Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 27 Ağustos 1973 Mutlu zaferden acıbir anı.. Bagımsızhk savaşımızda kesin kararlı günümüz: 26 Ağustos 1922. O sabah başlayacak Büyük Taarruz'un hedefi: «Ya istiklâl, ya ölüm». Büyük kotnutan Mustafa Kemal Anadolu Türklügünü ölüm kalım gunlerinden geçiriyordu. 26 Ağustos sabahı başlayan. Büyük Taarnız 30 Ağustos günü mutlu bir zaîerle sonuçlandı. Fakat bu elbette kolay olmadı. Nice şehitlerin, nice gazilerin kanı pahasına elde edilmişti. İşte o kahraman şehitlerden bir tanesi: 57. Fırka Kumandanı Reşat Bey (Çiğiltepe}. Onun kahraman yaratılışınm talihsiz ve hazin sonucunu kısac» özethvelim: dırmıyordu. 57. Tiimen düşmana karşı korkunç saldınlariyle istenenl yerine getirdi ve Çiğiltepe'yi ele geçirdi. karşısmda saygı ile eğiliyoruz. Bâki kalan Hazin son.. Fakat ne hazin ve talihsiz bir sonuçtur ki zafer on beş dakikalık bir gecikme ile elde edilmişti. Onurlu Komutan Ftesat Bey saatine baktığı zaman on iki idi ve verdiği söz yerine gelmemlşti. Bu ölüm kalım savaşında sözünü yerine getirememiş olmak çok onur kıncı gelmişti Miralay Reşat Beye. Kahramanca dövüşen erlerine ve kumandan arkadaşlarına gözükmeden ateş hattmdan geriye dofru kaydı ve oracıkta tabancasmı çekerek kendisine kıydı. Onur sözü vermişti kumandanma... Oysa istenen zafer sağlanma yolundaydı. Nitekim on beş dakika sonra Çiğiltepe'de bayrağımız dalgalaruyordu. Yann 12'de 36 Ağustos sabahı başlayan Büyük Taarruzumuzda 57. Pırkaya (Tümene) taarruz alanmdaki Çiğiltepe'yi alma görevi verilmisti. Bu tepe. düşmanın kilit noktalanndan biri idi ve ona gore tahkim edilmişti. Mutlaka almm&sı gerekiyordu. Kırk bir yaşındaki kumandan Miralay 'Albay) Resat Bey, bunun herkesten çok bilinci içinde idi. Birinci Ordu kumandanı Nurettin Paşa kendisine telefon edip tepenin niçin işgal edilemediğini, ne zaman alınacagını sorduğu zaman. Reşat Bey'in cevabı «Yann an ikiye kadar alınacak» olmuştu, «Reşat'cığım..» Miralay Reşat Bey'in ölümüne tütün kumandanlar, bütün erler çok üzülmüşlerdi. Ama ona en çok üzülen Başkomutan Mustafa Kemal'dı. Hatırlıyacaksınız, Mus tafa Keraal Paşa'nm endişe içinde Kocatepe'ye çıkan bir resmi vardır. O endişe bu tepenin alına mamasmdan doğuyordu. Kocate pe'den Çiğiltepe'nin ahndığını görüp rahatlıyarak karargâhına dön dü. Fakat büyük asker Mustafa Kemal talihsiz olayı; Reşat Bey'in kendini öldürdüğünü öğrendi ve çok üzüldü. Çok güvendiği bu asker için Mustafa Kemal'in dudağından şu sözlerin döküldüğünü silâh arkadaslan anlatırlar: «Ordumu kurtardım, fakat Reşat'cığımı feda ettim!«. Büyük Taarruzda verdiğimiz bin lerce şehitten birinin Albay Reşat Çiğiltepe'nin bu hazin amsı Halen bu türaenimizin yani 57. tümenimizin komutan ı Tümgeneral Cemal Ülman da bu komutanımızı saygı ve vefa ile anmış, Albay Çiğiîtepe'nin yeğeni Kâmuran Çiğiltepe'ye 6 Mayıs 1972 günü şu mektubu göndermiştir: «1 1971 1972 eğitim yılı subay ve assubayları geliştirme eğitimleri arasındaki tümen plan tatbikatına adını verdiğimiz, tümenimizin kuruluşundan bu yana 5. komutanı olan muhterem şehidimiz aziz amcanız şehit Albay Reşat Çiğiltepe'nin fotoğratı ilişiktedir. 2 Sizlere Çiğiltepe soyadmı armağan bırakan, biz Süâhlı Kuv vetler mensuplanna da emirlerin zamanında ve tam olarak yapılması gerektiğine dair bir örnek bırakarak Türk Silfthü Kuvvetleri mensuplanna yakışır büyüklükte şehitlik mcrtebesine erişen Albay Reşat Çiğiltepe tümenimiz için daima bir kıvanç kaynagı olmuştur ve olacaktır. 3 Ebediyen gönüllerimizde yaşayacak olan şehit albayımız Reşat Çiğiltepe'nin aziz hatırası önünde saygıyle eğilir, bu vesile ile size en iyi dileklerimizi sunarız.» Samsun'da balıkçı motorunda yarım mılyon liralık kaçak eşya ele geçırildi SAMSUN Samsun Deniz Jandarma Bölge Komutanlığı ekıplerı Çarçamba açıklannda öncekı gece 30 tonluk bir motorda arama yapmış ve külliyetli miktarda kaçak eşya ele geçırmişlerdır. Samsun Denh Jandarma Bölge Komutanhğından öğrenildiğr.ıe göre saat 23.30 sıralannda konıutanlığa bağlı bir hücumbot devriye görevi sirasında Çarşamba açıklannda seyreden 30 tonluk Hacı Resül Trol motorunu çevirmiştir. Motoru anyan hücüumbot personelı içinde kaçak eşya bulunduğunu görünce yedeğine almıs ve Samsun İimanına getirmiştir. Kaçakçılann jandarma botunun yanaşması sirasında malların bir kısmını denize attıkları da tesbit edilmiştir. Samsun limaninda yapılan aramada motorda yarım milyon lira değerinde Fransız menşei; duraleks kase bulunduğu anlaşılmış, sanık olarak Hasan Müsellim, Resül Çınar, Şaban Aslan ve Selâhattin Solt gözaltına alınmışlardır. Motorun Resuı Çınar'a ait olduğu ve Silivri İimanına bağlı bulunduğu tesbit edilmiştir. (THA) Bu köşeden ALTAN ÖYMEN Utanması gerekenler (Baştarafı 1. Sayfada) me yeteneği zaman zaman «elektronik beyin» gibi ışlese de, her zaman aynı verimi vermez. Üstelik elektronik beyinler kendilerine verilen bilgiye göre çalıştığı için, bu bilgi yanlış olursa, eksik olursa, verecekleri sonuç da yanlış olur. Bu bakımdan insan, belirli bir yaştan sonra, kamu oyu karşısına çıkma merakına fazla kapılmamalıdır. Ve hele yakınları kişisel çıkarlarının gereği de olsa, onu kamuoyunun karşısına çıkmaya hiç teşvik etmemeli, aksine onun böyle bir merakı varsa, onu bu meraktan vaz geçirmeye çalışmalıdır. Tarihte Churchül'in ve Adenauer'in mutlu sonlannın tersine örnekler de vardır: Feldmareşal Von Hindenburg, Birinci Dünya Savaşında, Almanya için zaferler kazanmış büyük bir komutandı. Bıraksalar, bugün hâlâ Tannenberg kahramanı diye anılacaktı. Savaştan sonra, onu Uerlemis bir yaşmda politikaya ittiler. Bugun Tannenberg zaferi yerine, Hitler'in iktidara gelmesine yeşil ısık yakan Cumhurbaşkanı olmasıyle anılıyor, yani Almanya'nın 8 milyon evlâdını ve topraklarının üçte birini kaybetmesıne yardım eden Cumhurbaşkanı.. Daha beteri de var: Fransız Mareşali Petain 1941 yılına kadar «Verdun Kahramanı» unvanını taşırdı... Birinci Dünya Savaşınm ölüm kalım muharebesini Almanlara karşı onun komu tasındaki ordular kazanmışü. Sonra tkinci Dünya Savaşıı.ın Alman işgali altında, etra fındakiler, ona dediler ki: «Sa yın Mareşal, Fransa'yı bir kere daha, sen kurtarabiiir sin.. Gel Vichy Hükümetine Başkan ol..» O zaman seksen küsur ya;m daki Petain, herhalde «Fransa'yı yeniden kurtanyorum» iyiniyetiyle çizmeyi çekti. Ve gene etrafının tavsiyesine uyarak, Almanlarla birlikte, Fransız mukavemet hareketi ni ezmeye girdi. Sonuç mâlum: Verdun kah ramanı Mareçal Petain'den ta rihe, bir müebbed hapis mah kumu kaldı. Düşmanla ijbir liği yapmak suçundan.. Bunlan niçin yazdığım belli: Milli Mücadelenin Garp Cephesi Komutanı, Lozan Konferansının Tüık Heyeti Başmurahhası, Atatürk devrimlerinin Başbakam., Türkiye'yi savaştan uzak tutan de\xin Cumhurbaşkanı Gene ral İsmet İnönü'yü, etrafı ar tık rahat bıraksm istiyorum. Saym lnönü, 89 yaşındadır. Insanın 89 yaçında koca man harflerle yazılmış kelimeleri okurken de güçlük çekmesi, kendisine söylenen on kelimeden sadece ikisini işitmesi, olağan dıjı değildir. Ayın da değUdir. Ayıp olan şey, 89 yaşındaki bir insanı iki uyku arasında «Baskma uğratıp» onun her yaşhda olağan olan, İsmet Paşa gibl «unut' mazlığı» ile tanınmış bir kişinin yaşlüığında ise büsbütün olağan olan duygusal tavırlannı tahrik etmektir. Onun bu tavırlannı, kişisel, ya da kişisel siyasal hesaplar yolunda sofukkanlılıkla istismar etmektir. CHP komunistleşebilirmiş.. Ona oy vermemeli, ötekilere vermeliymiş... Onun hafızası ona belld hatırlatmıyor. Ama cümle daha gazete koleksiyonlanndadır: «Havada yem arayan uçan kuşu komünistlikle itham eden mürteci dlkta beveslilsri...» Bunu diyen îsmet Paşa'ydı. «Mürteci dikta heveslileri» diye ilân ettikleri de, şimdi «CHP'ye oy vermeyin; bunlara verin.» dedllderi... îsmet Paşa belld hatırlamıyor ama. TUrk vatandaşlarının pek büyük kısmı, 89 yaşmın altındadır. OnJar bunu ve Paşanın buna benzer sözlerini hatırlıyorlar. İsmet Paşa namına korkanm kl, şimdi onun, CGP'li ve AP'lilerce bayrak yapılan son demeci karşısında, bir başka sözünü de hatırlamakta ve an acı tekrarlamaktadırlar: »Hadl canun sen de.» sözünü... Ama asıl, onlara bu «hadi canım sen de»yi tekrarlatanlar utansuı... ÇİĞİLTEPE KAHRAMANI ALBAY REŞAT BEY Süre dolunca.. Savaş şiddetle devam ediyordu. Reşat Bey 27 Ağustos günü saat on iklde Yunan kuvvetlerinden bu tepeyi mutlaka alacaktı. Öğleye doğru sav&ş olanca şiddeti ile devam ederken Reşat Bey siperlerin üstünden en ön hatta kadar geldi ve taarruzu en son haddine yükseltti. Vızır vızar geçen kurşunlara al Sakarya'nın Karsu ormanlarında yangın çıktı !s Bankasımn 49. kuruluş yıldönümü.;: Türkiye Iş Bankasımn 49. kuruluç yıldönümünd"e dün. bankada 30 yıl süreyle görev yapan 21 meraura Genel Müdür Selâhattin Karahan tarafından birer altm madalya verilmiştir. Bu nedenle Tarabya Otelinde gece bir yemek verilmiştir. Iş Bankası Memurlan Sendikası Başkanı Cahit Kocaöraer de, emekli olan 21 memura birer işlenmiş kristal tabak armağan etmiştir. 30 yıllıklar adına konuşan Cahit Yücel, cEmekli memurlann yerlerini genç kuşaklara bırakmış olmalannı ve bundar. büyük memnunluk duyduklarını» belirtmiştir. Memurlar, banka tarafından Tarabya Otelincîe üç gün süreyle ağırlanmıştır. Fotoğrafta, Genel Müdür Kaahan, emekli olan memurlardan birine altın madalyasını verij or. (Fotojrraf: Erdofan KÖSEOGLL ) SAKARYA. (THA) Sakaryanın Karsu üçesine bağlı Karasu köyünün Sancalı bölgesinde orman yangını çıkmıştır. Enver Tat h ve Fehmi Topal adındaki şahıslann tarla açmak maksadıyle yaktıkları ateş, birden yayılarak geniş bir alanın yanmasına sebep olmuştur. Yetkililer orman yangınının köylülerin yardımiyle söndürüldüğünü açıklarnışlardır. Yangına sebep olan şahıslar yakalanmışlardır. İSTANBUL T1P FAKÜLTESİ DEKANLIĞ1NDAN Fakültemiz sağlık hizmetlerl ve yardımcı sağl.k hizrnetleri sınıfında açık bulunan 2 aciet 12'nci derece avlıklı kadroya naklen veya açıktan Eczacı Kalfası tayin edilecektir. A) 1 Isteklilerin: 657 sayıh Devlet Mejnurlan Kanununun 48. maddesînde yazılı $enel ve özel koşullara sahip bulunmalan, 2 Lise, lise muadili veya ortaokul mezunu elmalan, 3 Herhangi bir öğrenim müessesesi ile ilişkilerinin olmaması. (îlişlrisi tcspit edilenlerin tayinleri iptal edilecektir.) 4 Smav gününde 35 yaşını doldurmamış olmalan gereklidir. B) Sınav 11 Eylül 1973 tarihinde saat 10.00'da Dekanhkta yapılacaktır. C) Sınava girmek tsteyen namzetlerin 7. Eylül. 1973 tarihine kadar nüfus hüviyet liizcanlan. askerlik durumunu gösterir belge, öÇrenim belgesi. bir dilekçe, İK adet vesikalık fotoğraf ile birlikte Fakültemiz. Personel Bürosuna müracaatlan rica olunur. (Basın: 21751i 6768 Çorum daki kazada biri yedeksubay olan 3 kişi öldü ÇORUM Ankara yolunda Koparan mevkiinde dün bir kamyonla otobüs çarpışmış, 4 kişi ölmüş, 7 kişi de yaralanmış tır. Ankara'dan Samsun'a gitmekte olan Ahmet Yeşilkâğıt yönetimindeki 55 AP 430 plâkalı otobüs. karşıdan gelen Nasbi Eraslan'm kullandığı 19 AP 101 plâkalı kamyonla çarpışmıştır. Kazada, otobüste bulunan yedeksubay Atan Türkeş (31) Ali Polat (27), İlhan Yusuf (20), Hasibe Can (65) hemen ölmüştür. Salih Borkurt, Suat Aslan. Hasbi Er, Aslan Delik, Mine Başaran, Ali Parmaksız ve soyadı saptanamayan Harun adlı bir yolcu yaralı olarak Çorum Devlet Hastanesıne kaldınlmışlardır. : * ' • * • • UNIVERSITEYE HAZIRLIK KURSLARI İ . Ü6Vf6(27AGUST0Sl7EYLUl) 4 . u 6 V f 6 (3 EYIÜL 17 E L L YÜ) İ L T E K DERSANELERI İZMİR MERKE2:3 BEVI f R Nü 9 BARUTHAM KAT 2 T ( l ?3İU SUBE 1 . KVAKft YALI CAO N0 ?4? TEL 15777 SUBf 1 • KEMFRAITI CAO N0 28 IRMAK PASA.ll HAT i (Turizm Reklâra: 188) 876* 2 ölü KIRKLARELİ Babaeski'nin Karahalil köyüne gıtmekte olan Cevat Mesoğlu, önüne çıkan bir at arabasım sollamaya çalışırken, aksi yönden gelen Karayollarında Makina Mühendisi Hasan Özkul yönetimindeki pikapla çarpış mıştır. Kaza sonunda Cevat Mesoğlu ile yolculardan Hüseyin Soner parçalanarak ölmüştür. Olayda ayrıca yolculardan Hüsrev Cilk, Hasan Gürel de ağır yaralanmışUr. Günün kitapları YUNUSNADIödülü trt Şinasi Özdenoğlu ORHAN ERKANLI yoraun scrvascı Vatanım Benım Ucuz atlattılar Cumhuriyetin 50. jrüı için I Atatürk ilkeleri ve Bursa Nutku II H a 1i f e 1i k Ne idi. Nasıl alindı? Niçin tcaldınlclı? Mahmut GOUKiLC Milliyet Dağıtım Ud. Şt. ADANA Hakkı Koç, yönetimindeki otobüsle, Karataş'a gitmekte iken, ilçeye 5 kilometre mesafedeki köprüden uçmuştur. Kaza sonunda 40 yolcudan Emin Üçgül ölmüş, Mehmet Gazi de yaralanmıştır. Otobüsteki diğer 38 yolcuya mucize kabilinden bir şey olmamıştır. DEVLET HAVA MEYDANLARI IŞLETMESİ PLAJ MEVSİMİNDE PLÂJDA KUM SİZDE PARA;: Trafik kazası geçiren Aitınöz öldü ADANA Kennedy Bulvwında bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Yeni Adana Gazetesi Yazıişleri Müdürii Biljri Altmöz, tedavi görmekte olduğu Sosval Sigonalar Hastanesinde vefat etmiştir. Altmöz'e çarptıktan sonra olay yerinden süratle kaçan 01 EF 679 plâka sayılı taksiyi yöneten 18 yaşında Ümit Şahin, sabaha karşı Mersin'de yakalanmıştır. (aa) Samsun Meydan Müdürlügünden 1 DHM1 Samsun Hava Meydanı GaraJ ikmali vt tel örgü yapımı Ui 2490 sayıh kanunun 31 incı maddesi hükmune göre kapalı jarf usulüyle eksiltmeye çıkarılmıstır. 2 Kesıf bedeli 205.677^8 lira olup geçici teminatı 11.533.88 liradır. İş bu teminat DHMİ Genel Müdürlüğünün T.C. Merkez BankasındakJ 57 sayıh hesabına veya Meydan Müdürlüğü veznesine yabnlıp karşılığmda makbuz alınacaktır. 3 Eksütme 1. E^rlüL 1973 tarihine r»stlayan cuma günü saat 15.30'da Samsun'da DHMt Meydan Müdürlüğü buıasında Alım, Satım Komisyonunda yapılacaktır. 4 Bu işe ait sartname Samsun'da DHBÖ Meydan Müdürlüğünde ve Ankara'da DHMİ Genel Müdüriük Malzeme Dairesi Başkanlığmda mesai saatleri içerisinde görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin eksütmo dosyasmda ekli (örnek. l) (örnek. 2 ve 2 a) (örnek. 3), (Örnek: 4) ile birlikte keşif bedeli kadar böyle bir iş yaptığıru belirtir resml belgelerini ekliyerek bir dilekçe Ue Samsun Baymdırlık Müdürlüğüne 4. Eylül 1913 Salı günü mesai saati sonuna kadar müracaat cderek ije girebilmek için yeterlik belgesi atmalan gerekir. Müracaatta yukanda belirtilen tarihe kadar yapılacak müracaatlar muteber olup, bu tarihten sonra ve postada olacak gecikmeler ile telgrafla yapılan müracaatlar nazan itibar« 6 tsteklilerin 1973 yüı Ticaret Odaları belgesi, Samsun Baymdırlık Müdürlüğünden alacaklan yeterlik belgesi, teminat mektubu veya makbuzunu hsvi kanuni şekilde tanzim edecekleri kapab zarflarını eksütme ssatinden bir saat önce Samsun Hava Meydanı Müdürlüğü alım, satım komisyonuna vermiş olmalan şarttiT. (Basın: 20861) 6767 30 Ağustos Büyük Bayram Çekilişi Sizi Böyle Bir Imkâna kavuşturabilir ANLAR,SORUNLAR, SORUMLULAR 4.BASKI 3. Baskısı 2 ayda tükendi. Genel dağıtım BATEŞ V MİLLÎ PIYANGO 30 AGUSTOS'TA TAM 11 MİLYON 374 BİN LİRA Lira Dağıtıyor. BÜYÜK İKRAMİYELER: Sosval bonalmj fürlerl EROĞLU VAY1NEVİ nuur OMM^ wV »A\ ^ KİTAPSEVERLERE Türk kültürüne ve okuyucuya hızmet, V KHKRKESE KİTAP. H E R E B l R Nazım Hikmet KÜTÜPHA*^E, % 25 tndirimll kampanyam ! Z 1 !973 yılı Cumhurıyetımizin kuruluşunun 50'ncl yılına raslayan 29 Ekime kadar uzattık. lft yayınevinln katıldığı bu kampanyadan istıfade ediniz. Ket 100 liradan »şağı ııparışlerın bedelının gönderilmesl. Katolog isteyinlz. !NAN DAĞITIM MOLLAFENARÎ Sok. 33 P.K. 819 Tel: Tl 04 71 C»ğaloğln ISTANBUL • ^ ^ H ^ m ^ P ^ " ^ ' ^^^^^Bjj^^H^fc ^^^^B^B^^ ^P^^ ; ^^^•PV^Sfll^^ ^^Qfl|^^^^^^ BÜYÜK FIRSAT SON ŞİİRLERİ 3. basun . 15 Lira HABORA KtTABEVt PJC. 6 Beyaat Ist. Elektrolitik bakır üretimi için halka açık Bakırsan şirketi kuruldu Elektrolitik bakır üretecek olan ve tamamı halka açık bulunan Bakırsan adı altında bir ano | nim şirket kurulmuştur. Değişik mesleklerden kişilerin | bir araya gelmesiyle kurulan Ba kırsan (Bakır Mamülleri Sana I yi ve Ticaret Anonim Şirketi), | sermayesini 120 milyon liraya çı kartmıştır. Şirketin hisse secetle rinin tamamının halka sstılacağı ve kurucu ortaklann hiç bir rüçhan hakları bulunmıyacağı, tesisin başlaneıç kapasitesinin 10 bin ton olacağı belirtilmişür. 1 NİLYON LİRA 5 0 0 BİN URA ŞANSINIZ AÇIK OLSUN ıHasın: 21249/6770)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog