Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 9 Ağustos 1973 40 YTL ÖNCE CJLJMHÜRİYET 9.8.1934 Bir halı sömürüsünün öyküsü Hikmet ÇETİNKAYA Fotoftrmf: SU MESELESt omtnıriyetin takip ettiği bajlıca meselelerden biri olan memleketm su ihtiyacı, öncellkle tetkike değer bir meseledir. Su, yalnız bizim memleketi mizin değıl, bütün dünyanın en esaalı hayati meselesidir. Yeni bir inküâp rejimi içinde mütemadlyen yukselmek azim ve şevIdyle mücehhez olan Türk milleti. elbette bu mesele üzerinde lâ yık olduğu ehemmiyetle duracak ve onu mutlaka halledecektir. Eskiden ve hâlâ, sıhirli değ neği su yolunda kullanarak su yolculukta marifet gösteren adam lar varmış. Simdi bu sihirli değ neği sağa sola fırlata fırlata nihayet onun gösterdiği su sahala n kazü&rak hakikaten su da çı C kanhnjş. Kltaplar bumm pek i» yabana atüacak bir masal ohnaaığmı yazıyorlar. Hele böyle ucuz bir tahrik kuvveti ile böyla su bulmak mümkün olursa şüphesiz her yerde bulunan tularm yer yüzüne çıkarılmasma ca lışmak lâzımdır. Çiftçi kuraklıktan çikâyet ediyor. Bu manzaranın hüznd insanı ağlatacak kadar fecidır. Türkiyede hakiki ve emın ziraat, çiftçinin göğe bak maktan kurtulduğu zaman kurul muş olacaktır. tlim yolu fle yürüyerek yeraltı sulannı yer yüzu sularına eklemek lâzımdır. Aynı zamanda bunlaren hepsini •tanzim ederek memleketimizin hakikaten cennet olmasım te•debüiriz, Yunn» NADt İlhan ARDA Aşağılarda deniz. Aşagılarda Altınoluk ve Akçay. Yukanlarda Çmarpınar koyunün yorgun ınsanlan . EUer ustaca gidip geliyor. Ormanda çam devıren eller, çapada toprağı belleyen eller. Nasırlaşan, hor gorülen, analar günönde bıle anımsanmayan, bir kez olsun ruj ve parfüm tutmayan eller... Ve gidıp geliyor. . Hoyrat, inatçı ve yumuşak... Sizler ıçin, bizler içın o cılâlı salonlanmızın süslenmesı içın .. HANIMELİ HALISI: KEÇİKAYALILARIN BİR ESERÎ. müril düzenine son verilmesi. Bunun için kooperatinere kredl verilmesi. Kuçuk boy halılar kdylerds 250600 lıra arasında satüıyor bugun. Izmir, İstanbul ve Ankara gıbı şehırlerde ise 15002000 lıra arasıdır aynı boy halüann satış degeri. 90X135 boyundaki halılarm değert ıse 450500 lıra. Halılarda egemen olan motifler ise Yangıç (yengece benziyor). katır naü, hanım elı, masa ve yanm ev. Kenar suları iso kelebek, top ve çınar yapragıdır. Açık sarı renk, samandan; bal köpuğü sansı ve kahverengı kozalaktan; mavi, çivıtten elde edıl mektedır. Çınarpınar • Yaşlı Pınar t Vilâyetçe alman bir karar üzerine dükkânlann dün akşamdan itibaren erken kapatılması şehirde bazı aksaklıklara ve halkın yollarda birikmesine sebep ol muî, saat yedi sıralarmda caddelerden tasanlar güçlukle yıirüyebümıslerdir. BULMACA reketiyle karışık heyecan duygusu Lâhza. 8 Ortadan kalk mak ne olduğu bılinmemek. 9 tki EÖZÜ görmez dolayısiy le anlatmak. YUKARIDAN AŞAGlYA 1 Suçlama başkasına kabahat bulmak TERSİ bir renk. 2 Barsak (Eski dil) Sayılann yazısı. 3 Kalabalık hayvan sürusu Kadınların İJne ıle ince nakış işleri. 4 TERSt belirtı, ız işaret TER Sî kimyada bromun simgesi. 5 Luferın kuçüğü. 6 TERSt vılâyet Kocası ölmüs kadın manâsına 7 TERSt Diyarbakır'da ılçe Bir nota. 8 Ced Yemek 9 TERSÎ Ba tı Savunma Paktı'mn rumuzu Bir masal kuşu.. DUNKÜ BULMACANIN ÇÖZÜMÜ: SOLDAN SAĞA: 1 Savruk, Fa. 2 lnanç, Dıl. 3 Far, Ulufe. 4 Tık, Man. 5 Azab, Ba. 6 He, Ajans. 7 Heder Od. 8 Bilet, Oya. 9 Irat, Imar. TUKARIDAN AŞAĞITA: 1 Sıftah, Bi. 2 Ana Zehır 3 Varta, Elâ. 4 Rn, îbadet. 5 üçuk. Jet. 6 Bar. 7 Duman, Om. 8 FİFA, Soya, 9 Aleni, Dar. ŞAHESER YARATAN KÜÇÜK ELLER: ÇINARPINAR KÖYÜ.. KEÇİKAYA KÖYÜNDE BİR EVDEKİ TIZGÂHTA ÇALIŞANLAR.. Kayalık bir alan üzerine kurulmuştur Çınarpınar koyü. Bir tek agaç yoktur, hele hele yeşülık hıç yoktur. Her aılenin beş on koyunu vardır. Koyunlann bannağı vardır. Sutunden, etinden hiç ama hıç yararlanılmayan. Koyunlar kıll için beslenir, eti sütu için degıl. O uste eller sızin, bızım içın kırpar kılını koyunun. Sizler ve bizler içın Sinan'ın bir eseri bar oldu Aykut SAĞANAK Büyük Turk Miman Sinan'ın eseri olan Edirne'deki tarıhl Rüs tem Paşa Kervansarayı'nda bugun bar işletılmektedır. Osraanlı Padışahı Kanuni Sultan Suleyman'ın vezıri ve damadı Rus tem Paşa'nın emriyle Mımar Si nan"ın 15601565 yıllannda yaptığı kervansaray. Vakıflar Genel Müdurluğunün 10 yıl suren restore çalışmalarmdan soııra iki yıl once otel haline getırılmış ve işletmeye açılmıştı. Vakıflar G« nel Mudürlüğünun oldukça başa rıyla gerçekleştirdiği restorasyon çalışmaları sırasında Kervansaray otel lıa'ıne donüstüıulürken ilk yapıldığı zamanki şek linin korunmasına da çalışümiîtır. Oysa kı restorasyon sırasında otelm lokantası olarak ay rılan bölum fazla kâr getırmedi ğı gerekçesiyle otel işleticıleri tarafından bar haline getirilmıştir. Bu arada Kc.^nsarav otel i s . leticileri, bu yüce tarıhl eserin bir duvarını da butünüyle yıkarak, dışardan doğrudan doğruya bara giriş yolu açmışlardır. Artık yıkmtı haline gelmiş yapüarda dahi eski eser olmalan nedeniyle en ufak bir değişıklik yapümasına izin verilmez lçmez sütünü, yemez etinl. Anladınız mı, duydunuz mu ve bilmem hıç gördünüz mü? Anlatalım nasıl olurmu? bu İs, nasıl yurürmuş .. Ayvacık yoresinde 18 köyde halı dokunur. Kaz dağı eteklerınde bulunan yorük köyleridır bunlar. Son derece ılkel tez gâhlard* büyük şetıırlerde 78 bın lira ödenerek alınan bir somurü oyunun başladığı yerden gırelim Cemaller köyünde insanlarla koyunlar aynı yerdeydiler. Yumuk ellı bebeler, daha beş yaşır.ı doldurmadan tezgâhda ilmik atan eller solgun ve bıtiktiler. Işte o cilâlı salonlan süsleyen halılar burada dokunuyordu. Üstelık brneksız, yani ezbere dokunuyordu. Çınarpmar'da da avnıydı durum. Gullu Hasan (Hasan Özkan> anlatıyordu bılgıçlık taslamadan. Geleneksel yoruk desen lerinden söz edıyordu. Ama desenlerm kendihğınden çıkışına Gullü Hasan da şaşıyordu. Kaça satıbyor? Bir Pazar günü Ayvacık'U Neşet Ünal 1967 yılından anlatıyordu şımdi: «1967 yılıydı. Ayvacık'ın pazanydı. Benım dükkânımın yanına yorük kadınları halılannı sermişler, satmava çalışıyorlardı. Derken bır halı tuccarı göriındü. Kadına halının fıvatmı sordu. Kadıncagız 200 lıra oldufunu söyledı Tüocar fıyatm çok olduğunu 100 lıra verecegini bıldırdı. Kadın 140 lirava kadar rndi. Bunun üzenne ben davanamadım ve 140 liravı %rerip halm aldım. Bu kez tüccar bana 160 liradan halıvı alacafıni söyledi» Ne^et Ünal Halıcılık Kooperatıfinin Başkamydı Ayvacık'ta. Bu olav oldukça etkilemi=ti kendısini. Kövlüden çok ucuza alınan halılar ve kilımler binlerce lirava satılıyordu büyuk şehirlerde. Ve soveunun önlenmesi için şu önenlerde bulunuyordu .. 1 Yun ve bova bulma işlerinin kolaviaştınlması. ve dokuma halılarm değer bulması icın i\i bır pazarlama sısteminın kurulması • 2 Koylerde ortak çalışma duzenınin sağlanması. Modern tezgâhlarda bılgılj ve eğitilmiş şekilde üretime eeçilmesi. 3 Kooperatiflenn büyük şehirlerde mağazalar kurarak sd «Marüyn», iki yazar arasında 90 milyonluk dava konusu.i Amenkalı ya/ar Maurice Zolotov, geçenlerde piyasaya çıkan «Marılyn» adlı kıtabın yazarı Norman Maıler'i, kendisınm daha önce vazdığı «Ma rılyn Monroe» adlı kıtabmdan bazı bolumlen alarak kıtabında kullandığı gerekçesıy'.e mah keme\e vermistır. Los Angeles Bolge Mahkemesıne basvurarak Norman Maıler'den 6 mılyon dolar (90 milyon TL ) tazminat isteyen Zolotov, böylesine açık bir edebi hırsızhk karsı^ırıda çılgına dondüğunü açıklamıstır. Bu arada Zolotov'un ta7minat ısteği karsı^ınoTa saşırdığını so\leven Norman Maıler i^e, «Benım ba«ımcım, Zolotov'un basımcı«ı Brace Jovanovic ıte anlasmıs ve «Marilvn» adlı kitaptan kavnak go=terılmek şartıvle bazı bölümleri ücret kar•îilışında kullanabilmem içın izın almıştı» demiştir. Bilindiği gibı Norman Mafler, Türkiye'de de, basılap^Çıplak ve ölu», «Geyiktt Pa"ri» ve «Amerıkan Rüyası» gibi kıtaplanyla büyuk une ulaşmış ve son «Marılyn» adlı kitabıyla rfa Amerikan kamuoyunda buyuk heyecan yaratmıştı. SOLDAN SAGA: I Bir kımseye acısım unutturmak veya hafıfletmek içın davraruş. 2 Yaşama müddeti Bıldiğınden, dedığınden karanndan vazgeçmemek huyu. 3 Eskiden devl»tın gayrlmusümlerd'en. veya başka devletten aldığı vergı, yahut gücune, kuvvetine güvenenlerın, rorbaların zorla aldığı para, mal mânasına Ced. 4 îstanbul'da Boğaziçı'nde bir semt. 5 Vaktinden evvel beklenenden önce. 6 Kimyada tantahn simgesi Atın en yavaştan yürüyuşü. 7 Muhtemel bir kötülükten doğan saklanmak, sakınrcak ha RADYO ISTANBUL 05.55 06.00 06 05 07 00 07.05 07.30 07.40 07.45 08.00 08.10 08.30 09.00 09.15 09.30 09.45 10 00 10 05 10.25 10 40 1100 11.20 11.40 12 00 12 10 12 30 12.45 13.00 13.15 13 30 14.00 14 15 14 30 14.45 15.00 15.05 15 20 15 45 16.00 Açılıç ve program Haberler GUnaydın Köye haberler Sabah müzığı Haberler Günün programlart Özay Gönlüm'den türicUler Çevremızde bugun Ünlü yorumculardan Beraber ve solo şarkılar Güven Yapar'dan tUrküier Hayatın içınden Hafif Batı müzigi Zıya Taşkent'den sartalar Haberler Arkası yarm Sabite Tur Gülermandaa şarkılar Çeşıtli müzik Türküler ve O. havalan Hafif Batı müzigi Selma Ersbz ve îsmet Nedım'den şarkılar Raberler Üsküdar MusiM Cemiyeti Eadyo hafıf müzik orkestrası Fatma Türkân Yamacıdan türküler Haberler Yemek müzigi Reklâm programlan Aylâ Gıirses'den şarkılar Faruk Akel orkestrası Nureddin Çamlıdag'dan türküler Sar eserleri Haberler Bilge Şan'dan türküler Ritm ve melodi Tülın Korman'dalı çarkılar TUrk halk müziğınden iatekler 16 30 Kotıçefto 17.00 Haberler Münar Sinao'ın ysptıfı kervansaravd» bu[un blt bar isletilmektedir. ken yüce Mimar Sinan'ın 400 yıllık eserinde yapılan bu değışıklik, eski eserlerın korunması açısmdan ilgililerce bir felâket olarak nitelendirUmektedir. Ayrıca oldukça başarılı bir ug raşıyla otel haline getinlen Rustem Pasa Kervansaıaimın altm • da acılan bardaki gıirultüler ve otel içındeki çirkin batı olaylar yüzünden Edirne'ye gelen turistler bu guze) tesisde kalmak isiememektedi rler. Edime halkmın ve yetkililerin belirttiğine göre gerçekte turutık önemi olan ve sınır ken (Fotoğraf: Ali Alakuş) tımızde büyuk gerek duyulan bu ote) kervansaraj, Vakıflar Genel Mudurluğünce Turınn Bankasma devredilirse çok daha olumlu bir şekilde işletılebılecek . Avrıca tarıhi eserin zamanla tarıhî değenni yıtırmesinin önflne geçılmis olacaktır. saatt 17 05 17 20 17.50 19 00 19.25 19 30 20 00 20.15 20 30 20 40 20 55 21 00 21.15 21 45 22 00 22.45 23.00 23 30 24 00 00 î5 01 00 Günden güne Karma laslı Reklam programlan Haberler Reklâmlar Yurttan sesler Muzıkli dakıkalar 1923ten • 1973'e sanat Saz eserlerı Kıtaplar arasında Bir varmış Haberler Yuvarlak Masa Korolardan nalif müzik Heklâm programlar Haberler Caz dünyasmdan Beraber ve solo şarkılar Gece ve miizik Haberler Program ve kapanış CALLAS, YENİDEN SAHNEYE ÇIKIYOR LONDRA Sekız yıldır sahneye çıkmayan Marıa Callas, önumuzdeki ay yenıden sahnede şarkı soylemeğe başlıyacaktır. Ünlu sopranonun emprezaryosu, Marıa Callas'ın Roval Festlvall Hall'de bir gece ıçm tenor Giuseppe dı Stefar.o ıle bir likte şarkılar ve duetler söylıyeceğını açıklamıstır. Royal Festival Hall yönetıcilen, temsil biletlerinin eskiden olduğu gıbi bu kez de karaborsaya düşmesini önlemek içın, yeni bir vöntem gelistirmiçlerdir. Bu yöntem uvarmca temsil biletleri Çarsamba gunünden başlayarak posta gışelerinde her istevene tanesi 10 sterlınden olmak üzere en çok ikişer tane olarak satılacaktır. (a a) İSTANBÜL İL 16 55 Açılış ve progran» 17 00 Haberler 17 05 17.30 18 00 18.15 18 30 19 00 19 30 20 15 21 00 21.30 22 00 22 10 23 00 23 30 24 00 00 55 C1.00 MAKİNA VE ENDUSTRİ MÜHENDİSLERİ AUNACAKTIR ETÎBANK ALÜMİNYUM TESİSLERİ GRUP BASKANUĞI'NDAN Seydisehir ETİBANK Alüminyum Tesislerinde çalıştırılmak üzere; v T Dıskoteğımırden Kuçiık konser Gençlere müzılc Yabancı dıl dersi Senfonik müzik Hafıf Batı müzigi Dunden bugünden Akşam konserı Bir yorumcu Hafıf Batı müzigi Haberler Turk yorumculan Hafıf Batı müzıği Barok müzik Gece içın müzik Haberler Program ve kapanıj. A LTI N Cumhuriyet Reşat Hamıt Azlz Napolyon 24 ayar 22 ayar 340. 485. 350. 335. 335 50 80 4650 T A KV I M 9 Ağustos Recep 10 Ruml 1389 Temrau* 27 Hlcrl 1393 Güncı 8.01 ».44 Öjle 13 19 5 02 tkindJ 17.12 8.54 Ak«am 20 İS 12.00 Yatsı 22 01 1.4S tmsak 4 07 7 48 ZAYt 182.558 numarah ehUyetimı zayi ettim. Yenlslnl alacağımdan hükilm^Jzdür. Hüseyin ÜTSAL Cumhurivet: 6351 19 02 19.03 19.08 19.25 19.36 19 55 20 30 20.50 21.00 Açıîış ve program Haberler Fransızca dü dersi Çocuklann Televızyonu «P1IU Bebek» Yannm dönyası Harf Devnmi Haberler Hava durumu Uzay Yolu 21.50 Türk Halk MUzlğl Solıst: Yıldıı Ayhan Okuyacağı parçalar: 1) Kahpe felek, 2) Kek. lık, 3) Denlz üstü kBpürur. 4) Akan sular ben olsam, 5) Denlz kenaruv da elek dönüyor. 2210 Televızyon Oyunu: • Dolap Beygiri» 23 21 Haberler 23 33 Program ve KONSTRÜKTÖR IMALÂT IMALÂT PLÂNLAMA MAKİNA BAKIM KALİTE KONTROL BUHAR SANTRALI ^MnıiHiııııııuıutiMiıiHiııııııııııııuıınıınHiıııııııııııııııııııııııııııJiımııınnııniuııımiMmmııiunıııııııııııııııııııııııııiHiıııııııııııııınıııın | | I 1 2 3 4 £ ILAN TUKCELt YAPl SANAT E/VSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN C t N8 t Kuru ve yas yiyecek maddeıl Et Ekmek Haria elbise dikim l$l MlItUn 86 Kalem 6 Kalem 80 TOD 1 Kal«m Geçid Mnhammen Teminatı BedeU 269.048 J0 88.12S.00 106JX0J00 44.000.00 I | I YÜKSEK MUHENDIS ve MÜHENDİSLERİ AUNACAKTIR Elemanlar değişik 657 sayılı Devlet Personel Kanunu Külcümlerine aöre istiHdam edilecektir. Başkanlığımızda 28:2:1973 tarih ve 7/6044 sayılı Bakanlar Kurulu karan île tesblt edilen miktarlarda, iş riski, iş güçlüğü ve temininde güçlük çekilen eleman zammı ödenmektedir: Askerlikle iliskisi bulunmamak; meslekî tecrübe ve lisan durumu tercih sebebidir: Evlilere kaloriferli lojman; bekârlara kalacak yer temin edilecektir; Isteklilerin.1 Seydisehir Alüminyum Tesislerl Grup Başkanlığı (Seydisehir / KONYA) Personel Müdürlügüne müracaatları rica olunur: Basın tüılı Tarlhi 8ttt 28/8A973 10jOO*da » ııara* 14.702.45 5.65655 6.575 00 3300.00 i a) Yukanda dnsl. muhammen bedeH (tç eeçJci temlnaö, thale tarlhlerl »e Ihale raatl ysalı ; 4 grupta toplanan çesıtll yiyecek maddele rtyle terzl dikim tslnln 2490 tayılı kanunua • 3L tnuddeslne göre dapalı lart usulC Ue M Üdarlüğümüzde lhalesi yapüacaktır. ] b) lsteklilerln 1973 carl yılına ait ticaret slcil veslkalannı, Umlnat makbuzlarnı ekMye ! ceklerl tekltf melttuplan Ue blrlikte ıhale den bir saat evvellne fcadar Komlsyon B*+ \ kanlıSma vermelerl. i O Bu ışlere aıt »artnameler. blrim Hyat Ustelert, mesaj dahüinde Madurlflgümflıd» p * i rülebüır. ! Postadakl vakl gecikmeler kabul edilmeı. j (Baara 19651 69S8) ı rjmınııımıiiiıııııııııııımııııınıııııııııııııııiHiııtınııımııın^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog