Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

KRAVATLARI VEMI8E20NİCİN LÂDâ DİİK MARPUÇÇCTLAR 8AKAÇSŞMB SOK. GOZEN ÇARŞISI 12/6 ISTANBÜL Tel: 23 18 33 umhuriyet Kurucusu: YUNUS NADÎ SANDER YAYINLAK1 SON ÇIKAN ROMANLAR Remarque Donüs Yolu Hartley Arabulucu Beauvoır KonuK Kız Baldwın Ne Zaman ülttı Tren Benerci Bır Yoldttr Uzaı Gideı (Cıltli) Phllip Rotb Llbby (Clıtsiz) Philip Roth Llbby (CüUi) (îlâncılıle 15. 15. 20. İ0 25.30.35. Sander Yayınlan lstanbul .5290) 6328 50: yıl, sayı: 17606 T c l g r a ? v * m e k t u p t d r e s i : C u m h u n y e t l s t a n b u l P o s t a K u t u s u : I s t a n b u l N o 246 T « l e f o n l « r : 2 3 4 2 9 0 2 3 4 2 96 2 3 4 2 B 7 2 3 4 3 9 8 2 2 4 2 99 8 Ağustos Çarşamba 1973 İstikrar programı hazırlanı/or DPT töîüsteşarı; 1970'ten beri süregelen fiyat artışlarını; «Sosyal adaletl olumsuz yönde etkiler nitelikte» buluyor. Cantürk'ün Teşkilâta gönderdiği yazılı emirde; 1973 yılında istîkrar konusunda alınan tedbirlerin yetersiz olduğu belirtiliyor. DPT'ye göre 1974 "kritik,, bir yıl 1974 yıh programı hazırlıklanna başlayan Devlet Planlama Teşkılâtı nca 1974 yılı «krıtık bır yıl» olarak değerlendırümıştır. 1970 yılindan berı suregelen fıyat artışlarını, «genel ekonomılc dengevı, rasyonel kaynak dağılımını ve sosyal adaletı olumsuz yonde etkiler bir nıtelıkte» bulan Devlet Planlama Teşkılatı Musteşarı Kemal Canturk, 1974 yı'ı programının bir tıstıkrar programı» olarak hazırianmasını emretmıştır. Izmir, Adana Devlet Güvenlik Mahkemeleri Başkan ve Yargıç üyeleri belli oldu ANKAR4 (Cumhnrivet Bürosn) Devlet Guvenlık Mahkemeleri mn >argıç üyeien dün sabah bellı olmuştur Yuksek Hakımler Kunılu dun (Devamı Sa ", Sü 5 de) jiTv >» „»' Salim Başol: "AP'ye giren Ferruh Adalı'nın Adalet Divanı kararlarında imzası vardır,. APnKARA, (Cumharivet BÜMMI) ' Eskı YukseK Adalet Uıvaru Başkanı Salım Başol bundan bır sure once AP've gıren Ferruh Adalı ıçın gazetelerde ya(Devamı Sa 1 s » ( dr Ereğli Demir Çelik'te sendika grev, işveren lokavt kararı aldı KARADEMZ EREGLtSİ Ereglı üemır ÇeJık Isletmelennde toplu ış sozleşmesı goruş melennın aniaşmazlıkla sonuçlanması uzenne Madcn U ^ e n dıkası grev işveren lse lokavt kararı almışlardır öncekı gun alınan grev ve lokavt kararları ı<;\erlerindekı ılan tahtaları na a«ılm*ttr DlSK'e baglı Maden • U Sendıkası a Bolge lemsılcı^ı Ozer Lr «Goruşmelerde ışverenln ışçı hakları ıçın ılerı surulen ısteklerı kabule yanasmadığını» bıHırmiş lokavta basvuracağını bıldıren işverenm bu tutumunun mantık olçulenne aykın olduğunu sovlemiftır buresı 18 Nt«an tanhltıde sona eren toplu ış sözleşmesının yenılenmesı ıçın l Mavıs tarıhlnda ba^larıan eoru^meler uvusmazlıkld sonuçlsnmıslır bendlüa 01rıncı yıj içın saat ucretlenne Mi ıkıncı vıl ıçln de £>U kuruş zam ıstemıştır Hakem Kurulu, sendikanın bu isteğıne karşılık bırınd yıl içın 15(1 cıvarında, i^ıncı yıl ıçınde yuzde 10 oranında zam vapılması teklıfınde bulunmustur Bu karar işveren tarafından kabul edılırken sendika tarafından olumlu karsılan mamıştır Anlaşmazlık konusu olan maddeler arasından, sos>aj yardun parası ıle ışçılerın kapsamı konulan da bulunmaktadır. (Devam. ».a. ı, bu 3 de) Cantürk'ün yazısı Korku Kimden? dalet Partisınin 1969 seçunlerinde elde ettığı basany» onümuzdekı seçımlerde ulaşamayacağını dujunurken aldanmadığımıza inaımoruz. Arkada katen dort yıl bovunca ülkemiz sosyal, siyasal >e ekononuk bunaümlar» uğraraıj, bugun bambaşka bir ortam.. varmıstır. En bafif deyimivle «saflıksız» divebileeeirimiz ba ortamın yaratümasinda AP'ye diı$en sorum pavj buyuktur. Genı? halk yiğınlan bu partiden tunduğunn bulatnanuştır, on» oy vermemeve kararhdır. Pekiy nereye kayvcak ba oylaSeçim kampanTuınm henüı tazışmadığı şa sıralardz, üç aşağı beş yukan da olsa, soruyu yanıtlamaya calışrnak güçtfir. BeUd bir bölum seçm«nler sandık başına hiç gitmevecek, bır bölfimn de her halde baska partileri denemefc isteyecektır. Bnnu partileraraa seçim vansması ilerledıkçe gunu gününe izlevecek ve sonuçlara dair Ekim avı başlannda doğraya yakın bir fıkir rdınmek olanağını bulacağız. Şımdıük ulukta gorunen, AFnin ba kez tek başına hüJcumet kuramaması ihtimalıdır. An» Muhalefet Partisi CMP kuşkusnz AP'ye en Kuçlü raldptir bujnn. Bunu boyle bilmekle birhkte AP, CMFden çok Millî Selâmet Partısinden korkmaktadır. Çünkü CHP'nın 07 potansiyelini arttırması beklenen spçmen kesimleri daha zivade AP dışında kumelenmış durumdadjr. Gerçi AP oylanndan bir kumı önumüzdeki seçimlerde CHP'ye kayabilecektir, ama CHP* mn besleneceği başka önemli kaynaJdar da vardır. Bunlann ba?ında kapatılan TtP ovlan eelır. Sayuı Mehmet Ali Aybar her ne kadar «CHP'ye oy venneyıniz» dıyerek TIP oytenm dondurraaya çalışmakta ise de biz uyanık %e »ydın bir kitle olan esld TİP" lilerin demokratik solu desteklemekteo vasgeçmeyecekleri kanınndayız. CHP'ye nmut veren bir başka kaynak da tnönâ allerjısi yüzunden şimdiye dek bu parti ve nrt çevirdiğini bildıçımiz vurttaşlardır. Savın Inönü CHP'den çekılmekle allerji ortadan kalkmış, sanları hiç de azımsanamavacak bır seçraen kalabalıçı bu nedenle feraha kavuşrauştur. Buna karşuık tnönü hatın içın partiyi tutanlann bn kez CHP'ye oy • ermeyecekleri ü e n surulebibr. * înönu Kalesi bilınen Malatya'da olan bitenleri gözonune getınr•eniz bövle bir savın pek de geçerli olmadığı kendılığinden ortava çıkar. Savın Inonu, RÖriinurde hemşenlenne veda etmek, aslında ıse CGP'yı desteklemek amociTİe Malatva'j» jitmek istemiş, oradan felen olumsuz tepkıler fizerine gezisıni iptal etmek sornnda kalmıstır. CHP ovlarmın artmasında yararü olabilecek bu ve benzeri karnaklar AP'vi vakından ılgılendırmektedir. Bunfeır çoçunlukla AP oy depotannın dışında kııtnelemnif kavnaklardır. AP, çenel olarak ekononuk alanda nfradıfı başansızlıklar yüzunden Inıskiın duşen oylan CHFye kaptırabileceği kaypsı içinde bulnnabilir. Am» Mıllî Selâmet Partisine karşı AP"nın duyduğn urkuntu boyle değıldır 500 bin kavitlı üvesi bulunduğu *ovlenen, kısa bir iurede 61 ılımİ7de orçutlenen bu partı orıımuydekı «eçırolprde toplayabıleceii oylann hemen NADÎR NADİ (Deramı 8a. 7, Sfl. B de Her zaman yılın bu aylarında hazırlıkiarına başlanan Yillık EKonomık Programlardan 1974 jılma aıt olanıyla ılgılı çalışma lar, DPT Musteşan Cantürk'ün bır >azıh emrıyle başlamıştır 1974 programının teşkılat ıçı ha zırlıklan ekım avı sonuna kadar tamamlanacak, bundan sonra Yuksek Planlama Kurulu ve Hü kumetde goruşulerek bır karar name halıne getınlecektır 1974 jılmın başmda yunlrluğe gırecek olan program ekım seçımlerın den sonra ıktıdara gelecek hüku metın ılk programı olacaktır Ya salara gore 1974 malî yılı bütçe sjun de bu programa gore hazır lanmssı eerekmektedır «Tedbirler yetersiz» Musteşar Cantürk yenı progra mın hazırlıklarmı başlatmak ıçın Teşkılatına vazdığı emirde 1973 yılında istikrar konusunda alınan tedbırlen yeterlı bulmadığını açıklamıştır 1973 yılında uygula nan polıtîkayla ıigılı olarak «bel h olçude ıstıkrara yonelme *e konjonktürun gerefı olarak kısa donemde baza tedbırleri gerçek leştırme yolunda kısmî gelışmeler kaydedılmektedır» demıştır DPT Musteşan'nın vazısmda bu yetersızhk behrtıldıkten sonra hazırlanacak yenı programın nı telıgı ortaya konmakta ve şoyle den.taekted.r(Devamı S*. 7, Sü. 5 de) Prof. Gürtan, Sabotaj davasında "Üniversite giriş sınav tanık teknisyen şeklini saptayacak Kültür olan Kurul'un Sarayı yangınında toplantısı 13 Ajîustos'ta kasıt olmadığını yapılabilir,, dedi söyledi «Sabotaj Olaylan» dâvâsının lstanbul 2 Numaralı Sıkıyonetım Mahkemesı nde dunkü du ruşmasında «Kultur Saravı Yan gıruyle» ılgılı, tanık olarak dınlenen Kultur Sara>ı'nm eskı mekanık sefı 23 yaşındakı Erol Taş kın, Kultur Sarayı'mn yanmasın dan bır gun once de yangın tehlıkesı atlattığını, soylemış «Sahneye ovun gunu bıle gurulrü ya par, dıye ıtfaıyecı sokmuyorlardı» demıştır. Tamk Erol Taşkın şunlan anlatmıştır Sahne bakırru içın muhtelıf ta rıhlerde sahne amınne yazüar jazarak haitada bır gun sahnenuı bakımının yapılnasını ıstedım Fakat yoğun çahşmalar nedenıyle sahne bakımının boş za manlarda yapılması cevabını al dım » ünlversıtelerarası Gıri$ Sınavı KomlsNonu Başkanı Prof Kenan ' Gurtan, Mlllı Eğıtim Bakanı nın unıversıtenln kararını bek ledığım belirten açıklamasınrfan sonra, «Fıüı bir çalışma halınde değılız Cıddı bır çalışma halın ae>ız Ihtımaller uzerınde du ruvoruz. Lnlversıte%e gınş «ek lının ne olarağma Ünıversıteler arası Kurul karar verecektır Kurulun 13 Ağustos tarıhlnde toplanabüeceğıni sanıyorum» de mı«tır Prof Gurtan, ihtımallerin ne olabıleceğı konusunda ı«e bır açıklama vapmaktan kaçınarak, sınav ların avnen jenılenmesı, fakultelerın a\rı a\rı sınav >ap malan, \a da lı«e basarı duru sa 7 Su 2 de) ı Atina Havaalanını basarak, 3 kışıyi olduren, bırçok yolcuyu da jaralayan ıkı Füısunlı ıdam utemı ıle jargupnacak. Ekonomik Yorum Atina havaalanını basanlar idaın istemi ile yargılanacak ATIN* Pazar gunu Atma Uluslararası Ha\aalanının transıt yolcu salonunda etraia el bombaları ve makmalı tufekle olum kusan ıkı FıLstmlı konıando, Atina savcılıgında ıfade vereceklerdır Her îKıSi de 21 ya şmda olan komandolann, idam ıstemı ıle agır ceza mahkemesıne sevkedıleceklerı büdırılmektedır lıç kışının olümune ve 55 kışının de yaralanmasına sebep olai komandolar, ılk ıfadelenn TOFAS grevinde uzlafmak için isçi işveren temsilcileri toplanıyor ANKAR%. (Comhnrivrt Bflrora) Metal î ş kolunds 7000 tşçivl kapsayan grev ve lokavt kararlarında bugun venJ eellşmeler olacak. ışverenler adına Metal Sanayıi tşverenler Sendınası Genel Sekreten Ilhan Lok ıle Turk • tş Genel Sekreten Hahl Tunç, saat 10 30'da, anlaşmazhğm çozümü ıçın ilk defa goruşmelere ba^layacaklardır öte vandan dun çalışma hayatımızda son gelışmelerle ılgılı sorularımızı cevaplandıran Türk ts Genel Sekreten Tunç, Bursa'dakı lokavt uygulamasma Ordu Yardımla'ma Kurumu'nun da katılmasını kınamış «Bır güvenlik muessesesı, ekonomik ve sosyol DOİitıkasını hiçbır sorumluluğu bulunmavan, kendi çıkarlanndan başka bır şey duşunme'en özel sektor temsılcılennın eüne devredemer» demıştir. Kritik veuzun bir yıl AP Lideri Denurel'ın bundan çok lnsa bır zaman oncesıne ka dar sık sık tekrarladıgı bır soz vardı. Demırel, 1973 ve 1974'ü sı kıntılı yıllar olarak mtelendınyordu. 1973'un sıhmtılı oluşunu anlamak zor değıl Seçım yılı 1974 un neden sıkıntılı olacağı ıse gun geçtıkçe daha ıyı anlaşılı yor. ArKasmda hangı koltuk degneğı olursa olsun hıçbır !ktıdar demokratik ozgurluklerın asgari olçude geçerlı olduğu bır auzende bugunku ekonomik kargaşahfa tahammul edemez fcov )e ve>a bojle, yıkılır, erır. Bu yuzden 1974 ıktıdannın ılk gorevı ıstıkrar olacak. Kaçmılmaz bır şekıkie. Yangını geç haber aldık Taşkın, yangını geç haber aldıklannı belırterek şo\le devam etmıştır «Yangını haber aldığimız za | man askıda bulunan asansorle n n kılıtlenmesuu sagladun Yar duncılanmdan Irfan Aslanoglu nun sahne yagmurlama mekanız masını çalıştıracak duğmelere bastıgını gordum. Hatta o bas tıktan sonra ben de emın olmak ıçın bılhassa bastım Ne var kı yangından sonra ana vananın ka 1 palı olduğunu oğrendım ' Cadı Kazanı temsılmuı 3. per desınm başlannda bm voltluk saglı sollu olmak uzere ıta pro 1 jektor yanıvordu Bm vatlık bır (Devamı Sa. 7 Sü. 1 de) Üç teknisyen Devlet Planlama Teşkılatı Musteşan Kemal Canturıc, uzun sure Hazıne Genel Muduru olarak AP ıktıdannın üç buvuk teknısyenınden bırı oldu Dığerı şımdı bır ozel holdınge daruşman olan eskı Planlama Mus teşan Turgut özal'dı Üçuncusu ıse zamanın Merkez Bankası Başkanı ve şımdıkı Basbakan Talu. Talu, hukumetım kurarken Canturk'a Malıye Bakanı japmak ıstedı. Canturk, razı olınadı. Seçimlerde AP lıstesmden aday olacagı ve muhtemel bır AP ıktıdarında Maiıye Bakanı olacağı ılerı suruluvor Olur veya olmaz, bu ayrı \e önemü değıl. Önemli olan Canturk un 1974 programının nıtelıklerın' behrlerken AP'den ısaret alıp almadığı. Ortaya Konan nıtelıklerın Demırel'den bagımsız olarak hazırlandıgmı duşunmek ıçın çok sai olmak gerek. (De^amı Sa. 7, Su. 7 de) PAMUKLU VE YÜNLÜLERE YENİDEN ZAM GELECEK İZMIR Pamuklu ve pohesterlı men«ucat fıya'larına yapı, lan yuzde 10 15 zammın 6 Ağus tos tarıhmden ıtıbaren yururluğe gırmesıne rağmen yenı bır zamdan bahsedılmeje baslan mış ve 6 Ejlul tarıhınde ujgulanmasma baslanma< uzere yuz d^ 10 oranında zam beklendığı bıldırılmıştır PamukJu kumaslara yuzde 15 pohesterlı kumaslara yuzde 10 oranında zam vapılmasına rag men, fabnkalarm halen kâra ge çemedıklerl ılen surulmüş, men sucat sana^ 11nın güç durumdan kurtarılması ıçuı vme zam joluna başvurulacağım belirten bır ılgılı şoyle demıştır: «Pamuklu mensucarta yüzde 15, polyesterlı mensucatta yılzde 10 zam yapılmış ve uvgulanması 3 ba<:lanmıştır Yapılan zamlara rağmen, fabrıkalar güç durumdan kurtanlamavacaktır SanaMi etkıleyen hammadde fı vatlanndakı arti'lar devam ettı ğı ıçın 6 Ejlul tarıhtnden ıtıbareT geçerlı olmak uzere yüzde 10 orarunda >enı bır zam sorun lulugu dogmu'tur Bu zamdan lstanbul Tıp Fakulteüi Ikıncı tç Hastalıklan KIınijH Direktöru Ord. sonra hammadde fıvatlanndaki Prof. Arif trnnet Çetınfil'in gorevden aynlması nedenı ile bir veda artıçlar devam «ttıgi ukdlrd», tercnl dUMtlJendl Fntofrr»fu klinitin vent dlrektorti Prof. Cihat ba. 1, Sü. i de) «ttekliye «ynluı hocaaan kuUtrken förülüyor. 70 yaşını doldurarak emekJi olan 31 Profesörün 19'u Tıp Fakülteleri üyesi 7 Temmuzda yururluğe giren jenı Unnersıteler Kanunu, uru% ersıte oğretım uyelerınm çahşma duzenmde onemlı degışıklıkler geardı. Tatbıkatla yuz yuze geluıdıkçe, vadırgamalar, ağızdan ağı za surdurulen eleştırıler her geçen gun bıraz daha artıyor Bu aıada seçımler, harareth kulısler de surdurulujor. Çunku; yenı ka nunun getırdığı ilk onemlı değı sıklık 70 yasını doldurcnuş, çoğu kursu dırektorü unlülenn emek 1 >e a%Tilması, lstanbul Unıversı tesınde 70 yaşını doldurarak emek 1 \e avrılan 31 profesörün 19'u Tıp Fakultelerınden. Rektor Prof Nazım Terzioğlu emekhlık ı=lemlerının henuz tamaTilanmadığmı açıklarken, Tıp Falcultelerınde, Kanun gereği emeklıye ayrılanlann >erıne seçılen kursu dırektorlen goreve bile başladılar Bır yandan da kür suler emekliye aynlan unlu hoes lar ıçın veda torenlen duzenlıyor lar. Is'anbul Üniversitesinde yenı kanun geregmce emekliye ayrnan ogretım .uyelennın lıstesı ?oyle Istanbul Tıp Fakultesınden aynlanlar" Ekrem Serıf Egelı (eskı rektor>, Ord Prof. Anf t"îmet Çetıngıl, Prof Nacı Benpısu Prof Munır Ahmet Sart)>ener Ord Prof 2«ki Zertn Prof Uvevıı (Deranu 8 ^ 7, Sil. i de) de «Kara Eylulse mensup olduklariiiı soylemış, anoak katlıam ıçın talımatı nereden ve kimden aldıklannı anlatmaktan kaçın mışlardır Sanıklann vargılanmasına muhtemelen Kasım ayında baslanacaktır Atina polısl, ıkı Arabın, Pazar gunu, bır Arap Ulkesmden Atina ya geldıklennı ve üzerlennde pasaport bulunmadıgıru bıld^ mıştır Polıs hangı Arap Ulkesımn bu ıkı Fılıstınlıye pasaportsuz seyahat ızni verdjğını araştırmaktadır Kendılerını Cıhad Muhammed ] Genel grev ve Talat Hüseyın adlanyle tanıTurk • î ş Genel Sekreten Hatan Fılıstınlıler, Atına'ya, Isra lıl Tunç, çalışma havatımızdakl ıl e gıden uçak yolculanna sal 1 son gelışmeler ve lşçl hsreketdırmak ıçın Keldıklerını ıtıraf lenyle ılgıli sorularımızı, bu araetmışlerdır. da Turkıye tşveren SendıkalanBu arada, Beyruttan Pazartesı nın, Bursa'dakl grevın «Sıvast gecesı Atma'ya gelen bır Fılısamaç ta«ndığı» yolundakl gorüşü tın temsılcısı, hıçbır Pılıstın mu (Deranu Sa, 7, Su. 4 de) cadele hareketmın bu ıkı komandojla bır ılışkısı bulunmadıgıru soylemıştır Kımlığı açıklanmayan Fılıstınh, yurutülen soru; turmada Yunan pohsme yarduncı olmaya çal^acağını belırtmıştır Yunan polısı, Araplann saldında kullandıklan el bombaları ] ı e makınalj tufeklen, Atina havaalanında, bır yardakçılarından aldıklannı tespıt etmışür. (Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) Petrollş Petkim'de grev hakkını aldı Amerikan uçak gemisi istanbuVun bazı semtlerinde elektrik kesilmesine sebep oldu Amerikan uçak gemisi «tndependece»m denızaltı kablolarını hasara uğratması sonucu Istan bul'un bazı semtlerinde elektrık ' ler ke^ilmiştır ' llgılıler, kablolann, cuçak ge mısınin demır alması sırasmda ha«ara uğradığını» blldlrmışler rfır Kablolann hasara uğrama«îi lki vaka arasmriakı telefon ko nuşmacını da aksatmı; bu arada, Bevazıt tran^formator merkezıne baglı, Cemberütaş. Sultanahmet Eminonu Tahtakale, Sulevmanive Fatıh Sehremlnı, Kocamu<tafapa=a ve Yedıkule semtierire elsktrik »r«lıklı oU > rak verilmlıtlr. Turklş'ın de desteğıyla Izmıt ın Yarımca bolgesındeKi Petkım sanayı tesıslennde grev kararı alan Petrollş Sendıkası, oncekı gece yapılan oylamada. ışçılerın çoğunlugunun olumsuz oy kuUanmalarına rağmen, grev hakkmı almıştır. Grev oylamasına, 1939 i$çıden 16S7'sı kaulmış, 929 ışçı greve «ha yu», 728 kıgı de greve «evet» oyu kullanmıştır 282 ışçı de grev oyla masma katılmamıştır Borlece, ışkolu sevıyesınde yetküı sendika olan Petrollş, karşı sendika Petkım • tş Sendıkası uyelennın verdıkleri «havır» oylan 1939 olan tum ışçı sayısının yüzde 51' inı aşmadığı ıçın greve gıdebılecekür. 10 Ağustos'ta PetrolIş Genel Başkanı Ismaıl Topkar, Petkım tesıslenndela ojlamada grev hakkını aldıklannı büdırmıştlr. Topkar, Sendıkasuıın bazı ışyerlennde kararlaştırdığı ve Bakanlar Kurulu tarafından 30 gun ertelenen grevlerın, 10 Ağustos'ta başlatılacagını soylemıştır. Petrulîş'ın, lpraş ve Alıağa rafınenlen ıse boru hattı ışletmeleri ve Batman'da kurulu 7 ışletmenın Isyerlennde daha önce(Devamı S ^ 7. Sft. S de) Mus ve Varto yine sallandı MIŞ Aralıklı olarak üç defa sallanan Mus ıle Varto'da halk gecevı sokakta gec rmıçtır Dıpten gelen ve İM sanhe de\am eden sar«mtıda can kavbı ol marrnjsı âa dtprcnrie haflf ha 8&r meydana gelmlşür.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog