Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

UNİVERSiTELER GlRlŞ KURSLARI SON DEVRE 3 EYLÜL18 EYLÜL KAYIHAR YAPILMAKIACM8. KONTENUNIMIZ 5INIM.IDI*. ÖZELGUVEN DERSANESİ Osmanbey Neyır Mağazası bitışıji umhuriy Knmeusn: IUNUS NADİ THETENSES ANDTHBRUSAGE FARUK ŞENTURK Ş30 Sa^fa ANLAR ve KULLANILIŞI fııllerın zamanlartnı ini genış açıklama ve örnekterle oğreten kıtap. Mıllı Egıtıg^Bakanlığınca orta derecelı ç j f l p r a yardımcı kitap etarak kaSerSÎHImıştır. 20. Lira Istanbul Tel 47 46 68 50. yıl, sayı: 17626 Telfraf r e mektup adretl: Cumhurty«t Ittanbui f o ı u Kutusn [ftanbul No: 244 T e l e f o n l a r : 2 2 4 2 9 0 H « 9 f l 2 3 4297 2342B83243B9 28 Ağustos Salı 1973 YAYINLARI ıı Arkın Dağıtım Marmara bölgesi Belediye Başkanları su ürünleri ıçın acıl tedbir istedi Aykut SAĞANAK MARMARA ASASI Denlz kirlenmesi ve bılık netlının tükenmesıne karsı tedbırlen gorüsmek ıçtn Marmara kıyılanndakı 43 belediyerun baskanı dun Marmara Adasında toplanmışlardır Marmara Adası Beledıya Baskanı Ahmet Enbn'un çağrısıyla gerçeklestirilen toplantıda konuçmaeılar, kommun önemini belirterefc, denis dTMnfcı t%lan edılmesüaın devietçe bır an önce ttnlenmesini ıstemlslardlr. «Müthiş Türk» filmi tartışmalara yol açtı • FİLMDE ATATÜRK ÇANAKKALE SAVAŞLARINDA MAREŞAL ÜNIFORMASİYLE GÖRÜLÜYOR. FİLMDEKİ BAZI GÖRÜNTÜLERİN «NATO VE TÜRKİYEYAPITINDAN AKTARILDlGl ANLAŞILDI BİR AMERİKAN ŞİRKETİNDEN SATIN ALINAN BU FİLMİN 2 YIL ÖNCE DE TÜRKİYETELEVİZYONLARINDABAŞKA BİR ADLAGÖSTERİLDİGI BELIRTİLIYOR ATÂTÜRK Ff TOrkljemn en buyuk »ınema »rjıvin* tahıp Ordn Fatı» Fiua n l ı f l »oıunda hazırJadıJı «Ataiurk» f I~M 10 Kasım cunu h a . o îun | h « r ! ı t a s Safalt S ı n e m u ı n d a t a ı t //A tat&rk» srtncıve o • 400 den ıon1 josierılecek: fiı f\ bu kom.ia çevrren ft.n» | 1 m» p r ı t 1 S Alr«nrıl*re 1 lır» lertn bernr'sı oljor t'. o i a n l t Fı!md*n »lrt« cd lrc«k fi m 193« da OÛJ Fo'o rı'n u ' fei:r K rılav »racıl Jıyla \ » r l e kezı r i yap ı£ı «bıttklü.c. U f«lil(tliD* u'rayınlıra v*n yıll»p AUpUh f T CJIS tıj I f e ' ı l j r e c BSy ec« 2S >ı dan t>eri »«•ilmıj 1954 da Tu 'm ve ['0 Kasım ; jnj kapalı Lalaa tı n t m ı Baban'.ı^ı t« ' ,utn «Mol r"rrslaGa bu ge cnck boculatürk» »dlı yenı bi ! lı Ç\T I ralc ı lc k u (ılm j o ı ı c r ı ! m ' « rlati Bımj daha soira^l ;> r T 'îfJSÎTl'di flk ke* h e m onjrümanter heıu d« otaUarla sirükleyici bı* A'atürk fılml yapılmıs bulunuyor ) cı« • Ofı «^titurk» fı'm'iîn ment» i nı ) i T n Odu Foto Tı\m M T t:( BaîKJiı A b Nı*CTi^ıan kcndl »'julctuıdek.1 |At»<urtt1t lln i bLiu> na/nj* Pf«r.tfV krrna'<lara d»\ınn n trt Atsturk le tl;ıtı dokUmanter alrTidi d»gi! AtjiiiDt çajıro n«ıtaft hlr yapıt nru a lıtmrtj s'ın Müfarek» «'•/?! r*dıa n i tahts ln ı çıkı«l»n dı rtrr» »jn b r r»ij p n trafrrn B6yter« A'a nn hrvatıy'a bırllkte. i f,'r,rtt Jı taıhs«l orram iytt 3<ri'K\ n v a SAVJJI Canakkjl» M1I 1 Füm StıdjO'U «sNb! bs hattın Tunçer'fn ^acır,a(3 îı •: lrk fıltr.l U« 13(i< rt» Lutf.\c ha n •"!!> raptlftı «Matıırk» «a ı n e lu. Araa bUttn bj ft'm cr •f): •*• buîunUy.» Ataturk'ü < »ınıtktın cok ura/t'L B n a nl bjyUfc bolümu O"dj Fo o ninj Merketi vt B>< n Vann ı p '«« »» Izlnsı oıar*» ç^ fcopyadan fcopa a' n n u i tı>lt ertaya konuirrjiiarrtı • Aiatörk» fİTl butin kır , ^J< boıfirr'»rl topa*l y»ıit «ıtn CHP seçım bildırgesi: 'înanç özgürlüğü her bakımdan korunacak,ANKARA CHP Genel Sekretert Orhan Eyuboglu, seçım bıldırgesının dınle ngılı bolumünun bır kısmını dun açıklamıştır. Parti Genel Merkeanden yapılan açıklamaya gore Ejilboglu, bu konuda ozetle şunları soylemıştir «Inanç özgürlüğü, demokraslnln, düşünce ozgurlügU Kadar vazgeçılmez unsurdur CHP, toplumun rranevı ve ahlâki değer ölçülenne de, ınanç ve düsüncs ozgurlugune de saygıüdır Dine bağlılığın demokratik yoldan ve sosyal adalet ıçınde kalkmmaya engel değıl, yardımcı olacagı kanısındadır. Ağalar Marmara denııi çerretl belediye başkanlanmn toplantısını bır konusmayla açan Marmara Adası Belediye Baskanı Ahmet Enön, konuşmasında, özel çıkarlarını halk çıkarlanndan daha fasla gozeten bahk »ğalanrun dınamıt, tırol ve yüksek voltajlı l*mbalan kullanma yoluyla Marmart Denızande balık neslını tüketttklerıni, bolgede geçımıni bütünüyle denızden sağlajan mılyonlarc* kısının bu rur kanunsuz çalısma lar nedenıyle, açlığa mahkum edıldıklennı söj iemljtir. Enöo, özetle şoyle demlstır «Kısa bır süre bncesine kadar bızden balık satın alan Yunanıstan, bugun bıze balık satmak ıçın başvurmaktadır Bır süre önceye lcadar çırozu tanımayan Yunanlılar, Selânık Beledıyesı kanalıyla Türkıje'ye tanesi 23 U radan çıroz satmak içın başvurmuşlardır Bunun nedeni Tıirkı (Devamı Sa T, Sü 7 de) Direnişinde 4. gününü tamamlayan Isveçli soyguncu, bu deia da rehineleri boğma tehdidinde bulundu 0 STOCKHOLM POLÎSt G\Z VEREREK SOYGUNCUYU YAKALAMAK FKRİNDEN VAZGEÇÎLDİĞÎNİ BtLDÎRDÎ Film baştan sona yanlışlarla dolu » e**'rıı ;ı btıcumnd , ' r m tasımarrsc r <Jar Bısın • Yayın Genel MuduTİıiğu Produkslytm Daireıi Ba;kanı \'usret Erarsltn, fUml kendisınin hazırladıgını soyledi. 10 Kasım 19M tarlhll Cumhurlyet'te Erarslan'ın «Ataturk fllmi» haıırlad ğına daır habenn klifetı goruluyor.. Din görevlileri Dme Dağlılıgı jenıleşmeye iler lemeye engelmış gıbi gosterenter somürulerını surdurmek ıçın çırpınan maddı>atçı ve çucarcı çevrelerdir Bazıları da, naiKiıı dın duvgularını mcılterek, bümeden bu çevrelere yardıma olmuslar ve halkı adeta onlaruı kucafına itmiçlerdır CHP iktıdara e<*Hnce rıaıkın dine ve marıevî değer blçülenns baglılığını kalkmmanın ve toplumun butünlügümj ve esenlıgınl koruyabılmenın manevî etkenlennden biri olarak değerlendırecektır. «A<t günlere» adını taşıyan seçım bıldırgemızde bu konuda aranan ilkelenn bazılan şunlardır • Inanç bzgürlüğünü her bakımdan korumak, • Yoresel kalkınmada dln adamlarının uvarıcı ve destekle^ • ci etkısinden yararlanmak, • Dın çörevliiermın maddî ve manevî huzurunu «a&lamak • Kovlenn imam kadrnlannıhızlandınlmış bir r'"r>1'ram tçınde tamamlamaıt» (a a ) Sait A. TERZİOĞLU AVKARA Pazar (ecesi, Turkne televızyonlarınd'an, Mus tafa Kemal Ataturk'un hayatını konu edinen bir belgesel fllm izledık cMuthış Turk» Fılm, gerçekten belgesel idl Yedıden yetmışe herkes buvuk bir ılgı ıle seyreltl Ama, bu fılmtn lzlenmesinden hemen »onra Basın Yayın cılarla Tele\lzyoncular, Tele\ ızyoncularla TRT Haber Merkezının •ietkılıleri aralarında çetin bir tartıjmava gırıştıler Fılm, venı bir yapıt değildi Fılm, vanlnlıklarla dolu ıdi Ataturk'un zafer dolu savaşlarım gösterdiğl sanıhrken «Türki%e* nın NATO ile ilıskilenni> belırten fılmlerden alındığı, Çanakkale «avaşları >erine «Mardin'ın ve>a Msraş'ın kurtulus gunu> nde çekılmıs gahnelerle donatıldığı goruldu Konuyu bilen klşıler, fılmln «sağdan soldan derlenmıs» oldugunu llerı «urriuler. Ama, tarafsız kı^ılerın belırt tıgıne eore, film bır iinon'aj sanatı» ıdl Fümın d'erlenni de Oldukça Hgi çekicl Amerika da, Walter Cronkite admda bir televızyon gaz»tecısı vardır. Cnu, denizleri asmıı, Turklye ye kadar uzanmıjtır Bu kışinln etrafında, kendi adına çahjtırdıgı cufak tefek> film yapımcıları vardır. Bunlar, butun ulkeleri gezerler, «Sırin adınıza «oyle şöyle fümler yapacağız Bıze su şu konularda belgesel fllmler »eriniz> derler Sonra bunlar bır araya r< j STOCKHOLM Stockholm'da ki bankalardan bınnın kasa daı resınde rehm tuttuğu dort ban ka gorevlısınln boyunlanna ıp geçirerek bunları derhal asacağını bıltfıren sılahlı soyguncu, direnişinde 4 gununu tamamla varak 5 gunune baslarken, po lislerle yenıden pazarlığa gı rışmiştir Haydudu, rehınelerın başma bır şey gelmeden ele geçırmeye çalısan polısler, kazan daıresının urtundekı odava dun sabahm er ken saatlerıne doğru bır delık aç maya muv affak olmuşlardır. Polısler bu arada soyguncuya da son bır 1 1 1 1 8 0 1 vererek, re I 1111111 hmelen serbest bırakmasını ve | ©tomatık sılâhı 11» butun patlayı, eı maddelen teslım etmesını ıste } mislerdır. Soyguncu, bu ıstekler | karşısında dujunmek içın muhlet İJtemıştır. t ,MWJwv AnkaraMa iki otelin vüzme havuzunda göz hastalığı görüldü, Kızılcahamam'da bazı kaplıcalar kapatıldı ANKARA, (Cnmhnriyet Bürosn) Yuzme havuzlarmda \e kap lıcalarda gorulen ve vaygın bır hale gelen goz hastalığı, başkent Ankara dakı lkl buyuk otelin havuzunda da gorulmuş, burada suva gıren blrçok başken'h «vuzme havuzu konjukvl*ı» ne yakalanmışlardır. jetlrillp oturtulur. O ülkenm yararlann» uygun bir belgesel türa hazırlanır. Nitekim, bu flln de öyle olmustur. Amenkaü, ünlü belgesel film yapımcısı Walter Cronkite C3 S (Colombıa Broadcastıng System) adına «2U Yuzyıl» adın da bır dizi fılm hazırıarken TUrkıye'yı konu alan Dtr (ılm de yapmıstır Bu fılm yetkılılerın hatırladıjına gore 196U19C3 a rası hazırlanmıstır Bu hazırlaruş »ırMjnda Amerika'dan An. lara'ya gelen film arsıvı uamanlan, BMUI Yayın »e 0t4u Fılm Merkezındeki fılmlerden kopyalar alarak «2u Yuzyıl» dıc fılmının basırlanmasım sajtlamıslardır • Turkıye'deld televızyon seylrcilerıne günlerce tlân edildıkten «onra cunulan fılmin ıkı yıl ka. dar 5nce yıne Türkıye lelevız yonu tarafından ovnatıldı*ım bu konularda gerçekten vetkıli bır kı$i açıklamıştır Yetküi, «Turkı\e Televızvonu bır başka deyımle gerçekten ık baslı» oldugu ıçın bu durum mey üana gelmıştır. Ikı yıl once TUrk Televızyon seylrcısıne gosterılen fılm bu defa, yıne aynı kurum ıçınde bır başka kurul tarafından satın alınarak gosterılmıştır. demek suretıyle, fılmin, ıkı yıl kadar once aynı kurumun bır başka kurulu tarafından bır defa daha Amerika dan satın alınmak sure tıjle oynatıldıfını ve boylec bır acayıp dururaun meydana gel dığını belırtuuştır Türkiye'ye yılda 100 milyon dolar gelır sağlayacak boru hattı anlaşması imzalandı IŞÇILERIN DÖNÜŞÜ... faş ve Renault otomobıl fabrıkaları ou hafta nunda revızvon nedenıjle bır avlık tatüe gırecek tır. Fotoğrafte, Tofaş Fabnkası onunde duzenlenen şenlıkten sonra kadın ısçıler fabnkaja gırerken goruluyor. CFotoğraf THA • BURSA) Vazgeçildi Stockholm Emnıyet Müdürü Kort Lındroth, gerektığı takdırde, haydutu tesırsız hale getır mek ıçın gaz kııllanınayı dusunduklerını söylemıs;, ancak bır su re »onra yaphğı acıklamada bundan vazgeçıldığinı bıldırmıştır. Sovguncu, polıslerın tavandakı odaya delık açmalan sırasmda havalandırma borusuna tek bır el ates etmıjtir, haydutun, umıt(Drrann Sa, 7, Su. 5 de) Bur<a'da otomotıv sanayııne bağlı 8 işverınde çalışan 5350 ışçı 32 gun suren grev ve lokavttan sonra dun sabah saat 05 30 dan ıtıbaren fabrıkala rında ışbaşı >apraışlardır îşçıler, grevle ügdı pankart \e dovtzlerı mdırdıkten sonra davul zurna ejlığmde fabrıkalara gırmışlerdır. To Hastaneden kaçan silâhlı ıngiiteremn 7 mahkum yakalanamadı KAÇAKLAR, 3 GARDIYAMI StLÂH ZORU ÎLE ZARARSIZ HALE GETİRDtKTEN SONRA ANAHTARI ALIP PLANLARIia GERÇEKLEŞTIRDÎLER Washıngton Serbest bırakılan Kıbrıs Rum Adalet Bahanı istifa ediyor LEFKOŞE Bundan tam bır sv kadar once Grivas'm EOKA tedhış teşkılâtı tarafından kaçın lan ve oncekı gece serbest bırakılan Kıbrıs Rum Adalet Bakanı Hrıstos Vakıs ın gbrevinden i? tıfa etmeye karar verdıği kendı sıne yatın çevreieT tarafından is rarla «Tvlenmek'edır 28 Temmuz gecesi maskeli iki şahıs tarafından kaçırılan Vekıs, nezarette tutulduğu «nrnda ken dısme gavet Ivl muample edıldiğmi ve Grıvas'la goruşmedığını bıldırmıştir (Devamı Sa 7, Sfl. 3 de) BekUş Kaya Karısjıı oldurmuştll Bakırkov Akıl ve Sınır Ha^ta lıklan Hasfanesınden oncekı gece mahkum koguşundan, gardı \an]an sılâhla tehdı' ederek ka çan 7 mahkum butun aramalara rağmen bulımatnamıştır Has*a nenın Londra asfaltına bakan du •vanndan pıjamalarla atlajarak kendılenni bekleven bır araçla ortadan kaybolduklan anlaşüan mahkılmlardan ozellikle 2 ki«i nın katılı olan \e 36 vıla hukümlü bulunan Bektaş Kaya'nuı «çok tehhkelı» oldugu mldırılmıştır. Olay Bır hafta oncp Sağmalcılar Ce zaevınden muşahede ıçın Bakırkov Hastanesme gondenlen Bek taş Kaya ile Cumartesi günü og leden sonra aynı hsstanenın mah kumlar semsıne yıne aynı cezaevmden yollanan 8 mahkumdan 6'sı bu kaçma lşini planlarmslardır. Saat 20^0 sıralannda mab kumlar koğustmun Uç gardıyan terzıhanede çalısan otekı tutuk lulan servıse goturmüşlerdır. Bah çe kapısını açıp ıçerı gıren gardı yanlar, servıs kapısını açacaklan sırada, Bektaş ve arkadaşlannın saldınsına ugramışlardır. Servıs kapısı ıle bahçe kapıst anahtarlannı tabanca zoru ıle gardıjanlardan alan mahkumlar, Selâhattın Yuksel, Kıhat Ulukaş ve Salıh Çatal adlı gardljanlan enterne ettıkten sonra kapılsn üzerlerine kıhtleyıp bahçeye çıkrrışlar ve Londra asfaltına doğru kaçmıslardır. Zeytinburnu'nda karısmı kıskançlık yuzunden oldılrdukten sonra yakalanan Bektaş Kaja daha sonra cezaevinde de bır mahkumu öldürmüş iki ay bnce kaç mıştı Ancak Asavış Şubesi Ekıplen «anığı 20 gun önce Zeytlnburnu'nda sakiandığı bir gece; konduda tekrar kıstırrmslar ve , (Deramı Sa. 7, Sd. 5 de)' bombalı mektup patladı, bir kadın ağır yaralandı W4SHİNGTOV îngıltere'nln Washıngton dakı Buvukelçılik bi na^mda dun bombalı bır mektup patlamış, mektubu açan »ekreter bır bayanın sol eli kopmuş, sağ elı de yaralanmıştır. ı Bombalı mektubun Washlngton'dakı elçıhğe Irlanda Cumhu rıyetçı Ordusu (IRA1 gerıllalan I tarafından gonderıldıği sanılmakl tadır Bu ola%m da, Londra'da son gunlerde mevdana gelen bır diri patlamanm devamı oldugu konusunda kımsenin suphesi bu, lunmamaktadır. Bınanm altıncı katnda gorevll sekreter, Büvukelçilığe gelen mek rupları açarken mevdana gelen patlamadan sonra sol ell kopmu? halde Washmgton Ünıversl te>:i hastanesine kaldırılmıştır. Nora Murrav adındakl " 1 vasın > (Devamı Sa 7, Su 3 de) ANKARA, (Cumhnnvet Burnm) Kerkukten çıkan Irak petrolünu Dort>ola akıtacak olan DO ru hattı anlaşması dun Ankara' da Dışışlen Bakanı Haluk Bavulken ıle yurdumuzu resmen zı^aret etmekte olan Irak Dışışlen Bu aradı Kızılcahamam'dakt Bakanı Murtaza Abdulbakı tara bazı kaplıcalar da a>nı nedenfından ımzalanmıştır 1977 de nızmete gırecek olan boru hattının lerle kapatılmıstır tam kapasıte ıle çahşması halınYanlışhklarla dolu Kaplıcalarda ve ozellıkle yüıde Turkıjenın yılda 100 milyon «Muthış Turk» fılmımn once. me havuzlarında görulen bu goc doların uzennde kazanç saglayakı gece Turkıje Televızyonundan hastalığı, bundan bır sure ÖDce cagı ofrenılmıştır Ayrıca dun ım(Devamı Sa 7, »u 4 de) Turkıyenın çeşıtlı kaplıca ve yuz zalanan anlaşma ıle Irak Turkıme havuzlarında da orta; a çıkye'je 20 yıl surevle petrol satmış, Sağhk Bakanlıgı bazı tedbuma\n taahhut etmıştır ler alarak halkı uyarmifU. MİLLÎ GÜVENÜK önumuzdekı gunlerde ıhale edıldıkten sonra mşaasına başlaHa5tanelerin goz hastalıklan bö KURULU nacak olan petrol boru hattının lumlen bu hastahğa yakalanan uzunluğu 1050 kılometre olacakhastalarla dolup tas^naya baflai tır Bunun 675 kılometresı TurK BUGÜN mıştı. Nıtekun başkent Ankarada topraklarmda ınşa edılecek ve ta bulunan ıkı bfiyuk otelin yuzme | raflar kendı ulkeleri ıçındekı jaTOPLANIYOR havuzuna devam eden vatandaspım masraflannı karşılayacaklarlar arasında da rüzme havuzu dır ANKARA MıJU Guvenllk konjuknu'nın gorulduğfl g6s Kurulu bugun saat 9 30 da, Cum Anlaşmanın getırdjğı hükumler hastalıklan eervialennce açıklan hurbaskanı Fahrt Koruturk'un arasında Irak tan gelecek ham başkanlığında Çankaya Koşkun petrolun Türkıye uzerınden nak de toplanacaktır lıvesı ve bu petrollerın termınal Ancak belediy» ve vıl&yet aafToplantıya, Basbakan Nalm d^ FOB olarak tankerlere yuklık (orumluları otellenn yuuue Talu, Genelkurmay Başkanı Ürlenmesme ılısk'n olarak yapılahavuzları içın henuz bır îflem yap general Semıh Sancar, Kurul ' cak masraflar Irak ta<afmdan mamı^tır. üyesi Bakanlar. Kuvvet Komu I odenecektır Bu masraflann tutanları ve Mılll Guvenllk Kurutarı varıl başına U 35 dolar (dolu Genel Sekreteri Orgeneral lann devalüas;ondan oncekı dsKahıt Ozgur katılacaklardır. ( ğen) o'arak saptanmıştır. OLAYIARIN (THA) (De\amı Sa 7, Su 4 de) Yspımcı Walter Cronkıte'nın fılmlerı arasmâa ver alan ve bugun adına «Muthış Turk» denllen fılmm esas adı (lncredıble Turc) tur ve «Inanılmaz Turk» anlamına gelmektedlr Ama bu defa «Muthış Turk» olarak çevırmıştır, çevırmen Filmin esas adı ARDINDAKt GERÇEK Shoup Raporu gibı, Amerikalı Prof. CarL S. Shoup'nn raporn beğenilmedıği için chasıraltn edilmistir. Bu rsda sSz konura olan devlei kırtanrecıhü veya vetHlfleriB lhmal] değildir. Tersıne bılınçh bır tntomla rapor gizlenmı$tir ÇfinM Profesör Shonp'nn raporn beklendiSi rîhi çıkmamıs, baa çevrelerin hosnna gitmemis«r. Her «erden Ince fnnn gflvle meHdir Id. bir nzrnanın rapom, tekrrik Bneellklere Knem verir. Sijmrf teroilıleri Mrine] plana İZ lkemıze tamaı camaa y»I I bancı uzmanlar resmea V çağniıriar. Bu rBmanlar kendı alanlaruu Ugilendıren toruolanmızı inceleverek raporlarını hazırlar vrnrler. Am» bn raporlardan yararlandığunın BÖT lemeye olanak voktar. Cumhorıyet'in kurulnsondan bn yao» IUUI deği^neınistiR Verileıı rapor, tozln rsflards rerine ver leştirilfr. açıktadıfı Shoup rapornods he bir ba»ka mekanizma l^lemlfttT1960*(aa «mra baa jtbtmeı m+ man raporlannm basına r f çıkaran, nıman degil politihaeı olnr GercJ Amenkalı uzman hhonp da daba Snee gelenler eıbı karma ekonomi ve kapltalist ikHsadı henımsemls ve Türkive'ntn sornnlanm bu kapsam ıçınde irdelemhtir Ne var M, bn kıpum tcindr dahi ban hilhnsel ve teknik Sneelikler, Tnrkive'dekı cıkar cevrelerinln hosnna ritmeveblHr slvasf «errihlere ters dfiiebillr Nltetdm 12 Mart'tan ionra vapılgn Mn» ve arad verglgi degışikliklerint (Devamı Sa. 7. Sfl 3 de) ömer Alper AkU dengesi incelenıyordu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog