Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

K Ü L T Ü R Y A Y i N L A R1 AKADEMÎK HÜRRÎTET VE AKADEMtK ANARiJÎ Yazan: Sıdney Hook Çeviren: Prof. Sencer Tongnç Amerikan Eğitim Müesseselerinln 1960.1970 yıllan arasındakı «Şrenci hareketlerini inceleyen bu eser, Kültür yajinlan serisinden Bakanl'ğımız yaymevlerinde 5. lira fiyatla satısa arzedilmiştir. ödemeü satışımız yoktur. Devlet Kitaplan Müdnrlüğfi Sultanahmet Istanbul Top. Sat Tel: Î2 38 03 umhurjyet Kurucusu: YUNUS NADt DÜNYA ŞAHESERLERİ Gnstave Flanbert: MADAMK BUVARV Homeros: İLİADA Horaeros; ODYSEtA Albert Camas: VEBA Balzac: GORtOT BABA Jack London: MARTÎN EDEK. Heminsw»y: ÇANLAR KtMİN İÇİN ÇALIYOR Aiberto Meravi»: KISKANÇLIK Dostoyevski: BUDALA. Cilt 1 ve H Her kitap 1 5 , TL. VARLIK T A Î I N E V İ Cajalojln Yokusu. 40 • Isianbvl (llâncıhk: 3145/6183) 50. yıl, sayı: 17601 Telfraf ve mektup «dresl: Cumnuriyet Istanbul Pu»U Kutusu: Istanbul No: 246 T e U f o n l a r : 23 42 90 22 42 96 22 42 9? 22 42 »8 22 42 S9 3 Ağustos Cuma 1973 Alman polisi, gezisini yarıda kesen Çalışma Bakanı Erdem'in olayı anlatış biçimini eleştirdi FRANKFTTRT, (Özel) Frankfurt Polis Müdürlüğü, Türk Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem'in Almanya gezisini yarıda kesmesiyle ilgili olarak ju açıklauifida bulunmuştur: Türkiye Çahsma Bakanı, Frank furt'ta bulunduğu sırada Frankfurt Emniyet makamlanndan ken disinin ziyaretiyle ilgili olarak sıkı emniyet tedbirleri ahnraasını istemiştir. Bu istek üzerine gerek... tedbirler alınm:ştır. Frank furt Eraniyct makamlarmm bu i konuyla ilgili olarak söyleyebileceklcri bundan ibarettir.» YENİ SINAV TARİHİNlN SAPTANMASI İÇİN KURUL Bazı politikacılar PTT'ye borçlarını ödemiyorlar SORUŞTURMA SONUCUNA GÖRE, ESKİ BÎR MÎLLETVEKÎLİNİN TERCİHÜ VE İNDİRİMÜ TELEFONU BÎR KEBABÇININ EVİNDE KULLANILIYOR BİR KONTENJAN ESKİ SENATÖRÜ İLE CGP'Lİ B İ R B A Ş K A N V E K İ L İ BİRİKMİŞ BORÇLARINI ÖDEMEMEK İÇİN TELEFONLARINI HACZETTİRDÎLER BAŞKANININ YURDA DÖNÜŞÜ BEKLENİYOR Soruların çalınması ile ilgili olarak 3 kişi daha tutuklandı (CUMHURÎYET HABER MERKEZt) yeniden yapılabilmesl yoVundaki çalışmalar sürdürülürken: Milli Eğitim Bakanı Orhan Dengiz, «Üniversite giri? sınavlan benim sahsî kanaatime göre, 67 vilâyette süratle ve en kısa zamanda yapılmal:dır» demiştir. Bu arada giriş sınav sorulannın çalınmas; ile ilgili olarak Istanbul'da 3 kişi daha tutuklanmıştır. Bakanlar Kurulu toplantısmdan sonra gazetecilerin smavlarla ilgili sorularmı cevaplandıran DenEiz, rurt dışında bulunan Üniversitelerarası Kurul Başkanımn geri çağrıldığını, kendisi gelince Kurulun Ankara'da toplanaoagını ve sınavların naul yapılacağını ve soruîarı tesbit edeceğini söylemiş, sunları eklemiştir: «Biz Milll Egitim Balcanlıgı olarak bu konuda ümversitelere her türlü yardıma hazırız. Benim i şahsl kanaatim, sınavlar 67 vi i lâyette süratle ve en kısa zamand» yapılmalıdır. Böylec» Üniversite sınavlarına girecek öğrencilerin başka şehirlere Riderek masrafa girmeleri de engellenmiş olacaktır. Aynca, bu öğrencilerden daha önce harç alındığı için kanaatimce bu sefer harç alma yoluna gidilmemeüdir. Bunun masraflannı biz Milll Egi(Devamı Sa. 7, Sü. 6 da) Tercihli telefon ticareti yapılıyor Yalçın PEKŞEN lsrın «emlr Termeta» yoluyls sebep olduklan yolsuziuklann basında, «tercihli telefon ticareti» gelmektedir. Tamamlanan soruşturmanın or taya koyduğu gerçeklere göre, toğunluğu parlamenterlerden oluşan bir takım kişıler, özellilcle Bakankk konterıjanından ve de baska kaynaklardan, «yüzde 69 indirim ayncalığı da tanmmıj tercihli telefonları» başkalanna satmakta, ya da kiralamaktadırlar. Yolsuzluklara örneJc olarak belirtilen bir olayda. bir AP se Sırası gelen 12 korgeneral ve 3 koramiral arasında 3 kişi terfi edebilecek ANKARA, (Cumbnrtret Bürosn) Yüksek Askerl Şura. 6 Ağustos Pazartesi günü toplanarak. bu yıl bir üst dereceye yükselecek general ve amirallerle. peneral ve amiral olacak albaylann durumlannı inceleverek karara baSlayacaktır. Yüksek Askert Şura'nın bu defal' olagan toplantısı beş gün kadar sürecektir. Belirtildieine eöre. kadro ?eregince sırası gelmis korgeneral ve koramirallerden ancak üçü orgeneral ve oramiral olacaktır. Orgenera! ve nramiralliğe terfl edpcek korscneral ve Roramiralleri. Yüksek Askerl 5"ra te^bit edecfkür. Bu arada rütbelerinde bekleme sürelerint dolduranlar. Türk Siîâhlı Kuvvetleri Persone) Kanunıı eprpŞince emekliye sevkpdilpceklerd'.r Orseneral'.ik ve oramirallik slrası gelen 15 korgeneral ve koramiral «unlarc"ır Kara Kuvvetleri'nden Ali Fethi Esener. Zeki Erbay. Mithat Cevlan. Sadettin Canbeık. Sükrii Olcay. Vehbi Elcin. Adnan Ersri^. Hanefi Ersenekon. Adnan Orrl. Burhanettin Alpl^an. Denir Kuvvetleri'nden Hilmi Fırat. N'fcmettin Sönmez ve Bülcnt Ulu^u. Hava Kuvvetleri'nden Mehmet E?;'cr ve İrfan Özaydınlı. Ö'e yandan. bu vıl eeneral vs amiral olacak albay sayısı 3540 kadardır. Rütbelerinde bekleme süresi olan 8 yılı dolduran albay lardan ise. terfi edemeyen 200 ka darı da emekliy» sevk«dil«c«klerdir. Bu arada Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinden emekli edilecek general ve amirallerin sayısmın is<> 70 civarında oiacağı belirtilmiştir. Ünlversitelerarası giris smavi «orularının çalınarak satıldıgının saptanması üzerine, sınavların Ankara PTT Başmüdürlüğünde vapılan bir sorusturma, pek çok yolsuziuk olayını ortaya çıkarmıştır. Yetkililerin verdikleri bügiys göre, politık makam natörünün 17 «8 09 numaralı An kara telefonunun baskası tarafından kuliamldığı PTT müfettişleri tarafından saptanmıştır. Ancak söz konusu telefona ilıskin sözleşmenin teshi. çeşıtii politik baskılar nedeniyle müm(Devamı Sa. 7, Sü. 7 de) DPA'nın haberi Frankfurt Polisi, Köln Radyo j sunun Türkçe yayınlarında yaptığı kısa açıklamadan sonra, dün fikşam üzeri, Alman Haberler Ajensı DPA'nın Frankfurt muhabirine yeni bir açıklama yaparak, Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem' in sözlerini cevaplandırmıştır. Alman Haberier Ajansının bu konuyla ılgılı haberi aynen söyledır: «Salı ve Çarşamba günleri Frankfurt'da bulunan Türk Çalışma Bakanı Erdem, bilinmeyen bir kişi tarafından ölümle tehdit eculmiştir. Olay, Perşembe günü FTankfurt Kriminal Polisi tarafından doğrulanmıştlr. Yetkili memur, tesbit edilemeyen bir kişinin Salı günü öğleden sonra bozuk bir Almancayla telefon edip, (Devamı Sa. 7, Sü. 4 de) Bayındırlık Bakanı Ok, projesi başka yer için hazırlanan fabrikayı kendi seçim bölgesine vaat etti ANKARA, (Cnmbiıriyet Bürosu) Bayındırlık Bakanı Nurettin Ok"un seçim bölgesi Çankın'daki yem sanayii fabrikasmın temel aîma töreninde, 1,5 milyar liralık Ağır Sanayi Donat'.m Fab j rikasının Çankın'da kurulacajı j m söylemesi, Ankara'daki ilgili j çevrelerde tepkiyle karşılanmıştır. M.K^.'ye yakm çevreler, projenin hâlâ «Yer seçimi» için Yüksek Planlama Kurulu'nda bekledifini ve projenin, Polatlı ya da îauit bölgesi için hamrlanmış olduğunu belirtznişlerdir. ALİ NAİLİ ERDEM: "ALMAN POLİSİ BENİ UYARDI,, ANKARA Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem, dün gazetecilere, Frankfurt'ta bulunduğu »ra da, Alman polisinin kendisinin emniyetinin tehlikede olduğunu belirterek, bir çok kez uyardığı nı, ancak bu konuda bir garanti veremediğini bildirmiştir. Bakan, Frankfurt'ta işçüerle yaptığı top lanfı sırasmda, toplantmın 7080 kişilik radikal bir grup tarafından devamlı olarak sabote edildiğini ve daha toplantmın basında kendisine «kaçırüacağı> ya da •kendisine karşı suikast vapı lacağı. yolunda ihbarlar yapıldığını söylemiştir. Saat 14.30 ile 19.30 arasında, biz zat Frankfurt Emniyetinin gürevli müdürünün kendisine dört kez haber göndererek, «Durumun kri tik olduğunu. haber verdiğini bildiren Bakan, toplantıdan sonra, bazı Türk gazetelerinin bürolannı ziyaret ettiğini, bürolara giderken polisin bürolar etrafında emniyet tedbirleri aldığmı (Devamı Sa. 7, Sü. 7 de) Bakan'ın sözü Bayındırlık Bakanı Nurettin Ok önceki gün yanında bazı AP' li bakanlar bulunduğu halde seçim bölgesi Çankın'da Yem Fab rikasının temel atma töreninde yaptığı konuşmada özellikle 1.5 milyar liralık Agır Sanayi Donatun Fabrikası üzerinde durmuş (Devanu S». ?, Sü. S de) «THKP» sanığı 3 kisinin hastalık nedeniyle tahliye istemleri reddedildi Doğan KATIRCIOĞLU 256 Sanıklı «TJIJCP. ye Cephesi» davasının 3 tutuklu sanığı bu davayı yürütmekte olan Istan [ bul 3 Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesıne dılekçe ile başvurarak hasta olduklannı öne sürmuş, âcil tedavileri için tahliyelerîni istemişlerdir. Sanıklarttı bu istekleri reddedilmiştir. İdam hükümlüsü Ziya Yılmaz' ın Fındıkzade'de yakalanışı sırasında güvenlik kuvvetlerince ayagindan ve sol göğsünden vuruldugunu söyleyen sanık Kukuli Fakültesi öğrencisi Hüseyin Öz ı kan mahkemede okuııan dilekçesinde 17 aydan beri tutuklu olduğur.u belirterek, yaralı ayağının tedavi edilmemesi nedeniyle on santim kısaldığını ileri sürmüş : tür. Özkan, Sıkıyönetim Komutanlığma, Adalet ve Milli Savunma Bakaniıklan ile Başbakanlığa baş'.Tirduğunu, ancak gerekli Tedavisinin yapılmadığinı belirterek, vapılan tıbbî müdahalenin | sadece vücudunu alçıya almaktan , ibaret kaldığını öne sürmüştür. BAŞKENT NOTLARI Taşkızak Tersanesinde vapılan J300 jandarma botu ile LCT155 çıkarma gemisi Denlz Harp Okulu ve Lisesinln Kuruluşunun 200. Yıidönümii törenleri arasında dün denize indirilmi.ş, iki çıkarma gemisinin omurgajan da kızağa konmustur. Bu nedenle Taşkızak'ta ı^pılan törende, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Kemal Kayaoan. Harp Akademilcri Komutanı Orgeneral Turgut Sunalp, Doranma Komutanı Hilmi Fırat, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tüm amiral Eıza Akol ile Istanbul Hmanında bulunan dost ülkeler sava? gemileri komutanları hazır bulunmuştur. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, törene katılmamış, ancak Deniz Kuv\etleri Komutanına bir telgraf göndererek, «Donanmamızı güçlendirme faaliyetlerinde kaydedilen hızlı gelişmeleri ve bu faaliyetlerin kısa fasılalarla allnmaya başlanan memnunluk verici semerelerinı takdirlc karşılamaktayım» demiştir. Nem alacak lelek benim Fikret OTYAM ANKARA Ismarlama yazılan, ısmarlama bestelenen 50. Yıl Marşı'ndaki söze, söze uydurulmaya çalışılmış müzikteki sahte yiğltliğe, övünce bakmayın, hiç bakmayın. Enerjl ve Tabit Kaynaklar Bakanı Sayın Dr. Kemal Demir (CGP)ye geçmiş de olsa severlm Demir'i, okurlardan neden saklayayım? Gaziaatep'in Yavuzeli Uçesinde yaptığı ko(Devamı Sa. 7, Sü. 4 üe> Süt Endüstrisi Kurumundaki grevin ertelenmesine rağmen bazı semtlere süt dağıtılamadı SEÇİM YASAKLARI BUGÜN BAŞLIYOR ANKARA 14 Eldm Parar efl nü yapılscak olan Milletvekili ve Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçimi nedenivle seçim yasak lan bugün başlamıştır. Seçim sonuçlan ilân edilineeye kadar resml daire. teşekkül ve muhasebelerl" Bankalar Kanununa tabi kuruluşlara ait kaynaklardan vapılan iş ve hizmetler. her türlü açılışlar ve temel atmalar dolayısıyle tÖTen düzenlenemeyecektir. Bu konularda nutuk söylemek, demeç vermek ve bu hizmetlerle tlşrill olarak her türlü vasıta ile yayında bulunmak da yasaktır. 3 Ağustostan seçirn sorruçlannın ilânuıa kadar olan süre icinde Başbakan ve Bakanlarla Parlamenfo üyelerinin vurtiçl gezilerinde kar?ılama ve uğurlama törenlerj vapılamayacak, resmi ziyafet verilerceyecektir. Bu sezüerde makam otomobüleriyle resml hizmete tahsis edilert vasıtalardan yararlanılamayacak, dev let memurlan, Başbakan ve Batanlann gezilerina katılamaya•aklardır. (aa) ANKARA Bakanlar Kurulu, Türkiye Gıda Sanayi İşçüeri Sen dikasınca uygulanmasına karar verilen grevi, «ülke sağhğı» yönünden 30 gün süreyle ertelemiş tir. Bunun üzerine Istanbul'un gün de 40 tonluk süt ihtiyacını karşıladığı Şirinevlerdeki Süt Endüstrisi Kurumunda önceki gün sendikaca başlatüan grev durdurulmuştur. Bakanlar Kurulunun bu kararı üzerine Süt Endüstrisi Kurumunda çalışan işçiler işbaşı yapmışlardır. Ancak, bu kararın | ilk gününde aksakhklar olmuş, bazı semtlere süt gö'ndeTİlemeıniş I Koltuk değneği ile Koltuk dcğnekleriyle güçlükle tir. Seyj'ar sütçüler. «süte daha 1 çok su katarak bu fırsatı de1 yürüyen sanık Hüseyin Özkan f ığerlendirmişlerdir. ' (Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) Penek köyünde önceki gün silâhlı bir çatışma meydana gelmi5tir. Olay sırasmda Tevfik Bah şi ve Ali Kan vurularak 51dürülmüştür. Aynı köyde iki ta1 raf arasında önceki gün çıkan si j lâhlı çatışmada ise, Celâl DaANKARA Kars'ın Damal bunışman, Fethullah Tan ve Ali cağı ile Obruca ve Eskikılıç köyle Tunç ile aynca soyadları öğrenüe rinde ölüm olaylarına «Folidol meyen Kadıköy'den Selâhattin ve 3 605» adı verilen bir tarım ilâBeyçapkın kö>"ünden Şefik adh cınm sebep olduğu saptanmıştır. öldürülSağlık ve Sosyal Yardım Ba j iki kişi de vurularak kanlığı Müsîeşan Osman Yaşar, ı müştür. dün yaptığı açıklamada, tarımda ı Çatışmada Göloğlu köyünden vu haşere ilâcı olarak faydalanılan î rularak ölen Çimşit Kalbitaş*ın bu ılâcın, bilgisizlik yüzünden | uzun süreden beri adam öldürçok defa saçlann temiz tutulma) me ve gasp suçlarından dolayı sı ve elbîse dezenfektasyonunda güvenlik kuvvetlerince aranmak Itullanıldığını bildirmiş, ismi köy ta olduğu da bildirilmiştir. lülerce gızleııen bir şahıs taraMalazsirt Savcısı Ali Öz, k6y tıpdan satıldığı saptanan bu ilâlerin çuk uzak olması yiizünden | an, neles ve cilt yoluyla zehiryaralı sayısmın henüz saptanalenmelere sebep olduğunu söylemadığmı belirtmiştir. miştir. (a a) Muş Valisi Ömer Haliloğlu, bu köylertîe meydana gelen çatışms Damal'da 37 kışınin ölümüne "Foiidol 3605,, tarım ilâcınm sebep olduğu açıklandı Muş'ta kan davasından dün 8 kişi öldürüldü MX:Ş Muî'a bağlı Malazgirt*in Penek köyünde kan davası yü zünden çıkan çatışmada 8 kişi ölmüştür. olayını doğrulamıştir. Vaü, Mus Jandarma Komutanı ile Malazgirt İlçe Jandarma Komutanının bu köylere piderek güvetı.lik te^b;rleri almakta olduklarını ve rl sağlık ekioinin de gönderılaıgını soyletnistır. Bu köşeden TOFAŞ ÖNÜNDE 6000 IŞÇI TOPLANTI YAPTI; GREV'DE ANLAŞMA OLMADI BURSA, (Feridun ET\TIENOSOGLU bildlriyor) Otomotiv sanayii dalında Metalİş Sendikası ile Madeni Eşya Sanayicileri Sen dikası (MESS) arasındaki anlaşmazlığm çözümü için önceki gün Vali Sedat Tolga'nm aracıhğıyla başlayan görüşmeler sürdürülürken, işyerleri lokavt nedeniyle kapatılan 7 fabrikanm işçileri de dün Tofaş Otomobil Fabrikası önünde bir gövde gösterisi yap mışlardır. Zamajı zaman sağnak halinde yağan yağmur altında iki saat süren toplantıya 6000'den fazla işçi katılmıştır. Jandarmanın geniş güvenlik tedbirleri aldığı Tofaş Otomobil Fabvikası önünde çok sayıda sivi! polisin olduğu da dikkati çek miştir. (Deramı Sa. 7, «fl. 1 de) Temmuz ayında hatırda kaJanlar ALTAN ÖYMEN emrnuz ayı lçlndeM olumlu olay, üniversite sınavlan yolsuzluğunun. başlangıçtata bütün nemelâzımcılıta örtbas etme çabalanna ragrnen sonuçta aydınlıga çıkanlması ve soru satıcılıgının sorumlulannm teker teker saptanmava başlanmasıdır. Dileriz ki. bu sorumluların geri kalanlan da. onları dükkânda satar ?ib1 satıss çıkaran asıl ticaret erbabı da, en kısa zamanda Faotansın ve adalete tesllm edilsin. Oniversite sınavlannın iptal edilmesi, ortava çözümlenmes! gtlc somnlar çıkaracaktır. Pakat bu eüçlük, toplumun. pek aeik bir yolsuzTTifinn ve rıaksırlıfın sonuc'anna katlanrtınlmasmdan dogacak zararların yanmda, Bnpmsiz kalır. Başta sw7pf«>m1zde bu konuda emegi eeçen arkadaşlarımız olmalt Uzere bu soıucun sağlanmasınds katfeısı bulunan büHln fleillleri kut r Bakan: «Görev döneminde hiçbir öğretmen için idarî ve inzibatî karar alınmadı» ANKARA. (Cnmhnriyet Bfirosd) Milli Eğitim Bakanı Orhan Dengiz. dün bir demec vererek öğretmen kıyımına ilişkin söylentileri valanlamıştır. Bakan, «Bakanlık görevine başladığım 15 nisan 1973 tarihtnden bu yana geçen 3,5 aylık süre içtnde, sa(Devamı Sa. 7. Sü. S de) SUÇLU ARANIYOR!.. lanz. Artıls rürkiye'de. bu sınav volsuzlufupun son olmasını diler «Dansı öteM bütün yolsuzluUann Daşına» derız. • Cumhurivp^'^n bu konuda10 vavını sorumiuiuk «anibı btr gazeterıliSın. üisemizdeki haiîsır,lt:<!ann önlenrnesinde ne derece Bnem11 rol ovnavabtlPeeSîn) göstprirk«»n avnı ga^ptecîlifin te.msilcilerinden bir grup meslekdaşımız. Temmuz ayı tçinde de cezaevlerinde yatmaga devam ettl Ve ne garip ısrir kl. baska btr gTup meslekdaşımız «24 Temmus Gazeteciler Bavramı» <Jo]ayısıyle Istanbtal'ds Tarabya Otelinde kadeb kaldırmaktan. kendjlerin] gene de a!amadı.. Türkive Gazetecfler Sendlkasmın ve Ankara GaTftedler Cemiretinin «Bu bayram kutlansmaK» dive bllritriler yayımlamasına, 24 Temmuzu, blr bayram eünü degll. ha(Dcvamı Sa. 7. Sü. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog