Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 31 Ağustos 1973 "Akdeniz ölüyor,, Çevfren s Vehbi BELGİL Soru Sayın dofctor Bon> pard, su kirlenmesi yuzunUen Akdenizia olraekte oltluğu söylentılen doğru mu? Cevap Maalesef doğru Kırlenme bu gunkü hızıyle surup gıderse, yanı, mevcut ve yapılacak fabnkalann artıkJan sorum suzca denıze atılmakta devam eaerse, Akdenızın Kuzey yansı, on yıla varmaz, o!u hâle gehr. Butun AKdenızdekı canlılann yokolup gıtmesı ıçın 25 yü kâfi gelecektır. Soru Akdenizi kirlenmeye karşı daha hassas dunıma getiren ozellikler var mıdır? Cevap Vardır Akdenız, eanlıların yaşantısı bakımından, çik klmsenın sandığından daha naEik faır bolgedır. Akdemz, herşeyden 5nce, kapah bır denızdır. Bu halıyle, bır demzdençok gole benzer Goller nehır \e ırmaklarla beslenmekle beraber, kımyasal artıklann dıbe çoküp kaldığı büyuk hazne lere benzetJebılır Ana hatlarıyle belırtmek gerekırse, Akdenızın dıbının, yanvana konmuş ıkı kâseje benzedığı soylenebılır BurJarın bıri Doguda, dıgen Batıdaıır Fransa veya Kuzey Afnka kıyılarından bıraz uzaklaştınız mı denız 2 000 2.500 metre dennlığe duşer. Bu ita kıyıda, sığkıyı hemen hemen yok gıbıdır. Bunun bır sonucu olaraK aa, Cebeluttar.k Bo gazından gelen sular yuzev sulandır Bu sular, deruzın dıbındeki bırıkıntılerı alıp goturecelc kuvveüi bır akıntı yaratamazlar. tkinci olarak, Akdenizde gelgit (med ve cezır) olajları da pek yoktur. Bu yuzden de sınar, bu denızın hiçbir yennde temızleyicı bır kuvvet olarak karşımıza çıkmazlar Üçuncu olarak, Akdenizde devamlı demz akıntılanrun da olmadıgını soyleyebıüra Ruzgârlann sebep oldugu hafıf akıntılar harıç tabıı. Akıntı olmayışı da. denizdıbi çokuntülerının olduklan yerde kalmalan sonucunu doğurmaktadır. îşte sırf bu nedenterdır kl, Akdenizde buyuk Homerin, lâcıvert sulanm anlata «nlata bltiremediğl Akdemz e bulutsuz bır havada bak^ak, «ulanmn yıne es«sı gıbi parıldadığım goruruz Fauat, bu parlaklıs'bugun ıçın aldatmdır Zıra Axdemz, bu gumuş panltılarının altında, çağ^mızın ortaja çıkardığı çok cıddî sorunlar saklamaktadır. Turkıie, Ege Denızı ve Dogu Akderi7'dekı kıjılan toplamı ba». rnırdan bu deıızle en bujuk ı ı^klsı olan bı ulkedır. Bu ned'enle, Akaenız'ı ılgı lendıren her şey ulkemızı de çok yakmdan ılgılendırır Bu£in, bırçok goller, nehırler denızler gıbl Akdenız de su kırlenmesınden buvuk olçude zarar gormektedır Bu zarar daha çımdıden kendısırı bu>uk olçude hı^ettımektedır. Yak n D ' gelecekte dana da hı«ettıreeektır. Tehlıke kap mızı çalmıştır. Aşağıda oku\acagınız yazı, sıze bu tehhke hakkıraa genış bılgı verecektır Yazıdakı sorulara cevap \eren zat, Fransa nın denlz bholoıiM bılgınlennden Dr. Alam Bompard'd r Kerrhı, AArfenı? ın kırlenme s ı konusunda ıncelemeler japan Dir blhm lstasyonunun başkanıdır. V. B. BağKur'a kısa süreli primle katılmak için 30 Eylül'e kadar başvurmak gerekli ANKARA 45 yaşını geçmıs erkeklerle, 40 yaşını doldurmuş kadınların Bağ Kur Kanunu nun getırdıgı «Kısa surelı prım ode yerek yaslılık aylığına hak kazanmak» ımkamndan favdalanabılmelerı ıçm, 30 Eylul 19T3 ta rıhıne kadar, 1 Nısan 1972 ta rıhınden once on yıl çalışmış bulunduxlanna dair beigelerle Bağ rKur Genel Müdurlugune baş\ urmaları gerekmektedır B^g Kur Kanunu'nun kesm hukmu gereğınce, 30 Ei'lul 1973 tarıhnden sonra yapılacak belgelendırmeler geçerlı sayılmayacaktır. prım odeyerek. yaslılık aylığına hak kazanmak» ımkanmdan, 1 Nısan 1972 tanhınden once en az on yaaanberı herhangı bır ışverene hızmet akdıyle baglı olmaKsızın kendı adına ve hesabına çalışan 45 yaşından bu}uk erkeKİer ve 40 yaşını dolduımuş kadın'ar faydalanabıleceklerdır. On yiiıik eskı çalışma süresı, meslek kuruluşlarınca veya vergl daırelerınce venlecek belgelerlo te\sık edılecektır Vergı daıreıerı veya mesleki lcuruluş ar tarafından usulune uygun olarak duzenlenıp tasdık edılmemış beigelerle, 1 Nısan 1972 tanhınden oncesıne a.t on yıldan az sureyı kapsayan belgeler geçerlı sajıJmayacaktır. Belgelerdekı çalışma surelennm toplamının 3600 gunu bulması gerekmektedır. Kısa surelı prım odeyerek yaslılık aylıfına hak kazanmak ısteyenler, çalışma belgelerı ıç.n gereken formları meslek kuruluşlarmdan temm edebıleceklerdır Belgelerın bu formlara gore eksıksız bır şekılde ve degıştınlmeden duzenlemp vergı daırelen veya meslek kuruluşlarınca onaylanması şarttır. Gerçeğe uymavan belgelerın duzenlenmesı halınde, gerek bunlardan yararlanan sıgortalılar, gerekse belgeyı duzenleyenler hakkında genel hukumlere gora ceza kovuşturması yapılacaktır. Ayrıca, Bağ Kur Kanunu gere ğınce, kurumun bu yuzden uğrayacağı zararlar, yuzde 50 fazlası ve kanuni faızıyle bırhkte tahsıl edılecektır (a a ) Akdenızın her yennde tanık olmaktavız Ikıncı olarak, Cebeluttank B>> gazından îtalja çızmesımn ta ucuna kadar vanm av şeklınae uzajıan kalabalık kıyılann ınsan \e fabnka artıklan gelır Yugos lav ve Yunan sahıllennde s&ıia. >ı merkezlerıjle kalabalık çehır ler azdır Fasat, durum oralarda da kotuye gıtmektedır Dogu Akdemz kıyıları nısbeten daha az kırienmektedır Fakat, Kuzey kıyılardan ınen pısakkr deiızın ortasına kadar gıtmested r Sıze bu konuda bır ornek verenm Rıvyera dakı Nıs ^ehrının açıklannda, bundan 30 vıı once kıyıdan itibaren ancak 300 400 metre'ık bır alan ıçınde ıruk roba rastlanırdı Bu gun bu alan 31 0<X) metre\ e kadar uzamıştır Soru Gunev Fransa, Itaha ve Kpanva kıyılannda vapılnıak U olan buvuk fabrikalar Akdr nızın trirlenmesınde büynk tol ovnayacaklar mı? Cevap Bu fabrıkalann f>n sakıncah yanı, bundan 20 yıl on ce vanı, demz kırlenmesının bu >*uklugıi haıtıcında fazla bır ııknrmzın olmadıgı devırlerde projes'e bağlanmış olmalandır Marsılya cı\ arındakı FOS d» yapUmakta olan muazzam petro kımya ve çel'k tesıslerı bu nOnuaa ornek daya gostenlebıhı. Başka bır ornek de, Korsıkaraı Kuzey kıyısı karşısında I lann kurduğu Montedıson ye\ı madde fabrıkasıdır. Fabnka, tonlarca kımjasal artığı • kir mızı çamuru denıze dokmekıe dır. Korsikalı balıkçılarla halk tan kımseler, gunlük ekmeklerıne yoneltılmış bu büyük tenaıde karjı daha şımdıden gostert yuruyıişlerinda buluamaktaaır.lar Yukarda bahsl geçen Ikl fabnka da, artıkların denıze dokulmelerının kolay ve ucuz olmaları bakımından Akdenla kıyısında ın$a edılmışlerdır. Işın tuhafı şudur Bu giin Ü&niz kırlenmesının fenemı herjcef tarafından aniaçıldıgı ve Fransada Çevre Bakanlığı adıyle de bir bakanlık kuruldugu halde yenl yenl fabrik» pro:«lerl yapılmalctadır Soru Akdeoirin Idrlenmntinden en çok ssrar sorrnler kuaterdir? Cevap Meseleyl uzun vâd< içmde mütalâa edersek heu.mız zarar goreceğız ve gormeıctevız. Bır denızın hayatıyetı, içındekı canhlann mıktanvle olçulur. Bu yüzden de, en çok zarar gorenlenn başında balin.I«tanbul Üniver«ftesı'nin Bnundekl alan, otomobll parkı halıne geçıiar gelmektedır. îspanvol ttrılmiştır Kendıhğınden ture\en kahvalar taraiından \onetılen | Fransız ve îtalyan bılım adambu park yerine, gelısıguzel konuîan araçlar da artık \a\aların ' lan Akdenızdekı balık neslmın geçmesme bıle olanak verraeyecek haldedir. Fotoğrafta, I<;tanbul sur'atle tukenmekte oldufjnu 1 ıver«lfe«l'nin onı.ndekl alanda gelışıguıel parkedılen »raçlar her fırsatta soylemektedıner. goruluyor. Meseiâ hamsı hemen hemen hıç kalmadı Sardalva kayıplara kanj'i Ton balığı da yakın bT gelecekte ajtu âkıbete ugrayacak On yıla varmayacak, Aküemzde tek bır ton balığı kalmayacaktır. Bunun nedenl denizl kuruturcasına balık avlanmasıdır. Koçuk balıklarla gebe bahklar dahı yakalanmaktadır. Ikınci neden, sahıllerm kırlenmesuun balıklarm yumurtlama \e yavru Tophane'de geee yansından Durmaz'ı gozaltına aldıktan son buyutme alanlarını gıttıkçe uaraltmasıdır. Bundan yirmı beş sonra bir genç kafasın» ıkı kur Ta soruşturma yapmaga başlamıs yı once 100 000 150 000 yumuışun sıkılarak oldurulmuştur. Cl tır. Dun sabah suçunu ıtıraf eden nayetl lşleyen sabıkalı Mehmet Mehmet Durmaz ağlamafa baş tadan bır tane ton balığı çıltard Bu gun 5 nrulvon yumurıaDurrraz, olaydan hemen sonra lamış. «Bu bır sarhosluğun so sılahını cJnayet yennde bırakıp, nucudur. Ben şımdı ne yapaca dan bır tek ton balığı yetışmekKaraköy başkomiserliğıne gıt ğım» demışt.r ölen gencın Nas tedır. Denızdekı canlıların olmış, «Tophane Mumhane cadde rettm Örucunun (Arap Nasn) mesınden ve suların kırlenmesın den zarar gorecek başka bır Einde bir gcncl vurdular. Yar veğeni olması nedenıvle katıl, grup da turıstlerdır. Bunlar, radun edln, katıl kaçü» diy» fh ozel muhafızlarla Karakoy'den hatça yuzme, balık avlama ve barda bulunmuştur. Emnıjet Mudur'uğune gondenlTophanede tavukçuluk yapan mıştır Polıs bu konuda, «Mevda demz kıvısında kamp kurma ove «Hammet» adı 11e tanınan na gelmesı muhtemel baa olay lanaklarım durmadan yıtırmekMehmet Durmaa dün gece Be lann onune geçmek içın bunu tedır Bu da turızm sanavıının bujuk çapta darbe yemesı soyoğlundaki bir pavyondan asm yaptık» demıştır. ' nucunu doguracaktır. derecsde içkiU olaralc çıkmış ve Topnaneye lnnuştir. Yuruyecek hali olmayan sabıkalı, çevrevi boş görünce tabancasını çekerek atese başlamıştır Bu arada ıkı bınanın da camlaruja kurşon ısabet etmiştır. br tanker batıp da içindekl pet rollen etraia jaysa sahıller yırmı kusur sene pıslıkten kurtulamaz. Ve nıhayet Akdenizln son bır Ozellığı de, etrafının, kaİBbaı'K ulkelerle çevrılı buhınmacıdır Bu nufus yoğunlugu Akdemz oı Kuzey kesırrunde kendınl daha çok gosterır Soru Akdenizin. şu sndatı itibaren, kırJrtilmesıne son \crildiğini düşuwlim. Bu duruıııda, sulann venil*nme«i ıçın nc kadar bır zaraan beklemek gerekır? Ce1 ap Sulann kendi kenüılermı >enılerrelerı ıçın gereKİı zamanı gosteren bır ma*ematık formulu vardır Fakat demz dı bıne çokmuş olan kırletıcı an *lar kfndılıklerınden kajbolmaz lar Bunların ınsan elıyle kaldınlması gereğı vardjr örnek olarak Amer'kadakı Erl Golunü vereyım. Golun suiarı annabıhr. Fakat dıpteki cıva .uIU çokuntulen >aızjnllar bojunca oldukları yerde kalacaklardır. Binnerıce, efer bız Akdemzın sulannın kırletılmesme bu gunden itibaren son vermış olsak, butun suların temızlenmesı 'cın yuz yıl beklemek gerekecektır. Soru Akdenizin h^r yanı aynı seidlde mi kirletilmektedir? Cevap Ha>ır Sebebı de Kir lenmenın çeşıtlüılt gostermesldır YUzeydekl sulann, meseiâ pet rol mamuılerınden kırlerunesın» Kimler faydalanacak? «ri Iİ Bağ Kur Kanunu'nun geçıcı 2. maaaesının getırdıgı «Kısa suıeu Karııesiz garson yüzünden Boğaz yolcuları evlerine rarım saat geç gittiler Şehır Hatlannın Küçüksu vapurunun kaptanı ıle vapurun çay ocafında kamesız çalışan bır garson arasındakı tartışma nedenıjle Boğaz volculan Beşıktaş ıskelesınde yarım saat beklemışlerdır Olay, Beşıktaş Vapur îskelesındp meydana gelmıştır Boğaz seferıne saat 15 25'de başlavan 64 no lu «Kuçuksu» vapurunun kaptanı Osman Çelık, vapurda çalışma karnesı olmadan garsonluk yapan Eyup Barut'u gormuş ve bufeyı çalıştıran kışı^e bu garsonu bu halde na<;il ça.ıştırabıldığını sormuştur Kaptan Çehk, vapuru Besıktaş Vapur iskeles.ne vanaştırdıktan sonra, garsonun vapurdan :nmesını ıstemıstır. Ancak. araya bufecmm de gırmesme ragmen garson ınmemeioe cUretnm. ve durum ıskele ılgılılerı tarflfından polıse \e Şehır Hatlan Hareket Enspektorluğune bıldırılmıştır. Kaptan Osman Çelıkle daha once 66 numaralı vapurda gbrevlıykpn de aynı şekılde karnesız çalıştıgı içın tartıştığı ve sovlentilere gore mahkemehk oldugu bıldırnen garson Eyup Barut, «Ben bu vapurdan ınmem. Benım Bogaz bıletım var» demıştır. Bunun uzenne polıs yapacak bır şe>T olmadığmı bıldırırken olayla ılgılı bır zabıt tutulmuş ve «Kuçuksu» yarım saat aradan sonra Beşıktaş tan hareket edebılmıştır Barut un üzerınde gerçekten bir bılet çıkması üzenne kendısı bu »efer yoluna bır garson olarak değıl de, bır «yolcu» olarak devam etmiştır Ancak gsrson, bu yolculuğunu başında bekleyen bır gemı gorevlısının kontrolunda yapmıştır. Şehır Hatlan tşletmesl olaya Idari yönden elkoymuştur. Soru Turizmln baltalanma» ması içın ne yapmalı? C^vap Yapılacak şey, suları bır an once tf>mjzlemeKır. Bunun ıçın de buyuk tasfıye tesıslerı kurulmalıdır. Bu yola fi dılmıştır, fakat bu işın buyuk çapta ele.alınması gerekır. Sula rın temızienrnesı t,unst akııuna yol açar. bıze Fransadan bır ornek vereyim Fransanın lsviı,re hududuna j'akın bır bolgesıncıekı Annecy CrOİünde tasfiye tesı* leri kuruldugu ıçin turistler, Alp DaglanndaM dığer gollıi DOI geler yerine buraya akın edıyorlar. Soru Mısır'ın Asvan Barıjı hakkında ne düşunüyorsunuz? Cevap Benım gorüsume gore Mısır, Asvan Barajını >apmakla kendı olum fermamnı ımzaladı gıbı bır şey. Bu mımarî şanesennm, bolgedekı canlılar hıç duşunulmeden yapılmış olmasını ınsanın aklı almıyor Nıl evvelce taşar ve etrafındakı arazının üzerıne son dersca de mumbıt bır toprak tabakası bırakırdı. Nıl ıçın artık ta^Tia dıye bır şey bahıs konusu aegıl. Bu gun bır uçakla Nıl vadısj v.zerınde uçarak aşağıdakı topiok lan üıceleym Ben geçenlerda bovle bir nceleme uçuşu yaptım Bu uçuş sıze, nehrın ıkı \"a nmdakı tarım arazısımn gıtlıkçe kuçulmekte olduğunu goste recektır Zıra, Nıl artık etratına mumb.t toprak saçmıyor Mısırlıların ^ımdı bu BaraJ sayesınde bol elektrık enerjılerı hatta teleiızyonlan var. Fakat, Baraj, aynı zamanda vıyece^ sıkıntısına da jol açacaktır. Bu gun Mısırlılar, mahsullennl muntazaman suıamak ıçın en bulanııvorlar Bunun bir redeni de Barajm Ruslar tarafından japılmış olması Soguk bolge ınsanı olan Rus muhendıslerı, Barajdakı sulann kızgın Afnka guneşı altında ne kadar sur atle tebahhur edeceğuıı ıyıce hesaplayamadılar Dahası var Nıl'ın tâ Akdenıze kadar sürükledıgı mumbit topraklar bahklara, ve ozellıkle sar dalye balıklanna yıyecek getı Kendiliğinden türeyen kâhyaların işi Sarhoş olan tavukçu önüne çıkan bir genci tabancayla öldürdü nrlerdi Bunun bir sonucu oiara« da, Nıl ın denı/e dokulduğü j erlerde her yıl 300 000 ton sardalve a\ lanırdı Bu gım bu mıktar 100 ono ton'un altına duşmuş tur D'£er denız mahsullerı, ve mesela unlü Nil kandeslen de tarhe kar.ştı. Asvan Barajınm japı'ması, su canlılan bakımından bence büyük bır hata " olmuştur. Soru Denizd« petrol ıramamn denlz canlılan iızerinde olnmsuz etkürri olacak mıdır? Cevap Gayet tabiıdir ki ola cak Akdemz sulannda petrol aramakla Kuzey Demzınde v»>a Manş Demzınde petrol arama arasında buyuk fark vardır. Zıra Kuzey Denızı ıle Man^ta pet rol 30 ılâ 100 metre derınliKtedır Hatta, petrol 200 metretie de bulunsa orta>a fazla bır mescle cıkmaT Fakat, Akdenizae sondaj yanıldığı takdırde 1 000 1 W0 metre dennlıklere ınmek gerekeceknr kı bunun bır np'ı cesı olarak sular tahammul edıl mez derecede kırlenecektır. Soru Deniz kirlenmesini Bnleme yolunda bir hareket var mı" Cevap Tabii var Fakat, bu iş, bır tek ulkemn sadece kendı gavretlerıyle yapabıleceğı bır iş değıl. Bu konuda uluslarara sı işbirl'gl ve andlaşmalar lâzım. Mesela Amerıkalılar kendı sularını tpmızlemek ıçın bujTik gayret sarfed'vor ve buyük masraflara gımorlar Fakat bu masrpfın bır haddı var. Masraf belırlı bır sınırı aştı mı ıhracatta rekabeç ırpkânlan azalır. 7Ara ıhraç maUarı daha pahahya mal olur Butun ülkeler denizlerie bırb'r'erıne o şekılde baglammş buıunmaktadırlar kl uıUfclararası ışbırlığı, sorunun çozumu ıçın teK >oldur. Ornegın, bu gün Avrupamn en gozde tatıl şehırlennden bırı olan Saınt Tropez'nın sahıllerınm 2oO kılometre kadar açıklannda, tâ 400 Kilometre uzaklık.takl Ceno%adan gelme pıslıkler bulunmaktadır Saınt Tropez makamları sırf kendı gayretlenyle buna karşı ne yapabılırler? Bunun çaresı kalkınmaja, fabruca vaDimım, nufus artışuu sıfıra ındırmek değıldır. Olmaz bo\le şev FaVat, tekrar tekrar kullanılabılecek şekılde su tasfıve edebılırız Tanierlenn denız lere petrol dokmelerını onleyecek tedbırlerı alabüınz. Fabrlkalara, den z kırlenmesıni önleyıcı tes'sler ekleyebılınz. Tek çıkar yol budur. [US N'ews and World Report] Tedavi için götürüldüğü Guraba Hastanesinden kaçan hükümlü yakalandı Bakırkoy Akıl ve Sımr HastaIıklan Hastanesı adli koftıış'jnda muşalıade sçm vatarken sılâh zoru ıle kaçmayı başaran yedı mahkumun aranması •surrlurülürken bu olavdan bır gım sor*a tedavi içın landarma ne7aretınde goturuldüğu Guraba Hastanesı tuvalet penceresınden kaçan hukumlü Cengız Tabakçı, oncekı geca Kabataş araba vapur ıskelesı cı vannda gorulmüş ve Sağmalcılar Cezaevı jandarmasında gorevh başçavuş Metın Tankçı tarafın dan vakalanmıştır. Sanık, Cengı/ Tabakçı Sağmalcılar cezaevıre konulmuştur. (a a) Hastanede intihar etti Beyoğlu Sosjal Sıgorta'ar Has tanesınde b;r sureden ben tedavi aitmda bulunan hastalardan Nec mettin Avtem (50) oncekı gece durumundan duyduğu uzımtu ıle bır asabî buhran geçırmış ve kendısıni hastanenin beşıncı katından aşağı atmıştır. Koma halmde bulunan Necmettın Aytem'ı lcurtarmai mümkün olmarrus tır. (a a) Günün kıtapları BASKAN YAYINLARI A.Ş.nin bir yeniliği daha: PEMBE KITAPLIK Ideal kıtaplık sensi gıbı zevkle izleyeceğinız, nepınıziB çekanmeden, lahatlıkla ofcuyabılecsgı EKSIKSIZ METİN,DUZELTILMIŞ BASIMVE ATTİLA TOKATLI'nın Turkçesiyle Ostrovski VE ÇELI£E SU VERILDİ^f Cumhunyetm 50. 7Ü1 !ç±n 1 Yapma demişti Tophans caddesi Geeeku?u sokakta oturan Mehmet Dunnaz, ateç ederken karşısında Akif Özten'i görmüştur. Nasrettin örücunün vegeni olan 17 yaşındakl Akif süâh kullanan sarhoşa, «Ayıptır, gece yansı ates edılmez. Gıt evıne yat. Yapm* bu İşi polıs senl yakalar» deml«tir. Sabıkalı. eencin bu engellemesine sınırlenmiş, önoe ü l t o k a t atmış. daha sonra da beyntoe üu kurşun sıkmıştır. Cinajetten sonra karakola glderek katılın yakalantıası içın yardırn isteven Mehmet Durmaz'a Başkomlser Zekerly» Aydın, «Sen hele burada dur. Bek!e iş ne olacak, biz bır gidip yerında olayı gorelım» demls v» PEMBE KİTAPLIK SERİSİ'NİN İLK ESERİ: Atatürk Ukeleri Bursa Nutku n Halif elik Ne ıdi Nasıl aimdı? Nıçın kaldınldj? Malımat GÖLüGLD Mılhyet Dağıtım Ltd. Ş t ve MEMURUN KİTABI Karamamelerin madde gerekçelennı havi, açıklamalı son değışıklilerle Devlet Memurlan Kanunu çıktı. Kemal Karadenızll PK: 52 Ankara Her kitap 10. TL DAĞITTM: BATEŞ Nükhet Aksoy'un resim sergisi Fenerbahçe Spor Kulübü Sosyal tesıslennde Resham Nükhet Aksoy yönetıminde sürdürulen re sim çalışmalanndan oluşan yıllık lmncı sergı, 1 Eylıll 1973 Cumartesi günü açılacaktır. Avrupcfya sa. ayi marnıılleri ihracatı ıesko, îztnir Madenî Eşya Sana^ Ko^ektlf Ortaklığı mamu'Iernm dı? ulkelere ihracına devam edılmektedir. Fotoğraf'a, Lubnan'a satılan Huzur markalı halı supurgeleri, banvo tuvalet dolaplan, 1 ma«orleri, Duldul çotu ctomobılleri, soğuk tutucuîarı, jıka>ıcı • silicıleri ve el supurgslennl taşı>an kamj onların Basmane Garına hareketi goruluyor. Turk kulturune ve okuyucuya hızmet, HERKESE KÎTAP, HER EVE BİR KÜTÜPHANE, % 25 lndinmll kampanyamızı 1973 yüı Cumhuriyetlmızm kuruluşunun 50'nd yıhna raslayan 29 Ekime kadar uzattık. 15 yayınevlnln katıldığı bu kampanyadan lstıfade edınız. Net 100 liradan a;a£ı sıparlşlerın bedellnıo gondenlmesl. Katolog lsteyiniz. İNAN DAGITEM MOl^LAFENARt Sok. 33 P.K. 819 Tei: 27 04 71 Caialoğin 15TANBUL KİTAPSEVERLERE BÜYÜK FIRSAT ANLAR,SORUNLAR, SORUMLULAR 4.BASKI 3.Baskısı 2 ayda tükendf. Genel dağıtım BATEŞ V ORHAN ERKANLI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog