Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

UNİVERSİTELER GİRİŞ KURSLARI SON DEVRE 3 EYLÜL18 EYLÜL KAY:TLAR YAPILMAKIAOiR. KONTEMANIMIZ SINIRLIDIR DZELGÜVEN DERSANESÎ Osmanbey Neyir Mağazssı bitişiği Isfanbul Tel: 47 46 68 umhuriye Karucusu: YüNUS NADİ Yavrunuza RENKLİ Yardımcı Cilt halindeçıktı. Taksitle de satılır. Toptan Satış Yerleri : İstanbul'da Babıâll de ANSİKLOPEDİSİ'dir. ÜLKU OKUL 50. yıl, sayı: 17627 Telgraf r» mtlrtup tdreri: Cumhuriyet istanbul F o s u Kutuıu: Istanbul No: 2*8 T«Ufonl«r: 2 3 4 2 M 2 3 4 3 M 2 3 4 2 9 7 234398324299 29 Ağustos Çarşamba 1973 L OCAK KİTAP DAĞITIM ŞTİ. vi BATEŞ Universite girişsmavı sorulannı çalmaktan sanık 15 kişinin 5 yıla kadar hapsi isteniyor • Şükran KETENCİ Universite giriş smavı sorultnnın çalınması ile ilgili hazırhk sorusturması tamamlanmıstır. 6. Sulh Ceza Mahkemesinde bugün başlayacak dava ile ilgili iddianamede 5 matbaa işçisi için 2 5 yıl, bir öğretmen, bir imam ve S öğrencl için de 1 • S yıl armsı hapis cezası isterunektedir. İddianameye göre, sorulann çalmması olajı hırsızlık olarak değerlendirilmekte ve suçlulann Türk Ceza Kanununun 491. mad de?ine göre cezalandınlmalan istenmektedir. İddianamede sonıların çalmması ve dağıtılması olayına daha önce adı kansan bazi özel dersanelerden söz edilmemektedir. 6. Sulh Ceza Mahkemesinde bugün başlıyacak dava ile ilgili olay, adî hırsızlık diye nitelendirildi İsveçli 15 kişilik bilim heyetinin raporuna göre hastalık tedavi edilse bile "Görme Bozukluğu,, devam ediyor banka soyguncusu TOKAT'IN A R T O V A İLÇESINDEKI SAGLIK BAKANLIGINA V E R I L E N üç kadın SULUSARAY KAPLICALARI YAYGIN RAPORDA, T E D B İ R ALINMADIGI G Ö Z HASTALIÛI NEDENIYLE TAKTİRDE HASTALIĞIN FABRIKA VE 0rehineden 5 G Ü N SÜREYLE K A P A T I L D I KULLARA DA YAYILACAGl BELIRTILDI birine Dava sanıkları arasında beş matbaa işçisi, bir imam, bir öğretmen, altı da öğrenci bulunuyor Kaplıca ve havuzların kapatılması istendi AN'KARA Ankara civannd*' ki üç kaplıcadan ve iki büyiik ot» lin yüzme havuzundan geçtigi kesinlikle belirtilen «Yiizme havuzu kontoktüviti» nin gittikçe yayıldıgı, Ankara'da salgın haline geldiği. hastalığa yakalanaıılar arasında «Görme bozukluklaı ı» nın başlad'.ğı, hastalıgın önlenıne si için kesin tedbırler alınmadığı tecavüz ettikten sonra teslim oldu • CAN'AVAR DtYE NİTELENKN OLSSON, GAZ BOMBASI KULLANAN POLİSlN BASK1NI ÜZKRlNE PES EDİP 4 REHİNEYİ BIRAKTI STOCKHOLM Stockholm'daki bir bankanın kasa dairesındc silâhlı soyguncu Jan Erik Olsson ve cezaevi mahkumu ar kadaşının karşısında çile doldu ran üçü kad'ın olan dört rehine; altınci şunün baçlangıcında dün akşam ?aat 23'de l^veç polisinın operasyonu sonunda sağ olarak cle Keçirilmişlerdir. «Gazlı» operasyonda rehinelerle birlik te iki soyguncu da yakalanmış vc bitkin bir halde sedyelfr ü?erinde am^ülans'.a hastaneye kalriırılmışlardır. Altı eünlük bckleyiçin sonunda polis. gazetecilere. Hîç kimse yaraianmadi" demiştir. Polis. operasyonuncfa «gaz» kul lanmıstır. SAIT ARIF TERZIOGLU taktird», okulların ve fabrikaların dahı bu hastalık nedeniyle KS patılması gerektiği bu konuda yetkili olan doktor ve profesörler tarafından açıklanmıştır. 8u arada Tokafın Artova ilçesindeki Sulusaray kaplıcaları yayiin göz hastalıgı nedeniyle 5 gün lıapatılmıştır. Artova Kaymakam Vekili Dr. Feyzullah Çuhadaroglu, bulasıcı göz hasta'.ığırun Soluk kaplıcalanndan Sulusaray"a g^gtiğini açıklamıştır. Daha önce de belirttiğımız K I bi, Ankara ve civanndata üç kap lıca ile Ankara'nm merkezınae bulunan bazı otelleıin navuzüt rında banyo yapan kışiler nasta nelere müracaat ederek gözlırlD (Devamı Sa. 7. Sü 7 de), Etkisiz Silâh srtilerimiz «eçim bildirD J gelerini heniiı yayımlamadılar. Ihtidara geldikleri taktirde nasıl bir yol tutacaklardır, ayrıntılariyle öğrenmiş dejh'liz. Ancak, kimi parti sözcülerinin basına verdikJeri demeçlere bakarak prosram bi>lümleri hakkında parça parça bilfri edinebiliyoruz. Bunlardan CHP Genel Sekre(rri Orhan Eyüboğlu, dün parti»inin seçim bildirgesinde yer alan diol« ilgili bö'lümden bir kısnuıtı Anad«l« Ajann aracılıgı ile kamnoyana açıkladı. Savın EyUbofln'nnn bildirdijjrine göre CHP, vicdan özgürlüğüne Mtygılıdır. Bu öztfürlüfcü demokrasinin düş&nce özgürlüğü kadar vaı geçilmec bir unsuru sayreaktadır. Dine baflılığın deraokratik yoldan ve sosyal adalet içinde kalınmaya engel dejtil, yardıracı olacagı kanısındadır. tktidara geldiği Uktirde CHP, vicdan özgürlflğünfl her bakımdan komyaeak, din görevlilerinin maddî ve manevî tannrıno saglayaeak, köylerin imam kadrolannı tamamlayaeaktır. tlk bakısta son derece olağan «ayılması gereken böyle bir tutaraa seçim bildirgesinde ne diye yer verildiği sornsn akla gelebiKr. Layiklik dinsizlik demek olmadığina ve Türkiye Cumhuriyeti de layiklik ilkenni Anayasa sına geçinniş bir devlet olarak tanındığina ftöre iktidards hangi siyasal güç bulunursa bnlunsun vicdan özgürliiğünü kornmak ve din KÖrevIilerinln çalışmalarını •nselleroemek, batta gerekirge kolaylaştınnakla ynkümla degilmidfr? Ne var ki, bizde din konnsn, eok partili dönemin ilk rününden beri siyasal bir aömürii haline getirilmiştir. Atatürk'ün başardıği layiklik devrimine din sizlik anJamı verilmiş ve bnnun n ç ı CHP*ye yiiklenmek istenmifrtir. CHP'yi yıpratma çabasına girişrnler bn partiye Tann'nın günü «dinsiz, komünist» diye saldırmayı başltca taktik olarak yfirütür olmnşlardır. Bn seçim kampanyasında da ayni taktiğuı kallamlacafını biz daha başlangıçta bnrada açıkça belirtmijtik. Oysa vicdan özçüriüfünün tıpki düşönce özgürlügü gibi denokrasinin vaz geçilmez bir öge«i oldağu artık tartışılması ayıp kaçacak bir gerçektir. Hatta tarihsel oluşnm koşnlları içinde bo ionuncn özçürlük varlığını birinciye borçlndur diyoruz. 15. ve 16. yüzyılîarda diişünce özgfirlnfd kavramı toplnm düzeni îöyle dnrsun, gönüllerde bile Ter etmiş değildi. Ama o yüzyıllar boynnca Jean Hns'Ier, Martin Lntherler, Jean Calvin'Ier, Kilisenin vicdanları dondaran ağir ve dogmatik baskısına karşı açtıklan savaşla inanç özgürlnfünün gelişmesini sağladılar. Ancak ondan sonradır ki, 18. yfizyılda Aydmlık çagının düçönce özgürlügii savaşçılan cesaretle ortaya atılma ve jrüçlenerek halkı bilinçlendinne olanağıBi bnldnlar. üyeri olmakla 3v3ndSffimüz batı demokrasilerinde çoktan benimsenmiş bir yasam anlayışını bizim hâlâ bir snç gibi birbirimize yuklemeye kalkısmamız, bngün düsündürüeü olmaktan da öteye, hepimize utatıç verici bir dnrnm yaratmaktadır. Alatürk'ün aydın, batıya, Szgürlüğe doniik üstfln yönelimi sltında kimsenin dinsel inançlartna, ibadetine, namazına niyasına karışılmazdı. Ama layik dev leH jfriat knrallanna göre işleven bir Teokrasi düzenine geri dHndürmek isteyenlere de gnz ynmnlmazdı. Ne yazık ki, Ata İhtimal vermemiş Öîe yandan iddianamede belirtildiğine göre Üniversitelerarası Giriş Sınavı Komisyonu ; Ba?kam Prof. Kenan Gürtan ; 10.7.1973 ve 12.7.1973 tarihlerinde Savcılığa verdiği ifadelerde. asistan İsmail Kaya'nın sorularm basıldığı matbaadaki bir masa çekmecesinde çalınmış test karnesi bulduğunu, ancak o zaman sorulann çalındığına ihtimal ver meyerek bu konuyu polise aksettirmediklerini söylemiştir. İddianameye göre, aynca Site Öğrenci Yurdunda soruların ögrencilere çözdürüldüğü ifade edilmekte, fakat bu konuda herhangi bir isim verilmecnelctedir. Adj hırsızlık olayı olarak değer ' ler.dinlen sorulann çalmması konusunda suçlular, soruları mat baadan çalan işçiler ve alan öğ(Devamı Sa. 7, Sü. 7 de) Bir sanıp yakalamak için polislerin açtığı ateş üzerine bir genç öldü; halk karakola hücum etti ANTALYA Antalya'nın Kumluca tlçesinde, önceki gün Dir sinenıada meydana gelen olayın Sa.ilini eünden kaçıran polisın açugı ateş sonunda 18 yasında Lutfü Gökkaya'nın ölmesi üzeruıe halk kaıakola hücum etmiştir. Bu arada bir polis motorsikleti yakılmış ve karakolda hasar olmuştur. Sinemada meydana gelen oıı olay üzerine olayın failinı sarakola göturen Nizamettin Ilöan ve Hımmet Can adlarındakı polis memurlan sanığuı eilerınden kav ması üzerine ateş açmışlarriır. Bu arada kurşurüardan biri Lüxfü Gökkaya'nın başına isabet wle rek ölümüne yol açmıştır. Çevreden gelen jandarma tuvvetleri lıalkı güçlükle bastımn? Lütfü Gökkaya'nın öliunüue sebep olduklan ileri sürülen poiis memurlan Nizamettin llhan ve Himmet Can ilk sorgularından sonra tutukiannuşlardır. PoiisIer Elmalı Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacaklardır. CHP seçim bildirgesinde, halkın kamu hizmetleri ile ilgili sikâyetim dinleyecek görevlüer ötıeriliyor (Cumhuriyet Haber Merkeri) CHP'nın 1973 seçim bildirgesmde «Halkçı ve etkin kamu yo! netimi» başuğı ile yeralan bölüm de. dün açıklanmıştır. CHP Genel Sekreter Yardımc \ sı uran Güneş'in yaptığı açıklamaya göre, seçim bildirgesinin . bu bölümde özetle şöyle denilmektedir: «Türk halkının en büyük te devamlı ızdırap konulanndan biri, devlet kapısında karşılaştığı güçlükler, ilgisizlikler ve haksızlıklardır. CHP'nin yeni iktidarmda kamu yöneticilerinin görevleri ve yetkileri ıyice beürlenecektir. Halka devlet görerlileri arasında çağımızın ve demokrasintn geregi olan ahenk sağlanacaktır. Devlet gemisine, halkın istek ve eğilimlerini yansıtan bir yön verilecektir...» (Devanu Sa. 7, Sn. 1 de) Sıkıvönetinı Targıçlan Tersane'de keşif yaparken gorulüyor ; Polis, yedi silâhlı kaçağı ararken bir tutuklu da Çapa'daki klinikten kaçtı • AKIL HASTANES1NUEN KA ÇAN MAHKUMLARlıN AK SARAY'DA BİR BAKKALI SOYDUKLARI ONE SURULr DÜ. Bakııköy Akıl ve Sınir Hastalıklan Hastanesınden kaçan V KI şinm aranması surdürülürken Ça pa'da tedavi görmekte olan bu başxa tutuklu daha kaçmışîu. Ote yandan önceki gece saaı 23 sıralarında Aksaray Şekerci sokakta bir bakkal silâhlı ve ınaskeü beş kişi tarafından soyulmu; tur. Soygunu yapanlann hastaneden kaçan kişiler olabileceğı ıhtuııa(Devamı Sa. 7. Sü. 6 da) Teslim oluyor Daha önce soyguncu haberleri radyodan dinlediği için. basına açıklanmayan «on opcrasyonu ti tis'likle uygulavan polU, rehl:ı« ve soysuncuların bulundukları kasa riairesir.e «aar» vermlştir. Ga? kokusunu rtuvan soyfuncu Jan Erik Olsson ve mahtcâm ar kadası Clark Olof«=on, «Tesüm oluyoruz. nolur çar kullanmayın» diye harırmı^lardır. Polisin vprdisi bilefye ?öre. iki sovcıncu. barikat olarak V 1 lanciikları büvük bir evrak dolabını hir kprpra çckerek ve hiçbir spv çövlempden teslim ol (Devamı Sa 7 Sü. 2 de) Meksika'da deprem oldn, en az 400 kişi öldü MEXtCO CtTY Meksika'da dün sabah meydana gelen şiddetlı depremde en az 40U kişi ölmüs, binlerce kişi yaralanmıştır. Richter ölçeğine göre 6 şiffdctinde ve dipten gelen yer sarsıntısı en çok Veracurus ve Ciudad Cerdad eyaletlerinde ha sara yolaçmış, binlerce ev yıkılmış veya oturulmaz h?]e gel miştir. Sarsıntının etkili olduğu Rio Biaco, Ciudad Cerdad. Orizaba ve Cordoba şehirlerinin haberleşme olanağı kıt olan köylerind°n gelecek yeni haberlerle öiü ve yaralı sayısınm artmasından eııduyulmaktadır. (Devamı Sa. 7, Sü. 2 de) Sıkıyönetim yargıçları Kültiir Sarayı ve tersanede keşif yaptı Kültür Sarayı ve Marmara yolcu gemisi yangınlan ile ilgili «Sabotaı davasına» bakmakta olan Istanbul 2 Nurnaralı Sıkıyönetim Mahkemesi yargıçia? rı. dun yangın 3 erlertnde incelemelerde bulunmuşlardır. Yargıçlann incelemesi sırasında sanık avukatları da hazır bulunmuştur. Vali'nin açıklaması Kumlucada meydana gelen olay üzerine Antalya Valisi Hiiseyin Öğütçen ve Emniyet Müdürü Vahdet Erdal olaylann büyümemesi için olay yerine giderek gerekli tedbirleri alnuşlardır. THA'ya bir açıklama yapan Antalya Emniyet Müdürü Vahdet Erdal «Çevrede ve Emniyet camiasında olay büyiik Uzüntü yaaatmıştır. Polis memurlarımn allorinden kaçırdıkları suçluyu korkutmak amaciyle etrafa attıkları kurşunlardan birisi Lütfü Gökkayaya isabet ererek ölümüne se bep olmuştur. Olaj'da berhangi bir kasıt yoktur. Şu anda KumJucada hayat nonnale dönznüştür» demiştir. (THA) Ithal malları fiyat kontrolü yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı ANKARA 4 Ocak 1973 ta | rihli Resmî Gazetede yayımlanan îthalât Yönetmeliğine yapı ( lan bir ek yönetmelikle, İthalât Yönetmeliğinin 42. maddesi i!e bu maddeye müsteniden yayım | lanmış bulunan Ithal Malları Fı ' yat Kontrolü Yönetmeliği yü ; rürlükten kaldırılmıştır. , 25 Ağustos 1973 tarihi itibariy le geçerli olması öngörülen ek ! yönetmeliğe göre. îthalât Yönet f meliği ile bu yönetmeliğe daya h olarak çıkanlan sirkülerde ve AİD yoluyla yapılacak ithalâta ait yönetmelikte yer alan fiyat kontroluna müteallik hükümler yürürlükten kaldırılmıştır. ' (Devamı Sa. 7, Sü. 3 de) i Söndürme sorunu Yargıçlar, Kültür Saraymda yaptıkları incelemede, öncelıkle sabotaj yapabilecek kişilerin, yangının çıktığı bölümlere nereden girebilecekleri konusu üstünde durmuşlardır. Kültür Sarayı ilgilüeri, yangında etkili olacak, elektrik dairesi ile alarm düzeninin bulunduğu kısım ve sahne arkası bölünılere açılan (Devanu Sa. 7, Sü. 7 de) Milano'daki GIE yetkilisi: «Olay herhalde bize kin besleyen bir memurun işi» MİLANO Kosta Dapoote bildiriyor Seyitömer Santralıma yapımıyle ilgili yolsuzluklar konusunda. GIE firmasınuı Milano'daki merkezinde görevli bir yetkili, dün gazetemize özel bir demeç vererek, «Bu her halde ya rakip bir firmanm ya da (Devamı Sa. 7, Sü. S de) «MARMARA DENİZİ BELEDİYELER BİRLİĞİ» KURULMASI KARARLAŞTIRILDI Aykut SAĞANAK MARMARA ADAS1 Marmara denizdnde balık neslinin tükenmesi ve denizin giderek kırlenmesi konulannı incelemek ve gereken tedbirlerin bir an önr« alınmasıru sağlamak amaciyis toplanan Marmara Denizi Çevresi Belediye Başkanları, Denizin korunması için önerilen «Marmara Denizi Belediyeleri Birliği» adında bir örgüt kurulması ve böîgede bulunan 53 belediysnin bu konuda işbirliği japması konusunda çagnda bulunmuşlardır. J Marrnara Denizi Belediyeler j Birliğinin lcıırulması için ön ça ! (Dfvamı Sa. 7. Sü. 2 de) ' OLAYLARIN ARDINDAKt Işçi kesimi davasmda bir sanık tamkların dinlenmemesi isteğinde GERÇEK Denizin olumu mi$tir. Hem ff8I, faem deni» nitelikleri taşıyan Marmara; hem turistik açıdan büyük dejterlere sahiptir, hern de m örönleri bakımından bütün dünyada ax bulnnar olanakları barmdırmaktadır. Ne var ki bir yandan kentlerden çıkan salfilar, bir yandan kıyıda fcnrnlan fabrikMann artıklan, bir yandan dinamit ve trolla balık avcılı|ı. Marmara Denizini Sldürmektedir. Denizlerin SlnmS, birac da kivilanndaki y»«amın Slümö demektir. Bn volda daha cenis kapsatnlı tehliketer dnnyanın «ornnlan arasıns çoktan srirmistir. Sözıelisi. Akdeniz daha cok kmevden telen fahrika »rtıklarivle Idrlenmektedir. Akdeniz'de kiyilart olan fiikeler iefn eelecekler teblike tasımaktadır. Sanayilesmis filkelerin ürt. timleri, doğayı kirletecek bir düzeye vannıştır. Türkiytde dnrnm avnı defildir. Türkive bir tarım ülkesi oldnfa balde sanayi merkezlerinin yan Iıs saptanman veya Szcıkarlar yüzünden denizlerini ktrletmektedir. Bunnn en gfizel Sr^ nefi de Marmara'dır. Istanbnl' nn savfivesi Pendik. hem tnristih de(er)er tasımakts. plâj ve e|lence verlerine sahip bnlnnmakta. hem de tersane bn srflzel «avfîvede knmlabilmektedir. Istanhnl'dan tzmit'e ve gfi> neyde Talova'ya doSrn knmlan (Deraım Sa 7. Sfi. 6 d*J D bulundu NADtR NADİ (Devamı Sa. 7, Sü. 6 da) «Işçi Kesimi> adb davanın darusmasına 20 sriin aradan sonra, dün Istanbul 3 Numaralı Sıkı. yönetim Mahkemesinde devam edilmiştir. Askeri Savcı Hâkim Binbası Taylan Erimer, bu davanın 2 nu maralı sanığı Abdullah Doğan'a iki «şiir» defteri göstererek, «Bu clefterleri tanıdın mı?» demistir. (Devanu Sa. 7, Sü. 4 de) eniz kirlenrnesi ve balık neslinin tükenmenne karşı tedbirleri göriişmek iizere Marmara Adasında toplanan Belediye Baskaniarı bazı kararlar almıslardır. Bu kararlardan biri, bSlgede bnlnnan bülün belediyelerin ortak amaç için işbirliği vapmaya yönelmesidir. Yönelişi sağlamak için «Marmara Denizi Belediyeleri Birliği» adında bir örçiit knrnlacaktır. Kamo tnzel kişiliği taşıvacak alan bn örgfit, Marrnara Denizinin kirlenmeilne ve balık türlerinin yokolmasına karsı alınacak tedbirleri düşunecek ve yürüteeektir. Marmara Denizinin tfim kıyilan Tfirk topraklariyle çevrU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog