Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 9 Ağustos 1973 Dünyada Bugün Dış haberler Deniz Kuvvetlerinde çıkan ayaklanma bastırıldı Kimler geldi, kimler geçti.. ıirkçe sozlü bir sarkı bugün lerde herkesın ağzında... Kimler geldı Hayatımdan kimler geçti. Hıçbınsı hasretımı gıdermedl, En guzelı senin kadar sevıimedi, Kırrüer geldı, kimler geçti.. Güfteyı yazan acaba Talleyrand'ı mı duşündu' Ününü yıizyıllar otesınde hâlâ koruyan bu Fransız tt'piomat devlet adaraını, sozur>u ettığımız şarkı pek guzel anlatıyor TaUeyrand'ı hatırlamamız s»bepsız degıl Geçenlerde tngıltere de J P Bernard adındakı bır ja zar Ta'leyrand'ın yeru bır bıyografısını yayımladı Bu kıtap dolayısıyla, tngihz basuunda Talleyrand uzenne yazılar çıkmaya, yorumlar japılmaya başlandı. Taîley rand'ın hayatını yenıden gozden geçırıp, yaptıkları hatırlanınca ılgi duymamak olanaksız Gerçekten görüyorsunuz haya. tmdan kimlenn gelıp, kimlerrn gectığıni. Talleyrand 1754'te doğmus Yok sul ve asıl bir aıledenmış. Kılıse okulunu bıtirdıkten sonra, Fransız Katolık hıyerarşısı ıçınde yJicl Talleyrand uzmarüanna gbre, 0 hıçbır zaman ihtılalcı değıldı Fakat listün yeteneklerınl devietın hızmetıne sunduktan sonra re Jım farkına bakmadı Dışışlerınde yukseldı ve 1789'dan 1830'a kadar, bırbınnden farklı beş ayrı rejıme hızmet etti. Bu kadarla kalmadı, sonuncusu dışında, dört rejımın de yıkılmasına çalıştı ve başardı. Katolık bır din adatnı olmasına ragmen, hem Cumhuriyetçi ol du hem de kılise mallannm mUlıleştınlmesınde rol oynadı. Cumhunyetçi olmasına ragmen Napolyonun dıktatorlugü ıçın ça lıştı, Bonaparte hanedamnı basa getırdı. Ama Napolyon'u da sattı Fran sa ya karşı kurulan ıttıîakla ışbır hğı edıp, ulkeye yenıden monarşıyı getırdı. Napolyon'un guçlU zamanında onun Dışışlerı Bakanıydı. Napolyon'un sonunu ılan eden Vıyana Kongresınde ıse, kralcılar adına Fransanın temsıl cısı yıne Talleyrand'dı. Sonra meşruıyetçılere de iharet ettı. lOuncu Charles ın yerıne 1 ouıs Phılıppe'ın getırümesuu sağladı. Yam Fransız ıhtılahnde, Napol yon ımparatorlugunda, Vıyana Kongresı donemınde ve Restorasyonda hep Talleyrand vardı. Dışişlerı Bakanlığında, yabancı hukumetlerden buyuk paralar alırdı. Avrupa polıtıkasındakı gu cu çok ıyı bılındığı ıçın, Fransanın duşmanları bıle ona ruşvet ve deferlı hedıyeler verirlerdı Ama bu konuda da prensıp sahıbı (') olduğu bılınıjor. Mesela Polonyalılar, bagımsızlıklarının saglanması ıçın Talleyrand da büyuk ruşvet vermışler Ama Tallejrand bu ışı basaramayınca, aldığı ruşvetı iade etmış. Tallejrand'ın ask nayatı da, po lıtıkası gıbıymış Henuz 16 yaşın dayken bır aktrısle sevışmeye baş lamış En az dort tane evlılık dı ş, çocugu olduğu bılınıyor Bun ların en unlulen de, unlu roman tık ressam Delacroıx Bazen ka tiınlaıla olan ılışkılerını dızgınleyemedığı ıçın, gorevıni bıle aksattıgı olmuş. Mesela Dışışleri Bakanlığı sırasında beraber yasadığı Cathenne Graııd yuzünden, Napolyon kendısını bakanlıktan uzaklaştırmakla tehdıt e . dfernuş Şili, hızla iç savaşa sürükleniyor SANTÎAGO Sag ve sol kuvvetler arasındakı çekışme Şıh'yi hızla bır ıç savaşın eşığıne su ruklerken, Denız Kuvvetlen Komu*anlığı, kendı saflarmda patlak veren bır ayaklanmanm bas tınldığmı ve sorumlulann savaş dıvanına verıldiklenni açıklamıştır Denız Kuvvetleri Kotmıtanlı gmdan yapılan açıklamada, isyancılann sıyasî eğılınu belırtılmemıştır. Salvador Allende hükılmetının geçen 29 Hazıran gunü, 100 kadar sağcı subay ve enn bır ayaklanma hareketını bastırdığı hatirlardadır Isyan hareketı sırasında tnikümete karşı ayakla lunan Kamyon Işçıleri Sendıkanan bır zırhlı bırlığın bazı un sının butun lıderlennın tutuksurlan Santıago'da Cumhurbaş lanmasını emretmıştir. kanlıgı Sarajını kuşatmış, fakat Içışleri Bakanlığı, Taşıt îşçidığer ordu bırhklerınin hukume len Sendıkası Başkanı Juan Jate sadak kalması karşısında çe ra'nin yakalanarak sıvıl polıs kılmek zorunda kalmiştı. Ayak karakolunda goz altına alındığılanma sırasında 22 kışı blmuş nı bıldırmıştır. ve 40 kışı de yaralanmıştı uçuruldu Denız Kuvvetlerı Komutanlı • Boru hattı Bu arada ıyıce karışan Şılı'de, ğı, son isyan hareketı hakkında başkaca hıçblr bügi vermemış sabotajcılar. Salı gunü, ıki yakıt boru hattını havaya uçurmus tır. lardır llk patlama Santıago'nun 100 mıl gunevınde meydana gelSendikacılar mış ve hattan sizan bmlerce gatutuklanıyor lon benzın ateş almıştır. Patlaöte yandan Allende hukümeti, ma sırasmda en az 20 kışı yara14 gundenberı grev halmde bu lanmışt'r Itancı patlama ıse başkentın 40 mıl bansında, bir gaz boru hattında olmuştur. Polıs, bu olayda can kaybı otm»dığmı, ancak bır ıhtıvat tedbın, olarak cıvardakı ikı koyün boşftl tıldığını bıldırmıştır. Dunvanın en buyuk yeraltı ba kır madenı olan El Tenıente'de ıse, 5000 ışçı, ışlenne son verı len 97 arkadaşlannın yeniden ışe alınmayışmı protesto ıçin greve başlamışlardır 10,000 kadar mad ı ışçısının de greve katılması beklenmektedır. Santıago'dakı doktorlar da, Sa lı gunu, hükümetın sağlık polıtıkasını protesto ıçın 24 saathk bır grev ılân etmıslerdır ( a a ) T Watergate Soruşturma Komisyoun bir aylık yaz tatiline girdi WASHINGTON Amerftsn sıyasi havatını allak bullak eden Watergate skandalını soruşturan 7 kışiük ozel Senato Komısyonu, 37 gun ıçınde 35 önemli tanığı dınledıkten sonra bır a>dan fazla sürecek vaz tatılıne gırmıştır. Haftada beş gun, televızyon kameralan onunde toplanan senatorler. son oturumda Vmenka Adalet Bakanı yardımcısı Henry Peters'ı dınlemışlerdır Komısyon çalışmalarına muhtemelen 5 Evlülden itıbaren devam edecektir. TBTAK Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Arastırma Enstitüsü Eleman Arıyor Enstıtumuz Tatbikî Matemaik Araşınna ÜnitesiAR4STIRMA LZMANLARI ve ARASTIRMA ASİSTANL4R1 ALINACAKTIR. Müracaat edecek adaylann, Ünıversıtelenn Matematık, Fızik, Muhendıslık Bılımleri, Elektrık, Makına, Inşaat, Maden, Kımva Muhendisliğı Bolumlerinden blrini bitinnıŞ olmalan ve en az bir vabancı dıli bflimsel yayınları izleyecek kadar bllmeleri gereklıdir. Isteklılerin ozgeçmışlerınl ve varsa vaymlannın llste^ını ekleverek en geç 15 Ağustos 1973 tarihine k?dar MB.E.AE Personel Sefliğı, PK. 21 G«bze • Kocaelı adresıne mektupla muracaatlan rica olunur (Basın: 20767/6344) re Yasir Arafat Âtina olayını Israilli ajanların düzenlediğini ileri sürdü BEYRCT Beyrutta çıkan «Al Muharrer» gazetesının bildırdiğıne gore, Pıhstin genlla liden Yasır Arafat geçen pazar gunü Atına Hava Lımanındakı saldın olayını îsraılli haber alma ajanlannın düzenledığine ınandığını soylemiştır. «Kara Eylül» tedhiş örgütüne bağlı olduklarını açıklayan ıkı Arap gerıllası, pazar gunu Atına Hava Lımanınm transit yolcu salonunda bulunan yolculara makınalı tufek ve el bombalan ile saldırmışlar, 3 kısının olümüne ve 55 kışının yaralanmasına sebep olmuşlardı Gazete, gerıllalann, saldırıvı Lubnan ve Sunye'deki gerılla kamplanna saldırmalarına olanak yaratmak ıçın îsraıllilerın duzenledıklerme inandıklannı behrtmıştır. (THA) Kamboç'ta Amerikan uçağı yıne sivilleri bombaladı PNOM PENH Bır Amerı kan uçağı, uçuncu kez olarak dun de yanhşhkla, Pnom Penh'm Guney doğusunda bir numaralı yol boyundaki meskun bolgelen bombalamıştır Kaç kışınin olduğu beili değıldır. Mısır Libya birlik görüşmeleri olumlu yönde ilerliyor KAHİRE MiMr Devlet Başkanı En\er Scdat'ın Haber Alma Sekreten ve Mısır • Libya Bırletık Sıvasal Komutanlığı Sekreten Eşref Marvan onceki gun Trablusgarp tan Kahıre ve < donmuş ve akşam uzen Başkan | Sedat'la goruşmustur. Eşref Marvan, Başkan Sedat' I tan Ba«kan Kaddafı'ye bır me<aj goturmuş ve ıkı gun Libya * da kalarak Lıbva Mısır birle • şık goruşmelerıne katılmıştı Eşref Marvan'ın, onceki aksam Başkan Sedat'a, bu gorusmelerle ılgıh bır rapor verdığı belırtılmektedır. Gozlemcıler i«e Mısır Lıbva göruşmelerinın olumlu >onde ılerlemekte olduğunu sovlemışlerdır tiT heyetınin Çarsamb» cabahı Kahıre'je donmesı beklenmekteydi. Filipinler'deki Müslüman ayaklanması bastırıldı MANtLA Filipmler Devlet Başkanı Ferdınand Marcos, Fılıpınlerm gunejındekı Ktabato evaletmde başkaldıran Mus lumanlara karşı mucadelenin kendılerı ıçın bır «raferle* sonuçlandığını sov lemıştır. Başkan Marcos, Muslumanlann eyaletteki son dırenme mev zılennın de ortadan kaldınldığını, fakat Basilan ve Sulu adalannda çarpısmaların devam ettığını belırtmıştır Subavlara ve polislere hitaben bır konuşma vapan Marcos, baş langıçta Mındanao bolgesındekı durumun «vahım» olduğunu, ajaklananların bırçok eyaletı ıs tıIS etmek ve hükumet kuvvetlerıne ağır kayıplar verdırmek uzere olduklannı itıraf ettıkten sonra, «Şımdı Mındanao'nun hemen hemen tamamının Sılâhlı Kuvvetlerın kontrolu altında bulunduğunu sovleyebılırız» demı<=tır Marcos, a\ aklanmanın «Lucon adasında faa.ıvet gosteren Mao eğılımli Komunıst Partısi hesabma teşvık edıldığını» ılerı sürerek «Bu ınsafsız kımseler hajatta kaldıkça buralarda gozetıme son veremevız» demıştır Başkan Marcos kendi"=ını sıkıyonetım altında ızledığı sıvase tın onavı ıçın Temmuz ayındakı halk ovlamasını duzenlemeğe ıten nedenlerden bırınm de, Mus lumanlann, Mındanao'da çogunlukta bulunduklan bolgelerı ele geçırmeleri ihtımalı olduğunu açıklamıştır. (a a) TBTAK Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Arastırma Enstitüsü Türkiye • Tunus dostluk antlaşması imzalandı Almanya, yabancı işçi sayısını sınırlayıcı tedb:rfer peşTnde BONN Yabancı ışçı çalış tıran Federal Alman kuruluşları vakında, Federal Almanya'da çalışan yabancı işçılenn hayat «artlannm ıslahı amacıyle «ozel bır vergı» odemek «orunda kalacaklardır Içışleri Bakanlığı Musteşan Gerhard Baum. Koln'de çıkan «Express» gazetesme verdıği bir demeçte, hükumettekı koalısvon ortaklanmn adı geçen tedbırın ahnması konusunda mutabık ol duklarını belırtmıştır. Bonn'dakı ıyı haber alan çevreler de, bu tedbırın muhtemelen Feaeral Almanya'da artan yabancı ıiçı sayısını sınırlandırma vı hedef aldığını belırtmektedır ler. Nıtekım, Federal Almanya Sanayı ve Tıcaret Odalan Derneğının jayımladığı bır ınceleme ve gore, 1985 yılında Federal Al man>ada çalışan yabancı isçı saMsı 4 mıhonu, bunların aılelerı de hesaba katılırsa 7 mılyonu bulacaKfır Ö*e vandan Bonn Hukümeti, ışçı çalıştıran kurulusların devlete odemeleri gereken ıstıhdam vergısını 300 marktan 1000 marka çıkarma\ ı düşünmektedır. Alman sorumlular, vabancı ışçılerın Almanva'ya kanunsuz yol lardan goçlennin ve ozellikle ul keye kaçak yabancı işçı sokan Alman örgütlennin laalıyetlerinin «ert tedbirlerle bnlenmesuıde mutabıktırlar. (aa) TUNtS Turkıve ile Tunus arasında dun bır dostluk antlaş ması imzalanmıştır. Antlaşma Tunus'ta yapıkm bır törende Dışışlen Bakanı Haluk BayUlGeçen Pazartesı gunu bir ken ve Tunus Dışişlerı Bakanı «F 111» avcı bombardıman uça Muhammed Masmudı tarafından ğı, Pnom Penh'ın 70 kılometre imzalanmıştır. gunev doğusundakı Neak Luong İkı Bakan, daha önce yarım sehrınd'e 137 sıvılın olumune Kaddafi başkanlık etti saat suren bır goruşme >ap 268 sıvılın de yaralanmasına yol mıştır Bu goruşmede Turkıve Albay Muammer Kadtfafı, Mı açmı^tı Buyukelçısı Adnan Bulak ve sır ve Lıbva hevetlerının vap Bır baika «Flll'de onceki gun makta olduğu goruşmelere once Tunus'un Ankara Buyukelçısı Se Neak Luong'a 4 kılometre uzak lım Bıngazı de hazır bulunmuş ki gun de başkanlık etmıştir. lıktakı Koh Taçor kovune van lardır. «Orta Doğu» Haber Aıansının Iışlıkla bır bomba atmış ve 8 Tunus Dışışleri Bakanı, imza Trablusgarp'tan bildirdığme gokışı olmuş, 12 kişi de yaralantorenınde vaptığı konuşmada, re Pazar gunu Lıbva'ya gıden mıştır. Mısır heveti, Libya sorumlula bu antlaşmanın ıki ulkeyi bır rıvla 16 saat suren goruşmeler bınne bağlıyan ılişkılerın mü de bulunmuştur. Bu gorüşmelekemmellığını yansıttığuu ve rın ikısıne Muammer Kaddafi Turkıye ıle Tunus arasında her Gerillalar, radyo başkanlık etmıştır zaman varolan tarihl dostluk ve vericisini tahrip etti Öte yandan, «Orta Doğu» A kardeşlık ılıskılerını devamlı kıl jansı, Mısır heveti başkanı Mu dığını soylemiştır Dışişlerı Bakanı Haluk Ba hammed Abdulkadır Hatem'in PNOM PENH Sıhanuk tarafyulken de bu dostluk antlaşma onceki akşam Başkan Sedat'a tan komunıst gerillalar dün sa sının Türkıve'nın son 10 yılda bah b<.şlent Pnom Penhın tek telefon ettığıni bıldırmektetfır yabancı bir ülkeyle imzaladığı radyo vericisini tahnp etmışler Yıne aynı ajansa gore, Mısır dır Sabah karanlığmda radvo ve Libya hevetlerl, goruşmele bu cınsten ılk belgelerden bm vencısını basan asıler, Jenera re devam etme kararı almışlar olduğunu belırtmıştır Bavülken j tör ve transformatorleri tahnp dır. Bundan dnce İse, Mısır Baş bu antlaşmanın ıkı ülke ara, sında mevcut dostça ılışkılerı ettıkten sonra ıstasyonun butun bakan Yardımcısı ve Enformas guçlendırdığını sozlerıne eklemış haberleşme şebekesıni felce uğ yon ve Kultur Bakanı Abdulka ' ratmışlardır. ' dır Hatem başkanlığındakı Mı tır. KÜTÜPHANECİ ARIYOR Enstıtu Kutüphanesl tçln. lyl lnçillzce bOen, Ankara veya Istanbul Üniversıtesl Kütuphaneclhk Bolumu mezunu (veva Kutuphanecilik Sertıflkasıru haiz) tecrubell bir eleman ahnacaktır. tsteklılerln şahsen veva aynntıli Szgeçmlşlerlni eklemek suretıvle yazı Ue Enstltü'ye müracaat etmeleri nca olunur A d r e f : PJS.. a GEBZE • KOCAELÎ (Basın: 20766/6346) Istanbul Jandarma Satınalma Komisyon Başkanlıgmdan • L Jandarma Balmumcu Kışlası kalorifer tesisatı isi 2490 saydı Kanunun 31 mcı maddesı gereğınce kapaU zarf usulüyle eksıltmeye pkarumıştır. 2. tşın keşıf bedeU (911.747) liradır. 3. Eksütme Istanbulda Sırked • Demirkapıdaki Jandarma Satmalma Komısyonunda 175J973 Cuma gunü saat 11.00'de yapılacaktır 4. Eksübne sartnamesi ve dığer evraklar Istanbul, Ankara J. Sat Al. Kom Bşk lıklannda ve Izmir Ega J. Dz. Bolge K. üğmda görulebılır 5. Eksıltmeva girebılmek Için isteklDerin: a. (40 220) TL. ük geçıci temınaünı b. 1973 yılına aıt Tıcaret Odası Belgesıni, c. Müracaat düekçesı ıle bırlıkto verecekleri fEksilbne fartnamesınde belırülen ve usulune gore hazırlanmıs olan) Plan teçhızat beyannamesıni, Sermaye v« fcredi taıkâniaruu bıldıren mall durum bıldınsı, ve bunu belirten Banka referansını. Teknık personel beyannamesıni, taahhut beyannamesıni, Bayındırlık .) Bakanlığından almıs oldukları (H) gurubundan keşıf bedelı kadar ' ışm eksıltmesıne gırebıleceklennı göstenr muteahhıtlık kamesınl ıbrazı suretıyle Istanbul Vılâyet Belge Komısyonundan alacaklan yeterlik belgesım teklıf mektuplanyle bırlıkte zarfa koymalan iâzundır. 6. lstekliler teklıf mektuplarmı Yl& 1973 Cuma günü saat 10 00'a kadar makbuz mukabılınde J. SaOnalma Komısyonuna verecekJerdır. 1. Yeterlik belgesinin «lınması Için «on müracaat tartbi 14ÜJ973 salı gunu mesaı saab sonuna kadardır Telgrafla muracaaüar ve postada vâkı gecıkmeler kabul edılmez. (Basın: aU87 6340) ACI BİR KAYIP KURUMUMUZ YÖNETIM KURULU ÜYESI EMEKLİ KORGENERAL Gelgelelım, Tallevrand'ın da hayatınoa bu çeşıt polıtiK ve gonul maceralanna bır nokta vurulmuş Hem de kendısınden 40 yaş kuçük bır kadın tarafından... Evet, Talleyrand sonunda yeğe nmın karısına aşık olmuş . Bu kadmın annesı de eskıden Talley rand'ın metresıynuş. Talleyrand 65 yaşmdayken bu 25'lık kadını baştan çıkartmış. ölene kadar da (1838) onu sevmış. Bir tane de çocuklan olmuş bu aşktan Dogru defil ml yapöğımız ben zetme* Kimler geldi hayatundan, Kimler geçti .... Bu gun Talleyrand, donekliği, ruşvetçılıği, skandallan ıle bırlıkte vuz yıl sonra «Devlet Adamı» ola rak anılıyor Çağdaş polıtıkacının talıhsizlıgı belkı buradadır Şımdı ınsanı en ufafc hatasından bile mahkum edıyor kamuoyu. Talleyrand'da özenenler mutla ka olacaktır. Ama iş ışten geçti. Yıl 1973.. Sozünü ettığımiz sarSuyı dinleyıp. avunsunlar™ CELAL ALKOÇ 7 Ağustos 1973 Salı günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 10 Ağustos 1973 Cuma günü, Maltepe Camiinden öğle namazını müteakip askerî merasimle ebedî istirahatgâhına tevdi edilecektir. Kendisine Tanrıdan rahmet, kederli ailesine ve silâh arkadaşlarına başsağlığı diieriz. MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDURLÜĞÜ (Cumhurıyet. 6352) 0 0 â f f f f îf t o TÜRK DONANMA VAKFINA yapılacakhertürlü bağış ŞANLI DONANMAMIZI GUÇLENDİRECEKTİR «»• • •• • • «» • • « • • • Belgrad tren istasyonunda patlama: Bir ölü yedi yaralı var BELGR\D Belgrad tren istasjonu emanetınde dun sabah yerel saatle 1 20'de şıddetli bır patlama olmuş, bır kışı olmuş, yedı ldşi ise hafif yaralar almıştır Patlamadan sonra patlak veren yangın, ıstasyonun bu bölümunü tamamen tahnp etmiştır. Henuz ne pat^marun nedenı, ne de maddi hasarın mıktan bılınmemektedır. (aa) Ist. Dz: Tek: Sat: Al: Kom: Başkanlıgmdan • • • • • • • 1 Kapah zarf usulü İle Istanbul Dz. tkmal Grup K lığı ısıtma sıstemi onanmı yapünlacaktır. Keştf bedeu 79 977,50 lira olup, geçicî temınaa 5249 liradır Kesif ve şartnamesl Komisyonurauzcîa, Ankara ve îznü Levazını Amiriıklermde görulebılır. 2 Eksütmesl 27/8/1973 günü saat U^O'da Kasmpasadakl Komisyoaumuzda vapılacagtndan tsteklilerin 2490 sayılı kanuna göre hazırlayacalüan tetdlf mektupianaı, eksiltme gününden en az üç gün evvel, Ist. Dz. îns. EmL ve îs. KJıgma müracaatla alacaklan yeteriik belgesi ile biriikte, en geç eksiltme günü saat 10.30'a kadar Komisyonumuza vermelenni (Basın 20040> 8342) Mehmet BARLAS ACI BÎR KAYIP Kurumumuz YÖnetim Kurulu Üyesi, Emekli Korgeneral ACI BIR KAYIP Kurumumuz Yönetim Kurulu Üyesi, Emekli Korgeneral Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden Tahminı bedelı 112 000 TL , geçıcı teminatı 6 850 IX. olan 7327493 dosya numaralı 1400 adet ahşap sandığın ımal ettırüerek saünalınması kapalı zarf usulu ue eksıltmeye konulmuştur Eksiltmesi 24 8İ973 Cuma günü saat 16.00'da Ankara'da Kara | yolları Genel Müdurlüğü Malzeme Şubesmde yapılacaktır. Şart , name almak istiyen fırmalar, ışın sıparış numarası ve konusunu belırten başlıkh kâğıtlanna yazümış bir dılekçe üe Karayolları Genel Mudurlüğu Sıtesı A Blok 7. Kat, 706 numaralı odaya müracaat edebıhrler Sartname bedelı 10 TL olup, makbuz kar ' şılıfı alınır. Posta ıle sartname goderilmez. lstekliler, 1973 yüı vızesi yapılmış Tıcaret, Saayi Odası veya Esnaf belgesım geçıcı temınat mektup veya makbuzunu ve alman şartnamenln her sahıfesıni ımza ederek dış zarf ıçerısıne koymak şartıyl» bazırhyacaklan tekL. mektuplarım, eksıtmeyi açma sastınden bır saat evvelıne kadar makbuz mukabibnde Komısyon Başkanhğına vereceklerdır. Postadakı gecıkmeler kabul edılmez. j Duyurulur. (Basın: 19999 6339) CELAL ALKOÇ 7 Ağustos 1973 Salı günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi, 10 Ağus tos 1973 Cuma günü, Maltepe Camiinden, öğle namazını müteakip askerî merasimle ebedî istirahatgâhına tevdi edilecektir. Kendisine Tanndan rahmet, kederli ailesine ve silâh arkadaşlarına başsağlığı diieriz. MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ (Cumhunyet: 6353) CELAL ALKOÇ 7 Ağustos 1973 Salı günü Hakkm rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi, 10 Ağus tos 1973 Cuma günü, Maltepe Camiinden öğle namazım müteakip askerî merasimle ebedî istirahatgâhına tevdi edilecektir. Kendisine Tanndan rahmet, kederli ailesine ve silâh arkadaşlarına başsağlığı diieriz. MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU MENSUPLARI « • •• • •»»» • • » • • »»»• » • • • • • • i ISTANBUL KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLÂNEN TEBLİGAT Hasan Kızı Şefika Mirasçılarına Patıh Uzun Yusuf Mahallesinde kâin 363 pafta, 1440 ada 17, 25, 26 ve (16 parselden rnufrez) 48 parsellenn paftasuıa hatalı tersım edılen ara hudut ve Evlıya Ata Sokağına bakan cephe tulleruıııı ve dolayısıyle yuzolçumlennın zemın durumlanna gore tashısı ıçin 2 Ağustos 1973 tanh ve (107) numaralı ek komısyon fcaran ıttıhaz edılmışür Bu tashıh sonucu munsmız Hasan kızı Şefika namına kadastro tesbıt ve tescılli 1440 ada 26 sayüı parsel aleyhme planın ve aynca (99 00) M2. juzolçumunun f95 65) M2 ola rak değışmesı gerektığınden mezJcur kormsyon icaranna karşı yayım tanhınden itıbaren (15) gun zarfındp ılgıh mahkemeye dava açıldığınm tevak edilememesı veya açılacak davanın ılerıde reddi halinde kesmleştırilerek tashıh vesaır jşlemler yapılacağından keyfiyet 7201 savılı sanur. hukumleri uyannca ilânen tebliğ olunur (Basın 5639) (Cumhunyet: 63S4) j *
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog