Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 9 Ağustos 1973 Kervan Vâyınlan • AŞKIN ITJZAKLAR1 / Roman / Barbara Cartlana Lüks cilt 20 TL • JULtB / Roman Gerard Nery Lüks cılt. 30 TL. 9 KÖSEM SULTAN / 1 Tarihî romaD Reşat Ekrem Koca 2 lüks cilt. 45 TL. HABORA KITABEVI • AŞK HERSEYE YETER / Roman • • • • • 9 Warviek Deeping Cep Btabı 15 TL. VE KOVYAKLA BAŞI.ADI HERSET... / Roman Junichiro Tamzakl Cep Kitabı 10 TL. MEVLANA .' KUltür serlsı Nezıhe Ara» 15 TL. YAŞAMAK VE ÖLMER ARASINDA / ! Kültür sensı i Anatoly Marchenko ' 20 TL. KALBUR SAMAN tÇÎNDE / MasaliaT Erdogan Tokmakçıoğlu Liiks cilt. 15 TL. LtLt MARLEN / Roman Lâle Andersen LUks cilt. 20 TL. BtR ÇAClN PERDE ARRAS1 / Haörat ' îsmet Bozdag 15 TL. SON ŞİİRLERÎ... SON ŞİİRLERt... SON ŞİİRLERt... SON ŞİİRLERt... SON ŞİİRLERİ... Türklye'nin en büytik şairi Nazun Hikmet'in şiirleri... (3. basım 15 lira) Not: Bu kitap nakkında açılan dâvâ BERAETIe sonuçlanmıştır. SON ŞİİRLERt... SON ŞİİRLERt... SON ŞİİRLERt .. SON ŞİİRLERt... SON ŞİİRLERt... İncelemeler: AMERtKADAKt SEFALET Harrington 10.00 ARAP DEVRtMtNİN YOVTEMLERt... Nâsır 10.00 SEÇME DÜŞÜNCELER Bakunin 4.00 nÜNYA HÜKÜMETt CİA. . Finney 4.00 . BOLŞEVtZM... i Russell 7.50 HABORA KtTABEVt P.K. 6. Beyazrt îstanbul Yayın Iıayatı TEKİN YAYINEVİ KEMÂL KARATEKİN S U N A R AZtZ NESİN Üçü Birdea 20.00 Zübük 15.00 Aziznâme 10.00 Ah Biz Eşekler 10.00 Fil Hamdi 10.00 Mahallenin Kısmeti 10.00 Sosj'alizm Geliyor Savulun 10.00 İhtilâli Nasıl Yaptık 10.00 Şimdiki Çocuklar Harıka 10.00 Deliler Boşandı 10.00 Rifat Bey Neden Kaşınıyor 10.00 İt Kuyrugu 10.00 Aferin 7.50 Kazan Töreni 10.00 KEMAL BİLBAŞAR Irgatlann Ofkesi 20.00 Memo Cilt 1 15.00 Memo Cilt 2 10.00 Cemo 12.50 Ay Tutulduğu Gece 10.00 ORHAN KEMAL Yalancı Dünya 20.00 El Kızı 20.00 Üç Kâğıtçı 20.00 Sokaklardan Bir Kız 15.00 OĞUZ ÖZDEŞ Herkesten Uzak 20.00 Karapençe 20.00 K. Pençe'nin Întikamı 20.00 K. Pençenin Oğlu 10.00 Yerdeki Bulutlar 10.00 Aşk, Para ve Şöhret 10.00 Dertli Kadmlar 10.00 Liseli Bir Kız Sevdim 10.00 Reyhan (Aşka Dönüş) 10.00 Şebnem 12.50 Vatan Borcu 15100 Tuna Nehri Akmftra Dlyor 12.50 Hülya 10.00 Şafak Sökerken (Rusya'da Bir Türk Subayı) 10.00 Kızım ve Ben 10.00 Dağbaşrnı Duman Almıs 10.00 Ağlayan Kadın 10.00 Aşka Susayan Dudaklar 15.00 Gizli Sevda 10.00 Yavuz'un Pençesl 10.00 Kanayan Toprak 15.00 (Barbaros Baykara) Gölgedekl Zorbalar 15.00 (Frank Halper) Türk Akıncılan (Abdurrahman öagen> Akıncı Vardar Muireza Kumandanı. Pek yakında 3. baskısı çıkıyor. KEMAL KARATEKtN TEKİN YAYINEVİ Ankara Cad. No. 51 TeU 27 69 69 İSTANBUL ALTIN KALEM 7TEL YAYINLARI tSPANYA I.4ŞASIN ÖLÜM Kazancakis (Çıkıyor) 15. (2. Baskı) GÖÇEBELER Kostas Valetas 10. AS1LMIŞLAR ORMANI Llviu Rebreanu 20. EYLÜL (2 cilt) Jerzy Putrament 20. SİS tÇİNDE Behzat Ay ' 15. GÜNAYDIN GECEYARIS1 Jean Rhys 20. YİRMtBEŞtNCÎ SAAT Ghiorghiu 20. GENER.UXERİN GECESİ Kirst 20. GÖKKIRMIZI Guiseppe Berto 20. SARDUVAN 20. TOPR.AK AGALIĞIMN SANDER Yayınlan • • • • • • • • • • • • • • • • ATATÜRK Lord Kinross 45. BARBAROS HAYRETTtN £ m l e Bradford 12.50 İTTİHA1 VE TERAKKİ Feroz Ahmad 15 JÖN TÜRKLER E,. Ramsauı 15. KSİR SEHRtN İNSAN LAR1 Kemal Talıır 15 ESİR SEHRİN MAHPUSU Kemal Tahir 15. YOL AYRIMI Kemal Tahir (2. Basta) 25. EN GÜZEL HİKÂYELER Ömer Seyfettin 20. ILYADA Homeros 25. ÜDYSSÜİA Homeros 20. AMKRİKA MEYDAN OKUYOR Servan üciıreıber 15. BIR TOPLUMUN UYAN1S1 Servan Schreıber 7^0 VİJSTflAM VİETNAM Feüx Greene 15. SOVXüT HUSYA'DA DÜSÜNCÜ ÖZGÜRLÜGÜ Andreı Sanarov 10. AVRUPA NEREYE GİDİYOR? Anthony Sampson 20. AYDA İLK ADIMLAR Peter Ryan 12.50 i LebibYalkın YAYIMLAR1 Müessesemlz, 17 jıldanberl aşagıdaki mevzularda neşriyatına devam etmektedir. VERGt tŞ ve SOSYAL StGORTA BAGKTJR KAMBtYO TÜRK PARAS1 RANUMARl DIŞ TtCARET MONTAJ ÎHRACAT TDRtZM • Nesrivatımız halen 9 ana seride 130 ciltten ibarettir. • tstenilen seriye müstakilen abone olmak mümkündür. • Ciltler muhteviyatı föyvolant sekilde hanrlanmıştır. • Değişiklikler metne işler»rek en sert çekilde aboneleı» gBnderilmektedir. • Tatbik edilen bu *!stem sayesirde mevzuat hukukl canhlığını muhafaza etmektedir. • Ciltler. tlgtll kanun, tuzük, kararaame. yönermelik, tebliğ (gOTelge) ve yüksek mahkeme kararlarmı içine almak tadır. Daha fazla bllgı lçln aşagıdaki adresimize mtiracaat edilmesinl /era ÜCRETSİZ broşürilmtteün lstenmesinl rlca ederiz. Salıpaaan Dursrır Han Kat: 3 îstanbuj 1>l: 44 H R « W M Güven Yayınevi ŞAHESER ROMANLAR En KLASİR ROMANLAR Üstün Edebl Eserler Dünyanm En Güzel Romanlan Bu dizide cıkan romanlar. NAY YAYINLARI • ÇUCUKLUĞL'M Gorkl Tam çeviri 308 sayfa 10 TL. % AZAF OKTAKLARJ Erol Toy'ım yazdığı 5«yh. Bedrettin ve çevrcsinio rom»nı ÎH cUt. 50 Tl « KUTSAJL tSYAJS Dinamo'nun sekiz ciltlik Kurtıüus Savaşı'mn romanı. Ciltlisü 250 TL Cütsia: 165 TL « KUTS.AL BARIŞ Üç cildi yayunlandı. Dinamo' nun Kurtulus Savası Soaraa Cumhuriyet dönemi • ANA Gorld 20 TL • CASL'S Gorkl 15 TL • MOSKOVA ÖNLERtNDE tkl cilt 35 Tl. • TÜTÜN tki eilt 40 Tl. • GARP CEPHF.SİNUE YENİ BtR ŞEY YOK. Remarque 15 TL • DÖNÜŞ YOLU Remarqua 15 Tl. • rNSANLARl SEVTCEKStN Remarque 20 TL • ALLAHS1Z GENÇLtK 10 Tl. • KÖYUEN tNDtM ŞEHİRB Dursun Akçam 10 TL • GtZLt EKMEK Simmel 15 Tl • CINSEL TEKNtK 15 Tl • AŞK SANAT1 tki cilt 30 TL • PCTROL Sinclair'ın romaru 20 H. • PLEXCS Roman 25 TL • NEXUS • KARA VAGON BEKİB YILD1Z 10 Tı • KOPAR ZtNCtRLERl GÜLSAR1 Cengiz Aytmatov 10 TI*. • FATtH SCLTAN MEHMET R.E. Koçu. 15 TL. • TÜlJE: Annemin Asıklan Gerard Nery îkincl fcitap. 25 TL. • KUYRUKSUZ FARE Paul Galllco Çocuk lcitabı, 1 2 i TL. • ASTERtKS / Şefler Savaşı LUks büyük cilt: 20 TL. Time • Life Kitaplar İNSAN VtCUDU Lüks eilt 80 TL. • ENEKJt Time Life Kltaplan Lüks eilt 50 TL • SAf.LlK VE HASTALIK Time Life Kitaplan LUks cilt, 50 TL • rÜRK tCTtHATLAB RÜI.LtYATl / Bukuk sensı / 1971 / 1 m 2 d l t çıktı 1972 / 1 çıkiyor. LUks cılt. 125 TL. • PARA CK7.AI.ARI / Hukuk sensı Dr Sllheyı Donaj 35 TL. • t D A R E HUKUKO Prot. DT tstnet Giritll Dr. Pertev Bılgen 30 TL. • KÖKENt Muammer Sencer 20. ı AŞIK VEYSEL Adnan Binyazar 10. 1926 ÎNGtLTERE GENEL GREVt John Murray 10^ p HtKÂYELER Russell 10. ı HtKÂYELER Gogol 1250 ı KANTJNLAR EL KtTABI 20. Caealnğlu IMeydsnı 25/9 lSTANBtX KİTAPLAR 27 Mayıs Umudu Rauf MUTLUAY ÎZMtR'ÎN tÇtNDE, Samim Kocaçözün romanı, SİNAN Tayınlan. Mayıs 1973, 430 sayfa, 20 lira. efrika Izleyicilerinin ayrı bir dünyaları olmalıdır; gazete bulunduran eski kıraathanelercie ellerıne geçirdikleri nüshaları saatlerce bırakmayan emekli okuyucuların tutumu gibi. Her gün yeni bir ilpi ile bir romanm bölümlerini bekleyen, zaman zaman kaçırdıklan sayılardaki olaylan birbirine özetliyerek sonuç tahmin eden birçok kişinin keyfini gördüm. Ben onlardan değilim. Gazetemizde yayımlanan lzmirin tçuıde' yi tefrika edilirken okuyanıadım da bir plaj gününün rahathğında bir solukta bitiriverdim. Acaba hangi okuma biçimi yararh ve güzel; damıta damıta, bekleye bekleye, düşüne düşüne, yavaş yavaş izlemek nıı? P.omanın bütünlüğünü bozmayan hızlı bir okuyuculugun yoğun dikkati mi? Eanırım kişiden kişiye, mizaçtan mizaca, durumdan duruma ve her şeyden önce kitaptan kitaba değişecek bir degerlendirme gereklidir. îzmir'in tçindeid yaşamı, umutlan, kişileri, işleri, politika çatışmalarınm keskinleştiği on aylık bir dönemin (Eylül 1959 Haztran 196G) olaylarını bize anlatan Emre Tınaztepe, bir sekser. boyunda, güzel, yakışıkh. sevimli, yüksek öğrentmiyle askprUgjni, bitirmjş, i ş tutmuş, emekli albay babasmın karşısında daha ilk sigarasını içmemiş, kendini seven kızı bulmuş, evliUk eşiğinde mutluluğa hazırlanan, biradan baska içkilerı pek tatmayan, üstelik tenis şampiyonu olan bir delikanlıdır. Bütün bu özelhklerin bir kişide toplanmış olması inanılmaz bir durum degildir: ama yazanna. Emre aracılığıyle çeşitli çevrelere girme, bilmediği dünyalann kapılarını açma fırsatını yaratmak için gerekiidir. Bütün okuduklarımızı bize o anlattığı halde aslında Emre'yi pek tanıyamaz, onu içimizde canlandıramayız Çünkü gördüklerini, duyduklarını, gundelik hayatta yaptıklarını inceden inceye ilettiği halde kendisinden söz açmaz; bize sevEisini, mutluluk düşlerini, tasarılarını, ülküs'inü (yok ya), aüşüncelerini, inançlarmı, kararsızlıklannı, kuşkuiarını, acılarru .. anlatmaz. Çünkü roman bir anı dsfterinin ayrıntılar ir.teliğini değil, pek çok olayla kişinin dünyasına karışmış bir gczlemcmin nerdeyse kendini unutan bakışlarını getirmektedir Sanırım Kocagöz, bilerek böyle bir kahraman sevmiş, bılerek onu yalınlaştırmış, bilerek onun aracılığını yeğlemişt'r. Çünkü sonuç iyice başarılı; romanı okuyanlar için ise büiük bir kolayügın rahatlığı var. Gerçekten Emre ile Gülseren'in aşklarıyle, nışan ve evlilık hazırlığıyle dolu o güzelim s e n ş m e günleriyle paylaştığımız pek az haz vardır; ama Emre'nin tanıdığı ve bize tanıtt;ğ" kişiler iyıce canlıdır karşımızda. Başta yaşamanın yalnız çıkarlara ve keyiflere dayalı yanlarından oluşmuş bir dünyayı kabul eden patron Hidayet Koryürek, sonra sigarasını yakıvermek istegiyle yerinizden dofnılmaya hazırlanaıgınız emekli aibay Nazif Tınaztepe. lkisi de kendi yapılannı. ınançlannı, kendi dilleriyle açıklarlar; birinin korkuyla bekledıği günleri cbürü dakıka dakika askerce izler. Hidayet ne kadar bencüse, Nazif Albay o kadar sagduyulu bir Özgeçidedir. Birınin evindekı tekil rahatlığa karşı öbürünün emekli maaşıyle dönen daıresinde erdemli mutluluklann güzelliği vardır Sanki ticaret dünyasının kapkaççılıgıyle Ulkücü görevliliklerin adanmışlıktan doğan dirliği karşı karşıyadır iki evle; ve bunıann karfituğını görebilecek kişı de roman kahramanının yalın göziemciliğidir. Ben Izmir'i bilmem; bu romanı okurken bir büyük Kent olmadıgma, kasaba küçüklüğünü üstünden atamadığına inanclım. Vapurlarla, otomobillerle hemen her köşesıne gittiğinız halde hep birbirini tanıyan kişilerin rastlasma noktalanna vanyorsunuz. Evcek görüşmeler, toplumsal yasamın önemli bir parçası; böylece bir küçük dünyada kalıyorsunuz; ne kacar birbirine karşıt çevrelere girseniz de. Kocagöz, eserirjn yazılış tarihlerini son sayfada 31 mart 1963 13 mayıs 1971 diye gösterij'or. Bu son sekız yılın bütün olaylanyle sorunlannı b'ldiğine şüphem yok; öyleyken onüç yıl önceki Demokrat Parti hesaplaşmasına dönme>i j'eğlemiş. Böylece yaşadığımız günlerin tohumJannm hangı umut yıüannın çözümsüz arayışlanndan geldiğini göstermiş oluyor Geçmişe dönüş, hem roman yazma özgürlüğünü elde etmek, hem bugünlerin anlamını açıklayabilmek için gerekli bir yöntem olagelmiştir yazarlarımız için. lyi tanıdığı bir çevrenin özelliklerini Samim Kocagöz de bu tulumla deferlendiriyor. Samim Kocagöz, aydmlann yenilgilerinı yazcftğı tek eserinden (Onbinlerin Dönüşü) başka bütün romanlannda bize Söke dolaylarının köy ve toprak Sorunlannı, küçük kasaba çekişmelerini snlatmıştı. Ama Kalpaklılar ve Doludizgin'le canlandırdığı Kuvvayi Milliye yıllarının temeliyle. Bu kez Cumhuriyet sonrasında bürokrasiyle işbırliği yapan ticaret bunuvazisinin örgüsünü. işleyişini göstererek, ulaştırdığı eleştirijeri bilinçli bir emekli subayın gözlem ve anılarına yükleyerek, onun sözcülüğünün inandıncılığı ile ılımlılığım ölçü edinerek. daha gerçekçi bir yöntem kullanıyor. Sonunda Emre'yle Gülseren'in mutluluk hakları ile Albay Tınaztepe'nin • tdemler dirliği kalıyor geriye. Gerçekten Türkiye 27 Mayıs 1960'a böyle hazırhksu girmişti. «Iste Doğruldun Atam» diye coşku şiirleri yazıyordu Bchçet Kemal Çağlar. Gerçekten gençler, polisler ve üniformalarla kolkolaydı; çiçekli tanklar, salkım saçak insan sevinçleriyle caddeler gezisindeydl. Bir kurtuluşun büyük umuduydu yaşanan. Ve işte yalnızca on üç yıl geçti aradan, bakm nerdeyiz! ••• T KERVAN KERVAN KiUpcılık Basın Sanayl ve Ticaret A 3 . Cafaloglu. $rnt Efendi Sofcak No. H Tel: n 54 12 Istmnbtd Dagılım: KERVAN Kitabev» Cagaloğlu. Babıâll Cad. No. 50 Tel: 26 49 91 Istanbnl /avınlan: GUNDUZ YAYINLARI SUNAR... MUTLÜ ÖLÜM Albert Camus TL. 12.50 MLTLU ÖLÜM «Bir yazarı anlayabilmek lçln, ilk yülanm bılmek, kalemlnin ilk ürünlerini okunmk gerekir. İşte MUTLÜ ÖLÜM' ün bütün büyüleyicüigi buradadır.» MIITLIJ ÖLÜM Albert Camus'un 1938 yılmda, henüz 25 yaşmdayken tamamladığı ölünceye kadar yayımlamadığı, ancak 1971 yılmda yayınüanan ilk eseridir. MtJTLlJ ÖLÜM Camus meraklüannm mutlaka okuması gereken eser. ALİS KARAR VERtYOR Dr. Herman Amato Çizen: Ferruh Doğan TL. 10.StGMUND FREUD VI DONKtŞOT Dr. Herman Amato TL. 7,50 KUŞLAR Daphne du Maurier TL. 7.50 Ödemeli isteme: Gündüz Yayınlan P.K. 391 Aksarav Istanbnl KAYA ÖZTAŞ'ın LİSE FRANSIZCA YARDIMCI DERS KİTAPLARI Liselerde okutulan komlsyon kitaplarımn yardımcüan, her dersin çevirisi, soru ve cevapları, deyim ve kelimeleri, fiil çekimleri. Her kitap on lira. FRANSIZCA'DA BÜTÜN FİtLLERİN ÇEKİMİ Üç renk kağıda nefis baskı. Lake kapak. Bu konudaki kitaplann en jyisi, en kaütelisi En ucuzu: 10 lira. Mülî Egitim Bakanuğınca liselere tavsiye edilmiştir. FRANSIZCA TÜRKÇE, TÜRKÇE FRANSIZCA ATA SÖZLERİ SÖZLÜGÜ. Milli Eğitım Bakanlığınca tavsiye edilmiştir. Tükenmek üzeredir. 7,5 lira. YARAMAZ ÇOCUKLARA MASALLAR Fransızca TUrkçe karşüıklı çeviri. Ortaokul ve lise öğrencileri için çok vararlı bir kitap 3 lira. VE YENt ÇIKTI FRANSIZCA • TÜRKÇE DEYİMLER SÖZLÜGÜ Avrupa Konseyi yetküilerince Millî Eğitim Bakanügına, Talim Terbiye Kuruluna övgülerle tavsiye edilen, Tiirkiyenin en geniş FRANSIZCA TÜRKÇE DEYÎMLER SÖZLÜĞÜ: 12.000 Fransızca deyim ve Tiirkçe karşılıklan. 8000 Locutions adverbiales, congonctives, prepositives vb... 640 sayfa sağlam, bez ciltH. 60 lira. BÜTÜN KİTAPÇILARDAN İSRARLA İSTEYİNİZ Ödemeli gönderilir, toptan slparişlerde ve kitapçılara indirim yapılır. CENEL DAGITIM: DİL YAYINLARI P.K. 66 tlLUS ANKARA haşhas, üzüm, tttün, pamuk, indr ve ayçiçegi ürettdlerirdn gerçek tyüsü Genel Dağılım: GEOA Ödemeli iateme Adresh İZMİR / kP.K:359 Baskan ÎAYINLAR1 A. Ş.'nin SAVAŞ ROMANLAR1 SERİSt : tkinci Dünya Harbinde Casuslar ve Hainler Pueblo Oiayınm Esran Normandiya Çıkartmasının Perde Arkası PARDAYANLAR SERİSt Pardayanlar Pardayan'ın Aşkı Pardayan ve Fausta Pardayan'ın întikamı Fausta'nın Entrikalarl Pardayan'ın Zaferi Pardayan'ın Oğlu Pardayan'ın Milyonlan Pardayan'ın Kıa Pardayan'ın Sonu VE KAPtTAN (•Concini'nin Sonui KVC'V ROMANLAR SERİSt: Beyaz Kelebekler Roseheatb BASKAN ROMANLARI SERtSt: Bir Ömür Böyle Geçti Küçük Dev Adam D a ğ ıtım : B A T E Ş • • O • • • • • O • © • • AramayınızUi Fikret Otyam'ın Anadolu'nun gözii kulağı dili: • EUGEN1E GKANDbT (BaUac) III Baskı DİZİSINI SUNAR • L'GULTULU TEPELER DİRİLİŞ (Emıly Bronte) IV Baskı (L. Tolstoy) 3. Baskı. • THERESE RAULIN ERGITVAN AGAQ (Zola) II. Bask] (A. J. Cronin) 4. Baskı. • JANE EYRE BtRKAÇ İNSAN (Charlotte Bronte) III. BaslD (O. Sami öngör) Hikâyeler • SAPHO (Daudet) StLÂHLARA VEDA • \\EKTHER (Goethe) (E. Hemingvvay) 4. Baskı. • BABALAR VE OGULLAB SENİ SEVMEK KADERİM (Turgenyev) II Baskı (Sinclair Lewis) 4. Baskı. • KIRM1ZI ZAMBAK KUMSALDA (Anatoıe France) II Baskı (N. Shute) 3. Baskı. • OLİVER rVVİST SABAH YILDIZI (Dıckens) II Baskı (A. J. Cronin) 4. Baskı. • BtR ASK HİKÂYESt NOTRE DAJVIE'tN (Zola) III Basto KAMBVRU • DAVtD COPPERFtELD (V. Hugo) 4. Baskı. (Dıckens) II. Baskı İKLİMLER (A. Mauroıs) 2. Baskı. • T1LSIMLI DERİ CENNET YOLÜ (Balzao (J. Steinbeck). 3. Baskı • YtZBAŞINLN KIZI VALSE DAVET (Puşkm) II. Basta (M. Drumeş) 2. Baskı • TOPRAK YEŞERtNCE BtR GÖLGENİN ARDINÜAN (Knut Hamsun) II Basta (P. W. Kenyon) • SEFtLLER (Victor Hugo) MÜBAREK TOPRAK (2 Cilt) III. Baskı (Pearl Buck) • ASt KALBLER ÖRÜMCEK (Thomas Hardy) II. Basta (H. Troyat) • PARMA MANASTIR1 BÜYÜK ÜMtTLER (Stendhal) (C. Dickens) • KIZ KARDEStM CARRtB Ş/\TODAKt KADIN (T. Dreıser) (A. Bronte) • NOTRE DAME DE PARİS IRMAKTAN ÖTEYE (Victor Hugo) fE. Hemingway) 2. Baskı • ANTtKACJ DÜKKANl KAZAKLAR (Dıckens) (L. Tolstoy) 2. Baskı • MADAME BOVARY AtLE ÇEVRESt (Flaubert) (A. Maurios) • DtRİLİŞ (Tolstoy) BtR ACI ŞARKI • VADtDEKt ZAMBAK (A. J. Cronin) 4. Basto (Balzac) VARLIK, YOKLUK • AGNES GREY (E. Hemingway), (A. Bronte) HARP ve STJLH • DENİZ tŞÇÎLERt (L. Tolstoy) 6. Baskı (Victor HugO) KENAR MAHALLE • ANNA KARENİNA (J. Steinbeck) (Tolstoy) ALEV ALEV • GÜNEŞ GENE DOGAR CF. W. Kenyon) (Hemingway) AŞK ve ÖLÜM • ARMANCE (Stendhal) (W. Faulkner) • DORtAN GRAY'tN GERMİNAL PORTRESt (Oscar Wilde) (E. Zola) • ALTIN GÖZLÜ KIZ HACI MURAT (Balzac) <L. Tolstoy) • İKt ŞEHRIN HİKÂYESt BİR AŞK UGRUNA (Dickens) <A. J. Cronin) 2. Baskı. • KREUTZER SONAT1 GENEL DAGITIM: (Tolstoy) BATEŞ ve OCAK KtTAP • CARMEN (Merımee) DAGITIM • tLK AŞK (Turgenyev) îstanbul Cağaloğlu Yokuşu • AŞK VE GÜRUR (Jane Austen) • DUMAN (Turgenyer) (Blasco Ibanez) • AŞKTAN DA ÜSTÜN (Elısabeth Gaskell) • ADOLPHE (Benjamin Constant) Gunümüzün en çok okunan kitaplannı sunuyor size UYCAN... • Genel Dagıtınj: BATEŞ, Ahşıimıştan daha özenli bir çeviriyle... Daha kaliteli blr kağıt ve sevimli harflerle.~ Armağan Temi2 baskılı. vumuşacık eiltlenmlf kitaplar„ Çocuk 1) KOPEKLER (3. baskı) Gordon Williams 15 TL. 2) KIŞ INSANLARI Klâsikleri COCUK Phyllis Whitner 15 T L ÇOCUKLARA OKUMAYI 3) ISIRGAN TOHUMU SEVDtREN KtTAPLAR Pauı Wanner 15 TL. j 4) PRKETE KORKl'SUZ KAPTANLAR George Higgins 1 5 TL. GCLİVER'İN GEZİLERt 5) VALENTINA KAÇIRILAN ÇOCUK Evelyn Anthony 15 TL. BİR ÇOCtGUN HİKÂYESt 61 MEVSIMLER VE ZAMANLAR (Il^askı) John Haase 15 TL. \ ROBİNSON CRÜSOB 7) BABA ÖLDÛ [ (II. Baskı) Nick Quarry 15 TL, POLLYANNA (II. Basta) 8) POLLENBERG MİRASI ESRARENGİZ ADA Evetyn Anthony 18 TIÎ. BİR EŞEGtN HATUULARI 9) IHTIYAR DEFİNE ADAS1 Shirley Grau 20 T L HElüI 10) TEPEDEKI EV ( 1 . cilt) KAITAN GRANTIN Ç1KJLKI.AKI Susan Hovvatch 20 T L DUNYAUAN «Y'â 11) TEPEDEKI EV (2. cilt) TOIV1 SArtVEK Sussn Howatch 20 TL. KİMSEStZ ÇOCtK TO.M AiMCATMLN UYCAN YAYINLARI KULÜBUSI Servill Mesclt 12 GÖKTEN İNI£N MELEK Cağaloğlu İstanbul KÜÇÜK KAU1NLAK T e l . : 22 08 17 KARA ELMAh Dağıtım : Bates tYl HANLMLAR SEKSEN GÜNDB DÜNYA GKZİSİ SOPHİE'NİN 8AŞINA CE M GELENLER Ahmet Aker 10. • BENDüN SELÂM SÖYLK ANADOLU'YA Dido Sotırıyu 12.50 • ÖLÜ ORDUNU>* GENERALİ lsmaU Kadare 12.50 • ASK HİKÂYESt (LOVE STORY) Erich Segal 10. Ciltli 20. • KUCAK DOLUSU PhiUp Rotlı 1 0 ^ • DÖNÜŞ YOLU Erich Maria Remarque 15. • .1RABULUCU Hartley 15.• KONLK KIZ Beauvoır 20. • NE ZAMAN GtTTt TREN? B ldwın 20.• BtR YOLDüR (JZAR GİDER Benerci (Ciltli) 25.• LİBBY Plıilip Roth 30. (Ciu.i) 3 5 . • Ç1PLAK MAYMUN Desmond Morris 15. • tNSANAT BAHÇESt Desmond Morris 20^• HATHA YOGA NEDİR, NASIL YAPILIR? Eva Ruchpaul 20. • MODERN FUTBOL Erıc Batty 20.• TENSES AND THE1R LSAGE (Zamanlar ve Kullanüışı) Faruk Şentürk 20. • LNUTÜLMAZ SÖZLER ANTOLOJtSt 30.CEP KİTAPLARI DİZİSİ: • BIZİM KÖY Mahmut Makal 10. • DENtZt YtTİREN DENtZCt Yukıo Mişhıma ' '' '' 10 • DOGU RÜZGAR1 B A t l RÜZGÂRI Pearl Buck 10^• KUMPAS Ira Levin 10. TüRtSTtK DtZt: PH8ASE BOOK TURKISH 15. GATEWAY GUIDE TDRKEY 12J0 POCHE VOYAGE TURQUIE 12.50 POCKET GUIDE TO İSTANBUL 15. Genel Dağıtım: ARKIN DAGITIM Ankara Cad. İstanbul İzrrur ve Bölge Dağıtımı: DATİC tzmir. SANDER YAYINLARI Osmanbey İstanbul • tşçl GÖCÜ KOZAİ KOZA Yayınlan SCNAR MIN1 MİNİ ÇOCLK KİTAPLARI D l Z l S t : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. BEBEK KAPTAN KURNAZ TOSBAGA NUH BABA'NLN GEMİSÎ HAV HAV KARDEŞ MUTLU TILKICİK TEKİR İLfc MEKİR ZIP ZIP KANUURU A U Ş İLE MAV1Ş Yayınevi s u n ar "Gidegide,, kltaplan 456789 tükendi. DOĞAN AVCIOGLD TÜRKtYENt.N DÜZENÎ ! Geüştınlmış yenl basıro. [ İki cilt bir arada 50 Ura. Doğan Avcıoğlunurj büyük eseri, son polıtik ve ekonomik v e yenl rakamlann tşığı altında, özellikle Ortakpazar konusunda genis bir lncelemenln eklenmesiyle, genlşletürruş olarak çıktı. Her cilt 25. iki cilt bir arada 50. lira. Cem Sayınevl, Cağaloğlu tstanbol )cnı ycni ALİCE TDHAFLIKLAR ÜLKtSİNUfc JO'NUN ÇOCUKLAKİ BAMB1 MEKCAN ADASI KÖYÜN İKIZLt.Kİ MUTLU PKKNS KIMSKSİZ KIZ tSVtÇRELJ KOBtNSON DÖRT ARKAUAŞ KAHRAMAN FİNN KAKA OK TILS1MU AYNA Genel Dağıtım: BATEŞ KÜÇÜK URKEKLKK 9. DUT DÜT TREN 11). KOKKULUK AMCA 11. FATUŞ'UN OYUNCAKLARI 12. KUÇUK KARAKAÇAN Heı tutap öaçtanbaşa renk lı, otset baskılı. 3 ııra MİD1 (^OCUK KtTAPLARI DI/ISİ: 1. ÜÇ PISI PISÎ KARDEŞ 2. SAR1 VAK VAKA 3. MARANGOZ BOBÎ 4. GÜNİZ'IN TATU ARKADAŞLAR1 5. ALI BABA'NIN BtR ÇİFTUGİ VAR 6. CİCİ BİCÎ TAVŞAN Her Kitap baştanbasa renkli, ofset baskılı, 5 lira ÇOCUK KİTAHI.AKI DİZİSİ: 1. LA FONTEN MASAUJVR1 2. ANUEKSEN MASAI.I.ARI 3. EVLIYA ÇKLEBIden Ç(XUKIJİRA HIKAYEiLER 4. KRAL1.N PIRESİ 5. BILIÜR KÖSK 6. YILDIZ ÇtKTJK Her ö t a p lüks plâstik ciltlı • 5 renkli, ofset resım ekienyle • Pınl pırü lâke gömJeklj • 10 lira. ROMAN UİZtSİ: 1. HIRSIZCILIK OYNAYAN ADAM (Don Smıth) 2. ACELE KOCA ARANIYUR (Giovanni Guareschi) 3. SAVAŞ BİTTÎ (Daltnn rTumho) 4. HIRSIZ POLISLFR (Dnnald VVpstlake) Her sıtap ıtiks Dlâîtik clltU • 5 renk ofspt ve lâke gömıekiı • 15 ura KOVROY ROMANLARI DİZİSt: 1. HONDO 2. ATLJ BELA 3. BİR AVTJÇ DOLAR Tam metin çeviri • Her kitat> nefis lâke kapaklı • 10 Ura. • • • • 1, 2, 3.'ün 2. baskısı tek kitapta GEDA C A G A L Ü G L Ü Hayat ANSİKIOPEDİSİ Yıllardan beri evde, okulda, işyerlerinde başlıca bilgı kaynagı olarak kullanılan, mevcudu tükendiği halde daima aranan HAYAT ANSİKLOPEDİSÎ en son bilgilerle genişletilerek yeniden hazırlandı. Onbeş günde bir fasikül olarak yayımlanmakta olan YENİ HAYAT ANSİKLOPEDİSt'nin en büyük özelüklerinden birl, yurdumuzla ilgili başlıca konularda Cumhuriyet'in ilk 50 yıh içindeki gelişmelerin genis bir özeti verilmesıdir. Bu bakımdan okullara, öğretmen ve öğrencilere büyük bir yardımcı olacaktır. Renkli fotograf, harita ve semalarla tifdruk baskı: her fasikül 100 sayfa, 10 L. vfM Minnetoğlu Kitabevi BÜTÜNLEMELİ ÖĞRENCtLERE! Edebiyat ve Kompozisyon derslerinl kendi kendinize hazırlamaruz için Arit Hikmet Partn 7. Baskı PLÂNLÎ YAZMA SANATI Ue LİSE BİTÎRME kitaplarmı vakit geçırmeden alınız. Bu kitaplar sınavlarda başan kazanmanızı sağlayacaktır. Bu eserler sorulu cevapU örnekll alıştırmalıdır. Çevrenizdeki kitapçılardan arayınız. MtNNETOGLU KtTABEVt Cağaloğlu Meydam ÎSTANBUL GÜL ÎAYIN1 Çelikkale Sokak U Kızılay ANKARA ISTANBUL AĞUSTOS SAYISINDA • Avrupa Konseyi ve Türkiye 0 Geriye Getırüen Demokrası • Yurttaş ve Sanatçı 0 Aynca şiir, hikâye, yazı ve fotoğrailar • Eylemli Okurlar'ın düşünce ve izlenimlen • Yeni a Oergiai Devrimcilerin Dergisi • Yeni a Dergisi Gerçekcilerin Dergisl • 16 Büyük Sayfa BEŞ LİRA • Abone: Yıllık, 50 Ura • Eski abonelerimizin haklan saklıdır. • Dağıtım: GeDa • Yazışma: P.K. 1392 Sirkeci İSTANBUL SEÇİM KANUNLARI Son değişiklikler dahil, tçtihatlıdır. 50 lira. Danıştay üyesi Adil Dündar, Ankara adresinden öderr.eli istenebilir. Her türlü yayın ılânlan Perşembe günlen bu sütunlarda. Yayınlanır İstanbul dışından gönderilecek ilânİEr için kelime sayarak hesaplanacak ilân tutanna ait oavale makbuzu eklenmelidir. SARATİCİLEI, İSAOAMLâRI Nl/I Affnt IINCtlt l l l l t TANITIB? BASLN REHBERİ'nde Fntı : M TL Bilit t ııpc >'<ı ifi)i<m. O^tmli İHeyını. DA&TIM : «ikııı: hflrHt. btmtııl: M.«««Hjlı A*t> : Yinıl Tım. :f.K. :j» Oınukn lınokul *ıtt*)lu Aıkn Kelimesi 2,5 liradan Koryürek ailesinin kalabalık kişilerine, TmaztepeMere, tenis kulübünün dedikodulu aşklanna, Amerikalılarla evlenen Türk kızlanna, avukat Suphi Beylerle yazar Hasan Beylere, Hasip Demiroğlu ile oğlu Cahitiere, karaborsacılara, politikacılara, Mütareke döneminin canlı anılarına... ne kadar uzanırsa uzansm • eksen hep Emre olduğu için sade bir dokumadır romanm getirdiği: Yasama hazırlanan bir delikanlıhk mutluluğu, analı babalı bir evcil gamsızhk. Bu açıdan yurt sorunlarının gözetlenmesi zOTdur; Kocagöz, gerçek çogunluğu temsil eden bir kahraman sozcülüeüyle toplumumuzun o günlerdeki yapısını vermektedir. Bütün öteki bilinçlenmeler, özgeçiler, eylemler, düşünceler, ülküler, toplum sorunlannı eereğince değerlendiren bakış açıiariyle yorum özellikleri... Hep 27 Mayıs'tan sonra gelmiştl. Sanırım bu dönemler KocaEöz'ün yazacağı, yazmakta olduğu dilimlerdir. «tzmir'in tçinde» yi keyifle, hızla, severek, doğru bularak, bazı roman kahramanlârını iyîce canlanmış bularak okudum. Bana katılacağınızı sanınm.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog