Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet BASIN AHLÂK YASASINA LYMAÎI TAAHHÜT EDER. Sahibi: Cumhuriyet Matbaacıhk ve Gazetecilik T.A.Ş. adına NAZİME NADİ Sorumlu Yazı Işleri Müdürü: OKTAT KURTBÖKE Basan ve Yayan: CUMHURtYET MATBAACILIK ve GAZETECİLİK T.A.Ş. Cağaioğlu Halkevi Sk. No: 3941 jt * * BIIDfM ADı DUnU *n. ANKARA: Atatürk Bu'.van Tener Apfc venlsehir lel: 120920 129544 1 3 6 12 ABONE ve tLÂN Avlık aylık Avlık Aylık l u r t Içi 30 90. 180 360. Vurt dışı 52.50 15î .50 315. 630. ÎZMİR, Hallt Zlya Bulvan No. 6S. kat 3 Tel: 31130 • 24709 GÜNEY ILLKRİ, Kuruköprü 34 sokak No. 40 ADANA .Tel: 4550 • 3934 Başlık fMaktu1) 2. ve ) ncı savla (Santiml> 3 üncü savfa (SanUmi) 4, S, 6 ncı *ayf» (Santlmll Olüm. Mevlid. Tesekküı (5 Sm.) Nışan. Ntkâh. Evlenme. Doeum Olüm, Mevlld. Teşekküı 23 (5 Sm.» 330 Ura 80 > 85 > 75 > 100 > 100 » 150 > SAY1S1 KURÜŞ 100 »LAYLARIN RDINDAKİ GERÇEK İsveç Kralı Gııstavhn sağlık durumu kritik STOCKHOLM Şehir hastanesinde yatmakta olan Kral Gustav'm sıhhi durumunun kritik bir hal aldığı ansızın yayımlanan bir bülten ile açıklanmıştır. Kral Gustav'm özel doktoru bütün kan nakli ameüyatına rağ men Kral Gustav'm «kritik» du rumda kaldığır.ı açıklamıştır. Ba>ta 27 yaşındaki veliaht Gus tav olmak üzere aile efradi acele olarak Şehir hastanesine davet edilmişlerdir. Kral Gustav dün öğleden son ra birden kritik duruma girmiş iç kanama yerüden başlarruş ve kalbi çok zayıf olarak atmaya başlamıştır. Seçim Ortamı (Baştarafı 1. Sayfada) söylenen MUJî Selâmet Partisinin ve eski Demokratlan destek kuvveti olarak kultanan DemokTatik Partinin sağ kanatta ne kadar oy toplayacaklan ortada kalıyor. Celâl Bayarın AP'ye, İsmet Paşa'nın CHP'ye karşı bir tavırla seçim kampanyasına girmelerinin etkileri hesaplanamı ; yor. CHP'nin yenilenmesi karşı | sında tahminlere vönelmek zor ; laşıvor. CGP'nin CP ile birlfş ı mesinden sonraki durumu için vorumlar söylentilerden öteye reçemiyor. MP'nin Osman Bö i lükbaşı'dan yoksun ve Cemal ! Tural'la alacağı sonaç, bilimne I yer.ler denklrmine katılıyor. ! TBP'nin sol kanattaki yerini ! ara.vış halinde oltluğu göriilü { yor. I Ama hütün bilinmeyenler ara j sında bilinenler de vardır: Şöyle ki: Siyasî partilerimizin çoğutıluğu saç kanatta kümclenmişlrrdir. Seçimlere kattlan bir sosyalist parti yoktur. Sıkıyönetim büyük merkezlerde devam ctmektedir. Baskı kanunları yürürlüktedir. CHP, baskı kannnlarından bir dizisini Anayasa'ya aykınlık nedeniyle Anayasa Mahkemesine götfireceğini açıklamıştır. Bütün bunlar, seçim ortamının tutacu niteÛğini ortaya k«ymaktadır. Demokraside aranan dengenin seçim ortamında bulantnayışı, seçimlerin karakterini ortaya koymaktadır. Üyesi oldueumuz Batı ülkelerinde böyle bir manraray» raslamak mümkiin değiidir. Özetle, seçimlerin sonucu için tahmin yapmak zor olsa da, »eçim ortamııu saptamak koInvdır. Seçim ortamını tutucn ve kısıtlayıct nitelifci de yornrna cerek (cöstermiyecek ban rerçekJeri dile getinnektedir. YARININ BUZDOLABI iki kapihiki hadmüîki sogutnudı ANK.4RA Yüksek Seçim j Kurulu. radyo ve televizyondan ! ya>nmlanan öeçim haberlerinin siyasi partilerin kuvvet oranları | na göre düz^nlenrnesi yolımdaki j bir talebl reddetmiçtir. [ Yüksek Seçim Kuruluna baş j vnran Adaiet Partisi Genel Baş i kam SülesTnan Demirel, bazı ülkelerdeki uygulamalardan örnek götererek, devlete ait rad | yo ve televizyondan, siyast paniİerin kuvvetleri oranında yararlandıklannı belirtmiş, bizde de aynı yola gidilmesi için, kurul ; karannın yeniden gözden geçiril | mesini istemişti. Yüksek Seçim Kurulu Demirerin, partilerin RadyoTV yayınından güçleri oranında yararlanması isteğini reddetti CHP'li Birgit (Bastarafı 1. Savfada) ; AP Genel Başkan Yardımcısı tsmet Sezgin verdiği demeçte. «MiUl demokratik, iâyik ve sosyal hukuk devletimizi korumayı, yaşatmayı ve geliştirmes'i ana görev edindik, ülkesi ve milletiyle bblünmez ve hiçbir zaman bölünmeyecek olan milll bütün lüğümüz için her türlü fedakâr lığa katlanmayı millî bir görev saydık» demişUr. Sezgin demecine şöyle devam etmlştir : cDeraokrasinin özü, esası ve herşeyi demek olan insanın, dolayısıyle Türk vatandaşının bütün temel hak ve hürriyetlere, milli verlıgımıza, bekâmıza ve güvenlijŞimUe zarar vermemek kayıt ve şartıyla, sahip olmasıcadelenin içindeyiz. Çok. şey?> muhtaç, ancak herşeye lâyık olan Türk milletimiz için, bu mücadelede devamda kararlıyıyız. Bu AP'nin tarihî misyonudur.» MSP'nin Erzurum'da düzenle digl açık hava toplantısında konuşan Genel Başkan Yardımcıı?ı sı Orhan Batı. «Devlet, köylü, işçi ve dar gelirli vatandaşlarımızın çocuklarına tahsilde öncelik ve ağırlık tan;malıdır» demiştir. TBP Genel Sekreteri Haydar özdemir, «Yoksul köylünün ger çek kurtuluşunun kapitalist bir yoldan kalkınmasının imkânsız olacaSına inandıklar:nı> söylemiş ve «Aksine onların kurtuluşunun demokratik sol bir :k tidardan geçebileceğini» belirtmiştir. Sezgin'in demeci ! Bir taşla iki kuş vurmak elinizde. Arçelik 63.7 litrelik derin dondunıcu (deep freeze) ile büyük hacimli bir buzdolabını birarada veriyor. Içi çok soğuk olan derin dondunıcuda istediğiniz gıda maddesini aylarca ilk tazeliğinde saklayabilirsiniz. öteki hacme gelince: Burası, son derece kullanışh bir buzdolabı. En önemli özelliği, kullananı işin içine sokmadan, karları kendiliğinden yokeden "Eritomatik" sistemine sahip buhınması. Kar beyazı, ekin sarısı, avokado yeşili Arçelik Dupleks, yarının buzdolabını bugunden almak isteyenler için mükemmel bir fırsattır. ••• Maaştan (Baştarafı 1. Sayfada) sunda Prof. Shoup'un değerlendirmesi şöyledir: «Gelir vergisi tnrifesi, bir sekret»r maaşının yıllık tutarıni'i 4 katından biraz fazla oUn 115 bin TL. matraha kadar sert bir sekilde müterakkidir ve bu noktada en yüksek nispete yakın nlan yüzde 4 5 ' e ^ d t t B kiiik nispeti b^^Bİ^^ronra yavaşlar.» Böy'.eCe mevcut vergt oranlarınm düşük gelirliler için müterakki ve yüksek gelirliler için ise asası • yukarı sabit kaldığına değinen Profesör, uygulamada bunun da işlemediği görüşündpdir. Üst gelir gruplannın hamiline yazılı hisse senetleri yoluyla vergi yükümlülüklerinden kolaylıkla kurtulduklaı noktasından hareketle «Eğer gelir vergisinde ve veraset ve lntikal vergi?inde müterakkilik tam olarak uygulanraak isteniyorsa. hsmiline yaıılı hisse senetlcrt yasaklanmahdır» tfemek tedir. MSP TBP Rapor, hasıraltı edildi. Prof. Shoup'un raporunun ha sır altı edilmesinin bir nedeni de teşvik tcdbirleriyle iîgili görüşleridir. Prof. Shoup, Ortakpa rar'm Anayasası sayılan Roma | Anlaşmasının, ihracatta gelir ver j gisi iadesini yasakladığını belirterek, Türkiye'deki uyşulamada ihracatta vergi iadesi sistemi i(Bastarah 1 Sarfada) çinde gelir vergisinin de iade edildiğine işaret etmektedir. Ay j törünü 26 TL. bünit ücretlerıca mevcut yatırım indiriminin j çahştırmaktadır.» vergi kavbından başka bir sor.uç ; İşvereni şikâyet dogurmadığmda israr etmekteGündüzbey, içverenin âdeta bir dir. Bu konuda raporda şu gödüşman tavrı ile hareket ettiğini, rüşler yer almıştır: Toprak Su işçilerine yabancıla«Toplam yatırım miktannı ço j rın takdir eltiği ve ödemeyi uyğaltraaic ancak, ayru dönemdekı. (un gördüğü ücreüeri bile ödetoplam tasarrufu arttırmakla o mekten kgçındığını ileri sürerek labileceğinden, yatırım indiriml • îunları »öylemiştir: ' nin toplam yatırımları arttırma •Genel Müdürlüğü Dünya Ban sı ihümali yoktur. Yatırım indi kasına şikâyet edeceğiz ve işçinin rimi nedeniyle ne sermaye sahip hakkınm verilmediğini bildirece lerinin, ne rantiyelerin ve ne de ğiz, Adana Topraksu Çukurova ijçilerin daha fazla tasarruf, ya Planlama Bölge Müdürlüğü ile, ni daha az tuketim yapmaları Manisa Topraksu Planlama Böl muhtemel görunmemektedir.» ge Müdürlüğü işyerleri Dünya Böylece yatırım indirimi top Bankası tarafından finanse edillam yatırım hacmini artırma mektedir. Dünya Bankası bu işyan, fakat kamu yönetiminin ya yerlerinde çalıjan işçilerin en dü hrım» ayırabileceği vergi kay şük ücretlerini 70 TL. olarak he naklannı b'zel sektöre devreden saplamakta ve ödemektedir. Yani bir sistem olarak kalmaktadır. Dünya Bankasına göre adı geçen işyerlerinde asgari ücret 79 TL. olacak ve ücretler bu temel üze rinden kademe kademe yükselecekü'r. (BMUrafı 1. Sayfada) Gelin görün ki, Adana ve MaPolis ise, rehinelerin hayatlannı tehlikeye sokmadan haydu nisa'da ortalama işçi ucretleri, tu nasıl ele geçirebileceğim araş ! Dünya Bankasına asgari olarak tırmaktadır. | öngörülen 79 TL. yarısı bile deSüâhlı haydut. Cumartesi sa ğiidir.» .• bahı bankamn holünden çekilerek kasa dairesine geçmiş ve kapıyı da içeriden kilitlemiştir. Polis. yanında bir de yardım ] cısı bulunan soyguncunun, ümitANKARA Türkiye Petrol, siıliğe kepılarak çıigınca bir ha I ve Klmya Sanayii lşçileri senrekete girişmesinden endişe et! dikası Petkimlş'ln dördüncü mektedir. dönem senel kurul toplantısı dün Haydut, rehinelerden iki bayan j Ankara'da çalışmalanna başlamış banka görevlisini de yanına ala tır. rak kaçmak istsmektedir. Haydu Sendika Genel Başkanı Mehmet tuc daha önceki isteklerini 650 Kılıç Genel Kurulu açarken yap bin dolar üdye \s bir spor ara ; tıgı konuşmada, çeşitli sendikal ba kabul eden hiikihnet, silih faaliyetlere ilişkin görüşlerini h şahsa, rehineleri bıraktığı tak açıklamış, Türkiye'de sendikacı dirde. serbestçe çekip gitmesine lığın ciddl ve tehlikeli sorunlarla .' müsaade edileceği biıdirilmiştir. karşı karşıya bulundugunu öne I f sürmüştür. • \ Egemen süçlerin. Türkîş'le b:r leşere's. Türk sendikacılığımn Anayasadan ve yasalardan doğan naklarını kuüanmaz hale getirmek istediklerini iddia eden Petkimîs Genel Başkanı Mehmet Kılıç. daha sonra fiyat artışlan konusuna değinerek, şunlan. söylemiştir: 15 Bin Rehineler PEŞİN: (vey& ayda 310 Ura. taksitle) *Orijinal ambalâjı dahil Adana, Ankara, istanbul, İzmir satış fiyatıdır. 4.775 ARÇELİK kalitede öncü... fiyatta ölçü Genel Salıcdart! BEKO TİCARET A.Ş., Tel.: 4Ö0089 BURLA BİRADERLER ve Şsı. Tel.: 45 52 00 Petkim İş Başkanı Türk. İş'i suçladı (Yeni Ajans: 2667> £738 Özel (Bastarafı 1. Sayfada) nin ip'ali konusunda çahşmalar yapması, özel püotaj ortaklan ta rafından endişe ile izlenmektedir. Bunu önlemek için de, birçok yollarla baskj yapmaya çalışılmaktadır. Deniz Kuvvetlerinin önemle üzerinde durduğu bu sorun konuEunda Bakanlar Kurulunun yakında bir karar alacağı ve G4~ veDİik Kurulunca tavsiyc edilen karara uyularak, özel pilotaja ver:' iznin iptal edileceği kesin belirtilmektedir. istanbul, Ankara, Izmir ve Bursa illerinin imar yönetmeliği (Bastarafı 1. Sayfada) bina sahası», «Inşaat sahası», »Bina rierinhfi», «Saçak sevivesi>, «Son kat», «Asma kat», «Yüksek inşaat> gibi çeşitli tieyimlere açık tanımlar getirilmektedir. Bu arada, iskân alan lannda yapılacak binalann cin bahçe ve yol kenarına rastlayar. yan bahçe uzunluklarının en az 5 metre olabileceği, bu alandan daha geniş bahçe alanları için Belediyenin karar verebileceği belirtilmektedir. Değişlklikîer, çeşitli kamu hiz metlerinln gerçekleştirilmesi için yapılacak kamulaştırmalsrda ifrazların yönetmeliktekl koşullarla kısıtlı tutulmayacağını, aynı şekilde yeni parsel yarat mamak ksydıyla eldeki parsellc rin daha elverişli hale getirilmç si için yapılacak ifrazlarda da yör.etmelikte geçen ca^gari Hrs? şartı.nın aranmamasını öngör mektedir. İmar planına göre. kapanan çıkmaz sokak veya yollar üzerinde veya yapı adası ortasında ka lan parseller iîraz edilemeyecek tir. Genel olarak parsel büyüklüklerine ilişkin hükümlere uyma yan Brsalarda ise. yeni inşaat ve ekler yapılması da. kurulu yapılann esaslı olarak değiştirilmesi ne izin verilmeyecektir. Değişiklikler, tzmir plan ve ra porlarında katsajnsı ve bina ylik seklikleri belirtilmemiş veya böl gt kat düzeni saptanmamış yerler için bazı ölçüler öngörmekte dir. Buna göre, imar planı uyarmca genişliği 6 rcetreye kadar olan yollarda bina yükseklikleri 6,50 metreden kat sajisı da bod rum dışında ikiden çok, 6 metre den daha geniş yollarda bina yüksekligi 930 metreden kat sa yısı bodrum dışında 3'den çok. 9.50 metreden genis yollarda bi na yüksek 12,50 metreden kat sa ~ yısı da bodrum dışında 4'den i çok. 12 metreden geniş yollarda j bina yuksekliği 1530 metreden j ka' sayısı bodrum dışında 5'den çok olamayacaktır. 14,50 metre ve daha geniş yollar ile sehirler arası karayollan kenarındaki parsellerde daha yüksek inşaat için plan karan gerekmektedir. İmar yönetmeliklerindeki değtşiklikler aynca, bodrum katlan ile apartman müstetnilitîarı ve kapıcı daireleri için de bazı hükümler getirmektedir. T A K VI M 27 Ağustos Recep 28 Gıinee Ösle Ikındl Ak<jm Y»t»ı İmsatc 13.15 1S.59 19.51 2] 28 4.34 10.2J S23 9.07 12.00 137 ».40 Ruml 1389 Aîus'Oi 14 Hlcri 1393 KENDI UÇAGINI m KENDİN YAP
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog