Bugünden 1930'a 5,432,635 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Dünya Yüzme Birinciliği bugün Belgrad' haşhyor Bugün sadece Şampiyonanın açılışı yapılacak. 4 Eylül'de başlayacak yüzme yarışmaları için Millî Taknaımız yann Yugoslavya'ya gidiyor... BELGRAD Dünya Yüzme Atlama ve Sutopu Şampiyonası bugün Yugoslavya'nm BajkenÜ Belgrad'da başlayacakbr. Bugün Şampiyonanın açthf t&reni yapüacaktır. 11 k kez düzenlenen bu çampiyona için hazırlanan programa gore yann artistik yüzme, atlama ve sutopu karşılasmalan, 4 eylüide de yüzme yarıjmalan başlayacaktır. Şampiyona • eylülde sona erecektir. Dünya Şampiyonasına katılacak yüzücülerimiz ise yarcı uçakla Belgrad'a gideceklerdir. Şampiyonaya üç baysn, üç erkek yüzü cümüz ile Federasyon Ba;kam Fahiman Akdağ ve dört antrenör katılacakttr. Yugoslavlar şampiyona için Eelgrad'ın üç ayrı bölümünde oiaeanüstü özellikîere sahip üç havuz hazırlamışlardır. Programlar hiç bir zaman ikl final çatışmayacak şekilde düzenlenmiştir. Bu duruma göra gerek gazeteciler, gerekse seyirciler daima finalleri izleyebileceklerdir. Ote yandan Uluslararası YUzme Federasyonu Güney Afrika i!e Rcdezya'yı bu ülkelerin spor da ırkçı bir politika izledikleri nedeniyle tiyelikten çıkardı. İki ülkenin federasyon üyeliğinden çıkarılmalan karan 14 üyeli Uluslararası Federasyonun bürosu tarafından alınmış olup bu iki ülke yüzücüierinin tüm uluslararası yanşmalara katıiamayacaklan anlamına gelmektedir. Federasyon bürosu, bu kararı, geçtiğimiz Mart ayında iki ülkeyi zıyaret eden üç kişilik bir komisyonun raporunu inceledik te:\ sonra almıştır. Bilindigi gıbi, ülkede izlenen ırkçı poiitika nedeniyle Güney Afrika sadoce birkaç dalga ulus lararası yanşmalarc katılabilrncktcdir. Uluslararası olimpiyat komiresi ise Gür.ey Aîrikayı iki •n önce oyunlardan çıkarmış\l tır. Halen Olimpiyat oyanlann dan resmen ihraç edilmemiş olan Rodezya ise, hatırlanacağı K*it)i, Münilı oyunları sırasında cteki Afrikah ülkelerin çekilme tehditleri sonunda oyunlara katılrr.aktan engellenmişti. SHANE GOULD Balkan Yelken Şampiyonası devam ediyorNastase: "Profesyonel Tenis YÜZMEYI Birliğinin KESIN verdiği 5 bin OLARAK Kalkış, Finn'de dolarlık B1RAKT1Ğ1N1 cezayı Olimpiyat ödemeye AÇ1KLAD1 NİHAT YENEL. YALÇIN GÜRKAN EKİBİ F.D.'DE BİRİNCİLİĞİ KAZANDILAR.. OPTİMİSTTE İBRAHİM KALKIŞ 2. VE 3. YARIŞLARDABİRİNCİ VEİKİNCİOLDU. Gould, 1975 yılında liseyi bitirmeden hiç bir yanşmaya da girmeyecek STDNET Münlh Ollmplyatlan'nln «Altın Kıa» yalı yüzücü Shane Gould, yüzmeyi kesinlikle bıraktığını açıklarruştır. Ünlü yüzüctlnun babası Ron Gould, lozının Usey) 1975 yılında bitirmeden hiçbir yarışmaya katılmamaya karar rerdigini söylemiştir. Daha önc« gelecek haft* sonunda 'yapılacak Avustraly» kıs îampiyonaları ve Şubattakl Ingiliz uluslar topluluğu oyunlânna katılacağım bildiren 16 yaşındaki Shane Gould, bu fikrinden de vaz geçmiş ve karar değisikligini antrenörü Forbes Carslile'» bildirilmistir. Shane Gould, bundan önce de birçok kere yüznneyl bırakacağını söylemesine rağmen sonradan fikrini degıştirmişti. Ancai babasının bu açıklaması karşısında hiçbir yorumda bulunmamıj, sadece Cuma günü düzenleyecegi basm toplantısmda baa açıklamalar yapacağım söylerr.iştir. ikincisini geçti FJ). YARIŞMASI OHmpik rotada yapılün Balkan Şampiyonasımn 1. F.D. >arışman zevkli ve çekişmeli geç miştir. Ülkelerin ikişer ekipie katıldığı yarışma sonunda bitişi, Dujan Davorin (Yugoslavya) birinci olarak geçmesine rağ> men Yurıanlılarm verdifi protes to üzerine bu ekip Komitece dis kaiifiye edilmiştir. Bitişi ikinci geçen N:hat Yenel Yalçın Gürkan birinci olmuşlardır. İkin ciligi Yunanlı Dimau • Kurkulas üçüncülüğü de gene avnı Takımdan Bonas Galanakis almışlardır. Güçlü Bayar Süleyman Külçe ise sonuncu olmuşlardır. niyetim yok, • 5? Balkan Yelken Şampiyonasının ikinci Rününde yelkencileri miz, başanlı sonuçlar almışlar dır. Finn'de Haluk Kalkış birincl olurken Yunanistan'm O limpiyat ikincisi Hatzipavlis ile r 1971 Akdeniz O^ unları Şampiyonu Yugoslav Minski'yi geride bırakmıştır. FJD. sınıfında Nihat YenelYalçm Gürkan, protes to sonucu ikincilikten birincüige j'ükselirken, gene Akdeniz Oyunlan ikincisi Yunanlı Bonas'ı geçmİT, Optimist'te îbrahim Kalkış dünkü başansmı sür dürüp 2. yarışı birinci, 3. yanşı da ikinci olarak bitlrmiştir. Yalnız Finn Gençlerde Takımımızdan en iyi dereceyi Murat Bener üçüncü olmakla elde etmiştir. YÜZMEDE 1973'ÜN EN İYI 20 DERECESİ ERKEKLER SERBEST STİL 6I"7 1) Knox (ABD) 51 "8 2) Bure (SSCB) 3) Elliott (ABD) 52 "3 4) Rousseau (Fransa) 52"4 5) Montgomery (ABD 52 "5 6) Matthes (D. Alm.) 52'8 52"8 7) Pvttel (D. Alm.) 52"9 8) Andersson (ABD) 9) Steinbach (B. Alm. ) 52"9 10) Skinner (G. Aftika ) 53" 63'1 11) Klatt (ABD) 53 "3 12) Carper (ABD) 13) Wenden (Avustral) 53 "2 53 "3 14) Krivtzov (SSCB) 53"4 15) Murphy (ABD) 53"4 16) Babashoff (ABD) 53"4 17) Bottom (ABD) 18) Krumpholz (ABD) 53"5 19) Philipps (Kanada) 53"5 53"5 20) Brush (D. Alm.) 200 METRE: 1) Montgomery (ABD > 1'53"7 2) Krumphols (ABD) 1'53"9 3) Backhaus (ABD) VSV'6 4) Pytteı (D. Alm.)1'54"7 1'54"8 S) Bure (SSCB) 1'54"8 6) Klatt (ABD) 7) De Mont (ABD) 1'56" 8) Steinbach (B. Al.) r56"i 9) Greenwood (ABD) 1'56"3 10) Rousseau (Fransa) 1'56"4 1'5<5"4 11) Favero (ABD) 12) McDonnel (ABD) 1'56"4 1'56"3 13) McKee (ABD) 14) Brinkley (İng.) 1'56"7 15) Lampe (B. Alm.)1'56"8 16) Namorado (Brez.) 1'56"9 17) Mıller (ABD) 1'57"3 18) Wenden (Avustralya) 1'57"3 19) Samsonov (SSCB) 1'57"4 20) Zarnownecki (ts.) l'âr'5 1) De Mont (ABD) FtNN BÜYÜKLER Haluk Kalkış. çekişmell bir yarışmadan sonra Olimpiyat ikincisi ile Akdeniz Oyunları Şampıyonunu eeçmiştir. Diğer yelkencilerimizden Levent Özgen dördüncü, Ayhan Öıı gcn rtokuzuncu, Uğur Gürler ise 11. fsonuncu) olmuş'ardır. Romanya'mn iki, Yugoslavya' nın üç, Yunanistan ve Türkiye'nin dörder ekiple katıldığı dtİTjkü 1. yarışmanın ilk üç sıra laması şöyledir: 1 Haluk Kalkış 2 Mmski (Yugoslavya). 3 Hatzipavlıs (Yunanistan). FİNN GENÇLER: Yugoslavya'nm girmediği, Tiir kiye, Rorr.anya ve Yunanistan'm üçer ekipie yarıştığı Finn Genç lerde Murat Bener üçür.cü olur ken Orhan Tüker sekizinci, Şener Firik de dokuzuncu (sonuncu) olmuşlarriır. İlk üç sıralama ise şöyledir: 1 Papaionr.ou 'Yunamstan). 2 Gruia (Romanys). 3 Murat Bener. OPTİMİST İbrahim Kalkış 1. yanştaki başarısını dünkü 2. yarışta da sürdürmüş ve birinci olmuştur. 3. yarışta da ikinci gslmiştir. Optimistteki ikinci yarışçımız Tugrul Kaçalay 2. yarışta bejinci, 3. yarışta ise dördüncü olmuştur. Dünkü iki vanşmanın İik üç sıralaması şöyledir: 2. Yarış: 1 İbrahim Kalkış. 2 İspas Horia (Romanya), 3 Radumarian (Romanya). 3. Yarış: 1 İspas Horia (Romanya». 2 ibrahim Kalkış. 3 Zartalides (Yunanistan). BUGtNKÜ PROGRAM: Balkan Yelken Şampiyonasmda bu sabah Optimistlerin 4. F.D. ve Finnlerin de 2. ve 3. yarışiarı yapüacaktır. NEW YORK (AF) Protesyo nel Tnis Bniigı Başkanı c lıft Drysdale öncekı gün bir açıkla ma y^parak geçen Hazuan WimKedon'da yapılan tenıs tur nuvasna karşı birliğin aldığı boykct kararına uynıayan Romanyfilı ünlü tenısçı Ilie Nasta 1 se ile Avustralyalı R«y Keldie nın dısiplın kurulu tarafmdan para c?zasına çarptınldığını ve bu oyuncularm 1974 senesınde Birlik tarafmdan düzenlenecek üç tenis turnuvaMnda oyr.aülmamf.sına karar verildiğim belirt miştir. Disroun Kurulu adı geçen boy kot kararına uymayan İngiiız tenısçı Rüger Taylor hakkmda henüz bir karar almamıştır. An cak Başkan Drysdale, Taylor'a da benzer cezalar verılecegini umduğonu söylemiştir. Xas:p.se'ye 5 bin dolar para cezası verılmişti. Başkanuı açık lamas:na göıe Keldie'ye ise Din dolar ceza takdir edilmiştir. Nastase 5 bin Öteyandan halen dünyanın tüm un!ü tenıs'jıientiin İcf.ınoığı Forest Hills'deki (New Yorkl serbest ten:s ıı.. ,.u>asın da bulunan Nastase ker.dısma verilea bu cezayı çok tazla ')Uİdugıır.u belirtmiş, 5 bin dolan cebindeı» ödemeye niyctı oimadığını açıklamıştır. Ancak renis Ojimcuları organizasj onıl kendisine yardım ederse bu parayı ödeyebileceğini iîade eden Nastase, «Yahut Romanya Ten'S Federasyonu öderse öder, yoksa ben bu parayı ödemiyecegim» demiştir. Ancak, üzülmenin ve hata yapmanın yanında beliren bır gerçek beni çok sevincfirdi. Demek ki, gazetemizde hakikl spor clan avcılık için ayrılmış bulur.an bu köşecik ve sütuncuk memleket içinde yerini buluyor ve ilgi ile takip ediliyor. Avcı'.ıgın her spordan evvel var olduğ"jnu, sporlarm kralı oldugunu geçmiş yazılanmda konu ederken, dayandığımız tek dayanak TARİH dedigimiz asırİarın Bzellikleri içinde yer alan ava dair yazılarrfır. öyle kt, geçmis yıllara ait bir eser görseniz; heykel, yazı, resim, mutlaka avcılığı belirten işaretler» le süslüdür. Kazılarda çıkan tarihi eserlerin hemen hepsi av hayvanları ve avla ilgill birer meşale gibidir. Bıldırcın ve çil ıvınm blrllkte olmasını Merkeî Av K o misycnu bu yıl uygun görmediğinden çil avını da kınalı keklik avı ile birlikte 9 eylüle ertelemiştir. Bu düzeltmeyl yaparken yine bir gerçeğe temas etmeden kendimi alamayacağım: öyle avcılar biliyorum ki, nerede Ise tüfek seslerini yöneticilere duyuracak kadar şehir yakmlannda, av mevsimi tfışında avlanırlar. Kanua ve vicdan tanımazlar. Buna engel olacak yeni av kanunu çıkmadığı için de cezalandınlamazlar. (Snun için tüm yurt avcılanndan ricam; bu kanunun çıkmasına yardımcı olmalandır. Rastgele aveı kardeşler..; 100 METRE: 4T'4 2) Shaw (ABD) 3) Kulasalu (Avstl.ya) 4'2"7 4) Tyler (ABD) 4'2'9 5! Tingley (ABD) 4'2'9 6.ı Favero (ABD) 4'3" 7) Klatt (ABD) 4'4"2 8) Cooper (Avustral. ) 4'4"8 9) Backhaus (ABD) 4'5"1 10) Bellbring (İsveç) 4'5"3 11) Hartung (B. Alm.) 4'6" 12) Bure (SSCB) 4'6"3 13) Pytell (D. Alm.) 4'6'6 14) Holmberg (İsveç) 4'7"5 15) Kinsella (ABD) 4'7"6 16) Samsonov (SSCB) 4'8'6 17) Pannov (SSCB) 4'8"7 18) Badger (Avustral.) 4'8"8 19) Sperling (D. Aml) 4'8 "8 2(ı > Krumpholz (ABD) 4'9"1 1500 M E T R E : 1) Holland (Avustralya) 1537"8 2) De Mont (ABD) 1551" 3) Kinsella (ABD) 15'58"4 15'58"4 Favero (ABD) 5) Tingley (ABD) 16' 2'2 6) Bmnner (ABD) 16' 8" 7) Bellbring (İsveç) 16'10"4 8) Orr (ABD) 16'11"6 9) Parinov (SSCB) 1612"3 10) Backhaus (ABD) 16'12'6 11) Nelson (ABD) 16'15"1 12) Shaw (ABD) 16'15"2 13) Badger (Avustralya) 16'17"1 15) Naber (ABD) 16'18"3 15) Freudenberg (B. Alm.) 16'21"4 1622"7 16) Lalot (Fransa) 17) Tetlow (Avustralya) 1623"1 18) Kvgrafov (SSCB) 16'28"2 19) Holmberg (İsveç) 16'29" 20) Van Klooster (Hollan.) 16'30" Balkan Yelken Şampiyonasına düc de devam edilmiştir. Resimde optimistlerin yanşmasından bir an.. (Fotoğrat: Ali Alakuş) KAPTAN LĞLR 11 Y1LL1KFUTBOLYAŞAMISIM DÜN GECE DOLMABAHÇE STADINDA KAPADI... BeşiKtaş, G. Sarap ile penişemedi: 11 • Maçın gollerini Gökmen ve Necmi attılar. Şöhretlerde de Beşiktaş, G.Saray'ı 43yendi. STAD: Dolmabahçe HAKEMLER: Kecıal Akay (7), ETOI Çakar (5), Emm Tuncer (6). CALATASARAY: Ya?in (7) Samim (6), Muzaffer (6), Tuncay Aydın (6) • Korhan (7), Bülent (6), (Suphi 6), ügur (10), (B. Mehmet 7) • Metin (7), Gökmen (6), K. Mehmet (7), (Ekrem 6) BEŞİKTAS: Sabri (6) (Aydın 6) Ahmet (7), Niko (6), Vedat (5), Zekeriya (6) (Forruh 6) Miliç (5), Atakan (6), Bülent (7) Sanlı (7), Necmi (7), Mustafa (4). TJğur'u da uğurladık dün gece.. Galatasaray':n ve Türk futbolunun bu efendısini Dolmabahce'yi dolduran kadir bilir seyir ci. son gününde de yalnız bırak mamışn. Kaptan dokuz dakika ojT.adığı veda gecesinde futbol severlerden 17 yıllık basarı do lu spor yEşantısınrn en büyük ar mağamnı almış oldu böyiece. Ha kemin maçı kesen düdüğü Uğ^r'u bir anda Galatasaraylı ve Beşlktaşlı arkadaşlarının onıuzlannda yükseltti. Ve büyük. sevgi göçterileri arasında futbolumuzdan kaydı gitti. Ona yapılan bu sevgi gösterisi de, verılen armağanlar da, aslında onun futbolumuza verdikleri yan:nda çok küçük kalırdı. ULUSLARARASI ANKARA TENİS TURNUVASI 39 EYLÜL'DE YAPILACAK ANKARA 15. Uluslararası Ankara Tenis Turnuvası 3 9 eylül tarihlerl arasında yapılacaktır. Cumhuriyetimizin 50. yılı nedeniyle bu seneki turnuvaya birçok UnlU raket dayet • • dilmiştir. Ankara Tenis Kulübü kaptanı Yıldıray Das'tan alınan bilgiye göre 15. Uluslararası Ankara Tenis Turnuvasına katılacak raketler şunlardır: BAYANLAR: Helena Anliot, An Chare'otto (tsveç), Anne Mette Soerenson, Mari Ann Glougrat (Danitnarka), Suput Jiliya (Yugoslavya), Elina Duruhman (Finlandiya), IJubka Balkova (Bulgaristan), Mi» Carmen Perea (İspanya). ERKEKLER : Steve Stefanki, Davit Svertson, H. Fritz (Amerika), A. Castanon, Martorell (İspanya), Matei PampoulOT, Bojidere Pampoulos (Bulgaristan), B. Laszlo, I. Meszaros (Macaristsn), J. Zo. ran. Üzülmenin tesellisi M. Aziz BOLEL Bu yılı hariç tutarsak, 40 yıllık avcılık yaşantım boyur.ca bıldırcın avı ile çil avı birlikte başlardı. Öyle ki, çil kekliği en erken kuluçka olur ve yumurtlar; bıldırcınlar daha tüylerini düzmeden, çil kekliklerin uzunca süren uçuşlarını görmek mümkündür. Böyle bir ahskanlık içerisinde geçen haftaki yazımda av mevsiminin açılışına değinerek, «Bıldırcın ve çil avı başladı» diye yazmıştım. Sonradan bu hatayı anladım, ama İ£ işten geçti, yazı yayımlandı. Merker Av Komisyonu karanna aykın bir durumu hem de avcılığın bir koruyucusu olan ben nasıl oldu da böyle yaptım diye üzüldüm. Birçok eşten, dosttan mektup aldım ve bu hatamı bana açıklayarak soru yağmuruna tutuldum. Sadettin ATEŞ Galatasaray ezeli rakibl karsısında oyuna çok aızlı başladı. İlk 45 dakika boyunca da bü üstünlüğünü sürdürdü. Ancak ikinci yanda üstün ojTiayan, her an gol durumlanna giren Beşik ta, oldu. 2. dakikada Sabri ile karşı karşıya kalan Metin topu Beşiktaş kalecisine kaptırdı. 13. dakikada Metin'den aldığı pasla Beşiktaş ceza sahasına giren K. Mehmet Siyah • BeyazU defansm ileride oldugu bir sırada topu üzerine çıkan Sabri'ye çarptırdı. 21. dakikada Bülent'ia ortaladığı topu Sanlı iki metreden Yasin'e geri pası gibi verdi. Galatasaray akınları devam ederken ve 32. dakikada Metin saftdan ortaladı. defansm hatasmdan yararlanan Gökmen kafayı vurciu: 10. Golde top lileleri buldukt3n sonra atlayan Sabrinin hatası büyliktü. İlk ya rı bu skorla kapandı. İkmci yaıiya hızlı başlayan Beşiktaş oldu. 51. dakikada soîdan ortalanan topa Saniı'nın vurduğu mükemmel kafa, Yasin'ı geçti ancak Aydın topu çizgi üzerinden çıkardı. 59. dakikada Miiiç'in ara nası ile bir anda kendini ceza sahası içinde gören Necmi, Yasin de kalesini boşaltmasma rağmen topu kalenin üze rinden dışarı attı. 67. dakikada Beşiktaş baskısı aolle sonuçlandı. Galatasaray ceza sahası tirerinde kazamlan frikikte Miliç topu Necmi'ye verdi, bu oyuncunun sert şutu barajdan sekerek Yasin': avladı: 1 1. Karşılaşmanın bundan sonraki kısmında çabalar sonucu değiştiremeyince BeskUıç, Galatasaray ile 1 1 berabere kaldı. Uğur'un jübilesinden önc« y»pılan söhretler maçında Beşiktaş. Galatasaray1! 4 • 3 yendi. 400 METRE: 4'0"l (Devamı yann) Viicut Geliştirme Şampiyonası bu gece yapılacak Sampiyon dergl?Inîn düzenledîği Viicut Geliştirme Birinciliği bu gece 21.45'de Kızıltoprak Toroman sinemasmda yapılacaktır. Vücut Geliştirme Birinciliei önce kısa orta ve uzun boyda olmak üzere üç ayrı ksteeoride yapılacak, daha sonra bu üç boyda birinci olanlar arasından da vücut geliştirme jampiyonu seçilecektir. Öte yandan vücut geliştirme birinciligl öncesinde Halter, Taekwon Do ve Karate gösterileri yapılacaktır. Alınan Millî Takımı plak doldurdu • <Futbol bizim herşeyimizdir» adlı plakta Beckanbauer, Müller, Breitner, Kapellmann Hoeness, Heynckes, \Vimmer, Hottges, ü. Kramers ve Grabowski gibi söhretler okudu HAMBURG, (Gökhan BAHŞİ bildiriyor) Bilmdığı gibi 1966 Dünya Futbol Kupası münasebetiyle İngiliz Milli Takımı oyuncuiarı bır longplay doldurarak piyasaya sürmiişler ve tam 2,3 milyon adet plak satmışlardı. Bundan esinlenen Almanlar da 1974 Dünya Kupası yaklaşırken dsvamü surette p'ak doîdurmaya başlamışlardır. Almanlar'm eskı futbol şöhretlerinden ve başsnh bestecilerinden Jack White'in yazdığı meloalleri, Alman Milli Takımı oyuncuları plâk vapıp piya saya Eürmiişlerdir. Koro halınde söylenen melod.ler Beckenbauer, Müller, Breitııer, Kapellmann, Hoeness, Heynckes, Wimmer, Höttges, Erwin, Kremers, GrabowsW gibi söhretler (Eve don) okumuşlardır. Ingilizler'in 1966'da «Back Home» adlı longplayine karşıhk Almanlar'm «Fussball Ist. unser Leben «Futbol bizim her şeyimizdir. adlı long play piyasada 24 mark'a (120 lira) satışa çıkarılmıştır. Bu plâğı hâzırlayan jirketin aynca Dünya Karması tarafın dan söylenen bir longplayi de vardır. «Dünya Karması Konseri» adı altında doldurulacak bu plakta Yaşin, Bobby Moore, Eusebio, Pele, Puşkaş, Müller, Beckenbauer, Netzer, Fritz Wa!ter, Alfredo Di Stefano gibi şöhretler yer almaktadır. Bu şöhretler ayrıca Dalialı Lavi, Roy Black, Karel Gott, Freddy ve Peter Alexander gibi şarkıcılar tarafmdan da destekleneceklerdir. Bu plağm fiyatı 30 mark (150 TL.) olup ejlül'ün sonunda piyasaya sürülecektir. Sakaryaspor, Vefa'yı 21 yendi ADAPAZARI Vefa, Adaparan'nda yaptığı özel karşılaşma da Zülfü'nün kendi kalesine attıgı golle Sakaryaspor'a 21 yenilmiştir. Vefa'nın golünü Mon tamerani atmıştır. Altay, İzmirspor'u 4 0 yendi tZMtR Altay dün gece Alsancak Stadmda tzmirspor'u 4 0 yenerek Zafer Kupasını kazanmıştır. Kaptan Uğur. Sarı Kırmızılı formayı son kez 9 dakika giydi ve arkadaşlarınm omuzlannda, seyircinin büyük sevsi gösteriieri arasında sahayı terketti. (Fotoğraf: AU ALAKUŞ) 4 ALMAN MÎLLÎ TAKTMI PLAK DOLDURÜRKEN..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog