Bugünden 1930'a 5,475,058 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet BASIN AHLAK ÎASAS1NA ÜYMAÎI TAAHHÜT EDER. Sahıbı; Cumhurı\et Matbaacılık ve Uazetecilllı T.A.Ş. adır.a NAZİME NADÎ Soruralu Yazı lşleri Müdürü: OKTAY KURTBÖKE Basan ve Yayan: COMHVRİTET MATBAACIUK ve GAZETECÎLİK T.A.Ş. Cagalojlu Halkevl Sk. No: 3341 • BÜROLAR: * ANKARA! AUhirV Bulrsn Yettf* Âpt Yenljehlr Tel: 120920 138544 1 S « 12 ABONE ve Aylık Aytıfc Aylık Aylık tLÂN ÎZMÎR, Halit Ziya Bulvan No. 65, fcat S. T«l: 31230 • 247» GÜNEY ÎLLERİ, Kuruköprü 3* «okak No, 40 ADANA Tel: 4550 3934 Xnrt t{t Tnrt Difi 30. S2M> 80* 1S7S0 180. 315. 360. 630. BMİÜt Obktu) 2. r» 1 nd ayfa fSanUml) > flncü «ayfa (Santtml) 4. 5. 6 neı t«yta (Sannml) Ölüm. Mevtid. Tatekfcttı 13 Sm.V Nijan. NUcah. Erletuna Ootunı Ölüm. Mevlld. Tesekküı 13 (S Sra > ssn un 80 83 7» IOO lon » ıso • » » > • SAYISI KURÜŞ 100 IŞÇI KEStMl (Bastarafı 1. Sayfada) suslarda ilgili karar ahnmasım lstedi.» Sanığın bu istemi 11e İlgili olarak Askeri Savcı Hâkim Kıdemli Üsteğmen Engin Doğruer şu konuşmayı yapmıştır: • Sanığın ileri sürdüğü hususların şu duruşma ile ve bu dava ile uzak yakın bir ilişkisi yoktur. Şayet sanık Avni Deniz tutukevinde söylediği gibi baskılara maruz kalıyorsa, bunu ilgili makamlara her an için duyurabilir. Bu konuda mahkemenin ayrıca özel bir karar almasına da gerek yoktur.» Sanık Avni Deniz, Askerî Savcının bu konuşması üzerlne, rr.shkeme heyetine «Can güvenliei bakımmdan gerekli tedbirlerin alınmasını istedik. Karar ahrsınız veya almazsınız.. Bizim sizden başka başvuracak yerimiz yok» demiştir. Duruşmanın sonunda mahkeme. sanık Avni Deniz'in talebi konusunda gerekli incelemenin yapılması için duruşma tutanagıIstanbul Sıkıyönetim Komutanlı gına gönderilmesine karar vermiştir. Dtıruşmanın öğleden sonrald I bolümünde de sanıklardan Şişli Motor Sanat Enstitüsü öğretme ni Necati Koçer ile aynı okul öğrencilerinden sanlk îsmail' Atmaca'nın sorguları yapılmıştır. Her iki sanık da polis ve Askeri Savcılıkta alman ifadelerini reddetmiştir. Kontgerilla da işkence gördüklerini ileri süren sanıklar. «Gizli bir örgütten haberleri olmadığını belirttikleri eski ifadelerinin İşkence ve baskı altmda alınan birer senaryodan ibaret oldugunu» söylemişlerdir. Öğretmen ve öğrenci , Onaltı yaşında Sanıklardan öğretmen Necati Koçer, «Şişli'de altı yüz liraya tuttuğu eve, kirasını ödeye mediği için ögrencileri kiracı | olarak alması yüzünden örgüt kurmakla suçlandıgım» söylemiş tir. Sanık öğrenci İsmail Atma j ca da, «Benim örgüt hücre kurduğum tarihte yaşım onalrı. O yaşta bir çocuk nasıl hücre kurabilir? Yaşımın küçüklüğünU ! dikkate alarak tahliyemi talep ederim» demiştir. Sanık avukatlanndan Tuncay Ünal söz alarak «Müvekkilim Ne cati Koçer öğretmendir. Bu asır da ve Türkiye'de bir öğretmenin tutuklu olması gerçekten tas i vip edilecek bir hal değildir. Bu bakımdan tahliyesine katılıyoruz. Sanık İsmail Atmaca, yaş durumu gözönüne ahnarak tahliye olunmaya hak kazanmıştır» demiştir. Duruşma Istanbul 3 Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesi dün sabah «tşçi Kesimi» davasmda 31 ve 32 numaralı sanıklar Ömer Demirbaş İle Turgut BozgüTün sorgularını yaDmıştır. Türk Demir DökOm fabrikasında i « i olarak çalışan sanıklar 6an Ömer Demirbaş, 21. Şubat. 1973 gecesi fabrikadaki isinde ça lışırken vardiyadan alınıp Emniyet Birinci Şubeye. oradan Hnrbiyeye ve oradan da gözleri bağh olarak Kontrgerillaya götürülüp kendisine işkence yapıldığim söyleyerek iddianamede kendi sini suçlayan bölümleri reddetmiştir. İki tahliye Mahkeme. diğer tahliye talep lerini reddederek gecen duruşma da tahliyelerini Isteyen Ali Hayali ile bir önceki dunısmada «gizli örsüte davet olunduğunu» ileri süren sanık Mustafa Kuyumcuoğlu'nun tahliyesine karar ver • İşkencelerle uydurma bir ifa miştir. deyi bana kabul ettirdi!er> diSorgular tamamlanmıs olduyen sanık Ömer Demirbaş aöyla ğundan duruşma. bu davanın dakonuşmuştur: ha önce sanıklan olan kişüerin, j •Fabrikadan tanıdıjhm barı arbu defa da tanık olarak dinlenkadaşlarla onu bununla, bunu mesi için 28.8.1973 Salı günü saat cnunla tanıştırmak. bilinçlendir» 10'a ertelenmiştir. mek gibi sözde gizli işler çevirdijrimiz yazıldı. Isimlerini ilk de ' fa orada duyduğum şahıslarla çö rüşüp konuştuğum yazıldı. Aslı (Bastarafı 1. Sayfıda) astarı olraayan bir ifade hazırlan dı. Bana imzalatıldı. « Sanıklar hakkında tanzimolunan 26.11.1971 tarihli iddianaGözleri bağlı memizde ve bilâhare yazilan ek sanıklann Ben bahsedilen kitaplan haya. iddianamelerimizde fiillerinin TCK'nun 146/1 mad1 Iımda hiç görmedim. Okumadım desine mümas bulunduğu ve i da. Zaten isten kitap okumaya vaktim de kalmazdı... Üyesi ol o suretle tecziyeleri talep €dilmişti. Ancak yapılan son tahkiduğum iddia edilen T.HJC Parkat safhasında gerek delillerin tisi ve Cephesi örgütü hakkında ve gerekse hiç bir bilgi sahibi değilim. A değerlendirilmesi TUrkiye'deki proleter devrimci | macını maksadım. tüzüğunO bilmem. Kimse de bana bunlardan | hareket içinde diğer illegal kubaKsetraedi. Bövle bir prgut vsr j ruluşlarm oı+aya çıkması nede» j dejişikük mı, yok mu onu da bflnıem. E lerijie suç vasfıuda yapılması zanıreti hâsü olmuşğer varsa bu örgüte beni gözü ka palı sorgum yapılan yerde is.ken j tur. ce ile kaydettiler. Bu durumda j Evvelemirde 12 Mart muhtıraböyle bir örgütün üyesi olmam ] smın verilmesini müteakıp, gomümkün değildi. Gizli örgüt suç çen zaman içerisinde ve Sıkıyölaması önemli bir suçlamadır. Giz netimin ilânmdan sonrakl devreli örgüt nasıl knırulur bilmem de TUrkiye'de meydana getirilen J smma, her halde ismini bilmedlîbütün sol hareketler, devrimci I gıra bir çahısla bir kahvede aynı eylemler gerek resmi makamlar, masada üçbeş dakika oturmuş ca, gerekse kamuoyunca Devolmakla kurulmaz....» Genç tarafından ortaya konuldugu kanaati hâsıl olmustu. Sıkı 32 numarah sanık yönetim Savcıiığınca yuriltülen soruşturmalar neticesi gerçeğin Türk Demir Döküm fabrikasmda işçi olarak çalışan ve gecele yukanda belirtildiği şekılde olri de okula giderek tahsiline de1 madığını, bidayette Dev Genç ivam ettiğini söyliyen sanık Turj çerisinde bulunan kişilerin bilâhare görüş aynlıklan ve deTrim gut Bozgül, 30. Ocak. 1973 günü iş yerinden «İki dakika için Eın mücadelesinin verilmesinde takip edilecek strateji hususunda niyete gelir misin« denilerek gîz ihtilâfa düşerek ayrüdıkları,! altma alındığını, daha sonra göz DevGençten müstakil ve Devleri bağlı bilmediği bir yere götürüldüğünü söyleyerek başından Genç'i bağlamayactk sekilde ye j ni yeni illegal örgütler kurdukgeçenleri şöyle anlatauştır: lan anlaşılmıştır. Yapılan soruş «Devamlı olarak beni değnek turmalar neticesinde bu örgütveya cop gibi şeylerle dövdüler. lerin THKO, THKP, THKC, TtDöverken hücreye Eötürüyorlar tKP adlanndaki örgütler oldukları anlaşılmiş ve haklannda Sı , dı. Ve arada bir (Bu vatan hainidir, dövtin) diye söyleniyorlar kıyönetim Mahkemelerinde kamu davalan açılmıştır.» dı. Beni çok dövdüler. Artık tahammülün kalmanuştı. Ne biliSavcı sözlerine devamla. Devyorsanız yazm, ne istiyorsanız Genç hakkında elde edilen detutanağa geçin kabul ediyorum. lillerin ve DevGenç'in takip etdemek zorunda kaldım. Aslında tiği stratejinin değerlendirilmebana isnat edilen suçlarla ve bu$inde i?nat edilen suçun TCK" na bağU fiillerle uzak yakın bir nun 146/1. madde'inin unsurlallişkim yoktur. Yukanda belirtrını ihtiva etmediği, DevGenç'in | ÜJim gibi tahammül edilemiyeproletarya diktatoryasmı ger ] cek iskencelere maruz kaldığım çekleştirmek amacıyla millî deîçin Emniyette tesbit edilen itamokratik devrim strstejisj dogdelerime ait tutanaklan imzalarultusurtda faaliyette bulundumak zorunda kaldım. Bahis koğunun anla^ılması üzerine suç nusu tutanaklardaki beyanlan vasfında degişiklik vapılması lükabul etznem. Hiçbiri doğru dezumunun hasıl oldugunu kaytildir.» detmiş ve cDevGenç'in faali ; yetlerinden olan militanlannın Kontrgerill«da sorgu?u bittlkEdam dövme, yurtlara diğer ten sonra orada iyi muamele gör gruplara mensup BSrencileri sok dügune dair elinden imza alınnıama. şiddet ve zora başvurma. dığını, bir İM gün işkencelerin afi$ ve bildiri dagıtma gibi fiil Irtnin geçmesl için bekletildigi i ve eylemlerl, TCK'nun 141. madnl dsha sonra gene gözleri bagdesinin unsurları olarak değefIı olarak Harbiyeye götüruldülendirilmis bulunmaktadır.» ftünü, oradan da gözleri açık olarak S^imiyeye getirildiğini an Dev Genç davasının önceki latan sanık Turgut Boz»ül sorgueünkü dunışmasında Askeri Sav suna şöyle devam etmiştir: cı Hâkim Binbası Mustafa Aolayla«Askeri Savctnm huzuruna çı km'ın Ziraat Fakültesi nyle ilgili Iddianame bölümünkanldım. Askeri Savcı bana de bir kısım ögretim Uyelerinin (Kardeşim, doğrusunu anlat, saDevGençlilerle işbirlifi" hallnde na yardımcı olac&ğım) dedi. Ben olduklan öne sürülmüstür. Müne anlatacağımı şaşırmıştim. talftada yer alan lfadelere göÇünkü kontrperillada sakın bure, Ziraat Pakültesinde 24 Şuradaki ifadeni değistirme. Sen bat 1971'de meydana gelen çatış arkadaşlanna kanmışsın. Orada madan sonra düzenlenen forurnbu ifadeni tekrar et hakim seni da. Asistan Selâmi Sözer, kız öğserbest bırakacak. demişlerdi. rencilere hitaben. «Faşist erkek Bu arada Askerî Savcı kontrgeöğrencilerle arkadashk etmeyin. rillada tesbit edilen ifademden bölümler okudu. Ben Savcrnın bfr fasistin kansı olmaktansa, bir devrimcinin dul kansı olmak çok ban» olan baslan^ıçtaM darranıdaha lyidir» demiştir. $ı »bebiyle cesaretlenmiştim. Dev Genç Polis katilf tutuklamrken Adliyede olay çıktı | Bu sebeple Savcınm okudnğu bölümleri böyle bir sey o!maıruştır dijre reddettim. Askerî Sarcı lse bu defa kızdı. fBunlan kim yazdı? Kim söjiedi?) diyerek lfadeleri bana ^österdi. Ben de başka bir sev demedim. Kontrgerillada tesbit edilen ifadelerime paralel oiarak Askerî Karaköy köprüsünde duba cleSavcıîıktaki tfadem meydana gel i miş oldu.» ! ğışirri! nedeniyle Denizcilik Bankası Şehir Hatlarının beş numaralı Adalar • Yalova iskelpsi Sanık sorjrusunun sonunda «Edün trafiğe kapatılmıştır. Üç megl ile geçinen bir işçiyim. Tu gün sürecek duba degişimi sütuklanmam sebebiyle ailem mahresince Adalar • Yalova vapur se1 rum olmuçtur. Tahsiliraden bir ferleri Eminönündeki (1) nu j yıl kmybettim» diyerek tahliyesimaralı iskeleden yapılacaktır. ' nl lstemiştir. Adalar Yalova iskelesinin yeri; 3 qün için değiştirildi zi bırakmayacağız. Biz müttefik lerimizle beraber harp yükünü taşıdık ve uzun müddet onlar büyük ölçüde harp masraflarından uzak kaldılar. Kalkınmalarını yaptılar. Fakat bu ilerleme esnasuıda vaziyetleri değişti. Avrupa Ortakpazannda müttePolis. önceki gece earip bir o fikler yeni bir güç kazandılar. müttefiklerin kazandıklan layla karşılasmış, Balat'ta otu Bu güçleri iyi gözle görüyoruz. îran Sadiye Atalay'rn kümesindelerlemeleri iyidir. Yalnız Ameki cins bir tavuga tecavüz edilip rika güçlüklere girmiştir. îktiöldürüldüğü iddiası Ozerlne ha rekete geçmiştir. Tavuk, dün sasadi ve ticarî alanda Amerikaybah bir torbaya konulup mühürla rekabet vardır. Hatta bu relenmiş, önce veterinere. dahs kabette Amerika zarar görmüşsonra da Adlî Tabiblige göndetür. Amerika halkının (Yükürilmistlr. müz ağırdır, bütün yükü biz Balat Hızırçavus mahallesi A taşıyoruz) feryadı yükselmekla* sokak 1 sayıda oturan Sa j tedir. Amerika., müttefiklerinden diye Atatay. Önceki gece mahal ; anlayış bekliyor.» lin karakoluna eiderek olayı ağ | İnönü, NATO ile Varşova Pak lava'^k anlatmiç: cins tanı*uns i tı ülkeleri arasuıdaki kuvvet den tecavüz edenin Bavram KIÎTÇ i gesi üzerinde durmuş, konarslan oldugunu söylemiştir. îd | vansiyonel silahlar konusunda diaya göre, Sadiye'nin komşusu | olduolan VP br>«*s «»•" ?»>nç ^nce ' Sovyet Rusya'nuı üstün ğunu beürtmiş, girenler için ki gece, cins tavukların bulunnükleer harbin «intihar» olacaduğu kümese girmiştir. Tavukğını, Nixon'ın Çin ve Sovyet ların gıdaklamalanndan. hele birinin boğazlanır gibi bağırmasından şüphelenen Sadiye, kü • mese sansar veya başka bir hayvanın girdiğini tahmin ederek (Bastarafı 1. sayfada) hemen bahçeye inmiştir. Kümemıs da. binlerce şiir gelmişmi? se bakan kadın. cins tavuklarınde uygun bir şiir bulunamamı;. dan birinin agzından köpükler Bulunmayınca da KülHlr MUstegeldigini ve kan içinde olduguşarlıgı denilen örgüt ve basında nu Rörmüştür. Yine iddiaya gökiler, mobilya ismarlar eibi ısre 1950 doğumlu olan genç adamarlamışlar.. Mars bestesi yamın bahçeden çıktıgı görülmüş. açılmışmıj da uygun Sadiye, «Benim tavuğuma teca rışması vüz edip öldüren bu adamdır. | marş buluzuunanuş Bir besteciKendisinden şikâyetçiyim» de i ye ayakkabı ısmarlarmı» gibi ısmiştir. \ marlanmıs o da «aS av«k «tıldığı zaman yürüyüşe uygun düMahallin polisi, iddiayı bir tu < şüyormuş. Kültürün kimin elintanakla saptamış, tavuğa tecavüz i de olduğuna bak, elbette maredilip edilmeditini ögrenmek i; şın ibacından berl sol adımla yüçin de veterinerin vereceği otop I rüyüşe geçenler, şimdl sağ adımsi raoorunu beklemege baslamış j la höykürecek.. tır. Bütün bu iddialar belgelen j dirilmeğe çalışılırken öte yan1 Elli yıi anısı İçin altuı ve gümüş para basılacakmış, bunun dan polis, tavuğa tecavüz edip öldürdügü ileri sürülen ve olay i için de bir yarışma açılmış, Jüdan sonra firar eden genç ada1 ri başkani da savın Maliye Bakanı Sadık Tekin Müftüoglu mı aramaga başlamıştır. Durum dün sabah mahallin karakolun imiş.. Zarflar açılmış, uygun bir şey bulamamış Maliye Bakanıdan aynca Emniyet Müdürltiğü nın başkanhgındaki jüri.. Şimdi cinayet masası ve asayiş ekip lerine de jntikal ettirilmiş, Bay Darphanede hazırlanacakmış ve bakanın onayından sonra paralar ram Kılıçarslan'ın yakalanması basılacakmış.. istenmiştir. Şu seksen milyon lira var ya, Polisten verilen bilgiye göre; Cumhuriyetin ellinci yüını kutsuçun hajvanlara eziyet ve bu lama raasraflan için aynlan su nedenle ölüme sebebiyet oldugu fakir devletin bütçesinden, yeanlaşılmiştır. Suçun cezasını rnahkemenin tayin edeceğini be tim hakkında aynlan seksen mil yon lira, geiin biz bu kutlamalirten ügililer, «Ceha'.etin bu tür ya grev ilân edelim, yanşmalar lüsü çok az görülmüştür. Eyüp düzenlejip uygun iş bulmayan Sultan'da bundan yıllarca önce topal bir leyleğe tecavüz edil komito de lokavt ilân etsin, vazgecelim bu işten.. diğini biliyoruz. Simdi de karşı miza tavuğa tecavüz etti»i iddia Sen elli jilda köylerinl bir olunan biri çıkıyor. Bütün bu lokma içme suyundan mahrum iddialann yanı sıra iki aile ara edeceksin, yağmura bağlanacak sında bir geçim.sizHJSin olup ol milyöniann kaderl, insan ve hay madığı da araştınlmaktadır» devanm kaderi.. Köylere su çekemislerdir. ceksin devlet olarak, araç devÖ1U tavuk dün sabah Fatih Be letin, şoför devletin, mazot palediye Veteriner Müdürlüğüne rasını yek ekmeğe muhtaç üıgönderilmiştir. Tecavüz edilip öl sanlardan alacaksın.. Sonra ellin dürüldüğü iddia olunan cins ta ci yılı kutlamak için 80 milyon vuk üzerinde veterinerin yaptıgı para ayıracaksın, ulufe dağıtır muayeneden bir sonuç alınamagibi dagıtacaksm. Bre insafsızmış; veteriner. «Ben bir şey anlar, mazot parasım verirseniz, layamadım. Bu konuda rapor size su taşınz diyeceksiniz bu veremem. Adli Tabiblikçe ince yoksul halktan mazot parasını lenmesi gerekmektedir» demiş • keseceksiniz. Bu mu elli yılın tir. Daha sonra tavuk, Adlî TaövOn«U? bibüğe (rönderilmiştir. Konya AP Senatörü Kültür o Müste^an «Begi» riyaret etmiş.. Senatör aynı zamanda Konva âşıklar beyramı bilmemnesiymis. Bu yıl yapılacak âşıklar bayramına Müst»<=ar «Beg» 25.000 lira vermiş.. Övle duygulanmış ki bu işten, ellinci yılı en iyi anlaSahil yolunda bir içkili ga \ tan sairlere verilmek ve onlann zinoda Hasan Ali Şen admdaki günlük «Mesariflerini» karşılabir polis memurunu kırık şişe ile mak için bir 25 bin lira daha öldüren Kemal Sonay, dün Adverecekmiş.. liyeye sevkedîlerek tutukîanEh, sevimli Sadık Tekin Müfmış. sanığın tutuklar.ması sıra ' tüoflu bıraksm Maliye Bakanlısmda Adliyede olaylar çıkmıştır. f n ı Deviet Güzel Sanatlar Akaolsun. Bir polis memurunun «Szeti , demîsi re^im profesörti bu ülke ancak böyle kalkınır. A minde yareılama sırasını heklekademi profesörlerinden Bedri yen Kemal Sonay'a. gözetiminde bulunduŞu pclis memuru, Rahmi'yi de Sağlık Bakanı yapa«Arkadaşımı öldürdün ha..> dilım.. Oldu olacak bankacı «Naye hırslanıp bir yumruk atarak um» beyi de Tıp Pakültesine dekaşını yarmış, Kemil Şonay bu kan.. na karşı eli kelepçeii oldugu Vah elli yaşındaki azfı Tlıfchalde polise saldırmıştır. Olaya ye... Vah ki vah.. bu kez sanıgın yakınlan da kaBir müstesar ki kültürü ve ufrışmış, Adliyed'eki polisler olaku müzesinin bahçesi kadar. yın büyümesi kar?isında karıSonra bu kafalarla elli yıl kutşıkhk çıkaranların kalili kaçırlanacak. Böyle bfr kadroyla demalarını nnlemek için silâh çek gil bir ülkenin kuruluşunun elmek mecburivetinde kalmış. linci yılı. mahalledeki bebelerin Toplum Polisi ve 2. Sube'den sünnet düğünü bile kutlanmaz. yardım istemişlerdir. Olay yeHiç kimse övUnmesin elli yılrine gelen yardımcı polisler j tarafından taraflar yatıştırılmış | da şunu sunu yaptık dive. Bir ve 3 kişi gözetim altma alın i ülke ki elli yıl ihmal ettiği insan mıstır. I lartnm suyunu hall ««mkaök» yapıp o fukara halktan para kar şıhgı temin ediyor, hiç ama hiz kimse ögünmesin elli yılda şunu yaptık diye... (Bastarafı I. Sayfada) Bir ülke ki, uluslararası Ur.a sahip şairi, ressamı, bestecisi, Cumhuriyetçiler de, tanmmıs yazarı, çizeri var, ama kutlamaya müteahhitlerden, eyalet ve Fevapıtlanyla katılma kıvancı kalrieral Hükümet kademesindekl mamış, elbette sonu bu olur, öIhale işlemlerinde, volsuzluklavüncü kalmamış, chaydi canım ra eoz yummak ıcin para almı»ne elli yılı» havasına girmiş. solardır. Bu paralar daha sonra kulmuş, bir ülke ki, en iyi şairle Agnew'ün kampanya mCcadeleri küstürülmüş bir yana bırakılsine harcanmıstır. mış, ellinci yıl şiîrini elbette ibîAgnew hakkında sorusturma bikler öter ötmez ordayımlar si açıldıgı haberi Kongre ile arası pariş alıp yazar. elbette müstesar zaten açık bulunan ve «Water•bey» geleceğini dUşünüp «ulufe» gate Skandalı». üzerinde Demokles'in kılıcı gibl üallanan i dagıtır... Bir ülke ki. fikir suçundan ma Baskan Nfxr>n icin veni bir a î u pusaneleri kadınlı erkekli gerçek darhe teskll etmiştir. aydm doludur. elbette degil elli Baltimore Federal SaveılıRı yüz yaşına bile bassa o ülkede, nın, Agnew'ün de attı kanşan gerçek bir müstesar. gerçek bir ihale yol«uzluklarını sorusturşiir. gerçek bir beste. gerçek bir maya başlaması birkaç hafts para şekli çizen çıkmaz. öncesine rastlamaktgdır. SkanCıksa çıksa bu tip kafalar çıdal her nastlsa. simriive kadar fcar.. bayından eizli tutulmustur. Ellinci yılda bu kafalarla kut«Knleht» earetelerinln haberllanacak törenler. sölenler sizin, ne cöre. Asnew 1Pfi2 ile 19nfı sizlerin olsun.. yılları «ra«ındB Battimore sehrı Bize onuncu yıldaki mutluluPpledive Basksnıvken haftada Su. aşkı. yaşama kıvancmı. övün înon ve vine 1PS7 ile 1 VP vıllan <Î cünü veriniz. Türk olmanın guaraçında Marvlsnd Vaİ!sfyk'»Ti rurunu veriniz. de. avni sekilde 1000 dolsr rü»Not: vet Bir yarışma açılsm.. Müfeahhitler. Aenew'e, Baş | «Ellirci yılda en iyi ıslık çakan Yarcfimcısı olduktan sonra ian, elli yılı ıslıkla en iyi anla1970 ve 1971 vıllsrında. geçmi* tan ıslıkçılar acele ellinci yılı te kendilerine vaptıSı hizmetler j kutlama komitesine basvursunlar den ve «ileride vapacafiı yar j en iyi ıslık çalana ıslık siparisi dımlardan» ötürü de 50.000 doverilecektir. Hediyesi 100.000 Uradır. lar vermislerdtr. Bir tavuğun ölümüne Cinayet Masası ve Adlî Tıp el koydu ÎNÖNÜ (BastanJı L Sayfada) Rusya'yla ilîşkilerini v» bunun Uzak ve Ortadoğudaki sonuçlannı eleştirmi?, «Avrupa bundan telâş etti» demiştir. İnönü, «NATO çerçevesindeki gelişmeler içinde Türkiye'nin durumu nedir ve Türkiye bakımmdan önemli husus ne olmalıdır?» sorusuna şu karşılığı ver miştir: «Turkjyenin özel bir durumu vardır. Amerika'nın müttefiklerinden yaptığı şikâyetlerin Türkiye ile bir ilişiği yoktur. tttifak vecibesi olarak askeriyede fayda görüyorsa, ona mukabil Türkiye bütün varhğıyla askeri ittıtakın vecibelerini yerine getirmeye ça lışmıştır.» Türkiye böyle bir kalıba, şlkâyete ve talebe muhatap olamaz. Ondan sonra Türkiye'nin kendi içinde özel bir durumu vardır. Askeri otoritesiyle sivil otorite arasmda tam bir itimada müstenit bir arınmış vaziyetin teessüs etmesi icap eder. Türkiye'deki askerî hareketler esasa taalluk etmeyen itilaf meselelerine dayanmaktadır. Esas demokratik rejimin milletçe ve devletçe sağlam olarak viirütülmesi ve bu re.üm, demokratik rejim kisvesiyle uluslararası münasebetlerde vaziyet almamızdır. Bu gerek ordusunda ve halkm da siyasetinde kabul edilmiş olan esas yürürlüğe konduktan sonra Türkiye'nin vaziyeti çok sağlamlaşmış olacaktır. Türkiye nin bu ıslahata karşılık taleplerini dikkate almak. kendi içinde düzeltme ve birleşme mua melelerinde Türkiye'nin uluslararası bir özelliği vardır: Türkiye topraklarından hiç bir parçası süratli bir evrivakiye tahammül edemez. Süratli bir evrivakl Türkiye'yi hayatından, can damarınaan tehiike ye duşürür ve bu sebeple herhangi bir avuç toprağını almak Eİbi bir muaraele Türkiye'nin bütıin varlıklannı, fedakârhklarını ortaya atarak, sonuna kadar mücadele etmeye sevkedecektir. 2. Cihan Harbi bunun misalidir. Bunu şunun için söylüyorum. Emrivaki şcklinde Türkiye'nin herhangi bir köşesinde süratli bir ameliyata. hiçbir taraf da meyletmemelidir. Türkiye'nin vaziyetindeki bir özellik de şudur: Türkiye, Amerika'nın NATO içind'eki şikâyetlerinde kendi üzerinde bir şikâyet teveccüh etmeyen bir devlet halindedir. Amerika'yı etraf da haklı görmektedir. Amerika'yı taleplerinde, NATO içinde Türkiye desteklemelidir. Ikinci özellik, Amerika ile Sovyet Rusya arasında dostluk münasebetleri kurulması, Türki ye'nin menfaatine aykın değil. bilakis bu menfaati kolayiaşt;ran bir konud\ır. Sovyet Rusya ile Am«rika arasındaki nvönasebetler ne kadar iyileşir, ne kadar dostane gelişirse, Türkiye'nin vaziyeti o kadar kuvvetlenir ve yardımları o derece tesirli olur. Türkiye; Sovyet Rusya ile Amerika ve bunlarla beraber bu lunan devletler arastndaki İyi münasebetlerden çok fayda sörecektir. NATO içindeki taleplerinde Amerika'yı desteklemelidir. Bu vaziyette, NATO içlnd'eki vazifemizi ve cihan sulhune hizmetimizi yerine getirmeliyiz. Amerika ile ilişkilerimiz bi?im NATO içinde de kalmıyor. CENTO içinde de Amerika ile it tifakımız vardır. Amerika'nın dünya devletleri ile olan menfaatlerinde de. dolayiüiyle onun vaziyetini, onun ihtiyaçlarını bizim ihtiyaçlarımıza uygun görmekteyiz.» Başkent Notlan 1. Sayfada) aikmtısı olan genç ve tecrübesiz sanayi ünitelerini ürküttüğö bir gerçektir. Bu korkuyla, ters bir davanışma mekanizmasım işletmek ve karşı silâhı kullanmak, seri halinde lokavt ilânı ile isçileri dize getirmeyi düşüıunek, uzlaşmanın bütün köprülerini atma hareketidir ki. doğacak zarardan kimsenin payına daha az düşmez. Güç koşullar içindeki ekonomiyi, inatlaşmanın dar bogazlanna sürfiklememelidir. Hele, artan hayat pahalılığı karşısında aldıfı ücret ve sahip oldnğn sosyal haUarın yetmezliği sıkıntısını çeken işcilere «ya verdiğime razı olursun, ya da şimdi verdiğimi de alamazsu» gibi kesin, pazarlıça va> naşmayan bir tavır takınmak süretiyle işci işveren ilişkilerini terçinlrştirmek yoluna hiç fidilmemelidir. Birdenbire uzlaşmazlığın son sımrına götürülen olayın, tehlikryi büyüterpk anlaşmayı fcolaylaştırmak gibi bir amacı da olabîlir. Anbara'da Türktş ile, lokavta giden sanayi kurutaşT vrtkililrri arastnda haslsyan görüsmelerin varacajn sonuç bu konada aydınlık fTtirecektir. Avni zamanda crkilrn silahlar. avni zamanda kılıflarına da konabilir. Eğer taraflar, tnlaşmazlığın ümrtsizliğine düşerlerse. secimler Sncesinde nlkeyi saracak hava, demokratik gelismeler konusundaki iyimaerlikleri koya bir sis altında torakacaktır. +*• GERÇEK Ekonomik Düello OLAYL\RIN ARDINDAKİ Halil Tunç (Bastarafı 1. Sayfada) «Zaten ben sayın Ba>bakanla görüşmeye tatmin olmak veya olmamak için gelmedım. Memur • tşçi meselesinde Başbakanın çok iyinaser oldugunu gör düm. Kendi ifadesiyle, «Bunu üç dört gün içinde halledeceğimizi zannediyorums dediler. Hallederler veya etmez. Zaten ille hal ledin veya halletmeyin gibi bir ricam da olmadı. Kendisiyle görüşmeyi talep ettim, bu fconudaki politikamızı kendisine son olarak anlatmak, ileride (Efendim bize intikal etmiş olsaydı, bunu hallederdik) gibi bir görüşle karşı fcarşıya gelmemek içir kendisinden randevu rica ettim ve görüşlerimizi kendisine anlat tun.» sınıfı karşısında daima yeniS düşeceklerdir. Onlan bu durum dan sendikacılan kurtaramaz. Bu durumdan kurtuimanın biricik yoiu sosyalist bir partl lçinde örgütlenmektir. Bursa olayı soldaki bu boşluğun biran önce doldurulması zorunluğunu bir daha ortaya koymuştur. Bütün bunlardan dolayı 14 Ekim'den sonra tarihsel koşullarımıza uygun bir sosyalist partinin kurulmasuıı zorunlu görüyo rum ve bu kuruluşu kuvvetll bir ihtimal sayıyorum.» TBP Genel Başkani Mustafa, Timisi de verdiği demeçte, devlet mekanizmasınm agır sanayi a geçiş ve tekelleşme asamasında bulunan sanayi oligarşisinin hiz metine girdiğini iddia etmiş «Tekelci burjuvazJ ülkeye eğemen oldugu bu dönemde, alınan bütün Pkonomik ve politik karar lar, doğal olarak, bu sömürücü sınıfın çıkarlan do^rultusunda olacaktır» demiş, işverenlerin ahnış olduklan lokavt kararlan karşısında, TBP olarak Türktş'i desteklediklerini açıklamıştir. Genel grev Türktş Genel Sekreteri görüş meden sonra. genel greve gitme ihtimalinin arttığım mı, azaldıgı nı soran bir gazeteciye da «Başbakana onu da söyled:m. Genel greve kararlı olduğumuzu, ba^ka çaremizin kalmadıfını, açık ve seçik söyledim. Fakat Başbakan bu problemlerin halledileceğini söyledi gayet tabii, halledilirse, müeyyide uygulanmaz. Kararlı bir tutum içinde ol duğumuzu bir kere daha kendisine ifade ettim» demiştir «PETKlM'in 2 işyerınde işyeri sendikası şeklinde ve işyeri sözleşmesi var. Bizim üyemiz olan Petrollş ıse, bütün işkolunda tam yetkili. Oylama da şöyle: Kanun der ki: Çalışan işçi sayısının yansmrfan bir farlasi hayır derse, grev yapılamaz. Halbukl burada çalışan işçi nin yansından fazlası hayır dememiştir. Yani. burada Petkimtş Sendikası Baskanı demagoii yapıyor. Burada hayır divenlerln sayısı çokmuş gibi. orada grev yapılamavacakmıs gihı bir hava yaratmak istiyor. Halbukl kanun, katılmavanlar var ya, katılmayanlan da bir nevi greve evet şeklinde yorumkıyor. Çiinkü işçi sayısınm yandan bir fazlası hayır dememiş. Bu durum karşısınrfa Petrollş Sendikası rahatlıkla grev yapabilecek haklarını alamadıkları takdirde, bu konuda da kararlıvız.n Halil Tunç. tşrerenler Sendika sı Genel Sekreteri Rafet îbrahimogluvla Petkim Genel Baskanının kendisini hedef alan söz lerinl de cevaplandırmış ve şun lan söylemiştir: Rafet lbrahimoğlu'nun sözlerlne gelince: tşverenler öteden beri huzuru başka türlü anlıyorlar. Bizim huzur anlayışımızla işverenlerin huzur anlayışlan arasında fark var. Biz huzuru şöyle anlıyoruz: Toplumun gerek ekonomik. gerek sosyal bakımdan asgarl ihtiyaçlannm karşılandığı bir filkede hnzurdan söz edilebilir. Huzur yalnız lâfta kalırsa, buna huzur demeye imkân yoktur. Ne derlerse desinler, biz haklarımızı alma konusunda mücadeleye kararhyız. Huzur karsılıklı anlayışla olur. Ülkede huzur lstlyorlarsa, haklanmıza saygı jöstermeye mecburlar. Bir ülkede, hele gelişmekte olan bir ülkede, fabrika kapılannın işçilerin yüzüne kapandıS'. lokavtlann alıp yürüdüğü bir ülkede huzurdan söz etmek ve davranışa karşı çıkmak huzursuzluğu teşvik etmek anlamında anlaşılmamalıdır.» öte yandan dün Türklş Genel Sekreteri Halil Tunç'u kabul eden ve Türklş'in çeşitli konulardaki düşüncelerinl dinleyen Başbakan Nalm Ta!u, Başbakanlıktan aynlırken gazetecilerin «Türkîş Genel Sekreteri görüşmeden çıkınca, konuştu, sizin de görüşünüzü almak isteriz» şeklindeki sorusuna «Halil Bey söylemişler, benim llâve edecek bir seylm yok» diye karşılık vermiştir. Petkimİş Başkamnın iddiası Öte yandan dün bir bildiri yayımlayan Petkimtş Sendikası Başkani Mehmet Kılıç, îpraş ra finerisinde ışverenin, bir başka sendika lehıne işçilere baskı yap tığını iddia etmiştir. METAL İŞ BAŞKANİ: «GREVtMtZ SİYASÎ AMAÇ TAŞIMIYOR» lu bildiriyor) Bursa Metaltş Sendikası Başkani İsmet Cantekin, Bursa gre\1nin siyasl amsç taşıdıgı yolundaki iddialan. işveren kesiminin yeni bir taktiği olarak nitelenmiş, «Zaten bu tür çirkin oyunlar ve mücadelenin esas yönünü saptırma çabalan beklenmekteydi. Düzenlediği basın toplantısinda îşveren Sendikalan Konfederasyonu Genel Sekreteri Reîet tbrahimoğlu'na cevap veren M > e tallş Başkani, kendlsinin ve yö netid arkadaşlannın, hiç bir par tinin üyesi olmadıklannı açıklıyarak. «Amacımız siyaset olsaydı, grev için üç ay beklemez, sadece Tofaşta değil, 8 işyerinde birden grev uygulardık» şeklinde konuşmuştur. ^ .•> =•»*• Ölüm yo'culnğn (Bıstarafı 1. Sayfada) her üç trafik ka^asından ikisine Almanya'dan Türkiye'ye giden Türk işçilerinin sebep olduklan. geçen hafta içinde Belgrad T V si tarafından hazırlanan bir programda dile getirildi. • 399 kilometrelik Belgrad • Zagrep yolunda Temmuz ve Ağustos aylarında her üç trafik ı kazası kurbanından ikisine «Al • man> plakalı arabalann sebeo I olması üzerine Belgrad1 TV'si. ! Almanya'nın Yu«oslavya'daki Konsolosunu geçen hafta içinde j | bir TV programına çagırdı. Konsolos Michael Gerster. tra : fik kazAİanyle ilgili pro^raında j şunhrısöyledi: : ; «Belki de inanmayacaksımB * ma, Alman plâkalı arabalann sebep olduklan bu kazalara, Almanlar degil, Almanya'da çalışan Türk isçileri sebep olmaktadtr Çünkü, bizim ülkemizde çalışan bu Türk isçileri, tasarruf gerekçeslyle 1300 kilometrelik Yugoslavya yolunda herhangi bir otelde dinlenmek ihtiyacmı duymad?n devamlı araba kullarnnaktadırlar.» Belgrad TVsinin bu yayından bir gün sonra, «Politika Ekspress» gazetesi şu başlığı yayımladı: «Yugoslavya yollanndaki «rabalann direksiyonunda bulunan her Türk, bir ölüm tehlikesi saçıyor.» Yugoslav gazetestnin bu haberini doğrulayan bir de istatistik var: Ljubyana • Zagrep, Belgrad Ni? Üsküp arasmdaki ana yollarda 1972 yılında 3000 traflk ka zası kaydedilmiş. Bunlardan 2 binine Almanyadan gelen Türk isçileri sebep olmuş. En son B Ağustos günü Mustafa Açıkgöz admdaki Türk lşçisine ait arabanın üç kişiye mezar oluşu da. bu kazalardan sadece birisi. «Politika Ekspress» gazetesi, «Kitle katliamı» başlığı altında haberini şu öneriyle bağlıyor: «Türk îşçilerine Yugoslavya yollanndan geçiş taıi verümesi için geceyi bir motelde gecirme şartı aransm.» Yugoslav trafik uzmanlan, 5zellikle Zasrep • Belgrad hattmdaki kazaların çoŞaİTnasım, Türk işçilerinin arabalarını aşın şekilde sürmelerine ve 1300 kilometrelik mesafeyi, gece konaklamadan katetmelerine bağlarken «AutoPut» adı verüen bu *• na yollann kalitesini de eleştiriyorlar. Nitekim, tktisat Bakanlığmdakj bir toplantıda, Yugoslav Karavollan şebekesi yetkilisi Miloard Djiniç, «Yugoslav AutoPut»unun artan trafik karşısında yetersiz oldugunu açıkladı. Yugoslav Parlamentosu bu yılın sonunda uzun vadeli bir «Karayolu Yatırım Programını» kabul edecek. 1985 yıhnı hedef alan programda Yugoslavya'daki transit yol. iki gidiş iki dönüşlü bir «Ekspres yoî» sistemini öngörüyor. Milorad Dijniç, yol yapımında, Türkiye, Bulgaristan ve Yunanis tan'ın da malî katkıda bulunacak lannı, aksi halde transit geçen arabalardan ücret ahnması gerekece»ini bildiriyor. BURSA, (Feridun Errenosog Ereğli Denar • Çelilc'te görüşmeler tekrarlanıyor KARADENtZ EREĞLtSt Ereğli DemirÇelik İşletmelerinde alınan grev ve lokavt kararlanndan sonra Türkiye Maden • İş Sendikası üe isveren yetkilileri dün, anlasmazlık konusu olan konulan bir kere daha görüşmüşlerdir. Toplantınm olumlu bi: yönde «Uştigi ve taraflann 14 Ağustos'bt tekrar toplanacaklan bildirflmlştir. Hava tş (Bıstırafı 1. Sayfada); Başbakan, Genelkurmay Başkanı, îçişleri ve TTlaştırma Bakanlan, AP ve CGP Genel Baş kanlan ile THY eski Geneı Mü' dürtl ve şimdiki Hava Kııvvetl» , ri Komutan!ı»ı Plan ve Pren^ip : leri Dairesi Başkani lhsan Gök j saran'a çekilen telgraflarda, «Ge nel Başkan ve diğer sendikacıla i ra bu ağir fiilî tecavüz]ere ugra ı tılmalannm eerekçeleri neler | dir?» diye sorulmaktadır. t Bıldirinin sonunda. «Yürüttü1 ğümüz toplu 1? sözleşmesı gö '< rüşmelerinin daha ikinci toplantısmda akamete ugratan bu Bih i niyetin sahiplerinin etkisiyle ya1 pılan bu gözdağı ve yıldırma ha j reketlerini de nefretle karşılıyo ı ruz» denilmektedir. j Karabük'teki r taşocaklarında grev başladı Paftalı yalanlıyor ' ABD Hava • îş Sendikası Başkani Balcı'nın bizzat Emniyet Müdürü Ahmet Paftalı tarafından Havaalamndan ahnarak önce Hava İş Sendikasına, sonra da • Emniyet Müdürlüğüne götürü I lerek başına bir kukulâte geçi | rilip cNivüldügünü THA'na yaptığı açıklamada iddia etmesi üzerine Paftalı bir açıklama yapmıştır. Paftalı, «Olaym tamamen yalan ve asılsız oldugunu 5öylemiş> ve «Böyle bir hadiseHen haberim bile voktur» demi« tir. Amerikan nçak (Bastarafı 1. Sayfada) lan sur içi bölgesinin çeşitli semt lerine 2 gün içinde, diğer j semtlere ait kablolardan elektrik bağlantısı yapılarak elektrik verilecektir.» demişlerdir. | tlgililer, uçak gemisi Indepen1 dence'nin kopardığı kablolann i onanmı için 500 bin liraya ya! kın harcama yapılacagını belir terek sualtı kablolarının tamirinin 20 ştin devam edeceğini, f bugün uluslararası isaretli kab i lo onanm gemisinin çalışmaya b&şlayacağını söylemişlerdir. Verilen bügiye göre, uçak ge misi, Ümrnniye • Beyazıt arasında deniz altından geçen 35 kilovoltluk 150 milimetre kalınlığınds 21 adet elektrik ve telefon kablosunu koptrmıştır. ; YARIN: TÜRKİYE'DE DURUM VE KAZA NEDErVLERİ nel Başkani Mustafa Timisi, dün ı yayınladıklan yazilı demeçlerde; işverenlerin ve hükümetin tutu • \ munu krnamış, grevci isçileri sa (Bastarafı 1. Sayfada) vunmuşlardır. bin, 2 milyar Türk lirası civaAybar demecipde, almmış olan i rmda oldugu Oert sürülmekt»grev ve lokavt kararlannı, «Tür • dir. kiye'de başlayan yeni bir sosyo • Merkes Bankasınm; aşın doekonomik bunahjnm başlangıcı ] lar akımmı önleyecek bu karaolarak nitelemiş, işverenlere lo nnm ardından dolann yeni pari kavt hakkını tamdıgı için CHP tesini yeniden saptayacağı ve yi suçlamlştır. Aybar devamla bu konuda bir açıklama yapaşunlan söylemiştir: ; cağı bildirilmiştir. « Son zamanlarda jrurt düzeMark ve Şilin'in yinde hizla jrayılan lokavt olaylannın, bir başka yönden de ele' değerlendirilmesi alınıp üzerinde önemle durul | ANKARA Batı Alman marması gerekmektedir. Gerçekten, | kı ile Avusturya şilininin Vergi böylece bir kez daha ortaya çıkUsul Kanunu gereğince yapılamıştır ki, işçiler sosyalist bir cak değerlemesine esas olmak parti içinde örgütlenip siyasal bi' varlık haline gelmedikçe, ser i üzere Maliye Bakanlıgınca tesmaye karşısında. yani işverenler j pit edilen kurlann değiştirildiği açıklanmıştır. Bu konuda yayımlanan bildi riye göre, söz konusu paralar (Bastarafı 1. SavTada) • ve bu paralarla olan senetU ve senetsiz alacak ve borçlann derahim Eroğlu, Turhan Hakkı Sa : ğerlendirilmesinde uygulanacak yın, Türkân Okar Yefin, Yalçın yeni kurlar şöyledir: Gürsel, Necdet Uğur, İrfan Gö \ B:r Avushırya şilini 71^4 ktıkalp, Güneş Tunçdağ, Ayhan Al j Alman Markı tuğ, Mehmet Nur Kültür, Şaban : ruş, bir Batı Niyazi Saydık. Umur Kaflı, Do i 525.00 kuruş. Uyg^ılama tarihi ise Avusrurğan Öztunç, Tahir Dogaç. Hüse i va şilini için 4 Temmu» 1973 yin Dolun, Enver Sayılgan, Reve Batı Alman marin için de 30 şit ülker, Orhan Eyüpoğlu, Ali Haziran 1973 olarak öngörülTopuz, Erol Keskinel, İsmail Boz müştür. kuat, Abdullah Taştürk, Mustafa Yıldız, Necip Kâni Bozkır, Dikran Pehlivanoğlu. ö z Dokuman. ANKARA Karabük Demir • Çelik İşletmelerinin günlük 600 ton taş İhtiyacmı karşüayan taş ocaklannda, isverenle lşçiler *Aybar ve Timisi'nin rasında bes aydır ücret, sosyal güvenlik, sosyal y&rdım sorungörüşîeri lan çözümlenenıemiştlr, 200 İşçi îstanbul bağımsız milletvekill Mehmet Ali Aybar ve TBP Ge •.. dün greve başlamıştır. Merkez Bankası CHP'de Istanbul Türkiye Gençler ken • Y. Subutay'ı 6/4, 6/4, S. öz • B. öney'i 6/4, 8/6. F. Talay • I. Aytaç'ı 6/2, 4/6. 9/7, M. özgenel T. Celâloglu'nu 6/4, 6/2, N. öztürkler • U. Kalem'l hükmen. Şampiyona, bugün de saat 10J0"dan Itibsren Taslık Tenis Kulübü kortlarında sürdürülecektlr. ' Senatör aday adaylan CHP Istanbul senatör adav adaylan da şöyledir: Rahrnl Erdem, Paruk Güventürk. Tahsin Özçeri, Fikret Gündoğan, Mehmet Feyjat, SUreyya Yönder, Solmaz Belül, Abdullah Vehbl ügur. Nesimi Ergenç, Pevn. Hakkı Esatoflu. tclal Asımgil, H. Senih Tongsir. Ayhan Peker.; Mustafa Aydın, Nihat Zaloğlu.': Taksi kamyon Afyon'daki kazada (Baştarah 1. Sayfada) AFYON Hüseyin Parlak, yönetimindeki yeni aldıgı otomobili ile Eskişehir istikaraetine gilmekte iken, aksi yönden gelen 29/AB/548 plaka sayılı kamyonla çarpışmıştır. Kaza sonucu Hüseyin ve kardeşi Musa Parlak derhal ölmüşlerdir. AJır şekilde yaralanan kamyon şoförü hastaneye kaldınlarak tedavi altına alınmıştır. (Bastarafı Spor'da) Esat Mahmut Karakurt. I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog