Geçen yıl Munlh'd'e duzenlenen Olımpıyat'tan sonra en buyuk spor go«terisı 15 Ağustos'ta Moskovada başlayacaktır. 70 ulkenin dort binden fazla atletı «Üniversitede 73* oyunlanna katılacakhr. ŞÜCA KUPASI OKÇULUK YARIŞMALARI SONA ERDÎ BURS\ (Feridun Evrenosojlu bfldirijor) Okçuluk Federasyonu tarafından duzenlenen Bur salı Suca kupası okçuluk yar^şmaları dun 30 metre hedef erkekler ve kızlar musabakası ıle sona crmıştır Eıkekler 39 metre: 1 Agâh Ozbey (BJocik) 305 2 Keraal Erer (Ankara) 303 3 Ertan Kuçukkayalar (Ankara) 301 Bajanlar 30 metret 1 Macıde Erdener 269 2 Nuran Ülker (Ankara; 2SC 3 Tulın Cavlı (Ankara) Ü3 Genel sıralama Erkekier: 1 Ertan Kuçukkayalar (Ankara) 963 puan 2 A.gâh Ozbey (Bılecık) 8"4 3 Yıgıt Ozmert (Es«jjenır> 837 Kızlar 1 Macıde Erdener (Ankara) 927 puan 2 Hayrıve Şenyoğurtçu (Manısa) 640 3 Nuran Ulker (Ankara) 622. o AT YARIŞI SONUÇLARI 1. 2. KofO S. Koşn: 4. Kofn: 5 Koçu «. Koea: 7. Koav: 8. Koap: Zorbt, Vural, Çln. Ganyan 1 55 Selva, Ender, Nlh»l. Ganyan 110 Gerçe, Çekirge, Onurlu Kız. Ganyan 110 Mme, Simten, Uğurvu Atıker, Sahıde, Nebahat Ganyan 195 Pla«eler 120, 185.410 Brrvur, Yellow Rose, Flut, Magıç Ganyan: 125 Patnır, Ümıt, Güraüf. Ganyan* 3 50 Karaçay, Çamlıdere, Turedı. Ganvan 835 Plaseler: 180, 1.15, 2 05 tKtLtLEK: Bır lcfı? daha ka^dı. Turk \ futbolundan Fenerbahçe nın 12 Mİlık futbolcu«u, kaptanı Ne dım dun gece Dolmabahçe \ı dol duran 30 bıne •\akin se\ırcının bu\uk sevgı costerilerı ara«ında \ esıl sahalardan ugurlandı Saha\a «11» numaralı forma «ıvle çıkan Nedım Doğan, 13 dakıkanın eonunda me«ın ı u \arlağı sahada bıraktı Nedım \erını Ce\here, kaptanlık go re\ını de Z n a \ a terkederken, kendlnı bır anda Fenerbahçell \e BejiKİaşlı arkadaşlannm omuzlarında buldu Bo^lece ^porseverler Sarı • Lacıvertlı lorma^a \illarca ba«arı ıle hi7met etmış olan bu bu^uk futbolcuva kar^ı <:ahadakl son sevgılennı gosterdıler özellıkle ıkıncı \anda u'tun bır oyun çıkaran Fenerbahçp, Sıvah Bevazhlar karşısınd» rahat bır galıbı\et aldılar İlk \anda Beşiktaş genellıklc ba»a baş bır ovun çıkarmasına ragmen, daha 5 dakıkadaki tbrahım'ın golune engel olamadı ve ük \arı 10 kapandı Fenerbahçe ıkıncı randa, ustunlugunu kabul ettırdl. Osman, 60 dakıkada Sabrı'vl cfe çahmla\arak ıkıncı golunu attı 78 dakıkada da Sabrı'den ve defanstan ıkı kez donen topu Cemil Beşıkta? ağlarına gonderdı 30 Geçen dakıkalar ıçınde sonuç değışmeaı \e Sarı Lacıverthler bu net «korla e«kı kaptanları Nedım e bır h e d n e dana verdıler Balkan Gençler Baskcthol Birincüiğinin tarihçesi 1970 (RİJERA. TUGOSLİVTA) Turkıve Bulgarıstan 7089 Turkne • Yugoslavya7568 Türkiye Romanya 5279 Türkıve • Yunanıstan 6582 Turkıve Yugoslavja (B) 78«4 Genel a m l a m a : 1 Yugoslavva 2 Yunanıstan 3 Turkıye 4 Bulganstan 5 Romanva 1971 (İZMİR) Turkıye Yunanıstan 1 6358 Turkıve Romanya 6771 Turkıye Bulganstan 8664 Turkıye Yugoslavya. 6967 Genel sırılam* • 1 Yugoslavya 2 Turkjye 3 Romanva. 4 Yunanıstan 5 Bulganstan TÜRKİYE GENÇLER TENİS ŞAMPIYONASINDA ELEME MAÇLARI SÜRDÜRÜLÜYOR Türkıve Gençler Tenıs Şampıyonası zevklı karşılaşmalarla surdurülmektedır Oldukça kalabalılc tenıssevenn izledıği maç larda genellıkie gozde olan tenısçıler, rakıplerıni yenmışlerdır Dun oynanan karşılaşmalarda ?u sonuçlar almnuştır. TEK ERKEKLER: S Var, Alı Gorek'l 6S, 68, 62, Engın Babayığıt, Cevdet Çukavı 61, 36 62, Kemal An bar, Ahmet Özkan'ı 60, 63,; Tahsin Bensel, Muiıt Arslan'ı 64, 3 6, 64, Bedrı Baysan, th«an Necıpoğlu'nu 61, 61; Hak kı Özgonen, Tunç Çelebi'yi 63, 61, Orhan Ataş, Oguz Eroğlu'nu 6 3, 46, 64, Mehmet Tlnar, Vedat Aras'ı 60, 62 TEK BAYANLAR: S. Necıpoğlu S. Atesoz'u 8/0, 6/0 H Ulukan Z Üstunu 5/7, 6/1, 6/2, H. Özturet(Devann 1. Ssyfsda) Balkan Gençler Yüzme Birinciliğinde 2 YTR kırıldı • Avrupa Gençler Şampiyonası Leeds'de, Balkan Buyükler Şampiyonası da Dubrovnik ve Zagrep'te bugiin başlıyor Balkan Gençler Yüzme Şanv piyonasında Nur Pahıya ve Serap Kızılsu lln Turkıye rekoru kırmışlardır. Sutopu takımımız ıse beş ülke arasında sonuncu olmuştur. Genç bayan yuzacülerbnizden Nur Pahıya 100 M. serbestts 1 08 9 ıle kendısıne aıt olan Turkıye rekorunu 1 08 0'a mdırmıştir. 400 M. kanşıkta da Serap Kızılsu 6 22 8 yaparak kendlsıns aıt olan 6 29 3'luk Turklye reko runu yenılenuştır. Sutopu taiamımıa Ise Ttglv«T> Şampıyonu olan Romanya'ya 151, Yugoslavya'ya 132, Bulganstan'a 94 ve Yunanıstan'a da 7 2 yenılmekten kurtulamayarak sonuncu olmuştur. Öte yandan Avrupa Gençler Yuzme Şampiyonası îngütere' nın Leeds, Balkan Buyükler Yuzme Şampiyonası da Yugoslavya'mn Dubrovnik ve Zagrep şehırlennde bugun başlayacak; tnr. Her ıld Şampıyonaya Mıllî T (Devamı vann) ŞÖHRETLER MAÇI AT YARIŞLARI TAHMİNİ 1. KOŞU Favori Tunkuf, Plâ ae Vıolettera 1. 2 KOŞU Favori Esmer 1 Pla ae Aycan 1 Surpnz: Alkısmet 2. 3 KOSU Favori Kıymet 1 Plase Kocak 1 Surpnz Hakanbey 4. KOŞC: Favorı Berhı Plâse Ipek 2, Turhan 1 Surpnz Pmkpanter 5. KOŞU Favon Sırın 2 Plâ «e Şenkız 12, Esmeray, Surpnz Fıgen 2 C KOSU Fsvon Semra 41 Plâse Zarahan, Surpnz Nıket 7. KOSU. Favon. Fatıh 4 Plâ «e Atıker, Tonton. Surpnz: U mıde. > Yuksel ERÜÇ 1. 2 3. 4. 5 « 7 8 Yok 2'1, 2 60, 5/3, 12 95, 3/5; 5 45. 4'9, 610, 4/1, 3 05, 2 3, 23 0* 3 7 79 ÇtPTELERt 1 Çifte: 2 5, 5 90, S Çltte: 3/4 9 95, 3. Çifte: 4/3 6 40 Üçlfl G»nT*n: 4S7 Üçlü Bahis: 735 tkili: tkili: tkili: tkili: tkili: tkili: tkili: tkili: FATİH KUPASINI YÜZME İHTİSAS KAZANDI Fatıh Kupasını Istanbul Yuz me Ihtısa» Kulubu kazanmıştır Dun ÎYİK havuzunda 9 13 \aşları ara'indakı yuzuculer ıçın riuzenlenen vanşmalarda İYÎK 12, Galatasaray 7, YDYİ de bır hırıncılık almışlartfır Fatıh Kupa^mda Galatasarav ikınd, YDYÎ uçuncu olmuşlardır. ın jubıle maçından once o\nan?n «ohretler maçında Fenerbahçe, Beşiktaş ı 4 2 u n dı Yarım«ar saatten ıkı devre o\nanan maçın gollerını Fenerbahçe den Ogun (2"ı Can ErEun Befiktaş'tan îse Turgay Şeren \e *>elım attılar Fenerbahçe: Fecrı Ebcıoğlu (Şukru Ersov) Nedım, Numan Şeref Osman Sukru Ersov • Ogun. Ergun, Mujdat Gezen, Can, Bırol, Beşiktaş: Ne L mi Fehmi, B Ahmet K Ahmet, Suat Coşkun özarı Yılmaz Gokdel, Recep Adanır, Turgav Şeren Selım So\(fan Şukrü Gulesln PUTTEMANS, 5000 M.'de MEVSİMİN EN İYİ DERECESİNİ YAPTI STOKHOLM Belçikaiı Emıle Puttemans, 5 000 metreds 13 dakıka 14 6 saniye ıle mevsimın en ıvı derecesını yapmıştır. Stokholm'de duzenlenen ulus lararası bır musabakada y a n şan Puttemans 12 dakika 13 0 saniye ıle kendısine aıt olan 5 000 metre dünya rekorunu 1 6 saniyelik bir farkla elinden kaçmnışttr. Bu mevslm 5 000 metrede hiç geçılmıyen Yenı Zelandalı Dick quax, 13 dakıka 18 4 saniye ile Puttemans'ın arkasından ikinci gelirken, Avrupa 3000 metre steeple rekortmeni îsveçll Anders Garderurld da 13 dakika 32 8 saniye ıle üçuneil olmustu. Ender, tedavi için Fenerbahçe'li Ender Pazar akşaraı Dınamo ile yapılan maçta dız bağlan yırtıldığı için 20 gun sureyle takımdakl yerıni alama yacaktır. Ender Kones yann Roroanyaya gıderek tedavısini yaptıracak Havalandırma ve ozel ışıklandırması ile dlkkatl geJcen ECzacıba?ı Spor öalonu İçin ılglliler, gazetecılere bılgi verıjorlar . <F«toğrai: Reha ÖZ) Romanya'ya gidiyor Eczacıbaşı Spor Salonunun yapımı tamamlandı 450 ki'llik olan salondan, Eczacıbaşı Kulubunun 143 sporcusu gunun her saatınde yararlanabllecektır Cıva buharlı lâmbalarla avdınlatılan salon 3 mılyon 600 bın lıraya tamamlanmıştır. Yapımı tamamlanan E c z a o başı spor salonu, 21 23 Ağustos gunlerı Kızılyıldız ve Partızan takımlarının da katılacağı voleybol, basketbol ve masatenisi turnuvaları ile açılacaktır Levent tekı Eczacıbajı llâç Fabrikan sosval teslsler »ahasında yapılan spor salonunda vurdumuzda ilk kez olarak videotevp kullanılacaktır. Bu sıstemle karşılaşma veva çalışmalar banda alınacak, istenılen anda da tekrarlanabilecektır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog