Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

Sınıf Geçme Hediyesi Sımbnı dçın Yanunun En üygun RENKLİ ANSİKLOPEDİSİ'dir. Toptan Satış Yerieıi : Istanbul'ds Babıâlı'de ÜLKÜ OKUL OC»K KlTAP DAĞITIM ŞTİ. ve BATEŞ Cilt Holinde Çıkb. Taksitle de Satolır. umhuriyel Kurucusu: CTJNUS NADİ ' KRAVATLARI TCNİ SEZONION DÜK l O O I CESfT MAZRL4W MARPUÇÇULAR SAKAÇEŞU1 <OR GÖZEN ÇARŞISI 12/6 ISTANBUl Tel: 2? .8 22 (Sonuç >AT ?m 50. yıl, sayı: 17604 Telgraf ve mektup «dresl: Cumhurıyet Istanbul Hosta Kutusu: Istanbul No: 248 l ı l a i o a l ı ı : 3 3 4 2 9 0 23 42 96 2342 97 2 2 4 3 9 8 2242 99 6 Ağustos Pazartesi 1973 Üniversiteye giriş sınavında ileri kentlerde yetişenler başarılı olabiliyor Şükran KETENCİ Haeettepe Üniversitesi Arastırma Merkezı adına Behram Uçkunkaya ve Necatı Cebe'run, «Üımersiteye gırıs somnu» konu«unda yaptıkları araştırma, Dogu ıllenmi2deki 16 lısenin hıç bınnde kimya dğretmenı bulunmazken, büyuk illerdeki 69 liseye 87 kimya öğretmeninin dü> tüjjünu, Çamlıca Kız Lısesınde 62 ders saatı ıçin 4 maternatık ogretmem varken Mardin Lısesınde 66 ders saati için hiç matematılc öğretmenı bulunamadığını ortaja koymuştur. 219 resml lisenın oğretmen ve ders durumunu ttapsayan araşf.rmaya gdre, özellikle fen dalında büyük ölçüde öğretmen sı kıntısı çekilmektedır. Bütun lıseler için bir cografya öğretmenınc ortalama haftada 13 ders saatı duşerken, matematık öğretmenme 34. fızik öğretmenıne 48, kimya öğretmenine 82 ders saatı düşmektedır. Bir lıse öğretmenıne ek 15 saatle birlıkte haitada en fazla 30 saat Her« verdırme olanağı bulundu&undan. ta• ih ve coğrafva dışında der«lenn önemli bir kısrru boş geçmektedir. Istanbul'daki yabancı liselerde bir asil öğretmene ortalama 8.8, Türk liselerinde 21.4, taşra liselerinde ise 27.8 öğrenci düşüyor Binden fazla yolcunun bulunduğu transit salona el bombaları atıldı; 3 kişi öldü, 50 kişi yaralandı ATİNA POLİSİ, Ö L E N L E R İ N İKISINÎN AMERİKALI, BİRİNIN HİNTLI OLDUĞUNU AÇIKLADI, GERİLLALARA Y A R D I M C I OLDUĞU SANILAN 2 KADIN GÖZALTINDA 35 KİŞİYİ REHİN A L D I K T A N SONRA ORTADOĞU ÜLKELERİNDEN BİRİNE GİTME T E K L İ F L E R İ REDDEDİLEN GERİLLALAR; ATİNA POÜSİNE TESLİM 0 L D U L A R Araştırma sonuçlarına göre, Doğu illerimizdeki 16 lisede kimya öğretmeni yok, ancak büyük kentlerde 69 lisede 87 kimya öğretmeni var Arap gerillalar Atina havaalamnı bastılar ATİNA İki Arap gerillası, dun akşam uzeri Atina Uluslararası Havaalamnı basarak, Transit Yolcu Salonuna el bombaları atmışlar, 3 kışinin olumune 50'den fazla yolcunun da yaralanmasma vol açmışlardır Gerillalar. olavdan sonra 3T kısıyi rehın alarak bır sure ılgilılerle pazarlıkta bulunmaslarsa da, daha sonra rehineleri serbest bırakarak Yunan Polisine teslim olmuşlardır. Transit Salonunda binden fazla yolcu bulunmaktaydı. Olay Gerillalar. Atina Havaalanının Transit Yolcu Salonuna diğer volcularla birlıkte. sakn bir sekılde girmişler, bagaj ve bilet kontrollerimn başladığı sırada ansızın el bombalannı etrafa fırlatmaya ve sağa sola ateş etmeye baslamışlardır. Bom baların patlamasıyle 3 yolcu clmüş, 50'den fazla yolcu da çeşıtlı yerlerınden varalanmıştır. Bu arada, paniğe kapılan yolcular, kapılara saldırmışlar ve kendilerini dışanya atmaya çalışmışlardır. Tanıklar. birçok kişınin de bu panık sırasıcda ezılerek yaralandığını bildirmis lerdır. Yaralılar arasında çok savıda çocuk da bulunmaktadır. Patlamalardan sonra ilk kargaşalıktan faydalanan genllalar. 35 kışiyı de rehin alarak, transit salonun mermerden ya pılmış ban ardına eekilmislerdir. Burada guvenlık kuvvetlerıyle pazarlığa gırişen gerillalar, kendilerini Ortadoğu ülkelerinden birine goturecek bir uçak saglanmasını isiemi'ler, aksı halde salonda bulunanlann tümunO birden havava uçuracakları tehdıdınde bulunmuşlar(Devamı S» 7. Sü. 3 de) Mayataş dershanesi sahibi AP'li Gungor: 'Büyük başarımızı kıskanıyorlar, Oniversitelerarası giriş sınavında çalman sorular olayına adı karısan Mavataş Dershanesi sahiplerlnden AP Istanbul MUletvekili Hasan Güngor dün bir basın toplantısı düzenleyerek iddialan reddetmiştır. Yüriitülen soruşturma sonunda ne dershane, ne de kendi adına hiç bir «uç ısnadl mevcut olmadığını ilen suren Gungör, «Bizi bu ise kanştıranlar 2 yıl içinde gösterdığimlz bCyük basanyı kıskananlardır» demistir. Kudret Göçer adlı bir gSrev11yı suçlayan Güngör, olaylann gelismesini şu şekilde anlatmıstır: «Çalınan tınav sorulan konufunda bizi en çok töhmet altın(Devamı Sa. 7. Sü. 7 de) Dengesiz dağılım Ancak araştırmaya göre genel öğretmen sıkıntısı vanında ögretmenlerin lıselere dafılışındı da büvttk bir dengesizlik vardır. Okullar büyük çehirlerdeld imHvftzlı lis«ler. mahrumlvet 1 1 lerl ve diğer iller olmak üzere üç Rruba bölUndügunde. imtivazlı liselerin bulunduSu birinci ipırp ile m»hrum1r*>t flleriniı bulundufu ikinci grup arasında çok büvük farklılıklar görülmektedır. Bir tarih öğretmenine birinci grupta 16 saat, ikinci gTupta 21 saat, matematik ögretmenine birinci grupta 34 saat, ikinfi grupta 37 saat, bivoloıl öfcretmenine birinci grupta 18. ikinci' grupta 34 saat ve bir kimva öğretmenine ise birinci gTUota 35, ikinci grupta 17 saat ders düşmektedır. Dengesiz dağılım, liseler tek tek ele alındığında daha da açık bir şekilde görülmektedir: Kayseri Pmarbası Lisesmde felsefe, tarih, cografya, biyoloji, fizık, kimya derslerinin öğretmeni yok tur. Kayseri Sümer Lisesinin ise haftalık 44 ders saati için 4 coğrafya öğretmeni, 65 ders saati için 3 fizik öğretmeni vardır. Çamlıca Kız Lisesine 22 ders saati için 4 biyoloji öğretmeni düşerken. Mardin Tjsesinde yine , 22 ders saati için Mç biyoloji öğ retmeni bulunamamıştır. Mardin Lisesinin aynca matematik, fizik, kimva, felsefe derslerinin de öğretmeni yoktur. Bir 1 ürk Hava Kuvvetleri uçağı Avusturya jetleri taratından indirildi tNNSBl'RCK. (Avnstnrva) Turk Hava Kuvvetlerıne bağlı. C160 Transall tıpi bır naklne uçağı. gereklı uçuş Iznıni almadıeı gerekçesiyle. Avusturva Hava Kuvvetlerine bağlı bır SAAB savaş )etl tarafından, Avustur\a'nın tnnsburck Havaalanına ındınlmıstır. Hollanda'mn Amsterrfam çehnne gıtmekte olduğu tespit edılen ve ttalya sınınndan Avusturja'nın guney kesımine gıren, Turbo pervanelı Türk Hava Kuvvetleri naklive uçağı, Viyana'dakı radar merkezi tarafından saptanmış ve ulkenin ku f zev keıimindekı LİNZ askerî Hava Ü=sunden bir SAAB Jeti, (Devamı Sa. 7, Sü. 2 de) 1450 lıra asgarı ücret verılirse Tofaş'ta ışçıler işbaşı yapacak BURSA (Feridun Evronosogln) Sihanuk'a bağlı kuvvetler Pnom Penh'in bazı kesimlerini ele geçirdi Atina Havaalanı. 2 Arap geııllasının bombalı taşıtlarıyla dolmuîtur. Fotoğrafta; havaalanmın ve tabancalı baskmınddn sonıa ambulans ve polis çevresinde beklıyen polıs arabaları görülmektedır. Fotoğraf: (LPI) Metalîş Federasyonu G«nel Sekreteri. Fehmi Işıklar, Bursa I grevine neden olan uyuşmazlık ko nulsrında işvereni. kamuoyunu is ı çi aleyhine kışkırtıcı beyanlarda , bulunmakla suçlamıştır. Genel Sekreter. özellikle asgari ücretler konusundaki açıklama lann. gerçeği yansıtmadığını belirterek, lokavt uygulanan içyerlerindeki işçilerin "• 70'ine 690 li ra aylık ücret ödendiğini ileri sür müştür. Sendıka aidatlarmın bu ücretlere göre kesildigini belirten | Işıklar. «Elimizde resml belgeler | var» demiş ve şunlan söylemiş' tir: ı MAKARİOS; GRİVAS'A CEVAP VERDİ: «GtZLENDİĞİN YERDEN ÇIK, SEÇtME GtRELtM» LEFKOŞE EOKA tedhiş örgutu liderı Grivas'ın Son ihtaı» adı altında dun sağcı gazetelerde yayımlanan mektubuna cevap veren Kıbns Rum Devleti Başkanı Makarios, Grivas'ın şartlarının bıri hariç hepsini ıeddettığini açıklamıstır. Grivas"ın sadece seçım şartını memnunlukla karsılayacağmı bil d'ren Makarios. «Ancak demokratık bir mücadele için Grıvas önce barışçı politik hayata dönmelı, gizlendiği yerden çıkmalı ve kanun kacaâı olmak durumundan kurtulmalıdır» demıstır. Santaja asla boyun eğmeyeceeıni tekrarlayan Baspiskopos Makarios. Grivas'tan dürüst bir seçim yanşı için plan ve prosramını açıklamasmı istemiş. ancak (DeTunı Sa. 7 Sü. 2 de) Bir feribotun geç inşası 45 milyon zarara yol açtı 1966 yılında yapınu planlanan ve 1968 yılında ınşasına başlanan Istanbul Feribotunun zamanında tamamlanmaması yurunden 45 milyon lıra cıvannda bır maddi kayıp doğmuştur. Gereklı hammaddenin ithalı ıçın dovız ayırımı, yazışmaların uzaması gıbı gerekçelerle sadece Istanbul Feribotunun değıl, tersanelenmızde yapılan bütun gemılerin ınsaatlannın gecıktığını behrten Denızcihk Bankası yetkılıleri, bu yüzden her yıl mılyonlarca hra zarann meydana geldiğım açıklamışlardır. Yetkılılenn verdiklerı bılgıye gore, Istanbul Ferıbotu, 1965 yılında yurt dısindan 37 milyon lıra karşılığında satın alman Truva Feribotunun aynısı olarak yapılmaktadır. Gemmın, 1968 yılında ınsasına baslanırken, 35 milyon lıraya malolacagı hesaplanmiştır. Ancak 1 Haziran 1972'de teslim edılmesı gereken gemının, henÜ7 tamamlanamamıs olması nedeni ile meydana gelen fiyat artıslan sonucu, ancak 6 3 7 0 milyon liraya bıtırılebıleceğı ortaya çıkmıştır. Istanbuı Fenbotunun çahştmlmaya başlandıktan sonra ortalama aylık 750 bin ve yıllık 9 mılyon lıra cıvarında bır gelır getırmesi beklenmektedir En erken önümüzdekı Ekırn ayında bıteceğı belirtilen gemmın teslim tarıhinde mevdana gelen gecıkmeden doğan ^elır kaybı ise 12 milyon cıvanndadır. Yetkılıler gemının dış malzeme'ennm tamamınm ancak 1973 yılı başlannda geldiğım. gecıkmenın başlıca nedeninin bu tiir aksakhklar olduğunu belırterek, «Gecikme sadece Istanbul Fenbotu için, fiyat artışlarından dotran maliyet durumu ve gelır kaybı olmak üzere 45 mılvon lıra cıvannda bır zarara vol açmıştır.» demişlerdır. Öğrenim şartlan Prof. Cemai Mıhçıoglu'nun Ü1 niversıteye giriş ıle ilgili arastır j masında ise Istanbul'daki \abancı liselerde bir asil öğretmene or' talama 8.8 öğrenci duşerken, Istanbul'daki Türk liselerinde 21 4., taşra liselerinde 27.8 öğrenci düş tüfü belırtilmektedir. Özellikle, tasra liselerinde, olmıyan ögretmenlerin yerine, ilkokul öğretmenleri matematik. topçu subayları, fizik, eczacılar, kimya dersi ni okutmaktadırlar. Yabancı lise. le•^e. son sınıf dershanelerınde or I talama 27 öğrenci bulunurken, Is' (Devamı Sa. 7, Sü l <le| Seçim yanşı 50. Yılında Lozan'dan Günümüze... Hıfzı Veldet VELİDEDEOĞLU'nun Lozan Konferansını ve sonuçlarını inceleyen ilgi çekici bir yazı dizîsi.: Denızcihk Bankası tersanelerin de halen inşası devam eden «kos | ter» tıpi gemılerin tamamlanma ' sında da ortalama 1 5 vıllık bır ANKAKA, (CntntauHret Bflrosn) gecikme olmusıur. Koster tipi 4 gemının sıpanşı 1968 yılında veYukseK Askerî !?ura bu sabah (Devamı Sa, 7, Sü. 4 de); saat 09.00'da Başbakan Naım Talu'nun başkanlıgında normal toplantısına başla vacaktır. 11 Aeustos gününe kadar sürecek olan DU defaki toplantada, bir üst rütbeye yükselecek aıniral ve generallerle Kara Deniz TC Ha'va Kuvvetlerinde general ve amiral olacak albaylann durumlan g6rüşülereîc karara bağ lanaeaktır. Bugiin toplanacs.lt olan Yük«ek Askerî SOraya Başbakan Nainı Talu, Genelkunnay BajKanı, MilH Savunma Bakanı, Kuv\et Komutanlan, Ordu Komutanlan, Donanma Komutanı, 'andarma Genel Komutanı ve Ordu Komutanlıklanndan çeşıtlı lcomutanlar katılacaİEİardır. Yüksek Askerî Şura bugün terfileri görüşmeye başlıyor HONG KONU Yenl Çln Haber Ajansmın, Smer Ajansına dayanarak verdlğ: nsberlere gore. Kamboçva'run devrık Devlet Başkanı Prens Norodom Sıhanu' taraftan kuvvetler dün dört bir vandan başkent Pnom Penh'a yaklaşmışlar bu arada bazı bırlikler başkente girmevi haşarmışlardır. Verilen haberlere göre, Kamboçya başkenti Pnom Penh, tam bir keşmekeş içmds bulunmakta, halkın şehrl terketmeve başladığı bildinlmektedır. Sihanuk taraftan kuvvetler dün Poşentong Havaalanı yak> nındatd Samrong demlryolunu da ele geçirmlşlerdir. Bundan «özellikle Tofaş ve Renault yet sonra havaalanı ve Kamboçyalı kilileri, bu işyerlerinde aylık or | liderlenn ikametgahlan saldıntalama ücretleri 1450 Hra ilân et ya nğrarmştrr. Kmer AJansının bildirdiğine göre, Icomünistlenrj mişlerdir. Tekrar ediyoruz, bu paravı bize asgari ücret olarak, kontrolündeld Sihanuk taraftarlarmın şehre girmesiyle, bav ödesinler, her türlü pazarlıktan kentin dıs dünya ile bağlantüan çekiliriz.» kesilmistir. Poşentong HavaalaSöz konusu ücret ortalamalannı ise trafiğe kapatümıstır. nın hangi ölçülere göre saptandı ı (Devamı Sa. 7, Sü. 6 da) <Devamı Sa. 7. Sü. 7 de) I Bu köşeden BOND ALTAN ÖYMEN Sezgııı: "Afiı çıkarnıaya gücü olanlar bunu herrıen yaparlar,, ANKARA. (Curanuriyet Biirosn) AP Genel Başkdn Yardımcısı Ismet Sezgin. haftalık btr dergıye verdiğı demeçte, «AP. tek başına iktıdar yapabüecek bır çoğunluğun çok üstünde bır sayı ıle Millet Meclisuıe gelecektım demişttr. îsmet Sezgin demecinde, bazı partı sozcıilennm önümüzdeld seçımlerde AP'yi kötü sürpnz bekledığını öne sürmelerinın, bu sozoıilenn tahnıınlenni değıl istekleruıl belirttiginı öne sürmüstür. Kıbrıs'ta bir yıldır süren görüşmelerin ilk bölümü tamamlandı ANKARA Kıbrtt sorununa bariîçı bir çözüm yolu bulmak amaeıvla, Birlesmis Millefler Ge nel Sekreteri'nm çağrısı üzerin» Lefkose'de eeçen vıl 8 Haziran'ds baslayan eenisletilmiş eemaatler arası görüşmelerin birinci »afhası tamamlanmıştır. (Devanu Sa. 7, Sü. 2 de) 6 çocuk annesi bir kadını komşusu öldürdü TRT'nin Dışişleri Bakanı Bayülken'f Tunus'a götüren uçağın geri döndüğünü bildiren yanlış haberi heyecan yarattı Dış:«leri Bakanı Haluk Bayülsen ı Tunus'a goturen El Fran ce uçağı, dun pıst başında ârızalanmıştır. îlgihler. uçaktaki tektıik ârızanın gıderılmesinden sonra, uçağın saat 1910'da Yeşilköy Havaalanından hareket ettiğıni bildırmijlerdtr. (Arkan Sa. 7, Sü. 2'de) Yarın CUMHURİYET'te BüjTikdere Kireçburnu Dere Sokakta dün ıçlenen cınayette, 6 çocuk annesi 36 yaşındaki Ayşe Sezgin. af konusuna da değiErtaş komşusu Mehmet Aksu '461 tarafından satırla oldurülmüştür. I nerek sunlan sovlemıştir: Polısın vaptığı açıklamaya go1 «Ai bir atıfettır. Toplumun re, olay uzun zamandan ben ara • hoşgonlsıınıin ve bir takım ytl(Oevamı Sk. 7, Sü. 5 de) l < Devamı Sa. 7, Sü. 3 de) ir Türk Bakanına, hele bır yabancı ülkede suikast tertibi bahis konusu olursa, sağcı olanımızla, solcu olanıroızla, ortacı olanımızla hepimiz, elbette bunun karsısına dikileceğiz Bu suikastin tertipcilerini takbih edeceğiz. Yakalanıp cezalandı nlmalannı isteyecegiz. Ben de Çalısma Bakanı sa yın Ali Naili Erdem'in «ölüm den döndüm> diye demeç verip, manşetlere geçerek Türkiye'ye döndıiaünü işitince kaleme sanldım Ancak konu üzerindeki değişik haberleri izlemeye baş laymca, aklım da karıçmaya başladı. Yaayı bir gün ertele dim. Bir gün sonra ise, is büs bütün arap saçına döndii Bakan ilk deroeclerinde ıHvor ki, Salı eünO Frankf'îrr'ta toplantıdaydım. 14.45*16 51dün'ilecegime dair HT itıhar fieldi ve saat 19'a kadar FrBnkfurt Emniyet Müdürü, bana en az dcrt defa haber Böndererek durumun kritik olduğunu bildirdi. Bir defasında pnsulayia haber eönderip. «Ihbar ciddidir» dedi. FrsnVfurt Hhnnivet Müdiîrlüeö divor H, «Olamaz. Telefon açan meçhul ve bozuk B Alraancalı şahsın fhbarı, blzim 13 numarab karakolumu za saat 15^0*da vapılmıştır. Vari, Bakanın ihbar geldl dedigi saatten 45 dakika sonra. Bu Ihbar ilgili servise gön rforilmis, benzerleri eibi fazla ciddiye ahnmamış, ancak bundan Frankfurt'taki Türk Baskonsoloslueu usulen h»berdar edilmistir.» Bakan. sonradan yaptıgı basın toplantısında, bu defa ba«Va bir şey diyor: «Ben ilk haberi Hürriyet gazetesi muhabiri Orhan Bey den oerendim.» Ve Emniyet Müdürünün «thbar ciddidir» diye gönder d'?i pusuladan artık bahseU mivor. Pelci neyse Meçhul blr 9a hıs telefon ihban yapmt?. BaVan buna raemen «SoğukJcanlılıtmı bozmsvarak» top* lantıdan aynlmümıs. Üstelik o tcplantı, kencîi ifadesiyle, •7080 kisf tarafından durmadan sabote edildipi» halde.» Gene kendi ifadesiyle, «Salona bıvıklı, sakalli dört kW SirdiSl. bu şahıslann Türk olmadıfı ve komünîst teskilâtmdan btıltınduklan kencIUine bildirildifi. halde. «Mih(Devamı 6. sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog