Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

ÜNİVERSİTELER GIRİŞ KURSLARI SON DEVRE 3 EYLÜL18 EYtOt KAYHUt YA«tMAKUOMt. KONTfNUHtMlZ SINI«UO«. OZELGUVEN DERSANESİ \Otmmnbf NtyirMsğazau jul T»h. 47 46 68 50; yıl, sayı: 17628 umhuriYet Kurnensn: TÜNUS NADÎ T e l f r a f T « m a k t u p a d r c d : C u m h u r t y e t U t a n b u l P o s U K u t u r o : I r t a n b u l N o : 248 T t l a t o n l a r : 234390 S 2 4 3 M 2 2 4 3 B 7 2 3 4 3 9 8 2 3 4 3 B 9 ANILAR SORUNLAR SORUMLULAR 4.BASKI Genel dağıtı.n • BATE5 30 Ağustos Perşembe 1973 Korntürk; 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında parti liderlerini uyardı Geylanî tarikatma bağlı 47 kişi Kırıkkale'de ayırı yaparken yakalandı ANKABA (Cıımhuriyet Bfiroro) BÜYÜK ZAFERİN YARATICISI MUSTAFA KEMAL «Geylanî» tarlkatından olduklan tesbit edilen ve 7'si kadın olan 47 kiji, önceki ak$am Kınkkale'de bir evde âyin yaparlarken yakalanmışlardır. Miraç kandili münasebetiyle yurdun çeşitli yerlerinden gelerek Kınkkalede toplanan Geylant tarikatmın müritleri, ilçenin kenar bir mahallesinde bir evde gece toplu halde âyin yaparken, ihbar üzerine yakalanmışlardır. Tarikatlan gereği çoğu yakanz sömlekler giyen tarikat men«uplannm içinde şeyh çocugu ol duğu bildirilen bir şahı» da bulunrnaktadır. Baskın sırasında evde yapılan aramada. tarikatla ilgili 300 kitap ve şeyhin çeşitli konuşmalarını kapsayan teyp bantlan ele geçirilmiştir. Gece saat 23 sıralarında yapı lan baskında yakalanan Geylani tarikatının müritleri dün lavcılığa verilmişlerdir. «Tuplumu büyük sınavlar bekliyor» CUMHDRİYET HABER MERKEZİ 80 Ağustos Zafer Bayramınln 51. jnldönümü, bugün bütun yurtta, yurt dışındaki temsilciliklerimizde ve Kıbns'U yapılacak törenlerle kutlanaeaktır. Cumhurbtjkanı Fahrl S. Korutürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolavısıyle, dün, Türk rr.illetine hitaben bir tnesaj yayımlayarak, hürriyetçi, demokratik parlamenter sistemin, menüeketimizde kökleşip yerleseceğine güvencinin tam olduğunu belirtml?, tBunun teminatını büyük milletimlzin lağcfuyusunda, Cumhuriyeti Atatürk'ten emanet alan gençliğimizde ve Cumhuriyeti koruma v» kollama gorevinde daima en ijabetll yolu leçmis olan Türk Sil&hlı Kuvvetlerinde göruyoruz» demiştir. Cumhurbaşkanı KorutUrk özetle «öyla demiîür: «Azlz vatandaflarım, 30 AJustoı 1922 Dumlupmar Meydan Muharebesinin yıldönümündeyiz. Bugün, Osmanh lmparatorluJunu, kendi yararlan ve hesapları açısmdan yıllar boyu sıcak ve loğuk harplerle boğan yabancı emellere karsı Türk mllletinin giriştigl ölüm kalim savaşmm zaferle sona erdiği bir gündür. Onun için Türk mületinin zafer bayramıdır. OsmanU Imparatorlugu'nun yaşamaya devam edebilmekteki Umidl, galip devletlerin başında bulunan Amerika Birleşik Devlet leri Baçkanı Wilson'un «yeni bir dünya düzeni kurmak» yolundalr prensiplerinden sadece bir teK maddeye dayanıyordu. Bu maddede Wilson, «Türklerin çogunlukta buiundugu yerlerde Türk egemenliginin deyam edeceğıni» vaadetmekte idi. Koskoca Osmanh İmparatorlugundan, Tlirkiye'nin elinde kalabilecek yer, sadece bu maddenin ortava koydugu nazarî vaade dayanıyordu » Cumhurbaşkanı bundan sonra, safere ıriden yolun güçlüklerini ve olaylan özetlemiç, Atatürk ün önderli&inde Büyük Zafer in her «eye ragmen kazanıldığım anlatmış ve söyle devam etmiştir:. «Kutladıgınuı bayram, i?t« hayali bile imkânsız görülen böy le bir günün ba>Tamıdır. Bütün vatandaşlanmı, aralanndaki her türlü anlaşmazlıklan bir an için unutup, bu bayramı canı gönül , den kutlamaya çağmyorum.» '< Anayasa Mahkemesi istimlâkto peşin ödeme maddesini iptal ettı MAHKEMENİN ALDIGI DİGER İPTAL KARARIYLA; DEMOKRAT PARTİLİ ESKİ TBMM ÜYELERININ DEVLETE OLAN BORÇLARINI AFFEDEN KANUN DA YÜRÜRLÜKTEN KALKTI AVKARA, (Cumhnriyet Burosn) Sınav J Sevgili yurttaşlanm, •] Biz, 30 Ağustos Dumlupınar (Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) i ZİRAAT BANKASI YETKİULERİ BORÇLARIN TAHSİL EDİLECEGİNİ AÇIKLADILAR Anayasa Mahkemest. Istimlâk Kanununun «peşin ödeme»yl öngören maddesi lle 27 Mayıs öacesi 10. ve 11. dönem Demokrat Partı milletvekillerinin devleM olan borçlanru affeden kanunu iptal etmiştir. Peşin ödeme Anayasa Mahkemesi nin dttn Resml Gazetede yayımlanan kararına göre, 6830 Sayıh tstimlâk Kanununun, kamu varanna yapılacak lstimlâklarda. değer parasının peşin öderjnesini öngören rnaddesi A.navasanın 3fl. mad desine aykın e3rüldüğünr1en rptal edilerek \iinirlUiten kalîsmış olmaktadır. Kanunun iptal edilen maddesi söyledir: Madde 3 Istimlâk ancak bunu yapacak ldarenln kanunen ifasma memıır bulundufu âmma htzmetinln veya teşebbüsün vürütülmpsine llizumlu saynmenkuüerin ve kavnakların bu kanun hükümleri daire=inrt» deSer parası pesin verilmek şartıyle yapılabilir Borçların affı Anayasa Mahkemesi;ıın di*er kararında İse, 10 ve 11 dönem Demokrat Partı milletvekillerinin peşin ald'.kları ödeneKlermden dogan Maliye Bakanhgına ve Ziraat Bankasına borçlannın bir kısmını Rffeden. bir kısmını takside bağlıyan. 22 Temmuz l'J"0 tarihli ve n i 3 sayılı kanunu, Anayasaya avkın bularak iptal etmiştir. 1313 Sayılı Kanunun İptal edilen 1 ve 2. marldelerine p> re, eskj Demokrat Partl milletvekillorinin borçlan vibde 3 faizle 10 yıtlık takside bas:anmış(Devamı Sa. 7, Sü. 4 de) 30 Ağustos'u Kutlarken . Iuslann ya&unmds yıldıun ışıdıfı anlar vardır. 30 Aşustoa Türk nlumı için böyle bir jündür. 51 yü önce bugün, Türk ulusnnan yüxyıllarca süren olumsuz yazgısını dejjüştiren bir büyük zafer, savas meydanınd» kazanılmıştır. Bu zaferle birlikte, yalnu savasın değil, barışın hw»nılmı>^ın» da yol açılmıştır. 30 Afustoa 1922'nin basansı, 1911'den berl süregelen lavaşUn n bitmeaini sağlam&kta, yeni Türkiye Cumhuriyetinin müjdesini tasımaktadır. Atatürk devrinv ciliği bu tarüıi çizgi üstiine olusmuştnr. Geçmişten gelen ve gelecefe yönelen bu yolda, 30 Ağustos Başkumandanlık Meydan Muharebesini yalnız askeri yönüyle değerlendirinek eksik bir düşün çaban sayılmalıdır. Yanm yüzyılı aşkm bir gfirenin •onundan. bugün, 30 Ağustos'a. bakıldığında, belki yalnn zaferin panltısı görülmekte, ama başarının ardında kalan sıkıntılar umıtulmaktadır. Oysa hiçbir büyük başarı, durup dunırken elde edilemez. En anndan Sakarya Muharebesiyle 30 Agustos 1922 arasında (eçen bir •ürede, ulusumuz anlatılmu fedakârlık ve sıkıntılar içlnd» çırpırunıştır. Sakarya Meydnn Muharebesinden sonra hemen yükselen taarruz istekleri, Atatürkçe ertelenmiş, tam bir yıl tüm ulusun gücü 30 Ağustos taamızunun seferberliğine yöneltUmiştir. Bu süre içinde, dısardan emperyallst kuvvetlerin etkinliği, lçerden Atatürk'e karsı muhalefetin yoğunlaşması, taraan zaman umutsuzluk görüntüleri yaratmıstır. Buyük Atatürk, içten ve dıştao gelen hücnmlar karşısında lükenmes sabırla hazrrlığını tsmamlanustır. 26 Ağustos sabahı başlıyan taarruzon ardında böylesine sürekli bir irade ve çaba. vardır. Büyük zaferin 51>inci yıluıda, ı»fer neşesini bize mira* bırakan kuşaklann çektiklerini de hatırlamak re dersler çıkarmak bir görerdlr. Büyük başarüann, büyük redakârlıklar pahasına sağlanması yasası, •lusça unutmayacağunıı bir gerçek değerini taşımalıdır. 30 Agustos'ta büyük Atatürk'ten alacağunız ikinci ders, tam on yıl savaştan savaşa koşan kumandanın bans» bağuhğıdır. Başknmandan, iç ve dış barışuı bütün koşullannı yeni kuşaklar» hırakarak •rsmrzdan aynlmıstır. Nitekim bu sağlam miras sayesinde 51 yıldır barıs içindeyiı: nygar uluslar dünyasında banşsever bir ülke olarak RÖrerlerimizi yflrfitmek fideTİndeyiz. Buçnn yasayan kuşaklann «rnrtts sulh, cihanda sulh» Ukesini 30 A?ustos Zafer Bayramında anlamlı bir içtenlikle deferlendinneleri millî bayrama katkı olacaktır. Istanbul Ticaret Odası, Bakanlara rapor verdi: «Enflasyon ve fiyat artışları hızlandı» Istanbul Ticaret Odasınca, ftyat artıçlannın önlenmesi için gerekli görülen tedbirler konusunda hazirlanan ve Basbakan U« dlğer bakanlara gönderilen raporda, dünyadaki tarımsal üretim azlığının, enflasyonu ve fiyat artışlannı hızlandırdıgı belirtilmekte, Ucret arttırımlaruu, geçinme indekslerindeki artışa bağ layan otomatik bir ayarlamaya gitmenln mürakün oldugu da hatırlatılmaktadır. Raporun önsözünde, bugün fiyat trtışlarının sebep oldugu hayat pahalılığından yakjnmayan, fiyat artışlannın yükünü hissetmeyen hemen hiç kimse olmadıgı da belirtilmekte, fiyat artışlannın geniş halk topluluklannı etkilemesi nedeniyle büjoik önem taşıdığı bildirilmektedir. Raporun «Ttlrldyede fiyat artışlannı yaratan etkerder» bölümünde enflasyon hızının 2972 yıh sonlannda yüzde 8'e, fiyatlardaki artış hızının ise 1973 yıiııun Mart ayından itibaren yü7de 10'un üzerine çıkmasımn, enflasyon ve fiyat politikası konularıru ön plana getirdiği belirtilmektedir. Bu bölUmün dif etkenler kısmında dünyada enflasyonun ?iddetlenmesi, kendileri ile ticarî ilişkilerde bulunulan ülkelerdekl « • ! artışlannın vurttald fiyat> & ların genel düzeyini de yükselttiği yazılmakta, bu ülkelerdeki fiyat artışlannın ithalât yolu ile ekonomimize intikalinin, son aylarda meydana gelen çeşitli olaylarla daha süratli ve büyümüş olarak intlkâl ettigl kaydedllmektedir. Fiyat artışı Raporun bir bölumüiKie Türki yede fiyat artışları genel düzeyinde 1971 yılında yüzde 17 civarında bir artış oldugu bildirilmiş, öze\ likJe Alrnan markmın revalüe edilmesinin, ithalât fiyatlanmn (Devanu Sa. 1, Sü. 4 de) Aıikartfda giinde 50 kişi knplıcalnrdan çeçen hastalıçum tutuluyor Said A. TERZtOĞLU ANKARA Kaplıca, ılıca vp banyolardan geçen göz hastalıgı Ankara'da her gecen gün biraı daha yayılmaktadır. Ankara hastanelerinin g5z klînikleri şefleri, hastahğın gözün kornea tabakasında gribeyaz lekeler meydana getirmesi nedeniyle Eörme bozuklufiu yaptığını söylemişlerdir. Ankara Tıp Fakültesl G5ı Kliniği yetkilileri, son 20 gün içinde Göz KlinlSine günde ortalama 40 50 hastamn bu rahatsızlık nerTeniyle müracaat et(Devamı Sa, 7, Sü. 8 de) Bir kıza tecavüz etmek isteyen toplum polisi\ 3 suçtan tutuklandı Konya Toplum Poüs örgütünde görevli Taşar Kaçmaz, Bakır köy'da konuk oldugu bir apartmanın alt dairesindeki 17 yaşmdaki bir kıza tecavüz etmek istedigi, mhsatsız tabanca taşıdığı ve mesken dokunulmazlıgmı ihlftl ettigi iddialanyla dün tutuk lanmıştır. Izinli olarak Istanbul'da bulunan Yaşar Kaçmaz'm alkollü bir halde, gece yansı H.Ö. adlı kırın balkon kapısından lçeri girdiği ve genç kızın «hırsız var» diye uyanmasından sonra kaçtıgı, daha sonra durumun polise bildirilmesi üzerine apartmanda ya pılan aramada kendisinin bir kömürlükte ele geçirüdiği bildirilmiştir. Bakırköy polisi tarafından raka lanan toplum polisi, ilk sorgusun dan sonra üç suçtan tutuklanarak cczaevine gönderilmiştir. Sosyal Sigorta kapsamına alınan genelevlerde toplu sözleşme yapılacak tZMlR Genelev sakinlerlnin Sosyal Sigorta lar kapsamına alm dıgı bildirilmektedir. Genelev sakinleri lendikaıı, yakmda çahşanlarla işvererüer arasında toplu sözleşme imzalıyacaktir. Verilen bilgiye göre toplu sözleşme ile de çalışanlara bazı yeni haklar getirilecelctir. Sendikanın fahribaşkam Dr. Rüknettin Halulu bu konudakı açıklamasmda, «çahşanlann sos yal haklan, yani emeklilikleri, ihtiyarlıklan teminat altına alın mıştır. Şimdi, sendika olarak iş verenlerle masa başma oturmağa hazırlanıyoruz. Bazı sosyal haklan da bu şekilde elde edeceğizÖmeğin, çalışanlar ne olursa olsun sekiz saatten fazla çalışmıyacaklar. Aynca, işveren çalışar.lann insanca yaşamasına yardım cı olacak. Sonra ücretler de bir miktar artacak. Biz, çimdilik 23 lira Uzerinde duruyoruz. Aynca. çal^ıarüann makya] ve giyim kuşamları da işverenler tarafından karsılanacaktır» demiştir. (aa) SANIKLAR: "SINAV SORULARINI SATTIK,, Öniversite sorularınm çalınması olayı ile ilgili duruşma dün 6. Sulh Ceza Mahkemesinde başlamış, sorguları yapılan sanıklar «uçlarmı kabul etmiştir. İddianamede soruların matbaa Işçüeri tarafj.dan çalınarak sınavlara katılan 7 ögrencinin eline geçmesinden ibaret görülen olayla ilgili söz alan bir sanık avukatı, «Üniversite sorulannm çalınmasında yıllardan berı söz edilmektedir. Bu yıl Cumhuriyet Gazetesınin çalınmış sonıları ele geçirerek fotokopilerini yapmlaması üzerine, olayın sadece küçük bir bölümü dava konusu edllmlştir. îlfthlara bir kurban lâzımdı» demiştir. Sanıklann duruşroada verdlkleri ifadeler ve iddianameye göre öğrenci Mustafa Bayrak, ylna ögrenci olan Nazml Yıldız'ın aracüığı ile matbaa isçüeriyle ilişkl kurmus ve 15 bin lira karsılığmda satın aldığı sorulan, ögretmen Paruk Demir'e cevaplandırtarak diğer ögrencilerin de ellertne geçmestni saglamıstır. Bu konuda matbaa İsçilerinden Yahya Katırcı, Tıp FakülteslnıJe okuyan hemşehrisi Nazml Yıldız'ın, «orulann basımın(Devamı Sa, 7, Sü. 1 de) Bir Turk'e ait geminin tazminat için kasten batırıldığı saptandı • HAMBTJRG LİMANINA GÖTÜRÜLMESİ GEREKEN 1550 TON F1NDIK, VARNA'DA BOŞALTILDIKTAN SONRA GEMİ SÎCİLYA AÇIKLABINDA BA1TRILDI... îtalya'mn Sicilya adası açıklannda yanarak batan Panama bandıralı «PİNDEX» isimli geminın kasıtlı olarak yakıldığı, Istanbul Mali Polisi tarafından ortaya çıkanltnış, geminin sahibi »üvarisi v« tayfalan gözaltına almmışlardır. Bir Alman sigorta şirketine 140 bin dolara sigortalı olan geminin batırılışı üe ilgili bir açıklama yapan Malî Polis 11gllileri, «Geminin kasten batınldığı yolunda bir istihbarat *lınmıştır. Istanbul Savcılığı, Kambiyo Müdlirlüğü ve subemi» tarafından birlikte yürütülen soruşturmada çeşitli deliller elde edilmiştir. 25 Mart 1971 tarihinde Sicilya adası açıklannda batan geminin Giresun limanmdan 1550 ton fmdık yüklediği, bu hamuleyi Almanya'nın Hamburg llmanına götürmesi gereMrken, fındığın Varna ltmanına boşaltıldıgı saptanmıştır. Gemi Varaa' dan boş olarak aynlmış re Akdenııe çıkmıştır. Yapılan sorusturmalara göre, feml Sir&kuj» limanı önlerlnde ahşap bölümlerine mazot dökülerek ateşe verilmls, aync» batınlması İçin de sjnbarlanns au nkıhnıştır. Slraküîa limanındac gelen yardım teklifleri de reddedllmiş, (DeTamı S». 7, Sü. 1 de) ECEABATGELIBOLU ARASINDAKİ ORMANLAR YANIYOR ÇANAKKALE EceaDnv Gelibolu ilçeleri arasında bulunan Akbaş. Sarıkız ve Kumköy mevkilerinde dün sabah çıkan orman yangınları geç saatlere kadar kontrol altına ahnamamıştır. Yangını »öndürmek için Bogaz Komutanhgı. 2. Kolordu ve Jandarraa birlikleri yoğun çalışma göstermiçlerdir. Çevra köyler halkı da söndürme çalışmalanna katılmışlardır. Çanakkale Orman Başmüdürlüğü ilgılileri. sahah (!5'r)en 16" (Devarau Sa. 1. Sü. 5 de) CÜMHURİYET Lağım sularının Istanbul'da yaşayanları tehdit ettiği açıklandı Aykut SAĞANAK MARMARA ADASI Marmara Denizi çevresi Belediye Başkanlannın Marmara Adasında yaptıklan toplantyıa katılan Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Ergüder, toplantının sona ermesinden sonra dün ga zetemize yaptığı acıklamada. «rier tarafından suların ve lâğımlarm aktığı Istanbul'da göriilecek bir bulasıcı hastalık vi rüsü !asa bir sürede yüzbinler (Deranu Sa. 7, Sü. S d») Atatürkçülüğün kişisel yorumlardan kurtarılması istendi AVKARA, (CnmJinrryrt Bfirosn) j Halkevleri Genel Başkanı, Ta j bii Senatör Kadri Kaplan dün bir basın toplantısı düzenleyerek, Halkevleri Atatürk Enstitüsü tarafmdan hazırlanan «Atatürkçülük ve Atatürk tlkeleri» adh broşürü tanıtmıstır. (Devamı Sa. 7, Sü. 2 de) Polis, polisi yaraladı Emniyet Müdürlüğünde dün, Yeşildirek Karakolunda görevli polis memuru İlhami Şahin, II. Şube 1. Kısımda görevli bir polisin tomfonundan çıkan tek kurşunla sağ topuğundan yaralanmıştır. Polisin tomsonunu elinden düşürmesi nedeniyle ka zaen maydana gelen olayda aya gından yaralanan Sahin, î'.k Yardım Hastanesine kaldırılmış tır. Kurtarılan rehine 2 kadın, İsveçli soyguncular için, «Bize bir kötülük yapmadılar» dediler STOCKHOLM Stockholm'deki bir bankanın kasa dairesinde 3'ü kaHın 4 rehineyi 6 gün hapsettikten sonra teslim olsn si lâhh sovçuncu .lan Erik Olsson ve arkariaşm'.n Cfzaevine eönderilmesinin ertesinrte iki bayan re hine ilsinç bir acıklamada bulun muşlardır. (Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) PAŞA BATIYCA SANMIŞTTM A>IA, DOĞUTOR GALIBA!..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog