Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makale



Katalog


«
»

S»yın , ögrencilere »• Okoıl Müdflrlüklerı ıle Koop»ratıfler» Bakanlığmızın ucux ve kalttril okul defterlenm yaymevlerimizdan temia edebilırsıniz. Okul kooperatıfUrın* toptan aatıılııs da *P10 ıskonto yapüır. ödem«U aatifımız voktur. 40 Yapraklı 95 kuroı 1. Hanrar 80 » 1» » » 80 » 1«5 » » 100 > 200 » > Devlet Kitaplan Mudurluğu SuManahmeVİat. Top. Sataj TeL: 22 38 »3 h 50. yıl, sayi: 17629 S E Ç İ M BİLDİRGESİNDE H A L K ORTAKLIKLARININ BÜYÜK SINAI İŞLETMELER KURABİLMESİ IÇIN YARDIMCI OLUNACAGI BELİRTILDI UNİVERJİTELER GlRlŞ KURSLARI SON DEVRE 3 EYLÜL18 EYLÜL KAYITIAR YAPILMAKTADIR. KONTENIANIMIZ SINIRUDIR. 07EL GUVEN DERSANESİ 31 Ağustos Cuma 1973 Osmanbey Neyır Mağazası bıtışıgi Istanbul Tel 47 46 68 Kurucusu: YUNTJS NADİ T e l f r a f r e m e k t u p a d r e s l ( . u m n u r i y e t u t a n B u ı Hoata K u t u s u N t a n b u l N o 246 T a l t t e n i a r : 234390 224296 224397 2 3 4 2 9 8 224289 PARLAMENTO ÜYELICIIÇÎN ADAY YOKLAMASI PAZAR GÜNÜ YAPILACAK ANKARA, Mllletv«WH T« Cumhunyet Senatosu Uyelıği seçımı jçın aday yoklamaları 2 eylul pazar günu bütün yurtta yapı'acaktır Aday yoklamalan, yargıç dene ımınde, seçımlere katılan her part' ıç'n ayrı a\n olmak uzcıe butun ıl ve ılçelerde saat 9 OO'da başi^acak ve 17 OO'de sona erecktır îlçe Seçım Kurulları, aday joklamalarının ayırun ıjle CHP'nin ekonomi ve hukuk göriişü BİLDİRGENİN H U K U K DÜZENI BÖLÜMÜNDE «TÜRKİYENIN HUKUK D Ü Z E N I BOZUKTUR; YAVAŞTIR VE PAHAUDIR» D E N I L I Y O R Ankara da adav \ok 1 arrasını AP CHP DP ve TBP vapacak lardır Otekı dort partı, CGP, MHP MSP \e MP ıse Ankara adaylannı merkez yoklaması >a lujla tesbıt edecektır. Ankara ıçmde AP'nın Çankava ılçe >oklaması, Sarar Ilkoku.undakı Çankaya 1 TsoTu Ilçe Seçıiı Kurulunda, CHP, DP ve TBP n n voklamalan da Çankaya 2 Nolu Ilçe Seçım Kurulunun bulundu jhı Ataturk Lısesınde yapılacaktır Altındağ, Yenımahalle ve merkez ılçelerınde ıse aday yokıa malan Altındağ Adlıyesı, YenıI maha le Adhvesı ve AnafartalaKARADEVtZ EREĞLİSt Ta \ Ata'urk Lısesınde yapilacaktu. raflarm karşüıklı olarak grev ve, Ankara da ad»v yoklaması yapalokavt ılân ettıklerı Ereffii D«1 cafe drtrt p«rtının Altındağ, Y<^ mır • Çelık î$letmelerınde ışve nımahalle v« merkez ılçe voklsmaları aynı yerde olacaktır renın son goru^melerde verebıle (THA) cegını bı'.dırdığı zam ve sosyal haxlar Maden îş Sendıkası taraLndan ışçılerm oyuna sunul muş ve 16 sı harıç 3615 klşı ışverenın teklıfıni kabul etmejerek, «grev ıstedıklennı» bıldırmışlerd^r Is'anbul'da yapılan görüşmelerın sonucunu ışçmm oyuna sunacağmı b ldiren Maden • I j Sendı kası, işç'lenn «onayıru» almak ıçın degışıfc bır uygulama dU7em getırmıştır Fabnkanın dort kapısı f e Sendıka bınasına ıki tıp oy pusulası konmuştur Bunlardan «pembe» olan pusu lada «GBEV Mevcut çartlarU (Derana Sa. 7, Sü. 1 de) (CumhnrİTet H»ber Merkeri) AP G«nel Başkan Yardımcısı Necmettın Cevheri, şahsı husumetler ve hısler uzerıne kurulmuş partılerln gerçekle ilgisız bejanlannın düzeltılmesı amacı dışmda, cevap bulamavacaklannı loylemıj. ozetle soyle demıştlr: «Buyuk mılletunlzm hakemllğuıe gıdıldıği bugjnlerde Adalet Partısi her zaman olduğu gı bl ilenye bakan fıkırlernle hal kımızın karsısına çıkacaktır. Sıvasl partı olmanın esas anlam Denizciler Istanbul'daki törende ve amacı da budur. Demlrel veya Adalet Partısi duşmanlığımn, vatandaşın kajmayan tenceresı ne ne katacağı 14 Ekim'de vme mılletçe sorulacak, cevapsız kal mağa mahkum bır sorudur » Konya'dakl basın toplantısın. O^LO Bu yılın Nobel Bans da konuşan MP Genel Başkaru Ödulune 47 kısıvle bırhkte BasCemal lunl. «Mılleti fukaralıfea kan N'ıxon ve Yugoslavya Devlet (Devamı Sa. 7, Su. 7 de) B?şkanı Josıp Broz Tıto da aday f gos pnlmıştır Açıklamavı Norveç Nobel Akadem sı vapmiştır Ödül ünlü bıiım adamı Alfred Nobel'm Aralık avmdakı doğum yıldor>umunde Oslo da yapılacak bır torenl"? verılecektır Barıs odulunu alao kışının adı genellıkle torenden bır kac haf+a dtıce açıklanmak tadır. (THA) Ereğli Demir mtni tamsmladık+an sonrı »onuç lan îl Scçım Kurullarına gonderecek ve Ü Seçım Kurulları ANK.4RA (Cnmhariret Bnrosn) aday olanları sırasına gore tesbıt CHP seçım bıldırgesinın cEkoederek bunları bırleştırme tutanomık duzen» başhklı bolumunnaklan halmde Yuksek Seçım Kuruluna verecektır. Adajların de, ka'.kınmanın teaıelini, koy mazbataları da İl Seçım Kurulla rmca v erılecektır. Sıvasi partılcrın aday yoklama sı yapma\acakları ıllerde adavlar merkez voklaması ıle tesbıt edılecektır Merkez joklanıasıyla teshıt edılecek adav hstelerı de 7 eylul akşamına kadar îl Seçım Kurullarına gonderılmış olacaktır. ••Halk sektörü teşvik edilecek kentler, kooperatıfler ve iççil«r aracılığıjla yatırımlara yonelecek halk sek*öriınun oluşturacağı yer almıştır. Temel mallar uretımınde ıse kamu sektorunün önculuk edeceği bildırgede Bıldırgenm «Sanayüeşme polıti kasının temel stratejık kuralları» başlıkh bır bolumunde CHP'nın sana\ ıleşiıe polıtıkasırun temel stratejık hedeflen özetle »öyle açıklanmaktadır: Seydişehir'de bir mühendis ile bir muhasebeciyi karakolda dövdükleri bildirilen polislerden ikisi tutuklandı KONTA Sevd:?ehir llçesinde ıkı polıs memuru bır yuksek muhendın ve muhasebeclsını karakolda dovduklerı gerekçesı\le tutuklanmışlarcfır llerı surulduSune gore bır 1n çaat ^ırketının sahnı olan Yuk sek tnşaat Muhendı^l Tuncay Orhan ıle muhdsebeclsı, Sejdışehır dekı Mahmut Esat ParMn da otururlarken yuksek ^e^le koıustukları gerekçeMvle Ka\ makam. lojman penceresınrien polıslere karakola goturulmelen ıçın emır vermi«tır Yıne ilerl surulduğune gore Tuncav Orhan ve arkadası ka rakolda polisler tarafından oo vulmusler ve varalanmı^lardır Tuncay Orhan \e arkadaşı ka rakolda cfovulduklerıne dair Hukumet Tabıplığınden rapor almi'slar; durumu Savc lıga bll dırmısler, avrıca Basbakan'a Içışleri Bakanına ve Kon\a Valısıne bırer telgraf çekerek can guvenlıklerımn sağlanmasını ıs temıslerdlr Olava Seydışehir nobetçi Savcısı Yavuz Denızer elko>muştur Dovme olaMna adı karışan pohs memurlanndan Ekrem Terzı Ue Avnı Karadenız mahke meve verılmışler ve ilk sorsrularmdan sonra tutuıclanmışlar dır Sejdişehır Savcısı kendis»yle telefoBİa konuşan THA Konva muhftbirine dovme ola^nna iki pol sın daha admın kanştığuıı, ancak bunların gorevlı olarak Konya'va gıttıklen içın mahkemei e sevkedılemedikJennı gereklı soruşturmanın sürdurüldu ğunü belırtmiştır Olayın şehrımızde dujiılması Uzerıne Valı îhsan Tekın, ıdari yonden de tahkıkat japılması ıçın Valı Muavınlermden Tekın Beşır An ile Emnıvet Müduru Nıhat Kaner'ı gorevlendırmişler d.r. Vali Muavını An ile Emnı vet Muduru Taner, olay >erlne gıderek gerekli tahkıkata kendı açılanndan da başlamışlardır (THA) Bazı zahire tüccarları yuksek fiyatla topladıkları buğdayı kuraklık bölgesinde stok ediyorlar ANKARA. (CumJıuriyM Bürosu) Guney ve Guncydoğu Aaadolu bölgesinde jazın kurak geçmesi ve bugday urununun az olması nedenıjle bu bolgeden selen bazı zanıre tuccarlannn Orta Anadolu bolsesınden \uksek fıjatla buğda> topladıkları, stos japtıiclan ogrenılmıştır. Toprak Mıhsuilen Ofısı'nın ekmekl k buğday ıçın 115125 kuruş arssında fı>at tesbıt etmesınden de vararlanan zahırs tüccarları, bu \ıl bugciav ürununün bol olduğu Yozgat, Kırşehır K"> serı, Snas ıllerını dolaşarak uretıciden elmdem buğdayı lfii) 170 kuru^a 8'makta ve bunlirı kamvon larla Guney ve Güneyrioğu bolgelenne <;otıırmektp<i]rler Toprak Mahsnllerı Ofısı ve Taran Bakanlığının tedbır almama sı ve tuketıcılere yeterlı yrvecelc % tohumluk buğday vermemesl e halinde, ozellıkle Doğu Guney ve Gunevdoğu bolgelennde sonbaharda ve kışuı b'igriav fnatlanrda aşırı bır artış beklenmektedır Çunkü Orta Anadolu'dan buğday toplajan zahire tüccarları topladıklan buğdaM şimdı sat mamakta ve stok yapmaktadılar Bağımsız sanayi «(T) Çağımuın olçulerıne ujgun bır bagımsız sanayi toplumu duzeyıne erışebılmek ve dunya pa. zarlarına açılabdmek ıçın gereklı buvuk sanası ışletnıelerının ku [ ruluşuna \ e temel mallar sana [ >ıının gelıştınlmesıne kamu sektorü önculuk edecektır Kamu sektorıınjn gvıcu \e olanakları bu \onde daha ı\i değerlendırılerektır t'î) Sanavıleçm«vı plan dısıplını ıçınde hızlandırmak uzere uyırulanacak te«\ık tedb'rl»rı öncelıkle bJ bıldırgede tanımlapan halk sektorune \one!ecektır Oylelıkle hadk oı^ak'annm bıivuk sınaı ı Mme.e' kurabılecek dun\a Da zaı'arında varlığını duyurabilecek guce erısmesı kolajlaşacaktf Başkent'te Çeük'te işçiler greve «Evet» dedi Özel sektör (f) Ozel sektor'un, plan dısıplinı ve so«val adalet ılkelerı içın(Dfiamı Sa. 7, Sü. 4 de) Fransa'da da iki kolera olayı goruldUy Cevheri «AP ileriye bakan fikirlerle lıalkın karşısma çıkacaky> NapoiVnin güney kıyılannda deniıe girmek yasaklandı CENEMIE, (Birleşmi* MiUetler) Frar.sa hukumetı, Marsıl > a da ıkı kolera olayı tespıt edıl dıgını «Dun\a Sağlık Örgutusne resrnen bıldırmı^tır. Dunya Sağlık Örgutu'ne verılen bılgıve gore her ıki kolerah da Kuzey Afrıka'dan gelrnekteydl. DP'li ölçmen buğday tahsıs edilen AP'liler içinde tarla sahibi olanların oranını sordu (Cumhurlret Haber Merkeri) DP Propaganda ve Sıyasi Işler Başkan Yardımcısı Konja Mületvekıli Özer Ölçmen, Tarım Bakanına bır soru voneltm.ş AP Konva ada^ adavı olan Devlet Uretme Çıftlıklen eskı Genel Muduru Oğuz Atalav ın emrıjle tohumluk tahsıs edilen partı mensuplannın vuzde kaçının tar la sahıbı ve çıftçı oldugunu sormuşrur ölçmen Devlet Çiftlıklennden Umum Müdurun hayvan tahsısi ynrjtırdığı partı mensupiarmuı juzcie kaçınn daha once havvancılıkla uğrasrığını ve Yalova" dakı dınlenme kampında, Yassıadrt Bassavcısı Altav Omer Egesel'ır AP adav adavn e^kı Lmum Mudur tarafından. hangı sıfat ve statu ıçınde konuk edıldığını de «orrrmstur Nobel barıs ödülüne aday gösterilenler arasında Nixon ve Tito da var KÖLN'DEKİ FORD FABRİKASINDA GREVCILERLE, ÇALIŞMAK İSTEYEN IŞÇILER ÇATIŞTILAR KOLV, (Federal Mraanva) Koln dekı Ford otoraobıl fabr.ka sındakı grev dun sona ermış ve uretım \enıden başlaTiıştır TurKije'den ızınler.nden seç donen ışçılerm, ışlermden çıka nlması uzerıne bır hafta once baslajan ancak dana sonra dı (Devanu Sa. 7, Su 4 de) 30 üğnstos Zafer Bayramı kutlandı Cumhuriyet Haber Merkezl (Fo'oğraf Ibrahım Ko^eoglu) İtalya'da , İhaleyi düşük fiyatla alan elektrikçiyi rakipleri döve döve öldürdü V\N YSE Bolge Mudürlü ğunip çal'şan Kahraman Yucebaş adindakı e'ektrıkçı, öncekı akşan şe ırın en ışlek \en Cum h j ı\et caddesuıde rr.eslektasları olan ıki kardes tarafından levye ılp dovulerek oidurulrnuştur Cına'ete maktulun bır tes'sat i'sını du^iik fıvatla alması sebep o'Tiustur Kahraman Yucebas'la bırliKte ıhalfe gıren Şerafettın Yas^ı ıle karde^t Semsettın, ısın | K^hraman'da kalması üzerıne, kndısını ca^de ortasında kıs n t'rmışla' ve e erıne geçırdıklerı OLAYLARIN ARDINDAKl 6ERÇEK Nereye Kadar? man bugnnkiı kadar geml azıya almamıştı Başlangıcı 1931 deialuasjonu olan fıvat artıjı fırtınası, henuz durmuj degil. dnrıcağa da benzemıjor. Üeret ve maaşlann fıyat artısları karçtsında duraganlıih. pahalılık dc nen âfetln etkilerini artınyor ı\at artiîlan uç yıldan berı oncehkle gundemdedir. Gunderaden ineceğe de benzemıipiripn ha^na v» sıı'ma vur yor. Gercı Turkıye'de oteden berragfi baslamışlardır Kanlar i ç n i e vere • ıkılan Kah r aman, rı pahalüık derdî \atanda«ın ha^tanp^e go'tıruhirken volda butçesini \e yaşamını kemırbe .n kanamasından olmuştjr. mektedir. Ne \ar ki pahalılık son çeyrek yuzyılda hiç blr zaKaıl ıkı kardes ıse şaskınhk tan yararlanarak kaçmışlardır. (THA) r 30 Ağustos Zafer Bayramının 51. jıldonumu, d\ın butun yurtta, yurt dışuıdakı temsılcüıklerımızde ve Kıbns'ta yapılan torenlerle kutlanmıştır. Ankara'dakı ilk toretı, Anıtkabırde >apılmıştır. Genelkunnay Baçkam Orgeneral Semıh Sancar başta olmak uzere Kuvvet Komutanlan, Jandarma Genel Komutaru Yuksek Askerî Şura uvelerı Gamızon ve Merkez Komutanlan, generaller, amırallerve yuksek rutbe ı subaylar dan kıırulu kortej, aslanlı yoldan hareketle Anıtkabre gelmışlerdar Anıtkabırdekl torenden sonra devnm şehıtlermin kabırlerl de zıyaret edılmıştır Dun aynoa Lozan ve Ulus alan lanndakı Ataturk anıtlan önün de de tdrenler yapılmıştır. Vatan Caddesınde oğleden sonra askerî bırlıklerın katıldığı ge(Cumhnrijet Haber Merkeri) çıt torenı yapılmıştır Ankara'dakl yıizme havuzlan Zafer Bayramı nederuyle Is tanbul'un tanhi, turıstık ve res ile kaplıcalarda gonilen göz nastalığının Chyarbatnr ve Sılrtte m! bınalan ışıklandırı'mıştır. Yalnız bazı vatandaslar, her dı de tesbit edıldıği bildinlmekteGerçekle her yıl yuzde M do nî ve mıllî bavramda olduğu gıbı dır. lavlanna nlajan hayat pahahlığı camılenmi7in ısıklandırılmamaDıj Tbakır'ın Çermlk tlçesln nın blri dı&ardan otekj Içerden sinı kuıamışlardır dekı kaplıcada da «Konionkti olmak uzere kaynaklan aynlavıt» denılen gdz hastalığı gortil Afyon'daki törenler hllir. pabalilığın bir bolumüyle muştur. Tıirkıve'nm çesıtll kapdıjardao Ithal edildiği aoylenelıcalannda rastlanan göz tıasta 30 Ağustos Zafer Bayramının • •• lığı. eözde şişrne şeklinde bcllr51. vılddnumu nedenıvle, Afyon (DeTamı Sa : Sufida) ve Dıımlupınar Zafertepe'de de mekte, uzun stlre de devam ettörenler vapılmıştır Sabah Aî mektedir (Deıamı Sa. 7, Sü. S de) (Devunı Sa 7, Sü. 7 de) NAPOLt Napolı ve çevresınde kolera salgını belırtılerı go rulmesı ustune jehrin guney kıyı larmda denıze gırmek ve denız hayvanlannın satışı sağlık yetkı lılen tarafından kesinlıkle yasak larunıştır. Roma'daki saflık yetkılüerl y» dı kişının olumune vol açan ve Napoh'nın beş kasabasında göru len barsak hastalığınm gerçek<en kolera olup olmadı|ının ara? tınldığını açıklamışlardır. (Denunı Sa. 7, Sfl. 7 de) Alamanya Beyleri Şimdilerde Alamanyaya akıp giden ve sayıları küçük bir ulke nüfusu kadar kalabahklaşan yeni bir vatandaş tipı oluşup duruyor.. Kapiıcalardan bulaşan göz hastalığı Ankara'dan sonra Diyarbakır ve Siirt'te de goruldu Nevzat ÜSTÜN'ün Gezi izlenimleri 2 Eylül Pazar günü CUMHUPIYETTE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog