Bugünden 1930'a 5,454,681 adet makaleKatalog


«
»

umhuriyel Kurucusu: CTJNUS NADİ Yeni Varlık Yayınları YAŞAR NABİ: DeâUen Dünvamız 'Balkanlar ve TürklülO ARTHUR KOESTLER: Haçstz Haçlılar Croman) 1 G. MANCİNİ: Fahlsclik ve ftadın Tlcaretl ABDtLBAKİ GÖLPINARL1: Mevlâna. Hayatl. Eserl KE.VNETH WALKOt: Flıyolotl açısından clndyct ERNEST HEMİNGWAT: Güneş de Ooğar Iroman) DOSTOYEVSKİ: Ebedt Koca (roraan) Varlık Yayınevt. Cafrloğla Toknsn İstanbul. KataJog isteyin. TL. 10 10 8 10 10 10 40. 8 50. yıl, sayı: 17602 Teljraf ve mektup «dresl: Cumhuriyet HUnbui PosU Kutuju: Istanbul No: 248 T e l e f o n l a r : 2 3 4 2 9 0 22 43 96 22 42 97 23 42 98 22 42 99 4 Ağustos Cumartesi 1973 Ecevit: "Iktidara gelirsek giriş sınavını kaldıracağız,, ANKARA, (Cumhuriyet Bflrosu) CHP Genel Başkani Bülent Ecevit. «üin verdigi yazılı demeçte, «CHP. ıktidara gelir gelmez, üniversite giriş sınavlanm kaldıracaktır. Lise ve dengi okulları bitiren her genç, smavsız olarak yüksek öfrenime başlayabilecektir» demiştir. CHP Genel Başkanı Ecevit, UniYüksek öğrenimin Hk yılı, sosversite giriş sınavlan konusunda yal bilimler ve fen dallarında olşunları söylemiştir: mak üzere, temel öğrenime ayn«Cumhuriyet Halk Partisi, ikti lacaktır. Sosyal bilimler veya fen dara gelir gelmez, iiniversite gi dalında temel öğrenim sınıfını riş sınavlanm kaldıracaktır. Li başarıyla bitirenler, yüksek öğse ve dengi okulları bitiren her renimlerini sürdürebileceklerdir. genç, sınavsız olarak, yiiksek öğ Temel öğrenim smıfından geçerenime başlayabilecektir. meyenler, haz:r olduklan zaman sınavlara yeniden girebileceklerdir. Böylelikle liselerin ve dengi okullann öğretim düzeylerindeki farklılıklardan ötürü, azgelişmiş bölgelerden gelen gençlerin üniversite giriş sınavlarında karşılaştıkları zorluktan doğan adaletsizlik te giderilmiş olacaktır. Lise öfrenimindeki eksiklikler, üniversitelerin temel öğrenim sınıflarında giderilebilecektir. CHP'nin bu konuda uygulayacağı sistem, hazirlanmakta olan seçim bildirgesüıde daha ayrıntılı olarak açıklanacaktır.» 65 amiral ve general emekliye sevkedilecek YÜKSEK ASKERİ ŞURA TERFİ DUPUMUNDAKİ GENERAL, AMİRAL VE ALBAYLARIN DURUMUNU PAZARTESİ GÜNÜ İNCELEMEYE BAŞLIYOR Çalışma Bakanı: "Polis, salonun kızıla Kaçırılacağı Tofaş ihbar edilen grevinde boyanmasını önlerse Almanya'ya yeniden giderim,, AıVKARA. (Cumhurbet BOrnını) THY uçağında tabanca bulundu; Yeşilköy'de 112 kişinin ifadesi alındı Talçın BAYER işveren, uyuşmazlık konusu I7maddeden ancak 4'ü üzerinde pazarlık kabul ediyor BURSA, (Feridun Evrenosoğlu bildiriyor) Metallş Sendikası ile Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası yetkilileri arasmda Vali Sedat Tolga'nm aracılıIstanbul'dan dün Frankfut'a giden THYnın DC10 tipindeki i ğıyle sağlanabilen diyaloğun 24 saat sonra yeniden kesilmesi ii«Ankara» uçağında bir ihbar so zerine taraflar arasındaki ilişkinucunda Alman polisi tarafından Frankfurt'ta yapılan aramada sa ! ler, tamamen kopmuş, Metalİş hipsiz bir tabanca bulunmuştur. 1 Sendikası ilgilileri, «Grev ve lokavt olayı artık bizi «ştı. Türk Olay üzerine Yeşilköy Hava Limanı Emniyet MüdUrlüğü ta ' işçi hayıtınm malı oldu» demişlerdir. rafmdan geni? sorusturraa açılTürktş Birind Bölge temsilmış. THY personelinden 112 kişi cisi, Türklş Konfederasyonunin ifadesi alınmıştır. nun soruna el koydugunu belirYeşilköy'den 286 yolcuyla saat (Uevamı Sa. 7, Sü. 3 ae) terek, «Türklş bugüne kadar arabulucu idi. Bundan sonra ha sım olarak işverenta karşısmda olacaktır. Işverenin kanunsuz | direnişi mutlaka kırılacaktır» şeklinde konuşmuştur. Karayazı'da Ecevitçi gençlerle komandolar çatıştı: 3 kişi yaralandı İşverenin isteği İşveren yetkilileri, Met2İtş, 17 madde üzerinde ısrar ettiği takdirde, uzlaşma sağlanamayacağını belirtmişlerdir. Yetkilıler, • Görüşülebilir» olarak kabul ettikleri 4 madde üzerinde masaya oturabileceklerini, bu maddelerin de «Kabul edilebilir» biçimde değiştirilmesinı şart olarak ileri sürmüşlerdir. Söz konusu 4 madde ücret zammı, çocuk parası, yakacak yardunı ve (Deramı Sa. 1, Sü. 1 de) Istanbul Barosıı Başkanı; «Danıstay Kanımuna eklenen bir hüküm Anayasa va aykırı» dedi Çahjma Bakanı Ali Naili Erdeaı. dün bir basın toplantısı düzenleyerek yurt dışmda yaptığı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) incelemeler hakkında bilgi vermiş. bu arada Stuttgart'taki salonun «kızıla boyanman ve Orak çekiçli bayrak asümasına» 30 Ağustos günü, Kara KuvvetKara Kuvvetlerinde Korgen» engel olmayan Alman polisinin lerinden 3 Korgeneral Orgeneralrallik sırasına giren 20 Tümgetutumunu eleştirerek «Ben AJliğe, Hava Kuvvetlerinden bir neral bulunmaktadır. Bunlarmanya'ya yeniden gitmekten çeKorgeneral Orgeneralliğe terfı dan 5'i terfi ettirilecek. diferlen kinmem. Gerekirse ve Alman poedecektir. Bu yıl, Deniz Kuvvet ise. Korgenerallerde olduğu gibi leri Komutanlığında Oramirâllik rutbelerinde 4 sene hizmet gör i lisi de salonlann kızıla boyanma sinı önleyen tedbirler alırsa gene sırasına airmiş Koramirâl bulun dükleri ve kadrolan bulunmadı giderim» demiştir. mamaktadır. ğı için emekli edileceklerdir. Ali Naili Erdem. Aİmanya'daki Halen Kara Kuvvetleri Komu Korgeneralük sırasındaki Tümgelişmeler hakkında bilgi verirtaniığında Orgenerallik sırasma generaller ise şunlardır: ken Alman polisinin Frankfurt girmiş 10 Korgeneral bulunmakS. Demircioğlu, Süleyman Güntadır. Bunlardan terfi edemeyen can, Kemal Ar, S. Celasun, Celâ Başkonsoloslusumuza başvurarak 7 si emekliye ayrılacaklardır. toplantının vanda kesilmesini islettin Karakaş. C. Altan, Recaı tediğini. buna karşılık kendisinın Kara Kuvvetlerinde Orgeneral Engin. M. A. Sezgin, C. M. Aktoplantıya devam ettiğini, Alman lik sırasındaki korgeneraller şunyol. Cemal öcal, Orhan Gürîer. (Devamı Sa. 7, Sü. 2 de) lardır: Musa Öğün, Nihat Orcan, R.M. Vehbi Elgin, Sadettin Canberk, Naiboğlu. Sabıi Cerit, Cemal özAli Fethi Esener. Adnan Orel, kan, Abdullah Kuloğlu, Necdet Adnan Ersöz, Şükrü Olcay, Baürug, Muzaffer Erendik, Nejat hattin Alpkan, Mithat Ceylan, Onan. ' Zeki Erbay, Hayati Ergenekon. Tümgenerallik sırasına giren i 35 Tuğgeneral bulunmaktadır. • Bunlardan 12 si terfi ettirilecek, geri kalan 23'ü emekli edilecek; lerdir. Kara Kuvvetlerinde, Tümgenerallik sırasında bulunan Tuğge ; neraller şunlardır. N. Erçi?. Kenan Çoygun, M. ülusan. H. Kılıç, H. Erbakan, C. | Çebe, Turan Sökmen. K. Gökbora. M. Babacan. M. Açan. N. Taşdelen, H. Ergün. N. Burkay, M. Çetinelli, H. Ezgü, M. Dumlupv nar. N. Bayraktar. M. Vanar, H Celenkler, B. Arslan. N. Bulucu R. Uluğbay. K. Altaya. S. Ünal. S. Giray, H. Buyruk, S. Oytun i Cudi Meriç, H. Dogru. F. Kande ; mir, H. Tolunay, B. Taş, G. Ok [ tay, M. Üzer, M. Sezer. Deniz kuvvetlerinde Deniz Kuvvetlerinde bu yıl oramirallik sırasına gelmi? koramiral bulunmamaktadır. Koramirâl lik sırasında ise 3 tümamiral bu luimaktadır. Bunlardan biri kor amiralliğe terfi ettirilecek diğer ı ikisi emekli edileceklerdir. j Koramirallik sırasındaki tümamiraller şunlardır: (Devamı Sa. 7, Sü. 4 de) ' Orgeneral Sunalp Kurmaylara, "Devlet mahna ve parasına tenezzül etmeyin,, dedi •s KARAYAZI (Ennrum) Karayazı'da parti münakaşası yüzünden İki grup arasında çatışma çıkmış, Ecevitçi olarak tanımlanan CHP'li gençlerle Tiirkeş taraftarı komandolar bıçak ve sopalarla birbiılerine glrmişlerdir. Olay, iki tarafa mensup gençler arasında kahvede başlayan bir münakaşa ile patlak vermiştir. Daha sonra şehir meydanına çıkarak kavga eden gençleri halk ayıramamış, taraftarlann da katıimasıyla büyüyen kavga çalışma halini almıştır. Taş, sopa, muşta ve bıçaklarla birbirine giren gençleri, bir jandarma müfrezesi havaya ateş açarak dağıtabilmiştir. (Devanu Sa. 7, Sü. 3 de) 3.000 Karavan Rallıcısi Istanbul'da Uluslararası Kampcılık ve Karavancüık Federasyonu'nun (PICC) düzenlediği 1973 Karavan RaUy'sine katılan 3 binden fazla yanşçı, dünden itibaren Istanbul'a gelmeye başlamışlardır. Kilyos'ta 14 Agustos'a kadar sürecek olan Uluslararası Kampcılık ve Karavanacılık Federasyonu'nun 34. Kongresi ayni zamanda Türkiye'deki kampcılık karavancıhk çalışmalaımı geli.ştirmek amacını gütmektedir Kilyos'ta, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı tarafından çeşitii hazırlıklar yapılmıştır. Bu arada 3 binden fazla yanşçmın 10 gün süreyle kamp kuracaklan Kilyos'taki turistik tesislerin yanındaki alanda birçok dükkân açılmıştır. Cumhuriyetin 50. kuruluş yıldönümüne özellikle denk getirilen kongre, karavan rally'si için Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kamp alanında 10 milyon liralık yatınm j yapmıştır. Ayrıca Istanbul Sağlık Müdürlüğü de kamp alanında bir revir kurmuştur. 29 ülkeden 38 [ federasyonun katıîdığı kongre ve ralli'ye katılan yarışçılar. Kilyos'taki kamp aianındaki kongre ve j kampcılık faaliyetlerinden başka, çeşitii gezi ve yarışmalar da yapacaklardır. ' (Fotoğraf: Tul»y DİVİTÇİOGLÜ) I Basbakan Talıı; seçim yasaklarına uyulmasını istedi ANKARA, (Cumhuriyet Biirosn) Basbakan Naim Talu. dün başlayan seçim yasaklarıyla ilgili olarak devlet kuruluşlarına bir genelge göndererek, seçim sonuçla rınm resmen ilân edileceği tarihe kadar, ilgililerin kanun hükümleıinin uygulamasına azami titizlik göstermelerini istemiştir. Başbakanm genelgesinde, «devlet, katma bütçeli idareler. il özel idareleri, belcdiyelcrle bunla ra bağlı daire ve müesseseler, ik tisadi devlet teşekkülleri. bunların kurdukları müesseseler ve or takları ile diğer kamu tüzel kişi liklerind" çalışan memurlarla, umumi menfaatlere hizmet eden dernekler ve bunlarda görev aimış bulunan memurların seçim lerde tarafsızhklarını korumaları» istenmektedir. (Uevamı Sa. ', Sü. 2 ae) îstanbul Barosu Başkanı Burhaıı Güngör, Danıstay Kanunu' na 1740 ssyılı kanunla eklenen ve «Görevli daire veya kurul, veya kanun sözcüleri tarsfından getirilen veya idarece gönderilen gizli her türlü belge ve dosyalar ile, reddi hakim istemi üzerine reddedüen hakim tarafından bu hususta verilen cevap, taraf veya vekillerine incelettirilemez» fıkrasının kişinin, savunma hak : kını ortadan kaldırdıgını ve bu ı yönüyle Anayasa'ya açıkça aykı' n düştügünü bildirmiştir. İlgili kuruluşlan Anayasa Mah kemesi'ne iptâl dâvâsı açmaya çağıran Güngör, «Bu hüküm, savunma hakkını ağır surette zedelemektedir. Bu madde hükmüne göre, Damştay'da göriilen bir dâvâ ile ilgili olarak herhangi bir idare ajanının «gizli» kaydı üe göndereceği her türlü belge, ne taraflarca ne de vekillerince incelenemeyecektir. Demek kl, Damştay'da bir dâvâcı, kendisini neye göre savunaeagını bilmeden, karanlıkta örülmüş bir ağın içine girmek ve dâvâsını niçin kaybettiğinl anlayamamak gibi ağır bir tehlike ile karşı karşı i ya getirümiş bulunmaktadır» de1 miştir. Ağır tehlike Almanya'dan gelen 6 kişilik iki işçi ailesi Babaeski'deki trafik kazasında can verdi Parti sözcüleri düzeni eleştirdiler ANKARA Cumhuriyetçi Güven Partisi Genel Başkanı Turhan Feyzioğiu, hayat pahalılığı ve fiyat hareketlcrj konusunda dün bir demeç vernıiş, «fiyatların gelirlerden daha hızlı yükselmesini önlemek şarttır. demiştir. «Pahahlığın bir kısmının milletlerarası köklere dayandığı ve başka ülkeierdeki hızlı fiyat ar(Devamı Sa. 7, Sü. 1 dc) Köy öğretmeni genç bir kadın 4 yıl önce kendisine tecavüz eden babasını öldürdü ADANA, (Curahuriyet Biirosu) Adana dün yeni bir «Neclâ Tutuş» olayına sahne olmuş, genç re güzel ılkokui oğretmenı Sultan Karayığit, öz babası Kadir Karayiğit'i (55) tabanca ile vurup öldürdükten sonra Savcılığa gelerek «Babamı beni kirlettiği ıçin öldürclüm» demiştir. Cinayet saat 13.00 sıralarında Yavuzlar Mahallesi 535/5 sokaktakî 38 Noiu evde işlenmiştir. Savcılıkta verdiğı ifadeye göre, Geben köyü ükokul öğretmeni Sultsn Karayiğit (18> bundan 4 yıl önce babası tarafından kirletilmiştir. Kahraman Maraş îlköğretmen Okulunda öğrenci iken babasının kendisine içki içirerek tecavüz ettiğini söyleyen Sultan, olaym gelişimıni ve işlediği cinayeti soğukkanlı bir şekilde şöyle anlatmıştır: (Devamı Sa. 7, Sü. 5 de) Oevlet Güvenlik Mahkemesinde görev alacak üye adaylarının adları saptandı ANKARA Bakanlar Kurulu, Devlet Güvenlik Mahkeme | lerinde görev alscak üye aday ; larının adlarını saptamıştır. j Bu konuda Başbakanhk Basın Merkezi aracılıj) ile yapılan açıklamada şöyle denilmiştir: j «Bak«nlar Kurulunun toplantısında. Izmir ve Adana İl merkezlerinrie kıırulacak Devlet Güvenlik Mahkemelpri Başkan1 (Deramı Sa. 7, Sü. 1 de) | BABAESKİ Edirne Istanbul karayolu üzerinde Babaeski , yakınlarında, yurda izinli gelen bir işçinin kullandığı otomobille kamyon çarpışmış, 6 kişi ölmüştür. ; Kapıkule gümrüğünden yurda i giriş yapan ve içinde iki ailenin bulunduğu MAA819 plakalı otomobil, saat 07'de Babaeski'ye 6 kilometre mesafede aksi yönden gelen şoför Bahri Isıdak yönetimindeki kamyonla çarpışmıştır. Alman plakalı otomobili yöne I «Bugün» gazetesl Yazı Işlerl Anayasa'nın herkese, meşru bühapıs tün vasıta ve yollardan faydala , ten işçinin uyuması sonucu mey • Müdurü Sabrı Yılmaı cezasını çektig] Sağmalcılar Cenarak iddia ve savunma hakkını: dana gelen kaza sonunda aynı otomobilde bulunan Mehmeı [ zaevinden meşruten tahliye edilsağladığını belirten Güngör, gizmiştır. lice düzenlenen belgelerin, hak: Çelik (32). Emine Çelîk (25), IsYurt dışına kaçan Mehmet S. sahibinin haberi olmadan hükme i mail Çelik (2). Adero Acar (30) Evgi'nin bir vazısı yüründen 1 esas abnamayacağını, Anayasa1 Hatice Acar (24) ile S aylık bir nın yargı faaliyetlerinln açık ve j çocuk feci şekilde nlmüşlerdır. '• yıl 4 ay hapis cezasına mahkum DOUGHS, (tngiltere açıklan) Kaza sonunda Alman ptakah edilen Sabn Yılmaz'm tahliyekararlarm gerekçeli olmasını Dunyanm en büyük «kapalı» otomobil tanınmaz hale gelmiş siyle Sagmalcılaı Cezaevinde (Deramı Sa. 7. Sü. 6 da) eğlence merkezlerinden biri olan j ve cesetler yola yayılmiştır. Yo ş fikir »uçundan mahkum olarak yedi kath lüks «Summarland» lun kapanması yüzünden araçÇetın Altan. OoSan Koloğîu, otelinde. Perşembe gecesi çıkan lar bir süre başks voldan gelAbdülkadiT Billurcu ve Osman bir yangm, en az 41 kişinin ya1 mi«lprr(ir ! Saffei Arolat kalmışlardır. OLAYLARIN narak veya dumandan boğularak I ölmesine yol açmıştır. Korkunç ' ARDINDAKt yangında en az 80 kişi de yaralanmıştır. Polis yangınm, minyatür bir golf sahasında çıktığını tesbit etmiştir. Olay sırasında burada birkaç çocuğun kibritle oynadığı alıştna Bakanı Alj Nafli Buna karşılık Alman Haberler sınırları içinde daha titiı davgöriilmüştür. Erdem'in Almanya eezisiAjansı (DPA) biraz değişik birânması gerekİT. Gercı bu tibl İngiltere ile trlanda arasında nin yankıları çeşitii yoçimde haberler vermektedir. hallerde diplomatik nezaket eobulunan Man adasındakj lüks rumlara yot açmıştır. Sayın reklerivie isler firthas edilebiÇalışma Bakanı Erdem. buotelde, yangın sırasmda, 4000 kiBakan'tn demeçlerine bakıhrsa lir ve cdilecektir; »m» Fedpral nun üzerine bir bamn toplantışinin bulundugu bildirilmistir Almanya'da hayati tehlikeye Almanya Cumrnırivrtimfc Çah$~ı yaparak kamunvunu avdınUtYüzlerce kişinin diskotekte dans düşmüs, Alman polisi kendisima Bakanimızın ölüm tehlikemayi düşünmüştiir. Bu vararlı ettigi ve saunalarda bulunduğu ni bu konuda uyarmıs. ama resiyle burun buruna seyahat etbir davranıs olacaktır. Çönkü sırada, alevlerin korkunç bir hız rekli teminatı verememis, Sayın titin) iddia etmpsinrten docacak bir polis romanına benzeven hiî 1 bütün binayı sarması üzerine Erdem bu nedenle rezisini yanvankıtann hesabı da düşüniilkâyenin eerçek çİ7jr leri?le öttsın bir panik baş Röstermiştir. da kesip dönmrk zorunda kalmelidir. renilmesi eereklidir. Ali Naili Binada bulunanlann çoğu, ilk mıştır. Gene Sayın Bakanın Erdem. Türkiye Cumhuriveti Şu satırlann va/ıldıpı daklaçıklamalarıns töre. Almanya'Hükümetinin Çalışma Bakanı kattaki dev pencerenln camını kalarda Sayın Erdem'in basın daki işçilerimizle yaptiğı topsıfatını taşıdığı için rittiği vatonUntraı henüz baslamrştır. kırarak kendilerinl dışanya atUntılarda solcular protesto hahancı ülkelerde ic politlkava raAma bu konuda Sayın Bakanımışlardır. Binanın camlarından reketlerine Kİrismiş, olaylar çıtınm sayılacak davranışlardan ••• büyük bir kısmı. daha sonra cekarmışlardır. kaçmmasi, ve yıbancı devletler (Devamı Sa 7 Sü. 3 de) henijemi sıcaktan erimiştir. (a a) Harp Akademilerinin 1972 73 öğretim yılında mezun olan 84 kurmay subayın diploma töreninde bir konuşma yapan Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Turgut Sunalp, kurmay subaylardan «politika ile uğraşmamalarını» İstemiştir. Sunalp, konuşmasında yeni mezunlara şu öğütlerde bulunmuştur: «Hak etmediğiniz devlet mahna ve parasına tenezzül etmeyin, dünyada hiç bir olay gizli kalmaz. Eger şahsi menfaatlnizi ve refahınızı memleket menfaatlerine tercih ederseniz, evvelâ maiyetiniz sizi mahkum eder. Orıdan sonra, belki rütbe ve mevki sahibi olabilir^iniz. fakat mutaber bir insan olamazsınız. Dürüst olun, yalana yer ver(Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) Lüks otelde çıkan yangmda 41 kişi yanarak öldü Gazeteci Sabri Yılmas meşruten tahliye Savunma hakkı edildi GERÇEK Oluralu bir not C i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog