Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

7* FRANÇOISE SAGAN Brahrns ı se\ er mısınız v« Essız Bulutlar 2000 GtT des CARS Cuzzamh Kadın 2000 CARLYL (R. Nuri Güntekin) Kahramanlar 2000 C VDtGIL GHEORGHIU Mucıze Düencılerı ve Haydut 1500 CRONIN Umut Yıllan ve tspanyol Bahçıvanı 2000 DAPHNE du MAURIER Günah Yuklenen Adam 1250 Rebecca 2000 tNKILAP T« AKA KİTABEVLERİ (Hâncılık 3261 6229) SEÇKIN ROMANLAR umhurivet Kurueusu: TTJNUS NADt Çağdaş Tütk Edebıyatı ""TETP" *"' 1 50. yıl, sayı: 17603 Telgraf ve mektup adresi. Cumhurıyet Utanbul Portt Kutuıu: tstanbul No' 248 T e I e f o n 1 a r : 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 Ki 99 5 Ağustos Pazar 1973 Vüzyüın basından güoumuze kaffar: Döneraler Yazarlar Eserler horunlar G B R Ç B R t A I I N K V t ' Dlı 100 Sorud» dizislnln 38 kdtabıj RAUF MUTLUAl"ın «on eserl. 528 sayfa 30 Ura. P.K. 655 I s t a n b o I (Cumhuriyef 625O ÜNİVERSÎTE GfRfŞ SINAVI GERÇEK BİLGÎ VE YETENEĞI YANSITMIYOR LİSE '1: 2: 3:'LERİNİN GİRİŞ SINAVI PUANLARI DÜŞÜK OLMAKLA BERABER BAŞARI ORANLARI DAHA YÜKSEK • • PROF. MIHÇIOĞLU'NUN ARAŞTIRMASINA GÖRE, GERİ KALMIŞ BÖLGELERDEN GELENLERİN GİRİŞ SANSI AZ TEST SİSTEMİ ÂDİL Âİ DEĞİ f* çek bilgl ve yeteneğl Blçen, »dil bir sistem olmadıgı sonucvınu ort»ya çıkannıştır. Test sıstemı uygulamasmdan sonra fakülte ve yüksek okullarda başan oranının duştuğunu belirten araştırma cılar, daha âdıl ve yararlı bir seçım yapılabılıneçi ıçm, ogren cılenn kendl hselerlndeki oğrenım olanaklan içersınde gosterdiklerl baçannın esas ftlınması gerektığı tezınl ortaya atmışlardır üniversıtelerarası glnş sman, Universite ve yuksek okullar kon tenjanlan tıim oğrencı talebını karşılamaktan çok uzak olduğu ıçın, en başanlı ve en yaraşır olanı seçebılmek amacı ile dü zenlenmektedır. Ancak merkezi ra butun fakulte ve yuksek okul larda bğretım uyelen, oğrenci kaJıtesının düştuğu yolunda şıkâ I yetlere başlamışlardır. Fakat yıne de bğrencı sansının çok faz' la olması, fakültelerın ayn sınav duzenlemelenni hemen he1 men olanaksız hale getırdığınden (De\Mnı ! > 7, s ö 4 de) [ "a Grivas Makarios'u isteklerim yerine gelmezse Kıbrıs'ı kana bularım, diye tehdit ettı LEFKOŞE EOKA tedhı? teşküâtının Uden Yorgo Gnvas Başpıskopos Makarıos'a son bır ıhtarda daha bulunarak, one surduğu taleplerın reddı haiınde «Kıbrıs'in kana bulanacağını» bıldırmıştır. «Makanos eğer savaş istıyorsa savaş olacaktır» dlyen Grivas bunun, Rumlann lıderıne son ihtarı olduğunu bellrtmı; tır. Bılındigı gibl, Makarıos kaçı(De\amı Sa. 7, Su 8 de) Frankfurt Polisi bildiri yayımladı: Bakan Erdem'in olayı büyütmesi sinirlerinin gergin oluşundandır.. FRANKFURT (Öze! Frankfurt pohsı basın burosu, oncekı gun Çalışma Bakanı Alı Naılı Er dem'ın basın toplantısında iler) surduğu ıddıalan cevaplandıran bır bıldıri yayımlamıştır. Bıldınde Bakanın olayı büyutmcsının nedenı, açırı yorgunluk ve sınu gcrgınlığı olarak nıtelenmektedır «Turk Çahşma Bakanı Alı Nailı Erdem'm radyo ve televızyon da yayınlanan ıddıalan karsısında Frankfurt polismın goruşu> başhğmı taşıvan ba«m bıldınsınde, bakanın gezısını hangı nedenle yarım bırjkhğının anlaşılmadığı ılerı surulmekte ve bakanın jtuvenlığmın tehhkede olduğu volunda polısin herhangı bır tercd. dut beslemediği büdirümekfeclir. Basın bıldırısınde, Erdem'ın ba sm toplantısında ılerı surduğu «saaı 14 43'te toplantıda bana po lıs tarafmdan suıkasi ıhban yapüdı> şeklındckı sozlenne de yer verılmekte ve îoyle denılmektedır«Bu iddia gerçeğe aykındır Çunkti telefonla su.kast Ihbarı ^aat 15 30'da 13 numaralı polıs karakoluna gelmıştır Bu ihbar geldıği zaman toplanh devam edı vordu Aynca toplantıda emni>et tedbirı alan gorevlı polıs memurlanna ne bakan tarafmdan ne de Turk konsoloslujru yetkılı leri tarafmdan toplantının sabote edıldığı volunda herhanın bir sı! kâvet gelmemıstır Hiçbir po is vetkîİ!^ı ve Rore\l'sı. ne Bakanla ne de bir Turk knn«n!oslueu sei kılisıvle bakanın gezi^ıni ke«mes: volunda bır tavsıvede bulun maHıŞı gıbı konuşma da japma mıstır • Frankfurf polisi, bakanın olayı bınutmesını «asın yorgunluktsn mu'evellıt bir smir gergınlığı» nitelemıştır Türk İş Genel Sekreteri Tunç: "Lokavtlar devam ederse genel greve gıdeceğiz,, ANK1R* Turkııe tşçı Sendıkalan Konfederasyonu ıTürk • tş) Genel Sekreteri Halıl Tunç. Bursa da Otomo'ıv Sanayiınde crışılen lokavt hareket'ennı kınamış ve bu gıbı lokavtların devam etmesı halınde vurt çapmda genel bır greve gıdebıleceklennı açıklamıstır 1964 yılından bu yana yapılan grevlennın hukumetler tarafmdan djrdurulmasına ragmen, gırışılen lokavt hareketlerınden bır tekıne engel olunmadigını belirten Halıl Tuno. bunu, «ışveren sınıf arjım hukumetler Uzenndekı egemenlığı» olarak aaıandırmıstır Turk • tş Genel Merkezır.do Metal İş Federasyonu BasKanl Fnver Ka%a ve bazı sendıkd temsılcıleriile bırlıkte duzenledıei basın toplantısırda Halıl Tunç. ozetle şoyle konuşrruş'ur* Şükran KETENCİ Ünlversitelertte basan durumu, liselerımızdekı eğitım olanaklan ve merkezi sistem sınav sonuçlan uzennde yapılan çeşıtll araş tırmalar 1964 yılından bu yana uygulanan test sisteminın, ger t«t sistemi uygulamasından son Bu Konuda Teke! Olmaz v ıllardan beri bıkmıoan uvanmadsn >»zdık: Din işlerını dun>a ışlerine karıştırroa>ın, halkın kut•al du> çularıvle oynamavın, layıklikten saşmavın dedik. Din somuruculuğunun demokrasi ıle baidaşamavacagım, bu nokta\a dikkat edılmedigi takdirde yurt gorunlarından hiç binne çözum jolu bulunamayac»tını anlatmaya çalıştık. Bizi dinlemediler. Çok partili duzene geçisimizin ilk gunünden baslayarak, Ataturk'un en büyük eseri olan layiklik devrimini kıyısından köşesinden yontmay» basladılar. Din ticaretinin politıkada verimlı bir yatınm olduğunu sezmişlercH. îsmet Pasm CHP'sinin bol keseden harcadıgı ödunler onlan daha da sımarttı. Pas» bir venyor, onl»r beş topluvorlardı. Bn, bbylecr bugüne dek stirüp (titti. Koran kursları, imam • h*tip okuliarı derken camiler birer politika kulubü haline getirildi.. Hacıbayram'da çektırilip b»sın yolu ile yurdun dort bir yanına dagıhlan beyaz takkeli fotograflar, Bavram Gazetesinde yayımlanan hutbe edalı kutlama yazılan pek etken propaganda yöntemi sayılıyordu. Kadınlar çu\ala sokuluyor, Ramazanda «alenen» oruç yemek nerede ise IV. Murat döneminin ctzalann» çarptırılroavı gerektirecek bir ağır suç yerine gecivordu. Atatürk'ün Iavik cumhuriyeti demokrasi u|Tuna gide gide Suudî Arabistan Krallıfcın» benzer bir förunüme burunür oluyordu. Zamanla durum biraz değismeye basladı. Sos>«l ve ekonomik sonınlar agır basıp da halk bilinçlendıkçe din somuruculutunden nasiplenen çıkar çevreleri de telâsa düstüler. Hele ortaya çıksn bir bask» partınin aynı halk dnunde daha etkili, belki daha içtenlıkli biçımde ov toplavabileceçi anlasıldıktan sonra artık ne vapacaklarını şasırdılar. Şımdi durup durnrken bıze çatıyorlar: Biz sahte Ataturkçülermisiz. tsimize geldiği zaman layıkligi savunuvor, gelmediği zaman layiklik dusmanlarına yesil ısık yakmakt» hiç bir sakınca gormüyormusuı. ö^le olmasa bu gerici örgfitü kornr duruma girer miymisiz hiçî Bize yakıştırdıklan amacı da duprdüz ortaja seriyorlar: Biz, çofunluk partisinın oy kaybına nfcramasını ozldvormuşuz. Bu uğurda laviklık ilkesine bile boş verivormuşuz! Bnnn sovlevenler de bngüne deeın ıktidarda tutunabilmek için laviklıge avkın olarak ne yapılmıssa hcpsıni bos gbrenler, hatta el çırparak alkıslavanlar! Cotuniuk partisinın «ayıflamasını vurt çıkarlan açısmdan memnunlukla karsılavacagımııı neden saklamalı? Bizi izlejen butun okurlanmız bunu zaten biü^or. Ama gericilere destek oldufeumnzu nereden kim çıkarmıs? Biz sadece ov avcılannın gerçek juzleriyle halk önüne çıkmalarını. bo\lece demokrasivi demagojıden avırdedeme\enlerin artık İMce anlasılmalannı istivoruı. Sımdi>e deçın din ticaretini başarı ile \üruten bır partinin. karşısına ondan daha basarılı bir ^eni parti çıktı£ı zaman ne demeye bu ikincîsini kınaiacaSız? Din duvgulcrını sömürrne işini bir partinin tekelıne bırakmak olur mn? Siyasal, çevreler Universite giriş sınavının tamamen kalkması görüşünü savunuyor AVKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Universite gıriş smavlanrun ıptalının yankısı devam etmekte, sıyası kışıler, sınavların tamamen kaldınlması goruşunu savunmak tadırlar. TBP Genel Başkanı Mustafa Tımısı, bu sınavların Anajasaya ve ülke yararlanna aykırı oldu *unu belırtırken, CGP Genel Sekreterı Orhan Oztrak da sınavla ra gırmış gençlerin venı mali kulfetlere sokulmamasını onermekte, bağımsız Kargıh da, universite gınş smavlannın tekrarlanmamasıru one surmektedır Bılındığı gıbı CHP Genel Başkanı Ecevıt de CHP'nin ıktıdara gelmesıyle sınavlarin kaldınlacağını açıklamışn. TBP Genel Başkanı Mustafa Tımısi, sınavların, Anayasa ve ülke yaran açısından geçerh olmadığını Anavasanın 50 maddesının vatandasa öğrenme hakkı verdığını devlete de ogretme %o(Devamı Sa, 7, Sü. 5 rle) Ul.tflararası Kamp ve Karavan Federasjonu uyelerının Kılyostakı kamp tesıslerını bulun^aya kadar çekmedıklerı zorluk kalmadı. Kamrlarmı kurup karavanlarmı yerleştırdıkten sonra da yuzlerce kMr.pcmın en buyuk sorunu nasıl gerıye donebıleceklenydı. (Fotoğraf: Tulav DİVlIÇtOGLTJ) Lokavtlar artıyor «Durmadan artan havat panalılığının yarattıgı sıkıntı içınde, yaşama du7ejlen hergun nıraz daha kotujp cıden ve bu durum yıründen hızla bunalıma dogru süıuklenen ışçılerın sura'ına (abrıka kapılannı kapamaya Inmsenın hakkı ^oktu^. Son zamanlarda yurdunvızda lokavtlar, Batıda dahı gorujmeyen şekılde, ajarınla'maktadır. Son olarak den ış kolunda hır greve karsı alınan 74 lokavt '. ararı, bu durumun en yenı ornegını teşkıl etmıştır Grev. sadace üretımı durduran bır araçtir. Lokavt tse hem üretımı duıduran. hem de ışçıyı açlığa ıten tehlıke'ı bır silâhtır. tşçılen aclığa ıten ışverenler bj durumun ^ratacağı sonuçların sorumluluguuu en agır şekilde taşımakta olduklannı çok ıjı bılmeiıdırler (De\aım Sa. 7, Su. Z de) THY uçağı bomba ihbarı üzerme Beyrut'ta l,5saat alıkondu B E T R I J T Turk Hava Yolları'nın Beyrut • Adana • Ankara seferını yapan DC 9 jet yolcu uçağı, bomba bulunduğu ıhbarı uzerıne dun Beyrut UluslararaM Havaalanında 90 dakıka «ıırejle uçuştan alıkonulmuş tur Çoğunluğu Turk ve Arap olan 101 jolcunun uçaktan çıkarılması üzenne baçlayan aramad"a, bır şey bulunamamıştır. Havaalanı yetkılılerı, uçağın pıst başında harekete hazırlandığı bir sırada, bomba ıhbarı aldıklarını sovlemıslerdır TSİ 17 30'da hareket etme^ı gereken uçak, 90 dakıkalık bır gecıkmevle, saat 19'da havalanmıştır. Öte yandan onceki gun Istanbul Frankfurt seferini yapan THY'nın DC10 tipındekı «Ankara» \olcu uçağında bulunan tabanca ile ilgilı soruşturma surdurulmektedır. KARAVANCILAR, KAMP YBRI OLAN KILYOS'U GÜÇLÜKLE BULDULAR Aykut SAĞANAK Bravo sıze doğrusu Sınjor Pıetro Luıgı \e Bavan Luıgı' Sıze de bravo dogrusu Herr Ludwıg Kaltmeır ve Fraa Kaltmeır Ve Mr Vıctor Mosteller ıle Mrs Mosteller Nlçın mı bravo hepınıze9 Blzım bıle zorlukla bulduğumuz Kılyos'takı kamp vcrınuı bulabıldığınız ıçın Edırne demnoruz, Bu>ukçekmece demlvoruz, fakat Topkapıdan bu yana surekll aratiı gınız «34 Uluslararası Kampçılık \e Karavancılık Kongre ve Rall> sı konaklama yerıne gıder» ievhalarından bır tane bıle buiamadan Kllyos a ulasabıldığnız ıçın Istanbul'un o kımın nerden gıttığl belll olmayan trafığınde, Sanver'ın o daracık ve labırent bıçımı sokaklarından geçerek Kü>os'takl kamp yerını bulabıldığınız ıçın bravoKampçılar çadırlannı, karavancılar da arabalarının arkasına yurü>en evlennl bağladıkları gıbı hemen her yıl bir başka ülkeye giderek orada kamp kuran, tatıl surelerını geçıren, bır araya geldıklen zamanlarda toplantılarını yaparak ertesı yıl nerede bulusacaklarıı ı kararlss tırara* ajrılan gez^ırcl kışıler Içlerinde oteide, motelde hiç vatmamıslar var Boylesıne ge/ mekten hoşlanıyorlar En buvuK zevklen kamp kurmak ve açık havada, doğavta başba^a yaşamak Tabıı karavanlarıvla ge ! zenler blraz daha rahat. Hiç değllse nereye gıderlerse gltsınleı , kendllerınl bır olçude evlerınde (Devamı Sa, 7, Sü. 1 de) Ecevit: «Lokavt hakkının bu kadar kötüye kullamlmasına dünyanın hiçbir yerinde göz yumulamas» AVKARA CHP Genel Başkanı Bulent Ecevıt, dun Oır demeç vererek, Hukumetin kaint&ızlıgı yuzunden lokavtlann gıderes arttığım soylemış, «Danvanm nıç bır yerinde lokavtın bu kadar yaygınlaşmasına ve kotuje kullamlmasına goz jnımulamaz» demıştır. Cumhunvct Halk Partısı Genel Başkanı, Adalet Partısı ve Cumhunyetçı Gmen Partisinın pahv lılıktan şıkayet ederken kendl kendılerını eleştırdıklenni ıdd^a etmıştır. Ecevıt'ın demecl özetle şoyledır: (Devamı Sa. 7, Su. 4 de) 30 AğustosHa emekli olacak Batıır'ıın yerine Hava Kuvvetleri Komutanlığı için 3 aday vnr ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) 30 Ağustos terfılerınden sonra, Turk Sılâhlı Kuvvetleri Komuta kademelermde onemlı değı^ıklık ve atamalar >apılacaktır Bılındiğı gıbı, Hava Kuvvetleri Komutam Orgeneral Muhsın Batur, rut besmde 4 yıllık hızmetını tamam ladığı ıçın 30 Ağustos tarıhmden ıtıbaren emekli olacaktır. Buyukelçılık teklıfmı kabul rt mıyen Batur'un, ancak Cumhur baskanı Kontenjanından Senato' (Devamı Sa. 7, Sü. 5 de) Toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmazlık çıktı: THY'de grev ihtimali belirdi Tı.rk Hava Yollarının yurt içı ve yurt dısı tum ışjerlerınde çalışan 5000 kışrji kapsayan toplu iş sozleşmesı goruşmelerı, daha ikıncı toplantıda başansızlıkla sonuçlanmış ve grev ihtımalı belırmıştır. Turkıye Sıvıl Havacılık SenAkası (Havaİş) ıle Turk Tasıt Işverenleri Sendıkası (TÜTİS) arasında bır ay bnce başlayan (Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) Da' a ıkı yıl once Uluslararası tederasyona 34 Kongrenm Turkiyede \apılması ıçın çağrıda bulunulmuştu Ojsa kı >apılması gereken \alr.ızca bır konaklama ve kamp tesısı olduğu halde kongrenm j&pılacağı gunden bır gun once daha elektnk duzem kurulmamıştı bıle (FotoğTar Tulav DHtTÇÎOGLU; Prof. Aksoy, TBP'ye giriyor ANKARV (Cumhurıvet Bürosu) Siyasal Bılşrıler Fa'tultesı Anayasa Profc<;oru Muamrner A^sov, buçun duzen'enpcek bır törerie Turkıve Bırlık Partısıne gırecektır. Parti eenol mrrkprmden anklanriı^ına eore Aksov la bırhkte başka katılmalar da olaral ve bu nerienle bır tore' d' 'enlenecektır 50. Yılmda Lozan'dan Günümüze... Hıfzı Veldet VELİDEDEOĞLU'nun Lozan Konferansını ve sonuçlarını inceleyen ilgi çekicj bir yazı dizisi.: 7 AĞUSTOS SALI GÜNÜ CUMHURIYET'te Altın Palmiye Karikatür Yarısmasını 2 Türk kazandı Uluslararası 2€ Bordeghera «Altın Palmiye» karıkatür yanşması. Turk karıkaturıstlerı Semıh Balcıoğlu ve Ferruh Doğan'ın =aferıyle sonuçlanmıştır. Semıh Balcıoğlu ve Ferruh Doğan dunyanın en unlu varışmasında birıncılığı paylasmışlardır. Sergılenmeye ve yanşmaya gırmeye hak kazanmış kankaturler buyük jun tarafmdan elenmış ve ıkı Turk karıkaturıstı Balcıoğlu ve Doğan, yabancı meslekdaşlan ıçmde bmncılığı payiasarak «Altın Palmıve» odulunu almışlardır. Turk karıkaturıstlerının bınncı olduklan yanşmanın dığer derecelerını, paylaşan sanatçılar şunlardır: Ikıncı Vlasta Zabransky «ÇeÜçunrü Oldrıch Jelmek «Çekoslavakya». BORDEGHERA. (İtalya) KASTAMONU'DA BİR KÖY YANDI TOST\ Kastamonu'ya bağlı Tosya ılçesının Aşağıkayı koyunde dun sabaha karşı çıkan jan gmda, 417 hanehk koyun ta. mamı yanmıştır. Can kaybı yoktur. Saat 04 30 sıralannda bılınmeyen bir nedenden çık?n vangın, su yetersızhğı \e ruzgânn etkısiyle hızla buvumustur Tosya ve Kasfamonu ıffaıje ekıplen olay jerıne geleıek sondurme çal s malarına katılmıslardır Bu ara da Kastamonu Valısı ıle Tosva Kavnakamı da Aşağıkayı koyune gelınıstır. Aralık'iz 13 saat suren yangın, koydpkı e^lerın tRmamen yanmasma volaçmıştır Kastamc nu Valısı Bertrı F=en zararın 10 mılyon lıra olduğunu soylemıştir. Türkiye'de bir traktörün 60 ton buğday karşılığı satın alındığı açıklandı ANK4RA Zıraat Muhendis len Odası Başkanı Avnı Başdoğan, dun bır bıldın yav'mlayo rak, odasının traktor sorunlan na ılışkın goruslerını aciklamış t:r Turkıye'de bır traktorun 6J ton buğdav karşılığında satın alınabı)d'»ın1 bıısrunku koşullar (Devamı Sa. 7, Sü. 7 de) ÇAMK.1R1 ASTSUBAV HAZIRLAMA. ELEKTRONIK ASTSUBAY HAZIRLAMA OKTTT.T ARI ILE ASKERÎ 1M1Z1KA OKULLARI GtRIŞ SINAVLARIM KAZANANLARIN LISTESİ BUGUN 6. SAYFAMTZDA NADİR NADİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog