Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 27 Ağustos 1973 40 YIL ÖNCE CUMHURÎYET 27.8.1934 TELEVÎZYON'DA BU HAFTA KISA K1SA Sofu TUĞRUL BOĞAZLARIN TAHKİMİ Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey, Boğazların tahkimi raeselesi hakkmda Echo de Paris gazetesi muhabirine şu beyanatta bulunmuştur: «Türk Rus dostluğu tam bir menfaat bera berliği üzerine kurulmuştur. Es ki rejimleri ayıran anlaşmazlık lar yok olmuştur. Şartlar tamamen değişmiştir. Boğazlar için Cenevrede dediklerime bir çey ekleyeceğim. Ağır toplarm kalkması teklifi üzerinedir ki, serbestliğini müdafaaya mecbur olduğumuz Bogazlarm tah kimini istedik. Bizi ilgilendiren sadece meşru müdafaamızdır. Gayrt müsavi muamele istemeyiz ve meseleyi de ortaya atan biz değiliz. Balkanlarda politikamız sulhun yerleşmesi ve nizam muhafazası için bütün mil letlerin beraber çalışmasını ister. Balkan anlaşması bu anlayışa. tamamen uygundur.» Te\fik Rüştü bcy, Yugoslavya v e omın büyük siyasisi olan kralın takdirkârı olduğunu söyledikten sonra Bulgaristanm da büyük menfaati, komşulanyla işbirliği yapmasmda bulacağı kanaatini açıklamış ve sözlerini şöyle bitirmiçtir: «Madem ki Bal kan anlaşmasını imzalayanlar arasmda menfaat birliği vardır. Birisi ile yaklaşma halinde otomatik olarak ötekiler de yaklaçacaklardır. Anlaşmayı bozmaya karşı her girişilecek hareket fay dasızdır.» Sofya'dan bildirildiğine göre 1877'de Rus Harbini kay. beHiğimiz yerde «Şipka Boğszmda» Bulgarlar tarafmdan bir zafer âbidesi dikilmiştir. Başvekil İsmet Paşa dün Izmir'de clzmir panayınnı» açmıştır. BULMACA 123456789 Bir çesit çarn »ğaz ağacı Hayatta arüamına. YUKARIDAJİ ASAĞIYA: 1 Acıklı Evin odalara acıian boşluğu meydanı sofa. 2 Halkın »şağı tabakası (Esklden) Pirincin bulamaç şekllndekl yemejl. 3 Bir ilimiz TEESt masalların iri yarı kahramanı. 4 Bir ilimiz Bir ırk. 5 Btnek hayvanlarının eyerinl bağlamak için göğüsten Reccn yassı kemer. 6 Ayın etrafındakl ışık çemberi. 7 İeretL malreraeden yapılnıa temelsiz yapı Notada duraklama işaretl. 8 Hürriyetini bağıslarrak Karşılıklı İki sahilden her biri. 9 Tahtalarda görülen sağlam, sıkı, çlZKİli v e dalın gövdede baslangıcı clan yuvarlak yer Anadolu'da toprak damları. yolları, tarîaları düzlemekte kullanılan tas sillndir. Dîinkfl haimacanın çöriimii: SOLDAN SAĞA: 1 Formallte. 2 Obua, Ayay. 3 Rag. Ere. 4 Amok. 5 Mineral. 6 Sadaka. 7 Hâl. Ipak. 8 Dijet. Oya. 9 Amak, E nam. YLK.1RTDAN AŞAĞIYA: 1 Forum, Eda. 2 Oba. îklim. 3 Rugan. Aya, 4 Ma, Meslek. 5 Bora. « La, Kadı. 7 tye. Lâpon. 8 Tapı, Kaya. 9 l y e , Makam. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Ankara'da yapılacak töreni TV naklen veriyor • Ankara televizîon vericisl deneme yajinlan dönemi dahil, belki de ilk kez bir anza yaptı ve geçtigimiz Çarşamba akşamı Ankara'daki alıcı ekranları karanlıkta kaldı. Anzanın nedeni, vericiyi çahştıran lambalardan birisinln sizlere ömür oluşu... Anzayı giderme için yapılan çalışmalar sabahleyin de sürdüriildü ve verici normal haline dönüştürüldü. Büyük Ulihsizlik, cn sevilen dizilerden biri olan «Kaçak» gösterilirken anzanın meydana gelmesiydi. Bereket ertesi akşam Kaçak ye niden gösterildi de rahatladı millet... TV'nm yenı yaym döneminde seyırci önerı ve dileklerı,, İLLERİMİZ YAŞANTI VE FOLKLORUYLA TANITILMAL! BÜYtK ZAFERtN YIIJ>ö?rtJMÜ Perşembe günü, saat H'ten Hibarrn 30 Ağustos Zafer Bayrmmı ile ügili çeşitli programlar var. Bunlardan çocuklar için olanında, Kurtuluş Savaşıca katümış ve 3ı) Ağustos 1923leri yaşamıs iki eski asker, küçük seyircilere savaş anılarını arlatacaklar. Yayın saatlerinin arttınlması, bir yerde imkân meselesi olduğu için bu konu üzerinde faa la durmayıp kültür ve egitim program'avı j'önünden önerımi açıklıyacağım: Yurdumuzun, özellikle folklor yönünden \Tİksek bir potansiyele sahip olduğii bilinen b:r gerçektir. Bu noktadan hareketle. şerekirse al fabetik sıra sürdürülerek haftalık programlar şeklinde her hafta bir ilimiz elp alınmalı, yersel yaşantısı. kültürü, folkloru ile incelenip tanıtılmalı. Ayrıca TV'de yer alan halk müzigi az ve yetersiz. Bu konu da, daha ciddi bir biçimde ele alın mah. Bu arada maç spikerlerine de bir çift sözümüa var: Bir çoklan, üzüntüyle görülmektedir ki, taraf tutmaktadırlar. Bu da seyirciyi bir yerde üzüyor. Daha objektif olmalanr.ı dileriz. Böylece spor programlan da bir anlam kazanmış olur. Mehmet Nuri GÜRSÜY Istanbul ANKARA VERİCİSİ lııııılıııriyrliıı 50. yılı we H «Türkiye Cumhuriyetinin 50. yıldönümünü kutlarna olayı, normal anlamlann ötesinde bir özellik ve önem taşır. Her bakımdan uçurumun kenarmdan sıynlıp bugiinkü güçlü ve yüce seviyeye nasıl gelindiğini, nasıl bir gayret ve gelişme ile Türkiye'nüı gurur ve ibret örneği bir duruma çıktığmı. milletimizi her alanda Atatürk'ün işaret ettigi «muasır milletler seviyesine» çıkarma başarımızm bir çeşit muhasebesmi belirtme önemini taşır. Böyle bir dönemde, yirminci yüzyılın en etkili telkın ve öğretim vasıtası olan Radyo ve Televizyonu ile TRT Kurumu hizmet yolunda en büyük gayreti göstermek. en verimli bir örnek olmak durumundadır. Bu vasıtalann yayınlan hem bilgiye, hem sağlam tarihi temellere dajanmak hem de ayrıca seyirci ve dinleyiciye tamamen ulaşmak, sanat gücünü taşımak z o rundadır. Bu bakımdan programlanmızı hazırlayacak kurul ve elemanlann bütün bilgi ve sanat güçlerini gösterecekleri, kurumumuzun bu yayınlann mükemmel oiması yolunda en üstün gayreti sarfedeceği muhakkaktır.» Böyle diyor, Musa Öğün paşamız.. 50. yıldönümü nedeniyle TRT programlarını özetleyen bir broşUriin önsözünde Musa paşa pek iyimser, pek duygulu.. Inşallah onun dediği gibi olur diye biz de iyimserliğimizi ortaya koyahm ve broşürün TV ile ilgili bölümünde neler var, bir göz atalım: 13 programlık özel dizi bu adı taşıyor. Devletin 50 yıllık çalışmalannı ve bu çalışmalardaki gelişmeleri özetleyecek olan dizinin seçimlerden sonra yaymlanması düşünülüyor. Çocuk yayınlan SOLDAN SAĞA: 1 İki agaç veya direk arasına gerilcn, içinde yatılan aedan yatak Kapı (Eskl dti). 2 TSRSİ Ueriye sürülerek müdafaa edilen fikir, tez TERSİ gidilmcsi. varılması bir hayli 7aman alan yerdeki. 3 Eksilme. bozulma, kırılıp dökülme gibi mal rivanı TERSÎ ev anlamına. 4 KöklU ve dogru billnen baglanıs lrtanı; Yanlıslık. 5 Gözümüz lie kulağımız arası. 6 Nadir nicydana geldiği içln lnsanların dikkatlnl çeken vaka. 7 Bir isin yapılmasını ba;knsıra bırakmak Bir renk. 8 Besteli tarz yük«ek bir sahne eserl Yankı. 9 RADYO ISTAN 05 53 06.00 0«05 07.00 0705 07.30 07.40 0"45 Açılıs ve program Habcrlcr Günaydın 1615 630 .700 17.05 17.20 W.O0 19.30 19.45 2000 20.15 20 30 20.55 21.15 2100 21.40 22.45 23.00 24.00 00.55 OIOO BUl A. Yavasçadan sarkılar Kuçuk konser Haberler Taria dönüsü Karma faslı Haberler 1 • . ı«i Meditı» Şen'den sarkıtar 1 • Bir günde 34 film seyTedilir mi, buna imkân var mı? Sey redenler bizim TV'nta film komisyonu üyeleri olursa «seyredilir, hatta zaman bile artar, on daıı sonra da Çiçek pasajına gidilip iki de tek atıhr» diyeceksiniz ama, boşuna günahlannı almıyalım. öyle değümiş... Üyeler, 4 günde seyretmişler 34 filmi ve içlerinden 19'unu da begenip aprnıışlar. Basın bürosunun açıklaması böyle. ki her ha'de doğrusu da budur. 1 GÜNDE 34 FİLM «Aynı gemideyiz» Kutlama programlan içinde SORULAR CEVAPLAR: 29 Ekimden 7 yayın günü önce baçlayıp her gun bir devrimin işlenmesi şeklinde planlanmış olan çocuk programlan 20'şer dakika sürecektir. Sözle açıklama yerine, Cumhuriyeti getirdigi öz şeklinde açıklama yolu seçilerek düzenlenen bu programlarda hart, hukuk, kıyafet, takvim, saat, ölçü, layiklik ve toplumsal yaşayıştaki gelismeler işlenecektir. Ayrıca ekonomik hayatımızdaki aşamalar belgesel filmlerle açıklanacaktır. Köye haberler Sabah nıtiziğl Haterler Gür.ün programlan Kemal Koldas'tan türküler 08.00 Çevreralzde bugün os.ıo Ünlü yorumculardan 0830 Beraber sarkılar o?oo Hafif Batı müzigl 0915 Kayatm lçlnden 09 30 G. Erjel'den sarkılar 0945 1000 1005 10.25 10.40 1100 Türküler Haberler Arltası y»rm Hccep Blrglt'den sarkılar Haftaya baslarken Her seher açılır dükkânımll 11.15 Plâklar arasında 11.40 Sarküar 1200 Haberier 1210 Scrap Mutlu Akbulufdan Sarkılar 12.25 R. hafif müzik orkestrası 12.40 Türküler ve O. havaları 13.00 Haberler 13.15 Yemek müzigl 14.00 Ekrerrı Kongar'dan sarkılar 14.13 M. Ö^bek'den türküler 14.30 Güven Aydın orkestıası 14.45 Saz eserleri Haberler 1500 15.05 SaDriet Yılma7.'dan türküler 15.20 Rltm ve melodi 15.45 Molâhat Pars'dan sarkılar 16 00 Nurten İnnap'tan türküler , HafU Batı müzlii Can EtlU'den türküler Sarkılar Klâsik Türk müzigl korosu Bir varmıj Bir yotanuj Sarkılar Haberler Oda müzlgi Haberler Kentlmiz konserlerinden Gece içln müzik Haberelr Program ve kapanif • 30 Ağustos Zafer Bayraaıı törenlerini TV naklen verecek. Büyiilc Zafer'in 51. yıldönümü nedeniyle Ankara Hipodromundakl törenlerin naklen yayınını, Perşembe günü saat 14'tsn itibaren televizyon >ayın alanına giren bölgeler bastan sona izliyebilecek. 30 AĞUSTOS TÖRENİ Ekranı nemlı bezle sıksık silmek gerekli.. # Sayın ÜMİT ATALAY Sanısun Samsun vericisi hakkında yeterli bilgiyi bugUnkO sayfamızın «kısa kısa» sütununda bulacaksınız. Bütün çabamıza rağmen vericinin ne zaman hizmete gireceğini saptıyamadık. Ancak 1974 yılı sonundan önce olamıyacagım söyliyelim. înşallah daha önce aç.lır da biz mahcup olurjz. Cumhuriyetin 50. yıldönümünde Türk toplumundaki değişimler ve gelisimler çeşitli sekilde ele ahnmıştır. Herbiri 30' ar dakikalık programlar olarak yapılacak olan yayımlarda, 50 yılda Türk romancılığı. karikatür, resirn ve plastik sanatlar, şiir, mimarlık, kültür ve ,toplum hayatındaki değişmeHr teker teker işlenecek. avnea Cum' huriyetin 50. yılında Türk kadını, Atatürk devrimleri, eğitim hayatı ve spor konulanndaki aşamalar, seyirciye sunulacaktır. Bunlardan yalnız kültür ve toplum hayatı programları 45 dakikadır. Musa paşanın broşüründeki açıklamalar böyle.. Gönül ister ki, bu konuların önemi sadece kağıt üstünde kalmasm, herbiri layık olduğu biçimde degerlendirilsin.. örneğin, bir layiklik konusunun ne şekilde işlendiğini, ya da isleneceği, devrimin hangi yönden ele alındığı, gerçekten merak edilir. Ötekiler için de aynı merak ve kuşkunun içindeyiz. Ve deriz ki, Atattirk devrimlerinin en btiyüğü olan Cumhuriyetin yanm yüzyıllık kutlamasında, Musa paşanın çok iri hatırlayacağı, 10. vıldönümündeki heyecan, istek ve gönül rahatlığının yansım bulalım, yeter de artar bile.. Öteki konulara gelince... DİZİ VE EĞİTİM PROGRAMLARININ ÇOĞALTILMASI YARARL! OLUR En beğenilen ve dcvam etmesi dilenen programların başmda, kuşkusuz, dizi filmlerl gelir. Yarışma prograrr.lan da devam etmelidir. Ancak gençlere ve çocuklara seslenen programlar geçen dönem vetersizdi. TV yetkiliierinin bu tür programlara önerrT" veTrfftesî. ç?(«flaann küçük yaşJarda eğitilrnelerinin şart oldueunu unurmamalan gerekir. Ayrıca. müzik. çtüdyo kon seıieri ve açık oturumların yeni bir şekle bağ'.anması, daha önce gösterilen ıilmlerin bir kez daha gösterilmemesi yeni dönem için diiek ve önerilerimizdir. Müfit AKGVN Ankara SAMSUN VERİCİSİ Acaba mı? ÎSTANBÜL IL 16.55 17.00 17.05 1T.30 18.00 18.30 1900 l»30 2015 21.00 2130 22 00 22.10 2310 23.40 2!.00 00.55 0100 Açılıs ve program Haberler Diskoteğlmlzden Küçük konser Gençlere müzik Senfonik müzik johan jones söylüyor Pop dünyasından Akşam konseri Müzik bilmecest James Last orkestrasi Haberler Gece konserl Caz müzigl Elvls Presley »Bylüyor Gece için müzik Haberler Program ve kapanu | • Samsun verici istasyonunun yapımı da hızla devam ediyor. Samsun yakmlannda Üçpınar tepesine kurulmakta olan vericinin gücü, 30 KW., Kule yüksekliği 100 metre. ÜçUncU bant 7. kanaldajı yayın yapacak olan vericiden. 10.2R7 kilometre karelik bir bölgedeki bir milyona yakın kisi yararlanaeak. Yayın alanına gtren bölgeler de çöyle: Samsun, Sinop, Lâdik, Fatsa. Terme, Çarşamba, BafTB, Kavak, Alaçam, Gerze. Havza, Ünye ve Suluova. Vericinin ne zaman sona ereceği bildirilmiyor. Yalnız 1974 yılı sonundan önce olamaz deniliyor. • TV'nin eski jrapımcılanndan Adem Yavuz, Sivas'tan CHP aday adayı... TV'nin ilk rejisörlerinden birisi olan Yavuz, askerlik görevinden sonra yeniden TV'de çalışmak istemiş se de, kendisine Efirev verilmemiştir. Halen gazetecilik yapan Adem Yavuz bu seçimlerde Sivas CHP örfrütünden adaylığını koîTnııştur. Yavuz'a seçim şansı dileriz. • TRT'nin kuruluşundan bu yana Sivll Savunma Şube Müdürlüğü görevini yürüten Emek 11 Yarbay Fevzi Gürel. ani bir rahatsızlık sonuou vefat etti. Evli ve İki çocuk babası olan Gürel'in yakınlarına başsağlıgı (Uleriz, • Görünüşe göre yaz da bitiyor, TV'nin «Yaz Rüyası» da.. Pecri Ebcioğlu'nun hazırladıfı yaz rüyalannın uçüncüsunün çekimi tamamlandı, yayın sırasına eırdı. Bu kez de sanatçılan Istanbul'un çeşitli güzellikleri içinde göreceğiz. Hümeyra"yı Rumelihisar sırtlannda, Rana Alagöz'ü Tarabya'da, Nurhan Damcıoğlu'nu Bebek sırtlannda. Timur Selçuk'u sahil yolunda, Yurdaer Dogulu'yu Maçka'da, Erol Evgin'i Yeşilköy'de, Dink&'yı Ataköy'de ve Metin Ersoy' u Suadiyede.. Ayrıca Ebcloglu ile Altan Erbulak Belgrad ormanlannda takdimcilik yapacaklar. 12 MART ÖNCESÎ;.; TV için yeni dönemde öneri ve dileklerimizl Istiyorsunuz: 12 Mart öncesi program uygulansm, yeter de artar bile... Mürteza VODtNAL Ankara # AN K AR A 0S.55 Açıh; ve program 06.00 Haberler 06.05 Günaydın 07.00 Köye haberler 07 05 Kadmlar topluluğundan türküler 07 Î0 Haberler 07.40 Eabah müzigl 08.00 Ankara'da bugün 03.10 Sarkılar 08.40 Çeşitli müzik 09.00 Hayatın içinden 09.15 Türküler ve O. havalar» 0940 Arkası yarın 1000 Haberler 1010 K. Abacı'dan {arkılar 0f)25 Hafif müîik 105S G. Yapar'dan türküler 1110 F. Koilnojlu dan sarkılar Konser saatl 1130 12.00 Haberler 1210 Necli Erol'dan türküler 12.30 Beraber ve solo sarkılar 1300 Haberler 14.00 Öğle konserl 1415 İclâl Eroglu'dan «arkılar Gençler içln 1430 1500 Haberler 15.05 Bağlama takımmdan türküler 15JO 15.45 1605 1620 1840 1700 17.05 17.35 1900 1930 19.45 Ceşitli müzik M. Seyran'dan sarkılar Küçük konser Müzeyyen Yıldızdoğan'dan sarkılar Albümlerden seçme>r Haberler yurttan sesler Günden güne Haberier Cumhunyetl hazırlıyanlardsr Oyun havaları ADAY ADAYI Sayın AHMET AKDOĞU Balat Istanbul GOREVIMIZ TEHLİKE Bu haftaki bölümünün adını ve ayrıntılarını vcremediğimiz «Görevimiz Tehlikc» dizisinin sevimü Zenci ajanı Barnry'i yııkandaki resimde görüyorsunuz. Barney'i, diıide, Greg Morris canlandınyor. Sizin bu şikâyetinize uzaktan bir teşhis koymak cidden güç. Ancak televizyon kapendıktan sonra da konu ettiğiniz ışıkU gölge devam ettiğine göre elektronik bir anza olmadığl kamsındayız. Belki dışardan etkili basit bir ışık oyunu da olabilir. Ya da ekran tübünde bir fabrikasyon hatası... Haftalık program özeti • 38 Ağustos 1973 Salı 19.20 ÇOCUKLARIN EVRENÎ Küçük seyircılerin isteğı üzerine hava ile ilgili bilgi ve deneyler bu hafta, ikinci kez yayınlanacak.. 21.00 SOLÎSTLER GEÇİTÎ Daha önce bir kaç kez yaymlanacağı bildirilen program neder.se bugüne ertelendi. Eu programda. Rumelihisarı'nda Nilüfer'i, Üç Hür el orkestrasını, Şenay'ı. Tanju Okanı, Füsun Önah \e Selçuk Uralı izlejeceksiniz. 21.45 TELEVİZYONDA SİNEMA Filmin adı: «Canım Annem» Oynayanlar: Zeynep Degirmencioğlu, Fatma Girik ve Ekrem Bora. • 29 Kğnntos 1973 Çarşamba 19.35 KADIN VE EV Ana okullarında müzikle eğitim, göz sağlığı konusunda pratik b;!giler, 1973 • 1974 kış modasını yansıtan bir defile, bu akşamkj programm özünü teşkil ediyor. 20.05 TÜRK SANAT MÜZtGt Bu aksamki programda da bir solist var: Gönül Akın. Yalnız sanatçınm sunacağı parçaJan saptıyamadık. 21.00 KACAK llginç dizinin bu bölümünün adı: «Son oyun». Bir sokak fotografçısının çektiği resim kaçak Dr. Kimble'ın daima pesir.de olan komiser Gerard'ın eline geçer. Bu resimde, Kimble. geri plânda seçilmektedir. Böylece komiser Dr'un yerini öğrenir. Kimble bu keı de Gerard'ın elinden kurtulur. ama nasıl? 2220 STÜDYO KONSERt (3) Bu akşam Sovyet klâsik bale topluluğunun Istanbul festivalinde sundugu Pahita'yı izleyeceksiniz. • 30 Agustos 1973 Perçembe 14.00 ZAFER BAYRAMI 30 Agustos törenlerinin Ankara hipodromundan naklen yayıni var. 19 20 ZAFER BAYRAMI (ÖMİ program) 26 Ağustos günü başlayıp 30 Ağustos günti gerçekleştirilen büyük zaferin öyküsünü, iki eski muharip küçük seyircilere «nlatacak. Aynca Kurtuluş Savası ile ilgili belgesel filmler de var... 19^5 KtİRDÎLÎ HÎCAZKAR FASLI Türk müzifi toplu programmda bu kez, Tanburi Cetnil Beyin pesrevinden sonra, Nerdesin sen gSnlümün nazlı civani, derdin ne ise saklama, emeller aldatıp avutmuş beni, ba&a pirdim kamışa, Karşıyaka'da îzmirin pUW parçaiarını ve son olarak Tatyos efendlnin saz setnaisini dinleyeceksiniz. 21.00 StRK DÜNYASI K t min adı: «Telin bittiği yer». • 1 Eyltil 1973 Cumartesi 19.25 ÎNCtK İLE BONCUK Bahçıvan amcanın Karagoz'ü anlattığı programda încik ile Boncuk küçük seyirci arkadaslanna Karagöz'den bir oyun sunacaklar. 21 .C) ARILAR VE PETEKLER Bu eğlence programınm aynntılan henüz bellı olmadı. 21^0 TELEVÎZYONDA StNEMA Filmin adı: «Öldürmek Emri». Oynayanlar: Leslıe Frank, Joan Crawford. • 2 Eylül 1973 Pazar 20.00 EDEBÎYAT DÜNYASI Altı ayı geçen bir süredenben söylediSimiz gibi, TV. yetkililerinin yine alerjileri kabarmaz, yine başına bir hal gelmezse Edebivat dünyası programında, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun tanıtılmasını izleyeceğiz. Programı Devlet Tiyatrosundan Arsen ve Can Giirzap sunacaklar. 21.00 GÖREVİMİZ TEHLİKE Bu dizi ile ilgili bölümü "öneten yetkihlerin tümü izmde olduğu için dizinin aynntılan hakkmda bilgi edınemedik. Ozür dileriz. TV ile ilgili her sorununuzu bize yazınız Sağolsunlar, okurlanmız, TV' nin yenı dönemdeki prograınlan için, uyan ve önerilerini belirîeyen yuzlerce mektup gönderdiler. BurUart. bugünden itibaren yayinlamaya başladık. Ye rimizin geniş olmasını ve her hafu bir kaç mektup yerine 1215 yazının yay:nlanmasını çok isterdik. Gerçekten buna olanak yok. TV'nin tatil dönemi sona ermediğ; tçin okurlanmızın ilgisinm devamını yeniden rica ediyor ve rv'nm yeni döneminde programlar ve öteki konular hakkmda eleştın uyan ve önerilerini bekliyoruz. Bu arada gerek teknik yön(ien olsun. gerek program yönünden olsun. okurlanmızın sorularmı, ıstek, elestiri ve önerilerını de Bekliyoruz Her konudakı müşKiilünüze. elıreizden geldiğmce çare bulmak, cevaplamak amscındayız. Yazışma adresımiz şöyledic: Cumhunyet (iazeteâ Ankara Bürosu TV sayfası Atatürk Bulvan 79/3 Yenişehir ANKARA G'JPPL ÖLDÜ # Sa\ın SEVİM KENTBEY İst. 19.55 Burası TRT haber merkezl 2010 Şarkılar 20.25 1923den 1973'e sanat 20.40 Turhan Karabulufdan türküler 2055 Bir varrnıs, bir yokmu» 21.00 Haberler 21.10 Eadyo tiyatroıu 2210 Türküler 22.25 Çesltli müzik 22.45 Haberler 23.00 Sanatçılarımızdan birer sarkı 23.30 Haftanın topluluğu 24.00 Senfonik müzik 00 55 Haberier Program ve kapanı; 0100 YAZ RÜYASI Televizyon alıcısının çalışma süresinde. ekranın statik elektriklenmesinin önüne geçilenıez. Ekranı temiz rutabilmek için herhangi özel bir sıvıya gerek yoktur. Rutubetlendirilmiş fıslak değin ve lifleri sık bir bezle ya da yine rutubetlendirilmiş guden ile ekranı sık sık silerseniz çok ij1 sonuç alırsmız. Elbette ki yayından önce veya çok sonra... İZMİ R 05.55 06.00 06 05 07.00 (17.05 07.30 07.40 07.45 07.50 08 00 08 30 08.45 0940 Açılıs ve program Haberler Günaydın Köye haberler Halk ezgilerl Haberler 5fl. yıl msrşı Günün programları Hafif melodiler Ege'de bugün Sarkılar Fatma Türkân'dan türküler Nursal Ünsal Canevl'den sarkılar 08.30 Sabah için müzik 09.15 Hayatın içinden 09.30 Sarkılar Haberler 1000 1005 Yurtîan sesler =r^^'t?t koror.u 1023 Barok müzik 1055 Sarkılar 31.15 Hafif Batı mı1145 Tıirküler geçidl Haberler 1200 1210 M u a l l â K ı i ı c ' t ^ r ••prUıip. 12.25 ÖSİP rrrjzlgi 12 40 T ü r k v ı l e r v e O n.i.•>. 1300 Haberler 13.15 Hafif müzik 14.00 Sarkılar H30 15.00 15.05 15.20 15.45 16.00 16.20 16.45 17.00 1705 17.35 19.00 19.30 1935 2000 20.20 20.35 20.55 2100 21.15 21 30 31 45 ??.1O T? 30 22 45 zrno "730 24.00 00.55 0100 Hafif Batı müzigl Haberler Ali Gürlü'den türküler Konser saati Alev F.ngin Abayiı'dan Earkılar Hafif Batı müzir Yurttan sesler Günden güne Haberler Sarkılar Hafif müzik Haberler 50. yıl marsı Kadın seslerlnden sarkılar Arkası yarın Şarkılar Türk tarihlnden sayfalar Bir varmıs Bir vokmus Haberler A. Cubukoglu'dan türküler Sarkılar Haftanın besteclsi Ayçe Ya?Ean'dan sarkılar A7İE Sonses'ten türküler Haberler Gece konser! Haf!f Batı müztgl Gece ve müzik Haberler Program ve karanış • 30 Ağustos günü bir de yerli film var. Rollerini Fikret Hakin ve Fatma Karanfil'in paylaştıklan filmin adı: «Kamm Vatan îçindir.» FKRET HAKAN «O070» POP HAVA KUVVE1URİNİ • Batı Berlin'de 2 Eylül gfi nü yapılacak olan «9073ı» »dlı müzik festivali banta alınacak ve daha sonra yaymlanacak Günü henüz belli değil. Pop73 müzik festivaline Avrupa'nın tanınmı? pop orkestralan ve pop şarkıcüarı katüacaklar. Tamircl Ştı Işe bakin. me|er H? takiit değilmis!. GİCIENOJRME VAKFINA YikRDIM EOİtlM
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog