Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURÎYET 31 Ağustos 1973 40 YIL ÖNCE CUMHURÎYET 31.8.1934 CUMHURÎYET EKONOMİ DPT'nin imalât sanayii anketine göre 1972'de stoklar arttı DPT'NİN ÖZEL SEKTÖR İMALÂT SANAYİİ ANKET SONUÇLARI S SEKTÖR Glda ......»..T..7.nn... tçki Tütün Dokuma • Giyirn „ Orman UrUnleri KAgıt . „ Deri, kösele ve ayakkabı lAstik • Kauçuk Plâstik f'myn Çimento .... Metalden başka mamuller Demir Çelik Demir dışı metaller Madenl eşva sanayii Makina sanayii T w i " i TTiRkinaiRn Elektrik makinalan Elektronik cihazJarı Tajıt araçlpn ve yedek parçalan Petrol ve ürünlerl Otfter lmalAt sanayii Toplam imaUt S a m y ö T (BİN TL.) O K L A R T A TI R I M L A R 1974 için 19*3 düşünülen 1972 yatırım. yatınm. yatınm. 524.011 807.577 657.501 74.897 71.344 214.208 3.532 76 2 865 2.101.480 3.329.589 2.654.442 72.107 119.673 121.060 21.890 108.208 57.260 93.472 141.745 72.025 25.002 94.257 93.458 83.055 139.081 103.148 143.691 370.335 350.946 363.567 1.207.057 716.013 524.337 520 865 708.296 238.591 467.702 781.953 461.538 637.806 1.106.828 289.061 588.855 343.694 319.021 357.687 364.210 205.783 467.588 466.274 64.736 143.629 185.883 180.820 169.603 176.461 34.403 6.806 34.393 452.736 645.497 485.696 252.954 94.710 164.949 96.697 42.329 110.157 6.728.092 1.876.708 9.528.320 TÜTÜNLERİMİZ ERLÎN 27, (özel) Bulgarların Almanya'ya yaptıklan Ihracat, Almanların Bulgaryaya yaptıklan ihracattan V» 50 nisbetinde fazla olduğu halde, Bulgar mallan akını devam etmektedir. Bulgarlarm Almanyaya gönderdikleri mallar içind» tütün en çok yer tutmakta v» beş milyon kiloyu bulmaktadır. Bolgaristandan Almanyaya «atılan eski tütünlerden baska, yir mi müyon kilo daha gönderilma «i IÇİB anlajma yapümıstır. Şimdiye kadar Alman pazarlarma girraemii olan Yugoslav tütünleri lçin ise. bugünlerde müzakereler yapümaktadır. Yugoslavym taraftndan teklif edilen tütünlerin miktan 2.500.000 kilodur. Aldığımız habere göre Almanym •igara •anayil, içimi çok ıert o YORUM Demokrasi önünde rantıyeler Demokrasinin can düşmaru ranttır. Rantiyelerin olduğu y«t> de demokrasi tehlikededir. Batı demokrasisi. toprak rantına karsı Terilen mücadeleden doğdu. Parlamenter demokrasinin beşigl tngiltere'de demokratik mücadele toprak rantiyelerinin siyasal etkinliğinl sınırlama, çabası içinde gelişti. Parlamentonun kuruiması. iktidann toprak sahiplerinden almıp daha vaygın bir tabana verilmesl sırasında ortaya çıktı. Kapitali2m, o zamana kadar btlinen tek rant olan toprak rantmı ortadan kaldırmak içın yola koyuldu. tngilters'de olduğu gibi bir ölçüde başan kazanıldı. AlmanTa'da olduğu gibi başarısızlıkla sonuçlandı. îngiliz demokrasisi. biraz da bu n*denlerle, Alman demokrasisini geride bıraktı. Kapitehst gelifrae. kendinden önceki rantlan ortsdan kaldırmaya çalışadursun bir vandan da venl bir rantla ortaya çıktı. Bu monopolcu ranttı. Büyür: firmalann. tek baslanna veym birkaçınm anlaşarak kontrol edecek dunıma g«ünelerl monopolcu rantırun dogmasına yol açtı. Monopolcu rantı. yüksek flyatlar ve dolayısıyle asın kârlar seklinda kendisinl belli etti. Rantıu doğması için iki ögenin birlikte görünmesi gerekli. Birl talep veya ilgi; diğeri. kontrol veya baskı. Kontrol ve dolayısıyle baskı olmadan rantı devam ettirmeve İmkân yok Kontrolun sınırlı eilerde toplandığı yerlerde tse demokrasi olmaa. Bu yüzden rantiyelerle demokrasi bağdasmaz. Rantiyelerin olduğu bir toolumda en çok zararlı çıkanlar, işçiler, k.ıylüler. avdınlar ve diğer «küçük buriuvalar». Çünkfl rantı, bunlar öder. Bu vüzden. işçilerin, köylülerin ve küçük burjuvalann siyasal örgütleri rantiyelerle mUcadele eder. Bu, bir demokrasi nıücadelesi. İşçilerin siyasal örgütleri bakımından ayn zamanda sosyalizm için mücadele. Yralnıx rantiyelerle mücadele kolay degil. Çetrefllli. meşakkatlı. • Normal düzende» CHP, TİP'in bas rakiblydl. tsmet Paşa'nın, ortanın soluna TÎP'i durdurmak lçin açıldıfını bilmeyen var mı? TİP kapatıldıktan sonra ortanın sotundan vazgeçrnesi kendi açısından tutarlı olmalı. Ama Türklve açısından da tutarlı mı? Olmadığını Ecevit gösterdl. Ortanın IOIUTJU düzenin sınırlarına götürmeye çalıştı HâlA da çalışıyor. Bu mUcadelesinde karşısına cıkan «demokrasi rantiyesini» ustalıkla yenmesini bild' CHP ve TtP'teki bu jelişmeler. 1970 başında Demirel'in bütçe dolayıs'yle düşüşü. 1970 vazında isçlerın hakları içın «aşırı» titizllK Eöstermeleri bugünlere gelisin en önemli politile nedenleri. Üzerinde ayn avn duracak kadar önemli. Fakat şimdi çok dahs önemli sorunlar »ar. Eln Önemli sorun seçim degil. En önemli sorun seçimin sonuçlan. Oaha açık deyisle seçimle:deki demokrasi cephesinin basan derecesl. Daha da aç.k deyişle CHP'nin alacağı oylar. Sosyalist olrnadıgını, sosyalist olmavacağını dünyası kapkaranlık olanlann dışında herkesın açıkça gördüğü CHPnin alacağı oylar. Bu oyların artmasma karşı çıkanlar şimdiden belU oldu. Monopolcu rantiyeler, sosyalizm rantiyeleri ve de demokrasi rantiyeleri. Dcmokrasi rantiyesl. TİP'liler oy vereceifl lçin CHP" nin «Marksist» olacağını ilerl sürüyor. Sosyalizm rantiyest, CHP sosyalist olmndığı için oy verilmemesin) lstiyor. Teshiste ayrıliyorlar tma sonuçta birleşiyorlar. Şasmamalı. Onlarla birleşen bir de monopolcu rantiyeler olduğunu unutmamalı. Ekim seçimlerinde oy kıülanabilecek herkes. tşçiler. köylüler, öğrenciler ve «küçük burjuvalar» teçim odasma girecek. Zifaf odasına değil. S«cim gününde bir partiyle nikahlan kıyılmayacak. Fakat belki 4» TUrkiye'nin demokrasiyle nileAb t«relemesine tanıklık edebilecckler. Bu görevden kaçmak degil, bu göreve koşacaklan artırmak bugünün en önemli »orunu. B lan bu tütünfl muayyen nlsbet | te harmanlarda kullanmaya razı olmuştur. Sert içimli Yugoslav tütünlerinin Almanyaya girmesi ise Bulgar tütünlerinin ihracatı için daha yaygm bir fırsat olacaktır. Çünkü içimi bu kadar yu muşak olan Bulgar tütünleri ile fazla sertliği ayarlayacaklardır. Bizim tütün ihracatımızı tanzim etmek maksadı ile Almanyaya yapacağımız ihracat miktannı tâyin etmemiz lâztmdır. Fakat Almanyanrn Türk tütünleri için girişeceği taahhüt ya Bulgar veya Yugoslav tütünleri miktanndan asağı olmamalıdır. Bu miktar ise senede 17 milyon kilodur. tki dost memleketin derin iktisadî menfaatlerinl düsün» rek bu miktan istemek hakkımızdır. 1972 başı 1912 »onu 1972'de stoğu atoğn stok artışı 4.714.400 164.346 312 454 3.262.846 212 038 162.317 75 052 112.848 132.821 229.797 1.525.894 184 489 620.230 1.420.388 192.727 508.114 636.727 119596 535.371 88.672 789.953 411.789 93.716 16.506.985 4.726.B73 204.609 137.184 4.532.766 300.609 218.836 92.879 179.099 158.334 317.564 1.729.887 196.143 637.610 1.879.121 322.776 793.355 716.760 190.808 653.011 123.790 1.087.536 437.977 138.760 19.776.337 12.473 40.263 175.270 1.269.920 88.571 56.569 17.827 66.251 25.513 87.767 203.993 11.654 17.380 458.733 130.049 285.241 80.033 70.812 117.640 35.118 297583 26.188 45.044 3.269.312 Dün yurdun her köjesinda 30 Aeustoa Zafer Bayramı, coskun tezahüratla kutlamni|tır. Harbiy» Mektebinin. 100'üncü yıldönümfl münasebettyle j dün yapılan merasim «ırasında bu »en» Harbiyedenra«j run olan yeni «ubaylara diplomalan •eribnlftir. BULMACA 12345 6 7 89 YUKARIDAN AŞAĞIYAt 1 Yapılan iyiliği yardımı unutarak o kimseye kötülüge, fenalığa kalkışan inkftrcı Kilonun yarısı. 2 Sinema perdesi Yaa (eski dil). 3 TERSt eskiden gramer demektl Bir balık. 4 Petrol çıkanlan bir yurt köşesi tki aergiliden birinin ötekinin hosuna gidecek hallerl, hareketleri ve sözleri. 5 Genişlik Memeli bir deniz hayvanı. 6 ördek. 7 TKRSt kimyada, arsenlğin simgesl TERSt tür. 8 Bir deniz hayvanı Bir yüksek memurun çahşma yerl. 9 Sularda yaşayan tek hticrell llkel bir hayvancık Avrupada bir başkent. DtÎNKÜ BÜLMACANIN ÇÖZtîMÜ SOLDAN SAĞA: 1 Sedef Çil. 2 îmaret Ra. 3 Nimet Ka. 4 Arak Tepe. 5 Kâfir. 6 İp Hayali. 7 Tiran. 8 Zaruret. 9 Hazan Taş. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Sinarit. 2 Emir Plza. 3 Damak Raz. 4 Erek Hara. 5 Fet Kanun. 6 Tay. 7 Kefaret. 8 Irapil Ta. 9 La Erik. 1974'de özel sektör yatırımları azalacak Devlet Planlama Teskil&b'ncm yapılan özel sektör imalat tceBimi anketi sonuçlanna göre 1972 yılında özel imalât sanayii stoklannda önemli artışlar olmuştur. Aynı ankete göre özel sektör 1974 yılı için daha az ystıran yapmayı planlamak tadır. Planlama Teşkilâtı'nın yaz aylarında uyguladığı anketin s o nuçlan, özel sektör imalât kesl minde 1972 yılı içinde 3 milyar liranın üstünde bir değerde stok artışı olduğunu ortava koymaktadır. 1972 yılı başında 163 tnil yar çevresinde olan stoklar, yıl sonunda 19,8 milyar llraya çıknuştır. Stok artış oranı yüzde 20'yi bulmaktadır. Bu oran, her ülke için yüksek sayılmnsi ken bir orandır. SOLDAN SAĞA : 1 Bir kimseden duyudan tiksinti, bir kimseye karşı hafif sebeplerden duyulan gizli düşmanhk, kin Bir nota. 2 Bir işte ve meslekte yaşıt olanlar Içi kof, dışı kaplama olmayan. 3 TEBSİ bir çeşit toprak Bir divan şairimiz. 4 Küçük şehir. 5 Yuzümüzün dönük olduğu taraf Pişman. 6 Sandallarda, yalılarda tutulan balıklan taze tutmak için küçük havuz. 7 Bir renlc Yankı. 8 Yasa Şbhret. 9 Suçu kabul edip olduğu gibi anlamak Su (eski dil). Stok Stok artışlannın en yüksek olduğu altkesün dokuma ve gi yim sanayiidir. Tekstil sanayiinde 1972 başında 3,2 milyar lira olan stoklar yıl sonuna dogru 1,3 milyar artarak 4,5 milyar liraya ulaşmıştır. Tekstil kesimm de bir yıl içindeki stok artış oranı yüzde 40'a yaklaşmıştır. Ta şıt araçlan ve yedek parçalan kesiminde de yıl İçinde 300 mil yon liraya yakın stok artışı olmuştur. Bu kesimdeki stok artış oranı yüzde 38 çevresindedir. Ozel sektörde kâr oranı % 50'yc kadar çıkıyor Istanbul Sanayi Odası'nca yayımlanan Türkiye'nin 100 büyüK firmasiyle ilgili bilgiler, iddialann aksine, özel sektörde Kâr oranının çok yüksek oldugunu şekîinde ortaya konan kârlılık nisbetleri yüzde 14 ile yüzde 5 arasında değişmektedir. Aynı he saba göre 10 büyük firma hariç diğerlerinin kârhlık nisbetle BÜTÜK FİRMALARDA NET KAR/'O2SERMATE ORANI Firma adı öısermaye 1 Çukurova Makins 34.528.485 2 Alarko 35.471.520 3 Otomarsan 92.333.418 57.483.269 4 îslon Sentetik 1. 156.575.784 5 Sasa Sun'i Deri 79.911.612 6 Antalya Ferrokrom 155.166.842 7 Sifaş Sentetik 1. 70.389.552 8 Koruma Tanm llâç. 93.684.025 9 Profilo 147.001.800 10 Bossa 149.641.166 11 Otosan 20.836.116 12 Trakya Sanayl 164.010 400 13 Güney Sanayl 89.040.504 1 4 N u h Çimento 15 Mannesmann Sümer139.437.098 bank Boru 160.461.063 16 Akçimento 46.121.964 17 Veb Ofset 310.360.572 18 TOFAŞ 17.964.699 19 Marshall Boya 106.630.116 20 Çanakkale Seramik 88.558.167 21 Altınyıldız 107.575.845 22 Deva Holding 175.418.873 23 Goodyear 912.551.913 24 Ereğli Demir Çelik 25 Çukurova Çimento San. 103.287.677 77.866.347 26 Hürriyet Gazetesi 123.947.300 27 Pakta? Pamuk 233.721.730 28 Uniroyal 29 Aslan ve EskişeMr 63.753.196 Çimento 30 Rabak Elektrolitik Bakır 183.571.831 31T. Demir Çelik î}. 2 457.029.669 53.985.711 32 Çelik Montaj 49.963.908 33 Anarfolu Çimento 120.292.738 34 T. Traktör Zi. Mak. 134.311.683 35 Mensucat Santral Net kâr Net kâr özsermaye 17.243.244 49.9 13.125.934 37.0 29.360.121 31.7 29 2 16.796.655 42.629.150 27.2 19.073.707 23.8 35.755.806 23.0 15.414.161 21.9 21.8 20.460.831 31.363.623 21.331.028.140 20.7 4.298.583 20.6 33.274.262 20.2 17.813.914 20.0 24.330.880 27.751.645 7.902 184 52.069.949 2.676.900 15.775.953 13.040.475 15.802.019 25.408.414 130.695.693 14.572.818 10.260.557 16.235.807 29.165.497 7.373.197 21.150.312 280.856.959 5.671.638 5.001.760 12.025.981 13.280.745 17.4 17.2 17.1 16.7 14.8 14.8 14.7 14.6 14.4 14.3 14.1 13.1 13.0 12.4 11.6 11.5 11.4 10.5 10.0 9.9 9.9 RADYO ISTANBUL 0S55 Açılıj ve program 0*00 Haberler 06.05 Kur'anı Kerlm. »çıklaması ve yorumu 06.30 Gunaydın 07 00 Koye haberler 07.05 Türküler geçldl 0"20 Reklâmlar 0730 Haberler 0740 Günün projrramlan O7.4S Sabah muzlftl O800 Çevremlzde buglın 0810 Ünlü yorumculardan Beraber sarkı'ar 09 OO Hafif Batı müzia 0915 Hayatın lçinden 0330 Safiye Flliz'den şarkılar 0945 Sabah türkülerl Haberler 10.OO 1005 Arkası yarın 1025 Erol Bingöl'den farkılar 10 40 Müzlk demeti 1100 Ttirküler ve O havalarl 1120 Hafif Batı müzlgl 1140 Beraber ve ıolo jarkılar 1200 Haberler 1210 Tülin Yakar Cellk'den •arkılar 12.25 Kuçuk orkestra 12.40 tki sesten türküler 1300 Haberler 13.15 Yemek m ü d » 14.00 Oyıın havaları 1415 Fehml Ege orkestrası 14.30 Turan Engln'den türküler 14.4J Eyiip Uyanıko£lu'dan jarkılar 15.00 Haberelr 15,05 Fatma Türkan Yamacı'dan türküler 15.20 Ritm ve melodl 15.45 Gülaeren Guvenll"den sarkılar 1600 Kuçuk konaer 16.30 Rahml Sönmezocak'dao sarkılar 1«,45 Edvard Arla ve arkadaslan 1700 Haberler 1705 Günden fun* 17.20 19,00 19.30 19.40 19 55 20 55 21. f10 21,15 21.40 22.45 2300 23 45 24 00 00.55 01.00 Kadjnlar. U*t .»„;.<•.; s.h:.,Haberler Dinî sohbet Neylerle »az eseriert Radyo tlyatrom Bir varmıı Bir yokmui Haberler Deylsler ve ezgller Solistler geçldl Haberler Besteciler Berteler Öyküler Haflf Batı müzlgl Gece lçin müzlk Haberler Program v« kapanıa ÎSTANBUL ÎL 16.55 17.00 17.05 17.30 1800 18.30 19(10 19.30 20.15 ?100 21.30 22 00 22.10 23 f10 23.30 2400 00.55 01 00 Açıhs ve profruo Haberler Diskotegimlzden Küçük konser Gençlere müzik Senfonik müzik Al Shaplro orkestrsıl Günümüzün melodllert Ak$am konsert Besteciler ve yasantl'.nrı Serglo Mendes and BraıO 77 toplulugu Haberler KBM dinleyid lıteklerl Caz saatl Jlmmy Smith çallyor Gece lçin mürik Haberler Program v* kapanıl Ot9 TABtBt j j ı : Orhan TÜZÜN 1973 yılında stoklann nasü bir seyir takip ettiği konusunda istatistik bilgiler bulunmamaktadır. Fakat 1973 yfczında para ve kredi darlığı konusunda özel spktörden yükselen talepleri, artan veya devam eden stoklann finansman'ihttyaçlanna baglayan görüşler ortaya atılmıştır. özel Net kâr kavramı firmalann isteyerek veya tsteme Ekonomik bakımdan geçerll yerek stok halinde tuttuklan kâr oranı olan net kânn özserma mamul, yan mamul veya ham yeye oranı biçiminde hesaplanan maddenin finansman gereklerikârlılık nisbetleriyle ilgili bilginin sözü edilen para darlığı iddl ler tabloya alınmıştır. Türkiye' alannm cerekçesi olduğu 1leri de en çok kâr eden 25 fırmanın sürüîmüştür. Bu iddianın doğru kâr oranlan vüzde 50 ile yüz luğu ölçüsünde 1973 yılında da de 14 arasında değişmektedir. yüksek bir stok seviyesinin deTabloya alınmayan 35 inci kârvnm ettigini düşünmek mUmkün lı firmamn kârlılık oranı juzde dür. 10'dur. Kârlılık oranının hesaplanmaİmalât kesimi sında net kâr kavramı, hisse se nedı sahiplerinin ödeyecegi geDPT'nin anket sonuçlanna gölir vergisi hariç bütun vergiler, re, 1973 yılı içinde yapımına baş tahvil ve diğer borçlanmalar lanan veya plânlanan yatınmlar için ödenen faizler çıkanldıktan da 1972 yılma göre önemli artış sonra elde edilen kârı göstermeic lar tespit edilmektedir. Fakat tedir. Özsermaye ise ödenmiş aynı ankete göre özel sektör üna sermaye, karşılıklar ve amortıs lât kesimi 1974 yılı için 1973 yımanlardan ibarettir. lından da düşük bir yatınm plâniyle ortaya çıkmaktadır. Bu Kamu işletmeleri bilgi, 1973 yılında yüksek stok Tabloda görüldüğü gibi en kâr seviyesinin devam ettiği kanısını doğrulamaktadır. lı firmalar arasında kamu işletmeleri yok denecek kadar azdır. Bu durum, kamu isletraelerinin daha az verimli çalıştıgı anlamıtıa gelmemektedir. îddialann aksine, bu şekılde hesaplanan kâr oranlariyle özel ve kamu ışletmelerinin venmliliklerini mu kayese etmeye imkân yoktur. Çünkü şartlar ve işletmelerin ya pılan biribirinden farklıdır. tadır. Kârlılık oranı denince akla ilk önce yatırılan sermayenin sagladıfı kârın gelmesi de bu yüzdendir. Sağlanan kârın cl roya oranlaması, bir kârlılık ölçüsü olmayıp doğrudan doğruya büjiik firmalann piyasayı kontrol: güçlerintnlrtr ölçüsö' : d ü r . " ' " ""•"• ' " .•'" Para darlıgı Teşvik sisteminden en çok tekstil sektörü yararlanıyor Sanayi ve Teknolojl Bakanlığınca açıklanan teşvik belgesıne bağ lanan yatırım projelerinin sektörel dağılımı, teşvik sisteminden en çok yararlanan sektörün dokuma ve giyim sektörü oMugunu pöstermektedır. Bakanlığın en son açıklamasına göre Mayıs ayında 2.120 milyar liralık yatınm projesıne teşvik belgesi verilmiştır. Tesvik belgesi verilen yatınm projelerinin yüzde 45'i doğrudan doğruya tekstil sektöründedir. Buna tekstil sektörünün girdilerüıi sağlayan beyazlatıoı ve diğer boya üretimi projeleri eklendiğinde, teşvik imkânlarının yansından fazlasının doğrudan bir sınır konmadan teşvik edilmesi: teşvik ımkâniarıyle. ozel yatırımcalar için yatınra maliyetinia büyük ölçüde düşürülmesi «konomi için Mı takım dar boğazların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Tekstil sektörünün 1972 yilından 1973 yılma 4,5 milyar tutarmda stok devret mesi bunlardan bırısı olmaktadir. Stoklann artması, kâr diizeyını Korumak içın, firmalann fiyat artırma eğilımlerını kamçılamaktadır. Tekstil üreticilerl nın bınbınyle anlaşmalı bir Ş9kilda zam uygulamalan, stoklann arttıgı bir tamanda fiyat ırtırmalannı bensi için kârlı L. . Saat 13J0 19.30 • Samatya Ü&6. No: 100 • TEL: 21 79 tO | Birinci fark Özel Satış Temsilcisi Kursu 8 Ekim 1973 Pazartesi Başlayacaktır Pazarlama Araştırması Kursu 5 Kasım 1973 Pazartesi Başlayacaktır Kurs programlan Milll Eğitim Bakanlığı Talim v« Terblya Dairesince tasdik edilmiştir. • Kurslarda başan gösterenlere MiH! Eğitim Bakanlığmdaa tasdikli kurs belgesi verilir. Tamamlayıcı bilgi için müracaat: • Özel ve kamu firmaları arasın daki en önemli aynlığın biri, uyçulanan fiyat politikasıdır. Özel işletmeler yakın günlerde de göstermektedir. özel sektör firri yüzde 10'nun altında görüngörüldüğü gibi istedikleri zamalarının kendi beyanlarına damektedir. Bu hesaba dayanılaman istedikleri ölçüde fiyatlayanan bilgiler, kurumlar verelsi rak özel firmalann «fatuş kâr» rmı arttırabilmektedir. özel fır ve malî denge vergisi çıkuktan yapmadıkları iddialan ortaya malann fiyat arttırma yanşına sonra elde edilen net kârın, ayatılmaktadır. seyirci kalan ilgili bakanlar kennı firmalann öz sermayesine odilerine oağlı kamu işletmeleriranının yüzde elliye kadar çıkKânn hesabı nin fiyatianna zam yaptırmatığını ortaya koymaktadır. makla övünmektedirler. Çok za Ekonomik bakımdan kâr oran man kamu işletmelerinin baskı îstanbul Sanayi Odası'nca ya larının hesaplama biçimi, net alt:nda tutulan fiyatlanna daya pılan açıklamada büyük firmakânn ciroya oranı şekîinde ornılarak bir takım spekülâsyonlann kâr oranlariyle ilgili bilgitaya çıkmamaktadır. Bugün geler kârlannın aynı firmalann rek ekonomik kuramda ve ge lar ve spekülâtif kârlar gerçek leştirildikten sonra kısmî ficirolanna nisbeti şekîinde verilrekse ekonomik uygulamada kâr yat arttırmalanna gidilmektedir. oranları net kânn öz sermayemiştir. Bu durumda en büyük Böylece kamu işletmelerine git ye oranı çeklinda hesaplanmak35 firmamn net kârciro oranı mesi gerekll kârlann özel ellerde birikmesi sağlanmaktadır. <• • • • • •• • • • • •• • • • • • • • < ; » • • • • • » • • • • • » • • • • • • • • > 2 Japon firması Türkiye'de fabrika kuracak ANKARA, (CumhıırİTet B9ron) Türk ortaklarla. Japon Nissan Motor Co. Ltd. T« Mitsui And. Co. Ltd. firmalan ülkemlzde pi kap, kamyonet, panel, benalnll motor, dişll kutulan, motorhı otobüs ve minibUs sasilerl imal etmek Uzere bir fabrika kuracak lardır. MAY1S AYINDA TEŞVÎK BHIX3ESİ ALAN YAT1KIM PROJELERİNtN DAĞHJM1 (Milyon T.L.) SEKTÖRLER Tekstil Buzdolabı Çimento Kimya (Tekstil) Gıda Inşaat malzemesi Kâgıt » Ulastırma Diğerleri Toplam A TtTTARl 914.6 266.3 166,0 162,5 1163 U2,7 67,2 23.» 290,4 M20.S yapraaktadır. Böylece düşük kapasite ile çalışmanın kayıplan yüksek fiyatlarla satış yoluyla telâfi edilmektedir. Tekstil lceslmının Rarşılaştlğı bu sorun, belli Daşlı tekstü üretıcilerinı. venı sahalara el atmaya sorlamaktadır. Ülkenin en büyük tekstil üreticilennden biri olan Hacı ömer Holding, bu yüzden otomobil lâstiği üretimiyle. sübre Uretimlne girmek Uzere hazırlığa (recmiş ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı' na başvurrmıştur. SOD gUnlerde otomobîl Ustift ve gübra sıkıntılannın ortaya çıkması üzerine Hacı ömer Holding, her iki konuda da teşvik tmkânlarından varsrlanmak tçtn Bakan lıktan teşvik belgesi istemiştir. Yalnıs aynı J? kollarms el atan başka holdineler d« bulun maktadır. Otomobil lâstiği ke(Deranu 7. tayfada) : Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SEIİR, HİDROGRAFİ VE OŞtNOGRAFl DAtRESİ BAŞKANLIGINDAN BİLDtRlLMİŞTtR • İkinci fark DENİZCİLERE VE HAVACILARA 108 SAYILI BİLDİRİ 6 ile 16 Eylül 1973 tarihleri arasında, saat 08.00'den 17.00'ye katfar aşağıdaki noktalann birleştiğı saha içinde «eyretme, demirleme, avlanma ve bu sahanın 500 metreye kadar olan yüksekliği, can ve mal emniyeti bakımından tehlikelidir. • • Piyasa Etüd Müşavirlik Araştırma Ltd. Şti. Beyoğlu tstiklâl CaH. tmam Pokak 1 Tel: 45 66 47 Cumhuriyet 6830 NKSHKHK PEVA EGE OENİZt SAROS KÖRFEZİ 1 lnel nokta: Enlemi 40 derece 31 dakika kuzey Boylamı 28 derece 34 dakika doğu 2 n d nokta: Enlemi 40 derece 36 dakika kuzey Boylamı 26 derece 36 dakika do£u S üncü nokta: Enlemi 40 dereca 33 dakika kuzey • Boylamı 26 derece 45 dakika doğu • 4 üncü nokta: Enlemi 40 derece 31 dakika kuzey Boylamı 26 derece 43 dakika doğu. DENİZCİLERE VE HAVACILARA ÖNEMLE DUYURULUR. « CBasın: 21647) 6S23 X îkinci önemli fark, kamu !şletmelerinin ödenmiş sermaye ve birikmiş amortismanlannın özel firmalara göre daha büyük olmasıdır. Özel firmalar çok da ha fazla yabancı kaynak kullanabilmektedir. Başka bir deyişle özsermayelerine oranla kont rol edebildikleri imkânlar çok daha geniş olmaktadır. Kamu firmalan daha çok kendi yağla riyle kavrulurken özel firmalar iç ve dış kaynaklardan sağlanan yaglarla kavrulmaktadırlar. Dolayısiyle yatırdıklan sermayeye oranla çok daha fazla kâr elde etmek imkânını bulmaktadırlar. Bakanlar Kunılunun dün Resml pazetede yayımlanan kararnameslne göre, kuruluşuna lzia verilen şirketin 200 milyon Türk liralık sermayesinin 60'ını yerll (Anadolu Endüstn Holding ve halka açık ortaklarca eşit olarak) geri kalanı da Japon firmalanna ait olacaktır. Japonlar, yatınm için gerekli 32 milyon 160 bin do larlık <482 milyon 400 bln TL.) doğruya veya dolaylı olarak tekstil sektörune gittiği ortaya dış krediyi de sağlayacaklardır. çıkmaktadır. Cunkonyetin 50. Yıldoniimü TURİSTİK SERGÎ GEZİSÎ 27.I0.73Al. TAKVIM Rum! 1389 Aiustos 18 Hlcri 1393 istasm>,JBŞiiHX( y culara için) ,Hlî0LÎ ,B4B0ELOI ı nnros, syx«gus e .BÛBOS t K»TİdL:3OOC T ı . î k t n c l « B T 1 C İ : 4 0 0 0 TLJlrtr 31 Ağustos Şaban 2 Günej ÖS1» tklnd! Aksam Yatsı tmsak 6.23 1037 13.14 S.28 16.56 8.10 1945 1200 2120 1.36 4.30 8.5S ot Mwtett6000 \. t i £lnası.îst.!l!*X. 22540B Cumhuriyet 6829 Plânlı döneme gırildıği sırada Türkiye'de başlatılan teşvik sisteraine gerekçe olarak, yatınmlann başta yatınm araçlan üretimi olmak Ürere imalât ke simine aktarılması gösterilmiştir. Bunun için bir vandan İmalat kesimi dışındaki yatınmlann İmalât kesimine kanalize edilmesi; diğer yandan da imalât kesimi içinde tekstil gibi mevcut gelir dağılımina göre aşın üretim düzeyinde çalışan kesimlerin yatmmlarınm frenlenmesi hedefe alınmıştır. Fakat uysulama. ortava konan hedeflerin tam tersi vönde gelişmiş: teşvik sisteminden en çok tüketim araçlan tireten kollar ve bu arada tekstil »ektörü yararlanır olmuştur. Tüketim araçlan YenJ sahalara Diğer Holdingler ••••»•••••»•••••• » » • •••••••• • • ••••••»•>' .••••• » Smırsız teşvik Tekstil Uretiminin b«yle hiç
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog