Bugünden 1930'a 5,433,182 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet BASIN AHLÂK TASASINA UTMAT1 TAAHHtT EOER. Sahibi: Cumhuriyet Matbaacıhk ve Gazetecilik T.A.Ş. adına NAZÎME NADt Sorumlu Yazı Işleri Müdürü: OKTAT KÜRTBÖKE Basan ve Yayan: CUMHtJRİyET MATBAACILIK. ve GAZETECİLİK T.A.Ş. Cağaloğlu Halkevi Sk. No: 39 .41 BÜROLAR: * * * ANK lel; Atatürlc Bulvtn Tene» Apt 120920 • 129544 ABOıNE ve İLAN 1 Aylık S aylık 8 Aylık 12 Aylık lurt lçl Iıırt dıjı 30 *)• ÎZMÎR, Halit Ztya Bulvarı No,r 65 kat 3, Tel: 312SO 24709 GÜNEY İLLERt: Kuruköprü 34 sokak No. 40 • ADANA Tel: 4550 • 3934 180 360. 52.S0 1b:. iü 315. 630. Ba$lık (Maktu) 2. ve 1 ncı sayla (Santiml) S üncü «ayfa (Santiml) 4, 5, » ncı sayfa (Eantlmlt Ölüra. Mevtid. Tesekküı (5 Sm.) Nlsan. Nlitâh. Evlenme. Doeunı Ölüm, MevUd. Teşekkür 23 (5 Sm.) 3S0 Ura 80 • 85 > 7S » 100 • 100 » 150 • SAYIS1 100 KURUŞ ' (Baştarafı 1. Sayfada) toplu sözleşme unzalanmasını kabul etmıyorum, grev istiyorunu', «beyaz» olanmda da «ANLÂŞMA Mevcut şartlarla toplu iş sözleşmesinin imzalanmasını kabul ediyorum» denıliyordu. Sabah 07den gece 19a kadar süren oylamaya 3615 işçi katıimış, bunlardan 3599'u «pembe», yani ctgreve evet», 16 işçı de «beyaz» oy kullanmıştır. Yıllık iznini kullanan ve istırahatli olan 400'e yakın ışçi de oylamada bulunmamıştır. Ereğli DemirÇelik'te Milli Piyongo Bılindiği gibi, Istanbulda 22 23 Ağustos tarihleri arasında DISK ve buna bağlı Maden İş' le işveren arasında yapılan gö'rüş melerden olumlu bir sonuç almamamıştı. Sendika, saat ücretlerıne bır ve ikinci yıllarda 2 ser lira zam isterken, işveren ilk yıl için 175 kuruş, ikinci yıl da \Tizde 15 verebileceğinı bildirmişti. Bıınun yanında sendikanm yemek isteğine karşı işveren günde 7 lira para önermesi gibi diğer birçoî anlaşmaziık konulsn da buîunuyordu. Anlaşmazhk konuları, ton lantmın son günü bir tutanakla saptanmış ve sendika, greve gıdilip gidilmemesi konusunda işçilerın oyuna baş\ruracagını bildirmişti. Halk sektörü (Bastarafı 1. sayfada) de, gerçek sanayileşmeye katkısı arttırılacaktır. (i) Ekonomik gelişmeye önemli veya olumlu katkısı olmayan faaliyetlerle veya ölü yaturımlarla büyük ve kolay kazançlar sağlama olanağını özei sektöre açık tutan kapılar. bildirgenin ilgili yerle rinde açıklanan yöntemlerle ve yeni kurumlaşmalarla kapatılacaktır. Öylelikle sermayenin ve küçük tasarrufların daha geniş ölçüde sanayilejmey» yönelmesi «ağlanacaktır.» " ~ ı Gelibolu yarımadasında 22 saat süren yangında 500 hektar çam ormanı ile zevtinlik yandı ÇANAKKALE Gelibolu Ya nmadasımn Akbaş mevkiinde çıkan ve tasa siire içinda Sankız, Kumköy mevkilerine sıçrayan orman yangını 1500 asVer ve 300 orman söndürme peı soneli re halk tarafından 23 saat süren aralıksız çalışmalar somın da dün sabaha karsı kontrol •!• tına almmıştır. Şiddetll rüzgar nedeniyle taa Bamanda geniş bir orman alanını kaplayan yangın sonunda ilgtliler 500 hektar çam ormanı ile seytinliğin ysndığını açıfclamış lardır. Ots yandan Çanakkale Orman Basmüdürlüğü tarafmdan Akbaş ve Anafartalar mevkiinde meydana getirilen ağaçlandırma sahalarının da yanmaya başlaması ne deniyle yogunlastınlan çalışmala n Çanakkale Valisi All Rıza Yaradanakul ve diğer ilgililer Utlemişlerdir. îklnoi Kolordu Komutam Kor general Seracettin Kuloğullan da orman yangınları sırasında yangın bölgesinde helikopterler \f uçarak askeri birliklerin söndürme çahşmalannı kontrol «t miş. ilgili birlik komuUnlanna telsizle direktif Dün yapılan oylamanm sendi kanın görüşlerinın kabulü yönün de sonuç vermesi üzerine işçilere hitaben bir konuşma yapan Maden İş Sendikası Başkanı Özer Er, kendilerine teşekkür etmiş, «yapılacak grevde sonuna kadar direneceklerini ve işçinin hlçbir endişe duymaması gerektığini» söylerrüştir. Ereğli Demir • Çelik İşletmelerinde bu durum karşısmda grevin her an baçlaması beklenmektedir. Bir cep denizaltısı Okyanus dibine oturdu CORK, (trluıda) özel denız dibı araştırmalannda kullaru lan bir cep denizaltısının, Corlt' un 150 tnil kadar açıklarmda, Atlantik Okyanusunun dibinde hareketsiz kaldıgı re içinde bulunan iki Ingilizin kurtanlması için uluslararası bir operasyona başlandıfı açıklanmıştır. Denizaltındaki oksijen, Ingiliz lerin 72 saat kadar yasamasına yetecektir. Operasyon bâşanlı ol madığı takdirde, araştırmacüann Cumartesi günü Türkiye saatiyle 11.30 sulannda kendilerini kay bedecekleri belirtilmiştir. «Pisces • III» adındaki cep denizaltısı, 400 metre kadar derinlikte, Okyanus yatagına oturmuş tur. (a.a) Beyşehir'deki yangın KONYA Beyşehir Devlet Or man îşletmesine bağlı Çamalan ormanlarında atlama suretiyle başlayan yangın 21 saat sonra kontrol alttna almmıştır. Kurucaova bölgesinde daha ön ce başlayan ve iki gün önce kon trol altına alınan yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle atlama yapmış bu sefer de Çamalan ormanları yanmaya başlamıştır. Seydişehir Aliminyum Grup Başkanlığından gönderilen 265 işçi ve çevre kbylerden 110 yurttaşla jandarmaların birliktc çahşmalan sonucunda yangın kon j trol altına alınabilmiştir. Yangın bölgesinde halen 200 lşçi ile jandarmalar ve öteki ilgililer yeni bır atlama ihtimall j ne karşı nöbet tutmaktadırlar. | Beyşehir Devlet Orman İşletme ; si ilgiüleri son vangınla birlikte , bölgede 70 hektar alan ormanın yand:ğını bildirmişlerdir. (THA) ı Şili hükümeti Kamyoncular Konfederasyonunu feshetti SAN'TİAGO Şıli Hükümett Kamyon sahipleri Konfederasyonunır fesih lcaran almı? ve işbası yapmaga niyetli şoförlePB derhal yeni ttraçter TMileceğinl «çıkiamıştır. Hükümetin bu kararlan, ba?kan Allende'nin, geçen 25 Temmuz gününden bu yana grevde olan taşıyıcılara verdiği ultimatom süresinin sona ermesinden 24 saat sonra İçişleri Bakanı Carlos Briones tarafından açıklanmıştır. İçişleri Bakanı. işbaşı yapmağa niyetli taşıyıcıların güvenliklerinin sağlanması için alman tedbırlerden de söz etmiştir. Carlos Briones ayrıca öğrenci. köylü ve işçilere de üikeninbir ucundan öteki ucuna insan ve yiyecek taşınmasma katkıda bulunmalan ve ulaşımı kolaylaştırmaları için bir çağrıda bulunmuşîur. ta a) TASARRUFLARINIZI güvenle yatıracağınız lekstil .endüstrimizin n güclü en güc kuruluşlarındcı zende, kooperatiflerin, baçka halk girişimleriyle birlikte, ekonominin en önemli ve güçiü ke^imini oluşturacağı belirtilmekte ve buna «Hslk Sektörü» Milll Piyangonun dünkü çekillder.ilmektedir. şinde kazanan numaralar şöyleBildirgenin «CHP'nin sosyal dir: adaletçi ve dengeli kalkınma 019575 N u m a r a 1.000.000 Lir» modeli» başlığı altında yayımla337831 N u m a r a 500.000 Lira nan bölümünde ise, CHP'nin 100.000 Lira Kazananlar: sermayeyi sınırlı eilerde yoğunlaştınp. bu çevrelerce yatırıma 026193 094819 183015 239548 436284 yönelme yerine, üretici halkın 40.000 lira Kazananlar: ve çalışanların eliyle yatırım 000649 031408 159232 189274 255856 yapmayı öngördüeü de. ifade e264632 266S92 314996 346647 400335 dilmekte ve şöyle denilmekte475537 493360 dir: Kalkınma modeli 20.000 Lira Kazananlar: «CHP'nin kendi demokratik i Eilchrgenin Örgütlenme bölü«ol doğrultusundaki bu tutumu, ' 0:fi325 017406 021147 025500 036006 münde ise CHP'nin kuracağı düekonomimizdeki daralmaya son ] 039238 059089 065586 069086 071969 vereceği. halkın tasarruf ve ya ı 078646 084007 087089 094016 094662 tırım eğilimini azamî ölçüde de i 098873 101723 107345 119318 120080 ğerlendireceği gibi hızlı kalkın123152 128017 140856 140921 146454 148958 149775 151020 154003 155776 (Bastarafı 1. Sayfada) j ma ile yaygın sosyal acfaletın sağ156796 172677 179249 206470 206993 ğer Alman işçilerinin ücretlerin' bir arada gerçekleşmesini 207309 216737 222559 227888 239705 arttınlması ve çalışma şartları j layacaktır. Üstelik halkın eko j 240584 241690 244061 245548 248357 nm yeniden düzenlenmesi istekle I nomik gücü ile birlikte yönetim , 258056 273344 281437 281591 288011 riyle genişleyen grev. bir dizi olay i deki ağırlığını da arttıracağı ! için demokra'imiz daha sağlam 294503 295272 295496 296263 303652 la sonuçlanmıştır. Öncekl olaybir tabana oturacaktır.» 305263 307896 319200 321149 321662 lar.n yanında, dün sabahın er325839 326810 327003 335830 336457 ken saatlerinde, çalışmak iste j «Hukuk diizeni» ' 346965 353998 363494 368155 371015 yen Alman ve Türk işçileri polisCHP Sözcüfü Tokat Milletve386052 395264 406073 407659 409754 İe birlikte, yine aralarında Türk kili İsmail Hakkı Birler, CHP' ; 411847 428487 429100 455640 456392 lerin de bulundugu grevci işçinin seçim bildirgesinin «Hukuk j lerle çaüşmıştır. Çatışmada, ara 459846 463388 453415 464104 468817 Düzeni» yle ilgili bölümü hak . larında Türklerin de bulundugu 476952 482906 483656 487893 494575 kında yaptığı açıklamada «Tür i bazı işçiler yaralanmıştır. Alman 10.000 lira Kazananlar: ya'nın Sesi Radyosu, olaylarla il ] kiye'nin hukuk düzeni bozuk000666 003338 005389 008702 011609 tur, yavaştır ve pahalıdır» degili. olarak 11 kişinin tutuklandi012987 013216 016979 018277 023363 miş, bozuk düzenin kurbanları Jmı bildirmiştir. 030947 036166 037295 037587 038382 için genel af ve orman affının 038.396 040830 041050 041367 042621 çıkanlacaRını söylemiştir. 042842 055258 056667 061038 061299 Birler, CHP'nin, «Hukuk düTehditle para 067856 068661 069484 076363 076584 zeni» görüşünü şöyle açıklamış077798 079278 081745 085141 087367 tır: sızdırmak 087975 091986 093416 095261 103556 «Yurttaşm en büyük ıstırap 105037 111450 113720 116684 120574 konuiarından biri, budur. Hak istedikleri 121394 124851 125568 127965 133156 duygusu adalet alanında bile taı134417 135409 136461 138474 140070 min edilemeyen halk, bu yüzden 144368 146866 148055 150085 155574 öne sürülen tedirgin ve küskündür. 157383 160194 164956 166538 168673 Öt» yandan Türkiye'de gerek 171509 173347 178372 180575 182653 5 kişi sosyal ve ekonomik düzendeki 186747 192138 193049 193687 194465 boıukluklar, gerek yönetimdeki 201119 201616 202232 205719 207866 gözaltına aksaklıklar dava sayısını o ka208314 209808 216123 220055 223684 dar arttırmaktadır ki, iyi ve ça227327 230160 233508 250866 25672R alındı buk ışleyen bir adalet mekanis258896 261764 266181 266684 368980 ması bile bu davaların «ltından 372981 277486 277805 278000 285688 Beyoğlu'nda oturan vt tiearct kalkamaz. 285886 291846 293941 297424 297828 yapan Artin Iplikçiysn'ı mekHer şeyden önce Türkiye'deki 302099 308561 308733 309159 310691 tupla tehdit «Jip 150 bin lira is bozuk düzeni değıştirerek vatan315712 318943 325956 326122 326151 tedikleri Iddia olunan be? kiçi daşların biribirlerıyle ve devle328304 337934 338018 339564 340527 yakalanarak polis tarafından tin sık sık davalı oimalannı ön341328 344350 34S988 347853 348729 gözaltına ahnmıştır. tddiaya gölemeyi amaç edinen CHP, ikt!358119 358942 359114 362677 366963 re Osman Gümüş, Hüseyin î^ dara gelirse, hukuk alanında da 368650 369606 381025 381916 385626 bilir, Şahin Namlı, Muhsin Es özellikle su tedbirleri alacaktır. 388050 391115 392948 395001 396046 mer ve Abdullah Betll, tüccar• Usui hükümleri davalann 399606 403670 403731 406431 407568 dan İstedikleri paranın Beyoğlu 408298 409573 410146 410692 412875 Nevizade Sokaktaki çop bido daha çabuk sonuçlanmasım saglayacsJc biçimde degiştırılecek414870 414947 424017 427348 427794 nuna bırakılmasmı isteınislerdir. 432491 439880 442005 444137 444850 Bes kişi, polisin aldığı istihba ür. • Yasalarımızla çagdaş Türk 449280 452627 454601 456174 457040 rat ve bilgi üzerine Nevizade 458189 462711 462910 465485 465573 Sokağınd'a yakalanarak gözaltı toplum ve ekonomik yapısı arasındaki çelişkiler, tutarsızlıklar, 466488 479066 484188 484236 489694 na «lınmışlardır. Konu ile ilgili 491255 493676 494021 497074 498188 olarak konuşan bir polis yetki halk yararına giderilecektir. • Hak aramak ucmlasun'.alisi, «Böyjf bir durum intikal 1.0*0 Lira Kaatnanlar: etmiş ve sorusturması başlamış cak ve kolaylaştınlscaktır, dar gelirliler için sdli yardım siste1 Son dört rakarru: 0018, 1246, •tır. Ancak iddianın doğruluğu mi geliştirilecektir. 2023, 2175, 2566, 3158, 3689, 3740, yapılacak soruşturm» sonucu • Uzlaşmazlık konusu o'.ma4505, 4628, 4729, 5064, 5674, 5848, ortaya çıkacaktır» demiştir. yan işlerin adliye yoluyle izlen i 5978, 6735, 6802, 6832. 7280, 7411, mesi zorunlugu kaldınlarak, yurt; 8039, 8097, 8206, 8310, 8434, 8571, taş gereksiz zahmetlerden ve gı! 8659, 8991, 9347, 9732. derlerden kurtanlacaktır. 20TARİKATÇ! 200 Lira Kazananlar: • Bozuk düzenin kurbanlan ı Son üç rakamı: (098. 461, 468, için genel af ve orman affı çıki : TUTUKLANDİ 681, 685. 719. 757, 775, 836, 99«). nlacaktır.» 100 Lira Kaunanlar: KIRIKKALE Polis baskmı Son iki rakamı (.00, 06, 32, 33, sonucunda, gizli ayin yaparken 54). yakalanan «Ceylsnl» tarikatın» menşup 47 kişiden 20'si dün ilk (Bastarafı 3. Sayfada) { sorgularından sonra tutuklanmış Şimdi ne yapacak Şah? En ötır. nemli toplantılara geldıği laman, (Baştarafi 1. sayfada) İsmail Mercanm evinde yakaSiirt'in Husta (Belkıs), Billo lanan ayin yapanlar, Gaziantep' eğer jlizü asıksa, kimse ounu ugraşnğı konuya bağlama;,acak... ris ve Sağlarca kapîıealannda ten gelen Hilmi Kutlübar'm 316 Ülkesinın kadınları ile ilgili bir da «Konjonktivit»e rastlanmışkitabı ve iki teybi ile yakalanmış konuşma yaparken, başka kutır. Gozlerin şişmesi şeklinde belardı. Kırıkka'e Savcı Yardımcı lekla dınleyecek dinleyenler. £liliren hastalıgın kaphca çevrelennde yaygınlaşması üzerine se sı Kemalettin Çerezoğlu tarafın ne bir gümüş eşya alsa, sevdidan yapılaa sorgudan sonra sanık ğı genç kızın adı Sımine ya... ferber olan Trahom Savaş Ekiplardan 20'si tutuklanarak cezaevi tebessüm edecek çevredekıler... leri, hastalıfcı önlemek için çalışDileğimiz, bütün bu haberlene gönderilmişlerdir. malara başlamıştır. rin asılsız; olmasıdır. Komşu lran'ın halkı ve yöneticileri, arnk bu çeşit somnların dışındaki konularla ugraşmalıdır. Sah'ı, başka olayların kahramanı şeklinde görmek istiyoruz manşetlerde.. dün çekildi OLAYLARIN ARDINDAKİ 30 Ağustos (Baştarafı 1. Sayfada) yon Zafer Abıdesı önündekl törenden sonra Zafertepe've gidilmiştir. Zafertepe Anıtına çelenk konulması ve savgı duruşunda bulunulmasından sonra, günün aniam ve nneminl belırten konuşmalar da vapılmıştır. YurtiÇı Bölge Komutanı Korgeneral Abdurrahman Ergeç'in konuşmasından sonra bır subay harekât arazisın: 'anıtmıs ve bilgi vermiş. daha sonra ha'.k. ^oiksek tahsil, malul ve eski muharip gaziler adına konuşmalar vapılmıştır. Konuşmalardan sonra Çalköy'e eıdilmiş ve Yüzbaşı Şekip Efendi Şehitiiği r V ntinde de bir tören düıenlenmjştir. Zafer Bayramı nedeniyle Istanbul'da. Taksım Cumhuriyet Anıtı. Kadıköy KaymakamlıSı bnündekı Atatürtt Anıtı ve Harbiye Orduevı bahçesindekı Atatürk anıtlarır.da törenler yapılmıştır. Taksım Cumhuriyet Anıtı'ndikı tören, çeenk konulması. saygı duruşunda bulunulması v« İstikl&l Marjı çalınmasiyle ba.v lamış. 1. Ordu ve Istanbul Sıkıyönetim Komutan' Or»en°ral Hüsevın Do*an Özgöçmen Anıt Şaref Defterine özetle şunları yazmıştır: GERÇEK İstanbul'dakl törenler Nereye Kadar? (Bastarafı 1. Savfada) bilir. Çiinkü dış ticaretimizin bağlı hulunduğu Batı ülkclerinde de her yıl, en (;ok yiizde 56 olmak üzcre bir artış sapt»nmıkUdıt. Ne var ki Batı ülkelcrinde enflaşyon, sürekli kontrol altında bulundurulmakta ve hattâ kaîkınmanın bir vandaşı olarak araç cüıı kııll?jıılnı.ikl;ıdır. L'cret ve nıaaslar da fiyat jük«eliş lerin c ayak uydurduğu zaman halkın ezilmesi önleıımek tedir. Batı'da biiv|e<iine nitclikler tasıyan fiyat artışlarınm Türkiye'ye rinniik yüzü pahalılığın ithali eörüııtii^iinü kazanmaktadır. Çiinkü kalkınma döneminde biraz eclişmis ülk«nin ihracatından çok yuksck düzeyde bulunaa ithalâtı. çeşitli mckanizma bozukluklan nedeniyle Batı'daki pahalılıği daha da ahartarak ülk»ıiıize aktarmaktaHır. Sürekli fiyat artışlanyla yükselen y»tınm mallan ithalâtı. Türkiye'nin kalkınmasını yıllar geçtik<'e p«halılaftırmaktadır. Hükümetin son kararlarıyla pompalanan ithalâtın ucuzluğa yol a^acağı umutlarını kuşkuyla karsılamak gerckir. Pahalılıfın içeriye dnnük yuzünde ise çcşitli yapısal bozuklukların yanısıra Hükümftlrrin kötü yönetimlerini de saymak gerekir. 12 Marttan bu yan» ne yapacafım bilmeyen ve çesitli siyasi kutuplar arasında dengesini bulmaya çabalayan kabineler, sağlam ve etkili teşhis ve kararlardan uzak kalmışlardır. Talu Kabinesinin son kararlannda da, ekonomik önceliklerden cok seçim önceliklerinin «fir bastığı herkesçe bilinen bir gerçektir. Sonuçta pahahlık anatoru İçinde kaybolan da r gelirli vatandaştır. Yetkililerin bütün nutuk ve demeçlerine rajjm'n fiyatlar bir türlü durmak bilmiyorlar. Ama bu denlj pahaiüık funasının yalnız ekonomik «landa kalmıyacağı, sosyal çöküntülere ve siyasal bunalımlara yol açacağı da bilim verisidir. Bu bakımdan şimdi yankılan yeterince duyulnuyan hirikinv İcri kaygıyla izliyoruz. Bakalım bu Rİdis nereye kadar gidecek, nerede durabilecek? Köln'deki Cevheri (Baştarafı 1. Sayfada) düşüren davranışlara hizmet de«Kilittaşı ve tacı Atatürk olan nilemiyeceğini» belirtmış, «Halk ve nice tnechül azız şehı'len afyon ekimınin vasaklanmasınmirmet ve şükranla anmak ıçın dan o derece vakınmaktadır ki vapı'ıan bir zafer ani'inın onunhiçbir yardımın alyonun verını dp sızlen tazıveye eeldık Buntutamayacağı fikrinde ısrarla da ö'jümsüz ruhlannızla biıtün durmaktadır. M.P haşhaş eKimı üe ilgili yeni bir kar.un hazırla ı Türküm d.yenlen ehliyetle temyarak 42 ilimızı zarara sokan e • sil edıyoruz, ne mutlu.» kim yasağım kaldırmaya çalışa : Orgeneral Dogan Özgöçmen. 1. caktir» demiştır. I Ordu Kararsâhında da tebrikleri kabul etm;stır MP Genel Sekreterı Hilrm tsGenelkurmay Başkanı Sancar, güzar ise, dünkü demecinde tüAmt Kabir özeî defterine «A?iz tün ürünlennın degerlendırilmeAtatürk'üm, büyük eserin Ba*sıni ve modern sigara fabrikalakomutan Meydan Muharebesinin rı kurulmasını istemiştir. kazHnıldığı gün olan 30 Agııstosun DP'nin milliyetçiliği 51. yıldönümünde, bütünü ile il ke'.erine baŞlı, herşeyden münezÖte yandan, DP Genel Başkan zeh olan Türk Silâhh Kuvvetleri Yardımcısı Cevat Onder, «Milli ' yüksek manevi huzurunda minyetçilik» anlayışlarım açıklamış, net ve şükran hisleri ile derin ta «Irkçı değiliz, tefrikacı değiliz, zimlerini sunar» diye yazmıstır. milliyetçiliğimiz milletimızı birGenelkurmay'dakj törende de, leçtirici, yüceltici ve güçlendirici vasıflar taşır» demistir. Hal Genel Kurmay Başkanı Or?eneral Semih Sanrar tebrik'eri kakın temayüllerıne uyan, toplubul etmiştir. Kutlama törenine, mun maddi ve manevi durumuySenato Başkanı. Başbakan. Anala uzlaştırılan sıyasetlerin başayasa Mshkempsi Başkanı, Bakanrıya ulaşabileceğinı de belirten lar ile siyasi parti başkanlan kaÖnder, eğitim ve öğretim müestılmıştır. TBP Genel Başkanı S:seselerinin milliyetçilik idealivas'ta olduğundan törende bulunin gerçekleşmesiyle görevli say namamıştır. dıklarıru da kaydetmiştir. Ecevit İzmir'e gidiyor CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in 9 Kylül'de İzmir'e gı , aeceği büdirilmek:e<îir. tzmır'in î kurtuluşunun ve CHP'nin Kuru j luşunun 50. yıldönümünün KUIlanacağı 9 Eylül'de lzmir'de bır halk gecesı de düzenlenecek. Al. sancak Stadında vapılacak olan şölene araba akrobatlan da katılacaktır. Bu şölende CHP Genel Başkanı Ecevit bır konuşma ; yapacaktır. i Öte yandan. lzmir'de toplantı yapan Ege Bölgesi CHP îl Başkanları. yayımlad.kları bildiride hayat pahalılıgı. köyiünün ürününü değerlendirmesı. ısçi ve es naf ile dar gelırli memur sorunlan üzerinde durmujtur. Bildiride, üzüm, parnuk, tü , tün; iacu::i£jH&gh, lirteü lannın yüks*BG«gı isa¥d te, üreticileıe, değer fiyatı bulmadıkları takdirde ürünlerini elden çıkarmamalan salık verilmektedir. CHP Izmlr İl Başkanı Alev Coşkun ise, aday adaylaıınıo öc seçim için birbirleriyle yarış halinda oldugunu belirtmış. ancak çıkan bazı haberlenn kasıtu ol. duğunu iddia ederek, «CHP bir bütündür. Halk Partisi'nin bilinç li bir tabazu vardır. Bu taban, 2 eylülde CHP'ye yaraşan listeyl çıkarmasını bilecektir» demiştır. Geçit töreni 3(1 Ağustos Zafer Bayrammm geçit töreni ögleden sonra Şetrr Hipodrumunda yapilmıştır. Tören;, Cumburbaşkam Korutürk, Senato Başkanı Anburun, Basbakan, CHP Genel Başkanı Ecevit. Genelkurmay Başkanı Sancar, Anayasa Mahkemesi Başkanı Tay lan, KuYvet Komutanlan. Bakanlar, Büjükelçiler, askeri ate««ler .c kalaba'.ık bir halk topluluğu izlemiştir. Hipodmmdaki geçit törenine katılan a?kerî birlikler. başların da bandolar olduğu halde daha sonra Baskentte gösteri yürüyüçü yapmışlarchr. Cumhurbaşkanı Korutürk. akşam üzeri Kara Harb Okulunda öğrenci'.erin diploma töreninde hazir bulunmuştur. Kaplıcalardan Dünyada bngön j Çin'de kollektif liderlik sistemine geçüdiği belirtiliyor PEKİN Çm Halk Cumhuriyeti 10. Kongresinde seçilen yeni merkez komitesi. 1. Genel Kurul toplantısını dün yapmışür. 31 üyeden kurulu komitenin, başkanlığma yeniden 79 yaşındaki Mao Çe Tung getirilmiştir. Başkan Yarduncılıgına şu beş kişi seçilniiştir: Çu En Lai (Başbakan), Vang Hunş; Ven, Kang Ceng, Yeh Çıen Y'ing ve Liten Çeng. Çuı Halk Cumhuriyeti Parti Merkez Komitesi Siyasal Bürosu na da 21 kişi seçilmiştir. Yapılan açıklamada Merkez Komitesi üyelerinin adlarmm, Çin alfabesine göre sıralanmasının, kollektif liderlik sistemine bi r geçiş olarak kabul edildiği belirtilmektedir. Mevlidi Şerif Kıymetü varhğımıc, FETHİ FİŞEK'in ölümünün 4t)'ıncı gününe * • • sadüf eden 1. EylüL 1S73 cumarteM günü öğle namazından sonra Beyoğlu Agacamiinde okunacak Mevlidi Şerife, dost, akraba ve din kardefr lerimizin tejriflerinl rica ed«riz, Eşl : Türkln Fisek Oglu: Hamit FİKk Cumhuriytt 6827 Fransa'da da (BasUrafı L Saytada) Napoli şehri sağlık yetkilileri beş kasabada 67 kişide hastalık belirtileri görüldügünden hastaneye kaldırıldığını ve karantina ya alındıklarını şimdiye kadar da yedi kişinin öldüğünü bildirmişlerdir. Altmıs kadar lağlık kamyonu bugün kasaba kasaba dolaşarak meydanlara ve yollara mikrop öl dürücü sıvüar püskürtmüî4erdir. Eczanelerin önünde halk a?ı vt antibiyotüt almak için kuyruğa girmiştir. Bir kasabada ise kamyonlann öğleye kadar mikrop öldürücü ilaç sıkmaması yüzunden halk aleyhte gösteriler yapmiîtar. Napoli Belediye Başkanı, denire girmeyi ve deniz hayvanlarının iatışını yasaklaj'an karannı bugün açıklanrsır. (THA) Aşk ve hele bu çeşit kural dışı aşk, sıradan insanlarda bile gülünç kaçmaya basladı. Bir fıkra duymuştuk... İki fare şarap mahzenine girmişler... Altmdan damla damla şarap akıtan bir (ıçının altına yatmışlar. Sonunda ikisı de iyice sarhoş olmuş. Dişi fare, erkek fareyi yanına çağırmış. Dili dolana dolana: Yanıma gelsene, demiş. Erkek fare daha bulanık bir sesle: Yok gelmem, denüs, benim canım kedi istıyor... «Air France» FilistinÖrgütlerine para vermediğini belirtti PARtS Fransız Havayollan «Air France», dün bir bildiri yayınlayarak, hava korsanlığı harekâtı dışmda bırakılması için Filistin örgütlerine para verdigi yo lundakl söyientileri yalanlamıstır. Bildiride, «Air Prance, Isr»U gazetelerinin bu yoldaki iddialarmı kesinlikle yalanlar» denmek tedlr. (al.p.) Nihil BtNGÖL U* Maden Y. Müh. Erjrtn ARIOGLU nifanlandüar. 30.8.1973 ÇınarIat. Cumhuriyet 6828* MEHMET BARLAS MENSUGAT FABRIKASI A.Ş YILLIK z Teşvik sisteminde (Basratafı 5. Sayfada) simi için Hacı ömer Holding" I tei başka Uniroyaria birhkte Koç Holding ve Kayserili iş ; adamlarımn kurduğu başka bir holding de Bakanhğa başvurmuştur. Gübre kesiminde, Hacı Ömer Holding'in rakiplert ise Tekfen Holding ile Arzu İnşaat sirketidir. Bütün bu gruplar Türkiye'nin şimdikl ihtiyaçlarmı tek başlarına karsılajacak büyüklükte tesisler kur.nak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan teşvik belgesi istemektedirler. Bakanlık, bunlar arasında seçme yapma durumundadır. Fakat, Bakanlıga sunulaıı projelerin hepsı birer ön proje özelliğin* taşımaktadır. Bu yüzden, ekonomik kriterlere göre bir seçim yapma imkânı son derece azdır. Politik kriterlere göre seçira yapma ise, seçim platJormuna elrildifi bir sırada çok lor görünmektedir. VEFAT Merhum Şevket ve merhume Zihniye Döken'in evlâtları, Emel Döken'in eşi, Semiha Uzgil'in kardeşi, Şevket Gonen, Güven ve Figen Uzgü'in biricik babaları, Feriha Uzgil'in kaympederi, Esra Uzgil'in dedesi, değerli insan, eski Mülkiyelilerden, Umuml Mağazalar TJL.Ş. Umum Md. Muavini YAPI ve KREDİ BANKASI Şubelerinde 17.Eylül.1973 Pazartesi günü saat 9.00 dan itibaren satışa arzedilecektir. * Tahvlller 5.000. ve 10.000. T.L. küpürler halinde olup hamiline yazılıdır. • Tahvillerin itfa süres! 10 yıldır.İlk 5 sene itfa yapılmıyacaktır. K •ft Ana parası Ödenecek tahvillerin iesbiti için kura usulU uygulanacaktır. * İtfa edilecek tahvll bedeiler! ve tahakkuk edectk faizler her yıl 17 Eylülden itibaren ödenecektir. Yün İpliğinde TUrkiyede Lider olan Boyner S a n a y i Mensucat Fabrikasının Ö z S e r m a y e ve İhtiyatları t o p l a m ı 29.135.0O0 TL. dır. ITAHVILLERI FAİZLİ Kızılderililer Kanada'da bir bakanlığı işgal etti ; OITAWA İki yüz kadar Kızılaerili dün sabah Ottawa'da yer li sorunlan bakanlığmı işgal etmiştir. Bakanlıkta çalışan memur ve görevliler btaayı terketmiştir. Bi nalar polis kordonu altındadır. (aa) BESİM DÖKEN 30 Ağustos 1973 perşembe günü Hakkın Rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 31 Ağustos 1973 günü öğle namazını müteakip Şijli Camiinden alınarak Merkezefendi kabrıstanına defnedilecektir. DÖKEN \Z UZGİL AİLESt Cumhurij'et 6832 Teşvik sistemi Bu güçlük karşısmda Bakanlıgın bütün projeleri teşvik belgesine bağlaması bir ihtimal olarak ortny» çıltmaktadır. Böyle bir yolun seçUmeEi, her iki kolda da asın kapasitenin yaratümssma sebep olabilecektlr. Dolayısiyle de bir planlsma aracı olarak ortay» mtılan te«vüc sistemi, plsnlama ila tıban tabtna çelisen bir uygulaauıua Birmingham'da 3 bomba patladı LONDRA Birmingham"ın merkezindeki bir ayakkabı ma : gazasında dün öğleden sonra bir \ bomba patlamıştır. Bundan kısa bir süre sonra komşu iki magazada daha sigara paketi bUyüklüğünde iki yangın bombası pat' lamıştır. Alınan ilk haberlere göre a n i kaybı yoktur. Ayakkabı magazası. patlamadan sonra çıkan y&ogın yüzunden aglr b ugramiftır. kayıtları 3 EYLÜL21 EYLÜL tarihleri arasında yapılacaktır. Kursa lise ve muadili okul mezunları veya bankalaıda rtiemur olarak çalısmış bulunanlar katılabilirler. Kursla ilgili bıosurler bankalara gönderilmiştir. Enstitüden de temin edilebilir. BANKA VE TİCARET HUKUKU ; ARASTIRMA ENSTİTÜSÜ ' tarafından duzenlenen BANKACILIK KURSU Bankacılık Kursu Faluiltesi Cebeci Ankara Tel 19 13 22 (Her 1; Reklâm: 1105) «S2S (Ak Reklim: 488/6822) ytm bir ftme#ml ssğlınus olv oaktır,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog