Bugünden 1930'a 5,431,491 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET 31 Ağustos 1973 Dünyada Bugün Dıs haberler Farah'm dramı ve Şah'ın durumu Oyük insanlarm da küçük ları vardır. Kendileri, dışa dönük kişiliklerinde herkesten farklı görünürler. Nazi Almanyasmın Silâhlanma Bakanı Specr, hatıratında Hitler'i ne güzel anlatmıştı. 0 Hitler ki, bütün Almanya'yı Wagner dinlemeye çağırırdı. Ama kendisi klasik müzik konserlerine hiç gitmedikten başka, geceleri evinde ucuz operetlerin filımlerini se>Tetmekten hojlanırmış. Bir kısım basına inanırsak, günümüzün büyük insanlarından biri olan tran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi de, içe dönük kişüiğinin özelliklerine yine kendini kaptırmış durumda... Yani, baba olarak kendisine ve hükümdar olarak tahtına üç tane nur topu gibi evlât veren Kraliçe Farah'ı, Şah artık fazla sevmiyormus. Sevmemek bir yana, 23 yaşında bir genç kızı sevmeye başlamış Şah... Üstelik Sîmine adındaki bu genç k:z, kendisine Şah tarafından hediye edilen bir villaya çekilmiş. ve doğura hazırlıklarma başlamış. Eğer Şah, bizler gibi sıradan bir vstandaş olsaydı, aldırmaz geçerdik bu olaya... Nihayct, «Farah'ın pabucu dama atıldı» der ve sor'nda unuturduk... Ama Şah bir Sahtır ve dertli Farah da bir kralicedir. Bizdeki «Pabucu dama atılmak» deyimi, kökeni açrandan b ;;r cezayı belirtir. Anadolunun es k zanaatkirlannın örgütü olan Ahiükte vardı bu «pabucu dama atılmak»... Ahîlerin büyükleri, her sabah çarsı pazar dolaşır, esn?fın sattığı malm kalitesini ve fivatmı kontrol ederlerdi. Kötü, ya da yüksek fiyatlı mal satan dükV'nın kapısına kilit vurulur, sa1binin de pabucu dama atılırdı. Vıni bir eezaydı pabucu dama a Nixon'dan ses bandlarını beş gün içinde mahkemeye vermesi istendi W.\SHİN"GTOV Başkan Nixon, Beyaz Saray'da cereyan eden ban özel görüşmelere aıt ses bandlannın, «özel olarak d:nlenmek üzere beş gün içinde» Federal Yargıç John Sirica'ya teslim edilmesini bngören mahkeme kararına riayet etmiyecegini açıklamıştır. San Clemente'deki Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, karann bir üst mahkeme nezdinde temyiz edilecefi belirtilmiştir. Meselenın eninde sonunda yüksek mahkemeye intika! edeceği muhakkaktır. Nixon da. ancak yüksek mahkemenin kararına saygı göstereceğıni söylemıştır. Beyaz Saray sözcüsü, Başkan Nixonun mahkeme kararını reddederken «kuvi'etlerın ayrılıgı» prensıbinden güç aldığını ve Cumhurbaşkanhgı görüşmelerınin mahrem:yetınin korunması hususunda ısrar ettiğini söylemiştır. Söz konusu bandlar. Watergate skandalında Başkan Nıxon'uu ovnadığı rolü aydınlığa kavuşturacak o'.ması bakımından büytiJc bir önem taşımaktadır. Watergate'in yedi sanıgını a&.T hapis cezalarına çarptırmîş olan Yargıç Sirica, karan açıklarken, bandların Watergate oze'ı komisyonuna veya özel Savcı Archi'oald Cox'a değil, kendisina teslim edilmesini ıstemiştir. B Mahkemenin karan Ancak Nixon, bu bandlan tek bir kışınin dınlemesine dahi izın vermiyeceğinı kaydetmiştir. Oysa söz konusu bandlar, Beyaz Saray'ın eski danışmanlarından H. R. Haldeman tarafından dinlenmiştir. Haldeman, bu bandlan, Beyaz Saraydaki görevinden ayrıldıktan sonra evine götürerek dinlemiş ve Watergate komısyonu önünde de ifade verirken, Nixon'un suçsuzluğunu savunmuştur. Yargıç Sirica, bandların kendisine teslim edilmesini isterken, emrine beş gün içinde uyulmasını istemiştir. Yargıcin, böylece taraflara temyiz için zaman tanıdığı anlaşılmaktadır. Yargıç Sırica'nın emn, hıçbir mahkemenin Beyaz Saray'a aıt bandlan celp etme yetkisi olmadığını savunan Beyaz Saray için, «uzun bir mücadelenin il« yenilgisi olmuştur» öte yandan kararın açıklanmasından sonra gazetecilerle konuşan Sensto Watergate Komısyonu Başkanı Senatör Sam (Bay Anayasa) Erwın: «Bu karar bir gerçeği ortaya çıkarmaya çalışan lann zaferıdir» demıştır. Senatör, bu bandların b;r gün komısyonda dinleneceğinden emin oldugunu belırterek: «Zira bu komisyon, soruşturma yetkisıni Anayasadan almaktadır» dıye konuşmuştur. ( ü . ) Sam Erwin memnun Kaddaf i'nin Sedat'm şartlarını kabul zorunda kaldığı bildiriliyor KAHtRE Mısır Cumhurbaş kanj Enver Sedat ile Iibya lideri Albay Muammer Kaddaii'nin, Mısır ve Libya'yı tek bir siyasî birlik halınde «kaynaştırmaya» karar vermeleri, Kaddafi'nin arzuladığı birlik formülüne oldukça uzak düşmektedir. Sedat ile Kaddafi arasında Kahıre'de cereyan eden uzun göriismelerden sonra Çarsamba gecesi yapılan açıklamada, Mısır ve Lıbya'nın kademeli olarak tek bir Arap devleti halinde «Birleşmelennin 1 Eylül Cumartesi günü gerçekîeşeceği» belirtilmiştir. Mısır ile Iibya'nm «Tek bir devlet haline» gelmesi, daha ileri bir tarihte. her iki ülkede yapılacak bir referandumdan sonra gerçekleşecektir. Tarihi henüz tespit edilmiyen bu referanduma kadar Sedat ile Kaddafi iktidarda kalarak sorumluluklannı ayrı ajTi yürüteceklerdir. Kaddafi'nin. birlik formülüne kademeli olarak gidilmesini kabul etmesi Sedat'ın isteklertne boyun eğdiği anlamına gelmektedir. Bu tasannm ortaya atıldığı1 ilk gunden beri. Mısır ile Libya nın bir «Çırpıda birleşmesine» karşı çıkmış olan Sedat. kademeli birlik formülünü Kaddafi' ye kabul ettirmekle siyasi bir za fer kazanmış görünmektedir. Sedat bu arada. yeni devletin şeriat kurallanna dayalı bir devlet olması ilkesine de karşı çıkmı$tır. Mısır'm 35 milyon nüfusunun beste biri Hristiyandır ve 1952 devriminden beri de, Mısır, «Layik bir sosvalist Arap devletidir.» (a.a. AP) Politikada sorunlar 411ende'nin serüveni ERGUN BALCI atin Amerika'nın batuında ince bir serit gibi uzanan bir illkenin lideri yaşam sa^şı vermektedır. Ve bu liderin savaşı sagcısı ile, solcuşu ile ttim yeryüzünde merakla izlenmektedir. Gerçekten siyasal hayatınm en kritik dönemine ulaştıgl anlaşılan Salvador Allendenin mücadelesi 9.5 milyon nüfuslu ufak Şili'nin sınırlannı çoktan aşarak çağdas dünyanın en ilginç sorunlanndan biri niteliğir.e bürünmüştür: Az gelişmiş bir ülkede geleneksel demokratik yoilardan ayrümayarak, parlamenter sistemle gerçek sosyalizmin kurulması mümkün müdür? Şili'nin Marksist Cumhurbaşkanı 1971 çubatında «Le Monde» gazetesi muhabirlerinden Jean Claude Buhrer'e verdigi demeçt» şöyle diyordu: «Şunu iyi bilmenizi isterim kl halen Şili'de yaptıklanmız, burjuva yasalannın çerçevesi içinde. demokratik bir burjuva rejiırinde yapılmaktadır. Biz bu yoldan aynlamayız.)) Şili Başkanı sözünü tutmuş, basın, kongre ve mahkeımeler gibi kurumlarm özgürlüklerini kısıtlamadan kendi de>imi 11» «burjuva yasalannın çerçevesi içinde» bakır madenlenyle büyük sanayı ve bankalan millileştirmiş. 80 dönümden büyük 3400 çiftlık satın almarak, topraksız köylüye dagıtılmıştır. Bu arada «Ford» ve «Bethleem Steel» şirketlennin tesisleri satın alınırken «Kennecott» ve «Anoconda» bakır şirketleri de millileşnrilmis, ülkedeki 750 milyon dolarlık Amerikan yatmmlan 50 milyon d o lara inmiştır. YoksuJ köylüler için kooperatifler kurulmuş, kredi olanakları yaratılmış. çocuklara bedava süt dagıtılmış, .1972 yılında çocuk ölümü sayısında °i> 10 düşüs görülmüştür. Ülkenin gayri safi tnilll hasılası ise 1971'de "o 8,5 artmıştır. Ama aynı Şili'de 33 ay içinde 22 kabine defişikligi olmuş, enflasyonun yıllık artış oranı •'• 250've çıkmış, besin maddelerl karaborsaya düşmüş. 1970'de yılda 160 milyon dolarlık tanm üninü ithal eden ülke. geçen yıl 400 milyon dolarlık besin maddesi almak zorunda kalmıştır. Sonu gelmeyen ve çoğu dışardan kışkırtılan grevlerle gösteriler ise ülke ekonomisini büyük ölçüde felce ugratmıştır. Ne olmuştur Şili'de? Şili'nin bu dunıma gelmesinde bir dizi iç ve dış etken rol oynamıştır Her şeyden önce Dr. Allende'nin en büyük talihsızliği Washington'un son kalesl Latin Amerika'da Beyaz Saray'ın hiçbir zaman kabul edemeyeceği bır denemeye giri^miş olmasıdır. Nitekim Şili Başkanı bakır şirketlerini milllleştirdikten sonra bu madenin Londra ve New York gibi merkezlerde saptanan fiyatı • 40 oranında düçmüş, böylece Ulke ekonomisi büyük » . ' darbe yemıştir. Geçerı yıl ekim ayında «Kennecott» sirketınin müracaatı üzerine bir Fransız mahkemesinin Şili tarafından Fransa'ya satılan bakırın bedelinin bloke edilmesine karar vermesi. uluslararası sermayenin kendi kaynaklanna sahip çıkmaic isteyen bir küçük ülkeye karşı ne tür engellemelere girlşebilecegini göstermesi bakımından ibret vericidir. Sili'ye yapılan baskılar bununla bitmemiş, ABD şirketi ITTnin (Uluslararası Telgraf ve Telefon) Allende'yi devirmek için hanrîadıgı plan ortaya çıkarken, ülkenin aldıgı krediler de 270 milyon dolardan 30 milyon dolsra düşmüştür. 25 temmuzdan beri süren kamyoncuların grevi ise ülkeye 100 milyon dolara malolmuştur. 18 ağustos tarihli €Le Monde» gazetesi, dolar miktarının Şili piyasalarmda ansızın artmasından ötürü karaborsada değerinin düştüğünü bildirmektedir. Gazetenin muhablri, Santiaşo'dan gö'nderdiği haberde, kamyonculann grevinin CIA tarafından desteklendiğini, grevdeki kamyon sahiplenne paranın bu yoldan geldiğine dair baskentte yaygın bir kanı olduğunu belirtmekV^dir. 27 ağustos tarihli «Le Nouvel Observateur» dergişi de Şili'de doların değerinin düşmesi ile kamyonculann grevinin aynı rfönerne rastlamasını anlamlı bularak 9u toruyu sormaktadır: «Tüketim mallannın son derece pahah olduğu bir ülkede kamyoncular 35 gündür, nasıl olup da sırtüstü yatabilmektedir?» Aynı dergi, Şili'de bir yıl içinde özel ABD •janlarımn Eayısının üc kat arttığına da isaret etmektedir. I Peron'un bloke edilen malları geri verilecek BLENOS AtRES Arjantin Devlet Başkanı Juan Peron'un 155 yılında devrilişi sırasında bloke edilen mallannın geri verilmesi için kongre önceki gün bir kanun kabul etmıştir. 1946 ve 1955 yılları arasmda Devlet Başkanlığı yaptığı süre içinde Peron'un malları içinde bir çok gazete, radyo istasyonlan ve bir kaç ev ile çeşitli yatınmlar bulunmaktaydı. Ancak darbeden sonra Peron, Korgenerallik rütbesi ve malları da olmak üzere her şeyini hükümete vermek zorunda kalmıjtı. Bu arada bu ayın bafinda Ssnato, Peron'a Korgenerallik nitbesinin j'eniden verilmesıni kabul eden bir kanunu onaylamıstı. öte yandan Peron'un Buenos Aıres sayfiyelerinden birındekl evinın de onanlmakta oldugu ' (a.a. Af) t Waldheim İsrail'e tmak... Simdi V uygulama m kalmadı. Zsten yine Ahllik olsaydı günümüzde ve aynı ceza uygulansaydı, h'rhalde Istanbul'un damlan k'emit yerine pabuç kaplanmış clurdu. Bu defa da, Ahl büy :kleri pabuç fiyaüarını düzenlemek için. damdan aldıkları pabuçlan yere «tarlardı. Kısacası. Farah'ın pabucu dama f>ldı diyemeyiz. Olsa olsa, İran Şshı Muhammed Rıza Pehlevi'nin (rönlü değiîiklik ^stftdi diyebiliriz.. : . 4. ' Ü İşt# fcüyttle lnsanlarm kaderldi bifc.. SayısiE i$ler yaparlar c rensel önemde... şah da «Ak D?vrim» yaptı, petrollerini millileştirdi, Iran'ı bölgenin en güçlü ordusuna sahip kıldı. Ama pek az kimse önem Terdi bu işlerine Şah'ın. Ne zaman kl ktlçük lnsanlığı pılip geldi; biz de Şah'ı Türk gpzetelerinin rnanşetlerinde yen 'sn görmeye başladık. Şah'ın da bir kalbi yok mu? O da sevemez mi sanki? Gerçi, braz fazla sevmekten hoşlanan bir kalp bu... Çeşitli gerekçelerle, sık sık değişiklikten hoşlanıyor. Yanılmıyorsak eski Kraliçe Süreyyadan önce, bir tane daha kraliçe vardı. Şimdl ise, Kra liçe Farah'ın yanma bir yenisi ci?ha eklenlyor. Hükümdarların gönül rneseleleri, bizlere benzemeyen zorluklar içinde gelişiyor. Ingiltere Kralı 8'ind Henry, sık sık evlenebilmek için ülkesinin dinini degiştirmls, Angükan kilisesini kurmuştu. Y» zavallı Bdvard'ın hali?. Bay»n Simpson yüzünden, tahtını bırakm&lc «orunda kaimıştı... tran'm Sayın Şah'ı için bu çeşit yollar tabii söz konusu değil. . Ama herkesin, Slmine olayına ejilmesi bile yeter bir derttir. gitti . , | îrlanda Cumhuri.vetçi Ordusu (IRA) militanları, son haftalar I R A m e y d a n O K l i y O r ~ ~ içinde tedhi 5 faaliyetlenni Ingiltere'ye de yaymışlar ve bzellikle Londra'da birçok merkezi, Rönderdikleri bombah mektuplarla tahrip etmişlerdî. IRA militanları lon olaralc Belfasfta harekete seçmişler ve fotografta göruldügü gibi, dört katlı bir bınayı havaya uçurmuşlardır. Bir IRA iözcüsü, tedhiş faaliyetlerine, hedefe ulaşılıncaya kadar devam edlleceğım «çıklamıştır. Hartum Üniversitesi kapatıldı HARTT^t Hartum Üniversitesi. son 24 saat içinde oluşan şiddetlı öğrenci gösterileri nede ( niyle kapatılmıştır. Göstericileri dagıtmak için güvenlik kuvvetleri dün sabah başkent sokaklanndaki gösterilere ıkinci kez müdahale etme zorunda kalmiştır. Resmî bir bildıriye göre gösteriler sırasında b:r er ölmüş ve birçoğu da yaralanmışt.ır. Bu arada bazı öğrenciler de yakalanmıştır. (a a) Dünya buğday stokları en düşük düzeyine indi ROMA B.M. Gıda ve Tarım Teşkilâtı (FAO) tarafından yayımlanan yıllık raporda, dünyanın ciddi bir tahıl bunalımı ile karşı karşıya bulundugu ve dünyadaki buğday stoklarının, son 20 yılın en düşük seviyesine uıdigi açıklanmıştır. Dünyada halen hissedilen et sıkıntısının ise bu yılın geri kalan kısmı ve 1974 yılı başındaki üretimle bertaraf edilecegi ifade e, dilmektedir. I Geçen yıl dünya tahıl rekoltesinin 353.8 milyon tondan 342.4 milyon tona düstügü belirtiien FAO raporunda, 197374 dönemın de, tahıl üretiminde önemli bir j artışın meydana gelmesinin bek j lendigi hususuna da yer veril j mektedir. [ FAO'nun raporunda, bu yılki i tahıl darlıgına, çok kötü bir ha ; 5at mevsimi geçiren SSCB'nin görülmemiş miktarlarda buğday satın almasının yol açtığı kaydedilmiştir. Aynı şekilde Çin'in de kötü bir ürün aldığı ve çok miktarda buğday ithali yoluna gideceği haber verilmektedir. da arttıgı da açıklanmaktadır. Rapora göre. fiyat artışlarırun nedeni, tanmsal ürünlerin üreti minin az olması ve bu ürünlerin üretmeyen ülkelerin gittikçe artan miktarlarda tanmsal ürün ithal etme yoluna gitmeleridir. (a.a.) HOMA JNLN ÜNLÜ TREVf ÇEŞMESt TAHBİP EDILDI ROMA Eski eser düşmanlannın, Roma'nın halka açık belli başh sanat eserlenne karşı saldınlarda bulunmaya başlamala ] n üzerine bu çok değerli sanat eserlerini korumak için sıkı gü! venlik tedbirleri alınmaya baş ( lamıştır. En çok dikkati çeken Roma sanat eserlerinden biri olan «Fontana Trevi» (diğer adıyle Açk Çeşmesindeki) mermer heykeller. diğer turistlerle bir j likte havuza giren bu eski eser j düşmanlan tarafından parçalan, mıştır. Saldırganlar, çeşmedeki figürlerden, yansı insan yarısı balık bir eski zaman tannsmın • «kuynığunu koparmışlar», ayrı 1 ca bazı mermer blokları da yer > lerinden sökmüşlerdir. Diğer bazı saldırganlar lse turistlerin ve halkın dinlenmek ve hava almak amacıyle gittikleri Borghese bahçelerindeki Goethe hevkelınin de başını kesmişlerdir. Roma Arkeoloji Müzesi uzman ları, 17. yüzyıldan kalma bu eserleri or.armak için insanüstü bir çaba harcamaktadırlar. (aa) TEL AVtV Birlesmiş Milletler Genel Sokreterı Kurt Waldheim, dün İsrail e gitmışnr. Ortadoğu gezısının Uçüncü duragında Teî Aviv havaalanına inen Waldheim, gazetecılere Araplarla olan anlaşmazlıgında îsraıl'ın tutumunu daha iyi kavramaya çalışacağını anlatmıştır. Waİdheim temaslarına dün Baş bakan Golda Meir ile yaptıgı gbrüjme ile başlamıştır. İçte durum îçte lse Allende'nin başa geçtikten gonra türa ücret ve maaşlara yaptığı %20 doiaylanndaki zam besin marfdelerine talebi prttırmıştır. Köklü mülkiyet değislkliğinin İlk zamanlar doğal olarak yol açtığı »arsıntıdan kurtulamayan tanmsal üretım, talebi karşılayamayınca'ithalât «rtarak, fiyatlar yültselmiştir. Buna ek olarak Chuquicamata ve El Teniente gibi büyük bakır madenlerinde işçilerin greve gitmesi flzerina lşler yavaslamıç, üretim düşmüştür. Tiim bu etkenler ABD ile lçbirligl yapao »ağa rauhalefetin elinde güçlü bir silâh niteliğlne bürünmüş, tutucu Hıristiyan Demokratlarla, aşın sağcı Ulusal Parti, Allende'nin girisimierini baltalamak için her türlü çabayı harcamışlardır. Ihtilâlci sol (MIR) örgütü ise, eylem ve davranışlan ile sağm ekmeğine yağ sürmüştür. Bu örgütün, millileştirmen.n kapsamma 40 dönüme kadar olan topraklarla, küçük isletmelerin de alınmasınd'a ısrar etmesi, orta »ınıfı ürküterek yatınm ve tanmsal üretimin düşmesine yol açmıştır. Böylece Allende bir yandan eraperyalizm ve onun lçteki ortakları, öte yandan kendini solda sanan fakat sola büyük zararı dokunan bir örgütün gerçekçi görüşten yoksun davranışları arasında bocalayarak günümüze kadar gelmiştir. Parlamenter sosyalizm için vermekte olduğu güçlü iavaşı kaybederse kendisi hakkmda çok sey yazılacak, çeşitli yorumlar yapılacaktır. Ama her halde türa bu yorumlar, Allende'nin sonuna kadar yasalann smırlan İçinde kalmaya çabalayan dürüst bir devrimci olduğu konusunda birlesecektir. Proteslar öte yandan Şeria vadi5i yörestn de top'raklah Bulunan elli kadar Batı Şerialı toprak sahibi dün sabah Nablus'ta toplanmıs ve Birleşmis Milletler G«nel Sekreteri Kurt Waldheim'in İsrail gerisi süresince açlık grevi yapma yı kararîaştırmışlardır. Aralarından bazıları oldukça nüfuzlu olan bu toprak sahipleri, Birleşmiş Milletler, bayan Golda Meir ve General Dayan'a gönderdikleri telgraflarla toprak larının istiml&k edilmesine karşı protestoda bulunmu?lardır. Çarşamba gecesi alelacele kaleme alı nan ve Nablus, El Bireh ve bazı başka Batı Şeria kentleri Beledıye Başkanları ile o yörelerin yüze yakın ileri geleni tarafından imzalanan bazı dilekçelerle de Birlesmiş Milletler Güvenlık Konseyinin 242 sayılı kararının uygulanması yolu ile işgal altında ki topraklann boşaltılması istenmiştir. (aa UPİ) Andrei Saharov rejim aleyhtarı faaliyetlere karışmakla suçlandı MOSKOVA So\Tet!er Birligini kötüleyici propaganda yapmaktan sanık Piotr Yakir ile Viktor Krasin'in duruşmalannda. Sov>et «Hidrojen bombasının babası» diye anılan bilginler akademisi üyesi ünlü fizikçi Andrei Saharov'un adı da, rejim aleyhtarı faaliyetlere kanştırılmıştır. Yabancı basına kapalı tutulan duruşma hakkmda bilgi veren Tass Ajansı, Saharov'un, sanıklardan Yakir ile beraber, Sovyet rejimine «Asılsız iftiralarda bulunan bir belgeye» imza attığını bildirmiştir. (aa AP) New . York'ta 250 bin dolarlık elmas çalındı NEW YORK Polisten verilen bilglye göre bir hırsız New York'taki bir mücevher yontma atelyesinden 250 bin dolar değerinde elmas çalmıştır. Polis kaynaklan hırsızlık sırasında atelyenüı boş olduğunu, yontuculardan birinin saçlannı kestirmek için berbere gitmiş olduğunu haber vermişlerdir. (THA) Burton; Liz'den boşanmıyacağını açıkladı NEW YORK Kansı, Unlü sinema oyuncusu Elızabeth Taylor'dan boşanmaya niyeti olmadıgını söyleyen Richard Burton, «O mükemmel bir kadındır. Onu çılgınca seviyorum» demiştir. (aa.) Meksika'da depremden 500 bin kteinin etkilendiği ORİZABA (Meksika) Meksika Devlet Başkanı Luis Echeverria, Meksika'nın önemli bir kısmında hissedilen depremden 500.000 kişinin etkilendiğini, 750 kişinin hayatlannı kaybettikleri»İ, yaralı sayısının ise 2.000'in üzerinde o'duğunu açıklamıştır. Depremin en fazla tahıibat yaptığı eyaletlerin Puebla ve Ve açıklandı Mehmet BARLAS (Dermmı 7. Sayfıda) Fiyatlar arttı FAO'nun raporunda, 1972 yılı içinde tanmsal ürünlerin fiyatla rının genel olarak °,o 12.5 oranın ra Cruz olduğu bildlrilmektedir. Deprem bölgesinde halen kötü hava şartlannın hüküm «ürme^ ve şiddetli bir yağmunm aralıksız olarak yağması kurtarmft çahşmalartnı güçleştirdiğl gibi, depremden yıkılmış olan halkı da büsbütün perişan etmektedir. Türkiye Iş Bankasmm yılın ikinci çekilişinde 8145 talihliye dağıtacağı zengin para ikramiyelerinden kazanarak yazdönümü sevincine katılmak için tasarruflarınızı 7 Eylül akşamma kadar îş Bankasmda çoğaltınız. paranızm... istikbaliniztr emniyetidir TÜRKİYE İS RANKASI JYeni Ajaıu: 2689) 6821
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog